Novinky v BOZP v roce 2015

Zdroj: 

Každým rokem se na stránkách portálu BOZPinfo seznamujeme s novinkami v oblasti právních předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podívejme se i nyní na změny, které nastanou v novém roce, i na ty, které se teprve připravují.

Hlavní legislativní změnou v oblasti BOZP,  která nastává 1. ledna 2015, je novela nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu provedená nařízením vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu je v podstatě již druhé nařízení týkající se problematiky evidence pracovních úrazů od harmonizace českého pracovního práva s právem zemí ES v zájmu sjednocení české statistiky pracovních úrazů se statistikou EUROSTATU, statistikou zemí ES v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Toto nařízení vlády si kladlo za cíl zajišťovat především evidenci a informace o pracovních úrazech i elektronickou cestou. Za uplynulé roky od jeho přijetí se ukázaly některé nedostatky a nejasnosti, které bylo třeba upřesnit. Navíc vydala evropská Komise nové Nařízení Evropského parlamentu a Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které bylo třeba do naší legislativy zapracovat. Tyto důvody vedly tedy k novelizaci nařízení vlády č. 201/2010 Sb. provedené nařízením vlády č. 170/2014 Sb.

Jeho hlavní věcnou změnou je zpřesnění evidence pracovních úrazů ve formuláři záznam o úrazu podle druhu poranění a poraněné části těla podle klasifikace ESAW tak, aby bylo vyhověno výše uvedené směrnici. Z toho důvodu se do nařízení vlády doplňuje nová příloha č. 3 – Klasifikace druhů zranění podle Metodiky evropské statistiky pracovních úrazů (ESAW).

Druhou změnou je novela nařízení vlády č. nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Jedná se o nové nařízení vlády č. 168/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.

Vzhledem k tomu, že se objevují nové nemoci mající původ ve výkonu práce, a v důsledku vývoje vědeckého poznání, schválila Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci Národního akčního programu BOZP pro období 2011 – 2012 opatření, které uložilo příslušným orgánům a organizacím provádět revize seznamu nemocí z povolání ve dvouletých intervalech. Smyslem navrhované právní úpravy je na základě téměř tříletých zkušeností s aplikací novelizovaného seznamu nemocí z povolání seznam aktualizovat v návaznosti na vývoj techniky i vědeckého poznání v oblasti medicíny.

Třetí změnou je novela zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. Zákon č.  182/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony posunul termín nabytí účinnosti zákona k datu 1. ledna 2017. Důvodem bylo, že projednávání návrhu novely zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců bylo v roce 2011 de facto zastaveno a následně byl zrušen úkol vlády zabývat se věcným řešením problematiky úrazového pojištění. Z těch všech důvodů muselo MPSV letos navrhnout odložení účinnosti zákona o o úrazovém pojištění zaměstnanců, aby získalo potřebný časový prostor pro rozhodnutí vlády o budoucí podobě zabezpečení zaměstnance při pracovním úrazu či nemoci z povolání. Tato novela mění i § 365 odst. 2 zákoníku práce a snižuje náklady správní režie pojišťoven v zákonném pojištění odpovědnosti za škodu z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání z 9% na 4% z celkového objemu přijatého pojistného zaplaceného zaměstnavateli.

Na jaře letošního roku připravilo MPSV rozhodovací materiál, který by měl být podkladem pro rozhodnutí vlády o budoucí podobě zabezpečení zaměstnance při pracovním úrazu či nemoci z povolání a navrhoval možné varianty řešení. Vytvoření materiálu bylo zadáno bez předem stanovených závěrů, což má umožnit najít optimální řešení a dodat vládě kvalifikovaný podklad pro její rozhodování. Po proběhlém připomínkovém řízení bylo vyjasněno, že řešením odpovědnosti za škodu z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání do budoucna je zachování systému odpovědnosti podle zákoníku práce s tím, že bude vyhledán nejvhodnější nositel tohoto pojištění.

Jako nositel pojištění se nabízí:

  • pojišťovny - obdobně jako dnes Kooperativa a.s. a Česká pojišťovna a.s. - s tím rozdílem, že by tato možnost byla dána všem pojišťovnám,
  • zdravotní pojišťovny, pro které by zajišťování tohoto typu pojištění nebyl problém,
  • Česká správa sociálního zabezpečení jako organizační složka státu, se kterou jako nositelem úrazového pojištění bylo počítáno již v zákoně o úrazovém pojištění zaměstnanců
  • nebo veřejnoprávní instituce, která by vznikla jako pojišťovna a měla stanoveny hlavní úkoly v oblasti prevence motivující k BOZP.

Vzhledem k tomu, že sociální partneři se neshodli na tom, kdo by měl být nositelem pojištění (zaměstnavatelé požadují pojišťovny, odbory veřejnoprávní instituci), bude o konečném osudu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání rozhodovat v nejbližší době vláda tak, aby byl dán časový prostor na vytvoření potřebné nové právní úpravy a vůbec na celý legislativní proces spojený s jejím zavedením.

Čtvrtou změnou je valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady na výživu pozůstalých. Zatím příslušný předpis nebyl publikován ve Sbírce zákonů, nicméně je jisto, že k datu 1.ledna 2015 dojde k přijetí nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady).

Průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku a průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých příslušející podle pracovněprávních předpisů bude navýšen o 1,6%, a to v závislosti na zvýšení procentní výměry důchodů.

Připravované právní předpisy

Poslanecká sněmovna projednává návrh novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který mimo jiné přinesení nové členění přestupků a správních deliktů na úseku ochrany veřejného zdravé (včetně pracovnělékařských služeb).

Již více než rok probíhá připomínkové řízení k návrhu rekodifikace vyhlášky č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. Termín, kdy nová vyhláška nabude účinnosti, není znám.

Nedávno také vláda schválila návrh novely zákoníku práce, který převede ustanovení § 365 a násl. o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání z přechodných ustanovení do hlavy jedenácté zákoníku práce. Její součástí je i návrh na zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění. V neposlední řadě by měla novela vyřešit i další postup při odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, vyhláška č. 440/2001 Sb. bude zrušena a bude vydáno nové nařízení vlády o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Účinnost této novely se očekává k datu 1. července 2015.

Bylo ukončeno vnější připomínkové řízení novely zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP. Nicméně s ohledem na délku legislativního procesu nelze o jeho nabytí účinnosti uvažovat dříve než 1. ledna 2016.

Autor článku: 

Komentáře

Čtvrtá změna ..... valorizace ......zatím příslušný předpis

01.01.2015 - 18:39 Radka Šíbová
Domnívám se, že předpis již byl publikován ve Sbírce zákonů a to v částce 172 ze dne 23. 12. 2013 ......... 439 ....... nebo se pletu. Pěkný den

Re: Čtvrtá změna ..... valorizace ......zatím příslušný předpis

01.01.2015 - 18:44 Radka Šíbová
Spletla jsem se, omlouvám se ..... jsem stále ve starém roce.

Re: Čtvrtá změna ..... valorizace ......zatím příslušný předpis

01.01.2015 - 18:44 Radka Šíbová
Spletla jsem se, omlouvám se ..... jsem stále ve starém roce.

Re: Čtvrtá změna ..... valorizace ......zatím příslušný předpis

01.01.2015 - 18:44 Radka Šíbová
Spletla jsem se, omlouvám se ..... jsem stále ve starém roce.

Re: Čtvrtá změna ..... valorizace ......zatím příslušný předpis

01.01.2015 - 18:44 Radka Šíbová
Spletla jsem se, omlouvám se ..... jsem stále ve starém roce.

Re: Čtvrtá změna ..... valorizace ......zatím příslušný předpis

01.01.2015 - 18:44 Radka Šíbová
Spletla jsem se, omlouvám se ..... jsem stále ve starém roce.

Re: Čtvrtá změna ..... valorizace ......zatím příslušný předpis

01.01.2015 - 18:44 Radka Šíbová
Spletla jsem se, omlouvám se ..... jsem stále ve starém roce.

Re: Čtvrtá změna ..... valorizace ......zatím příslušný předpis

01.01.2015 - 18:44 Radka Šíbová
Spletla jsem se, omlouvám se ..... jsem stále ve starém roce.

Re: Čtvrtá změna ..... valorizace ......zatím příslušný předpis

01.01.2015 - 18:44 Radka Šíbová
Spletla jsem se, omlouvám se ..... jsem stále ve starém roce.

Re: Čtvrtá změna ..... valorizace ......zatím příslušný předpis

01.01.2015 - 18:44 Radka Šíbová
Spletla jsem se, omlouvám se ..... jsem stále ve starém roce.

Re: Čtvrtá změna ..... valorizace ......zatím příslušný předpis

01.01.2015 - 18:44 Radka Šíbová
Spletla jsem se, omlouvám se ..... jsem stále ve starém roce.

Re: Čtvrtá změna ..... valorizace ......zatím příslušný předpis

01.01.2015 - 18:44 Radka Šíbová
Spletla jsem se, omlouvám se ..... jsem stále ve starém roce.

Re: Čtvrtá změna ..... valorizace ......zatím příslušný předpis

01.01.2015 - 18:44 Radka Šíbová
Spletla jsem se, omlouvám se ..... jsem stále ve starém roce.

Re: Čtvrtá změna ..... valorizace ......zatím příslušný předpis

01.01.2015 - 18:44 Radka Šíbová
Spletla jsem se, omlouvám se ..... jsem stále ve starém roce.

Re: Čtvrtá změna ..... valorizace ......zatím příslušný předpis

01.01.2015 - 18:44 Radka Šíbová
Spletla jsem se, omlouvám se ..... jsem stále ve starém roce.

Dovolím si drobně nesouhlasit

02.01.2015 - 11:15 Radoslav Vlasák
Dovolím si drobně nesouhlasit s paní doktorkou Dandovou - konkrétně s údajem, že pro zdravotní pojišťovny by obhospodařování nově koncipovaného úrazového pojištění zaměstnanců neznamenalo žádný problém. Jistě - z administrativně-technického hlediska nejspíš opravdu ne, nicméně u prevence, rehabilitace, represe a odborného poradenství (a všeho, co s tím souvisí) zřejmě ano. Zdravotní pojišťovny nejspíš nemají odborníky a specialisty na oblast BOZP (komerční pojišťovny ostatně víceméně také ne), kteří by byli schopni kvalifikovaně posoudit nejen jednotlivé pracovní úrazy a nemoci z povolání, ale i celkovou péči zaměstnavatelských subjektů o tuto oblast, tedy i smysluplné uplatnění diferenciace pojistného, systému "bonus-malus" apod. Vše by tedy nejspíš "sklouzlo" opět jen do ryze administrativního posuzování. A to je právě to, k čemu by "inovované" úrazové pojištění zaměstnanců rozhodně směřovat nemělo. O tom, co by naopak splňovat mělo, už toho bylo řečeno a napsáno dost - obávám se, že zdravotní pojišťovny by naplňovat tyto požadavky schopny zdaleka nebyly.

Re:

05.01.2015 - 14:18 Kateřina Hrubá
Dobrý den, omlouváme se za nedorozumění, které vzniklo redakční úpravou. Věta, ke které se vztahuje příspěvek do diskuze p. Vlasáka, měla znít: "Jako nositel se nabízí zdravotní pojišťovny, které se přihlásily s tím, že by provázaly výběr pojistného (zdravotního pojištění s úrazovým pojištěním) a že by zajišťování tohoto typu pojištění pro ně nebyl problém." To, že by to pro ně nebyl problém, není tedy názor paní doktorky, ale dotyčných pojišťoven. Kateřina Hrubá, redakce BOZPinfo

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail