Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 3. 2017

Zdroj: 

ČSN EN ISO 16089 (20 0717) Obráběcí stroje - Bezpečnost - Stacionární brusky. Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a/nebo opatření ke snížení nebezpečí nebo omezení rizika v následujících skupinách stacionárních brusek, které jsou navrženy primárně k tvarovému broušení kovu.Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 16089 (20 0717) z července 2016. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 16089:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z července 2016 převzala EN ISO 16089:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma jí přejímá překladem.

ČSN 33 2000-6 ed. 2 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize. Tato část IEC 60364 stanoví požadavky pro výchozí a pravidelnou revizi elektrické instalace. Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-6:2016. Toto vydání je komplexní technickou revizí ČSN 33 2000-6:2007. Přehled hlavních změn je uveden v článku Informativní údaje z IEC 60364-6:2016. S účinností od 1.6.2019 se nahrazuje ČSN 33 2000-6 ze září 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN 62841-2-8 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na ruční nůžky na plech a prostřihovače. S účinností od 2.5.2020 se nahrazuje ČSN EN 60745-2-8 ed. 2 (36 1551) z února 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN ISO 18217 (49 6124) Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Olepovací stroje poháněné řetězem. Tato mezinárodní norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které jsou relevantní pro olepovací stroje boků poháněné řetězy s nakládáním a vykládáním a maximální výškou obrobku 100 mm. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 18217 (49 6124) z dubna 2016. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 18217:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z dubna 2016 převzala EN ISO 18217:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma jí přejímá překladem.

ČSN EN 458 (83 2111) Chrániče sluchu - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod. Tato evropská norma je určena jako návod pro zaměstnavatele, dozorčí orgány a bezpečnostní poradce. Dále poskytuje tato norma informace každému, kdo potřebuje používat chrániče sluchu. Proti ČSN EN 458:2005 je norma doplněna o nové odkazy, byla upravena kapitola 3 a členění normy, téměř u všech článků došlo k doplnění textu a jeho úpravám. Norma byla rozšířena o kapitolu „Značky a zkratky“, byly doplněny informativní přílohy F „Zdokonalení účinnosti v praxi a speciální návod na používání“, G „Další pokyny ke kontrolním metodám nasazení zátkových chráničů“ a H „Typy hluku“, vypuštěna příloha ZA „Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 89/686/EEC“ a „Bibliografie“. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 458 (83 2111) ze září 2016. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 458:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 458 (83 2111) ze září 2016 převzala EN 458:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN ISO 13849-1 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci. Tato část ISO 13849 uvádí bezpečnostní požadavky a pokyny o zásadách návrhu a integrace bezpečnostních částí ovládacích systémů (SRP/CS), včetně návrhu software. Pro tyto části SRP/CS specifikuje norma charakteristiky, které zahrnují úroveň vlastností požadovanou k vykonávání bezpečnostních funkcí. Norma platí i pro SRP/CS pro vysoký požadavek a nepřetržitý režim, bez ohledu na druh používané technologie a energie (elektrické, hydraulické, pneumatické, mechanické, atd.) pro všechny druhy strojních zařízení. Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 13849-1:2006), které bylo technicky revidováno. Touto normou se nahrazují ČSN EN ISO 13849-1 (83 3205) z července 2016 a ČSN CR 954-100 (83 3205) z února 2000. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 13849-1:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z července 2016 převzala EN ISO 13849-1:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail