Opakování zkoušky z odborné způsobilosti v prevenci rizik po 5 letech

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

V lednu 2008 jsem úspěšně vykonal zkoušku z odborné způsobilosti dle z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s platností bez časového omezení. Od 1.7.2008 z. č. 189/2008 Sb. přidal do § 10 bod o opakování zkoušky každých 5 let. Mám pravdu, nebo se mýlím, když tvrdím, že z č. 189/2008 Sb. (který dodatečně změnil z č. 309/2006 Sb.) nemůže mít zpětnou platnost, neboť každý zákon má v posledním § uveden den účinnosti. V tomto případě je to 1.7.2008. Proto osvědčení vydaná před účinností tohoto zákona, tj. do 30.6. 2008, nemohou být tímto zákonem dotčená a jsou platná dle zákona, který v té době platil. To je obecná právní jistota. Teď je třeba najít zákon platný před účinností z č. 189/2008 Sb., který stanovuje, že osvědčení platná bez časového omezení mohou být dodatečně časově omezena.

V daném případě Vás nepotěším. Aby platilo to, co uvádíte v dotaze, tedy, že kdo vykonal zkoušku z odborné způsobilosti před 1. 7. 2008, ji nemusí již více konat, tak to by muselo být takto výslovně tedy tzv. expresis verbis uvedeno v zákoně. K tomu se používá tzv. přechodných ustanoveních zákona, kdy zákon v některých případech řekne např. právní vztahy vzniklé před účinností tohoto zákona se posuzují podle takového a takového právního stavu. Např. v zákoně č. 309/2006 Sb. bylo právě v přechodných ustanoveních stanoveno, že odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost získaná podle dosavadních právních předpisů (tedy podle předpisů platných před 1.1.2007) se považuje za splněnou nejdéle po dobu pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tehdy také lidé, kteří ji získali před účinností tohoto zákona, tvrdili – to je nespravedlivé, my jsme odbornou způsobilost a zvláštní odbornou způsobilost již získali a nyní zákon stanoví podmínku, že si ji musíme obnovit. Faktem ale je, že zákon č. 189/2008 Sb. neobsahoval žádné přechodné ustanovení pro novelu zákona č. 309/2006 Sb. a že tedy dnes se na všechny odborně způsobilé osoby bez ohledu na to, kdy si udělali první zkoušku z odborné způsobilosti (jestli mezi roky 2001 a 2007, nebo po roce 2007 či dokonce nyní po 1.7.2008) vztahuje stejná povinnost – obnovit si zkoušku z odborné způsobilosti pravidelně po 5 letech.
Zákon č. 189/2008 Sb. si  kladl obecně za cíl se v souladu se zájmem zabezpečit kvalifikovaný výkon regulované činnosti odpovídající současným metodám zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a proto výslovně stanovil požadavek zkoušku z odborné způsobilosti opakovat každých 5 let. Ta povinnost dnes platí a platí pro každého bez ohledu na to, jestli zkoušku složil v roce 2003, 2007 nebo až letos. K dnešnímu dni platí právní stav takový, že každá odborně způsobilá osoba v prevenci rizik si musí každých 5 let své znalosti obnovovat a to je z hlediska BOZP jistě žádoucí.

Autor článku: 

Komentáře

Opakování zkoušky z odborné způsobilosti po ...5 letech

20.07.2009 - 15:37 Jiří Malec
Domnívám se a moje doměnka hraničí se 100% jistotou, že hlavní chybou tvůrců z č. 309/2006 Sb. je pochybení při neuvedení opakování zkoušky, či omezení platnosti na 5 let, při vydání zákona v r. 2006. Nejasnostem se mohlo předejít a zaměstnanci (jako já), mající do důchodu 3 roky mohli ušetřit ( peníze i nervy). Jiří Malec, předseda Sdružení bezpečnostních techniků DP.

Re: Opakování zkoušky z odborné způsobilosti po ...5 letech

20.07.2009 - 16:55 Tomáš Neugebauer
Pane Malec, do jisté míry s vámi souhlasím. Prolongace měla být uvedena hned z počátku. V návrhu zákona také byla. Poté se "vytratila". Obdobně tomu bylo i v oblasti požární ochrany. Tam se však již nevrátila. Proto si troufám tvrdit, že to nebude chyba tvůrců - dnes si již podrobně nevzpomínám na průběh celého legislativního procesu - ale o kousíček dál. Nemohu však s vámi souhlasit s tím, že jste mohl ušetřit. Dobře jste věděl, že je nesmyslně dlouhé pětileté přechodné období - proč jste tedy šel na zkoušky, když jste měl 3 roky do penze. To byla zcela jen vaše chyba! Nebo snad taktický manévr, který vám nevyšel? Já dodnes zcela takticky zkoušky nemám. Nemají je ani mí podřízení. Proč bychom je měli, když do 31. 12. 2011 splňujeme požadavky na odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. Kdo ví co se do té doby ještě změní a kolik tak ušetříme, když se prakticky jedná o jedno "funkční" období. Chci však upozornit ještě na jeden detail. To co uvedla JUDr. Dandová je přesně to, co jsem tvrdil já ihned po příslušné novele (č. 189/2008 Sb.) zákona č. 309/2006 Sb. Je to nejen logické, ale v i souladu s mě známou teorií práva. Existuje však vyjádření Odboru bezpečnosti práce a pracovního prostředí MPSV, které pro mne zcela překvapivě hovoří jinak - "V současné době platí, že tato 'Osvědčení' (do 30. 6. 2008 - má poznámka) mají platnost neomezenou." Ač já osobně s tím nesouhlasím, je nutné to zde uvést. Celý dopis naleznete zde: http://www.rovs.cz/download/platnost_osvedceni_odborne_zpusobilosti.pdf

Re: Opakování zkoušky z odborné způsobilosti po ...5 letech

20.07.2009 - 21:37 Slavomír Panák
Rád bych znal názor od kteréhokoliv diskutéra, jestli "osoba odborně způsobilá v prevenci rizik" podle zákona 309/2006 má stejnou odbornou kvalifikaci jako osoba se živnostenským oprávněním "Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci". Tato živnost se totiž získává podle požadavků Živnostenského zákona 130/2008 pouze na základě požadovaného vzdělání a délky odborné praxe. O nějaké nutnosti zkoušky z odborné způsobilosti zde není ani řeči... A ani zákon 189/2008 se o žádné změně uvedených podmínek v Živnostenském zákonu nezmiňuje.

Re: Opakování zkoušky z odborné způsobilosti po ...5 letech

20.07.2009 - 22:55 Tomáš Neugebauer
Asi jednoduší by bylo, kdyby se oba zákony ve svých požadavcích kryly. Není tomu však tak, takže je nutné při zohlednění požadavků na kvalifikaci důsledně dodržovat působnost jednotlivých zákonů. Převedeno do praxe to znamená, že pokud chcete Poskytovat služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve smyslu mít živnost, tedy firmu, která tyto služby poskytuje, musíte minimálně splnit požadavky uvedené v živnostenském zákoně. To však neznamená, že jste oprávněn sám vykonávat činnosti v prevenci rizik. Pouze jste oprávněn provozovat firmu, která tyto služby bude nabízet, avšak k vlastnímu plnění úkolů v prevenci rizik musíte mít osobu odborně způsobilou k prevenci rizik. Pokud chcete sám u svých zákazníků plnit úkoly v prevenci rizik, například zpracovat pro firmu návrh interního předpisu o poskytování OOPP, musíte navíc splňovat kvalifikační požadavky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., včetně obnovy po 5 letech. To znamená, že každý, kdo od vás bude chtít zajistit BOZP by měl požadovat nejen živnostenský list, ale i osvědčení o kvalifikaci. Je to obdobné jako u revizních techniků. Zde též nestačí předložit živnostenský list, ale platný doklad o kvalifikaci revizního technika.

Re: Opakování zkoušky z odborné způsobilosti po ...5 letech

21.07.2009 - 14:30 Martin Zwardoň
Zajimal by mě názor na právní význam ustanovení odstavce (2) "Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let". Připadá mi to jako tvrzení, že den trvá 24 hodin. To znamená, konstatování všeobecné pravdy a nikoliv stanovení povinnosti. Předpokládám, že tvůrci zákona chtěli říct: Odborná způsobilost má platnost po dobu pěti let od data úspěšně vykonané zkoušky. Zároveň se obávám, že "zkouška se skládá". Nemám právnické vzdělání, ale muj selský rozum mi říká, že je to pěkný blábol.

Re: Opakování zkoušky z odborné způsobilosti po ...5 letech

21.07.2009 - 15:25 Tomáš Neugebauer
Sám jste si odpověděl. Používáte tzv. selský rozum a ten nejen do práva nepatří. Právo má své vlastní zákonitosti.

Re: Opakování zkoušky z odborné způsobilosti po ...5 letech

21.07.2009 - 15:27 Tomáš Neugebauer
Nějak to vytvořilo chybnou vazbu. Odpověď: "Sám jste si odpověděl. Používáte tzv. selský rozum a ten nejen do práva nepatří. Právo má své vlastní zákonitosti." patří sem.

Re: Opakování zkoušky z odborné způsobilosti po ...5 letech

21.07.2009 - 15:29 Tomáš Neugebauer
Pane Zwardoni, na Váš dotaz není možné vytvořit vlákno.

Re: Opakování zkoušky z odborné způsobilosti po ...5 letech

30.07.2009 - 16:14 Jan Hronek
Prosím o upřesnění : znamenáto v praxi, že jako majitel živnosti " Poskytovat služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" nemusím do 1.1.2012 osvědčení o kvalifikaci vlastnit ? Díky za odpověď.

Vyjádření MPSV

22.07.2009 - 13:51 Zdeněk Vocásek
Dobrý den, já mám tento výklad od JUDr. Samkové z Ministerstva práce a sociálních věcí. s pozdravem Zdeněk Vocásek, OZO v BOZP Platnost osvědčení odborné způsobilosti Odpověď na elektronický dotaz K č.j.: 2008/59675-54 Vážená paní, k Vašemu dotazu, který se týká otázky doby platnosti "Osvědčení" odborně způsobilých osob v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, které bylo vydáno na základě zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), sděluji následující. V tomto zákonu je v Přechodných a závěrečných ustanoveních Hlavy II v ustanovení § 22 odst. 2 stanoveno, že "odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost získaná podle dosavadních předpisů (ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. k 1. lednu 2007) se považuje za splněnou nejdéle po dobu pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona". Z uvedeného vyplývá, že odborně způsobilé osoby v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mohou nadále vykonávat činnost v prevenci rizik na základě svého dosavadního "Osvědčení" nejpozději do 1. ledna 2012. Od 2. ledna 2012 se však musí prokázat "Osvědčením" získaným podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 372/2007 Sb. V zákonu č. 309/2006 Sb. se doba platnosti nově vydávaných "Osvědčení" neřeší. První novela zákona č. 309/2006 Sb., která byla provedena zákonem č. 372/2007 Sb., otázku doby platnosti "Osvědčení" také neupravuje. Až v druhé novele zákona č. 309/2006 Sb. provedené zákonem č. 189/2008 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. července 2008, je nové ustanovení § 10 odst. 2, ve kterém je stanoveno, že "zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let". To znamená, že od 1. července 2008 je nezbytné na každém "Osvědčení" uvádět datum provedení zkoušky, protože od tohoto data se počítá pětiletá lhůta doby jeho platnosti. V této souvislosti vyvstává otázka, jaká je doba platnosti "Osvědčení", která byla vydána podle zákona č. 309/2006 Sb. do dne účinnosti jeho novely, a to zákona č. 189/2008 Sb., tj. do 30. června 2008. V současné době platí, že tato "Osvědčení" mají platnost neomezenou. Nelze předjímat budoucí legislativní úpravu, ale lze očekávat, že další novela zákona č. 309/2006 Sb. bude stanovovat, že tato "Osvědčení" budou mít platnost do doby uplynutí 5 let od nabytí účinnosti další novely zákona č. 309/2006 Sb., která bude tuto úpravu obsahovat. S pozdravem JUDr. Anna Samková Odbor bezpečnosti práce a pracovního prostředí Ministerstvo práce a sociálních věcí V Praze dne 20. 8. 2008

Vážená paní Zdeněk Vocásek

22.07.2009 - 20:26 Anonym
Vážená paní Zdeněk Vocásek?Komu to z MPSV poslali pod č.j ....?

Re:

23.07.2009 - 00:17 Tomáš Neugebauer
Naleznete na adrese: http://www.rovs.cz/download/platnost_osvedceni_odborne_zpusobilosti.pdf

Právní názory k opakování zkoušky z odborné způsobilosti

24.07.2009 - 14:18 Miloslav Čech
Všechny zdravím. Nedá mi zapojit se také. Všichni jsme zřejmě slyšeli známý vtip o tom, že když se potkají dva právníci vymyslí tři právní názory. Stojí nám proti sobě dvaprávní názory kdy každý z nich zaujímá zcela opačné stanovisko. Osobně bych se přikláněl k názoru z MPSV - je to právní názor tvůrce zákona a předpokládm, že ví co chtěl zákonem říci! K ostatním příspěvkům: Zajímalo by mne jak pan Neugebauer a jeho podřízení prokazují svou odbornost, když nikdy žádná nebyla stanovena! V dalším svém příspěvku uvádí, že na základě živnostenského oprávnění ".....jste pouze oprávněn provozovat firmu, která tyto služby bude nabízet, avšak k vlastnímu plnění úkolů v prevenci rizik musíte mít osobu odborně způsobilou k prevenci rizik. Pokud chcete sám u svých zákazníků plnit úkoly v prevenci rizik, například zpracovat pro firmu návrh interního předpisu o poskytování OOPP, musíte navíc splňovat kvalifikační požadavky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., včetně obnovy po 5 letech jen provozovat firmu" Zde je nutno podívat se kousek vedle - ve vyhlášce č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností je v příloze 2 pro živnost "Poskytování služeb v oblasti BOZP uvedeno: "................. zejména činnosti spojené s prevencí rizik, včetně navrhování opatření na minimalizaci a odstraňování rizik u jejich zdrojů..." Takže to, že by osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění nesměla vykonávat úkony v prevenci rizik není po právní stránce zcele striktně řečeno. Živnostenský zákon je zákonem proto má stejnou závaznost jako zákon č. 309/2006 Sb. Závěrem nechci aby můj příspěvek vyzněl tak, zcela odmítám opakování zkoušek, ale je třeba změnou v zákoně zcela jasně říci jak to bude a který z právních názorů bude ten správný. Opakování zkoušek ovšem "udělil výchovnou lekci" všem, kteří nenechávají vše až na poslední chvíli. Pan Neugebauer má pravdu neklépe bzude, když všichni budeme lišácky čekat až na konec překlenovacího období, co kdyby se něco změnilo. Tak mne napadá proč já vlastně někoho nutím, aby vyměňoval bezpečnostní tabulky, když je na to čas až do konce tohoto roku.

Re: Právní názory k opakování zkoušky z odborné způsobilosti

24.07.2009 - 17:40 Bobby Brown
Pane Čechu, tak ještě jednou. Živnosťák = vznik právního subjektu. Vy tu živnost provozujete jako IČO (i když jste OSVČ). Jenže vyhledávání rizik smí provádět osoba (z masa a kostí, ne právnická - IČO), která má k tomu odbornou způsobilost. Odborná způsobilost se vydává jen osobám fyzickým (z masa a kostí) nikoliv firmě, OSVČ - no prostě IČu. Nebo jste někde viděl, že by OZO ve vyhledávání rizik obdržela firma? Takže platí to, co napsal pan Neugebauer - firma (či OSVČ) může na základě živnosťáku tyto služby poskytovat, ale provádět je fyzicky může jen konkrétní osoba s příslušnou odbornou způsobilostí. Já nevím, ale mně to přijde docela logický.

Re: Právní názory k opakování zkoušky z odborné způsobilosti

27.07.2009 - 09:07 Miloslav Čech
Aha teď to teprve chápu. Oni ty vázané živnosti jsou jen kvůli IČU a když mi živnostenský úřad vydá živnostenský list musím si sehnat osobu z masa a kostí která to bude dělat. Jen by mne zajímalo k čemu je vlastně vyhláška o obsahových náplních.

Re: Právní názory k opakování zkoušky z odborné způsobilosti

28.07.2009 - 16:11 Bobby Brown
Nemusíte, pokud vy, jako zakladatel/majitel firmy, jste zároveň odborně způsobilý. To ale být nemusíte! Prostě si seženete (ano z masa a kostí) člověka, který tuto odbornost má a písemně ho stanovíte/jmenujete osobou odpovědnou. To musíte doložit na živnosťáku. Pokud vám ten člověk uteče a nemáte náhradu, pak nemůžete tuto činnost poskytovat do doby, než si seženete náhradu. Přesně takto to funguje v gastronomii. Ne každý majitel hospody je zároveň vyučený v oboru.

Re: Právní názory k opakování zkoušky z odborné způsobilosti

28.07.2009 - 17:06 Miloslav Čech
Hostinská činnost je živnost řemeslná - tam je to trochu jinak. Pan kolega Panák měl na mysli to, že zákon 455/1991 Sb. ve své příloze 2 vymezuje požadavky na odbornou způsobilost odlišně od zákona č. 309/1996 Sb. Odbýt to tím, že firma musí mít odborně způsobilou osobu je jednoduché.Předpokládám, že se celá diskuse točí kolem tzv. fyzické osoby. A tady se znovu vracím k Živnostenskému zákonu. Požadavek na způsobilost na rozdíl od zákona uznává i vzdělání získané na vyšší odborné škole (zákon 309 s takovým vzděláním nepočítá od poloviny roku 2008), dále na vydání živnostenského oprávnění podle živnostenského zákona postačuje doklad o rekvalifikaci! Pokud se v diskusi orientuji od počátku byl dotaz na opakování zkoušky po pěti letech a to se tím pádem týká i odpovědné osoby u firmy poskytující služby v BOZP. Znovu se tedy ptám jakou že to odborností se všichni, kteří čekají do konce překlenovacího období prokazují, když nikdy nebyla legislativně upravena. Argument, že jakýkoli kurs po roce 2000 je dost chabý. Oba zákony stojí proti sobě a v praxi to zatím vypadá tak, že se objeví "bezpečák" s platným živnostenským listem a přesvědčí majitele, že na základě živnostenského zákona a zejména vyhlášky o obsahových náplních může klidně práci vykonávat a ve smyslu živnostenského zákona to tak opravdu je. Podle zákona 309/2006 to dobře není, ale je to zase na výkladu. Souhlasím s kolegou Neugebauerem, že překlenovací období je nešťastné. Chybná formulace ustanovení o platnosti způsobilosti se ukázala v roce 2007, kdy nebyl v celém státě žádný koordinátor, protože žádná předchozí právní úprava takovou funkci neznala.

školení BOZP

14.08.2009 - 10:52 Zbyněk Mašek
Dobrý den, rád bych se zeptal jak mám postupovat v následujícím případě. Skolení vedoucích zaměstnanců BOZP jsem absolvoval v říjnu 2003. Od 1.7.2009 jsem ředitelem školy a mám zajistit proškolení zaměstnanců v otázce BOZP. Jak bych měl postupovat, neboť dle mého názoru osvědčení, které jsem získal v roce 2003 již svojhi platnost pozbylo. Je tomu tak? Děkuji za odpověď.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail