Opatrenia na zníženie prašnosti pri brúsení a dymu pri zváraní

Nebezpečí z emise prachu vznikajícího při broušení a kouře vytvářejícího se při svařování je typické při obrábění kovů. Zkušenosti podniku železničního stavitelství v Rakousku z používání systému odsávání a dalších opatření na snížení obsahu znečišťujících látek na pracovišti.

Problém

Pri výrobe a montáži komponentov železničných výhybiek sa používa mimoriadne intenzívne brúsenie. Ide najmä o spracovania srdcoviek a hrotov koľajových výhybiek, rebrovaných dosiek, izolovaných spojov a malých súčiastok. Nebezpečenstvo z emisie prachu vznikajúceho pri brúsení a dymu vytvárajúceho sa pri zváraní je typické pri obrábaní kovov.

Podnik železničného staviteľstva v Rakúsku používal systém odsávania vo forme odsávacích stien pri brúsení srdcoviek vo výrobných halách. Tento systém sa osvedčil ako dobrá pomocka na zníženie hladiny prašnosti, nevýhodou však bolo, že odstránil prašnosť len na jednej strane.

I keď pri tomto systéme odsávania expozícia prachu ostávala po hranicou prípustnou zákonom, prach sa rozptýlil vo všetkých smeroch vo výrobných halách a zasiahol nielen brusičov (asi 30 pracovníkov), ale aj všetkých ostatných (asi 150 pracovníkov). Prach predstavoval tiež rozptýlený zdroj emisie. Lepšie odsávacie systémy neboli k dispozícii ani pri brúsení jazykov výhybiek. Odsávacie systému sa používali v kombinácii s filtrom pri brúsení rebrovaných dosiek, avšak ani tento systém neumožnil odstrániť  celé množstvo vznikajúceho prachu.

Riešenie

Podnik sa rozhodol zintenzívniť boj proti prachu a vypracoval projekt aj na zníženie obsahu iných znečisťujúcich látok v ovzduší s týmito cieľmi:

 • Zabrániť emisii prachu a dymu alebo ju obmedziť pokiaľ možno konštrukčnými opatreniami (skrutkovými spojmi, presným obrábaním), technickými riešeniami (rezaním namiesto brúsenia atď.) alebo vhodne zvolenými materiálmi (vhodnými brúsnymi kotúčmi).
 • Zvýšiť na maximum zachytávanie prachových častíc (optimálnou koncepciou zachytávania) vzhľadom na to, že dym vytvárajúci sa pri zváraní a prach vznikjúci pri brúsení sa nemože úplne vylúčiť pri súčasnom postupe obrábania kovov.
 • Následne zabezpečiť čo možno najúčinnejšie odstránenie častíc (účinným filtračným systémom pri odsávaní a cirkulácii vzduchu).

Navyše chceli vedúci pracovníci dosiahnuť zníženie hladiny hluku a zlepšiť podmienky osvetlenia.

Zabezpečili dostatočné finančné prostriedky aj odborníkov. Projekčná skupina zahrnula zainteresovaných zamestnancov, manažérov, pracovných lekárov, zástupcov zamestnaneckých rád a odborníkov prevencie.

Hľadali vhodné riešenia, diskutovali s možnými dodávateľmi, ale aj s pracovníkmi  Úradu bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pripravili a posúdili asi tucet konštrukčných návrhov. Na základe týchto návrhov vypracovali konečné riešenie na brúsenie srdcoviek a hrotov výhybiek. Pozostávalo zo špeciálne konštruovaných brúsiacich kabín s tunelovým odsávacím systémom. Zhotovili a preskúšali prototypy kabín pre brúsky srdcoviek a hrotov výhybiek. Vykonali ďalšie zlepšenia v odsávacom a filtračnom systéme na brúsenie izolovaných koľajových spojov, na brúsenie nástrojov a na upevňovanie rebrovaných dosák.

Vykonané zmeny:

 • osem kabín na brúsenie srdcoviek s odsávacím systémom,
 • tri kabíny na brúsenie koľají s odsávacím systémom,
 • jeden miestny odsávač pri brúsení rebrových dosák,
 • jeden miestny odsávač pri brúsení izolovaných koľajových spojov,
 • jeden vložkový filter do stroja na rezanie plameňom,
 • jeden vložkový filter pri pripevňovaní rebrovaných dosák,
 • úprava usporiadania dielne na brúsenie nástrojov v rámci optimalizácie zachytávania prachu.

Pri brúsení rebrovaných dosák a izolovaných koľajových spojov umiestnili lokálne odsávanie čo najbližšie k zdroju prachu.

Na brúsenie hrotov výhybiek, kde nebolo možné zabezpečiť miestne odsávanie priamo pri brúske alebo bezprostredne v blízkom pracovnom prostredí, z kovových dierkovaných zvukovizolačných plechov zhotovili brúsiace kabíny. Odsávacie zákryty sa umiestnili na zadnej strane kabín, kde mohli odsávať prach z celej kabíny. Odsávaný vzduch sa čistí vložkovými filtrami, ktoré zachytia aj niklové a chrómové komponenty. Nové kabíny umožnili aj zlepšenie manipulácie s obrobkami a kvalitnejšie osvetlenie pracovného priestoru.

Vložkové filtre zo starých odsávacích stien prerobili a zaradili do odsávacieho systému  pri rezačke plameňom, aby sa obmedzili emisie, a umiestnili ich do skladovacieho priestoru vedľa rezačky.

V brusiarni nástrojov bol každý systém obrábacej linky vybavený rotačným ovládačom, čo umožňuje odsávanie len počas skutočnej činnosti jednotiek, a tak zabezpečuje maximálnu úroveň odsávania  a zachytávania prachu pri brúsnom kotúči. Odsávacie zariadenia bolo umiestené tak, aby sa zabránilo prípadnému zakopnutiu.

Podnik pritom spolupracoval s externými pracovníkmi, ktorí vykonávali technické merania potrebné na overenie účinnosti zariadení a správnych výsledkov odsávania. Spolupráca s expertmi verejnej správy (inšpektorátmi práce vrátane odborníkov pre zdravotníctvo, strojných inžinierov a odborníkov pre emisie) tvorili dôležitú časť projektu.

Výsledky:

 • 80 až 90 percentné zníženie prachovej záťaže ovzdušia používaním kabín na brúsenie srdcoviek a hrotov výhybiek (a tým zníženie prašnosti aj na ostatných pracovných miestach v halách),
 • 25 až 50 percentné zníženie prašnosti v kabínach na brúsenie srdcoviek a hrotov výhybiek,
 • 60 percentné zníženie prašnosti v priestoroch operátorov brúsiacich strojov a v ovzduší hál používaním miestneho odsávania pri brúsení rebrovaných dosák,
 • 25 percentné zníženie prašnosti u pracovníkov v dielni v priestoroch oceľovej konštrukcie inštalovaním filtrov do odsávacieho systému pri autogénnom zváraní.

Ďalšie zlepšenia zahrnuli osvetlenie so znížením oslnenia a vytvárania tieňov, obmedzenie prievanu a po zavedení kabín zníženie hluku o 10 dB(A) pre operátorov strojov a okolité priestory hál.

Celkové investície úprav podľa projektu predstavovali asi 400 tisíc eur. Odhliadnuc od zlepšenia zdravotného stavu pracovníkov prínosom bolo aj zmenšenie množstva prachu v ovzduší, čo znamenalo:

 • menšiu potrebu čistenia (okien, strojov, stien atď.)
 • menšiu expozíciu pracovníkov čistiacim prostriedkom (uhľovodíky)
 • menšie náklady na údržbu
 • vypočítala sa úspora asi 70 tisíc eur ročně.

Pripomienky

Tímová práca v rámci podniku za účasti zamestnancov a externých pracovníkov Úradu bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci bola dôležitá časť projektu. manažment ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti práce  je integrovaný do systému manažmentu podniku. Vypracúvajú tu špeciálne programy  bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, v ktorých sa každoročne stanovujú projekty, ich rozpočtové náklady a určuje sa zodpovednosť.

ZDROJ:
Galgóczy, Ernest. Opatrenia na zníženie prašnosti pri brúsení a dymu pri zváraní. Bezpečná práca, č. 6, 2006, s. 20.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail