Nový evropský registr znečišťujících látek byl schválen

V roce 2007 se zvýší počet povinně evidovaných látek ve veřejném Integrovaném registru znečištění – lidé tak budou mít více informací o látkách, které továrny či zemědělské podniky vypouštějí do svého okolí.

Lidé budou mít informace o větším množství látek, které továrny či zemědělské podniky vypouštějí do okolí. Počet látek, které podniky musí povinně hlásit do veřejně přístupného integrovaného registru znečištění (IRZ), se v roce 2007 zvýší ze současných 72 na 93. Změní se i některé další údaje. Vyplývá to z nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, takzvaný Evropský PRTR (E-PRTR).

E-PRTR nahradí v současnosti existující Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER). Porovnáním obou registrů (E-PRTR a EPER) je zřejmé, že největší změny se budou týkat:

  • počtu povinně evidovaných látek,
  • přechodu od sledování emisí ke sledování úniků znečišťujících látek (tzn. sledování jakéhokoli zavedení znečišťujících látek do životního prostředí – budou tak sčítány běžné i havarijní úniky znečišťujících látek dohromady),
  • složek životního prostředí, ve kterých budou úniky znečišťujících látek sledovány,
  • snížení některých ohlašovacích prahů,
  • sledování přenosů (odpadů a odpadních vod),
  • počtu sledovaných činností,
  • monitoringu rozptýlených zdrojů emisí,
  • ohlašovacího cyklu a dostupnosti údajů.

„Vysoká návštěvnost webových stránek integrovaného registru znečišťování zřízených Ministerstvem životního prostředí dokládá, že lidé mají zájem o informace, které se týkají životního prostředí. Po zavedení E-PRTR rozsah informací o chemických látkách ještě vzroste,“ konstatuje Jan Maršák, vedoucí oddělení integrované prevence MŽP.

Počet látek evidovaných v E-PRTR se zvýší na 91, což je o 41 látek více než je v EPER a o 5 látek navíc oproti požadavkům Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (přidány byly fluoranthen, hexabromobifenyl, oktylfenoly, isodrin a benzo(g,h,i)perylen).

Nově bude zavedeno hlášení úniků znečišťujících látek do půdy a sledování přenosů (EPER sleduje pouze emise do ovzduší a vody). U některých již evidovaných látek došlo ke snížení ohlašovacích prahů (např. u dioxinů a furanů).

Na rozdíl od EPER nebude E-PRTR již striktně svázán se směrnicí o integrované prevenci (96/61/ES) prostřednictvím sledovaných činností. Činností sledovaných novým registrem bude výrazně více (zařazeny budou např. rotační mlýny na uhlí, podpovrchová a povrchová těžba, čistírny městských odpadních vod, činnosti související se zpracováním dřeva, zařízení na stavbu lodí, intenzivní chov ryb). Rovněž se započne s důkladným monitoringem rozptýlených zdrojů emisí.

Členské země musí upravit své národní registry a upravit ohlašovací procesy do podoby odpovídající nařízení o E-PRTR. Vše se musí odehrát v poměrně krátké době, neboť prvním ohlašovacím rokem (rok, za který se sbírají data) bude rok 2007. Nařízení je aplikovatelné okamžitě a jako celek. Evropskou komisí je nicméně podporováno vedení širších a rozsáhlejších registrů.

Přijetí nařízení o E-PRTR bude mít významný dopad i na český Integrovaný registr znečišťování (IRZ). Změní se rozsah IRZ, některé sledované údaje (zejména počet evidovaných látek stoupne) a okruh povinných osob. Poprvé budou povinné osoby hlásit data podle nového evropského nařízení za rok 2007 v roce 2008.

Další informace:

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí – http://www.irz.cz
Evropský registr emisí znečišťujících látek - http://www.eper.cec.eu.int/eper

ZDROJ:
Nový evropský registr znečišťujících látek byl schválen [online]. Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2006 [cit. 2006-25-02]. Dostupný z WWW: < http://www.env.cz/AIS/web-news.nsf/9ab6596b5dac8075c1256662002b0723/62ab3f24b0536229c125711f003012bc?OpenDocument>.  V rubrice Tiskové zprávy.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail