Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 6. 1. 2017

Zdroj: 

ČSN EN 943 -1 (83 2726) Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů – Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných). Tato evropská norma stanoví minimální požadavky, zkušební metody, značení a informace poskytované výrobcem pro ventilované a neventilované plynotěsné protichemické ochranné oděvy. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 943-1:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 943-1 (83 2726) z února 2016 převzala EN 943-1:2015 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem. Hlavní změny proti předchozímu vydání evropské normy jsou uvedeny v příloze E. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 943 -1 (83 2726) z února 2016.

ČSN EN ISO 14120 (83 3302) Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů. Tato mezinárodní norma specifikuje obecné požadavky pro návrh, konstrukci a výběr ochranných krytů určených k ochraně osob před mechanickými nebezpečími. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 14120:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z května 2016 převzala EN ISO 14120:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 14120:2002), které bylo technicky revidováno. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14120 (83 3302) z května 2016.

ČSN EN ISO 13850 (83 3311) Bezpečnost strojních zařízení – Funkce nouzového zastavení – Zásady pro konstrukci. Tato mezinárodní norma specifikuje funkční požadavky a konstrukční zásady pro funkci nouzového zastavení u strojních zařízení, nezávisle na druhu použité energie. Norma se nezabývá takovými funkcemi jako je reverzace nebo omezení pohybu, odklonění emisí (např. záření, kapaliny), krytí, brzdění nebo odpojení, které mohou být částí funkce nouzového zastavení. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 13850:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z května 2016 převzala EN ISO 13850:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13850 (83 3311) z května 2016.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 15012- 4 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 4: Obecné požadavky.

ČSN EN ISO 9241- 920 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 920: Směrnice pro dotykové a vizuální interakce.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail