Nové vyhlášky pro pracovní prostředí – č. 180/2015 Sb. a č. 181/2015 Sb.

Zdroj: 
Pod č. 180/2015 Sb. vyšla dlouhodobě očekávaná vyhláška nahrazující vyhlášku o zakázaných pracích těhotným a kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým s účinností od 1. 9. 2015. Spolu s ní vyšla také vyhl. č. 181/2015 - novela vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií..., která je účinná od 1. 10. 2015.

Požadavky na jednotlivé faktory pracovního prostředí a jejich limity stanovuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Ne vždy je ale možné, převážně z technologických důvodů, stanovené limity dodržet. Proto dalším krokem k ochraně zaměstnanců je zajištění režimových opatření (cykly práce a přestávek) a s mírou rizika pak souvisí i odpovídající zdravotní péče. Souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnance jednotlivými faktory pracovního prostředí, resp. z pohledu zdravotního rizika hodnocení kvality pracovních podmínek, je obsahem vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a  náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, kdy vykonávané práce jsou řazeny do tří, případně čtyř kategorií. Po její rozsáhlé novelizaci vyhláškou č. 107/2013 Sb. bylo zpracováno další upřesnění - vyhláška č. 181/2015 Sb.

Změny uvedené v této novelizaci se týkají především původní Přílohy č. 1, Kapitoly 6 – Fyzická zátěž, pro práce zařazené do druhé i třetí kategorie. Jde hlavně o upřesnění pravidelné pracovní činnosti a občasných pracovních úkonů. Pro práci kategorie druhé se původní text v odstavci b) bodu 1 „přičemž vynakládané síly, které jsou pravidelnou součástí pracovní činností, ani občasně nepřekročí 70 % Fmax“ nahrazuje zněním „nebo práci, při níž se vyskytují občasně úkony, při kterých sice dochází k vynakládání svalových sil větších než 70 % Fmax, avšak tyto nejsou pravidelnou součástí pracovní činnosti“.

Ve stejném smyslu je uvedena změna i v odstavci c) – původní text „ani občas nepřekročí 45 % Fmax“ je nahrazen zněním „nebo práci, při níž se vyskytují občasně úkony, při nichž sice dochází k vynakládání svalových sil větších než 45 % Fmax, avšak tyto nejsou pravidelnou součástí pracovní činnosti“.

Pro kategorii třetí, kam jsou zařazeny práce, při nichž jsou překračovány kriteriální hodnoty pro zařazení do druhé kategorie, došlo k podrobnému upřesnění dalších prací sem zařazených:

  • práce vykonávaná malými svalovými skupinami při převaze dynamické složky, při níž průměrná celosměnově vynakládaná svalová síla překračuje 30 % Fmax nebo se vyskytují pracovní úkony vyžadující krátkodobě použití síly od 55 do 70 % Fmax více než 600krát za průměrnou směnu, pokud je použito měřicí zařízení umožňující snímání jedenkrát za sekundu nebo se při práci vyskytují úkony, při nichž dochází k vynakládání svalových sil větších než 70 % Fmax a tyto jsou pravidelnou součástí pracovní činnosti,
  • práce vykonávaná malými svalovými skupinami při převaze statické složky, při níž průměrná celosměnově vynakládaná svalová síla překračuje 10 % Fmax nebo se při práci vyskytují úkony, při nichž dochází k vynakládání svalových sil větších než 45 % Fmax a tyto jsou pravidelnou součástí pracovní činnosti.

Novelizace se konečně dočkala i vyhláška č. 288/2003 Sb., stanovující práce zakázané těhotným a kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým. Je zrušena a nahrazena vyhláškou č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.

Již v názvu této „vyhlášky o zakázaných pracích a pracovištích“ jsou první změny – „ženy“ jsou nahrazeny „zaměstnankyněmi“. Vzbuzuje to dojem, že se nyní ochrana těhotných žen a kojících matek již netýká žen při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Chybí zde odvolávka na zákon č. 309/2006 Sb., §13, podle kterého je s odvoláním na zákoník práce pro účely tohoto zákona zaměstnancem i osoba pracující mimo pracovněprávní vztahy. Nová vyhláška tedy platí stejně jako dříve pro všechny pracující těhotné a kojící ženy a matky.

Zakázané práce, tj. § 2 až § 4 pro zaměstnankyně a § 5 až § 6 pro mladistvé zaměstnance, jsou zcela přeformulovány a doplněny tak, aby byly v souladu se současně platnými předpisy. Novým základem zakázaných prací pro obě skupiny jsou práce rizikové definované především § 39 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V dalších podrobně vyjmenovaných činnostech se většinou jedná o upřesnění dané činnosti.

Pro těhotné zaměstnankyně přibyl zákaz prací vyžadujících používání izolačních dýchacích přístrojů. Pokud se zákaz týká prací vykonávaných velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce, jsou zrušeny původní Přílohy č. 1 a č. 2 a některé hodnoty jsou uvedeny přímo v textu. Vedle stávajícího minutového přípustného energetického výdeje 14,5 kJ/min je stanoven i průměrný směnový energetický výdej max. 3,4 MJ, hmotnost břemene při občasné manipulaci nesmí překročit 10 kg, při časté manipulaci 5 kg a kumulativní hmotnost za směnu nesmí překročit 2000 kg. Pokud jde o práci vsedě, hmotnost břemene při manipulaci s ním je max. 2 kg. Je upřesněna i povolená maximálně vynakládaná síla spojená s přepravou břemen bez motorového prostředku – tažná síla 115 N nebo tlačná síla 160 N.

V souladu s chemickým zákonem jsou upraveny zakázané práce související s expozicí chemickým látkám. V § 2 g) je doplněna řada dalších látek s větami R a nově i s větami H a jejich kombinacemi. Zakázané jsou i práce s expozicí látkám neuvedeným v bodu g), pokud nelze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození těhotné zaměstnankyně, nebo plodu. Dále jde o zákaz prací při výrobě i aplikaci cytostatik nebo antimitotických léků a práce spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky. Původní odvolávka na přípustné hodnoty elektromagnetického záření je nahrazena nejvyššími přípustnými hodnotami neionizujícího záření. Je vypuštěna část týkající se prací za nestandardních teplotních podmínek. Je upřesněn zákaz práce ve výšce nad 1,5 m – dále nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny je 10 stupňů a větší.

Podrobněji, většinou s odkazy na předchozí body, jsou formulovány zákazy prací pro kojící zaměstnankyně a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu.

I u prací zakázaných mladistvým se mění formulace zakázaných prací vykonávaných velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce. Jsou zrušeny původní Přílohy č. 2 až č. 4 a některé konkrétní hodnoty jsou také uvedeny přímo v textu. Jde o zákaz prací, při nichž jsou překračovány hygienické limity energetického výdeje pro dívky, nebo chlapce, jsou spojené s ruční manipulací s břemenem – pro chlapce je hmotnost břemene při občasné manipulaci max. 20 kg nebo při časté manipulaci max. 15 kg, pro dívky pak 15, resp. 10 kg. Směnová kumulativní hmotnost břemene pak nepřekročí pro chlapce 5 500 kg, pro dívky 4 000 kg za průměrnou směnu. Při práci vsedě je pro chlapce max. hmotnost břemene při manipulaci s ním 4,5 kg, pro dívky 2,5 kg. Pro chlapce je tažná síla pro přepravu břemene bez motorového prostředku max.150 N, tlačná síla 200 N, pro dívky 115, resp. 160 N.

Zcela přeformulované a doplněné jsou požadavky na zákaz prací spojených s expozicí chemických látek, stejně jako u prací zakázaných těhotným zaměstnankyním, tj. je doplněna řada dalších látek s větami R a nově i s větami H a jejich kombinacemi. Jsou zakázané práce spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky. I v této části jsou vypuštěny práce související s nestandardními teplotními podmínkami na pracovišti.

Nová vyhláška č. 180/2015 Sb. zachovala stejný systém popisu zakázaných prací pro obě cílové skupiny jako zrušená vyhláška č. 288/2003 Sb. Řada požadavků je uváděna odkazy na současně platné předpisy, jejichž znalost je pro komplexní pohled na práce zakázané těhotným zaměstnankyním a mladistvým zaměstnancům nezbytná.

Autor článku: 

Komentáře

dotaz

14.09.2015 - 16:33 Petr Balaš
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kde je možno najít návod podle kterého by bylo možno vypočítat ve vyhlášce uváděné hodnoty minutového přípustného energetického výdeje 14,5 kJ/min a průměrného směnového energetického výdeje max. 3,4 MJ. Děkuji

Re: dotaz

29.09.2015 - 09:18 Tomáš Neugebauer
Některé informace můžete získat v publikaci "Komentář a pokyny k vyhlášce MZ ČR č. 261/1997 Sb., ze dne 6. října 1997" (vyhláška, která řešila zakázané práce a pracoviště), kterou vydal Státní zdravotní ústav v roce 1998. Také je najdete v publikaci "Ergonomie" od Doc. Ing. Luďka Mikulce, CSc., kterou v roce 1989 vydal Institut výchovy bezpečnosti práce v Brně. Jistě i v novějších publikacích naleznete základní informace k tomuto problému.

práce mladistvých

30.10.2017 - 14:39 Oldřich Krejčí
Vztahuje se na mladistvé při brigádě ( na smlouvu DPČ nebo DPP) povinnost zaměstnavatele provedení a seznámení zaměstnance - mladistvého s kategorizací prací, provedení vstupní resp. výstupní zdravotní prohlídky poskytovatelem PLS daného zaměstnavatele? Má právo mladiství v případě své vlastní pochybnosti o způsobení ohrožení zdraví z vykonávané dlouhodobé pracovní činnosti (na DPČ, popř. DPP) požádat zaměstnavatele o mimořádnou zdravotní prohlídku.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail