Nový zákon o prevenci závažných havárií a jeho prováděcí vyhlášky

Zdroj: 

Nový zákon o prevenci závažných havárií a prováděcí vyhlášky jsou účinné od 1. 10. 2015. Tento článek, který o nich informuje, není koncipován jako souvislý text, ale formou odkazů na jednotlivá ustanovení předmětného zákona. A sice z důvodu jednoznačnosti povinností stanovených tímto zákonem.

V Evropské unii je nyní problematika závažných havárií řešena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU (SEVESO III) ze dne 4. 7. 2012, o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (SEVESO II), která vstoupila v účinnost k 1. 6. 2015. Jelikož se jedná o směrnici, musela být transponována do českého právního řádu, což bylo naplněno zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), který je účinný od 1. 10. 2015.

Nově platné právní předpisy na úseku prevence závažných havárií

K 1. 10. 2015 se v České republice, na úseku prevence závažných havárií, řídíme následujícím zákonem a uvedenými prováděcími vyhláškami:

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií);

  • Vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B;
  • Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře;
  • Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku;
  • Vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie;
  • Vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech o obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole;

Zákon ruší: 59/2006 Sb., 254/2006 Sb., 103/2006 Sb., 250/2006 Sb., 255/2006 Sb., 256/2006 Sb.

Některé změny v novém zákoně o prevenci závažných havárií

Cílem provedených úprav ve směrnici SEVESO III je vyjasnění některých ustanovení, zlepšení implementace a vymahatelnosti. Směrnice SEVESO III se rovněž přizpůsobuje změnám v systému klasifikace chemických látek a směsí, který se plně začal uplatňovat k 1. 6. 2015, reprezentovaný nařízením (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. 12. 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP).

Podstatná změna ve směrnici SEVESO III je u přílohy I, kdy se tato příloha přizpůsobuje novému systému klasifikace chemických látek a směsí (nařízení CLP). Například u toxicity zavádí nařízení CLP tři nové kategorie toxicity, které jsou ještě rozděleny podle tří cest expozice, a to na orální, dermální a inhalační.

Dále se příloha č. 1 směrnice SEVESO III dělí na dvě části, z nichž první uvádí kategorie nebezpečných látek a druhá pak definuje jmenovitě vybrané látky.

Mezi jinými změnami dochází k:

  • rozšíření působnosti směrnice na pevninské podzemní zásobníky plynu,
  • úpravě ustanovení o povinnosti členských států zajistit náležité informování veřejnosti a zapojení veřejnosti,
  • úpravě ustanovení o kontrole dodržování povinností v objektech.

Informování veřejnosti (HLAVA VII INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI, § 34 - § 38 zákona)

§ 34 odst. 1 zákona – „Každý se může na krajský úřad obrátit s žádostí o poskytnutí informace o objektu zařazeném do skupiny A nebo do skupiny B postupem stanoveným zákonem o právu na informace o životním prostředí (zákon č. 123/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

§ 35 odst. 1 zákona – „Krajský úřad ve spolupráci s hasičským záchranným sborem kraje a provozovatelem zpracuje pro objekty zařazené do skupiny A nebo skupiny B jasně a srozumitelně formulovanou informaci o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie podle zákona o právu na informace o životním prostředí. Tuto informaci krajský úřad vždy zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 35 odst. 2 zákona – „Krajský úřad poskytne veřejnosti v zóně havarijního plánování informaci zpracovanou podle odstavce 1 pro objekt zařazený do skupiny B nejméně jednou za 5 let. Pokud se informace týká objektu zařazeného do skupiny B určeného zároveň podle § 7 odst. 1 (zařazení objektu pro případ domino efektu), krajský úřad zajistí poskytnutí této informace rovněž provozovatelům všech budov nebo zařízení navštěvovaných veřejností, zejména školských, zdravotnických a sociálních zařízení, a sousedních objektů, které jsou v zóně havarijního plánování umístěny.

Kontrola a státní správa na úseku prevence závažných havárií (HLAVA VIII KONTROLA, § 39 - § 42 zákona a HLAVA IX VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY, § 43 - § 50 zákona)

§ 39 odst. 3 písm. a) zákona – „Předmětem kontroly vykonávané podle tohoto zákona jsou zejména posouzení, zda informace obsažené v bezpečnostním programu nebo bezpečnostní zprávě odpovídají skutečným podmínkám v objektu.

  • § 15 odst. 1 zákona – „Provozovatel postupuje podle bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy.
  • § 15 odst. 2 zákona - „Provozovatel prokazatelně seznámí své zaměstnance a jiné osoby, které se s jeho vědomím zdržují v objektu, v potřebném rozsahu s bezpečnostním programem nebo bezpečnostní zprávou.

o    § 51 odst. 3 písm. e) zákona – „Provozovatel objektu zařazeného do skupiny A se dopustí správního deliktu tím, že nepostupuje v souladu s bezpečnostním programem podle § 15 odst. 1.

o    § 51 odst. 3 písm. f) zákona – „Provozovatel objektu zařazeného do skupiny A se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 15 odst. 2 neseznámí své zaměstnance a jiné osoby, které se s jeho vědomím zdržují v objektu, s bezpečnostním programem.

o    § 51 odst. 4 písm. e) zákona – „Provozovatel objektu zařazeného do skupiny B se dopustí správního deliktu tím, že nepostupuje v souladu s bezpečnostní zprávou podle § 15 odst. 1.

o    § 51 odst. 4 písm. f) zákona – „Provozovatel objektu zařazeného do skupiny B se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 15 odst. 2 neseznámí své zaměstnance a jiné osoby, které se s jeho vědomím zdržují v objektu, s bezpečnostní zprávou.

Za správní delikt se uloží pokuta do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 3 až 5 - viz § 51 odst. 6 písm. d) zákona.

§ 40 odst. 4 zákona – „Česká inspekce životního prostředí může stanovit četnost kontrol u jednotlivých provozovatelů objektů zařazených do skupiny A nebo skupiny B odchylně od odstavce 3, pokud vypracuje roční plán kontrol na základě systematického posuzování nebezpečí závažné havárie u jednotlivých objektů.

Bezpečnostní dokumentace

§ 16 zákona – „Krajský úřad v řízeních o schválení návrhu bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, jejich aktualizace nebo návrhu zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy (dále jen „návrh bezpečnostní dokumentace“) neprodleně zajistí zpracování posudku návrhu bezpečnostní dokumentace pověřenou právnickou osobou (dále jen „zpracovatel posudku“).

Přijetí žádosti o schválení … podléhá správnímu poplatku – viz § 57 zákona.

Ve světě stále dochází k závažným haváriím způsobených nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, a to často s fatálními následky. Z uvedeného důvodu je důležité věnovat uvedené problematice zvýšenou pozornost. Jedním z nástrojů prevence vzniku závažných havárií je i dodržování příslušných platných právních předpisů.

Účelem článku je tak upozornit na některé změny na úseku prevence závažných havárií související s novým zákonem o prevenci závažných havárií. Samozřejmě je doporučováno se seznámit s tímto zákonem a jeho prováděcími vyhláškami podrobněji, například na Portálu veřejné zprávy.

Použitá literatura

[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. 7. 2012, o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných chemických látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES;

[2] Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií);

[3] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. 12. 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail