Novela zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP

Zdroj: 

Tématem článku je připravovaná novela zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, a souvisejících předpisů. Práce na novele se neustále vyvíjejí. K uváděné podobě návrhu můžete poslat připomínky JUDr. Pavlu Dvořákovi z oddělení bezpečnosti práce Ministerstva práce a sociálních věcí na email: pavel.dvorak@mpsv.cz.

Část 6. Návrh novely zákona č. 251/2005 Sb.

Část 6. Návrh novely zákona č. 251/2005 Sb.

Návrh novely zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

§ 17 Přestupky na úseku bezpečnosti práce

Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že neplní povinnosti zadavatele stavby stanovené zvláštním právním předpisem, že: 

 • nedoručila místně příslušnému inspektorátu oznámení o zahájení prací v zákonném termínu, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního předpisu;
 • neurčila koordinátora BOZP na staveništi, ačkoliv má k tomu povinnost podle zvláštního předpisu;
 • nezajistila zpracování plánu BOZP před zahájením prací na staveništi, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního předpisu;
 • nezavázala všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního předpisu.

Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že neplní povinnosti zhotovitele stanovené zvláštním právním předpisem tím, že:

 • nedoložila, že informovala koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolila, nejpozději do 8 dnů před zahájením prací;
 • neplní povinnost poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, ačkoli k tomu má povinnost podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.   

Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že:

 • neplní povinnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stanovené v § 18 zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Pokud odborně způsobilá osoba v prevenci rizik při výkonu své činnosti byla již jednou postižena za závažné porušení práv upravených platnými právními předpisy, ke kterým došlo v souvislosti se vznikem pracovního úrazu nebo se dopustí jednání neslučitelné s povinnostmi odborně způsobilé osoby v prevenci rizik podle zvláštního předpisu, pak jí bude pozastaven výkon činnosti.

Za přestupky podle odstavců výše lze uložit pokuty podle druhu přestupku  

 • až do výše 600 000 Kč,
 • až do výše 4 800 000 Kč,
 • až do výše 2 000 000 Kč,
 • až do výše 4 000 000 Kč.

Správní delikty právnických osob

§ 30 (Upravený) Správní delikty právnických osob na úseku bezpečnosti práce

Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku bezpečnosti práce tím, že neplní povinnosti zadavatele stavby stanovené zvláštním právním předpisem tj. nedoručila místně příslušnému inspektorátu oznámení o zahájení prací v zákonném termínu, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního předpisu:

 • neurčila koordinátora BOZP na staveništi, ačkoliv má k tomu povinnost podle zvláštního předpisu;
 • nezajistila zpracování plánu BOZP před zahájením prací na staveništi, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního předpisu;
 • nezavázala všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem, ačkoliv k tomu má povinnost podle zvláštního předpisu.

Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku bezpečnosti práce tím, že neplní povinnosti zhotovitele stanovené zvláštním právním předpisem:

 • nedoložila, že informovala koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolila, nejpozději do 8 dnů před zahájením prací;
 • neplní povinnost poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, ačkoli k tomu má povinnost podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pokud byla již jednou postižena za správní delikt, bude jí pozastaven výkon činnosti odborně způsobilé osoby koordinátora.

Jestliže odborně způsobilá osoba v prevenci rizik při výkonu své činnosti opakovaně nebo závažně poruší práva a zájmy upravené platnými právními předpisy, které vedly ke vzniku pracovního úrazu nebo se dopustí jednání neslučitelné s povinnostmi odborně způsobilé osoby v prevenci rizik podle zvláštního předpisu, pak jí bude pozastaven výkon činnosti odborně způsobilé osoby.

Za správní delikty podle odstavců výše lze uložit pokuty podle druhu deliktu 

 • až do výše 600 000 Kč,
 • až do výše 4 800 000 Kč,
 • až do výše 1 000 000 Kč,
 • až do výše 2 000 000 Kč.
Autor článku: 

Komentáře

Opakované zkošky OZO

03.06.2014 - 13:30 Jaroslav Pechánek
Můj pohled je takový že důležitější je pro mne průběžné vzdělávání k novým tématům, než utrácet hory peněz za zkoušky a to vzhledem ktomu že během pěti let dochází k některým změnám a stejně musím chodit na školení nebo semináře a doplňova si neustále vzdělá.Pechánek OZO PO a BOZP.

Opakované zkoušky

04.06.2014 - 09:41 Rostislav Pelc
Loni svým zaměstnavatelem propuštěn, protože mi řekl, že náklady na školení a semináře, ale hlavně na zkoušky OZO v prevenci rizik a stavebního koordinátora každých 5 let se mu hradit nechce a bude si OZO i koordinátora najímat. Také mne znejistil návrh do novely o koordinátorovi, že musí mít vzdělání technického směru. Mám gymnázium, pomaturitní studium BOZP na IVBP Brno a jsem autorizovaný technik PO (projektant), tzn., že už koordinátora dělat nebudu moci?

Re: Opakované zkoušky

04.06.2014 - 09:47 Rostislav Pelc
Doplňuji: "Loni jsem byl svým zaměstnavatelem...."

Re: Opakované zkoušky

04.06.2014 - 09:47 Rostislav Pelc
Doplňuji: "Loni jsem byl svým zaměstnavatelem...."

Doplňuji "Loni jsem byl svým

04.06.2014 - 09:49 Rostislav Pelc
Doplňuji "Loni jsem byl svým zaměstnavatelem...."

Obnovování kvalifikace

04.06.2014 - 17:38 Radoslav Vlasák
Už jsem se o podobných problémech (vzdělání, praxe atd.) na těchto stránkách několikrát zmiňoval - jak je vidno, přetrvávají "úspěšně" i nadále. Jedním z možných řešení by mohl být i systém, který funguje u jiných profesí - povinnost získávat za určité období tzv. kvalifikační body účastí na různých seminářích, školeních apod. Nejspíš by tento postup nebyl tak finančně náročný, jako opakované zkoušky, a nedocházelo by k tomu, že zaměstnavatelé nechtějí vyšší náklady na udržení této kvalifikace svých zaměstnanců hradit. Nicméně - bude-li si takový zaměstnavatel OZO i koordinátora BOZP pouze najímat, zvýšeným úhradám se pravděpodobně stejně nevyhne, protože i ceny těchto "pronájmů" se budou (v závislosti na vyšších nákladech k udržení kvalifikace) logicky zvyšovat. A k požadovanému směru vzdělání - jestliže už někdo kvalifikaci OZO či stavebního koordinátora BOZP získal, neměl by (při obnovování kvalifikace, ať už jakýmkoliv způsobem) jeho dříve dosažený směr vzdělání být rozhodující, protože právě získáním uvedené kvalifikace již nejspíš dostatečně prokázal potřebnou orientaci v této profesi. Zřejmě přetrvává dojem, že profese OZO či koordinátora BOZP na stavbách je natolik "výnosná", že pro nikoho není problém náklady na udržení této odbornosti uhradit. Jak je zřejmé, skutečnost může být trochu jiná. K návrhu novely zákona č. 309/2006 Sb. jsem JUDr. Dvořákovi "přičinil" pár námětů, které by také mohly být podnětem k širší diskusi: 1/ Domnívám se, že by bylo vhodnější a účinnější, pokud by si koordinátora BOZP v daných případech sice musel zajistit stavebník/investor jako doposud, ale tento koordinátor by byl honorován státem, který by pak vzniklé náklady stavebníkovi/investorovi nějakým způsobem "přeúčtoval". Technicky a organizačně by to snad nebyl takový problém, a odstranilo by se tím nebezpečí, že koordinátor BOZP bude muset - v zájmu nekonfliktního vztahu se stavebníkem/investorem, který ho honoruje - ledacos "přehlédnout", zejména v zájmu urychlení výstavby, což je pochopitelně jedním z hlavních zájmů stavebníka/investora. 2/ Podle mého názoru by rovněž bylo potřebné, aby nemohlo docházet k situaci, že jeden koordinátor BOZP vykonává tuto činnost na x stavbách či pro x stavebníků/investorů současně (jak se, bohužel, někdy děje) - samozřejmě na úkor jeho řádné činnosti. Existují prý i případy, kdy jeden koordinátor působí současně na 20 stavbách - k odstranění tohoto nešvaru by mj. přispělo i opatření podle bodu 1/, protože honorující stát by měl o činnosti koordinátorů BOZP potřebný přehled, který dnes prakticky neexistuje. 3/ Ke zvážení se nabízí i legislativně zavést oprávnění koordinátora BOZP zakázat v opravdu mimořádných případech (akutní ohrožení životů a zdraví na stavbě) pokračování dalších prací, protože dosavadní postup (upozornění stavebníka/investora, zhotovitele, příp. státního dozoru) může zapříčinit značnou časovou prodlevu s možnými fatálními následky. Dřív toto oprávnění měly ze zákoníku práce odbory - a za dobu své dlouholeté praxe ve stavebnictví jsem nezaznamenal, že by toto oprávnění ("závazný pokyn") bylo na některé stavbě zneužito či jeho neuváženým použitím vznikla větší hospodářská škoda. I zavedení výše uvedeného oprávnění by mělo návaznost na bod 1/, protože koordinátor BOZP by se tak stal i jakousi "prodlouženou rukou" státního dozoru, který samozřejmě nemůže (vzhledem ke známým skutečnostem) obsáhnout svými častými kontrolami všechny inkriminované stavby.

Oprava

04.06.2014 - 18:54 Rostislav Pelc
V mém příspěvku mi vypadlo několik slov, správně má být: Loni jsem byl zaměstnavatelem propuštěn..."

Opakované zkoušky

16.06.2014 - 16:38 Tomáš Šulc
Nedávno jsem se účasnil obnovy odborné způsobilosti. Mám více než dvacetiletou praxi jako technik BOZP v oblastech strojní technologie. Tuto moji specializaci de-facto nikdo nereflektoval a otázky jsem měl z oblasti živočišné výroby, školství apod. Jsem pro zavedení kreditů, jsem i když ne bezvýhradně k opakování zkoušek (zde bych preferoval písemnou tématickou práci z oboru, která by v mnohém mohla přinést nové pohledy a způsoby řešení, ale co bych si maximálně přál, je to, aby byla rozvíjena odbornost (když mne chytne žlučník, chci aby mne operoval atestovaný chirurg a ne atestovaný kožní lékař, byť je to také lékař).

Re: Opakované zkoušky

17.06.2014 - 10:41 Radoslav Vlasák
To je další z problémů - domnívám se, že vzhledem k rozmanitosti všech myslitelných oborů činnosti není dost dobře možné, aby OZO (technik BOZP, manažer BOZP) ovládl oblast BOZP ve všech oborech. Obecně (a teoreticky) snad, i když by pak musel být jakousi "chodící encyklopedií", ale pak nastupuje potřeba specializace. A ta se - podle mne - dá získat jednak teorií, ale zejména dostatečnou praxí v tom kterém oboru činnosti (samozřejmě s průnikem do dalších souvisejících oborů). Prostě - "univerzální" OZO atd. nejspíš nikdy existovat nebude (a nebo jenom "na papíře").

Re: Opakované zkoušky

17.06.2014 - 12:29 Tomáš Šulc
Díky za Váš názor. Proto jsem hluboce přesvědčen, že je správné dát zelenou celoživotnímu vzdělávání, ale tím, že se celoživotně vzdělávám a každý seminář ( workshop, kongres apod.) ukončím "ověřením získaných znalostí", umožit automatický upgrade jako OZO v prevenci rizik nebo koordinátor. Následně budou deníčky poněkud zbytečné, neb prostým předložením osvědčení z absolvovaných seminářů doložím svoji praxi a zaměření v daném oboru.

Re: Opakované zkoušky

17.06.2014 - 13:01 Norbert Chalupa
Pánové, sdílím vaše názory, včetně opakovaných zkoušek, odborných seminářů, celoživotního vzdělávání apod. Pochopitelně by bylo ideální, aby v té či oné oblasti fungovaly OZO s příslušnou specializací. Ovšem toto v dnešní době reálné není, byť by to bylo zbožné přání kohokoli. Když si představíme kolik existuje firem a organizací v ČR, které by musely mít zajištěny úkoly v prevenci rizik odborně způsobilou osobou dané odbornosti, a to OZO vlastní nebo dodavatelsky, tak živnostníci (OZO) by byli bez práce. Tak jako napsal pan Vlasák, univerzální OZO zřejmě nikdy nebude, tak bych použil příměr pana Šulce o lékařích s příslušnou odborností. Jak bychom se tedy dívali na lékaře praktického (lékaře všeobecného lékařství)? Nechci srovnávat nesrovnatelné, ale praktický lékař mi přijde jako OZO. Jestliže přijdeme k praktickému lékaři s tím, že nás trvale bolí hlava, tak s největší pravděpodobností nás pošle k neurologovi. Jestliže OZO bude nahlášeno, že na pracovišti je rozvodná elektroinstalační krabice, která je nadmíru teplá, tak OZO by měla provést taková opatření, aby závadu odstranil odborník (elektrikář, revizní technik). Ovšem ať už praktický lékař nebo OZO, měli by mít znalosti na takové úrovni, aby dokázali správně vyhodnotit daný stav a učinit opatření. Sám jsem živnostník a vím, že abych se ,,uživil,, tak musím zasahovat do několika oborů, specializací a to mě nutí se neustále učit a poznávat nové a nové věci. Rozumím tomu, že OZO jako zaměstnanci, strojaři je problematika živočišné výroby k ničemu, tudíž nějakým způsobem by toto při zkouškách zohledněno být mělo. Na druhou stranu, tato OZO, strojař přijde o práci, práci v oboru nesežene, takže by chtěl zkusit na živnost, ale v jaké oblasti?

Re: Opakované zkoušky

17.06.2014 - 13:19 Radoslav Vlasák
Vidím, že se v podstatě shodneme - teď ještě aby bylo našim názorům "dopřáno sluchu" tam, kde se příslušná legislativa připravuje, připomínkuje a schvaluje. Tak trochu je to podobné s lékaři poskytujícími pracovnělékařskou péči - tedy s těmi praktickými (byť jenom v rizikové kategorii 1). Někteří z nich absolvují několikavíkendový kurz pracovního lékařství, ale ten není povinný...

Kladivo na OZO

24.06.2014 - 11:55 Tomáš Šulc
Dovolím si ještě trochu přispět do této diskuze, Nedávno jsme s kolegy s oboru živě diskutovali na téma připravované novely a musím říci, že nározová shoda nastala hned v několika bodech. 1) bude-li celoživotní vzdělávání a bude-li přihlédnuto i ke specializaci, je opakování zkoušky zbytečné a kontraproduktivní z pohledu rozvoje specializace 2) při systému celoživotního vzdělávání vést deníček, je byrokratický nic nepřínášející prvek, který bude jen obtížně hodnotitelný, a který, nebude-li nastavena jednotná forma, nepřinese žádné pozitivum (pochybuji, že lékaři si píší kolik žlučníků a slepých střev odoperovali komu a kde) 3) bylo by vhodné uvést kdo dokument a na základě čeho připravil, ale nelze signovat dokument, který dle práva vydává statutární zástupce (popřípadě jím pověřený představitel vedení) a organizace pro kterou OZO dokumentaci připravil a připomínkoval (formulář daňového přiznání podepisuje za rganizaci také statutár a nikoli účetní) 4) odebrání (pozastavení) odborné způsobilosti by mělo mít legislativou daný postup (zjištění, návrh opatření, vyjádření navrhovatele a dotčeného, závěr nezávislé komise). Jako OZO mohu organizaci navrhnout metody, způsoby, dokumenty opatření apod.,, ale nemohu nést dpovědnost, ze to, že se tím organizace neřídí ani, že připomínku nereflektuje. Stejně jako když budu maximálně hlasitě dávat najevo, že ta i ona činnost není v souladu s právními a ostatními předpisy a odpovědný vedoucí pracovník nad tím bude mávat rukou a ignorovat to i mne. Rovněž postrádám statut prokázání viny (ideálně nezávislou komisí nikoli jednotlivcem) a práva se odvolat - dle správního řádu. Navrhovaná formulace tak vytváří z MPSV orgán podřízený OIP/SÚIP, který vykonává na základě pokynu obou jmenovaných subjektů prostý technický úkon a vymaže ze seznamu OZO BOZP a OZO tak staví do pozice obviněného v "inkvizičním procesu". 5) proto i sankce navrhované OZO, by měli tuto skutečnost pojmout a zohledit nemluvě o dle mého názoru skryté lobby "pojištováků s pojistkou odpovědnosti a pokut", protože navrhovaná sankce je pro OSVČ likvidační Nemohu jinak než popořit názor, že připravovaná novela není tím, co by pro práci OZO v oblastech BOZP bylo nápomocné, co by zvedlo jejich celospolečenskou prestiž a co by pomohlo k intenzivní a efektivní implementaci nových poznatků v každodeních činnostech.

Re: Kladivo na OZO

24.06.2014 - 21:20 Tomáš Neugebauer
J

Podnět k diskusi

24.06.2014 - 21:57 Tomáš Neugebauer
V § 11 zákona o požární ochraně je uveden obsah činnosti preventisty PO, technika PO, odborně způsobilé osoby v PO; v § 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. je uveden obsah pracovnělékařských služeb, tedy obsah činností lékaře, jenž poskytuje pracovnělékařské služby. Neměl by být obdobným způsobem v zákoně č. 309/2006 Sb. definován obsah činností odborně způsobilé osoby k prevenci rizik (koordinátora řeší § 18)?

Re: Podnět k diskusi

25.06.2014 - 00:22 Radoslav Vlasák
Jednoznačně - pokud bude něco definováno, bude se to mnohem hůře "obcházet, přizpůsobovat" apod. - na to jsme v Česku "mistři". Navíc - i zaměstnavatel (případně nájemce služby) OZO, který toho o problematice BOZP zase až tak moc neví (a že takových je!), bude mít aspoň nějaké vodítko ke kontrole, za co vlastně OZO platí (ať už jako zaměstnance, nebo službu).

Re: Podnět k diskusi

25.06.2014 - 06:55 Norbert Chalupa
Zejména to splní svůj účel, o kterém se pořád polemizuje, jak docílit vyšší kvality OZO a to je skutečnost, že OZO bude sama nucena se neustále učit a vzdělávat, bude-li chtít fungovat na nějaké úrovni. Praxe je věc druhá.

Všechny chystané novely stojí

27.06.2014 - 17:44 Michal Dušek
Všechny chystané novely stojí za pozastavení, ale hlavně za hluboké zamyšlení, zda jsou návrhy míněny zcela vážně ! Tuto činnost vykonávám bezmála již 30 let a tak si dovolím říci, že nějakou zkušenost z oboru BOZP určitě mám. Pokud bych se vyjádřil k jednotlivým částem návrhu zejména pak k Z č. 309/2006 Sb., NV č. 592/2006 Sb. a Z č. 251/2005 Sb., tak by z toho byl doslova kritický román. Lze to shrnout do jedné věty; naprosto likvidační pro obory, či činnosti OZO BOZP i KOO BOZP. Mám takové smíšené pocity, že dotčení legislativci nemají ani potuchy o stavebnictví a o obecně ani o daných problémech na stavbách neví zhola nic. Nabývám přesvědčení, že návrhy byly vytvořeny "od stolu" a asi s pomocí silné lobby držitelů akreditace. Z výsledků návrhu je mi hodně smutno a obávám se, pokud někdo nepřijde k "rozumu", že to asi byli moje poslední zkoušky. Zatím mi nikdo řádně nevysvětlil, proč novelou stávajícího Z č. 309/2006 Sb. nám omezili platnost osvědčení na 5 let , původně bylo osvědčení na dobu neurčitou (lépe jsou na tom OZO PO, kteří mají osvědčení na dobu neurčitou a bez dalšího vzdělávání, taktéž autorizovaný inženýři ve stavebnictví). Může mi někdo z diskutujících vysvětlit, za co nás MPSV takhle tvrdě trestá ? Jinak se všemi příspěvky se dá plně souhlasit.

Vysvětlit asi nelze...

28.06.2014 - 10:39 Radoslav Vlasák
Jenom krátce - vysvětlit to, co se teď děje kolem novelizace zákona č. 309/2006 Sb., asi dost dobře nelze. Je ovšem realitou, že legislativu tvoří většinou ti, kteří se se skutečnou praxí opravdu moc "nepotkali". A na fundované připomínky odborníků z praxe většinou neberou potřebný zřetel. Spíš na požadavky lobbistů nebo tzv. politickou vůli... Ostatně - není to zdaleka jen u zmíněného zákona, obdobně "postižených" legislativních norem je podstatně víc. Dopadá to potom i tak, že naplnit takovou normu v praxi je obtížné, občas doslova nemožné, případně pro praxi krajně nepraktické až nevyhovující. A široká zainteresovaná veřejnost pak viní určená připomínková místa z toho, že nějaký takový předpis vůbec mohl v takové podobě vzniknout. Jenomže - tzv. vypořádání připomínek k předmětnému návrhu zdaleka neznamená, že zpracovatel (tedy příslušné ministerstvo) všechny připomínky akceptuje a do předpisu zapracuje. Bývá to (bohužel dost často) právě naopak - a to i u tzv. zásadních připomínek, které musí být za účasti obou stran projednány. Osud těch ostatních je pak plně na vůli či nevůli zpracovatele. A to už vůbec nekomentuji časový interval, který je někdy na připomínky vymezen (někdy je doslova šibeniční). Pokud se jedná o zákon, lze pak ještě lobbovat přes poslance a senátory, složitější je to u nařízení vlády a vyhlášek, tam už jsou možnosti ovlivnění konečné podoby minimální. Něco málo ovlivní třeba RHSD (trpiratita) a její orgány, něco málo také např. Rada vlády pro BOZP a její stálé výbory, ale aby se dostalo adekvátního sluchu názoru odborníků, dost často opravdu nehrozí. Tolik na vysvětlení - ne všichni dopodrobna znají systém tvorby naší legislativy. Že by mohl být smysluplnější, je nejspíš z této a obdobných diskusí zjevné.

Re: Děkuji za odpověd

02.07.2014 - 15:50 Michal Dušek
Pane Vlasáku předem děkuji za odpověď. Očekával jsem od Vás, obdobné stanovisko, neboť to všichni cítíme podobně; konstatoval bych i shodně. Také jsem obdržel odpověď z redakce BOZPinfo, který se dá shrnout slovy; kritický a málo konkrétní. Tak jsem dnes poslal do redakce jeden konkrétní dotaz (viz. níže) a počkám si na fundovanou odpověď. Michal Dušek ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dobrý den paní Hrubá, předem děkuji za odpověď k mému dotazu a abych byl konkrétnější, tak se Vám budu snažit přiblížit alespoň jeden dotaz z mnoha jiných, které bych k tomuto návrhu měl. Praktickou připomínku mám k ustanovení § 17, zákona č. 251/2005 Sb. v návaznosti na nové ustanovení § 10 c), zákona č. 309/2006 Sb.; oba návrhy textu cituji: § 17 - Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že: Pokud odborně způsobilá osoba v prevenci rizik při výkonu své činnosti byla již jednou postižena za závažné porušení práv upravených platnými právními předpisy, ke kterým došlo v souvislosti se vznikem pracovního úrazu nebo se dopustí jednání neslučitelné s povinnostmi odborně způsobilé osoby v prevenci rizik podle zvláštního předpisu, pak jí bude pozastaven výkon činnosti. Za přestupky podle odstavců výše lze uložit pokuty podle druhu přestupku až do výše 600 000 Kč, až do výše 4 800 000 Kč, až do výše 2 000 000 Kč, až do výše 4 000 000 Kč - Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku bezpečnosti práce tím, že neplní povinnosti zhotovitele stanovené zvláštním právním předpisem: Jestliže odborně způsobilá osoba v prevenci rizik při výkonu své činnosti opakovaně nebo závažně poruší práva a zájmy upravené platnými právními předpisy, které vedly ke vzniku pracovního úrazu nebo se dopustí jednání neslučitelné s povinnostmi odborně způsobilé osoby v prevenci rizik podle zvláštního předpisu, pak jí bude pozastaven výkon činnosti odborně způsobilé osoby. Za správní delikty podle odstavců výše lze uložit pokuty podle druhu deliktu až do výše 600 000 Kč, až do výše 4 800 000 Kč, až do výše 1 000 000 Kč, až do výše 2 000 000 Kč. § 10c) - Zánik odborné způsobilosti a pozastavení jejího výkonu pokud odborně způsobilá osoba závažným způsobem anebo opakovaně jednala v rozporu s právními a s ostatními předpisy na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a byla jí za to udělena sankce podle zvláštního právního předpisu. Návrhy obou textů považuji za příliš vágní. Nejednoznačná formulace je v praxi dosti "zavádějící" a dává široký prostor pro "spekulativní jednání" OIP vůči OZO BOZP nemluvě o výši udělovaných pokut naprosto pro OZO BOZP jsou tyto výše likvidační záležitostí ! Dokonce se domnívám, ač nemám právní vzdělání, že obě výše citované ustanovení nejsou zcela v souladu s některými ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb.; konkrétně cituji z platného zákoníku práce:  obecně k části porušení právních a ostatních předpisů na úseku BOZP § 101, odst. 2 - Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. § 106, odst. 4 - Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.  obecně k části, pokud vznikne pracovní úraz z ustanovení vyjímám odst. 1, 2, 3 § 105 - Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel podle věty první povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění. Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny. Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo a) ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo b) k úmrtí zaměstnance. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je povinen zaměstnavatel předat postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům. Vážená paní Hrubá, může mi někdo z autorů těchto návrhů odpověď , jak jsou výše citované návrhy vůči OZO BOZP myšleny ? Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem, Michal Dušek OZO BOZP

Re: Děkuji za odpověd

02.07.2014 - 16:18 Radoslav Vlasák
Pane Dušku, souhlasím s Vámi, že citovaná navrhovaná ustanovení o sankcích pro OZO obsahují příliš vágní (a tedy snadno zneužitelné) formulace a že výše sankcí je pro OZO jednoznačně likvidační. Nicméně - musím se trochu opakovat. Legislativu tvoří (aspoň podle mých dlouholetých zkušeností) většinou lidé bez odpovídajících zkušeností z praxe, na připomínky "praktiků" není brán potřebný zřetel - právníci to prostě vidí převážně jen z pohledu paragrafů, a praktický pohled na ten či onen problém jim uniká. Nejsem právník - leč oblastí BOZP (zejména ve stavebnictví, ale i obecně ve všech možných souvislostech) se intenzívně zabývám již od roku 1977. Dovolím si proto tvrdit, že praktických zkušeností z této oblasti nemám zrovna nejmíň. Proto jsem zvědav, jak Vám případně bude předmětný návrh jeho autory zdůvodněn.

Re: Odpověď redakce

07.07.2014 - 10:24 Michal Dušek
Vážený pane Dušku, Vaše připomínky jsem poslala na Ministerstvo práce a sociálních věcí p. Ing. Mrázovi. Věřím, že Vám pošlou fundovanou odpověď. S pozdravem Kateřina Hrubá redakce BOZPinfo.cz Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Jeruzalémská 9 116 52 Praha 1 tel.: 221015882 email: hrubak@vubp-praha.cz

Re: Děkuji za odpověd

02.07.2014 - 15:50 Michal Dušek
Pane Vlasáku předem děkuji za odpověď. Očekával jsem od Vás, obdobné stanovisko, neboť to všichni cítíme podobně; konstatoval bych i shodně. Také jsem obdržel odpověď z redakce BOZPinfo, který se dá shrnout slovy; kritický a málo konkrétní. Tak jsem dnes poslal do redakce jeden konkrétní dotaz (viz. níže) a počkám si na fundovanou odpověď. Michal Dušek ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dobrý den paní Hrubá, předem děkuji za odpověď k mému dotazu a abych byl konkrétnější, tak se Vám budu snažit přiblížit alespoň jeden dotaz z mnoha jiných, které bych k tomuto návrhu měl. Praktickou připomínku mám k ustanovení § 17, zákona č. 251/2005 Sb. v návaznosti na nové ustanovení § 10 c), zákona č. 309/2006 Sb.; oba návrhy textu cituji: § 17 - Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že: Pokud odborně způsobilá osoba v prevenci rizik při výkonu své činnosti byla již jednou postižena za závažné porušení práv upravených platnými právními předpisy, ke kterým došlo v souvislosti se vznikem pracovního úrazu nebo se dopustí jednání neslučitelné s povinnostmi odborně způsobilé osoby v prevenci rizik podle zvláštního předpisu, pak jí bude pozastaven výkon činnosti. Za přestupky podle odstavců výše lze uložit pokuty podle druhu přestupku až do výše 600 000 Kč, až do výše 4 800 000 Kč, až do výše 2 000 000 Kč, až do výše 4 000 000 Kč - Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku bezpečnosti práce tím, že neplní povinnosti zhotovitele stanovené zvláštním právním předpisem: Jestliže odborně způsobilá osoba v prevenci rizik při výkonu své činnosti opakovaně nebo závažně poruší práva a zájmy upravené platnými právními předpisy, které vedly ke vzniku pracovního úrazu nebo se dopustí jednání neslučitelné s povinnostmi odborně způsobilé osoby v prevenci rizik podle zvláštního předpisu, pak jí bude pozastaven výkon činnosti odborně způsobilé osoby. Za správní delikty podle odstavců výše lze uložit pokuty podle druhu deliktu až do výše 600 000 Kč, až do výše 4 800 000 Kč, až do výše 1 000 000 Kč, až do výše 2 000 000 Kč. § 10c) - Zánik odborné způsobilosti a pozastavení jejího výkonu pokud odborně způsobilá osoba závažným způsobem anebo opakovaně jednala v rozporu s právními a s ostatními předpisy na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a byla jí za to udělena sankce podle zvláštního právního předpisu. Návrhy obou textů považuji za příliš vágní. Nejednoznačná formulace je v praxi dosti "zavádějící" a dává široký prostor pro "spekulativní jednání" OIP vůči OZO BOZP nemluvě o výši udělovaných pokut naprosto pro OZO BOZP jsou tyto výše likvidační záležitostí ! Dokonce se domnívám, ač nemám právní vzdělání, že obě výše citované ustanovení nejsou zcela v souladu s některými ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb.; konkrétně cituji z platného zákoníku práce:  obecně k části porušení právních a ostatních předpisů na úseku BOZP § 101, odst. 2 - Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. § 106, odst. 4 - Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.  obecně k části, pokud vznikne pracovní úraz z ustanovení vyjímám odst. 1, 2, 3 § 105 - Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel podle věty první povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění. Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny. Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo a) ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo b) k úmrtí zaměstnance. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je povinen zaměstnavatel předat postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům. Vážená paní Hrubá, může mi někdo z autorů těchto návrhů odpověď , jak jsou výše citované návrhy vůči OZO BOZP myšleny ? Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem, Michal Dušek OZO BOZP

Dlouhá cesta odnikud nikam

30.06.2014 - 16:24 Petr Markl
Vážení kolegové, se zájmem jsem si přečetl vaše příspěvky a v podstatě se všemi souhlasím. Návrhy dotčených předpisů jsou jaksi nedopečené a podle mého názoru povedou ke zlepšení nicotnému, případně ŽÁDNÉMU. Jediný pozitivní směr je směr k celoživotnímu vzdělávání pokud by se zrušilo pětileté obnovování, jak je k tomu dnes. Trochu mě mrzí, že ti, kteří mají na MPSV tuto agendu na starosti, buď ignorují to, co jim bylo sděleno, anebo si alespoň nepředávají informace. 25.10.2006 jsem panu Zbyňku Sedlákovi, tehdejšímu šéfovi odboru BOZP, přeposílal trochu detailnější představu okruhů otázek odborné způsobilosti v prevenci rizik, neboť současná formulace je obtížně uchopitelná a navíc nijak nezohledňuje praktické dovednosti, kterými by někdo s takovou způsobilostí disponovat měl. Dokument jsem před chvíli poskytl veřejnosti <a href="http://www.markl.cz/shares/okruhy.doc" target="_blank">k přečtení zde</a>. Současně jsem tehdy panu Sedlákovi popsal informaci o způsobu kreditního celoživotního vzdělávání v našem oboru v USA. Jen krátce:<br /> <ul> <li>Ať mě na zkoušku připravuje kdo chce, skládám ji vždy před státní komisí. Nikoliv před komisí sestavenou tím, kdo mě na zkoušku připravuje.</li> <li>Pokud způsobilost/certifikát získám, už nemusím zkoušku nikdy opakovat, ale musím sbírat tzv. udržovací body (minimálně X bodů za rok).</li> <li>Pokud je rok bodová zisk menší než X, přicházím o certifikát, který lze obdržet zpět jen novou zkouškou.</li> <li>Body smí přidělovat jen ty vzdělávací instituce a organizace, které k tomu mají akreditaci.</li> <li>Různé kurzy mají různý počet bodů podle rozsahu a náročnosti.</li> <li>Souběžně se monitoruje kvalita a účelnost kurzů, pokud klesne pod určitou úroveň, držitel akreditace o ni přijde.</li> <li>Kurzy jsou velmi různorodé a některé organizace se specializují jen na určitý segment (od všeobecných systému managementu BOZP po hodnocení rizika expozicím ve spojitosti s nanočásticemi).</li> </ul> Jednoduše řečeno, nevymýšlel bych vymyšlené a rovnou bych s přizpůsobením našemu právnímu řádu něco takového uplatnil s nějakým přechodným obdobím. Nicméně tuto informaci MPSV ví minimálně od konce roku 2006, tedy již skoro osm let. Chcete-li pusťte se do mne... ;-) Přeji všem hezký den Petr Markl petr.markl@riscon.cz <a href="http://www.riscon.cz" target="_blank">www.riscon.cz</a>

Re: Dlouhá cesta odnikud nikam

30.06.2014 - 16:43 Radoslav Vlasák
Ano - něco podobného jsem měl ve svých dřívějších připomínkách k návrhu novely zákona č. 309/2006 Sb., adresovaných JUDr. Dvořákovi, na mysli. Jenomže - v roce 2006 to byl na MPSV ještě odbor BOZP, dnes už je to jen poddimenzované oddělení. Čili oblasti BOZP se - alespoň z tohoto úhlu pohledu - dostatečná pozornost nevěnuje. Důsledky (i v tomto případě) vidíme všichni.

Souhlas

02.07.2014 - 16:43 Michal Dušek
Dobrý den pane Vlasáku a děkuji za bleskovou odpověď. Činnost v oblasti bezpečnosti práce vykonávám nepřetržitě od roku 1984, takže si troufám říci, že zkušeností mám také požehnaně. Máte pravdu, že předpisy "výrábějí" diletanti, lobbisti, lidé s pouhou teorií bez požadované praxe apod. To se z pozice OZO BOZP mohu odstřelit sám a nemusím čekat až na tyto novely ! Holt za vším hledejme sílu peněz; bohužel ty jsou vždy na prvním místě. Nikdo už bohužel neřeší účelnost těchto návrhů v praxi a dopady na osoby v pozicích OZO BOZP, což je hodně tristní záležitost ! Určitě Vám odpověď z redakce BOZPinfo přepošlu. Zdraví, Michal Dušek

Vážení kolegové.

13.07.2014 - 22:28 Václav Syrový
Čtu příspěvky v diskuzi, ale bohužel je nestuduji, ale souhlasím s většinou příspěvků, a celý ten nápad s novelou mě připadá poněkud nešťastný. Připadá mě to jako bychom se snažili chytat kočku za ocas, a nevíme vlastně co chceme. Již minimálně jednou jsem zde psal že autoři kapitoly o BOZP v Zákoníku práce by si měli vzít vzor ze zákona o Požární ochraně a stanovit hlavně VEDOUCÍM ZAMĚSTNANŮM striktně a jednoznačně povinnost absolvovat školenbí a přezkoušení z předpisů BOZP platných pro činnosti jimi řízené a to minimálně každé 3 roky. Nevím o tom, a nevzpomínám si, že by tam taková povinnost byla stanovena. Pokud tam je, tak mě prosím upozorněnta. Další povinnost by měla být schválit zákon o úrazovém pojištění. Ale proč jenom o úrazovém pojištění? Nebyla by vhodnější zákon rozšířit i o pojištění nemocí z povolání a jiných onemocnění z práce, a dát jej do souladu s duchem zákona (262/2006 Sb., ) jímž je "PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI", tak aby pokryl celou tuto oblast a aby fungoval alespoň tak jak fungoval za první republiky podle dřívějších vyjádření mých učitelů v BOZP. Bonusy a malusy podle kvalitativních uakzatelů úrazovosti a vzniku nemocí z povolání. Nevím jestli to byl zákon, nebo to byla pouze nějaká odborová dohoda, kolektivní smlouva a pod. a teprve až budou tyto zákony ŘÁDNĚ fungoval tak potom začít uvažovat o novelizaci zákona č. 309/2006 Sb., ale ne v tom duchu jak je navržen. To by také mohl za chvíli někdo přijít s tím, že mám maturitu z roku 1957, a že to neplatí, a že musím znovu abslovovat maturitní zkoušku, aby se mě mohla uznávat ( doufám, že uznáváte že to je stupidní požadavek) ale u OZO to stupidní požadavek není? totéž s řidičským průkazem, ten mám také z roku 1957. Nebylo by náhodou také potřeba po pěti letetch jej obnovovat. Vždyt kolik je na našich silncích ročně zabito lidí, kolik je jich zraněných ( těžce, ivalidita a pod) a to nikdo nechce přezkušovat, kolik tady máme právníků z plzeňských práv, kde se prokazatelně švindlovalo, ale nikoho nenapadne aby těmto právníkům bylo odebráno vysvědčení a absolvovali zkoušky znova, ale OZO tam se to musí po pětiletech dělat znova. Dobře je to ošetřeno u vysoce toxických látek ( také u elektrických zařízení §§ 3 - 10) , kde musí mít odpovědná osoba po pěti letech znova přezkoušení, u látek toxických myslím, že již ne. Takže by to chtělo zvážit všechny tyto zkušenosti, zvážit celý institut vyhrazených technických zařízení a asi jej rozšířit ( svařování,VZV, lešení a pod.) odstupňovat a podle nejvyšší míry riziky stanovit povinnosti školení, a přezkušování, a ne se hned vrhnout na OZO v BOZP. Abyste náhodou nemysleli, že mě jde o jen o mne, sám jsem absolvoval přezkoušení před dvěma lety, a ještě mám tři roky čas, a to už asi byla moje poslední zkouška, pokud o osvědčení nějakým průšvihem nepřijdu, Ale zatím žádný průšvih neplánuji. S pozdravem Václav Syrový. PS. Zkuste se nad mými návrhy zamyslet trochu do hloubky.

Re: Vážení kolegové.

13.07.2014 - 22:43 Radoslav Vlasák
Bohužel se začínám domnívat, že jakékoliv diskuse v této oblasti tzv. "padají pod stůl", tedy že kompetentními místy není na názory a náhledy v nich obsažené brán potřebný zřetel. Opravdu to většinou končí, jako to pověstné "házení hrachu na zeď" - je pak otázkou, zda má vůbec smysl se do těchto diskusí zapojovat. Ale naděje umírá poslední...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail