Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 8. 2017

Zdroj: 

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. Tato norma stanovuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v laboratořích chemických, biochemických, fyzikálně-chemických, fyzikálních, potravinářských a ve zkušebnách, ve kterých se nakládá s chemickými látkami, a v místnostech, které slouží jako potřebné zázemí, nebo kde se nachází příslušenství potřebné pro provádění souvisících prací (např. váhovny, fotolaboratoře, příruční sklady, umývárny laboratorního nádobí). Tato norma se vztahuje také na školní laboratoře a jejich zázemí (např. příruční sklady). Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou: zařazení nové kapitoly o školních laboratořích, rozšíření terminologie a doplnění nové informativní přílohy C Vzor pro vypracování karty BOZP. Touto normou se nahrazuje ČSN 01 8003 z října 2002.

ČSN EN 609-1 (47 0197) Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnost štípačů polen - Část 1: Klínové štípače. Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro provedení a konstrukci vodorovných a svislých klínových štípačů, konstruovaných pro štípání polen na palivové dřevo, bez ohledu na druh použitého zdroje energie. Nové vydání této normy se přibližuje k novému specifickému přístupu, který hodnotí nebezpečí výslovně podle typu stroje. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 609-1+A2 (47 0197) z dubna 2010.

ČSN EN 131-2+A2 (49 3830) Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení. Tato evropská norma specifikuje obecné konstrukční charakteristiky, požadavky a metody zkoušení přenosných žebříků. S účinností od 2017-12-31 se nahrazuje ČSN EN 131-2+A1 (49 3830) z prosince 2012, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 16665 (49 3831) ze srpna 2015.

ČSN EN ISO 374-1 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika. Tato část ISO 374 určuje požadavky na ochranné rukavice, které mají chránit uživatele před nebezpečnými chemikáliemi, a definuje termíny, které mají být použity. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 374-1 (83 2310) z června 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 374-1:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 374-1 z června 2017 převzala EN ISO 374-1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 527-2 (91 1105) Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 2: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost. Tato evropská norma určuje požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost pracovních stolů a desek, určených pro kancelářské činnosti prováděné vsedě, vestoje nebo při střídání pozic stání a sezení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 527-2 (91 1105) ze srpna 2005.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 12574-3 (26 9382) Stacionární kontejnery na odpad - Část 3: Bezpečnostní a zdravotní požadavky. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12574-3 (26 9382) z května 2006.

ČSN EN ISO 10256-1 (83 2163) Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 1: Obecné požadavky.

ČSN EN 1496 (83 2670) Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1496 (83 2670) z července 2007.

ČSN EN ISO 15025 (83 2750) Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15025 (83 2750) z června 2003.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail