Nové požadavky na pracovní prostředí

Zdroj: 
V textu je popsáno nové nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Zákoník práce byl novelou č. 155/2000 Sb. rozšířen o stanovení podmínek pracovního prostředí. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

V následujícím textu je popsáno nové nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, které nabylo účinnosti od 1.3.2005. Ač se některé povinnosti zaměstnavatelů mohou zdát samozřejmostí, u jiných by se při jejich dodržování předešlo spoustě nedorozumění a v neposlední řadě i úrazů.

Nutno předeslat, že nová právní úprava se nevztahuje na:

 • dopravní prostředky používané při silniční, železniční a letecké dopravě mimo objekt zaměstnavatele,
 • hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a nakládání s výbušninami, podléhající vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona,
 • plavidla používaná při vnitrozemské nebo námořní plavbě.

Zajištění bezpečnosti před uvedením pracoviště do provozu

Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými  a organizačními opatřeními ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Zaměstnavatel při zajišťování bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti.

Podmínkou k uvedení pracoviště (včetně výrobních a pracovních prostředků) do provozu je, že odpovídá stanoveným požadavkům. Před uvedením pracoviště do provozu a jeho používání je podle § 3, odst. 3 nutné zajistit:

 • uspořádání pracoviště tak, aby zaměstnanci byli chránění před nepříznivými povětrnostními vlivy a před škodlivými účinky pracovních a technologických procesů, včetně určení osob, k jejichž povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, používání, údržbu, úklid, opravy a čištění pracoviště,
 • stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení,
 • umístění, uspořádání a instalaci výrobních a pracovních prostředků a zařízení, skladových prostorů, komunikačních ploch a dopravních komunikací a vymezení pracovního místa zaměstnanci,
 • stroje a technická zařízení se umisťují tak, aby byly pokud možno soustředěny výrobní a pracovní prostředky a zařízení s přibližně stejnými účinky podle druhů a vlastností škodlivin a vlivů na okolí,
 • náležité a bezpečné upevnění technického vybavení pracoviště a výrobních  a pracovních prostředků a zařízení a jejich částí tak, aby nemohlo dojít k jejich nežádoucímu pohybu,
 • opatření k ochraně zdraví na pracovišti, na kterém jsou používány zdraví škodlivé nebo nebezpečné látky a přípravky,
 • opatření pro zdolávání mimořádných událostí a pravidla pro chování zaměstnanců k zajištění bezpečné evakuace osob, případně zvířat,
 • zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, a to i v mimopracovní době.

Termíny se musí dodržet

Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí:

 • stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště,
 • dodržování termínů a lhůt pro provádění výše uvedených činností a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění,
 • aby stanovené termíny, lhůta a rozsah činností, kontrolní a revizní záznamy a hlášení údajů o stavu zařízení byly vedeny způsobem, který umožní uchování a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům (údaje o stavu mohou být získávány například ze snímačů a čidel).

Podrobnější požadavky na pracoviště

Ve smyslu § 4 pracoviště a pracovní prostředí (s výjimkou pracoviště na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích a příjezdových polních cestách, pracoviště pro práci v lese apod.) musí splňovat další požadavky, které jsou stanoveny v příloze k uvedenému nařízení.

Mezi podrobnější požadavky na pracoviště patří zejména:

Poskytování první pomoci
Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být umístěny na dostupném místě a musí být označeny značkami.

Pracoviště s únikem prachu a škodlivin
Stavební provedení prašných provozů a pracovišť s výskytem prachu a škodlivin v pracovním ovzduší musí být řešeno tak, aby bylo co nejvíce omezeno usazování prachu na plochách stěn, stropů  a na konstrukcích. Vybavení pracoviště musí umožňovat snadnou údržbu, čištění prostorů a provádění úklidových prací. Povrch stěn a stropů pracovišť, kde se pracuje se škodlivinami, musí být proveden tak, aby bylo zabráněno pohlcování a usazování škodlivin. Provedení stěn  a stropů musí také umožňovat jejich čištění a udržování.

Venkovní pracoviště
Venkovní pracoviště musí být zajištěna proti vstupu nepovolaných osob a uspořádána tak, aby nedocházelo k ohrožení zdržujících se zaměstnanců a osob a byl zaručen bezpečný pohyb dopravních prostředků i osob. Venkovní pracoviště, odstavné, parkovací a manipulační plochy a komunikace k nim musí být rovné, zpevněné  a odvodněné a upravené prosti nebezpečí pádů nebo uklouznutí zaměstnanců. Není-li denní osvětlení dostatečné, musí být venkovní pracoviště po dobu, kdy se na něm zdržují zaměstnanci, zajištěno umělé osvětlení odpovídající intenzity.
Venkovní pracoviště musí být, pokud je to možné, uspořádána tak, aby zaměstnanci:

 • byli chráněni před nepříznivou povětrnostní situací,
 • nebyli vystavováni škodlivým účinkům hluku a škodlivin, zejména plynů, par a prachu, a byli chráněni před padajícími předměty,
 • mohli rychle  opustit pracoviště a případě nebezpečí, případně aby jim mohla být poskytnuta rychle první pomoc.

Skladování a manipulace s břemeny a materiálem
Ve skladech a jiných prostorech určených ke skladování musí být na dobře viditelných místech umístěny tabulky určující maximální přípustnou nosnost podlahy. Pokud se tam volně skladují sypké materiály, musí být trvale výrazně označena maximální skladovací výška sypkého materiálu nad podlahou. Ruční nakládání do regálů ve výšce nad 1,8 m musí být prováděno z bezpečnostních pracovních zařízení, kterými jsou například žebřík, schůdky, pojízdné schody nebo manipulační plošina. Zaměstnavatel zajistí, aby nebyly nadměrně zatěžovány části staveb nebo stavebních konstrukcí.

Sklad pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv
Provedení skladu musí splňovat požadavky zvláštních předpisů, především zákona o požární ochraně. Ve skladu nebo u vstupu do něj musí být viditelně umístěn seznam osob, oprávněných manipulovat s nebezpečnou látkou nebo přípravkem ve skladu. Sklad musí být označen značkou zákaz vstupu nepovolaným osobám a zákaz výskytu otevřeného ohně. Sklad pohonných hmot, hořlavých kapalin  a tuhých maziv musí mít nepropustnou podlahu, chemicky odolnou proti skladované látce či přípravku. K umělému osvětlení skladu musí být použito pouze pevně umístěné svítidlo v nevýbušném provedení. Výrazně označený vypínač se umisťuje vně skladu.

Dopravní komunikace, nebezpečný prostor
Dopravní komunikace uvnitř staveb a ve venkovních prostorách včetně schodišť, šikmých ramp, pevně zabudovaných žebříků a nakládacích a vykládacích prostorů a ramp musí být voleny a umístěny tak, aby zajišťovaly snadný, bezpečný a vyhovující přístup pro pěší nebo pro jízdu dopravních prostředků, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců zdržujících se v jejich blízkosti.

Nakládací a vykládací rampy
Manipulační prostory ramp musí vyhovovat rozměrům manipulačních jednotek, kterými má být při nakládání a vykládání manipulováno, a rozměrům po nich pojíždějících dopravních prostředků. Volné okraje rampy musí být trvale označeny značkami označujícími nebezpečnou hranu a upozorňujícími na nebezpečí pádu osob nebo riziko střetu osob s překážkami. Rampa nainstalovaná po 1.3.2005 musí mít alespoň jeden bezpečný výstup nebo vjezd. Rampa převyšující okolní plochu o více jak půl metru, která slouží také pro pěší musí být podél volného okraje vybavena vhodným zařízením proti pádu, například snímatelným ochranným zábradlím.

Pracoviště pro výrobu, opravy a údržbu dopravních prostředků
Pracoviště, kde se pracuje na spodcích dopravních prostředků, musí být vybaveno bezpečnými zdvihacími zařízeními, zvedacími plošinami, rampami nebo pracovními jámami, které odpovídají normovým hodnotám a umožňují zaměstnancům vykonávat činnosti ve vhodné pracovní poloze. Rampa musí být v případě potřeby vybavena vodicími lištami zabraňujícími bočnímu sjetí dopravního prostředku. Na konci průjezdné rampy musí být nainstalovány zarážky.

Další ustanovení

Dalšími oblastmi, které jsou podrobně upraveny nařízením vlády, jsou stabilita a mechanická odolnost staveb, elektrická instalace, průmyslové rozvody, potrubní systémy, únikové cesty, východy, střechy, příčky, stěny, stropy a podlahy, dveře, vrata a průlezné otvory nebo pracoviště s výskytem prachu a škodlivin v pracovním ovzduší.

ZDROJ:
Šmíd, David. Nové požadavky na pracovní prostředí. Sondy, č. 15, 2005, s. 7.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail