Novinky v Informačním systému podpůrných a výzkumných projektů

Článek poskytuje přehled nových projektů, které byly zpracovány do Informačního systému podpůrných a výzkumných projektů.

Informační systém podpůrných a výzkumných projektů (dále jen ISPVP) je na webu přístupný  od roku 2008. Jeho uveřejnění na stránkách BOZPinfo předcházela  příprava především po stránce technologické v rámci řešeného projektu „Management znalostí - podmínka úspěšného řízení BOZP“. Tehdy vznikl systém tří vzájemně propojených databází, které jsou průběžně doplňovány. Jsou to záznamy o projektech řešených v oblasti BOZP, o institucích i expertech podílejících se na této výzkumné činnosti. Cílem celého projektu bylo vytvořit platformu pro výzkumné pracovníky v BOZP, kde by zveřejněné projekty i výsledky výzkumu sloužily jak k dalšímu využití v praxi, tak i při další výzkumné činnosti. Proto řešitelé projektu uvítají především tu eventualitu, kdy shromážděné informace o projektech budou inspirovat další vědecké pracovníky k rozpracování návrhů nových projektů a výzkumné výsledky tak pomohou řešit aktuální problémy v námi sledované oblasti.

Nyní chceme bezprostředně upozornit na další projekty, které jsou nově do této databáze zařazeny:

Projekt CG711-040-160 - Pasivní bezpečnost dětí v motorových vozidlech (Passive Safety of Children in Motor Vehicles)
(2007-2011, MD0/CG)
Příjemce: DEKRA Automobil
Řešitel: Ing. Jasoň Hampl
Spolupříjemce:TÜV SÜ
Řešitel: Ing. Petr Pavlata
Spolupříjemce: České vysoké učení technické
Řešitel: Ing. Hedvika Kovandová, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo dopravy
Období řešení projektu: 1.4.2007 - 31.12.2011
Hlavní obor: AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Klíčová slova: child restraint system; child-safety chair; child dummy; dynamic test; numerical simulation; front and side impact
Cíl řešení:Na základě dynamických zkoušek a matematického modelování legislativně dosud neřešených typů nárazů či způsobů ochrany dětí při nehodách motorových vozidel poskytnout pracovníkům MD ČR podklady pro jednání o inovaci předpisů a pro jejich další aktivity.

Projekt CG911-044-150 - Zvyšování pasivní bezpečnosti zranitelných účastníků dopravy (Reduction of accidents consequences of vulnerable road users in Czech population)

(2009-2010, MD0/CG)
Příjemce: Západočeská universita v Plzni
Řešitel: Ing. Luděk Hynčík, PhD.
Spolupříjemce: MECAS ESI s.r.o.
Řešitel: Ing. Miloslav Pašek, Ph.D.
Spolupříjemce: České vysoké učení technické
Řešitel: Ing. Jan Kovanda, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo dopravy
Období řešení projektu: 1.1.2009 - 31.12.2010
Hlavní obor: AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Vedlejší obor JO Pozemní dopravní systémy a zařízení
Klíčová slova: antropometrie; zranitelný účastník dopravy; biomechanika; dopravní nehoda; zařízení pasivní bezpečnosti; optimalizace; numerická simulace
Cíl řešení (cz): Inovovat konstrukční návrhy a technická řešení a formulovat legislativní doporučení vedoucí ke snížení socioekonomických nákladů souvisejících s dopravními nehodami za účasti zranitelné skupiny obyvatel v horizontu 5 let.
Cíl řešení (eng): To reduce accidents consequences of vulnerable road users in Czech population.

Projekt CG911-102-702 - Výzkum způsobů odhadu následků dopravních nehod a jejich využití v systému e-call (Research of traffic accidents evaluation methods and their utilization in e-call system)

(2009-2010, MD0/CG)
Příjemce: TELEMATIX SERVICES, a.s.
Řešitel: Ing. Tomáš Stárek
Spolupříjemce: České vysoké učení technické
Řešitel: Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
Poskytovatel: Ministerstvo dopravy
Období řešení projektu: 1.1.2009 - 31.12.2010
Hlavní obor: AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Vedlejší obor: JO Pozemní dopravní systémy a zařízení
Klíčová slova: nouzové volání e-call; dopravní nehoda; závažnost poranění; biomechanika poranění; nárazový test; simulace
Cíl řešení (cz): Cílem projektu je ověřit spolehlivost systému e-call za reálných podmínek a nastavit formu vysílaného protokolu v korelaci s očekávanými následky nehody.
Cíl řešení (eng): The aim of the project is to provide the crash tests with cars equipped by the e-call system. The evaluation of injury level will be the part of the e-call report for rescue system

Projekt FI-IM4/211 Výzkum v oblasti snížení rizika při dopravě výbušnin (Research in the area of reduction of hazard at transport of explosives)

(2007-2009, MPO/FI)
Příjemce: Explosia a.s.
Řešitel: Ing. Ladislav Velehradský
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 30.7.2007 - 1.12.2009
Hlavní obor: AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Vedlejší obor: CI Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Klíčová slova: Research, development, ammunition, amumnitions application, safety, transport
Cíl řešení (cz): Projekt je zaměřen na výzkum, vývoj a aplikovaný výzkum v oblasti hnacích náplní, munice a pyrotechnických prostředků. Cílem je získání technických podkladů a znalostí, které jsou nezbytné pro vytvoření funkčního technického řešení umožňujícího zatřídění výrobku (hnací náplně, munice a pyrotechnických prostředků) pro přepravu do méně nebezpečné třídy a skupiny nebezpečí. Tato řešení umožní uspokojení požadavků zákaznického segmentu, který je možno obsloužit pouze letecky nebo omezeně lodní dopravou.
Cíl řešení (eng): The project is focused on research, development and applied research in the area of propellants, ammunition and pyrotechnic tools. The aim is to obtain of technical groundwork and knowledge, which are necessary for creation of functional technical solution, which allows the classification of product (propellant, ammunition and pyrotechnic tools) for transportation as low dangerous class and group of hazard. This solution allows the satisfaction of requirements of customers, which can be served only by air or limitedly by shipping transport

Projekt FT-TA3/156 Výzkum a vývoj nové generace ochranných filtrů (Research and development of new generation of protective filters)

(2006-2009, MPO/FT)
Příjemce: SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.
Řešitel: Ing. Jiří Šoukal, CSc.
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 1.6.2006 - 31.12.2009
Hlavní obor: AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Vedlejší obor: CC - Organická chemie
Klíčová slova: active system of filtration and sorption; nano-technology; ecological sorbent; broad-spectrum protective filter
Cíl řešení (cz): Výzkum a vývoj nové generace ochranných dýchacích filtrů, šširokospektrálního nasazení, založených na aktivním systému filtrace a sorpce s využitím technologie nanovláken a ekologického sorbentu
Cíl řešení (eng): Research and development of a new generation of protective respiration filtres for broad-spectrum exercise based on an active system of filtration and sorption with utilization of nano-fibres and ecological sorbents

Projekt GA102/07/1596 Metody asimilace výsledků matematického modelu šíření škodlivin s reálnými pozorováními vyvíjené pro podporu krizového řízení (Assimilation methods of mathematical model of harmful substances propagation with real observations for emergency management support)

(2007-2009,GA/GA)
Příjemce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ing. Petr Pecha, CSc.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Období řešení projektu: 1.1.2007 - 31.12.2009
Hlavní obor: AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Vedlejší obor: DL - Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola
Další vedlejší obor: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
Klíčová slova: model predictions; assimilation of observations; probabilistic assessment
Cíl řešení (cz): Navrhovaný projekt se zabývá vývojem pokročilých metod asimilace výsledků matematického modelu s pozorováními (měřeními) v terénu za účelem zvýšení spolehlivosti odhadování finálního reálného stavu. Záměrem řešitelů je využít zkušenosti a znalosti existující v oddělení adaptivních systémů ÚTIA v oblasti bayesovských metod a odvodit jejich modifikace vhodné pro analýzu šíření škodlivin do životního prostředí. V návaznosti na dosavadní zkušenosti s popisem náhodného procesu přímočarého šíření je nutné vyvinout a zkonstruovat stochastický model segmentovaného schématu respektujícího jak časové změny meteorologických podmínek tak vlastní náhodný charakter vstupní grupy parametrů.
Cíl řešení (eng): The project deals with development of the advanced techniques of assimilation of model results with observations in terrain for purposes of reliability improvement in estimation of final real state. The main objective of the applicant's team is to utilise knowledge and experience existing in the department of adaptive systems in ÚTIA in the field of Bayesian methods and to derive their proper modifications for analysis of admixtures propagation into living environment. In succession on current experience with description of random process of straight-line spreading, the stochastic version of segmented propagation scheme have to be accomplished in order to account for both hourly changes of meteorological conditions and inherent random character of the input parameter group.

Projekt HR175/08 Syndrom vyhoření u lékařů lékařské posudkové služby, jeho příčiny a řešení (ZVZ 200) (Burn-out syndrom at Assessment physicians, its causes and solutions (ZVZ 200))

(2008-2008, MPSV/HR)
Příjemce: Factum Invenio, s.r.o.
Řešitel: Mgr. Markéta Šafová
Poskytovatel: MPSV
Období řešení projektu: 9.9.2008 - 30.11.2008
Hlavní obor: AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Klíčová slova: burn-out syndrom
Cíl řešení (cz): Zjištění rizikových faktorů syndromu vyhoření u lékařů LPS. Kvantifikovace stavu syndromu vyhoření u LPS všech tří zaměstnavatelů (MPSV, ÚP, ČSSZ). Návrh preventivních opatření proti jeho vzniku a optimalizace metod práce a pracovních podmínek LPS, které by zamezily rozvoji příznaků syndromu vyhoření
Cíl řešení (eng): Analyse of high-risk factor of burn-out syndrom Concept of sultions

Projekt OC195 Potřeby chodců vzhledem ke kvalitě života (Pedestrian´s quality needs)

(2006-2010, MSM/OC)
Příjemce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Řešitel: Doc. Ing. Arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Období řešení projektu: 1.1.2006 - 31.12.2009
Hlavní obor: AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Klíčová slova: Pedestrian´s quality needs; understanding; preparation of urban actions; town environment amendment
Cíl řešení (cz): porozumění potřebám chodců v kontextu veřejného prostoru, dopravy, sociálního a legislativního kontextu
Cíl řešení (eng): understanding of pedestrian´s needs in context of public space, transport, social and legislation context

Projekt OE207 Integrovaný systém protiteroristické ochrany v masových dopravních prostředcích (An integrated terrorist threat detection systém for urban mass transportation facilities)

(2006-2009, MSM/OE)
Příjemce: RS DYNAMICS s.r.o.
Řešitel: Ing. Jiří Bláha
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Období řešení projektu: 1.3.2006 - 28.2.2009
Hlavní obor: AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Klíčová slova: An integrated terrorist threat detection system; urban mass transportation facilities; portal detector of explosive agents; vision modul; thelematic modul
Cíl řešení (cz): vývoj portálového detektoru analyzujícího explozivní látky
Cíl řešení (eng): development of portal detector analysing explosive agents

Projekt QH1228 Minimalizace obsahu reziduí pesticidů v jablkách a meruňkách určených jako surovina pro výrobu dětské výživy (Minimisation of pesticide residues in apples and apricots intended for baby food production)

(2009-2011, MZE/QH)
Koordinující příjemce: VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
Řešitel: Ing. Miroslav Lánský
Příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Řešitel: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství
Období řešení projektu: 1.1.2009 - 31.12.2011
Hlavní obor: AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Vedlejší obor: GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
Další vedlejší obor: GM - Potravinářství
Klíčová slova: apples; apricots; integrated protection; baby food product; residue of pesticides; analytical procedures
Cíl řešení (cz): Zdokonalit systém pěstování jablek a meruněk pro dětskou výživu vyhovující bezpečnostním normám EU a zavést moderní metody pro spolehlivou kontrolu (0,01 mg/kg) reziduí pesticidů používaných k ochraně jablek a meruněk
Cíl řešení (eng): This project is focused on innovation of growing strategies under agricultural practices and climatic conditions in Czech Republic. The aim is to obtain high-quality and safety raw material intended for production of fruit-based baby food, complying to requirements Commission Directive 1999/50/EC laying down uniform maximum residue limit (0.01 mg/kg) for all pesticides, this limit is also valid in Czech Republic (regulation No. 322/1999 Sb.). Quality of crops will be assessed mainly with regard to pesticide residues left in apples and apricots treated with various regimes. The experimental plan will be refined on the basis of pilot study employing pesticide preparations assumed to leave minimum of residues at the time of harvest and father declining during storage. The dynamics of pesticides applied in multiple treatments will be monitored and effects of adjutants and fertilizers on degradation of pesticides will be evaluated.

Projekt VD20062007A01 Vývoj a validace požárních modelů pro předpověď vývinu/šíření tepla, kouře, toxických plynů, tlakové vlny výbuchu k interpretaci scénářů požárů/výbuchů a jejich ničivých účinků (The development and the validity of fire models for assessing the generation/spread of heat, smoke, toxic fire effluents and an explosion pressure for interpretating the fire/expolosion scenarios and their harm effects)

(2006-2007, MV0/VD)
Příjemce: Ministerstvo vnitra / Generální ředitelství HZS - Technický ústav požární ochrany
Řešitel: Ing. Otto Dvořák, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Období řešení projektu: 1.7.2006 - 31.12.2007
Hlavní obor: AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Klíčová slova: smoke; toxic fire effluents; explosion; fire; fire modeling
Cíl řešení (cz): Cílem projektu bylo na základě nejnovějších vědeckých a technických poznatků vyvinout, validovat a verifikovat výpočetní požární model/y pro předpověď vývinu tepla, kouře, toxických plynů, tlakové vlny výbuchu k interpretaci různých scénářů požáru/výbuchu a jejich ničivých účinků. Předpokládá se, že realizace hmotných a nehmotných výstupů zvýší objektivitu provádění požárně technických expertíz a modelování požárních zkoušek v Technickém ústavu PO pro potřebu HZS ČR, PČR a/nebo jednotlivců
Cíl řešení (eng): The aim of this project was the development , the validity and the verification of the computational fire model/s for assessing the generation, spread of heat, smoke, toxic fire effluents and an exploson pressure for interpretating the different fire/explosion scenarios and their harm effects on the bases of the latest scientific and technical knowledge. It is expected, that the realization of the material and immaterial outputs will raise the objectivity of the fire technical expertise realization and fire tests modeling at the Fire Technical Institute for the need of the Fire Service in the Czech Republic, the Police of the Czech Republic and/or individuals

Projekt VD20062007A02 Optimalizace vztahů udržitelného rozvoje a ochrany obyvatelstva (Optimalization of the relations for tonable development and protection of population)

(2006-2007, MV0/VD)
Příjemce: K-FACTUM-K, s.r.o.
Řešitel: doc., Ing. Josef Janošec, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Období řešení projektu: 1.1.2006 - 31.12.2009
Hlavní obor: AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Vedlejší obor: AD - Politologie a politické vědy
Klíčová slova: The policy tenable development
Cíl řešení (cz): Identifikovat a navrhnout možné vztahy udržitelného rozvoje a systém ochrany obyvatelstva
Cíl řešení (eng): The result of the project is a study analysing the interrelations between civil protection and sustainable development and containing relevant knowledge and data concerning these subjetcs. The study is usable and beneficial for the practical use

Projekt VD20062008A03 Hrozby ohrožující kritickou infrastrukturu (Threats threatening critical infrastructure)

(2006-2008, MV0/VD)
Příjemce: INSTITUT STRATEGICKÉ PODPORY, a.s.
Řešitel: prof., Ing. Vladimír Klaban, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Období řešení projektu: 1.8.2006 - 31.12.2008
Hlavní obor: AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Vedlejší obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova: critical infrastructure
Cíl řešení (cz): Projekt definuje a dále rozpracovává pravděpodobné hrozby ohrožující kritickou infrastrukturu v souvislosti s nevojenskými hrozbami a nabízí možné postupy pro jejich eliminaci a účelné řešení.
Cíl řešení (eng): This task specifies and hereafter eleborate ebene menaces, which are threating critical infrastructure in civil kontext. I tis offering probably advancements for thein elimination and practical resolutions

Projekt VD20062008A04 Procesní analýza zranitelností prvků kritické infrastruktury (Process Analysis of Critical Infrastructure Elements Vulnerability)

(2006-2008, MV0/VD)
Příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Řešitel: Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Období řešení projektu: 1.9.2006 - 31.12.2008
Hlavní obor: AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Vedlejší obor: DO - Ochrana krajinných území
Klíčová slova: critical infrastructure; analysis; hazard; risk; vulnerability
Cíl řešení (cz): Cílem projektu je návrh modelu a metodiky provedení Procesní analýzy zranitelnosti prvků kritické infrastruktury. Na základě nalezeného modelu budou snáze popsatelné ohrožené systémy (prvky) kritické infrastruktury (dále jen KI) možnými ohroženími, riziky či hrozbami a tím se zlepší možnost hledání jejich eliminace na společensky a ekonomicky přijatelnou úroveň. Cílem této činnosti je zabezpečení funkce státu a veřejné správy a ochrany obyvatelstva. Pro systémovou analýzu specifických vnitřních vazeb napříč kritickou infrastrukturou, která je dnes ve světě i v EU předmětem výzkumu, zatím nebyly v České republice vytvořeny podmínky. Vzhledem k velmi široké a komplexní oblasti jakou KI bezesporu je, bude nutné se zabývat jednak samotnými prvky KI, ale také jejich působením na své okolí a vzájemným působením s ostatními prvky KI.
Cíl řešení (eng): The project aim is the Process Analysis of Critical Infrastructure Elements Vulnerability proposal. By obtained model there would be easy to describe the critical infrastructure threatened systems (elements) by existing hazards, risks or threats. It enables to eliminate them to acceptable social and economy level. The aim is to secure the function of state, public administration and public protection. For the system analysis of specific interdependences through the critical infrastructure, that is research objective in the world and the EU, the Czech Republic has not been created conditions yet. Regarding the complex domain of the critical infrastructure it will be necessary to deal with the elements on the one hand and on the other hand by their mutual impact on vicinity and on other critical infrastructure elements

Projekt VD20062010A07 Výzkum a vývoj moderních metod pro zjišťování příčin vzniku požárů a hodnocení nebezpečných účinků požárů (Research and development of modern methods for investigating the causes of fires and assessing the hazardous effects of fires)

(2006-2010, MV0/VD)
Příjemce: Ministerstvo vnitra / Generální ředitelství HZS - Technický ústav požární ochrany
Řešitel: Ing. Otto Dvořák, PhD.
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Období řešení projektu: 1.10.2006 - 31.12.2010
Hlavní obor: AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Klíčová slova: causes of fires; fire patterns; poin of origin of fire; sample collection; fire investigation
Cíl řešení (cz): Cíl výzkumného projektu je specifikován následujícími dílčími úkoly: - metody validace popožárních znaků a lokalizace ohniska požárů, - metody odběru vzorků, - laboratorní metody pro identifikaci akcelerantů a toxikantů, -zkušební metody pro stanovení požárně technických charakteristik hořlavých materiálů, - laboratorní metody pro zjišťování účinků prostředí na charakteristické znaky elektrických zkratů, - laboratorní metody/ zařízení pro identifikaci technických závad na vybraných elektrických zařízeních, - metody/zařízení pro posuzování nebezpečí tvorby, hromadění a výboje elektrostatických nábojů, - metody posuzování škodlivých účinků požáru na osoby, majetek a životní prostředí, - systematická tvorba databází pro zjišťování příčin požáru na základě laboratorních stanovení a programů výcviku a certifikace zjišťovatelů příčin požárů.
Cíl řešení (eng): The research project objective is specified with the following particular tasks into: - methods for validating fire patterns and localising the point of origin of fires, - methods of sample collection, - test methods for identifying accelerants and toxicants, - test methods for determining the fire technical characteristics of combustible materials, - the laboratory methods/equipment for investigating the effect of the environment on the characteristic features of electrical short circuits, - laboratory methods for identifying the technical faults in selected electrical equipments, - methods/equipment for assesing the danger of generation , accumulation and discharge of electrostatic charge, - methods for assesing the destructive effects of fires on people, property and the environment, - the systematic creation of the databases for fire investigation on the basis of laboratory determinations and of programmes for training and certification of fire investigators.

Projekt 1F54L/083/120 Výzkum pasivní bezpečnosti pozemních komunikací (Research of passive road traffic safety)

(2005-2007, MD0/1F)
Příjemce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Řešitel: Ing. Eva Simonová
Spolupříjemce: Vysoké učení technické v Brně
Řešitel: Ing. Vlastislav Novák, PhD.
Poskytovatel: Ministerstvo dopravy
Období řešení projektu: 1.1.2005 - 1.12.2007
Hlavní obor: AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Vedlejší obor: JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení
Klíčová slova: pasivní bezpečnost; komunikace; rešerše; okolí komunikace; krajnice; pevná překážka; analýza nehodovosti; bezpečnostní zóna
Cíl řešení (cz): Projekt se zabývá opomíjenou otázkou pasivní bezpečnosti pozemních komunikací (promíjející silnice). Cílem projektu je shromáždění dostatečného množství informací k této problematice a jejich následnému zapracování do odborné publikace a zpracování podkladů pro novelizaci vybraných norem a technických předpisů. Podkladem projektu jsou analýzy poznatků z ČR i zahranič
Cíl řešení (eng): Project deals with a neglected question of passive road traffic safety forgiving road. The aim is to collect a sufficiency of information on the topic and to publish them. Next aim si to prepare suggestion for changes in adequate technical standards andguidelines. Basis of project is analysis of information from Czech Republic and abroad

Projekt 1F84B/042/520 Prostředky pro detekci a prevenci poklesů pozornosti řidičů" jako součást společného projektu MESPIN "Metody zvýšení spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem (Methods and tools for detection and prevention of driver attention decreases)

(2008-2009, MD0/1F)
Koordinující příjemce: České vysoké učení technické v Praze
Řešitel: Prof. Ing. Mirko Novák, DrSc.
Poskytovatel: Ministerstvo dopravy
Období řešení projektu: 1.2.2008 - 31.12.2009
Hlavní obor: AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Vedlejší obor: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Další vedlejší obor: BC - Teorie a systémy řízení
Klíčová slova: Interaction driver-car; reliability; attention; micro-sleep; accident rate; bio-feedback; simulators; virtual reality; vehicle cockpit optimization; asistence systems
Cíl řešení (cz): Dominantním cílem projektu je vytvořit prostředky, jejichž následnou aplikací v dostatečně širokém měřítku bude možno dosáhnout výrazného snížení dopravních nehod na silničních komunikacích, způsobených poklesy pozornosti řidičů
Cíl řešení (eng): For very many processes of interaction between human subject and artificial system the factor of reliability belongs to the most important. This concerns mainly the human part of such interactions, because, while the reliability of artificial systems and their components has increased pretty much in recent years, the reliability of human factor in these interactions remain all the time almost the same. More precisely: on one side we have reached some success in improving the human subject reactions reliability due various advanced trainings, better psychological, neurological investigations and medical care in general, but on the other side the contemporary system operators have to deal usually with much complicated systems than formerly, which require much more precise, fast and reliable reactions.

Projekt 1F84C/079/160 Výzkum možností implementace Směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/126/ES do českého legislativního a vzdělávacího systému (Research on possiblities of implementation of European parliament and council directive 2006/126/ES into the Czech legislative system)

(2008-2009, MD0/1F)
Příjemce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
 Řešitel: Mgr. Zuzana Strnadová
Spolupříjemce: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Řešitel: prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc.
Poskytovatel: Ministerstvo dopravy
Období řešení projektu: 1.2.2008 - 1.12.2009
Hlavní obor: AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Vedlejší obor: AM - Pedagogika a školství
Klíčová slova: Direction 2006/126/EU; education program for driving school instructors; education program for driving examiners
Cíl řešení (cz): Zlepšení přípravy zkušebních komisařů a instruktorů v autoškolách, a tím i zlepšení přípravy žadatelů o řidičské oprávnění.
Cíl řešení (eng): Direction 2006/126/EU; education program for driving school instructors; education program for driving examiners

Projekt 2B08011 Metodika posuzování vlivu dopravních tras na biodiverzitu a složky životního prostředí  (Guidelines for assessment of transport ways on biodiversity and environment components)

(2008-2011, MSM/2B)
Příjemce: Technická univerzita v Liberci / Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 Řešitel: Ing. Pavel Fuchs, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Období řešení projektu: 1.5.2008 - 31.12.2011
Hlavní obor: AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Vedlejší obor: EH - Ekologie - společenstva
Další vedlejší obor: DJ - Znečištění a kontrola vody
Klíčová slova: transport infrastructure; impact assessment; hazardous materials transport; biodiversity; environment protection; economical analyze
Cíl řešení (cz): Cílem projektu je vytvoření podpůrného nástroje pro výběr dopravní alternativy s minimální hodnotou ekologického odporu. Projekt je zaměřen zejména na hodnocení dopadů přepravy nebezpečných věcí na přírodní ekosystémyCíl řešení (eng): Aim of the project is create support apparatus for choice transport alternative with minimal value of ecological stress. The project is mainly focused on assessment of hazardous materials impact on natural ecosystems

Projekt 7D08010 The complex security enhancement of HIGH-TECH mechatronic equipment

(2008-2011, MSM/7D)
Koordinující příjemce: OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o.
Řešitel: Otakar Ožana
Příjemce: Bosch Rexroth, spol. s r.o.
Řešitel: Dětřich Robenek
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Období řešení projektu: 1.6.2008 - 1.6.2011
Hlavní obor: AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
Klíčová slova: safe security mechatronics; regulated and control systems; analysis of risks; experiment; modelling and simulation; functional model; product standard
Cíl řešení (cz): The main target of this project solution will be a realization in relation to limiting values of machines and equipment according to ČSN EN 12 100-1,2 - as per analysis of risks according to ČSN EN 1050,safe control regulating systems with the highest degree of safety classification! Assessment and verifikation of control systems will be performed on functional models of mechatronic equipment of the above-mentioned applikation outputs according to the safety standards ČSN EN 13 849-1,2(classification B1-B4) and ČSN EN 61 508(classification SIL1-SIL3)
Cíl řešení (eng): The main target of this project solution will be a realization in relation to limiting values of machines and equipment according to ČSN EN 12 100-1,2 - as per analysis of risks according to ČSN EN 1050,safe control regulating systems with the highest degree of safety classification! Assessment and verifikation of control systems will be performed on functional models of mechatronic equipment of the above-mentioned applikation outputs according to the safety standards ČSN EN 13 849-1,2(classification B1-B4) and ČSN EN 61 508(classification SIL1-SIL3)

 

 

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail