Nové předpisy BOZP ve stavebnictví

Zdroj: 

Na právní předpisy z oblasti stavebnictví, které vešly v platnost 1. ledna 2007, nám přichází do redakce oborového portálu BOZPinfo.cz spousta dotazů. Z tohoto důvodu jsme požádali odborníky ze SÚIP o stručné shrnutí změn, které s sebou tyto nové předpisy přinášejí.

Od 1. ledna 2007 platí v oblasti stavebnictví dva  nové předpisy.

Prvním je zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

V tomto zákoně jsou uvedeny jednak povinnosti zaměstnavatele zajišťovat úkoly v prevenci rizik odborně způsobilou osobou (podle počtu zaměstnanců), zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (obsahuje povinnost dodržení požadavků BOZ i pro zadavatele stavby, OSVČ a i jiné osoby – bez jakéhokoliv vztahu ke zhotoviteli) a další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě osoby, která se podílí na zhotovení stavby.

Povinnosti zadavatele stavby:

 1. Zásadně novým požadavkem je povinnost zadavatele stavby, aby v případech daných zákonem, určil jednoho nebo více koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi (dále jen koordinátor). Počet koordinátorů se bude řídit rozsahem, složitostí a náročností stavebního díla.

  Zadavatel stavby musí určit koordinátora jak pro fázi přípravy projektu, tak pro fázi jeho realizace, v těchto případech:
   

  • celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo
  • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

  Přitom musí na staveništi současně působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.

 2. Další povinností zadavatele stavby je povinnost doručit  oznámení o zahájení prací na staveništi na oblastní inspektorát práce. Oznámení o zahájení prací je možno doručit v písemné nebo elektronické podobě, a to 8 kalendářních dní před začátkem prací. Oznámení se doručuje v případech uvedených výše v textu u odrážek. Náležitosti oznámení jsou uvedeny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 3. Při délce trvání stavebních prací a činností uvedených pod bodem 1. je povinnost, aby zadavatel stavby zajistil zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen plán). Plán musí být zpracován i tehdy, budou – li na staveništi vykonávány práce a činnosti, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Tyto práce jsou uvedeny v NV č. 591/2006 Sb., a to v jeho příloze č.5. Plán je vypracováván během přípravy stavby, musí obsahovat potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován, musí být odsouhlasen a prokazatelně s ním musí být seznámeni všichni zhotovitelé.   

Zákon dále vyjmenovává, kdy koordinátor nemusí být ustaven.

Při přípravě a realizaci staveb:

 • kdy zadavatel nemá povinnost doručit oznámení o zahájení prací na OIP,
 • které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí (viz § 160 odst. 3 stavebního zákona),
 • které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení (viz § 103 stavebního zákona).

Pro stavby, pro které bylo vydáno stavební povolení do konce roku 2006 nebo byly do konce roku 2006 zahájeny, též nemusí zadavatel koordinátora určit.

Koordinátor:

Koordinátorem může být fyzická i právnická osoba. Právnická osoba může vykonávat činnosti koordinátora pouze tehdy, je – li výkon zajištěn odborně způsobilou fyzickou osobou. Činnost koordinátora může vykonávat i zadavatel stavby je – li k tomu odborně způsobilý.

Předpokladem odborné způsobilosti je:

alespoň střední odborné vzdělání, které je zakončeno maturitní zkouškou, odborná praxe, jejíž délka závisí na stupni dokončeného vzdělání a která je vykonávána v oboru a dále doklad o úspěšně vykonané zkoušce odborné způsobilosti. Provádění zkoušek z odborné způsobilosti pro činnosti koordinátora a podmínky akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti upravuje nařízení vlády č. 592/2006 Sb., s účinností od 1.1.2007.

Vzhledem k tomu, že požadavek složení zkoušky nemůže být zatím naplněn a koordinátor je nově zavedený institut, může jeho činnost vykonávat fyzická osoba jejíž kvalifikaci obecně vymezuje živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 2 – vázané živnosti, skupina 214, poskytování   služeb v oblasti   bezpečnosti   práce   nebo   ochrany zdraví   při   práci. Nutné je středoškolské   vzdělání   a   3   roky   praxe).
Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která  odborně vede realizaci stavby.

Druhým předpisem, který je účinný od 1.1.2007 je NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje  bližší minimální požadavky na staveniště a stavební práce, které byly do konce loňského roku zakotveny ve vyhlášce č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Tato vyhláška byla vyhláškou č. 601/2006 Sb. zrušena.

Nařízení vlády ukládá povinnosti zhotoviteli stavby, upravuje činnost koordinátora během přípravy stavby a při realizaci stavby, dále upravuje náležitosti oznámení o zahájení prací a stanoví práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.

Autor článku: 

Komentáře

chyba?

06.03.2007 - 14:11 Robert Simko
,,Tyto práce jsou uvedeny v <STRONG>NV č. 251/2006 Sb.</STRONG>, a to v jeho příloze č.5.,,...nejedna se spise o NV č. <STRONG>591/2006</STRONG> Sb.?

Re: chyba?

06.03.2007 - 15:22 Redakce
<P><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>Omlouváme se, máte pravdu, překlep musel proklouznout finální revizi článku. Děkujeme za upozornění, chyba byla opravena.</o:p></SPAN></FONT></P> <P><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><o:p>Redakce BOZPinfo.cz</o:p></SPAN></FONT></P>

Re: chyba?

06.03.2007 - 15:40 Redakce
Omlouváme se, máte pravdu, překlep musel proklouznout finální revizi článku. Děkujeme za upozornění, chyba byla opravena.<BR>Redakce BOZPinfo.cz

definice

26.04.2007 - 09:19 František Vondrák
<P>Prosím o laickou definici pojmu "zadavatel stavby". Popřípadě vysvětlení v dřívějších pojmech (např. investor apod.).</P> <P>děkuji</P> <P>František Vondrák</P> <P>Technik BOZP</P>

Výklad zákona

08.01.2008 - 14:57 Bulawa
<P>Dobrý den, uvádíte, že zadavatel ustanovuje koordinátora BOZP v případech- zde citujete §15 odst.1. zákona 309/2006 Sb.&nbsp; Mám za to, že zadavatel ustanovuje koordinátora(y) zejména při naplnění §14 odst.1. Tedy v případě, kdy na <SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><U>staveništi budou působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele a současně je napněn právě §15 odst.1 v písmenech a) a b).</U></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">&nbsp;Děkují za reakci.</SPAN></P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail