Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 2. 2018

Zdroj: 

ČSN 27 4011  Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů. Tato norma byla přepracována tak, aby zcela respektovala ustanovení revidované ČSN EN 81-80, která řeší problematiku odstraňování zjištěných významných nebezpečí a provozních rizik dříve instalovaných výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů a ČSN EN 81-21+A1, která řeší problematiku konstrukcí nových výtahů instalovaných v existujících (stávajících) budovách, kdy vnitřní uspořádání těchto budov neumožňuje zcela splnit konstrukční požadavky uvedené v harmonizovaných konstrukčních ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50. Touto normou se nahrazuje ČSN 27 4011 z června 2004.

ČSN EN 50647 (36 7927) Základní norma pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím ze zařízení a instalací pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie. Tato evropská norma uvádí obecný postup pro posouzení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím (EMF) na pracovištích spojených s výrobou, přenosem a distribucí elektrické energie a k prokázání shody s nejvyššími přípustnými hodnotami a referenčními hodnotami, které jsou stanoveny ve směrnici Rady a Evropského parlamentu „EMF“ 2013/35/ES. Má úlohu specifické normy pro pracoviště. Zohledňuje nezávazné praktické pokyny pro zavedení směrnice o elektromagnetických polích a stanovuje postupy posuzování a kritéria shody vztahující se na energetický průmysl.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 13032-2 (36 0456) Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 2: Způsob uvádění údajů pro vnitřní a venkovní pracovní prostory. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13032-2 (36 0456) ze září 2005.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail