OHSAS 18001 alebo MOP?

Ve Slovenské republice jsou nezávisle na sobě aplikovány dva modely pro zavádění systémů řízení BOZP. V článku jsou oba modely (Systém řízení BOZP MOP u systému řízení BOZP založený na britské směrnici OHSAS 18001) vzájemně porovnávány.

Zavádzanie systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP) sa rozbehlo i v podmienkach Slovenskej republiky. Túto situáciu vo veľkej miere ovplyvnila kapitálová účasť zahraničných investorov v podnikoch, požiadavky zákazníkov na medzinárodnom trhu a medzinárodné štandardy, ktoré sa úspešne implementovali do prosperujúcich firiem hlavne v krajinách Európskej únie.

Osvetu v oblasti SMBOZP vykonávajú univerzity, certifikačné firmy a firmy zamerané na školenie v oblasti BOZP. Nemožno nespomenúť ani Národný inšpektorát práce SR, ktorý vydal publikáciu Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Spoluautorom tejto publikácie je známy odborník v oblasti BOZP Ing.Ivan Majer. Publikácia je zameraná na model SMBOZP Medzinárodnej organizácie práce (MOP) (obr.1) a detailne rozoberá jednotlivé prvky tohto systému vrátane postupu jeho implementácie v organizácii.

ohsas 

Obr. 1   Hlavné prvky manažérstva BOZP podľa MOP

Okrem uvedeného modelu sa v slovenských podmienkach úspešne zavádza i SBOZP založený na britskej smernici OHSAS 18001. Tento model (obr.2) sa vyskytuje hlavne v organizáciách, ktoré už majú zavedený niektorý systém manažérstva na báze ISO noriem.

ohsas

Obr. 2   Hlavné prvky systému
manažérstva BOZP podľa 18001

Obidva modely sú pomerne dobre aplikovateľné a závisí iba od strategického rozhodnutia vrcholového manažmentu, ktorú alternatívu si vyberie. Pre ostatných záujemcov o túto problematiku sa v nasledujúcej časti pokúsime poukázať na niektoré rozdiely medzi uvedenými systémami manažérstva.

Niektoré spoločné črty a rozdiely SMBOZP podľa MOP a OHSAS 18001

V princípe sa medzi SMBOZP podľa MOP a OHSAS 10801 nenachádzajú žiadne oblasti so zásadnými rozdielmi.

Niektoré spoločné znaky prezentovaných modelov:

  • obidva pracujú na Demingovom cykle riadenia (tzv. PDCA cyklus), ako to vidieť z obrázkov 1 a 3,
  • používajú procesný prístup k riešeniu BOZP,
  • majú mnoho rovnakých základných prvkov (politika, plánovanie, zavedenie, stále zlepšovanie),
  • a iné.

ohsas

Obr. 3 Hlavné prvky systému manažérstva BOZP podľa OHSAS 18001 v poňatí PDCA cyklu

Tab.1 Vzájomná súvislosť medzi klauzulami OHSAS 18001 a MOP

Klauzula
OHSAS
Klauzula
Smernica MOP-BOZP
 1  Predmet  1.0  Ciele
 2  Referenčné publikácie  -  -
 3  Pojmy a definície  -  -
 4  Prvky systému manažérstva  BOZP  3.0  Systém manažérstva BOZP v  organizácii
 4.1  Všeobecné požiadavky  3.0  Systém manažérstva BOZP v  organizácii
 4.2  Politika BOZP  3.1  Politika BOZP
 4.3  Plánovanie  3.7  Úvodné preskúmanie
     3.8  Plánovanie, rozvoj a implementácia  systému
 4.3.1  Plánovanie identifikácie  3.10  Prevencia nebezpečenstiev a  ohrození
   nebezpečenstiev a ohrození,  3.10.1  Preventívne a kontrolne opatrenia
   posudzovanie rizika a riadenie  rizika  3.10.2  Riadenie zmien
     3.10.5  Zmluvné vzťahy
 4.3.2  Legislatívne a ostatné  požiadavky  3.7.2  Úvodné preskúmanie
     3.10.1.2  Prevencia nebezpečenstiev a  ohrození
 4.3.3  Ciele  3.8  Plánovanie, rozvoj a implementácia  systému
     3.9  Ciele BOZP
     3.16  Stále zlepšovanie
 4.3.4  Program(y) manažérstva BOZP  3.8  Plánovanie, rozvoj a implementácia  systému
 4.4  Zavedenie a prevádzka  -  -
 4.4.1  Štruktúra a zodpovednosť  3.3  Povinnosť a zodpovednosť
     3.8  Plánovanie, rozvoj a implementácia  systému
 4.4.2  Vzdelávanie, povedomie a  spôsobilosť  3.2  Účasť zamestnanca
     3.4  Spôsobilosť a vzdelávanie
 4.4.3  Konzultácia a komunikácia  3.2  Účasť zamestnanca
     3.6  Komunikácia
 4.4.4  Dokumentácia  3.5  Dokumentácia systému  manažérstva BOZP
 4.4.5  Riadenie dokumentov a údajov  3.5  Dokumentácia systému  manažérstva BOZP
 4.4.6  Operatívne riadenie  3.10.2  Riadenie zmien
     3.10.4  Zaobstarávanie
     3.10.5  Zmluvné vzťahy
 4.4.7  Havarijná pripravenosť a ohlas  3.10.3  Havarijná prevencia, pripravenosť a  ohlas
 4.5  Kontrolná a nápravná činnosť  -  -
 4.5.1  Meranie a monitorovanie  výkonnosti  3.11  Monitorovanie a meranie výkonnosti
 4.5.2  Nehody, incidenty, nezhody  3.12  Vyšetrovanie pracovných úrazov,
   a nápravná a preventívna  činnosť    ochorení, chorôb z povolania a  incidentov
       a ich dosah na výkonnosť BOZP
     3.15  Preventívna a nápravná  činnosť
 4.5.3  Záznamy a riadenie záznamov  3.5  Dokumentácia systému  manažérstva BOZP
 4.5.4  Audit  3.13  Audit
 4.6  Preskúmanie manažmentom  3.14  Preskúmanie manažmentom

Smernica OHSAS 18001 špecifikuje požiadavky na systémy manažérstva BOZP, ktoré by umožnili organizáciám riadiť riziká a zlepšiť ich výkonnosť. OHSAS 18002 poskytuje návod na implementáciu OHSAS 18001. Z tohoto dôvodu sú dokumenty OHSAS porovnateľné so sekciou 3 Smernice MOP-BOZP Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia v organizácii.

Model SMBOZP podľa MOP sa opiera o smernice pre oblasť manažérstva BOZP, ktoré vypracovala MOP podľa medzinárodne uznávaných princípov definovaných tripartitou MOP. Tento tripartitný prístup zabezpečuje silu, prispôsobivosť a vhodnú základňu na vývoj kultúry BOZP v organizáciách.

Hlavným cieľom smernice MOP přes SMBOZP je prispieť k ochrane zamestnancov před ohrozeniami a eliminovať pracovné úrazy, choroby z povolania a incidenty. Nevýhodou tohoto prístupu je, že uvedená smernica vychádza z trojstupňového usporiadania štandardov (národný rámec) súvisiacich so SMBOZP, tak jako to vidieť na obrázku 4.

ohsas

Obr. 4   Prvky národného rámca systémov manažérstva BOZP

Jednou zo základných požiadaviek národného rámca pre SMBOZP je vydanie Národnej politiky pre zriadenie a podporu SMBOZP v organizáciách. Súčasťou právneho rámca pre SMBOZP sú i požiadavky na národné smernice a smernice prispôsobené pre organizácie.

Detailná analýza sekce 3
Smernice MOP-BOZP proti dokumentom OHSAS
Rámec (rozsah)

Smernica MOP-BOZP sa zameriava na pracovníkov. Fókus sériových štandardov OHSAS na zamestnancov a iné záujmové skupiny je teda širší.

Definícia „ohrozenia“ v OHSAS 18001, bod 3.4: „Zdroj alebo situácia s možnosťou ublíženia v zmysle ujmy na zdraví alebo choroby, poškodenia majetku, poškodenia okolia pracoviska alebo ich kombinácia“ je tiež obšírnejšia než tá, ktorú ponúka smernica MOP-BOZP; samo zameranie smeruje na potenciál spôsobujúci ujmu na zdraví alebo jeho poškodenie.

MOP-BOZP, klauzula 3.2
Účasť zamestnanca

V smernici MOP-BOZP, v klauzule 3.2.4 je odporúčanie, na základe ktorého „by zamestnávatelia mali primerane zaistiť zavedenie a účelné fungovanie komisie BOZP a uznanie zástupcu zamestnancov pre BOZP v súlade s vnútroštátnym zákonom a zvyklosťami“.

OHSAS 18001 vyžaduje od organizácie, aby dokumentovala a podporovala vytvorenie širšieho spektra odborných poradcov, t.j. záujmové skupiny (z dôvodu širšieho rozsahu zavedenia týchto dokumentov).

Zaujímavé je, že smernica MOP-BOZP by organizáciám povolila odstúpiť od uvedenej požiadavky, ak by ich vnútroštátny zákon a zvyklosti nestanovovali.

MOP-BOZP, klauzula 3.3
Povinnosť a zodpovednosť

Smernica MOP-BOZP v časti 3.3.2 (h) odporúča zavedenie prevencie a programov starostlivosti o zdravie. Dokumenty OHSAS by ich vyžadovali vtedy, ak by táto požiadavka vyplývala z posúdenia rizika, cieľov BOZP alebo systému manažérstva BOZP.

MOP-BOZP, klauzula 3.4
Spôsobilosť a výcvik

Odporúčanie smernice MOP-BOZP, klauzula 3.4.4: „Školenie by malo byť poskytnuté všetkým účastníkom zdarma a počas pracovnej doby, ak je to možné“. To dokumenty OHSAS nežiadajú.

MOP-BOZP, klauzula 3.10
Prevencia ohrozenia a 3.10.1 Preventívne a kontrolné opatrenia

Ustanovenia smernice MOP-BOZP odporúčajú implementáciu preventívnych a ochranných opatrení na kontrolu ohrození a rizík. Tieto opatrenia sú vymenované z pohľadu priority od 3.10.1(a) „eliminácia ohrozenia/rizika“ po 3.10.1(d) „zabezpečenie osobných ochranných prostriedkov (OOP)“.

Dokumenty OHSAS nie sú v tomto smere také jednoznačné: „Opatrenia pre riadenie rizík by mali odrážať princíp eliminácie ohrození – tam, kde je to praktické, alebo princíp zníženia rizika (buď znížením pravdepodobnosti výskytu alebo potenciálnej závažnosti ujmy na zdraví alebo poškodenia), s poskytovaním osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) jako poslednej možnosti“. Dokumenty OHSAS takisto poskytujú detailnejšie informácie na identifikáciu ohrození a posúdenie a riadenie rizika.

MOP-BOZP, klauzula 3.10.4
Zaobstarávanie

Smernica MOP-BOZP zdôrazňuje, že požiadavky organizácie na BOZP by mali byť zahrnuté do špecifikácií nákupu a lízingu. Dokumenty požadujú, aby boli tieto požiadavky oznámené dodávateľom, ale nešpecifikujú ako.

Smernica MOP-BOZP tiež uvádza požiadavky, aby boli štátne zákony a vyhlášky identifikované pred zaobstarávaním.

V zmysle dokumentov OHSAS by sa mali tieto požiadavky určiť počas procesu posudzovania rizika – pozri OHSAS 1802, 4.3.1d(1)i.

B.3.8 MOP-BOZP, klauzula3.10.5
Zmluvné vzťahy

Smernica MOP-BOZP definuje kroky, ktoré by sa mali vykonať na zabezpečenie toho, aby dodávatelia dodržiavali požiadavky organizácie v oblasti BOZP. To nie je takým zreteľným spôsobom uvedené v dokumentoch OHSAS.

B.3.9 MOP-BOZP, klauzula 3.12
Vyšetrovanie pracovných úrazov, ochorení, chorôb z povolania a incidentov a ich dosah a výkonnosť BOZP

Smernica MOP-BOZP nepožaduje preskúmanie nápravných alebo preventívnych činností, preskúmaných prostredníctvom procesu posudzovania rizika, pred ich implementáciou tak, ako je v OHSAS 18001, 4.5.2(d).

B.3.10 MOP-BOZP, klauzula 3.13
Audit

Smernica MOP-BOZP odporúča konzultáciu výberu audítorov. Dokumenty OHSAS naproti tomu požadujú, aby boli zamestnanci vykonávajúci audit nestranní a objektívni.

B.3.11 MOP-BOZP, klauzula 3.16
Kontinuálne zlepšovanie

V smernici MOP-BOZP je kontinuálnemu zlepšovaniu venovaný samostatný paragraf. Tento paragraf podrobne opisuje opatrenia, ktoré by sa mali brať do úvahy na zabezpečenie stáleho zlepšovania. Podobné opatrenia sú podrobne opísané v dokumentoch OHSAS, tie však nemajú zodpovedajúcu klauzulu tak ako v smernici MOP-BOZP.

Záver

Na základe uvedeného možno konštatovať, že medzi oboma modelmi nie sú významné rozdiely, čo dokumentuje tabuľka. Třeba však zdôrazniť, že v rámci kompatibility so systémami manažérstva založenými na báze ISO noriem je vhodnejšie zaviesť SMBOZP podľa OHSAS 18001, ktorý je medzinárodne certifikovateľný a komfortnejšie integrovateľný do integrovaného systému manažérstva. Uvedený SMBOZP je zároveň nezávislý od legislatívneho prostredia toho-ktorého štátu, čo je oproti SMBOZP podľa MOP jedna z veľkých výhod.

Pre zaujímavosť uvádzame, že smernica OHSAS 18001 sa v rámci Veľkej Británie označuje ako BSI-OHSAS 18001 a:

  1. nie je (v tom pravom zmysle slova) britskou normou,
  2. bude zrušená po publikovaní svojho obsahu v britskej norme alebo ako britská norma,
  3. je publikovaná Britským úradom pre normalizáciu, ktorý je jej vlastníkom vrátanie práva na jej kopírovanie.

ZDROJ:
Demčák, M. OHSAS 18001 alebo MOP? Bezpečná práca, č. 3 (2003), s. 3 - 6.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail