Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2023/02

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

 

Excerpované časopisy

112 - č. 1 (2023)
112 - č. 2 (2023)
112 - č. 3 (2023)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2023)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2023)
Fórum sociální politiky - č. 5 (2022)
Hygiene et Sécurité du Travail - č. 269 (2022)
Chemagazín - č. 1 (2023)
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 4 (2022)
KANbrief - č. 1 (2023)
KANbrief - č. 4 (2022)
Le travail humain - č. 3 (2022)
Le travail humain - č. 4 (2022)
Pracovní lékařství - č. 1-2 (2022) 
Professional Safety - č. 2 (2023)
Professional Safety - č. 3 (2023)
Sicher ist Sicher - č. 1 (2023)
Sicher ist Sicher - č. 2 (2023)
Sicher ist Sicher - č. 3 (2023)
Sociologický časopis - č. 1 (2023)
Sondy revue - č. 3 (2023)
Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 1 (2023)

 

112 - č. 1 (2023)

MATĚJKA, JIŘÍ: Bezfluorová pěnidla : nová výzva

 • anotace: Celoevropský trend směřuje k urychlenému omezování a úplnému zákazu fluorovaných pěnidel, tedy pěnidel obsahujících perfluorované a polyfluorované sloučeniny, které se souhrnně označují zkratkou PFAS. Tato pěnidla budou v nadcházejících letech nahrazována bezfluorovými pěnidly nové generace, která tyto látky neobsahují. Jedná se o globální problém, jenž se dotkne nejen hasičů, ale i většiny uživatelů pěnidel. Důvodem tohoto kroku je ochrana zdraví obyvatelstva a hasičů a ochrana životního prostředí. Negativní vlastnosti PFAS spočívají v jejich chemické stálosti.
 • klíčová slova: pěnidla - hašení požárů - rizika zdravotní

 

112 - č. 2 (2023)

FRANC, RICHARD: Aplikace ROPE RESCUE CZ : nová cesta materiálů pro odbornou přípravu?

 • anotace: V roce 2021 bylo evidováno 6 316 zásahů jednotek požární ochrany ve výšce a nad volnou hloubkou (VVH). Během všech těchto činností hrozil pád. Při stanovení závažnosti pádu dochází ke kombinaci řady faktorů, z nichž zásadní jsou výška pádu, terén dopadu a především část těla, na kterou se dopadne. Jsou zaznamenány a vyšetřeny případy, kdy došlo k smrtelným úrazům při pádech z výšky kolem jednoho metru. Každý pád je nebezpečný a každý pád může skončit vážným zraněním nebo smrtí. Odborné přípravě pro práce ve VVH bylo věnováno 585 tisíc hodin za kalendářní rok (v součtu jak profesionální hasiči včetně hasičů-lezců, tak dobrovolní hasiči), z toho přes 430 tisíc hodin tvořil praktický výcvik.
 • klíčová slova: hasiči - pády z výšky - práce ve výškách - práce nad volnou hloubkou - příprava odborná - výcvik odborný

 

112 - č. 3 (2023)

HEJZLAROVÁ, LENKA: Nový soubor typové činnosti složek IZS při společném zásahu v případě nálezu nelegálního skladu nebezpečných látek a odpadů 17B

 • anotace: MV-generální ředitelství HZS ČR je podle § 14 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., zpracovatelem dokumentace integrovaného záchranného systému (IZS). Dokumentací IZS jsou také typové činnosti složek při společném zásahu, které obsahují postup složek při záchranných a likvidačních pracích s ohledem na druh a charakter mimořádné události.
 • klíčová slova: události mimořádné - zásahy - Hasičský záchranný sbor - integrovaný záchranný systém - činnosti - likvidace - látky nebezpečné - odpady

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2023)

DANDOVÁ, EVA: Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách

 • anotace: Koncem loňského roku vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Novela nabyla účinnosti 1. ledna 2023.
 • klíčová slova: služby pracovnělékařské - služby zdravotní - způsobilost zdravotní - posuzování - legislativa

DANDOVÁ, EVA: BOZP mladistvých zaměstnanců

 • anotace: Obecně platí, že právní ochrana mladistvých musí být stejná jak v případě, kdy mladiství se připravují na povolání (tedy jsou studenty střední odborné školy, středního odborného učiliště, nebo konzervatoře) nebo kdy již vstupují do skutečného pracovního poměru, lhostejno jestli na dobu neurčitou (tedy do pracovního poměru „natrvalo“) nebo jen do pracovního poměru na dobu určitou o prázdninách nebo jestli uzavírají některý mimo pracovněprávní vztah – dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.
 • klíčová slova: mladiství - práce mladistvých - pracovníci mladí - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - zaměstnavatelé - povinnosti - doba pracovní

VALA, JIŘÍ: Recyklace elektroodpadu, příležitost nebo zdravotní riziko

 • anotace: Rozsáhlé využívání přírodních zdrojů může vést k překročení únosné kapacity Země. Koncept oběhového hospodářství nabízí cestu k udržitelnému růstu. Odpad z elektrických a elektronických zařízení (známý jako OEEZ nebo e-odpad) je důležitou oblastí pro diskusi v rámci oběhového hospodářství, jelikož nakládání s elektroodpadem a jeho likvidace může představovat významné výzvy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.
 • klíčová slova: elektroodpad - recyklace - likvidace - rizika zdravotní - hospodářství oběhové - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP

MERVART, MICHAL: Bezpečnost práce v silniční dopravě mimo segment dálkové dopravy

 • anotace: Tento článek navazuje na svého prosincového předchůdce, kde byla pozornost věnována komerční dálkové silniční dopravě. Pro připomenutí je vhodné uvést, že dálková doprava je definována jako taková, kdy je ujetá vzdálenost delší než 50 km. Také při kratších cestách je ale nutné dbát na bezpečnost a s ním související potřebný odpočinek především řidičů, cesty sice nejsou tak dlouhé, ale na druhou stranu se zde očekává opakování takových cest, aby řidič vhodně využil celou směnu, což lze nejlépe vidět u autobusů MHD, kdy jsou linky relativně krátké, ale řidič trasu absolvuje během směny několikrát, takže jeho celkový dopravní výkon během směny může dosahovat i nižších stovek km.
 • klíčová slova: doprava silniční - doprava regionální - doba pracovní

STÁDNÍK, JAROSLAV: Informační povinnost zaměstnavatele v oblasti BOZP

 • anotace: Článek upozorňuje na recentní judikaturu Nejvyššího správního soudu, která se zabývala jednak informační povinností zaměstnavatele vůči zaměstnanci na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jednak povinností zaměstnavatele předat zaměstnanci záznam o pracovním úrazu.
 • klíčová slova: povinnosti informační - zaměstnavatelé - BOZP - úrazy pracovní - záznamy úrazů - judikatura

JOUZA, LADISLAV: Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce

 • anotace: Zákon o inspekci práce č. 251/2005 Sb. patří, vedle zákoníku práce č. 262/2006 Sb., k nejdůležitějším pracovněprávním předpisům. Upravuje postup orgánů inspekce práce při kontrole dodržování ustanovení zákoníku práce a stanoví pravidla pro ukládání sankcí pro přestupek nebo správní delikt zaměstnavatelů.
 • klíčová slova: inspekce práce - kontroly - pokuty - přestupky

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2023)

VALA, JIŘÍ: Inteligentní systémy pro monitorování BOZP

 • anotace: V současnosti dochází k postupné digitalizaci pracovišť, která sebou přináší inteligentní digitální monitorovací systémy, jako jsou aplikace, kamery a nositelná zařízení, které umožňují nejenom monitorování pracovního prostředí, ale rovněž i monitorování osobních dat, například pomocí biosenzorů. Ať už je cílem jejich zavedení proaktivní (prevence) nebo reaktivní (zmírnění), jejich úspěch často závisí na přesnosti, způsobu a důvodu pro shromažďování a analyzování získaných dat.
 • klíčová slova: pracoviště - digitalizace - systémy inteligentní - systémy monitorovací - monitorování - senzory - BOZP - technologie moderní

KYSELA, JIŘÍ: Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje

 • anotace: Skutečnost, že se podceňuje bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků, potvrzuje ne příliš optimistický vývoj pracovní úrazovosti u manipulačních vozíků, a dále také i zjištění v rámci kontroly příčin a okolností pracovního úrazu. Považujeme tedy za vhodné a účelné, z informačního systému o pracovních úrazech SÚIP, uvést například instruktorům, školitelům atd. vybrané příčiny pracovních úrazů u manipulačních vozíků a také i prezentovat vybrané příklady pracovních úrazů a sdělit i několik informací, které s danou problematikou velmi úzce souvisí.
 • klíčová slova: vozíky manipulační - úrazy pracovní - příčiny

SKŘEHOT, PETR A.: Karta BOZP pro profesi: Zlatník – klenotník – hodinář

 • anotace: Místem výkonu práce jsou vnitřní prostory zlatnické/hodinářské dílny nebo prodejny s klenoty, které jsou zpravidla vytápěné nebo klimatizované. Bezprostředně k prostorám prodejny nebo dílny mohou náležet příruční sklady se zbožím nebo díly. Prodejna je vybavena nábytkem nebo skladovacími zařízeními, ve kterých je uskladněno vystavované zboží. Pracoviště je osvětleno zpravidla umělým osvětlením nebo i kombinací přirozeného a umělého osvětlení. Při práci je nejčastěji používáno ruční nářadí, méně často pak strojní zařízení v malorozměrovém provedení (mikrosoustruhy, gravírovací frézky, pásové mikropily, mikrovrtačky, kotoučové leštičky apod.). Práce je spojená jednak s náročností na rozlišení detailů, kdy je nutno rozlišit části pozorovaného předmětu za pomocí lup nebo zvětšovacích přístrojů a dále je náročná na jemnou motoriku prstů včetně jejich zatěžování způsobené častým držením drobného nářadí (šroubováčky, pinzety apod.). Karta BOZP shrnuje kvalifikační požadavky, rizikové faktory, mimořádné události a vhodná bezpečnostní opatření a OOPP pro tyto profese.
 • klíčová slova: karta BOZP - zlatnictví - hodinářství - faktory rizikové - rizika pracovní - události mimořádné - kvalifikace - opatření bezpečnostní

DANDOVÁ, EVA: Cesta do zaměstnání

 • anotace: V praxi se vyskytují poměrně často dotazy týkající se odškodnění úrazů vzniklých při cestě do zaměstnání nebo ze zaměstnání (dále jen „cesta do zaměstnání“). Proto se na tuto – na první pohled jednoduchou záležitost podíváme ze všech možných úhlů pohledu, jak nám umožňuje první úprava. Takže vydejme se na cestu do zaměstnání a zároveň prozkoumat právní úpravu, co nám o ní říká zákoník práce.
 • klíčová slova: cesta do práce a z práce - úrazy pracovní - odškodnění

ZELENÁK, MICHAL: Elektromagnetická kompatibilita zdravotnických elektrických přístrojů

 • anotace: Elektromagnetická kompatibilita je definována jako schopnost zařízení, systému či přístroje vykazovat správnou činnost nejen v prostředí, v němž působí jiné zdroje elektromagnetických signálů, ať přírodních nebo umělých, ale současně svou vlastní elektromagnetickou činností nepřípustně neovlivňovat své okolí, tj. nevyzařovat signály, jež by byly rušivé pro jiná zařízení. Název „elektromagnetická kompatibilita“ (z anglického „Electromagnetic Compatibility“, z něhož pochází i mezinárodně užívaná zkratka EMC). EMC tedy vyjadřuje schopnost současné správné funkce, tj. koexistence zařízení nebo systémů nacházejících se ve společném elektromagnetickém prostředí bez závažného ovlivňování jejich normálních funkcí.
 • klíčová slova: kompatibilita elektromagnetická - přístroje elektrické - přístroje zdravotnické - bezpečnost práce - hodnocení rizik

JOUZA, LADISLAV: Kontrola dodržování léčebného režimu

 • anotace: Autor se věnuje právním důsledkům výmluv práce neschopného zaměstnance pro nemoc nebo úraz. Jedná se o pracovníkovo zdůvodnění, které použil při kontrole dodržování povinností v době, kdy byl v pracovní neschopnosti. Tyto výmluvy se ve zvýšené míře týkají i zaměstnanců, kteří utrpěli pracovní úraz, a v době pracovní neschopnosti nedodržují léčebný režim. Zejména se jedná o „lehčí“ pracovní úrazy, jejichž následky umožnují zaměstnancům např. „navštěvovat“ i v této době různé akce nebo i restaurační zařízení. Autor se věnuje tomu, jak má takové situace zaměstnavatel řešit, a co umožňuje právní úprava.
 • klíčová slova: režim léčebný - léčba - zaměstnanci - neschopnost pracovní - kontroly - zaměstnavatelé

 

Fórum sociální politiky - č. 5 (2022)

CHROMKOVÁ MANEA, BEATRICE-ELENA: Duševní zdraví, subjektivní zdravotní stav a osobní blahobyt ve vybraných okresech v České republice

 • anotace: Cílem článku je prezentovat duševní zdraví, sebehodnocení zdravotního stavu a subjektivní blahobyt dospělé populaci ve vybraných okresech v České republice, ve kterých identifikujeme největší nerovnosti ve zdraví. Zabýváme se také souvislostmi mezi subjektivním blahobytem a duševním zdravím populace na jedné straně, a mezi subjektivním zdravotním stavem (sebehodnocení) a duševním zdravím populace na straně druhé. Informace o zdravotním stavu populace byly zjišťovány pomocí dotazníkového šetření, které proběhlo v roce 2021. Celkový vzorek má 509 respondentů v okresech, které vykazovaly největší nerovnosti ve zdraví (Hodonín, Chomutov, Karviná, Louny, Most, Teplice a Znojmo). Třetina respondentů se aspoň jednou v životě potýkala s duševním onemocněním. Jako téměř nikdy nebo nikdy se necítilo izolováno nebo osamoceno přibližně 40 % respondentů. Dále bylo zjištěno, že ve vybraných okresech méně často pocítili osamělost nebo izolaci muži a respondenti žijící v manželství. Respondenti deklarovali větší míru obavy o zdraví blízkých (82 %) oproti obavám o vlastní zdraví v souvislosti s onemocněním covidu-19 (55 %). Ženy častěji než muži mají obavy o zdraví blízkých. Jako dobrý až výborný hodnotí svůj subjektivní zdravotní stav nejvíce respondenti v okresu Chomutov − 70 % dospělé populace, v okrese Karviná najdeme přibližně 61 % takových respondentů. Byla potvrzena souvislost mezi proměnnou osamocenost, respektive izolace, a subjektivním blahobytem.
 • klíčová slova: zdraví duševní - stav zdravotní - nerovnosti - blahobyt - kvalita života - Česká republika

 

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 269 (2022)

MARSTEAU, STÉPHANIE: Etanchéité des caissons d'épuration équipant les cabines d'engins mobiles dans les zones polluées : cas des polluants gazeux Těsnění čisticích komor v kabinách mobilních strojů ve znečištěných oblastech: případ plynných znečišťujících látek

 • anotace: Některé kabiny mobilních strojů poskytují řidiči ochranu před riziky spojenými s částicemi a/nebo toxickými plyny a parami přítomnými v prostředí, ve kterém se vozidlo pohybuje. Kabina je vybavena čisticí komorou, jejímž účelem je čistit přiváděný vzduch a udržovat v něm nadměrný tlak oproti vnějšímu. INRS vyhodnotil osm komerčních modelů pro čištění čpavku a vypracoval experimentální protokol se stopovacím plynem pro měření těsnosti.
 • klíčová slova: látky znečišťující - látky toxické - stroje mobilní - kabiny - komory čistící - řidiči profesionální - ochrana zdraví

 

Chemagazín - č. 1 (2023)

HAZYFY, D.: Vývoj metody pro komplexní testování čističek vzduchu v testovací komoře o objemu 1m3

 • anotace: V důsledku pandemie covid-19 dochází v poslední době k rozšíření zařízení schopných čistit či dezinfikovat vzduch. Rozšiřující se nabídka různých produktů i technologií přináší možnost výběru, ale zároveň i potřebu kontroly kvality těchto produktů. Interiérové nečistoty vzduchu se dají rozdělit do několika kategorií: prachové částice, těkavé organické látky a biologické patogeny. Zdravý člověk má vlastní ochranu (imunitní systém) proti prachovým částicím (sliznice) a patogenním mikroorganismům. Proti těkavým organickým látkám (VOC) přirozenou ochranu nemáme a tyto látky (zejména pak acetaldehyd či formaldehyd) při dlouhodobé expozici mohou způsobovat celou řadu nespecifických symptomů (bolest hlavy, závratě) souhrnně označovaných jako syndrom nezdravých budov. Z výše uvedeného důvodu je vhodné testovat účinnost čističek vzduchu právě na jejich schopnosti odstraňovat tyto nečistoty. Níže představená metoda byla odzkoušena na čističkách vzduchu používajících moderní technologii fotokatalytických povrchů, ale lze ji využít pro jakékoliv čističky vzduchu, které odstraňují VOC.
 • klíčová slova: čističky - vzduch - testování - metody výzkumu

 

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 4 (2022)

MALAKOUTIKHAH, MAHDI: A scientometric study of unsafe behavior through Web of Science during 1991-2020 Scientometrická studie nebezpečného chování prostřednictvím Web of Science v letech 1991-2020

 • anotace: Cílem této scientometrické studie bylo prozkoumat výzkum a aktuální témata týkající se nebezpečného chování. Studie byla provedena pomocí nástrojů pro mapování scientometrické analýzy, jako jsou CiteSpace, Gephi, MINITAB a VOSviewer, pro statistickou analýzu. Zahrnuty byly studie publikované ve Web of Science. První studie byla publikována v roce 1987. Výsledky studie ukázaly, že nejvíce publikovaných studií v této oblasti představoval časopis Safety Science se 111 studiemi (10,45 %). Nejvíce publikovaných studií bylo v USA s 289 a v Číně s 229 publikovanými studiemi. Výsledky klíčových slov a aktuálních témat ukázaly, že v letech 1991 až 2000 se na prvním až třetím místě nejčastěji vyskytovala slova safety climate, safety performance a modeling, v letech 2001 až 2010 byla safety performance vyřazena ze seznamu deseti nejčastějších klíčových slov, zatímco safety climate a modeling se umístily na devátém, resp. šestém místě. A konečně v letech 2011-2020 se na první místo dostalo klíčové slovo organizační faktory, což naznačuje význam tohoto klíčového slova v budoucnosti. Podle výsledků této studie lze usuzovat, že budoucí studie o nebezpečném chování mohou být prováděny v oblasti organizačních faktorů.
 • klíčová slova: chování nebezpečné - scientometrie - slova klíčová - analýzy - citace

YITAYAL, MELISEW MEKIE: Occupational lower back pain and associated factors among taxi drivers in Mekelle city, north Ethiopia : a cross-sectional study Profesionální bolest dolní části zad a související faktory u řidičů taxi ve městě Mekelle v severní Etiopii: průřezová studie

 • anotace: Cílem této studie bylo zhodnotit prevalenci a související faktory bolesti dolní části zad (low back pain, LBP) u řidičů taxi pracujících ve městě Mekelle, Tigray, Etiopie v roce 2018. Komunitní průřezová studie byla provedena od dubna do května 2018 na vzorku 294 řidičů taxislužby mužského pohlaví ve městě Mekelle, Tigray, Etiopie. Ke sběru dat byl použit dotazník upravený pro vlastní potřebu vycházející ze severského muskuloskeletálního dotazníku. Nezávislé proměnné, které měly významnou souvislost, byly identifikovány pomocí logistických regresních modelů. Z celkového vzorku 304 řidičů se průzkumu zúčastnilo 294 řidičů taxislužby; míra odpovědí tedy činila 96,7 %. Prevalence vlastního hlášení LBP v posledních 12 měsících mezi řidiči taxi byla 27,9 %. Průměrná denní doba řízení, používání bederní opěrky při řízení a nedostatečné ergonomické povědomí byly významně spojeny s LBP u řidičů taxi. Prevalence LBP v této studii byla více než čtvrtinová. Průměrná denní doba řízení, používání bederní opěrky a povědomí o ergonomii byly významnými determinanty LBP mezi řidiči taxislužby.
 • klíčová slova: taxikáři - řidiči z povolání - bolesti v zádech - prevalence - Etiopie - Afrika

BHAGWAT, KISHOR: Investigation of multi-level safety culture in the Indian construction industry : a multi-level employees’ perception-based approach Zkoumání víceúrovňové kultury bezpečnosti v indickém stavebnictví: přístup založený na víceúrovňovém vnímání zaměstnanců

 • anotace: Nedostatečné dodržování bezpečnostních postupů je hlavní překážkou ve stavebnictví a jednoúrovňový zdroj vstupních údajů pro hodnocení kultury bezpečnosti je hlavním omezením literatury. Cílem této studie proto bylo zachytit víceúrovňové vnímání zaměstnanců (vrcholového managementu, středního managementu a pracovníků) pro posouzení víceúrovňové kultury bezpečnosti (úroveň organizace, úroveň projektu a úroveň pracovníků) ve stavebnictví. Tato studie považovala za zkoumanou oblast indické stavebnictví a jako výzkumné nástroje použila dotazníkové šetření a techniku rozhovoru. Celkem bylo shromážděno 184 odpovědí od zaměstnanců na více úrovních. Zjištění poukázala na nedostatečné dodržování bezpečnostních předpisů a významné rozdíly ve vnímání mezi zaměstnanci na různých úrovních. Dále byla provedena analýza hlavních příčin zjištěných rozdílů ve vnímání a byly diskutovány manažerské důsledky z hlediska implementace.
 • klíčová slova: stavebnictví - kultura bezpečnosti práce - vnímání rizik - řízení rizik - průzkumy - Indie

AMIRI, SOHRAB: Unemployment associated with major depression disorder and depressive symptoms : a systematic review and meta-analysis Nezaměstnanost spojená s velkou depresivní poruchou a depresivními symptomy: systematický přehled a metaanalýza

 • anotace: Tato studie zkoumala souvislost mezi nezaměstnaností a depresivními příznaky a velkou depresivní poruchou po celém světě pomocí systematického přehledu a metaanalýzy. Doba vyhledávání byla omezena na všechny články publikované v angličtině do prosince 2020. Při zkoumání souvislosti mezi nezaměstnaností a depresí byly nejprve extrahovány výsledky kvalifikovaných studií a poté byly výsledky jednotlivých studií vzájemně sloučeny pomocí metody náhodných efektů. Prevalence deprese u nezaměstnaných je 21 %. Tato prevalence pro příznaky deprese je 24 %, a pro velkou depresivní poruchu je 16 %. Z této studie je zřejmé, že nezaměstnanost může vést k vyššímu výskytu depresivních příznaků a velké depresivní poruchy, a tím podkopávat duševní zdraví nezaměstnaných.
 • klíčová slova: nezaměstnanost - deprese - zdraví duševní

SAVIĆ, DUŠICA: Model for improvement of occupational health and safety in micro and small construction enterprises Model pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v mikro a malých stavebních podnicích

 • anotace: Tento článek představuje výzkum kvalitativních parametrů provedený za účelem vytvoření modelu pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v mikropodnicích a malých stavebních podnicích (MSE). Identifikace faktorů a definování jejich významu umožňuje zlepšit BOZP ve sledovaných podnicích. Cílem modelu je pomoci SME při hodnocení jejich kvalit, určení jejich nedostatků a způsobů, jak maximalizovat zlepšení výkonnosti BOZP. Výsledkem výzkumu byl model sestávající ze 42 faktorů BOZP seskupených do 10 kategorií. Ověření modelu bylo provedeno v Srbské republice. Validace potvrdila použitelnost modelu i relevanci faktorů, které určil panel odborníků.
 • klíčová slova: podniky malé - mikropodniky - stavebnictví - BOZP - hodnocení rizik - modely

BERNARDES, JOAO MARCOS: Healthcare workers’ knowledge for safe handling and moving of the patient Znalosti zdravotnických pracovníků o bezpečné manipulaci s pacientem a jeho přemísťování

 • anotace: Zdravotničtí pracovníci jsou při manipulaci s pacienty vystaveni riziku zranění. Výzkum v oblasti bezpečné manipulace s pacienty je nedostatečný. Cílem této studie bylo prozkoumat úroveň znalostí o bezpečné manipulaci s pacienty mezi brazilskými zdravotnickými pracovníky a analyzovat s ní související faktory. Tato průřezová studie byla provedena ve dvou nemocnicích a 47 ambulantních zařízeních s 644 účastníky. Zdravotničtí pracovníci vyplnili dotazník, který se týkal jejich pracovních charakteristik, anamnézy bolestí dolní části zad a znalostí bezpečné manipulace s pacientem. Více než polovina (59 %) účastníků neviděla riziko své činnosti. Úroveň vzdělání, typ zdravotnického zařízení a ambulance byly v logistickém regresním modelu spojeny se znalostí bezpečné manipulace s pacientem. Ve znalostech bezpečné manipulace s pacientem byl zjištěn značný deficit. Je třeba, aby kurzy a učebnice překonaly neúčinné preventivní strategie a minimalizovaly rizika manuální manipulace s pacienty.
 • klíčová slova: sestry zdravotní - zdravotníci - manipulace s břemeny - manipulace ruční - pacienti - rizika zdravotní - bolesti v zádech - onemocnění muskuloskeletální - ergonomie

AHMED, AMANI S.: Occupational dermatoses: knowledge, attitudes and perceptions among motor vehicle repair workers Profesionální dermatózy: znalosti, postoje a vnímání u pracovníků opraven motorových vozidel

 • anotace: Pracovníci opraven motorových vozidel jsou ohroženou skupinou z hlediska vzniku profesionálních dermatóz. Jsou vystaveni široké škále chemických, fyzikálních a mechanických rizik. Cílem této studie bylo posoudit prevalenci profesionálních dermatóz mezi pracovníky opraven motorových vozidel a jejich rizikové faktory a vyhodnotit účinek zdravotně vzdělávacího programu. Studie byla provedena mezi 106 pracovníky. Všichni účastníci byli osobně dotazováni ve svých dílnách a podrobili se severskému dotazníku o stavu kůže, dotazníku o znalostech, postojích a vnímání dermální expozice, dermatologickému vyšetření a zdravotně výchovnému programu. Poté bylo po 2 měsících provedeno hodnocení účinků zdravotního programu. Výhradně se jednalo o profesionální dermatózy (18,9 %), následované dermatózami souvisejícími s prací (17,9 %). Nejčastější výlučně profesionální dermatózou byla chronická kontaktní dermatitida (12,26 %), následovaná dehtovou/olejovou akneformní vyrážkou (3,77 %) a mechanickým poraněním (3,77 %). Xeróza (6,6 %) a hyperpigmentace (4,71 %) byly nejčastějšími dermatózami souvisejícími s prací. Nezávislými rizikovými faktory byly nepoužívání osobních ochranných pomůcek, vyšší věk, delší trvání práce, expozice chemickým rizikům a automechanika. U účastníků došlo k významnému zlepšení znalostí o kožní expozici, behaviorálních opatřeních pro prevenci a celkového přesvědčení.
 • klíčová slova: kůže - dermatózy - nemoci kožní - autoservisy - rizika zdravotní - faktory rizikové - vnímání - postoje

YILMAZ, TUGBA: Musculoskeletal system disorders among surgical nurses related to the health industry in northwestern Turkey : a cross-sectional study Poruchy pohybového aparátu u chirurgických sester v souvislosti se zdravotnictvím v severozápadním Turecku: průřezová studie

 • anotace: Zdravotní sestry se mohou setkat s muskuloskeletálními poruchami (MSD) a bolestmi, které jsou důsledkem pravidelného působení rizikových faktorů ve zdravotnictví. Cílem této studie bylo zjistit prevalenci MSD a souvisejících faktorů mezi tureckými chirurgickými sestrami. Průřezové šetření s využitím dotazníkového šetření bylo provedeno u 169 chirurgických sester. Průzkum zahrnoval dotazník s individuálními údaji a Severský muskuloskeletální dotazník - rozšířený (NMQ-E). Celkem 88,8 % chirurgických sester mělo potíže s pohybovým aparátem a většina z nich tyto potíže pociťovala v souvislosti s prací. Šlo o neustálé stání, péči o pacienty, nošení těžkých břemen, náhlé pohyby, přenášení pacientů a tahové a tlakové praktiky. Sestry používaly metody zvládání zátěže zahrnující chůzi, cvičení, podporu fyzioterapeuta, pilates a jógy. Nejčastěji se vyskytovaly problémy v oblasti zad. Byla zjištěna významná souvislost mezi problémy pohybového aparátu a klinikou práce, délkou praxe, věkem a pohlavím. Je nezbytné určit skutečné příčiny muskuloskeletálních problémů a přijmout vhodná preventivní opatření ke zlepšení ergonomie pracoviště.
 • klíčová slova: sestry zdravotní - onemocnění muskuloskeletální - příčiny - faktory rizikové - aparát pohybový - bolesti

OROGUN, BEZALEL: Developing, validating and implementing performance metrics to evaluate the health and safety performance of sustainable building projects Vývoj, ověřování a zavádění výkonnostních ukazatelů pro hodnocení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v projektech udržitelných budov

 • anotace: Cílem tohoto výzkumu je vyvinout, ověřit a zavést metriky výkonnosti v oblasti zdraví a bezpečnosti pro hodnocení výkonnosti v oblasti zdraví a bezpečnosti projektů udržitelných budov v průběhu jejich navrhování a výstavby v Manitobě. Na základě podrobného přehledu literatury bylo vypracováno 34 metrik, které byly ověřeny odborným posudkem na základě analytické správnosti, praktičnosti a předvídatelnosti. Těmto kritériím vyhovovalo pouze 25 metrik, z nichž pět bylo implementováno prostřednictvím údajů shromážděných na sedmi udržitelných budovách a sedmi neudržitelných budovách. Zjištění tohoto výzkumu mohou využít generální dodavatelé a odborníci na bezpečnost, kteří chtějí uzákonit pokyny založené na důkazech, aby mohli aktivně řídit bezpečnost na staveništi a zlepšit výkonnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u svých projektů udržitelných budov.
 • klíčová slova: budovy - stavebnictví - projekty stavební - udržitelnost trvalá - bezpečnost práce - výkonnost - metriky - měření

BAYRAM, METIN: Safety priority, safety rules, safety participation and safety behaviour : the mediating role of safety training Priorita bezpečnosti, bezpečnostní pravidla, účast na bezpečnosti a bezpečnostní chování: zprostředkující role bezpečnostního školení

 • anotace: Tato studie zkoumá vliv vnímání priority bezpečnosti práce ze strany vedení, bezpečnostních pravidel a bezpečnostního školení na účast zaměstnanců na bezpečnostních aktivitách a bezpečném chování, o kterém rozhoduje vedení, a také zprostředkující roli bezpečnostního školení. Studie zahrnuje zaměstnance pracující ve 27 podnicích kovoprůmyslu klasifikovaných jako nebezpečné/velmi nebezpečné v Turecku. Výzkumná data byla získána dotazováním 822 zaměstnanců. Výsledky této analýzy ukázaly statisticky přímý, pozitivní vliv priority bezpečnosti na bezpečnostní pravidla a bezpečnostní školení. Účast zaměstnanců na otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i bezpečné chování na pracovišti závisí na tom, zda management upřednostňuje otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stejně jako výrobu, formuluje pravidla, postupy a praktiky bezpečné práce s využitím komplexních a pravidelných školicích programů.
 • klíčová slova: školení bezpečnosti práce - zaměstnanci - participace - BOZP - chování bezpečné - pravidla bezpečnostní - klima bezpečnostní - kultura bezpečnosti práce - kovoprůmysl - Turecko - průzkumy

BABY, TIJU: A path model approach to safety compliance and personal factors among electrical workers in India Modelový přístup k dodržování bezpečnosti a osobním faktorům u pracovníků v elektrotechnice v Indii

 • anotace: Tento článek přináší výsledky průzkumu bezpečnosti práce provedeného mezi zaměstnanci velkého elektrotechnického podniku ve veřejném sektoru ve indickém státě Kérala. V rámci dotazníku, který odevzdalo 3017 zaměstnanců, byly zjišťovány osobní faktory, jako je sebeúcta, pracovní stres, osobní stres, sociální opora a únava. Osobní faktory bezpečnostního klimatu podniku byly získány úpravou stávajících škál bezpečnostního klimatu. Byl vytvořen významný model faktorů osobního a bezpečnostního klimatu. Sedm výzkumných hypotéz bylo ověřeno pomocí statistické analýzy. Výsledky studie poukázaly na potřebu účasti na bezpečnosti, znalostí a školení o bezpečnosti a intervencí ke snížení osobních problémů na pracovišti. Tato zjištění poskytují cenné poznatky pro odborníky pro zavádění nových metod k zajištění bezpečnosti na pracovišti.
 • klíčová slova: faktory osobnostní - klima bezpečnostní - chování bezpečné - analýzy

BARAEI, BAHMAN: Predictors of safety behaviors among cement factory workers. Prediktory bezpečnostního chování pracovníků cementáren

 • anotace: Vnímání rizika může ovlivnit bezpečné chování. Cílem této studie bylo zjistit vztah mezi bezpečným chováním a vnímáním rizika mezi pracovníky cementárny. Studie byla provedena na všech 236 pracovnících cementárny v íránském městě Bijar. Byly použity tři platné dotazníky: sociodemografický dotazník a dotazník týkající se práce, dotazník o vnímání rizik a dotazník o chování. Úroveň vnímání rizik byla vysoká u 60,6 % účastníků a střední u 33,1 % z nich. Kromě toho se 67,8 % účastníků pilně věnovalo bezpečnému chování. Výsledky studie ukázaly, že typ práce, zkušenosti s událostmi na pracovišti a zapojení do bezpečného chování měly významný pozitivní vztah k vnímání rizik. Tato studie ukazuje, že vnímání rizik, školení o bezpečnosti práce a dohled mají významný pozitivní vztah k zapojení do bezpečného chování. Výsledky této studie lze využít při navrhování intervencí na pracovišti s cílem snížit pracovní rizika. Jsou navrženy motivační strategie, které mají pracovníky povzbudit k používání osobních ochranných prostředků.
 • klíčová slova: cementárny - rizika pracovní - vnímání rizik - chování bezpečné - percepce

HAMAD, FADI: Perceptions on music and noise in the operating room : a cross-sectional study Vnímání hudby a hluku na operačním sále: průřezová studie

 • anotace: Hluk na operačních sálech během operace může ovlivňovat personál sálu a ohrožovat bezpečnost pacientů. Zdroje hluku se liší v závislosti na operaci. Cílem této studie bylo zjistit, jak personál operačních sálů vnímá hluk, zda je hudba považována za hluk a jaké jsou její vnímané účinky. Byly provedeny rozhovory s chirurgy, anesteziology, rezidenty a zdravotními sestrami. Na operačních sálech byly umístěny iPady pro sběr údajů o úrovni hluku. Celkem bylo provedeno 91 rozhovorů. Většina účastníků (60,5 %) uvedla přítomnost hluku a 25 % přítomnost hudby na operačním sále. Údaje o hluku z iPadů zaznamenaly hladiny v rozmezí 59,52 až 85,60 dB(A). Chirurgové si obecně vybírali hudbu pouštěnou na operačních sálech a byli pozitivně nakloněni jejím účinkům, zatímco anesteziologům a zdravotním sestrám vadila nedostatečná možnost volby a spíše ji považovali za hluk.
 • klíčová slova: sály operační - personál - operace - hudba - hluk

RASMUSSEN, HANNA BARBARA: The safety programme as a tool of improvement for safety culture in the workplace : an exploratory follow-up study from the Danish offshore oil and gas sector Bezpečnostní program jako nástroj zlepšování kultury bezpečnosti na pracovišti: studie z dánského odvětví těžby ropy a zemního plynu na moři

 • anotace: Ropný průmysl na moři byl vždy rizikovým pracovištěm, a proto se vždy kladl velký důraz na dodržování nejvyšších bezpečnostních standardů. Tento výzkum si klade za cíl zjistit účinky nového bezpečnostního myšlení jak z hlediska jednotlivých zaměstnanců, tak z hlediska organizace, a vychází ze dvou průzkumů provedených v letech 2010 a 2014 na dánských těžebních plošinách v Severním moři a z kvalitativních údajů získaných z rozhovorů, pozorování a analýzy dokumentů. Zúčastněná ropná společnost na moři zavedla počátkem roku 2010 nové bezpečnostní myšlení pro všechny své zaměstnance a subdodavatele. Výsledky ukazují, že došlo k některým významným, pozitivním změnám jak v přístupu jednotlivých zaměstnanců k bezpečnosti, tak v silném organizačním odhodlání úzce spolupracovat se zaměstnanci na zajištění nejvyššího stavu bezpečnosti práce na ropných plošinách. Výsledky však také ukazují, že pro zajištění těchto pozitivních účinků je důležité kampaň udržovat.
 • klíčová slova: průmysl ropný - moře - těžba - programy bezpečnosti práce - kampaně - kultura bezpečnosti práce - klima bezpečnostní

BARKER, ROGER: Identifying factors that contribute to structural firefighter heat strain in North America Identifikace faktorů, které přispívají k tepelné zátěži hasičů v Severní Americe

 • anotace: Tento článek popisuje výsledky průzkumu mezi hasiči, jehož cílem bylo zjistit podmínky, které přispívají k tepelné zátěži při hašení požárů staveb. Článek vychází z odpovědí přibližně 3 000 hasičů z USA a Kanady a poskytuje neocenitelné informace o tom, jak hasiči spojují podmínky prostředí, pracovní úkoly a další faktory s tepelnou zátěží. Polovina dotázaných hasičů zažila během své služby tepelný stres. Na místě požáru mohou nosit plně nasazenou výstroj po dobu 2 hodin nebo déle, což posiluje význam prodyšnosti výstroje jako faktoru tepelné zátěže. Výsledky průzkumu jsou užitečné při zvažování srovnávací hodnoty celkových tepelných ztrát (THL) a tepelného odporu při odpařování (Ref) pro předpovídání tepelné zátěže související s obleky.
 • klíčová slova: prostředí tepelné - zátěž tepelná - stres tepelný - hasiči - OOPP - prostředky ochranné - USA

YOVI, EFI YULIATI: Safety climate and risk perception of forestry workers : a case study of motor-manual tree felling in Indonesia Bezpečnostní klima a vnímání rizik lesními dělníky: případová studie u ručního kácení stromů v Indonésii

 • anotace: Těžba dřeva, zejména motorová ruční těžba, je nebezpečná pro zdraví a bezpečnost lesních dělníků. Cílem této studie je prozkoumat mentální bezpečnostní modely těchto pracovníků, a to jak na úrovni nadřízených, tak také operátorů pomocí dotazníku Nordic safety climate. Analýza bezpečnostního klimatu odhalila, že vedoucí pracovníci špatně chápou prioritu bezpečnosti, kompetence, zmocnění a spravedlnost. Kromě toho tato studie zjistila, že provozovatelé zatím nepovažují bezpečnost za prioritu. Chyběla komunikace o bezpečnosti a provozovatelé byli skeptičtí vůči současnému systému bezpečnosti. Tato zjištění zdůrazňují zásadní význam zavedení bezpečnostních opatření do pracovního prostředí operátorů. Analýza vnímání rizik odhalila, že rodinní příslušníci mají větší averzi vůči obávaným rizikovým faktorům než provozovatelé.
 • klíčová slova: lesnictví - kácení - těžba dřeva - ergonomie - podpora zdraví - chování bezpečné - BOZP - klima bezpečnostní - vnímání rizik

ZAMPETAKIS, LEONIDAS A.: Occupational hazard perceptions as factors influencing students’ intentions to engage in part-time jobs Vnímání pracovních rizik jako faktorů ovlivňujících záměry studentů pracovat na částečný úvazek

 • anotace: Účelem této studie bylo prozkoumat vliv vnímání důležitosti pracovních rizik a finančních zisků studenty na záměry zapojit se do práce na částečný úvazek. Zkoumána byla také role hodnotové úrovně vyspělosti studentů. Jako teoretický rámec pro ověření hypotéz byla použita teorie zachování zdrojů (COR) a teorii pracovních požadavků a zdrojů (JD-R). Autoři provedli faktorový průzkumný experiment na vzorku 858 studentů. Byly zkoumány přímé a moderující účinky hodnot maturity studentů. Studenti považovali finanční zisky za důležitější při rozhodnutí přijmout práci na částečný úvazek ve srovnání s pracovními riziky. Hodnocení zralosti studentů negativně souviselo s jejich pracovními záměry a moderovalo vliv finančních zisků a vnímání psychologických rizik na záměry. Studie poskytla pohled na vnímání pracovních rizik a finančních přínosů studenty a jejich záměr přijmout práci na částečný úvazek. Výsledky rovněž naznačují přímý a moderující vliv hodnot zralosti studentů.
 • klíčová slova: studenti - úvazky pracovní - rizika pracovní - vnímání rizik

OCAK, NECMIYE YALCIN: Occupational accidents of emergency medicine residents in Turkey Pracovní úrazy rezidentů urgentní medicíny v Turecku

 • anotace: Zdravotničtí pracovníci jsou ve svém pracovním prostředí vystaveni mnoha biologickým, chemickým, fyzikálním a psychosociálním nebezpečím a rizikům. Cílem tohoto výzkumu bylo prozkoumat typy a četnost pracovních úrazů, stav jejich oznamování a predisponující faktory, kterým byli v posledních 12 měsících v Turecku vystaveni rezidenti urgentní medicíny (emergency medicine residents, EMRs). Byly zkoumány popisné charakteristiky účastníků, charakteristiky pracovních úrazů, kterým byli vystaveni v posledních 12 měsících, a stav používání osobních ochranných prostředků (OOP). Autoři zjistili, že 215 EMRs bylo v posledních 12 měsících vystaveno 1919 pracovním úrazům a pouze 287 z těchto úrazů bylo nahlášeno. Všichni účastníci měli v posledních 12 měsících alespoň jeden pracovní úraz. Osobní ochranné pracovní prostředky nebyly použity u 37,9 % biologických a 44 % chemických úrazů při přenosu. Četnost použití osobních ochranných pracovních prostředků v nezbytných situacích pro ochranné rukavice, chirurgické masky, respirátory, ochranné brýle, pláště a obličejové štíty byla 60, 19, 19, 8, 15 a 4 %. Bylo zjištěno, že skutečný počet pracovních úrazů je podstatně vyšší, než se uvádí. Zvyklosti používání osobních ochranných pracovních prostředků u OZP byly nižší, než by měly být.
 • klíčová slova: medicína urgentní - zdravotníci - rizika pracovní - úrazy pracovní - OOPP - prostředky ochranné - vybavení

KALTEH, HAJI OMID: A macroergonomics perspective for exploring safety culture factors : a qualitative content analysis approach Makroergonomická perspektiva pro zkoumání faktorů kultury bezpečnosti: přístup kvalitativní obsahové analýzy

 • anotace: Ačkoli je hodnocení kultury bezpečnosti užitečným přístupem ke snižování počtu pracovních úrazů, neexistuje žádné její kvalitativní zkoumání založené na systémovém přístupu. Tato studie byla provedena s cílem vysvětlit zkušenosti pracovníků rafinerie s otázkami bezpečnosti a rozšířit konstrukty kultury bezpečnosti pomocí makroergonomického přístupu. Z rozhovorů bylo získáno 420 kódů. Zařazením kódů do subsystémů vzniklo pět kategorií v subsystému organizace, dvě kategorie v subsystému práce, jedna kategorie v subsystému lidé, dvě kategorie v subsystému technologie a dvě kategorie v subsystému prostředí. Kromě společných faktorů v hodnotících škálách byly za účinné pro postoje pracovníků a jejich bezpečnostní chování považovány faktory, jako je rozvrh práce, bezpečnostní standardy v nových technologiích a vnější faktory organizace, například finanční podmínky. Zkoumání názorů pracovníků na bezpečnost na pracovišti na základě makroergonomického přístupu vyvinulo odlišné faktory kultury bezpečnosti. Zdá se, že vlastnosti odvětví, prostředí a technologie spolu s organizačními faktory jsou důležité při posuzování kultury bezpečnosti.
 • klíčová slova: makroergonomie - kultura bezpečnosti práce - organizace práce - faktory pracovní

JAIN, RAHUL: Risk factors of musculoskeletal symptoms among mobile device users during work from home Rizikové faktory muskuloskeletálních symptomů u uživatelů mobilních zařízení při práci z domova

 • anotace: Lidé jsou v důsledku epidemie covid-19 nuceni provádět pracovat doma a využívat mobilní zařízení (mobile devices, MD). V tomto případě je dlouhodobé používání MD hlavní příčinou zdravotních problémů souvisejících s prací. Subjekty průzkumu vyplnily dotazník s otázkami týkajícími se jejich demografických údajů, používání MD a muskuloskeletálních symptomů (MSS), kterým čelily. Online průzkum přinesl 720 odpovědí. Více než polovina zaměstnanců zaznamenala MSS v horní části těla. Věk, pohlaví a užívání MD korelovaly s MSS v různých oblastech těla. Podle zjištění binomické logistické regrese pohlaví významně souviselo s MSS v jednotlivých oblastech těla. Výsledky ukazují, že MD mohou být efektivně využívány při střednědobých volnočasových aktivitách, pokud jsou používány v souladu s jejich základními potřebami.
 • klíčová slova: práce z domova - práce dálková - technologie mobilní - aparát pohybový - symptomy - onemocnění muskuloskeletální - koronavirus

MUNISWAMY, PRABHU: Association between physical and mental health variables among software professionals working at home : a secondary analysis Vztah mezi proměnnými fyzického a duševního zdraví u softwarových profesionálů pracujících doma: sekundární analýza

 • anotace: Souvislost fyzické aktivity (PA) nebo sedavého chování (SB) s duševním zdravím u softwarových profesionálů pracujících na dálku zůstává nejasná. Autoři provedli sekundární analýzu proměnných fyzického zdraví (doba PA a SB během pracovních a nepracovních dnů) a proměnných duševního zdraví (stres, úzkost, deprese) z primární studie. Devadesát pět procent účastníků (n = 76) nesplnilo globální doporučení pro PA. Studie zjistila, že denní doba PA negativně souvisí se stresem (β = -1,57; p = 0,02), úzkostí (β = -1,01; p = 0,04) a depresí (β = -0,68; p = 0,47). Dále bylo zjištěno, že průměrná denní doba sezení během pracovního dne pozitivně souvisí se stresem (β = 0,28; p = 0,00), úzkostí (β = 0,01; p = 0,04) a depresí (β = -0,68; p = 0,03). Organizační politiky by měly prosazovat zavádění strategií PA nebo SB pro zlepšení duševního zdraví u pracovníků na dálku.
 • klíčová slova: práce z domova - práce dálková - práce vsedě - zaměstnání sedavá - zdraví duševní - zdraví fyzické - aktivity fyzické - koronavirus

CIGILOGLU, AHMET: Different reflections of the face mask : sleepiness, headache and psychological symptoms Různé odrazy obličejové masky: ospalost, bolest hlavy a psychické příznaky

 • anotace: Pandemie covid-19 měla na zdravotnické pracovníky významné fyzické i psychické dopady. Cílem této studie je zhodnotit vztah mezi nošením obličejových masek a bolestmi hlavy, ospalostí, náladovostí a příznaky úzkosti u zdravotnických pracovníků. Průzkumu se zúčastnilo 365 zdravotnických pracovníků pracujících během pandemie. K hodnocení depresivních příznaků, příznaků úzkosti a denní ospalosti byly použity Beckův inventář deprese, Beckův inventář úzkosti a Epworthská škála ospalosti. Účastníci byli rovněž dotazováni na nově vzniklé bolesti hlavy. Téměř polovina účastníků (47,6 %) uvedla nově vzniklé bolesti hlavy a 23,2 % uvedlo nadměrnou denní spavost. Četnost depresivních a úzkostných příznaků byla 43,7 %, resp. 59,2 %. Skóre ospalosti a frekvence nově vzniklých bolestí hlavy byly vyšší u žen a u osob používajících filtrační obličejové respirátory. Byla zjištěna statisticky významná pozitivní korelace mezi délkou nošení masky, skóre depresivních a úzkostných příznaků a skóre ospalosti. Tato studie ukázala, že mnoho zdravotnických pracovníků, kteří nosili obličejové masky, trpělo během pandemie covid-19 ospalostí, bolestmi hlavy a psychickými příznaky. Tato zjištění poukazují na důležitost zlepšení pracovních podmínek a plánování psychologických intervencí pro zdravotnické pracovníky.
 • klíčová slova: masky obličejové - ospalost - bolesti - hlava - zdravotníci - péče zdravotní

KOSCHMANN, MAX: Empirical investigation into underground utility strikes for supporting incident prevention : cases in Melbourne, Australia Empirické zkoumání zásahů do podzemních inženýrských sítí pro podporu prevence nehod: případy v Melbourne, Austrálie

 • anotace: Podzemní inženýrské sítě představují nebezpečí při výkopových pracích. Pro prevenci jsou k dispozici služby na jedno zavolání. Ale i s touto službou a mnoha dalšími technologiemi dochází k nehodám v alarmující míře. Výzkumný tým vypracoval plán pozorování příslušných incidentů, ke kterým dochází na několika stavbách v Melbourne. Během dvou let bylo zjištěno třicet případů zásahů služby a data ukázala existenci společných příčin souvisejících s proaktivitou v operativním řízení. Patří sem chyby při používání současných nástrojů, jako jsou geografické informační systémy, které musí správně zobrazovat nejaktuálnější zasypanou infrastrukturu, aby byly účinné. Tento výzkum také zdůraznil potřebu dodržování postupů, které zahrnují vytyčení majetku na místě a jeho prokázání nedestruktivním kopáním před zahájením výkopových prací. K ověření výsledků výzkumu byly použity dva praktické scénáře.
 • klíčová slova: výstavba - stavby podzemní - výkopy - sítě inženýrské - postupy bezpečnostní - nehody - prevence nehod

NEZHAD, VAHIDEH MOHAMMADI: Effects of mento-physical exercises on mental fatigue of shift work Vliv mentálně-fyzických cvičení na psychickou únavu při práci na směny

 • anotace: Cílem této studie je zjistit, zda mentálně-fyzická cvičení mohou snížit duševní únavu během práce na směny. Náhodně byly vybrány výzkumné subjekty zahrnující pracovníky dispečinku městského vlakového systému, u nichž byla hodnocena duševní únava před a po přestávkách na odpočinek u kontrolní a experimentální skupiny. U experimentální skupiny byl použit nový protokol, který zahrnoval dechová cvičení, izometrická a izotonická cvičení a progresivní relaxaci během mezisměnové přestávky. K hodnocení únavy byl použit navržený dotazník a Stroopův test, resp. reakční doba. Výsledky před testem a po něm ukázaly, že mentální, vizuální a fyzická únava a reakční čas se u kontrolní skupiny snížily o 14,48, 49,22, 26,85 a 8,35 % a u experimentální skupiny o 36,42, 48,48, 76,37 a 20,56 %. Studentův t-test na hladině α 5 % ukázal, že mentálně-fyzická cvičení účinně snížila psychickou a fyzickou únavu i reakční čas v experimentální skupině ve srovnání s kontrolní skupinou.
 • klíčová slova: únava - práce na směny - směny pracovní - cvičení

CIL, MUHAMMET: Research on factors affecting the risk-taking behavior of personnel working in the forest products sector Výzkum faktorů ovlivňujících rizikové chování zaměstnanců pracujících v odvětví lesnictví

 • anotace: Skutečnost, že pracovní úrazy jsou v odvětví lesnictví trvalým problémem, podnítila tento výzkum faktorů ovlivňujících rizikové chování (risk-taking behavior, RTB) zaměstnanců. Pochopení RTB zaměstnanců v tomto odvětví by pomohlo manažerům snížit počet pracovních úrazů a vyvinout účinné bezpečnostní intervence. Cílem této studie bylo proto zjistit vliv individuálních, organizačních a pracovních faktorů a dílčích faktorů na RTB zaměstnanců pomocí modelu strukturálních rovnic (SEM). Průzkum byl proveden u 623 zaměstnanců odvětví lesních produktů v 64 podnicích v provinciích Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli a Yalova. Výsledky ukázaly, že organizační faktory a faktory pracoviště mají významný vliv na RTB zaměstnanců. U individuálních faktorů však nebyl zjištěn žádný vliv, ačkoli subfaktor kognitivní předpojatosti měl na RTB pozitivní vliv. Naopak bezpečnostní klima, bezpečnostní školení, používání osobních ochranných prostředků a pracovní podmínky měly na RTB zaměstnanců negativní vliv.
 • klíčová slova: chování nebezpečné - rizika pracovní - faktory rizikové - lesnictví - podniky - BOZP - vnímání rizik

RAZA, ALI: Assessment of obstructive and restrictive patterns of lung function among the workers of brick kilns Hodnocení obstrukčních a restrikčních plicních funkcí u pracovníků v cihelnách

 • anotace: Cílem tohoto článku je změřit obstrukční a restrikční vzorce plicních funkcí u 506 pracovníků ve věku od 18 do 60 let, kteří mají alespoň 1 rok praxe v cihelnách. Pracovníci vyplnili dotazník a také jim byly změřeny plicní funkce pomocí spirometru. Bylo zjištěno, že 81 % pracovníků mělo abnormální plicní funkce, z toho 33 % obstrukční a 67 % restrikční postižení. Dále bylo zjištěno těžké obstrukční postižení u 56 % pracovníků, 41 % mělo středně těžké obstrukční postižení a pouze 3 % lehké obstrukční postižení. Plicní abnormality pracovníků souvisely se zvýšenou pracovní expozicí prachu a kouři z cihelných pecí.
 • klíčová slova: cihelny - expozice pracovníků - plíce - funkce - rizika zdravotní - kouře - prach

AKBOLAT, MAHMUT: Moderating effect of psychological well-being on the effect of workplace safety climate on job stress Moderující vliv psychické pohody na vliv bezpečnostního klimatu na pracovišti na pracovní stres

 • anotace: Hlavním cílem této studie je odhalit moderující vliv psychické pohody na vliv bezpečnostního klimatu na pracovišti na pracovní stres. Dotazníky vrátilo celkem 291 zdravotnických pracovníků, mezi nimiž bylo 75,9 % žen, a průměrný věk vzorku byl 32,83 ± 6,03 let. Většina účastníků (66,6 %) měla bakalářské nebo vyšší vzdělání. Data byla analyzována pomocí modelování strukturálních rovnic. Hayesův model 4 byl použit k identifikaci zprostředkující role psychické pohody na vliv klimatu bezpečnosti práce na pracovní stres. Podle výsledků analýzy je vytvořený model signifikantní a psychologická pohoda hraje zprostředkující roli na vliv klimatu bezpečnosti práce na pracovní stres, Za prvé, bezpečnostní prostředí vnímané zaměstnanci snižuje jejich stres. Za druhé, psychologická pohoda hraje zprostředkující roli ve vztahu k účinku bezpečnostního klimatu na pracovní stres. Tato role přispívá ke snížení stresu prostřednictvím zlepšení bezpečnostního klimatu.
 • klíčová slova: pohoda pracovní - klima bezpečnostní - stres pracovní - pracoviště - péče zdravotní - podpora zdraví

TAHERNEJAD, SOMAYEH: Investigation of office workers’ sitting behaviors in an ergonomically adjusted workstation Zkoumání sedavého zaměstnávání kancelářských pracovníků na ergonomicky upraveném pracovišti

 • anotace: Běžná ergonomická kancelářská pracovní místa jsou navržena pro několik optimálních poloh. Nicméně sezení je dynamická činnost a ideální poloha při sezení se v praxi udržuje jen zřídka. Cílem této studie bylo proto prozkoumat chování kancelářských pracovníků při sezení v reálném pracovním prostředí s využitím ergonomicky upravených pracovních míst a zjistit, zda podporují udržování vhodných poloh při sezení. Chování při sezení (četnost poloh a změn poloh různých částí těla) bylo zkoumáno u 26 kancelářských pracovníků během 60minutového sezení pomocí metody záznamu a klasifikace poloh. K posouzení posturální zátěže byla použita také metoda rychlého hodnocení horních končetin (RULA). Poté byly výsledky metody RULA porovnány s výsledky ze zkoumání chování kancelářských pracovníků při sezení. Běžná ergonomická pracovní místa byla účinná při odstraňování některých nepříjemných poloh. V chování účastníků při sezení však byly pozorovány některé důležité rizikové faktory, jako je držení polohy s nevhodným zakřivením bederní páteře (86 % pozorování) a udržování polohy po dlouhou dobu (po dobu 7-12 min), zatímco v metodě RULA byly zanedbány. Běžné ergonomické pracovní stanice nemohly zaručit vhodné chování uživatelů při sezení.
 • klíčová slova: práce vsedě - sezení - zaměstnání sedavá - polohy pracovní - končetiny horní - kanceláře - ergonomie - místa pracovní

RAJITHA KAWSHALYA MAILAN ARACHCHIGE DON: Sri Lankan migrant worker perceptions of workplace hazard and safety awareness : case of the manufacturing industry in Korea Vnímání nebezpečí na pracovišti a povědomí o bezpečnosti práce migrujícími pracovníky ze Srí Lanky: případ zpracovatelského průmyslu v Koreji

 • anotace: Tato studie byla provedena s cílem porozumět pohledu nekvalifikovaných srílanských zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu a získat tak hlubší porozumění, jak smysluplně využívat pracovní sílu přistěhovalců na pracovišti v hostitelské zemi. Strukturální dotazník byl vypracován podle předchozích studií a mezinárodních pracovních standardů a byl ověřen s odborníkem v oboru. Dotazník obsahoval tři části zahrnující základní informace, vnímání rizik na pracovišti a povědomí pracovníků o bezpečnosti a ochraně zdraví. Překážkou se staly neznámé pracovní postupy a procesy v důsledku nedostatečného školení v oblasti bezpečnosti práce a pracovních postupů. Z dalšího šetření této studie vyplývá, že jazyk je jednou z hlavních překážek života a práce v Koreji.
 • klíčová slova: pracovníci migrující - migranti - BOZP - vnímání rizik - síla pracovní - překážky - Korea

PILAT, CHRISTIAN: An ergonomic welding torch reduces physical load response and improves welding quality in novices : a pilot study Ergonomický svařovací hořák snižuje fyzickou zátěž a zlepšuje kvalitu svařování u začátečníků: pilotní studie

 • anotace: Cílem této křížové pilotní studie bylo porovnat fyzickou odezvu na zátěž ergonomicky vylepšeného svařovacího hořáku s běžným hořákem. Deset nezkušených dobrovolníků provádělo experimentální rozšířený virtuální svařovací pokus ve výšce hrudníku (kód ASME 1G) a nad hlavou (kód ASME 4G) s oběma svařovacími hořáky v náhodném pořadí. Zátěž a únava kosterního svalstva byly hodnoceny pomocí povrchové elektromyografie a změn izometrické maximální síly. Jako další výsledné parametry byly definovány pocit bolesti, vnímaná námaha a kvalita provedení svařování. Reakce svalové zátěže u tří z osmi svalů byla nižší ve prospěch ergonomického svařovacího hořáku, což šlo ruku v ruce s nižším pocitem bolesti a vyšší přesností práce. Ergonomicky vylepšený svařovací hořák snižuje akutní reakci na fyzickou zátěž a pocit bolesti, což v konečném důsledku umožňuje lepší výkon a může přispět k prevenci muskuloskeletálních onemocnění v dlouhodobém horizontu.
 • klíčová slova: svařování - hořáky svářečské - ergonomie - zátěž fyzická - aparát pohybový

EREZUMA, UNAI LATORRE: Use of a passive lumbar back exoskeleton during a repetitive lifting task : effects on physiologic parameters and intersubject variability Použití pasivního bederního exoskeletu při opakovaném zvedání: vliv na fyziologické parametry a intersubjektovou variabilitu

 • anotace: Tato studie hodnotila vliv nošení exoskeletu Laevo v2.56 (Laevo, Nizozemsko) na fyziologické parametry související s pracovní zátěží a metabolickými náklady (MC) během zvedacího úkolu, zkoumala variabilitu výkonu exoskeletu mezi uživateli a zjišťovala, zda vnímané nepohodlí negativně koreluje se snížením MC. Dvacet účastníků absolvovalo 4minutový opakovaný zvedací úkol s exoskeletem a bez něj. Byly shromážděny dechové plyny, srdeční frekvence, laktát v krvi a hodnocení vnímané námahy a pociťovaného nepohodlí a vypočítán MC. Výsledky ukázaly, že nošení exoskeletu významně snížilo MC a spotřebu kyslíku během zvedacího úkolu o 4,8 %, resp. 3,8 %. Ke snížení pracovní zátěže došlo u 65 % účastníků. Závěrem lze říci, že exoskelet Laevo v2.56 snížil MC a pracovní zátěž při opakovaném zvedacím úkolu v závislosti na subjektu. Budoucí studie by se měly zaměřit na identifikaci faktorů, které by mohly způsobit variabilitu výkonu, jako jsou interakční síly mezi uživatelem a robotem.
 • klíčová slova: exoskeletony - páteř bederní - zvedání - manipulace s břemeny - bolesti v zádech

 

KANbrief - č. 1 (2023)

TRÄGER, SVEN: Automated driving in industrial and trade environments Automatizované řízení v průmyslovém a obchodním prostředí

 • anotace: Stále více společností využívá vozidla bez řidiče. Požadavky a podmínky platné pro jejich používání však často vyvolávají nejistotu. Publikace Fachbereich AKTUELL FBHM 119 poskytuje výrobcům a provozovatelům těchto vozidel v různých odvětvích pomoc při navrhování a bezpečném používání automatizovaných vozidel.
 • klíčová slova: vozidla automatizovaná - vozidla autonomní - bezpečnost - design

MATTIUZZO, CORRADO: Early information system : timely information is essential Včasný informační systém: včasné informace jsou zásadní

 • anotace: Sektorové fórum CEN pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zřídilo informační systém. To mu umožní účinněji reagovat na normalizační témata týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - standardizace - normalizace - systémy informační

KOCH, J.: Guideline to the selection and use of protective gloves Pokyny pro výběr a používání ochranných rukavic

 • anotace: Informace z mnoha norem jsou shrnuty v jediném dokumentu v nové normě ISO/TR 8546:2022 - Ochrana rukou - Pokyny pro výběr a použití, což usnadňuje výběr správných ochranných rukavic.
 • klíčová slova: rukavice ochranné - ochrana rukou - výběr - použití - normy

 

KANbrief - č. 4 (2022)

MIESNER, SONJA: Artificial intelligence meets occupational safety and health Umělá inteligence se setkává s bezpečností a ochranou zdraví při práci

 • anotace: Přibližně 130 odborníků z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výzkumu, normalizace a regulace se 20. října sešlo na 7. konferenci EUROSHNET v Paříži, aby diskutovali o výzvách, které představuje umělá inteligence pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • klíčová slova: inteligence umělá - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP - výzvy - konference mezinárodní

 

Le travail humain - č. 3 (2022)

THUILLIER, JULIEN: Effets des stratégies de présentation de soi utilisées par les employé.e.s lesbiennes et gays au travail sur la recherche de soutien social et le bien-être psychologique au travail : une question de congruence entre les identités présentées au travail et hors-travail? Vliv strategií sebeprezentace používaných lesbickými a homosexuálními zaměstnanci v práci na hledání sociální podpory a psychickou pohodu v práci: otázka shody mezi prezentovanými identitami v práci a mimo ni?

 • anotace: Vzhledem k tomu, že se mohou stát terčem institucionální a mezilidské diskriminace, mohou lesby a gayové na pracovišti používat různé strategie řízení identity (falšování, vyhýbání se, integrace), aby svou sexuální orientaci skryli nebo odhalili. V odborné literatuře se předpokládá, že skrývání má negativní účinky a odhalování pozitivní. Empirické studie však ukázaly smíšené výsledky týkající se souvislostí mezi strategiemi řízení identity přijatými na pracovišti a proměnnými souvisejícími s budováním vztahů nebo s duševním zdravím na pracovišti. S cílem poukázat na tyto smíšené výsledky zkoumala tato studie, zda řízení identity používané v mimopracovních oblastech slouží jako moderátory ve vztazích mezi strategiemi řízení identity používanými v práci a dvěma ukazateli pracovní socializace: a) chováním při hledání sociální podpory na pracovišti a b) psychickou pohodou v práci. Internetový průzkum provedený mezi 234 lesbami a gayi ukázal, že používání strategie integrace v práci mělo pozitivní vztah k chování při hledání sociální podpory pouze tehdy, když byla integrace ve vysoké míře používána i v mimopracovních doménách (což svědčí o kongruenci strategie integrace napříč životními doménami). Rovněž uvedli, že falšování na pracovišti mělo negativní vztah s psychickou pohodou v práci pouze tehdy, když bylo falšování málo využíváno v mimopracovním prostředí. Tyto výsledky jsou diskutovány ve světle dřívějších studií a naznačují několik cest intervence pro psychology.
 • klíčová slova: homosexuálové - pohoda pracovní - vztahy mezilidské - pracoviště - socializace - aspekty psychologické

COMPAN, NATHAN: Les Situations de Collaboration Capacitante (ECS) : intérêt pour l’analyse des collaborations humain-technologie de l’industrie contemporaine Situace kapacitní spolupráce (SCS): význam pro analýzu spolupráce člověka a technologie v současném průmyslu

 • anotace: Ať už je cílená nově vznikající technologie jakákoli, skutečný výkon je vždy sociotechnický. Při zavádění nově vznikající technologie tedy není rozhodující otázka "Co bude nově vznikající technologie schopna udělat?", ale "Co bude člověk schopen udělat s nově vznikající technologií?". Situace umožňující spolupráci (Enabling Collaborative Situation, ECS) je pracovní situace, v níž člověk a nově vznikající technologie spolupracují, což člověku umožňuje rozšířit možnosti jeho činnosti. V tomto článku je zkoumán význam ECS pro analýzu stávajících pracovních situací. Mohla by být užitečná i při navrhování, a to vzhledem k požadavkům, které klade na nasazení činnosti.
 • klíčová slova: technologie nové - průmysl 4.0 - činnosti pracovní - systém člověk-stroj - spolupráce

 

Le travail humain - č. 4 (2022)

MOKOUNKOLO, RENÉ: Interactions interculturelles, épanouissement psychologique au travail et comportements de citoyenneté organisationnelle interpersonnelle : rôle médiateur de l’intelligence culturelle Interkulturní interakce, psychologické uspokojení v práci a interpersonální chování v organizaci: zprostředkující role kulturní inteligence

 • anotace: Vzhledem k výzvám ekonomické globalizace tato studie analyzuje roli kulturní inteligence ve vztahu mezi interkulturními interakcemi na jedné straně a psychologickým uspokojením v práci a mezilidským chováním v organizaci na straně druhé. 335 zaměstnanců ze všech oblastí života vyplnilo dotazník. Výsledky analýzy potvrdily, že kulturní inteligence plně zprostředkovává vliv interkulturních interakcí na psychologické uspokojení v práci a interpersonální chování v rámci organizace. Naznačují, že mezikulturní interakce podporují rozvoj kulturní inteligence, která následně pozitivně přispívá k psychickému uspokojení v práci a interpersonálnímu chování. Kulturní inteligenci tak lze považovat za ústřední faktor přispívající k podpoře psychického zdraví v práci v multikulturním kontextu. Diskutován je přínos studie pro výzkum a podporu psychologického zdraví v multikulturním pracovním kontextu, jakož i její omezení a perspektivy.
 • klíčová slova: inteligence kulturní - diverzita - vztahy mezilidské - interakce - pracoviště - zdraví duševní - aspekty psychologické

DESMETTE, DONATIENNE: Discrimination liée à l’âge et burnout: des effets différenciés selon l’âge à travers la perspective temporelle future professionnell Diskriminace na základě věku a vyhoření: věkově diferencované účinky z pohledu budoucnosti povolání

 • anotace: Věková diskriminace je rizikovým faktorem vyhoření, zejména u starších pracovníků. Jen málo studií však zkoumalo procesy, které vysvětlují vliv věkové diskriminace na vyhoření. Tento výzkum analyzuje účinky věkové diskriminace na vyhoření prostřednictvím perspektivy budoucího času v práci v závislosti na věku pracovníků. Průřezová studie s využitím online dotazníku byla provedena u 231 pracovníků. Výsledky ukazují, že věková diskriminace je pozitivně spojena s vyhořením u starších pracovníků, ale ne u mladších pracovníků, a to prostřednictvím snížení jejich budoucí časové perspektivy v práci. Dále se ukazuje, že věková diskriminace se dotýká i pracovníků středního věku, a to prostřednictvím snížení jejich budoucí časové perspektivy. V neposlední řadě výsledky přispívají k nedávným studiím využívajícím nástroj Burnout Assement Tool jako nástroje pro měření vyhoření. Jsou navržena doporučení pro boj s věkovou diskriminací a prevenci vyhoření.
 • klíčová slova: věk - pracovníci starší - diskriminace - vyhoření - život pracovní

 

Pracovní lékařství - č. 1-2 (2022)

FILAUSOVÁ, DRAHOMÍRA: Determinanty subjektivní únavy a bolesti sester při fyzické manipulaci

 • anotace: Cílem příspěvku je popsat subjektivně vnímanou únavu a bolest sester v souvislosti s fyzickou manipulací s pacientem v ošetřovatelské praxi. Za fyzickou manipulaci je považováno veškeré fyzické zacházení s pacienty, jde o činnosti zahrnující jakýkoliv druh pohybu a manipulace s pacientem. Výzkumné šetření bylo realizováno kvantitativní metodou za využití nestandardizovaného online dotazníku. Sběr dat probíhal v dubnu až květnu 2020. Výzkumný soubor tvořily sestry z vybraných nemocnic v Jihočeském kraji, které pracovaly na standardním interním oddělení, standardním chirurgickém oddělení, JIP interního typu, JIP chirurgického typu, oddělení následné péče a ARO. Analýza dat byla provedena v programu SASD a IBM SPSS 24.0. K hodnocení pocitů únavy a bolesti byl sestaven anonymní dotazník vlastní konstrukce. Položky byly hodnoceny Likertovou škálou. Výzkum prokázal, že sestry uvádí „často“ vnímanou bolest v 30,2 % a 8,30 % sester zmiňovalo pociťovanou bolest „vždy“ při každé manipulaci s pacientem. Na únavu si „často“ stěžovalo 41,7 % a „vždy“ uvedlo 14,6 % sester. Realizovaný výzkum prokázal statisticky významné souvislosti mezi výskytem bolesti kosterně svalového systému a průměrným počtem pacientů, se kterými sestry při směně manipulovaly (p < 0,01), výskytem bolesti kosterně svalového systému a manipulací s nesoběstačným pacientem (p < 0,001) a dále mezi výskytem bolesti a spoluprací pacientů při fyzické manipulaci (p < 0,05). Také byla zjištěna statisticky významná souvislost fyzické únavy se spokojeností s počtem sester na směně (p < 0,001), fyzické únavy s prováděním fyzické manipulace s nesoběstačným pacientem denně nebo při každé směně (p < 0,001) a fyzické únavy a spoluprací pacientů při FM (p < 0,05). Výsledky prokázaly, že subjektivně vnímaná bolest a únava sester pracujících v praxi může souviset s řadou faktorů, nejčastěji však se soběstačností pacienta. Získané výsledky se mohou stát podkladem pro další vzdělávání sester v problematice FM.
 • klíčová slova: péče zdravotní - ošetřovatelé - sestry zdravotní - manipulace ruční - zátěž fyzická - únava

KUBÁTOVÁ, R.: Pracovnělékařská problematika u profese silničář se zaměřením na Jihočeský kraj v letech 2016-2021

 • anotace: Článek informuje o pracovnělékařské problematice a o ohlášených nemocech z povolání u profese silničář v Jihočeském kraji v letech 2016 až 2021, zjištěných v rámci prováděné smluvní pracovnělékařské péče za využití dat z registru nemocí z povolání.
 • klíčová slova: nemoci z povolání - služby pracovnělékařské - silničáři - dělníci

HOLUBOVÁ, M.: Zkušenosti s ověřováním podmínek vzniku covid-19 pro účely posuzování nemoci z povolání během dvou let pandemie (stav k 31. 3. 2022)

anotace: Od roku 2020 je vyhlášena celosvětová pandemie vyvolaná RNA virem SARS-CoV-2. V souvislosti s ní došlo k výskytu onemocnění covid-19, které se stalo další možnou nemocí z povolání. Při ověřování podmínek vzniku onemocnění ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví nastávají různé situace, jejichž příkladový výčet je podrobněji uveden v textu.

klíčová slova: koronavirus - nákazy - rizika zdravotní - ověřování

 

Professional Safety - č. 2 (2023)

AUBIN, KARLY ST.: The hierarchy of influences : an update to the hierarchy of controls Hierarchie vlivů: aktualizace hierarchie kontrolních mechanismů

 • anotace: Obrácený trojúhelník hierarchie kontrol, který byl koncipován ve 40. letech minulého století Národní radou pro bezpečnost, je široce používaným nástrojem pro prevenci pracovních rizik. Jeho cílem je poskytnout systematický přístup k bezpečnosti tím, že poskytuje konstrukci pro postupný přístup k rizikům, která by jinak mohla vést k úrazům, a jejich snižování. Hierarchie kontrolních opatření usiluje o maximální snížení nebezpečí a nařizuje, aby nižší úroveň kontrolních opatření byla přijata až poté, co byly nejprve zváženy a vyzkoušeny přísnější úrovně eliminace. To vše dává smysl, alespoň teoreticky. Pochopitelně se tento přístup zdá být nenáročný, téměř bezchybný. Nicméně i když je hierarchie kontrol dobře míněná, je teoretická, mnohem více "in vitro" (funguje ve vysoce kontrolovaných, umělých laboratorních scénářích) než "in vivo" (v reálném životě). Předpokládá, že vše bude bezpečné, pokud napravíme prostředí a nástroje, a to buď odstraněním rizik, nebo nahrazením rizik vyšší úrovně riziky nižší úrovně. Navíc předpokládá, že většinu rizik odstraníme, pokud jen zavedeme správné technické kontroly. Opět, v kontrolovaném, dokonalém světě to dává smysl. Nebere však v úvahu lidské chování. Proto se domníváme, že hierarchie kontrolních mechanismů je pro současné použití ve skutečnosti příliš omezená a měla by být rozšířena, avšak nikoli nahrazena. Článek tedy diskutuje tento nástroj a ukazuje možnosti jeho rozšíření.
 • klíčová slova: prevence rizik - eliminace rizik - nástroje - kontroly - hierarchie - opatření bezpečnostní

MULLINS-JAIME, CHARMAINE: Safety professionals : change agents for climate action Profesionálové v oblasti BOZP: hybatelé změn v oblasti klimatických změn

 • anotace: Profesionálové v oblasti bezpečnosti práce jsou aktéry změn, a proto mají jedinečnou kvalifikaci k tomu, aby vedli své organizace k uhlíkové neutralitě a udržitelnosti. Tito odborníci mají potřebné dovednosti pro to, aby se stali nositeli změn v oblasti klimatu, protože jsou odborníky na řízení rizik, vynikajícími komunikátory, vzdělavateli, tvůrci konsensu a sjednotiteli - což jsou vlastnosti potřebné pro katalyzování organizačních opatření v oblasti klimatu. Mají také tendenci být altruističtí, vedeni touhou chránit lidi, což z nich činí ideální správce klimatu. Komunikace o změně klimatu a zmírňování jejích dopadů v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví je nejlepším motivačním rámcem, v němž lze přijímat zmírňující opatření. Odborníci na BOZP mohou svým organizacím pomoci stát se uhlíkově neutrálními tím, že přijmou přístup neustálého zlepšování s přizpůsobenou hierarchií kontrolních mechanismů, které lze začlenit do systémů řízení podniku.
 • klíčová slova: odborníci BOZP - klima - změny klimatické

CARLI, ALEXI: Using ANSI Využití normy ANSI/ASSP Z16.1 k efektivnímu měření a zlepšování výkonnosti v oblasti BOZP

 • anotace: Měření úspěchu v organizacích má zásadní význam pro zajištění dosažení cílů. Efektivní soubor metrik může být použit pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví v organizaci. Měření výkonnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není snadné a neexistují na něj rychlé odpovědi. Neexistuje jediná spolehlivá metrika bezpečnosti a ochrany zdraví. Potřebný je komplexnější vyvážený soubor metrik, který může organizacím pomoci vytvořit implementace normy ANSI/ASSP Z16.1. Ta poskytuje přístup, který mohou organizace použít k identifikaci metrik, jež jsou relevantní pro jejich odvětví i pro specifická provozní rizika a problémy řízení jejich organizace. Norma ANSI/ASSP Z16.1 poskytuje systematický přístup, který hodnotí klíčová rizika a prvky systému bezpečnosti a řízení a využívá vzájemné vztahy mezi vedoucími, zaostávajícími a dopadovými metrikami, aby poskytl vícerozměrný pohled na výkonnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. To pomáhá pochopit, co se děje, proč se to děje a jaký to má dopad na organizaci. Je důležité znát úroveň výkonnosti a také vědět, proč je výkonnost na této úrovni.
 • klíčová slova: BOZP - výkonnost - měření - metriky - normy

SQUIER, JOE: Emergency action and operations planning : at the crossroad of OSHA and FEMA Plánování nouzových opatření a operací: na pomezí OSHA a FEMA

 • anotace: Účelem každého havarijního plánu je vytvořit program včasné, integrované a koordinované reakce na širokou škálu přírodních a průmyslových událostí, které mohou narušit běžný provoz a vyžadují předem naplánovanou reakci na vnitřní a vnější události. Plán by měl popisovat komplexní přístup k zajištění potřeb bezpečnosti, ochrany zdraví a zabezpečení zaměstnanců a celé komunity během mimořádné události. Plán by se měl zabývat také tím, jak bude společnost koordinovat činnost s ostatními zařízeními, záchrannými složkami a okolní komunitou. Čtenáři si již možná všimli, že pojem "plán opatření pro případ mimořádných událostí" (zkráceně EAP), na který odkazuje 29 CFR 1910.38, a pojem "program pomoci zaměstnancům" (rovněž zkráceně EAP) se mohou snadno zaměnit. Federální agentura pro řízení mimořádných událostí (FEMA) a většina komunity zabývající se řízením mimořádných událostí používá termín "plán nouzových opatření".
 • klíčová slova: plánování havarijní - plány krizové - plány havarijní - řízení krizové - události mimořádné

 

Professional Safety - č. 3 (2023)

STAVES, MALCOLM: Protectiong of global workforce : safety and health for multinational corporation Ochrana globální pracovní síly: bezpečnost a ochrana zdraví pro nadnárodní společnosti

 • anotace: Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví lidí při práci je složitý úkol. Odborníci na BOZP pečlivě identifikují nebezpečí a osoby, které by mohly být poškozeny, vyhodnocují rizika a zvažují kontrolní opatření. Své hodnocení rizik neustále přezkoumávají, protože svět práce se nepřestává měnit. Úloha odborníka na BOZP je nepochybně náročná a v sázce je mnoho. Je ještě složitější, když jsou lidé, které mají za úkol chránit v hodnotových a dodavatelských řetězcích společnosti, rozptýleni daleko a daleko, v různých zemích a časových pásmech, hovoří různými jazyky a pracují podle značně odlišných regulačních rámců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • klíčová slova: síla pracovní - podniky vícenárodní - podniky velké - řízení bezpečnosti práce - odborníci BOZP

MARTIN, LINDA F.: The safety professionals´s role in environmental, social and governance initiatives Úloha odborníků BOZP v environmentálních, sociálních a správních iniciativách

 • anotace: Funkce BOZP je již po desetiletí programovou oblastí, která je vnímána jako nejvhodnější pro soubor rozšiřujících se iniciativ v oblasti dodržování předpisů a zainteresovaných stran, jako je udržitelnost, bezpečnost, řízení mimořádných událostí a mnoho dalších oborů. Tradiční a dobře zdokumentované metodiky hodnocení rizik a nebezpečí jsou pro odborníky na bezpečnost pevným základem, který mohou využít při pomoci organizacím s identifikací a stanovením významnosti environmentálních, sociálních a řídicích požadavků (environmental, social and governance, ESG). Profesionálové v oblasti BOZP mají odborné předpoklady k tomu, aby svým klientům a společnostem pomáhali jako konzultanti v oblasti ESG. Mají dobré institucionální znalosti o organizacích svých klientů nebo o svých vlastních organizacích a mohou využívat známé protokoly a metodiky hodnocení a řízení rizik k identifikaci, vytváření a udržování určitých složek programů ESG. Organizace a odborníci na bezpečnost mohou spolupracovat při určování úrovně strukturální a programové vyspělosti potřebné k zavedení, řízení a rozvoji příslušných prvků ESG.
 • klíčová slova: odborníci BOZP - profese - role - řízení podnikové - management podnikový - hodnocení rizik - spolupráce

 

Sicher ist Sicher - č. 1 (2023)

BECK, D.: Vorschriften und Regeln zur Berücksichtigung psychischer Belastung in der Gefährdungsbeurteilung : Ergebnisse einer Bestandsaufnahme Předpisy a pravidla pro zohlednění psychické zátěže při hodnocení rizik: výsledky inventury

 • anotace: Autoři popisují výsledky soupisu předpisů a pravidel pro zohlednění psychické zátěže při hodnocení rizik. Soupis obsahuje jak státní předpisy a předpisy pro bezpečnost práce (zákony a vyhlášky i technická pravidla), tak předpisy zákonných institucí úrazového pojištění (předpisy a pravidla DGUV). Závěrem autoři uvádějí, že hodnocení rizik psychické zátěže je komplexní a poměrně mladou oblastí činnosti v oblasti bezpečnosti práce. Za důležité považují, že výsledkem této inventury je vyjasnění mezer a nesrovnalostí, které naznačují potřebu dalšího rozvoje a koordinace. Konstatují, že rizika psychického stresu spojeného s interakcí a emoční prací a se sociálními vztahy na pracovišti se dosud v předpisech a nařízeních téměř nepromítla.
 • klíčová slova: zátěž psychická - stres - hodnocení rizik - předpisy - zákony - vyhlášky - Německo

BRANDL, CHRISTOPHER: Echtzeit-Feedback zur Verbesserung der individuellen Hebetechnik als Maßnahme der Primärprävention bei manueller Lastenhandhabung : Wettbewerbsvorteil Arbeitsgesundheit in Zeiten von Fachkräftemangel Zpětná vazba v reálném čase pro zlepšení individuální techniky zvedání jako opatření primární prevence při ruční manipulaci s břemeny: konkurenční výhoda týkající se zdraví při práci v době nedostatku kvalifikovaných pracovníků

 • anotace: Autoři uvádějí, že primární preventivní opatření podporují dlouhodobé zdraví zaměstnanců a představují významný faktor ovlivňující konkurenceschopnost firem. Náročným úkolem je implementace efektivních instrukcí pro ruční manipulaci s břemenem, které snižují zatížení meziobratlových plotének v průměru o 20 %. Autoři seznamují s různými technikami zvedání pro ruční manipulaci s břemeny. Uvádějí, že použití kamerových systémů pro detekci pohybu a zobrazení relevantních informací o zvedací technice formou zpětné vazby v reálném čase může podpořit provozní realizaci účinných instruktáží pro učení se správné zvedací technice při ruční manipulaci s břemeny. Při implementaci takových přístupů existuje individuální volnost, která závisí zejména na provozních rámcových podmínkách a omezeních.
 • klíčová slova: manipulace s břemeny - břemena - zvedání - techniky - instruktáže - opatření preventivní

ROBELSKI, SWANTJE: Gesund und sicher digital : der Weg zum Arbeitsschutzsystem der Zukunft Zdravý a bezpečný digitální: cesta k systému bezpečnosti práce budoucnosti

 • anotace: Požadavky na účinné struktury bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se mění v důsledku digitální transformace. Aby bylo možné zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci i v pracovním prostředí budoucnosti, je zapotřebí lepší interakce mezi technickou a organizační bezpečností práce, jakož i ukotvení a přizpůsobení stávajících struktur bezpečnosti a ochrany zdraví při práci požadavkům digitálního světa práce. Za důležité autorky považují jasné přijetí odpovědnosti za bezpečnost a zdraví zaměstnanců, které zůstává důležitým předpokladem v systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci budoucnosti. Hrozící neviditelnost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v digitálním světě, která je zvýhodňována zejména flexibilními pracovními modely, může být potlačena chytrým propojením zúčastněných aktérů. Kromě toho však musí být zohledněny existující rozdíly mezi různými velikostmi podniků nebo odvětvími a řešeny variabilními přístupy. Digitální technologie zde nabízejí potenciál škálovatelnosti a individuality, takže lze zobrazit různé provozní požadavky. Za předpokladu spolehlivých technologií a s perspektivou zaměřenou na člověka je možné vytvořit efektivní digitalizaci, v průběhu které budou zachovány, podporovány a dále rozvíjeny účinné struktury bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • klíčová slova: digitalizace - technologie digitální - život pracovní - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - odpovědnost

HAURY, IRINA: Barrierefreiheit digitaler Arbeitswelten am Beispiel von Webkonferenztools Dostupnost/Přístupnost digitálního pracovního prostředí na příkladu nástrojů pro webové konference

 • anotace: Webové konference jako komunikační médium v kontextu práce s flexibilním umístěním získaly v posledních letech na významu. Navzdory příležitostem, které se otevírají, a nově získanému přístupu k mobilní práci pro mnoho zaměstnanců by neměly zůstat neodhaleny technologické bariéry a nevýhody nástrojů pro webové konference, které brání rovné účasti v pracovním životě nebo vedou k negativním zkušenostem uživatelů. Autorky proto uvádějí výsledky studie, které se účastnili formou strukturovaných telefonických rozhovorů nevidomí a zrakově postižení lidé se zkušenostmi se softwarem pro webové konference. Popsali toto software pomocí funkcí, které byly následně vyhodnoceny s ohledem na jejich relevanci pro přístupnost, uživatelskou zkušenost a přijetí. Výsledky poskytují východiska pro formulaci heuristiky pro inkluzi podporující použití těchto nástrojů v práci a vytváření podpůrných rámcových podmínek.
 • klíčová slova: digitalizace - prostředí pracovní - komunikace elektronické - služby webové - online - osoby hendikepované - postižení zdravotní - dostupnost

 

Sicher ist Sicher - č. 2 (2023)

GRÖLLICH, DANIEL: Individuelle Personenwarnung mittels elektrotaktiler Signale Individuální osobní varování pomocí elektrotaktilních signálů

 • anotace: Autoři uvádějí, že pracovní situace v nebezpečných oblastech vyžadují v případě nebezpečí spolehlivé a individuální varování osob, které v těchto oblastech pracují. Nejmodernější systémy jsou varovné systémy s optickými a akustickými signály nebo vzácněji také s vibracemi. Vnímání signálu však může být ztíženo rozptýlením nebo různými vlivy prostředí. Autoři popisují nový výzkumný přístup, který spočívá v použití inteligentních textilií ke spolehlivému generování elektrotaktilních signálů a aplikuje je speciálně na povrch pokožky. Individuální výstraha může významně přispět ke zlepšení viditelnosti varovných signálů a ke zvýšení akceptace ze strany zaměstnanců. Důvodem je nezávislé nebo individuální přijetí výstrahy a rychlé uvedení systému do provozu pomocí individuálních výstražných zařízení, což zajišťuje decentralizovaně řízené varování, a tím výrazně zvyšuje úroveň bezpečnosti na pracovišti. Pro vývoj obchodovatelného elektrotaktilního výstražného systému je však ještě třeba vyjasnit otevřené výzkumné otázky. První použití v podobě experimentální terénní studie za reálných pracovních podmínek je plánováno na rok 2024.
 • klíčová slova: systémy výstražné - signály akustické - varování - OOPP inteligentní - prostředky ochranné

HEISTERKAMP, FABIAN: Geräuschemissionsangaben für Produktsicherheit und Gefährdungsbeurteilung beim Lärmschutz Informace o emisích hluku pro bezpečnost výrobku a hodnocení rizik pro ochranu proti hluku

 • anotace: Autoři uvádějí, že směrnice ES o strojních zařízeních vyžaduje, aby výrobci strojů informovali o emisích hluku svých výrobků. Tímto způsobem informují uživatele o zbývajících rizicích způsobených hlukem. Kromě toho slouží tento údaj k výběru tichých strojů ve smyslu požadavku minimalizace v oblasti bezpečnosti práce. Dalším aspektem, který dosud nebyl brán v úvahu, je význam údajů o emisích hluku pro prognózu zvuku při plánování pracovišť nebo na podporu hodnocení rizik. Vzhledem k tomu, že měření emisí hluku je spojeno se značným úsilím, zejména mimo akustický prostor, vyvíjí BAuA (Spolkový institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) v rámci víceúrovňového projektu Praktické zjednodušení postupů měření emisí hluku přístupy ke zjednodušení stávajících postupů měření. Cílem těchto opatření je především ulehčit malým a středním podnikům od měření emisí hluku u jejich výrobků. Nicméně pouze použití norem harmonizovaných v Úředním věstníku Evropské unie podle směrnice o strojních zařízeních je spojeno s domnělým účinkem, takže tyto přístupy musí být nejprve začleněny do stávajících nebo nových norem pro měření emisí hluku. Za tímto účelem BAuA aktivně spolupracuje v příslušných normalizačních orgánech na národní a mezinárodní úrovni na jejich provádění.
 • klíčová slova: emise hlukové - hluk - měření - postupy

SCHNEIDER, MORITZ: Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz Důvěryhodná umělá inteligence

 • anotace: Umělá inteligence se v současnosti považuje za klíčovou technologii budoucnosti s velkými příležitostmi v mnoha oblastech. Pomocí umělé inteligence lze například implementovat nová ochranná zařízení a asistenční systémy, takže jejich význam pro bezpečnost práce neustále roste. Zavedená opatření na snížení rizik při vývoji softwaru jsou však pouze podmíněně vhodná pro aplikace v systémech umělé inteligence, protože vytvářejí nové zdroje rizik. Řízení rizik pro systémy využívající umělou inteligenci je proto nutné přizpůsobit novým problémům. Autoři v článku poskytují kompaktní přehled toho, co je důležité, pokud jde o důvěryhodnou umělou inteligenci. Závěrem uvádějí, že i když již existuje mnoho příkladů používání umělé inteligence na pracovišti, bude tato oblast v nadcházejících letech nadále nabývat na významu v celé řadě odvětví, zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci – a tím i v oblasti zákonného úrazového pojištění. Bude třeba zahájit společenskou diskuzi o tom, jak fungují systémy založené na umělé inteligenci, a zda vše, co je teoreticky technicky možné, je také eticky žádoucí nebo by mělo být legální. Institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci DGUV (IFA) se proto intenzivně zamýšlí nad bezpečností a ochranou zdraví při práci při používání umělých technologií.
 • klíčová slova: inteligence umělá - technologie - řízení rizik - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

HARTWIG, MATTHIAS: Künstliche Intelligenz als Arbeitsmittel : Verbreitung und Zusammenhänge mit psychosozialen Arbeitsbedingungen. Umělá inteligence jako pracovní zařízení: šíření a souvislost s psychosociálními pracovními podmínkami

 • anotace: Umělá inteligence stále více charakterizuje svět práce. Hodně se diskutuje o příležitostech a výzvách spojených s jejím používáním. První výsledky průzkumu naznačují, že používání umělé inteligence jako pracovního zařízení je spojeno se změnami v požadavcích a zdrojích zaměstnanců. Autoři v článku uvádějí, kterých skupin zaměstnanců se to týká a jaké pracovní podmínky jsou spojeny s používáním umělé inteligence. Zároveň však konstatují, že výsledky tohoto výzkumu nelze v současnosti srovnávat s jinými výsledky, neboť neexistují srovnatelné průzkumy, proto je obtížné vyjadřovat se k validitě. Cílem průzkumu a vyhodnocení bylo poskytnout co nejširší přehled o šíření umělé inteligence a možné vazby na stresory a zdroje v práci. V souladu s tím nebyly položeny žádné otázky týkající se konkrétních aspektů, jako je přesný způsob použití nebo typ použité umělé inteligence. Z tohoto důvodu lze hodnocení interpretovat pouze jako první krok. Dále se domnívají, že budoucí výzkum by se měl blíže podívat na souvislosti mezi konkrétním využitím technologie umělé inteligence a hardwarem používaným jako pracovní nástroj, aby bylo možné odvodit konkrétní důsledky. Výsledky ukazují, že aplikace umělé inteligence jsou již využívány značným množstvím skupin zaměstnanců v Německu a její využití může jít ruku v ruce se změnou kvality práce zaměstnanců. Lze očekávat další rozšíření umělé inteligence v pracovním světě, je proto důležité tyto změny doprovázet ergonomickým výzkumem a identifikovat pracovní podmínky, které se vlivem umělé inteligence změnily. Tímto způsobem lze v rané fázi podporovat příležitosti pro humánní práci a čelit rizikům, jako je přetěžování vysoce kvalifikovaných zaměstnanců v důsledku nadměrné intenzity práce.
 • klíčová slova: inteligence umělá - zařízení - aspekty psychosociální - podmínky psychosociální - důsledky - výzkumy

 

Sicher ist Sicher - č. 3 (2023)

SZYMANSKI, HANS: Fachkräftesicherung und -rekrutierung durch Gleichstellung Zajišťování a nábor kvalifikovaných pracovníků prostřednictvím rovnosti žen a mužů

 • anotace: Autoři uvádějí, že demografické změny prohloubí již existující nedostatek kvalifikovaných pracovníků v německé ekonomice v příštích několika letech, kdy budou ročníky baby boomu odcházet do důchodu. V této souvislosti existují skupiny zaměstnanců, kterým se dosud při organizačním uspořádání, náboru a rozvoji personálu věnovalo příliš málo pozornosti. Pomoci může zavedení firemní kultury zohledňující gender a diverzitu, organizaci práce a sladění pracovního a soukromého života. Je třeba vzít v úvahu a ocenit osobní rozmanitosti pracovní síly z hlediska věku, pohlaví, etnického původu, národnosti, náboženství, kvalifikace a zdravotního postižení. Na tomto základě mohou zaměstnavatelé spolupracovat se zaměstnanci na určení potenciálu pro jistotu zaměstnání a vyvinout vhodná opatření pro nábor zaměstnanců v rámci kulturní změny s ohledem na jejich potřeby. Za důležité autoři považují systematicky zahrnout do pracovního procesu starší zaměstnance, ženy a migranty. V rámci celoživotního vzdělávání je nutné přizpůsobení metod výuky a učení, analytických nástrojů a rozhodovacích procesů individuálním znalostem, dovednostem a potřebám, ale také společenským a provozním podmínkám, například při volbě termínů a formátů akcí nebo zapojení nadřízených.
 • klíčová slova: kvalifikace - faktory demografické - rovnost - pohlaví - diverzita

ZIMMERMANN, JAN: Sicherheit von Kollaborierenden Robotern richtig bewerten : zum Stand der Forschung Správné posouzení bezpečnosti spolupracujících robotů: o stavu výzkumu

 • anotace: Autor se ve svém příspěvku zabývá formami spolupráce člověka s roboty. Ukazuje, jak mezní hodnoty a biomechanické koridory pomáhají instalovat bezpečné spolupracující roboty v aplikacích a seznamuje s nástroje, které také mohou pomoci. Zabývá se nejen základními definicemi, ale i výzkumnými projekty institucí úrazového pojištění v oblasti bezpečnosti zaměstnanců v podnicích. Zmiňuje mj. projekt COVR (bezpečí kolem kolaborativních a všestranných robotů ve sdílených prostorách) financovaný Evropskou unií, jehož cílem bylo systematicky bořit současné překážky a podporovat širší využití kolaborativních robotů v celé řadě průmyslových odvětví a domén. Projekt se zabýval i otázkami souvisejícími s konkrétní implementací bezpečnostních požadavků v různých aplikacích. Společnosti mohly získat granty na vývoj cílených vylepšení v různých bezpečnostních aspektech. Nashromážděné znalosti a řada případových studií byly shromážděny v sadě nástrojů, která je volně přístupná na www.safearroundrobots.com.
 • klíčová slova: robotizace - roboty - roboty kolaborativní - spolupráce - systém člověk-stroj - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - projekty - Německo

EIGENSTETTER, MONIKA: Herausforderung der Zukunft : die Verbindung von Arbeits- und Umweltschutz Výzva budoucnosti: kombinace práce a ochrany životního prostředí

 • anotace: Extrémní jevy počasí způsobené změnou klimatu ohrožují miliony lidí již několik let. V Indii a Pákistánu se monzun posouvá a přináší nepředstavitelné záplavy, na Madagaskaru a na Sahaře narůstají sucha, tajfuny dosahují nepředstavitelné síly a lesní požáry, které lze jen stěží uhasit, ohrožují lesy a osady. Doposud byla severní polokoule takových extrémních událostí relativně ušetřena. S povodněmi v údolí Ahr nebo extrémními léty a s nimi spojenými lesními požáry se klimatické změny v posledních letech projevily i ve střední Evropě. Důsledky, které klimatičtí výzkumníci předpovídají již léta, se staly, a jsou tak zřejmé, že stále více lidí je ochotno aktivně podporovat ochranu životního prostředí. Existuje Zelená dohoda EU, která podporuje ochranu životního prostředí. Z tohoto důvodu by měla být zkoumána i rozhraní mezi bezpečností a ochranou zdraví při práci a ochranou životního prostředí. V podmínkách změny klimatu se společnostem doporučuje, aby co nejdříve řešily budoucí rizika a zátěže. Jedná se o klasické opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kromě toho je vhodné zvážit rozhraní ochrany životního prostředí ve vlastních klíčových činnostech. Novinkou dnes je, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci je zohledňována také v mezinárodních hodnotových řetězcích zákonem o náležité péči v dodavatelském řetězci. Důležitým východiskem je zde obstarání certifikovaných pracovních oděvů a zjištění, za jakých podmínek se OOPP vyrábějí. V následujících oblastech existují velmi konkrétní přístupy k jednání v kombinaci bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Jde o: prospektivní hodnocení rizik v podmínkách změny klimatu, digitalizace a oběhového hospodářství; přístupy k environmentálnímu designu s pozitivním dopadem na práci a regeneraci (např. navrhování pozitivního mikroklimatu), výběr OOPP; výběr méně problematických materiálů; učinit OOPP opravitelnými nebo integrovat koncepty péče o oděvy za účelem zvýšení životnosti; propagovat vhodné koncepce likvidace (zejména pro povrstvené textilie, elektroniku apod.). Díky Zelené dohodě EU a souvisejícím směrnicím a nařízením se musí ekonomika v příštích několika letech vyvíjet holisticky směrem k udržitelnosti. Je nutné také začlenit ochranu životního prostředí do činností organizací s cílem aktivně čelit změně klimatu, tedy nastavit v organizaci systémy environmentálního managementu.
 • klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - prostředí životní - ochrana životního prostředí - změny klimatické - hodnocení rizik - digitalizace - hospodářství oběhové

 

Sociologický časopis - č. 1 (2023)

KŘÍŽKOVÁ, ALENA: Za stejnou práci stejná odměna? : genderová rovnost v odměňování v různých kontextech trhu práce

 • anotace: Přestože mezinárodní srovnání poukazují na rozdíly v odměňování žen a mužů (gender pay gap, GPG) jako na významný problém na českém trhu práce, až donedávna nebyly GPG předmětem hlubšího výzkumu ani politické pozornosti. Článek na základě propojených dat o zaměstnavatelích a zaměstnancích odpovídá na otázku, zda muži a ženy dostávali v letech 2005-2020 stejnou mzdu za stejnou práci a jaká část celkového GPG je způsobena segregací žen a mužů do různých profesí, pracovišť a pracovních pozic. Tyto otázky si rovněž klademe zvlášť pro veřejnou a soukromou sféru, pro vybraná odvětví a pro pracoviště podle velikosti. Po celé sledované období se GPG za stejnou práci pohybuje kolem 10 % a další zhruba polovina celkového GPG je způsobena segregací podle pohlaví. Od roku 2018 dochází k mírnému poklesu, zejména na pracovištích s více než 5 000 zaměstnanci, kde však roste význam segregace žen na hůře placených pozicích. Výzkum potvrdil, že v regulovanějších, a tedy transparentnějších kontextech, jako je veřejná sféra a velká pracoviště (ale i malé podniky do 50 zaměstnanců), je GPG za stejnou práci menší než jinde. Výsledky poukazují na potřebu systematicky sledovat GPG a zvýšit transparentnost systémů odměňování na pracovišti. V souvislosti s GPG bude také nutné analyzovat organizační procesy, které vedou k segregaci žen do profesí, pracovišť a zaměstnání s nižšími mzdami, a také rostoucí prekaritu českého trhu práce.
 • klíčová slova: odměňování - nerovnosti genderové - ženy - muži - mzdy

 

Sondy revue - č. 3 (2023)

BIČÁKOVÁ, OLGA: Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci

 • anotace: Od 1. ledna 2023 je maximální výše podpory v nezaměstnanosti 22 797 Kč a v případě rekvalifikace 25 549 Kč. Procentní sazba ani délka pobírání podpory v nezaměstnanosti se v roce 2023 nemění, stejně tak pravidla jejího pobírání. Uchazečům o zaměstnání se zjednodušuje postup při podávání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.
 • klíčová slova: nezaměstnanost - podpora sociální - rekvalifikace

 

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 1 (2023)

VOGT, JOACHIM: Psychotechnik, human factors, engineering psychology, Technikpsychologie : 100 years of interdisciplinary cooperation between engineering and human sciences Psychotechnika, lidský faktor, inženýrská psychologie, technická psychologie: 100 let mezioborové spolupráce mezi inženýrskými a humanitními vědami

 • anotace: Toto speciální číslo časopisu Zeitschrift für Arbeitswissenschaft vydali Joachim Vogt a Nina Gerberová u příležitosti 100. výročí založení Psychotechnického institutu na Vysoké škole aplikované techniky v německém Darmstadtu v roce 1922. Krátce poté byl ústav uzavřen, ale jeho práce pokračuje v Darmstadtu v Institutu ergonomie a lidských faktorů a ve Výzkumné skupině pracovní a technické psychologie. Díky této mnohaleté práce je možné představit mnoho kvalitních, nejmodernějších, interdisciplinárních výzkumů psychologů a inženýrů, z nichž mnozí mají kořeny v Darmstadtu. Číslo se věnuje historii a dalšímu vývoji tohoto oboru.
 • klíčová slova: psychotechnika - psychologie - faktor lidský - inženýrství bezpečnostní - spolupráce - historie - vývoj technologický

DRESSLER, ANGELA: Current topics of interdisciplinary cooperation between engineering and human sciences Aktuální témata mezioborové spolupráce technických a humanitních věd

 • anotace: V tomto článku upozorňují autoři na současné směry výzkumu v oblasti technické psychologie na příkladu interdisciplinární výzkumné práce FAI (Work and Engineering Psychology Research Group at the Technical University of Darmstadt - Výzkumná skupina pro pracovní a technickou psychologii na Technické univerzitě v Darmstadtu) a článků zařazených do tohoto zvláštního čísla. Za tímto účelem propojují články v tomto zvláštním čísle z oblastí výzkumu plánování silniční dopravy (Hupfer et al.), použitelných řešení bezpečnosti a ochrany soukromí v oblasti IT (Renaud), sociálních aspektů technicky zprostředkované komunikace (Diefenbach), designu rozhraní zaměřeného na člověka (Mucha et al.), bezpečnosti letectví (Santel), designu autonomních vozidel zaměřeného na člověka (Lindner & Stoll) a designu produktů orientovaného na psychologii vnímání (Zandi & Khanh) s aktuálními výzkumnými projekty FAI.
 • klíčová slova: psychotechnika - psychologie - inženýrství bezpečnostní - interakce - rozhraní člověk-stroj

DIEFENBACH, SARAH: Social norms in digital spaces : conflict reports and implications for technology design in the teleworking contexts Sociální normy v digitálním prostoru: zprávy o konfliktech a důsledky pro návrh technologií v kontextu práce na dálku

 • anotace: S nárůstem práce na dálku během pandemie covi-19 se interakce zaměstnanců s kolegy přesunula téměř výhradně na digitální kanály. Proto je velmi důležité pochopit základy úspěšné spolupráce a individuální pohody v digitálních pracovních strukturách. Tato studie kombinuje kvalitativní zprávy o zkušenostech a kvantitativní průzkumy 145 pracovníků pracujících na dálku a osvětluje práci na dálku z psychologického hlediska, přičemž za koncepční rámec bere sociální normy. Kvalitativní zprávy odhalily pět typů konfliktů souvisejících s komunikací v kontextu práce na dálku, které zahrnují jak (1) technické problémy (např. špatné připojení), tak psychologické aspekty, jako je (2) nejistota nebo nedostatek sociální zpětné vazby, (3) porušování norem, (4) nedostatek pravidel nebo komunikace o vhodném chování a (5) překážky digitální komunikace. Kvantitativní hodnocení kvalit práce na dálku oproti práci na pracovišti respondenty odhalilo výhody práce na dálku, pokud jde o plnění úkolů a efektivitu, ale nižší úroveň motivace, zvládání konfliktů, vedení, týmového ducha, inspirace a kreativity. Kvalitativní zprávy účastníků o vnímaných výzvách v podmínkách práce na dálku zahrnovaly pocity osamělosti a zvýšené nároky související s řízením sebe sama, vytvářením hranic mezi soukromým a pracovním životem, motivací a seberegulací. Tento článek propojuje tato zjištění s teoretickými koncepty z psychologie a interakce člověk-počítač a diskutuje důsledky pro vedení lidí a návrh technologií.
 • klíčová slova: práce dálková - práce z domova - technologie digitální - komunikace - pohoda pracovní - aspekty sociální - normy - design - rozhraní člověk-stroj

CHRISTOFORAKOS, LARA: Fulfilling social needs through anthropomorphic technology? : a reflection on existing research and empirical insights of an interview study Naplňování sociálních potřeb prostřednictvím antropomorfních technologií: reflexe dosavadního výzkumu a empirické poznatky z rozhovorů

 • anotace: Vzhledem k tomu, že interaktivní technologie, jako jsou chatboti nebo hlasoví asistenti, se stále více stávají sociálními protějšky a v mnoha ohledech se podobají lidským partnerům, vyvstává otázka, zda jsou schopny řešit také sociální potřeby uživatelů. Tento článek zkoumá, zda interakce s technologiemi může řešit sociální potřeby a jakou roli v tom hraje technologický antropomorfismus. Zatímco předchozí výzkumy ukazují poněkud rozporuplné výsledky potenciálně související s problémy aplikovaných metod hodnocení antropomorfismu a sociálních potřeb, autoři je doplňují pomocí kvalitativní studie rozhovorů (n = 8). Výsledky studie podporují potenciál antropomorfních technologií řešit sociální potřeby uživatelů, ale také poukazují na rozdíly mezi kvalitou interakce člověk-technologie a mezilidské interakce. Kromě toho zjištění naznačují zkreslení sociální žádoucnosti, neboť lidé považují naplňování sociálních potřeb prostřednictvím technologií za hloupé nebo nevhodné. Diskutovány jsou důsledky pro design a společnost.
 • klíčová slova: chatboti - antropomorfismus - aspekty sociální - potřeby - rozhraní člověk-stroj - interakce - technologie moderní

MUCHA, HENRIK: Usability of clinical decision support systems Použitelnost systémů pro podporu věcného rozhodování

 • anotace: Použitelnost je považována za hlavní faktor úspěchu současných i budoucích systémů pro podporu rozhodování. Takové systémy se stále častěji používají jako pomoc lidem, kteří se rozhodují, při řešení vysoce důležitých úkolů ve složitých oblastech, jako je zdravotnictví, soudnictví nebo finance. Přesto mnoho, ne-li většina expertních systémů - zejména v oblasti zdravotnictví - nedokáže poskytnout takovou míru kvality z hlediska použitelnosti, na jakou jsou jejich odborní uživatelé zvyklí ze svých osobních digitálních spotřebitelských produktů. V tomto článku se autoři zaměřují na systémy pro podporu klinického rozhodování (CDSS) jako na příklad toho, jak důležitý je přístup k návrhu zaměřený na člověka při navrhování komplexního softwaru ve složitých souvislostech. Poskytují přehled tříd CDSS, diskutují o důležitosti systematického zkoumání mentálních modelů uživatelů a formulují výzvy a příležitosti budoucí práce na návrhu CDSS. Dále uvádí případovou studii z aktuálního výzkumného projektu, která ilustruje, jak je codesign použit jako praktický přístup k tvorbě použitelného softwaru v reálném kontextu.
 • klíčová slova: design - design participativní - inženýrství softwarové - systémy expertní - rozhodování - podpora

ZANDI, BABAK: Towards intelligent illumination systems : from the basics of light science to its application Na cestě k inteligentním osvětlovacím systémům: od základů vědy o světle k její aplikaci

 • anotace: Vývoj a návrh osvětlovacích systémů úzce souvisí s fyziologií lidského zrakového systému. Zatímco u první generace světelných zdrojů bylo možné vizuální vzhled předmětů v osvětleném prostředí ovlivnit pouze nastavením úrovně osvětlení. Naproti tomu u moderních systémů s polovodičovými světelnými diodami (LED) lze vyzařované spektrum flexibilně měnit. Tento nový stupeň volnosti vedl ke vzniku interdisciplinární oblasti výzkumu, jejímž cílem je zkoumat vliv světla na člověka z hlediska fyziologických, psychologických a kognitivních parametrů a modelovat jejich mechanismy nebo je kvantifikovat pomocí matematických metrik. Dnešní hodnocení kvality světelných spekter se skládá z metrik, které kombinují vnímání barev, citlivost na kontrast, zrakové vjemy, nevizuální reakce a kognitivní preference. Systém osvětlení, který tyto aspekty zohledňuje, se běžně označuje jako integrativní řešení osvětlení nebo osvětlení zaměřené na člověka. Tento článek popisuje současné poznatky o systému vizuálního a nevizuálního zpracování lidského oka, vývoj metrik barevného podání a vliv světla na potlačení nočního melatoninu. Dále bude diskutován základní koncept inteligentního a individuálně přizpůsobitelného systému osvětlení.
 • klíčová slova: osvětlení - světlo - člověk - systémy inteligentní - výkon vizuální

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail