Novinky v chemické legislativě

Zdroj: 

Před časem jsme informovali o vzniku přílohy VIII evropského nařízení č. 1272/2008 (CLP), která řeší nový systém oznamování informací o nebezpečných směsích. V průběhu doby byla tato příloha několikrát změněna, takže nakonec byla souhrnně vydána její přepracovaná verze, kterou můžeme najít v Nařízení (EU) č. 2020/1677. O dalších novinkách z chemické legislativy čtěte v tomto článku.

V principu se toho mnoho nezměnilo, stále se předpokládá ohlašování informací do registru u ECHA (Evropská chemická agentura) prostřednictvím elektronických nástrojů, přičemž povinnost registrace se týká směsí s nebezpečnými vlastnostmi pro zdraví a nebezpečnými fyzikálními vlastnostmi. Oznamování probíhá v tzv. PCN formátu (Poison Centres Notification), který zahrnuje informace o složení, koncentraci složek směsi, toxikologické informace a také zařazení výrobku podle harmonizovaného evropského systému kategorizace výrobků (EuPCS). Před podáním oznámení musí povinný subjekt vygenerovat pro každý výrobek tzv. UFI kód (unique formula identifier), který bude povinně uváděn i na obalu výrobku.

Lhůty pro oznámení zůstaly beze změny:

od 1. 1. 2021 chemické směsi pro spotřebitelské a profesionální použití;

od 1. 1. 2024 chemické směsi pro průmyslové použití;

od 1. 1. 2025 směsi již oznámené, např. v našem národním sytému CHLAP.

Povinným subjektem může být výrobce směsi (následný uživatel), dovozce, ale i distributor. Výhodou je, že povinnost za distributora může splnit mateřský výrobce nebo dovozce (rozuměj dovozce z celního prostoru mimo EU vč. přidružených států - Norsko, Island, Lichtenštejnsko), ale musí ve svém oznámení uvést jako stát, kde bude směs uvedena na trh, i ČR. Pokud by toto neučinil, přechází povinnost na distributora, ten si ovšem bude muset zajistit podrobnější informace, neboť informace z bezpečnostního listu zpravidla nebudou stačit. Kdo s bezpečnostními listy pracuje, ví, že v oddíle 3, kde je uvedeno složení směsi, jsou často uváděna koncentrační rozmezí složek i v desítkách procent, což v ohlášení nebude možné. Současné znění přílohy VIII umožňuje uvádět rozmezí koncentrace nebezpečných složek nejvýše v jednotkách procent.

Na tuto změnu nařízení CLP reagovala i národní legislativa, a to úpravou § 22 zákona č. 350/2011 Sb., ve znění předpisů pozdějších, která je skryta v zákoně č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé předpisy v souvislosti se zákonem o odpadech. Tento paragraf upravoval například oznamování informací o nebezpečných směsích uváděných na národní trh do národního systému CHLAP.

Další novinkou v chemické legislativě, která se může dotknout řady subjektů, například ve stavebnictví, je změna přílohy č. XVII nař. (EU) 1907/2006 (REACH), která je v evropské legislativě vydána pod číslem 2020/1149 a týká se používání diisokyanátů. Od 24. srpna 2023 je zakázáno používat směsi s jejich obsahem vyšším než 0,1% v průmyslu a profesionálních činnostech bez zvláštního školení (nařízení mluví o odborné přípravě) o jejich bezpečném použití. Pro bližší představu, tyto látky jsou například součástí různých montážních pěn.

V nařízení je uvedeno, že tuto odbornou přípravu provádí odborník na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Tento odborník sám musí absolvovat odbornou přípravu, je uveden i obsah této odborné přípravy i odborné přípravy (školení) těch, co budou výrobky používat. Dodavatel výrobků má dát k dispozici podklady pro odbornou přípravu (školení). Odborná příprava se musí opakovat každých pět let.

Naskýtají se otázky, jak budou v národním právním prostředí upraveny otázky oněch odborných způsobilostí a kdo má být ten odborník na BOZP. Nasnadě je, že by to mohla být nynější osoba odborně způsobilá v prevenci rizik (OZO), ale její nynější osvědčení odborné způsobilosti nebude pro tento případ stačit. Budeme tedy mít nějakou OZO+? Kdo bude ten, kdo ji vyškolí a vydá osvědčení?

Je zřejmé, že se zde kříží kompetence Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí. Na dotaz, zda jsou v tomto směru připravovány nějaké kroky, tato ministerstva dosud neodpověděla. Není tedy jasné, zda by šlo o odbornou způsobilost v působnosti zákona č. 309/2006 Sb. a navazujícího nařízení vlády č. 592/2006 Sb. nebo o odbornou způsobilost v působnosti zákona č. 258/2000 Sb., v jejich platném znění. Srpen 2023 se zdá být daleko, ale pokud by byla nutná novelizace národních předpisů, tak to příliš daleko není, zejména pokud si uvědomíme, že budou volby, po volbách nová vláda a bude nějakou dobu trvat, než započne a dokončí se legislativní proces.

Vedle těchto „velkých“ změn probíhají permanentně i drobnější změny, průběžně je doplňován seznam harmonizovaných klasifikací v příloze VI nařízení CLP, došlo k drobným změnám v H a P větách a již před časem byla změněna i podoba bezpečnostního listu, čili příloha II REACH – aktuální znění bylo vydáno pod číslem 2020/878.

Pozn.: evropskou legislativu můžeme najít v české jazykové mutaci na stránkách EUR-lex - https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail