Novela zákona č. 309/2006 Sb. s účinností od 1.1.2012

Zdroj: 
Novela provedená z. č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, přinesla dvě zásadní změny v oblasti akreditací na úseku BOZP.

Schválením zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), byly u nás v ČR stanoveny poprvé platnými právními normami v souladu s evropským právem hodnotící standardy pro výkon činnosti odborníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. odborně způsobilých osob v prevenci rizik a koordinátorů BOZP na staveništi. Zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007, ale od té doby byl již pětkrát novelizován.

Z naposledy schválených dvou novel zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které nabývají účinnosti v roce 2012, je třeba připomenout zejména novelu provedenou zákonem č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, která přinesla dvě zásadní změny v oblasti akreditací na úseku BOZP. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2012. Jednak bylo za stávající § 10 vloženo nové ustanovení § 10a, které stanoví, že dokladem o úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti je osvědčení, které se vydává na dobu 5 let.“. Dále čl. XVIII Přechodných ustanovení stanoví, že odborná způsobilost fyzické osoby k plnění úkolů v prevenci rizik a odborná způsobilost fyzické osoby k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, která byla získána do 30. června 2008 podle zákona č. 309/2006 Sb. na dobu neurčitou, se považuje za splněnou nejdéle do 1. ledna 2014.

Z toho pro fyzické osoby, které úspěšně vykonaly zkoušky odborné způsobilosti a získaly osvědčení bez omezení jeho platnosti do 30. 6. 2008, vyplývá, že se i na ně bude vztahovat opakovaná zkouška, kterou musí úspěšně vykonat, a to nejpozději do 1. 1. 2014. Tím došlo k vyrovnání doposud nerovného právního postavení dvou skupin odborně způsobilých osob. Jedna skupina držitelů akreditací měla osvědčení s neomezenou dobou platnosti a opakované zkoušky se na ně nevztahovaly a druhá skupina odborně způsobilých osob, které získaly osvědčení po 30. 6. 2008, měla osvědčení s platností na dobu 5 let a vztahovala se na ně od počátku povinnost opakování zkoušky po pěti letech.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail