Nové normativní požadavky protipožární a protivýbuchové prevence ve vztahu k nanášení organických práškových materiálů a tekutých nátěrových hmot

Téma týdne přináší přehled nových norem a bezpečnostních požadavků pro oblast nanášení organických tekutých nátěrových hmot a práškových materiálů, definujících možná nebezpečí a opatření, která vedou ke zlepšení bezpečnosti.

Úvod

Úvod

Požár a výbuch jsou negativní jevy, které v případě požáru z důvodu působení sálavého tepla i toxických zplodin a v případě výbuchu pro tlakové účinky způsobují celou řadu nežádoucích dopadů, např. zřícení stavebních konstrukcí, porušení konstrukcí mezi požárními úseky, poškození technologie. Jelikož právě výbuch trvá pouze několik milisekund, není reálný únik z ohrožených prostor, proto dochází ke ztrátám na lidských životech nebo k vážnému poškození zdraví.

Abychom předcházeli těmto negativním jevům, je zapotřebí přijmout určitá specifická organizační a technická opatření, vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně prevence pracovních rizik a poskytování informací a výcviku.

Zaměstnavatelům tato povinnost vyplývá nejen ze zákoníku práce, ale po vstupu ČR do Evropské unie i z platné evropské legislativy. Ve vztahu k nebezpečí výbuchu se jedná především o směrnici Evropského parlamentu a Rady 99/92/EC, o minimálních požadavcích na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků v prostředí s nebezpečím výbuchu (známou pod zkratkou ATEX 137). Na základě této směrnice bylo vydáno a od 1. září 2004 je účinné nařízení vlády (NV) č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Toto NV představuje komplexní pojetí řešení bezpečnosti práce ve vztahu k nebezpečí výbuchu a definuje základní kroky a postupy ochrany před výbuchem.

Zaměstnavatel je dle uvedeného NV povinen:

Provést analýzu rizik - posouzení rizik - (§ 3) se zřetelem na:

  •  pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry a její trvání,
  • pravděpodobnost výskytu iniciačního zdroje, včetně statické elektřiny,
  • používaná zařízení včetně instalace, látky, technologického procesu, pracovního postupu a jejich vzájemné působení.

Pozn.: Riziko musí být posuzováno komplexně se zřetelem na všechny okolnosti práce.

Zajistit ochranu před výbuchem, tzn. přijetí technických nebo organizačních opatření se zřetelem na předcházení vzniku výbušné atmosféry, zabránění iniciace výbušné atmosféry, případně snížení škodlivých účinků výbuchu tak, aby bylo zajištěno zdraví zaměstnanců. Tyto opatření lze kombinovat.

Po analýze a provedení technických a organizačních opatření:

  • klasifikovat prostory s nebezpečím výbuchu na prostory s a bez nebezpečí výbuchu,
  • zabezpečit v prostorech s nebezpečím výbuch požadavky dle přílohy č. 2, školení, písemný příkaz k provedení práce v prostředí s nebezpečím výbuchu (příkaz „V“) atd.,
  • označït prostory pro vstup do prostorů s nebezpečím výbuchu značkou „EX“ (NV č. 405/2004 Sb.),
  • vypracovat písemnou dokumentaci o ochraně před výbuchem podle § 7.

Problematika lakování, jak již bylo uvedeno, přestavuje specifickou oblast z hlediska charakteru používaných látek a provedení technologie nanášení, která musí odpovídat požadavkům NV č. 406/2004 Sb.

V současné době dochází v technologii elektrostatického lakování především k nanášení práškových a tekutých nátěrových hmot, kterým je právem věnována odpovídající pozornost. Proto je zpracován přehled nových norem z této oblasti a především jsou definována možná nebezpečí a opatření, která vedou ke zvýšení bezpečnosti.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail