Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 6. 10. 2017

Zdroj: 

ČSN EN 378-3 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob. Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost osob a majetku, zahrnuje pokyny pro ochranu prostředí a stanovuje postupy pro provoz, údržbu a opravu chladicích zařízení a zpětné využívání chladiv. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 378-3 (14 0647) z června 2017. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 378-3:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 378-3 z června 2017 převzala EN 378-3:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

ČSN EN 50849 (36 8012) Nouzové zvukové systémy. Tato evropská norma stanovuje provozní požadavky na zvukové systémy, které jsou určeny především k vysílání informací pro ochranu života rozhlasem v jedné nebo více stanovených oblastech v nouzovém stavu. Uvádí také charakteristiky a zkušební metody, které jsou potřebné ke specifikaci systému. Původní evropská norma EN 60849 byla technicky revidována, byl aktualizován text normy a příloh A až C. Měření srozumitelnosti řeči je založeno na EN 60268-16. Oblast použití normy nyní neobsahuje požadavky na elektrickou požární signalizaci. S účinností od 3.3.2020 se nahrazuje ČSN EN 60849 (36 8012) ze srpna 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN ISO 19353 (83 3251) Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana. Tato mezinárodní norma specifikuje metody identifikace požárního nebezpečí vznikajícího u strojního zařízení a provedení odpovídajícího posouzení rizika. Uvádí základní pojmy a metodologii technických opatření pro požární prevenci a požární ochranu, která musí být dodržena při konstrukci a výrobě strojního zařízení. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 19353 (83 3251) z července 2016. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 19353:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z července 2016 převzala EN ISO 19353:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 8041-1 (01 1403) Vibrace působící na člověka – Měřicí přístroje - Část 1: Vibrometry k obecnému použití. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8041 (36 4806) z prosince 2005.

ČSN EN 12397 (27 3013) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12397 (27 3013) z května 2005.

ČSN EN 207 (832451) Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry a prostředky k ochraně očí proti laserovému zařízení (ochranné brýle proti laseru). Touto normou se nahrazuje ČSN EN 207 (83 2451) z července 2010.

ČSN EN 16689 (83 2804) Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail