Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 6. 2018

Zdroj: 

ČSN EN ISO 9606-1 (05 0711) Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli. Tato část ISO 9606 definuje požadavky na zkoušky svářečů pro tavné svařování ocelí. Zkoušky svářečů podle této normy provádějí zkušební orgány/organizace pro certifikaci osob v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17024 (01 5258) Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 9606-1:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 9606-1 z března 2018 převzala EN ISO 9606-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 16704-3 (73 6395) Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 3: Kompetence personálu pracujícího v blízkosti koleje nebo v koleji. Tato norma stanovuje činnosti ve vztahu k pracím na nebo blízko železničních tratí a odpovídající způsobilosti osob, které provádějí tyto činnosti, pokud jedno nebo více z 5 významných rizik popsaných v EN 16704-1:2016 vyplyne z jejich činností. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 16704-3:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 16704-3 z května 2017 převzala EN 16704-3:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 342 (83 2760) Ochranné oděvy - Soupravy a oděvní součásti pro ochranu proti chladu. Tato norma stanoví požadavky a zkušební metody pro užitné vlastnosti oděvních souprav (tj. dvoudílných obleků nebo kombinéz) k ochraně proti účinkům chladného prostředí s teplotou rovnající se - 5 °C nebo nižší (viz příloha C). Tyto účinky zahrnují nejen nízkou teplotu vzduchu, ale také vlhkost a rychlost proudění vzduchu. Požadavky a zkušební metody pro oděvní součásti na ochranu před chladným prostředím jsou stanoveny v EN 14058. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 342 (83 2760) z prosince 2004.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 19918 (83 2728) Ochranné oděvy - Ochrana proti chemikáliím - Měření kumulativní permeace chemických látek s nízkým tlakem par skrz materiály.

ČSN EN ISO 27065 (83 2729) Ochranné oděvy - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy.

ČSN EN 14058 (83 2762) Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14058 (83 2762) z prosince 2004.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail