Odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice a některé související předpisy

Zdroj: 
V České republice dosud platí vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., která stanoví stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich, řízením činnosti, nebo projektováním těchto zařízení. Článek zmiňuje i další předpisy týkající se odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Vyhláška č. 50/1978 Sb. stanovuje podmínky pro získání odborné kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací. Odbornou kvalifikací se rozumí způsobilost fyzické osoby k výkonu regulované činnosti. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice č. 50/1978 Sb. je účinná od 1. ledna 1979, 1. září 1982 byla pozměněna vyhláškou č. 98/1982.

Základní okruhy znalostí pracovníků požadovaných jmenovanou vyhláškou jsou:
a) předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci související s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má příslušný pracovník vykonávat, popřípadě řídit.
b) místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit,
c) teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem.

Požadované znalosti dle výše uvedené vyhlášky jsou obsaženy v právních předpisech a v řadě technických norem. Určené právní předpisy jsou převážně národními českými předpisy, např.:

 1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 2. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění.
 3. Vyhláška MPSV č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízení.
 4. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
 5. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon.
 6. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (vydáno na základě stavebního zákona).
 7. Zákon č. 360/1992 Sb. České národní rady, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
 8. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístnění bezpečnostních značek a zavedení signálů (související předpis - Směrnice Rady 92/58/EHS).
 9. Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon (zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství).
 10. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
 11. Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (související předpis - Směrnice Rady 2006/95/ES).
 12. Nařízení vlády č. 616/2006 Sb, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (související předpis – Směrnice Rady 2004/108/ES).
 13. Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody.
 14. Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro používání v prostředí s nebezpečím výbuchu (související předpis Směrnice Rady 94/9/ES ).

Určené technické normy jsou převážně normy ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, ČSN ISO se zapracovanými mezinárodními normami, základní normy týkající se elektrických instalací, ochrany před úrazem elektrickým proudem jsou normy ČSN sice se zapracovanými normami IEC, ale s mnoha doplněnými národními ustanoveními oproti znění mezinárodních norem.

Odborná způsobilost pracovníků dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., které lze dosáhnout, je rozdělena podle dosaženého vzdělání, délky a druhu praxe. Za odborné elektrotechnické vzdělání se považuje vyučení v elektrotechnických výučních oborech uvedených v příloze č. 2 vyhlášky, nebo dosažení středního nebo úplného odborného středního vzdělání v oboru elektrotechniky, případně absolvování vysoké školy elektrotechnické.

Rozdělení odborné způsobilosti:

a) pracovníci bez odborného elektrotechnického vzdělání

§ 3 Pracovník seznámený  - pracovník bez elektrotechnického vzdělání, který je organizací seznámen s předpisy v rozsahu své činnosti na elektrických zařízeních a upozorněn na možná ohrožení.

§ 4 Pracovník poučený – pracovník bez elektrotechnického vzdělání, který je organizací seznámen s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, upozorněn na možné ohrožení a s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

b) Pracovníci s odborným elektrotechnickým vzděláním

§ 5 Pracovníci znalí - pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací, kteří mají ukončené odborné vzdělání a složily zkoušku z předpisů k zajištění bezpečnosti, místních bezpečnostních předpisů a znalostí o poskytování první pomoci. Pracovníci jsou přezkušováni nejméně jednou za tři roky.

§ 6 Pracovníci pro samostatnou činnost jsou pracovníci, kteří splňují kvalifikační požadavky na pracovníky uvedené v § 5, mají alespoň nejkratší požadovanou praxi 1 – 2 roky podle druhu zařízení, pro hromosvody je požadována praxe 3 až 6 měsíců.

§ 7 Pracovníci pro řízení činnosti jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří splňují kvalifikační požadavky uvedené v § 5, nebo 6 odst. 1 a mají nejkratší požadovanou praxi 1 až 3 roky podle druhu zařízení a vzdělání, pro hromosvody je požadována praxe 6 měsíců až 1 rok.

§ 8 Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu jsou pracovníci, kteří splňují požadavky uvedené v §7 odstavec 1 a mají nejkratší požadovanou praxi 3 až 7 roků podle druhu zařízení a úrovně vzdělání, pro hromosvody je požadována praxe 6 měsíců až 2 roky.

§ 9 Pracovníci pro provádění revizí jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené odborné vzdělání, praxi 2 až 9 roků podle druhu zařízení a úrovně vzdělání, mimo hromosvody. Pro revize hromosvodů je požadována praxe 1 až 5 let.

§ 10 Pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování jsou ti, kteří mají odborné vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy (zákon č. 360/1992 Sb.) a složili zkoušku ze znalostí předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů souvisejících s projektováním.

§ 11 Kvalifikace ve zvláštních případech jsou:

1. Absolventi vysoké školy elektrotechnické a absolventi přírodovědecké fakulty oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol všech stupňů, se považují na svých pracovištích za pracovníky pro řízení činnosti, pokud složili zkoušku.
2. Pracovníci vědeckých a výzkumných ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání, v rámci výuky složili zkoušku z elektrotechniky, elektroniky nebo fyziky, vykonávají práci na vymezených vědeckých nebo vývojových pracovištích, se považují za pracovníky pro samostatnou činnost, pokud složili po zaškolení zkoušku z předpisů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 14 vyhl.).

Školení, zkoušky nebo přezkoušení pracovníků dle vyhlášky zajišťují organizace pracovníky s potřebnou kvalifikací a oprávněním, u vyšších paragrafů s ohlášením u orgánů státního dozoru, případně s jejich přítomností. Pro provádění zkoušek a přezkoušení revizních techniků platí zvláštní předpisy vydané příslušnými orgány dozoru.

ČSN EN 50110-1 ed. 2

S uvedenou vyhláškou úzce souvisí technická norma ČSN EN 50110-1 ed. 2. Tato technická norma stanovuje požadavky na bezpečnou obsluhu a práci na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti v úrovni od malého až po zvlášť vysoké napětí.
Norma používá tři kvalifikační stupně osob pro činnosti na elektrickém zařízení:
1. osoba znalá (skilled person electrically),
2. osoba poučená (instructed person),
3. osoba seznámená (ordinary person).

Dále norma rozeznává ještě osoby pověřené:
1. vedoucí práce (nominated person in control of a work aktivity). Jedná se o pověřenou osobu s konečnou odpovědností za pracovní činnost (některé její odpovědnosti mohou být přeneseny i na jiné osoby)
2. osoba odpovědná za elektrické zařízení (nominated person in control of an electrical installation).

Dle této normy veškeré činnosti, při kterých jsou potřebné technické znalosti nebo dovednosti z hlediska ochrany před elektrickým nebezpečím nebo zraněním způsobeným elektřinou, nesmí vykonávat nikdo kromě osob, které takové znalosti a dovednosti mají, nebo osob pod takovou kontrolou, kterou tato práce vyžaduje.

Činnosti, které mohou na elektrickém zařízení provádět osoby podle své kvalifikace:

Uvedené údaje v následující tabulce vycházejí z požadavků ČSN EN 50110-1 ed. 2 a vyhl. č. 50/1978 Sb. Norma je společná pro státy EU a v podstatě zastřešuje požadavky na kvalifikace elektrotechniků v EU.

Kvalifikace
osob
Obsluhovat zařízení (2)
Pracovat na zařízeních (3)
mn a nn (1)
vn a vvn (1)
nn (1)
vn a vvn (1)
bez
napětí
v
blízkosti
pod napětím
bez
napětí
v
blízkosti
pod napětím
bez kvalifikace
smí jednoduchá zařízení sama
nesmí
Smí, kde jsou vyloučena elektrická rizika
nesmí
smí, kde jsou vyloučena elektrická rizika
nesmí
poučená § 4
smí jednoduchá zařízení sama
smí podle pokynů
smí pod dozorem (4)
nesmí
smí s dohledem (5)
smí s dohledem,
při menší vzdálenosti pod dozorem
smí pod dozorem
znalá § 5
smí sama
smí sama
smí sama pod dohledem nebo pod dozorem
smí sama
smí pod dohledem nebo pod dozorem
smí pod dozorem
znalá s vyšší kvalifikací
§ 6-8
smí sama
smí sama
smí sama
smí sama, popřípadě pod dozorem
smí pod dozorem

(1) Značení elektrického napětí AC dle velikosti:

vvn (VHV)
velmi vysoké napětí, 52 až 300 kV
vn (HV)
vysoké napětí, 1 000 V až 52 kV
nn (LV)
nízké napětí, 50 až 1000 V
mn (ELV)
malé napětí, do 50 V

(2) Obsluha elektrického zařízení je činnost, při které se provádí jednoduché úkony na elektrickém zařízení např. – výměna pojistek, žárovek, spínání, regulace atd.

(3)  Práce na elektrickém zařízení je činnost, při které se provádí montážní práce, oprava, výměna, úprava, rozšíření, údržba, revize, zajišťování pracoviště, zkoušení a měření.

(4)  Práce pod dohledem je práce podle pokynů. Osoba provádějící dohled podle potřeby kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů. Za dodržování bezpečnostních předpisů odpovídají pracující osoby samy.

(5)  Práce pod dozorem je práce za trvalé přítomnosti osoby, která provádí dozor a je také plně odpovědná za dodržování bezpečnostních předpisů.

ČSN 332000-3

Další technickou normou, která se zabývá kvalifikací osob, je mezinárodní technická norma IEC 364-3 zavedená v ČR jako ČSN 332000-3 – Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení Část 3: Stanovení základních charakteristik. Tato norma v kategorii vnějších vlivů BA Schopnost osob zná jen poučené osoby
a odborníky.

PNE 33 0000-6

V energetice se obsluhou a prací na elektrických rozvodných zařízeních určených pro výrobu přenos a rozvod elektrické energie zabývá podniková norma energetiky PNE 33 0000-6. Norma klade podmínky na kvalifikace pracovníků v energetice.

Kvalifikace elektrotechniků z jiných států pracujících v ČR

Odborné vzdělání elektrotechnika ze zemí mimo ČR posuzuje a následně případně uznává na základě zákona č. 18/2004 Sb. uznávací úřad. Chce-li pracovník pracovat na území ČR v elektrotechnickém oboru, musí ještě splnit požadavky vyhlášky č. 50/1978 Sb., včetně praxe a přezkoušení. Chce-li pracovník pracovat jako revizní technik, musí projít přezkoušením u příslušného orgánu dozoru. 

Zákon č.18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství (Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, čl. 39, 43 a 49 Smlouvy o založení Evropského společenství) a upravuje postup správních úřadů, profesních komor a veřejnoprávních zaměstnavatelů při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti vyžadované pro výkon regulované činnosti na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace získána nebo tato činnost byla vykonávána v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci. Ustanovení tohoto zákona se použijí, pokud ustanovení zvláštního zákona neupravují problematiku uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro výkon regulované činnosti jinak.

Literatura:

 • uvedené technické normy, vyhlášky a zákony,
 • odborný tisk - Ing. Michal Kříž Příručka pro zkoušky elektrotechniků.

Poznámka – Článek je informativní a nenahrazuje žádný právní předpis.

Autor článku: 

Komentáře

Poděkování

15.04.2011 - 06:55 Václav Syrový
Dobrý den paní Blažková. Děkuji za váš kvalitní, přehledný a souhrnný článek. Václav Syrový, Stříbrná 775, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.723 170 164

Dotaz a prosba.

15.04.2011 - 07:22 Václav Syrový
Paní Blažková váš článek mě přišel jako na zavolanou. Včera jsem byl u zákazníka, je to organizace která působí v celém okrese, má asi 60 zaměstnanců, a jsoou to z 99% samé ženy, ale zdravotní sestry, rehabolitační pracovnice a podobné profese. Mají po okrese asi 15-20 středisek ve kterých je všude elektrická instalace a zařízení. Na kterých se různě provádí opravy, revize a pod. A na to musí být povolení podle čl. 6.2.6 ČSN EN 50 110 protože to je práce podle čl.3.4.2. A to povolení musí vystavit vedoucí práce. Jenomže pokud tam přijde revizák a je sám tak si asi nebude vystavoivat sámsobě povolení, ale vystaví mu jej osoba odpovědná za el zař. (čl. 4.3). A ten revizák po provedení revize předá tu revidovanou instalaci odpovědné osobě do dalšího užívání. A potřeboval bych jestli nemáte náhodou nějaký vzor toho povolení práce, ať nemusím něco sáhodlouze vymýšlet. Příkaz "B" znám pochopitelně, ale to se mi zdá poněkud složité pro obyčejné povolení práce bez napětí. Pochopitelně nechci nějaký elaborát na dvě nebo více stran. Děkuji předem. Syrový.

úklid kabelového tunelu - VVN

20.11.2018 - 17:46 Vladimír Hájek
Dobrý den, je možné, případně za jakých podmínek, uklízet kabelový tunel s vedením VVN pod napětím? Jedná se o odprášení celého prostoru tunelu včetně kabelů pomocí vysavače, případně smetáků. Děkuji Hájek

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail