Odborná vyšetření jako součást ZPP. Kdo je hradí?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla MUDr. Beata Dlouhá ze Státního zdravotního ústavu.

Nevím, jak řešit neznalost zaměstnavatelů problematiky prací v riziku. Konkrétně mi jde o riziko hluku (3. a 4. kategorie), které podléhá periodickým preventivním prohlídkám specializových praktických lékařů závodní preventivní péče. Mnoho zaměstnavatelů vůbec nemá smlouvy na provádění kontroly rizikových pracovišť, což jim ukládá zákon. Potom se diví, že jim lékař - specialista ORL za jimi samotnými vyžádané vyšetření rizika posílá fakturu. Pokud by jejich zaměstnanec šel na vyšetření na ORL s doporučením od svého závodního lékaře, nebyl by to problém a prohlídka by byla hrazena ze zdravotního pojištění, i když je to paradoxní. Mohl by někdo udělat v této problematice jasno?

Preventivní prohlídky zaměstnanců jsou nedílnou a významnou součástí komplexní závodní preventivní péče (ZPP). Tyto prohlídky provádí lékař, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou smlouvu o poskytování ZPP a tato péče je vyjmuta ze svobodné volby lékaře (zaměstnanec musí jít na prohlídku ke smluvnímu lékaři zaměstnavatele). Zaměstnavatel má povinnost vyslat pracovníka včas na prohlídku k lékaři ZPP, který zajistí další postup – v případě potřeby lékař ZPP vysílá pracovníka na další odborná a laboratorní vyšetření, přičemž bere v úvahu i rozhodnutí hygienika o zařazení prací do kategorií dle vyhl. 432/2003 Sb., v platném znění.

Preventivní prohlídky ZPP hradí v naprosté většině zaměstnavatel. Z veřejného zdravotního pojištění jsou v rámci ZPP hrazeny pouze vyjmenované zdravotní výkony, které jsou uvedeny v § 35 zák. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, za předpokladu, že zdravotnické zařízení má pro daný výkon smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Pokud existuje nárok na úhradu odborného vyšetření v rámci ZPP z veřejného zdravotního pojištění, musí být k takovému vyšetření odeslán pracovník lékařem, který tento zdravotní důvod vyjádří na žádance o odborné vyšetření a který má podklady pro to, aby v případě kontroly revizním lékařem doložil oprávněnost úhrady vyžádaného vyšetření ze zdravotního pojištění. Je logické, že pokud se na odborné vyšetření dostaví pracovník sám z preventivních důvodů a cílem vyšetření není léčba nemoci, není takové vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a musí být uhrazeno v hotovosti.

Nárok na úhradu prohlídky ZPP z veřejného zdravotního pojištění mají i pracovníci profesionálně exponovaní hluku, kteří vykonávají práce zařazené do kategorie 3 a 4. Obligátní součásti jejich prohlídky je i odborné ORL vyšetření a audiologické vyšetření se stanovením ztráty sluchu dle Fowlera1) . Nelze připustit, aby na odborná vyšetření vysílal pracovníky zaměstnavatel, nemá na to právo a ani to nedává smysl. Čeho by tím dosáhl? Výsledky lékařských vyšetření jsou součástí zdravotnické dokumentace (jako důvěrné informace) a může být s nimi seznámena vyšetřená osoba a další osoby dle platných předpisů a ty, které vyšetřený určí. I kdyby se na pokyn zaměstnavatele pracovník na takové vyšetření dostavil, tak lékař, který toto vyšetření provede, může výsledek sdělit pouze vyšetřené osobě a ošetřujícímu lékaři (resp. lékaři ZPP), v žádném případě ne zaměstnavateli samotnému.

Zaměstnavatel potřebuje mít v personální dokumentaci o každém zaměstnanci vždy platný posudek o zdravotní způsobilosti, který obsahuje závěrečné souhrnné vyjádření lékaře ZPP o schopnosti pracovníka vykonávat konkrétní práci. Výsledek jednoho odborného vyšetření není posudkem o zdravotní způsobilosti, je jen jedním z podkladů pro posouzení zdravotní způsobilosti a pro vystavení posudku pro zaměstnavatele. Tento posudek vydává lékař ZPP na základě znalostí konkrétní práce a po komplexním posouzení aktuálního zdravotního stavu daného pracovníka a v žádném případě nesmí obsahovat diagnózu ani výsledky jednotlivých lékařských vyšetření.

 


 

1)   Audiometrické (=audiologické) vyšetření je vyšetření sluchového prahu pro čisté tóny v závislosti na jejich frekvenci. Provádí se v audiometrické komoře, kdy je člověk umístěn po dobu vyšetření v uzavřeném prostředí, odstíněném od okolních hluků a rušivých zvuků  a do sluchátek dostává zvukové impulzy definované hlasitosti a frekvence. Ty produkuje audiometr, generátor tónů ve slyšitelné oblasti.  Slyšení tónu označí vyšetřovaný buď hlasem nebo stisknutím knoflíku (podle vybavení audiometrické komory). Výsledkem je audiogram - křivka zaznamenávající slyšení. Zatímco zdravý mladý člověk, neexponovaný dlouhodobě hluku,  slyší na všech frekvencích od 20 do 20 000 Hz téměř rovnoměrně (10 až 15 % kolem nulové roviny), stárnoucí člověk přestává slyšet vysoké tóny a člověk hlukem postižený pracovně, ztrácí slyšení především na frekvenci 4 000 Hz. Audiogram profesionální poruchy je tak typický a nezaměnitelný. Výpočet podle Fowlera je přepočet a vyjádření naměřené ztráty sluchu v procentech.

Autor článku: 

Komentáře

Riziková prev. vyš. hluku III.-IV.st. na dop. závodního lékaře v

10.02.2009 - 09:13 Tomáš Rozsíval, MUDr.
Na doporučení zaměstnavatelem nasmlouvaného lékaře preventivní péče, který má smlouvu o provádění preventivních prohlídek pro skupiny osob pracujících v riziku hluku sk. III-IV., provádíme podrobná ORL vyš. vč. otoskopie, audio, tympano, Fowler, atd. Pac. k nám chodí s doporučením ZL, což je vpořádku. Jelikož ovšem já nemám s jejich zaměstnavatelem žádnou smlouvu, na jejichž základě by mi tuto prohlídku jejich zaměstnavatel měl rovněž proplatit, účtuji vše příslušné zdravotní pojišťovně, což beze sporu není správné. V každém případě však dle zákona vybírám tzv. regulační poplatek, jelikož se nikde nepíše, že tito zaměstnanci by měli být od RP osvobození, pokud netrpí hmotnou nouzí. Dále jsou zaměstnanci obligátně nuceni zaměstnavatelem, aby prohlídky prováděli ve svém osobním volnu, což je přímo protizákonné. Přece se tak děje zcela běžně. Mám podat na zaměstnavatele stížnost přes BOZP, nebo na Úřad práce ? Tyto firmy téměř ve 100% případu naprosto ignorují platnou zákonnou legislativu, vč. toho, že mají mít nasmlouvány lékaře závodní preventivní péče. Chápu, že je krize a dějí se daleko větší zhovadilosti mezi politiky, ale jak hodláte tuto dlouhodobou věc řešit ? Asi by pomohla první 2 milionová pokuta....

Re: Riziková prev. vyš. hluku III.-IV.st. na dop. závodního

03.04.2012 - 11:10 Jan Pokorný
Doba se změnila a od 1.4.2012 hradí tyto prohlídky kompletně zaměstnavatel. jenom v každé ordinaci se provádí jinak vyšetřování sluchu.Prtotože chybí prováděcí předpis.Jsou prohlídky vstupní výstupní a periodické.Vyšetření sluchu aby bylo korektní nemůže být jen audiometrické.Nebo´t existují choroby kontraindikované pro práci v hluku např otosclerosis a ta nemusí být jen audiometrickým vyš . zjištěna.U jen audiometrického vyšetření,které se často samo o sobě na některých nekvalifikovaných pracovištích provádí je také značné riziko simulace a disimulace.Prosím o odkaz na nějakou prováděcí vyhlášku,která jednoznačně určuje ,která všechna vyšetření musí na audiologickém pracovišti být provedena ,aby byla soudně nenapadnutelná.Děkuji MUDr Jan Pokorný

Re: Riziková prev. vyš. hluku III.-IV.st. na dop. závodního

03.04.2012 - 11:10 Jan Pokorný
Doba se změnila a od 1.4.2012 hradí tyto prohlídky kompletně zaměstnavatel. jenom v každé ordinaci se provádí jinak vyšetřování sluchu.Prtotože chybí prováděcí předpis.Jsou prohlídky vstupní výstupní a periodické.Vyšetření sluchu aby bylo korektní nemůže být jen audiometrické.Nebo´t existují choroby kontraindikované pro práci v hluku např otosclerosis a ta nemusí být jen audiometrickým vyš . zjištěna.U jen audiometrického vyšetření,které se často samo o sobě na některých nekvalifikovaných pracovištích provádí je také značné riziko simulace a disimulace.Prosím o odkaz na nějakou prováděcí vyhlášku,která jednoznačně určuje ,která všechna vyšetření musí na audiologickém pracovišti být provedena ,aby byla soudně nenapadnutelná.Děkuji MUDr Jan Pokorný

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail