Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 4. 7. a 8. 8. 2018

Zdroj: 

ČSN EN 50664 (36 7929) Kmenová norma pro prokázání shody zařízení používaných zaměstnanci s mezemi vystavení elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) při jejich uvádění do provozu nebo in situ. Tato norma platí pro zařízení, pro která neexistuje žádná příslušná harmonizovaná norma výrobku při jejich uvádění do provozu nebo in situ, týkající se vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím. Pokud taková norma existuje, pak by se měla používat. V době vypracování existuje jedna norma, kterou lze použít pro zařízení základnových stanic a tu se doporučuje používat při posuzování takových zařízení při jejich uvádění do provozu nebo in situ s ohledem na vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím: EN 50401:2017 Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění do provozu. Při použití této normy se doporučuje nahlédnout do aktuálního seznamu norem harmonizovaných v rámci každé směrnice.

ČSN EN 50665 (36 7930) Kmenová norma pro posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz). Tato evropská norma platí pro elektrická a elektronická zařízení, pro která neexistuje žádná příslušná harmonizovaná norma výrobku nebo skupiny výrobků nebo norma vztahující se na nízkovýkonová zařízení, týkající se vystavení člověka elektromagnetickým polím. Pokud taková norma existuje, pak se musí použít a nesmí se použít tato norma. V příloze A je uveden seznam takových harmonizovaných norem v době vypracování této normy. Při použití této normy se doporučuje nahlédnout do aktuálního seznamu norem harmonizovaných pod každou směrnicí. Předmětem této kmenové normy je poskytnutí způsobu pro hodnocení takových zařízení vůči mezím vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím a indukovaným a kontaktním proudům.

ČSN 39 5360 Zkoušky odolnosti ochranných prostředků  – Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním – Technické požadavky a zkoušky. Tato norma stanovuje obecné metody zkoušek odolnosti ochranných prostředků chránících osoby a majetek před účinky střel, střepin a bodných zbraní. Tato norma se nevztahuje na zkoušení balistické odolnosti ochranných prostředků proti střelám, na něž se vztahuje ČSN EN 1522, ČSN EN 1523 a ČSN EN 1063. Proti předchozí verzi je tato norma technicky zrevidována a upravuje požadavky podle nejnovějších rozhodnutí C.I.P. (Commission lnternationale Permanente pour l’epreuve des armes á feu portatives). Touto normou se nahrazuje ČSN 39 5360 z ledna 1996.

ČSN EN 353-1+A1 (83 2625) Prostředky ochrany osob proti pádu – Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení – Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení. Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení, informace poskytované výrobcem a balení pro pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení, které je obvykle připevněno nebo integrováno v žebřících nebo příčkách žebříků a dostatečně upevněno k vhodné konstrukci. Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení odpovídající této normě jsou jednou ze součástí systémů zachycení pádu obsažených v EN 363. Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze září 2017. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 353-1 (83 2625) z května 2015.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 16092-1 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13736+A1 (21 0705) z října 2009, ČSN EN 692+A1 (21 0711) ze září 2009 a ČSN EN 693+A2 (21 0701) z června 2012.

ČSN EN 474-1+A5 (27 7911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 474-1+A4 (27 7911) z dubna 2014.

ČSN EN 12665 (36 0001) Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12665 (36 0001) z března 2012.

ČSN EN 13158 (83 2775) Ochranné oděvy – Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdecký sport: Pro jezdce, pro osoby, které s koňmi pracují, a pro vozataje – Požadavky a metody zkoušení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13158 (83 2775) ze srpna 2009.

ČSN EN 13634 (83 2504) Ochranná obuv pro řidiče motocyklů – Požadavky a metody zkoušení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13634 (83 2504) ze srpna 2016.

ČSN EN ISO 14118 (83 3220) Bezpečnost strojních zařízení – Zamezení neočekávanému spuštění. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1037+A1 (83 3220) z prosince 2008.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail