Odpovědnost odborně způsobilé osoby v prevenci rizik

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Rád bych se zeptal na svou odpovědnost, když pro nějakou firmu vykonávám jako externista služby v oblasti BOZP. Co když na pracovišti dojde například ke smrtelnému pracovnímu úrazu? Budu nějak sankciován?

Na to se především vztahuje občanský zákoník, tedy zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a celé soukromé právo směřuje svou úpravou v prvé řadě k běžnému člověku. Není však možné pod rouškou jeho ochrany jako jednotlivce podlamovat nezbytnou ochranu třetích osob. Proto občanský zákoník hned v ustanovení § 4 odst. 1 zdůrazňuje, se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat. Obdobné hledisko obsahuje i zásada § 4 odst. 2 občanského zákoníku, podle které činí-li právní řád určitý následek závislým na něčí vědomosti, má se na mysli vědomost, jakou si důvodně osvojí osoba případu znalá při zvážení okolností, které jí musely být v jejím postavení zřejmé. To platí obdobně, pokud právní řád spojuje určitý následek s existencí pochybnosti.

Toto ustanovení vlastně spojuje právní následek s tím, zda určitá osoba něco měla či mohla vědět, anebo jaké pravidlo má být aplikováno, jsou-li pochybnosti. Něco jiného je – a tam směřuje Váš dotaz – bude-li se jednat o osobu, která se veřejně přihlašuje k určitému povolání nebo stavu. Tam pak platí § 5 občanského zákoníku, podle kterého platí, že kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

Stavem se rozumí skupina lidí, kterou sice lze označit jako skupinu příslušníků určitého povolání, ale u nichž se rovněž předpokládají zvláštní znalosti, vlastnosti nebo schopnosti (např. voják v záloze, amatérský sportovec apod.). Po osobě, která se takto chová, lze důvodně požadovat, aby také jednala s využitím těch nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese nebo onen stav. V daném případě nehraje roli, zda ten, kdo se takto chová, má či nemá příslušné podnikatelské oprávnění, je-li ho třeba, ale to, jak jej z jeho přičinění vnímají jeho partneři, zejména klientela.

Zákoník práce hned v úvodním ustanovení celé pasáže o bezpečnosti a ochraně zdraví zdůrazňuje, že zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika"). Proto také jedině zaměstnavatel je ten, kdo odpovídá za BOZP. Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik (OZO) může být jeho zaměstnanec či jiná osoba (zpravidla OSVČ). Pokud je OZO zaměstnanec, odpovídá zaměstnavateli podle ustanovení i odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Pokud je OZO OSVČ, pak odpovídá podle občanského zákoníku a je třeba jí prokázat, že škoda vznikla na základě jejího zavinění (byť nedbalostního). Prostě se jí musí prokázat, že něco opomněla. Nakonec však OZO zaměstnavatele pouze upozorňuje (například mu doporučí, aby tam zřídil zábradlí), je však odpovědností zaměstnavatele za BOZP, jestli doporučení OZO poslechne, nebo ne.

Samozřejmě, že kdyby došlo například ke smrtelnému úrazu a oblastní inspektorát práce (OIP) by zjistil, že u toho zařízení nebylo dostatečné výstražné značení, že se bude ptát, kdy OZO zde prováděla prevenci rizik a proč neupozornila na to, že zde mají být umístěny bezpečnostní značky. Pak by OIP mohl dát OZO pokutu.

Autor článku: 

Komentáře

... OZO BOZP bude pokutovat inspektora OIP !

14.04.2019 - 19:55 Zdenek Šenk
První část odpovědi paní Dandové je nepřesná, a druhá (závěrečná) část odpovědi, je zcela mimo právní rámec. Jedná se o vědomě nepravdivou informaci. Od osoby s právnickým vzděláním (paní Dandová může před jménem používat akademický titul JUDr.), lze oprávněně očekávat odpovědi přesnější a rozhodně nelze, aby osoba v takovém postavení (odborový právník), veřejně prezentovala vědomé nepravdy. Odůvodnění: Paragraf y uvedené v odpovědi paní Dandové (§ 4 a § 5 OZ) souvisejí s řešenou problematikou jen okrajově (použití § 4 se jeví v dané věci jako zcela zbytečné). Navíc jsou oba paragrafy uvedeny v úvodní ,,Obecné části", kde jsou uvedeny základní zásady. Právní ustanovení skutečně dopadající na daný případ v odpovědi uvedeny nebyly. Jedná se především o § 2913 a § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ - oddíl 2 Povinnost nahradit škodu). POKUTOVÁNÍ OZO: Na základě zákona č. 251/2005 Sb., zákona o inspekci práce, je předmětem kontroly realizované OIP - zaměstnavatel. Případná sankce (při porušení právních ustanovení dopadajících na kontrolovanou oblast), může být finanční postih směřován výhradně vůči kontrolovanému subjektu, tzn. výhradně vůči zaměstnavateli. Oblastní inspektorát práce NEMŮŽE postihovat OZO BOZP pokutou za porušení předpisů zjištěných u zaměstnavatele, u kterého OZO BOZP zajišťuje služby spojené s plněním úkolů v prevenci rizik. OIP nemůže uložit OZO BOZP pokutu mimo jiné i proto, že nemá pro tento postup oporu ve shora uvedeném zákonu. Poznámka: Zaměstnavatel může v případě, např. finančního postihu od OIP následně vyžadovat (případně i soudní cestou), uhrazení těch nákladů, které zaměstnavateli vznikly na základě poskytnutých služeb od OZO BOZP, které neměly potřebnou odbornou úroveň a byly příčinou sankcí udělených OIP, viz § 2913 a § 2950 OZ. Z tohoto důvodu je odpověď paní Dandové ( v této části odpovědi) zcela mimo právní rámec. ZÁVĚR Základní konstatování: ,,Projevy právníků by měly být věcné a střízlivé a nikoliv vědomě nepravdivé". Paní Dandová svými opakovanými neodbornými výroky ohrožuje nejenom vážnost a důstojnost právnického stavu, ale záležitost má další kontext. Právník je aktivní osobou ve veřejném dění (p. Dandová je odborovou právničkou), a proto nepravdivé výroky paní Dandové mohou poškozovat i odbory jako takové. Vědomě nepravdivé tvrzení z úst paní Dandové může u osob a zaměstnanců snížit důvěryhodnost odborového hnutí a vytváří pochybnosti, zda odbory jsou schopny (po právní stránce) obhájit a prosazovat jejich oprávněné zájmy. VÝZVA: Vyzývám blízké spolupracovníky paní Dandové, např. i pana Roberta Křepinského, aby v této záležitosti udělali potřebné kroky. Obdobnou žádost jsem před časem směřoval i na vedení VÚBP, ale bezúspěšně. Pan Malý (bývalý ředitel VÚBP), ani nový ředitel VÚBP pan Michalík, nemají zájem konstruktivně věc řešit a naopak se celá záležitost ještě zhoršuje, viz zcela nevhodné nedávné vystupování paní Hrubé na webových stránkách ,,bozpinfo.cz", při obhajobě neodborné rady paní Dandové, na které vedení VÚBP i přes upozornění nereagovalo. Věřím, že spolupracovníci paní Dandové se ke shora uvedené záležitosti postaví odpovědně.

Vyjádření JUDr. Evy Dandové

23.04.2019 - 10:29 Kateřina Hrubá
Vážený pane bakaláři! Sděluji Vám tímto, že jako právník, který již 42 let užívá titul JUDr., na své odpovědi trvám a nebudu s Vámi více polemizovat. S pozdravem JUDr. Dandová

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail