Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2021/02

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

 

112 - č. 1 (2021)112 - č. 2 (2021) | BauPortal - č. 1 (2021)Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2021)Die BG - č. 1 (2021)Die BG - č. 2 (2021)Hygiene et Sécurité du Travail - č. 261 (2020)Chemické listy - č. 2 (2021)Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 2 (2021)Magazín ČAS - č. 1 (2021) | Magazín ČAS - č. 4 (2020) | Professional Safety - č. 2 (2021)Références en santé au travail - č. 164 (2020)Sicher ist Sicher - č. 1 (2021) | Sicher ist Sicher - č. 2 (2021) Sondy revue - č. 2 (2021) | Travail et Sécurité - č. 822 (2021)

 

112 - č. 1 (2021)

PIDHANIUK, LUKÁŠ: První vlna pandemie covid-19
anotace: Zcela upřímně je třeba si říci, že Evropskou unii (EU) a její členské státy zastihla aktuální pandemie covid-19 nepřipravené a minimálně na začátku šíření tohoto onemocnění v Evropě nebyla reakce z jejich strany dostatečně rychlá a koordinovaná. Důvody, proč tomu tak bylo, jsou částečně pochopitelné a souvisejí s tím, že členské státy dosud něčemu takovému nikdy nečelily a EU v této oblasti nedisponuje pravomocemi, které by jí umožnily patřičným způsobem reagovat.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - Evropa

112 - č. 2 (2021)

MUDROCHOVÁ, SOŇA - ONDRÁČEK, ZDENĚK: Nová učební skripta pro obsluhovatele motorových pil
anotace: Koncem roku 2020 vydalo MV-generální ředitelství HZS ČR ve spolupráci s neziskovou organizací Centrum pro bezpečný stát, z.s., nová multimediální skripta pro odbornou přípravu obsluhovatelů motorových pil v jednotkách požární ochrany (PO). Multimediální skripta využívají moderní technologii rozšířené virtuální reality (AR), která umožňuje prostřednictvím chytrého mobilního zařízení vizualizovat 3D objekty, zvuky, animace nebo videa nad speciálním k tomu vytvořeným tištěným obsahem. Díky tomu je možné interaktivně zobrazovat vybraná témata a kombinovat je s odborným vzdělávacím textem určeným ke komplexní odborné přípravě.
klíčová slova: pily motorové - obsluha - ochrana požární - výuka - vzdělávání - skripta

BauPortal - č. 1 (2021)

Prüfung im Einzelfall / Šetření jednotlivých případů: koronavirovou infekci lze diagnostikovat jako nemoc z povolání nebo pracovní úraz
anotace: Jedná se o krátkou zprávu z webové stránky www.bgbau.de/coronavirus. Infekce koronavirem SARS-CoV-2 může být v Německu uznána BG BAU (BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft; BG BAU - profesní sdružení pro stavební průmysl) jako nemoc z povolání. Předpokladem je intenzivní, pracovní vztah mezi pojištěnou osobou a jednou nebo více infikovanými osobami, například s úklidovým personálem v oblasti zdravotnictví. V odůvodněných jednotlivých případech lze infekci koronavirem také diagnostikovat jako pracovní úraz.
klíčová slova: koronavirus - nemoci infekční - nemoci z povolání

BRUNNER, JOHANNA: Sicher abgedeckt / Bezpečně zakryté: použití vysoce kvalitního krycího rouna chrání nejen povrchy, ale i vaši pracovní sílu
anotace: Autorka se v úvodu zmiňuje, že v současnosti v období koronavirové pandemie je zakrytí úst a nosu považováno za samozřejmost z důvodu snížení rizika infekce a ochraně vlastního zdraví a zdraví ostatních. Existuje však také ochrana před dalšími, často podceňovanými nebezpečími. Jedná se například o zdánlivě triviální pokrytí podlah a povrchů na ochranu před kontaminací. Při správném použití dočasná podlahová krytina významně přispívá k bezpečné práci na staveništi. Krycí materiály chrání podlahy a povrchy před mechanickým poškozením během fáze výstavby nebo renovace. Rovněž zabraňují kontaminaci prachem a tekutinami. Kromě ochrany povrchu zajišťuje vysoce kvalitní krycí materiál také vysokou úroveň bezpečnosti práce. Řemeslníci se často potýkají s otázkou, který ochranný materiál je nejvhodnější pro konkrétní objekt. Informace by mohli získat z tohoto článku. Autorka popisuje, jak správně vybrat krycí rouno (klasický krycí fleece, difuzně otevřený krycí fleece, samolepicí krycí rouno, speciální výrobky). Zdůrazňuje i důležitost certifikované bezpečnosti výrobků. U certifikovaných produktů totiž lze peníze ušetřit také prostřednictvím takzvaného bonusu za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. S cílem podpořit bezpečnou manipulaci s krycími materiály a současně potlačit riziko úrazu spodním krycím rounem propaguje BG BAU od ledna 2018 dočasné krytiny s bonusem za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které podléhají testu DGUV.
klíčová slova: povrchy - podlahy - materiály - bezpečnost

Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2021)

DANDOVÁ, EVA: Novela zákoníku práce a jiné úkony v obecném zájmu
anotace: Tento článek se vrací k novele zákoníku práce provedené zákonem č. 285/2000 Sb. Jak je známo, některé změny zavedené touto novelou nabyly účinnosti až 1. ledna 2021. Mezi nimi byla i jedna změna v právní úpravě překážek v práci a jiných  úkonů v obecném zájmu. Jde sice na první pohled o změnu drobnou, nicméně určitě pro řadu zaměstnanců zajímavou a užitečnou.
klíčová slova: zákoník práce - novely - předpisy právní - překážky - práce

STÁDNÍK, JAROSLAV - DEKAN, JERONÝM: Sdílené pracoviště dvou zaměstnavatelů
anotace: Předmětem tohoto článku je rozsudek Nejvyššího správního soudu, který se blíže zabývá vymezením pojmu pracoviště ve vztahu k povinnostem zaměstnavatele za situace, kdy jej sdílí s jiným zaměstnavatelem. V daném případě pak byla dále zkoumána povinnost zaměstnavatele vytvářet bezpečné pracovní podmínky a povinnost informovat druhého zaměstnavatele o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
klíčová slova: pracoviště - místa pracovní sdílená - zaměstnavatelé - povinnosti - bezpečnost práce - podmínky pracovní - rozsudky soudní

VALA, JIŘÍ: Zdravotní a bezpečnostní rizika ve stavebnictví
anotace: Stavební průmysl má významný negativní dopad na zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Je jedním z nejnebezpečnějších průmyslových odvětví v Evropské unii. Stavební práce probíhají v mnoha různých pracovních prostředích a pracovních podmínkách, což má vliv na množství vyskytujících se pracovních rizik. Mezi hlavní bezpečnostní rizika na staveništích patří práce ve výškách a ve výkopech.
klíčová slova: stavebnictví - stavby - rizika pracovní - rizika zdravotní - bezpečnost práce - BOZP - podmínky pracovní - výkopy - práce ve výškách - stroje a zařízení - lešení - OOPP

KOŽMÍN, PETR: Karta BOZP pro profesi: Geodet
anotace: Karta BOZP pro profesi geodet. V kartě jsou uváděna obvyklá data k profesi, jako pracovní činnosti a charakteristika místa výkonu práce, kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné provozní události a rizikové faktory, pokyny pro zajištění BOZP a OOPP.
klíčová slova: karta BOZP - geodeti - kvalifikace - činnosti pracovní - faktory rizikové - události mimořádné - prostředky ochranné - OOPP

DANDOVÁ, EVA: Několik poznámek k BOZP agenturních zaměstnanců
anotace: Právní úprava agenturního zaměstnávání byla do českého právního řádu zavedena až druhým zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. s účinností k 1. 10. 2004 na základě toho, že Česká republika ratifikovala Úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 181 o soukromých agenturách práce (č. 38/2003 Sb. m. s.). V návaznosti na to byla provedena příslušná novela i ve starém zákoníku práce, kde se změna zaměstnání formou dočasného přidělení nahradila novými ustanoveními o agenturním zaměstnání v § 307a až 309a zákoníku práce. Tuto právní úpravu převzal i nyní platný zákoník práce. Právní úprava je poměrně stručná, a tak způsobuje v praxi řadu problémů a dotazů. Tento článek se snaží zodpovědět některé otázky týkající se agenturních zaměstnanců.
klíčová slova: zaměstnanci agenturní - zaměstnávání agenturní - předpisy právní - zákoník práce

HLAVSA, PETR - VESELÁ, ELIŠKA: Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP
anotace: Druhý díl seriálu rozhovorů s předními osobnostmi z oblasti BOZP nabízí rozhovor s ředitelem Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, docentem Petrem Skřehotem. Většině bezpečáků je toto jméno jistě velmi dobře známé, neboť se jedná o dlouholetého aktivního přispěvatele řady časopisů (BHP, Personální a Sociálně právní Kartotéka, Chemické listy atd.). Můžeme ho také pravidelně potkávat na většině českých konferencí věnovaných BOZP, kde často přednáší, stejně tak i v učebnách Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, kde působí jako vysokoškolský pedagog.
klíčová slova: BOZP - osobnosti - rozhovory - trendy

FOŠUM, MATYÁŠ: Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze „leden 2021“
anotace: Vláda ČR v pondělí dne 18. ledna 2021 uveřejnila usnesení č. 54 o přijetí krizového opatření, které bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 17/2021 Sb. Usnesení vlády umožnilo od 19. října 2020, a to po dobu platnosti nouzového stavu, odlišný postup výkonu některých pracovnělékařských služeb, tedy posuzování zdravotní způsobilosti k práci, nežli tomu je nastaveno dotčenými mezinárodními úmluvami a mezinárodními nebo národními předpisy upravujícími posuzování zdravotní způsobilosti pro výkon práce nebo služby.
klíčová slova: prohlídky lékařské - služby pracovnělékařské - způsobilost zdravotní - opatření mimořádná - pandemie

Die BG - č. 1 (2021)

DIEFENBACH, HEIKO: Physische Belastungen und mögliche Gegenmaßnahmen in der Luftfrachtabfertigung / Fyzická zátěž a možná protiopatření při manipulaci s leteckým nákladem
anotace: Autoři v článku analyzují úroveň stresu kladeného na pracovníky dvou společností zabývajících se leteckou nákladní dopravou v místě frankfurtského letiště a představují možné nástroje ke snížení stresu. Analýza ukázala, že pracovníci mohou být při manuální manipulaci s materiálem vystaveni vysoké zátěži. Obzvláště kritickými procesy jsou montáž a demontáž leteckých nákladních palet a kontejnerů. Vysoká úroveň stresu pramenící z manuální manipulace zvyšuje riziko, že pracovníci si mohou přivodit nemoc nebo poranění pohybového aparátu, což může vést ke ztrátě práce a vysokým finančním nákladům. Zaměstnavatelé by proto měli přijmout opatření k ulehčení jejich práce. Jedná se o používání technických prostředků, jako jsou např. vysokozdvižné vozíky, jejichž bezpečnost lze zvýšit pomocí technických doplňků. Dále lze doporučit zvedací stoly zapuštěné do podlahy a pasivní exoskeletony. V některých případech může být užitečné také použití kolaborativních robotů. Rozhovory s pracovníky ukázaly, že používání navrhovaných nástrojů podporují s tím, že pro konečné posouzení je nutné provést praktické testy. Tento článek může poskytnout i inspiraci pro realizaci navrhovaných opatření.
klíčová slova: zátěž fyzická - zátěž pracovní - stres - manipulace s břemeny - doprava letecká - aparát pohybový - opatření - roboty kolaborativní - bezpečnost práce - prostředky technické

HENSIEK, JOERG: MRK für die Inklusion / MRK (spolupráce člověka a robota) pro začlenění: roboti jako pracovní stroje pro lidi se zdravotním postižením?
anotace: Co se týče Průmyslu 4.0, odborníci se původně domnívali, že s kooperativními roboty nebudou moci pracovat lidé s tělesným nebo mentálním postižením. Díky důležitým pilotním projektům v posledních letech odborníci částečně změnili svůj názor. Domnívají se, že relativně vysoký bezpečnostní standard lehkých robotů by mohl v blízké budoucnosti usnadnit začátek průmyslové výroby stále více lidem se zdravotním postižením. Procesy montáže se v současnosti stále převážně provádějí ručně; díky malým velikostem šarží a velkému počtu variant se plná automatizace obvykle nevyplatí. Ale i v integračních společnostech a dílnách se trend odklání od série k velké paletě variant výroby. Zde mohou být lehké roboty optimálním řešením. Na jedné straně je lze použít k implementaci částečně automatizovaných řešení, na druhé straně díky své malé velikosti a relativně nízké hmotnosti představují zvládnutelné bezpečnostní riziko pro lidi, kteří s nimi komunikují. Robot přebírá ergonomicky nepříznivou práci a opakující se monotónní procesy s konstantní kvalitou, a proto zaměstnanci, kteří pracují s nimi, nejsou vystaveni vysoké úrovni fyzické i psychické zátěže. Především je však bezpečnostní standard těchto lehkých asistenčních systémů již relativně vysoký. Pro blízkou i vzdálenou budoucnost mohou být lehké roboty optimálním řešením nejen pro lidi se zdravotním postižením, ale také mohou nabídnout lidem, kteří změnili svůj výkon, bezpečné a přizpůsobené pracovní podmínky.
klíčová slova: průmysl 4.0 - roboty - postižení zdravotní - osoby hendikepované - výroba

KUNZELMANN, ARIAN: Resilienz / Odolnost: důležitý zdroj pro zaměstnance a podniky v době globálních změn a nejistot
anotace: Odolnost není důležitá jen pro zaměstnance, i pro podniky je důležitým zdrojem pro úspěšné zvládnutí každodenních pracovních požadavků a zvláště náročných krizí. Ačkoli výzkum tohoto konstruktu zaznamenal v posledních dvou desetiletích výrazný rozmach, stále existují otázky, které je třeba vyjasnit nejen pro vědecký výzkum, ale i pro provozní praxi. Systematická integrace teorií a výzkumných perspektiv do jednotného rámcového modelu psychologické odolnosti se jeví jako obzvláště relevantní a nezbytná. Existují také první nástroje pro záznam odolnosti, které lze použít ke spolehlivému a platnému vyhodnocení tréninkových opatření. Kromě rozmanitých, individuálně orientovaných intervenčních přístupů lze také zvážit podporu odolnosti kontextuálními faktory Prediktory odolnosti zaměstnanců nelze ignorovat. Manažeři a opatření v oblasti organizačního designu by vždy měli hrát zvláštní roli v cílené podpoře odolnosti zaměstnanců a tato podpora by měla být zohledněna v integrujícím přístupu.
klíčová slova: zaměstnanci - odolnost - krize - požadavky pracovní - faktory psychologické - výzkumy - praxe - zaměstnavatelé

BEHRENS, JETTE - GRONAU, ANOUSCHKA - SCHÜTT, SABRINA: Die Arbeitswelt 4.0 braucht eine neue Führungsrolle / Pracovní svět 4.0 potřebuje nové vedoucí role
anotace: Svět práce 4.0 mění pracovní procesy, podmínky a požadavky na zaměstnance i manažery. Z praxe vybraných dolnosaských firem z různých průmyslových odvětví a velikostí vyplývá, že tyto změny ve světě práce vyžadují nový typ vedení. Výzvy a kompetence s tím spojené byly identifikovány v inovačním projektu Zdraví ve světě práce 4.0. Autoři se v článku zabývají novými kompetencemi pro vedoucí role a dále vedením zaměstnanců na dálku ve virtuálním světě práce. Uvádějí, že na manažery a vedoucí pracovníky se často obracejí zaměstnanci s psychickými problémy a hledají u nich pomoc a podporu. Této nové výzvě se dá čelit podnikovou podporou manažerů nebo nabídkou podnikového sociálního poradenství. Závěrem autoři formulují rámcové podmínky a kvalifikace pro nový typ vedení.
klíčová slova: průmysl 4.0 - svět práce - vedení - pracovníci vedoucí - manažeři - zaměstnanci - podmínky - kvalifikace - kompetence

Die BG - č. 2 (2021)


HENSIEK, JOERG: PSA-Trends / Trendy OOP: témata, inovace, produkty
anotace: Autor v článku uvádí přehled ochranných pracovních prostředků pro nejrůznější profese a pracoviště, obvykle v nejmodernější a nejvyšší kvalitě. Jedná se o ochranné rukavice pro dotykové obrazovky, bezpečnostní obuv budoucnosti, ochranné pracovní prostředky pro ženy, ochranné obleky vybavené tzv. "inteligentními" textiliemi (vyrobené z materiálů, které reagují na změny prostředí a dokáží se přizpůsobit - příkladem jsou kalhoty, které si lesní dělník obleče při práci s motorovou pilou a pokud se pilový řetěz dotkne kalhot, tak se řetěz zablokuje a motorová pila se vypne, a tudíž nedojde ke zranění dělníka), inteligentní OOPP  (exoskeletony - aktivní modely jsou již ve fázi testování). Závěrem autor uvádí speciální ochranu proti korovaviru: používání inteligentních ochranných oděvů s bezpečnostní vestou a s nositelným zařízením podle normy EN ISO 20471. Nositelné zařízení nepřetržitě sleduje konfigurovatelnou minimální vzdálenost dané osoby s ostatními zaměstnanci. Pokud se osoba příliš přiblíží, vesta varuje blikáním, varovnými tóny a vibracemi. K tomu využívá ultra širokopásmovou technologii. Není nutná žádná další technická infrastruktura. Jakmile si zaměstnanci obléknou inteligentní oděvy, mohou pokračovat ve své práci s plnou koncentrací bez neustálé kontroly, zda nedosahují předepsané vzdálenosti. Pokud se ve společnosti přesto vyskytne infekce, lze pomocí další funkce sledování určit, kteří kolegové byli v blízkosti osoby, která měla pozitivní test.
klíčová slova: prostředky ochranné - prostředky pracovní - OOPP - oděvy ochranné - technologie moderní - trendy - inovace

KLEIN, RALPH: Onlineunterweisung, was nun? / Online návod, co teď ?: technologie je jedna věc, ale není všechno
anotace: Autor poskytuje návod, jak postupovat při školení a kurzech zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce v digitálním prostředí. Za důležitou považuje motivaci zaměstnanců vzdělávat se v této oblasti, stejně jako i vnitřní motivaci u instruktorů a lektorů. Popisuje technické prostředky, které umožňují online školení. Dále uvádí, že by během online výuky měla vždy probíhat interaktivní komunikace mezi školitelem a školenými. Je nutné oslovovat účastníky prostřednictvím otázek, především otázek otevřených, a tak je aktivně zapojit do procesu školení. Zdůrazňuje rovněž používání digitální tabule, kde lze zaznamenat pravidla pro online písemnou výuku. Dle jeho názoru se nový digitální svět neliší od starého analogického světa a je třeba se připravit na budoucnost, kdy bude online výuka samozřejmostí.
klíčová slova: digitalizace - školení - vzdělávání - výuka - online - bezpečnost práce - návody

KRING, FRIEDHELM: Trockene Augen am Arbeitsplatz / Suché oči při práci
anotace: Autor uvádí, že roste počet diagnóz tzv. "suchých očí", tj. oči svědí, pálí a škrábou a člověk má pocit, jako by měl v oku zrnko písku (vyskytuje se téměř u každého pátého Němce). V článku proto autor pojednává o příčinách tohoto syndromu kancelářských očí (Office Eye Syndrome) a jeho nápravě. Zaměstnavatelé a pracovníci BOZP by měli vypracovat pokyny k prevenci a informovat o nich zaměstnance: nevystavovat se průvanu; klimatizační a ventilační systémy musejí být pravidelně kontrolovány a udržovány kvalifikovaným personálem; zvlhčovače vzduchu během topné sezóny mohou být užitečné, ale musí být trvale udržovány, aby se zabránilo tvorbě choroboplodných zárodků a plísní; doporučit častější mrkání, aby se rozdělila slzná tekutina; při časté a dlouhé práci na obrazovce, je nezbytné dělat přestávky a práci na počítači střídat s jinými úkoly (lékaři doporučují věnovat vyčerpaným zaměstnancům pravidelné relaxační přestávky); při přetrvávajících potížích použít specifické léčivé přípravky na suché oči. Pokud ve vzduchu na pracovišti existují další rizikové faktory, jako jsou nečistoty nebo prachové částice, musí být samozřejmě zavedena osvědčená opatření v oblasti bezpečnosti práce (ochranné brýle, vlhké utírání namísto zametání apod.). Údajně nepříjemný problém suchých očí může vést až k chronickému zánětu a zhoršení zraku, což může snížit výkon a v závislosti na pracovišti a činnosti také zvýšit riziko nehod a zranění.
klíčová slova: oči - suchost - syndrom suchého oka - opatření preventivní

ALIGBE, PATRICK: Die Schutzmaßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz / Ochranná opatření podle zákona o ochraně před infekcemi
anotace: Rok 2020 byl ve znamení pandemie viru SARS-CoV-2. Pandemie bude i v roce 2021 formovat každodenní život. Kromě zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci existuje v Německu také zákon o ochraně před infekcemi. Tento zákon, který dosud nebyl zohledněn, představuje právní základ nejdůležitějších předpisů pro ochranná opatření v boji proti onemocnění covid-19. Autor podrobněji rozebírá jednotlivá opatření.
klíčová slova: koronavirus - opatření - předpisy právní - zákony - Německo - nemoci infekční

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 261 (2020)

PATRASCU, COSMIN: Polyexpositions chimiques massives et diffuses. Masivní a rozptýlené vícenásobné chemické expozice: neznámá realita
anotace: Expozice směsím chemikálií je nejčastějším případem v průmyslu. I když některé pracovní činnosti nevyžadují použití různých chemických látek současně a koncentrace v pracovním prostředí mohou být velmi nízké, tak faktem zůstává, že zaměstnanci se nacházejí v situaci vícenásobné expozice. Dochází k častému míchání chemikálií, přičemž expozice je někdy obtížné identifikovat. S ohledem na jejich snižování a prevenci rizik poskytuje článek různé odborné pohledy na pracoviště, kde je známo více druhů expozic. Představuje také nástroje a metody schopné lépe jim porozumět a identifikovat aditivní přítomnost škodlivých látek v pracovním prostředí.
klíčová slova: látky chemické - látky škodlivé - rizika chemická - expozice profesionální - prostředí pracovní - chemikálie - prevence rizik - metody

Chemické listy - č. 2 (2021)

HERINK, TOMÁŠ - DOSKOČIL, JAN: Exploze propylenu a požár pyrolýzních pecí na Ethylenové jednotce v Litvínově v roce 2015
anotace: V tomto příspěvku je popsána závažná událost, která se stala v jednotce Steam Cracker v závodě Unipetrol 13. srpna 2015. Vysvětlena je konstrukce pyrolýzních ohřívačů Steam Cracker, jakož i zpracování a separace hlavních produktů nebo frakcí. Na základě faktů a podrobné analýzy je popsán řetězec událostí a akcí, počínaje přerušením dodávky chladicí vody, které vedlo k masivnímu úniku propylenu, jeho vznícení, výbuchu a požáru na dvou místech. Je představena diskuse o hlavní příčině, včetně stručného literárního výzkumu zjištěných jevů, jako je například takzvané drkotání, které způsobilo ztrátu integrity propylenového systému uvolňujícího tlak.
klíčová slova: etylén - jednotky - požáry - exploze - ventily pojistné

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 2 (2021)


PALAMINI, MARIE: Evaluation of decontamination efficacy of four antineoplastics (ifosfamide, 5-fluorouracil, irinotecan, and methotrexate) after deliberate contamination / Hodnocení dekontaminační účinnosti čtyř antineoplastů (ifosfamid, 5-fluorouracil, irinotekan a methotrexát) po záměrné kontaminaci
anotace: Hlavním cílem bylo zjistit dekontaminační účinnost kvartérního amonia, 0,1% chlornanu sodného a vody po úmyslné kontaminaci čtyřmi antineoplastiky (ifosfamid, 5-fluorouracil, irinotekan, methotrexát). Povrch z nerezové oceli byl záměrně kontaminován ifosfamidem (15 ug), 5-fluorouracilem (10 ug), irinotekanem (1 ug) a methotrexátem (1 ug). Nejprve byl testován jeden dekontaminační krok buď vodou, kvartérním amoniem nebo 0,1% chlornanem sodným. Po realizovaných testech bylo v několika scénářích nutné dekontaminaci opakovat, aby se odstranily zbytkové stopy. Je zapotřebí více práce k určení optimálního dekontaminačního přístupu pro všechny použité antineoplastické léky.
klíčová slova: léky - povrchy - kontaminace - dekontaminace - účinnost - expozice profesionální

ABATTAN, SPÉRO FRANCK: Modeling occupational exposure to solvent vapors using the Two-Zone (near-field/far-field) model / Modelování profesionální expozice výparům rozpouštědel pomocí dvouzónového modelu (blízké pole /vzdálené pole): přehled literatury
anotace: Dvouzónový model (the Two-Zone model) pro hodnocení expozice se používá v hygieně práce k predikci koncentrací kontaminantů ve vzduchu na konkrétním místě i v blízkém okolí. Byl proveden průzkum literatury týkající se 21 vědeckých publikací, ve kterých byl k posouzení profesionální expozice parám rozpouštědel použit model Two-Zone. Byly shromážděny a analyzovány údaje o scénářích expozice, rozpouštědlech, rychlostech generování/emisí, parametrech blízkého a vzdáleného pole a výkonu modelu. Tento přehled navíc poskytl databázi expozičních scénářů, hodnot vstupních parametrů a modelových prediktivních výkonů, které mohou být hygienikům užitečné při jejich budoucím modelování.
klíčová slova: rozpouštědla - páry - emise - modelování - expozice profesionální

PERSING, ALLISON J.: Comparing respirator laboratory protection factors measured with novel personal instruments to those from the PortaCount / Srovnání laboratorních ochranných faktorů respirátorů měřených novými osobními přístroji od PortaCount
anotace: Kvantitativní zkouška přizpůsobení respirátoru pracovníkovi se provádí pomocí stolního přístroje (např. TSI PortaCount), posuzuje se jím faktor přizpůsobení poskytovaného respirátorem. Během používání respirátoru nejsou na trhu žádné nositelné nástroje k měření jeho ochranných faktorů. Cílem této studie je vyhodnotit dva nové, nositelné, kvantitativní přístroje - dvoukanálový optický čítač částic (DC OPC) a dvoukanálový kondenzační počítač částic (DC CPC), které by umožňovaly in-situ, v reálném čase, měření ochranného faktoru respirátoru.
klíčová slova: aerosoly - respirátory - faktory ochranné - ochrana dýchadel - měření

NEWTON, ASHLEY: Personal and area exposure assessment at a stainless steel fabrication facility / Hodnocení osobní a prostorové expozice v zařízení na výrobu nerezové oceli: hodnocení inhalovatelných, časově rozlišených částic PM10 a biologicky ve vzduchu inhalovatelných kovů
anotace: Tato studie popisuje komplexní posouzení expozice ve svařovacím zařízení, kde se zpracovává nerezová ocel, zabývá se měřením osobních inhalovatelných částic (PM, particular matter) a kovů, časově rozlišených kovových částic PM10 a biologicky dostupné frakce plošných inhalovatelných kovů. Osmnáct účastníků nosilo osobní inhalovatelné vzorkovače ve dvou po sobě jdoucích směnách. Článek představuje komplexní přístup k hodnocení expozice svařovacím dýmům, který umožňuje cílené přístupy ke kontrole expozice založené nejen na jednotlivých měřeních, ale také na konkrétních opatřeních a hodnoceních biologické dostupnosti.
klíčová slova: svařování - dýmy - výpary - kovy - částice - chróm - mangan - nikl - ochrana dýchadel - rizika zdravotní

Magazín ČAS - č. 1 (2021)

FRK, PATRIK: Novela zákona o technických požadavcích na výrobky a zákona o posuzování shody stanovených výrobků
anotace: Dne 13. 11. 2019 předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "novela"); novela byla poslancům rozeslána jako sněmovní tisk č. 644. Novela v některých případech zásadním způsobem mění dosavadní praxi v činnostech Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a jím zřízené České agentury pro standardizaci. Pokud jde o novelu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění novely, tato nově do českého právního řádu zavádí řadu změn, které článek představuje.
klíčová slova: výrobky - požadavky technické - normy - novelizace - změny - přehledy

VODA, PETR - ŽIVCOVÁ, MARIE: TNK 33 Bezpečnost spotřebitelů
anotace: Technická normalizační komise TNK 33 - Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí, která byla založena 10. prosince 1993, se zabývá bezpečností elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely, vztahuje se navíc i na spotřebiče pro komerční používání, a elektrické ruční nářadí. Další oblastí jsou metody měření funkce a určování akustického hluku šířeného vzduchem elektrických spotřebičů.
klíčová slova: spotřebiče elektrické - spotřebiče domácí - nářadí ruční - nářadí elektrické - bezpečnost - normy

Obličejová rouška pro dospělé
anotace: Obličejové roušky pro veřejnost jsou určeny pro použití osobami, které nevykazují žádné klinické symptomy virové nebo bakteriální infekce a které nepřicházejí do kontaktu s osobami, u nichž se tyto symptomy projevují. Obličejové roušky pro veřejnost nejsou vhodné pro děti do 3let. Doporučuje se, by děti mezi 3 až 12 lety byly při nošení obličejové roušky pro veřejnost pod dohledem. Obličejová rouška pro veřejnost minimalizuje u nositele průnik respiračních kapének slin, sputa nebo vydechovaných sekretů při mluvení, kašlání nebo kýchání. Obličejová rouška pro veřejnost může také omezit pronikání respiračních kapének vnějšího původu do nosu nebo úst uživatele, což neznamená, že je uživatel chráněn. Chrání také tuto část obličeje uživatele před dotykem rukou. Tento dokument specifikuje minimální požadavky na provedení obličejových roušek pro veřejnost. Jsou také stanoveny příslušné zkušební metody a některá doporučení pro používání jsou uvedeny jako příklady. Stanovuje také úrovně filtrace pro obličejové roušky pro veřejnost, odpovídající použití stanovené národními orgány. Příklady, kde by měla být široká veřejnost povzbuzována k použití obličejových roušek, jsou uvedeny v doporučení Světové zdravotnické organizace.
klíčová slova: roušky - ochrana obličeje - požadavky - zkoušky - metody - filtrace - výroba - postupy

HEGEDÜŠOVÁ, MONIKA: Prací, mycí a čisticí účinnost prostředků jako prevence pro dekontaminaci znečištěných povrchů
anotace: Čištění toalet, koupelen či kuchyní nepatří právě k oblíbeným činnostem. Můžeme si ji však alespoň trochu usnadnit použitím některého účinného čisticího prostředku, a dosáhnout tak očekávaného výsledku. K výběru toho správného může přispět i testování v nezávislé zkušebně. Bohužel většina výrobců skutečnost, že jejich výrobek prošel testem čisticí účinnosti, na výrobcích neuvádí. Článek představuje některé testy pro zjištění účinnosti těchto výrobků.
klíčová slova: prostředky čisticí - prostředky mycí - prostředky prací - účinnost - dezinfekce - dekontaminace - testování

Magazín ČAS - č. 4 (2020)

ŠKRÉTA, KAREL: Výzkumný ústav bezpečnosti práce v dobách covid-19
anotace: Záležitosti týkající se bezpečnosti práce patří do působnosti MPSV, ale problematika posuzování shody spadá pod Úřad pro technickou normalizaci a státní zkušebnictví, zařazený pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na půdě VÚBP se tak zdánlivě kříží zájmy dvou resortů, při bližším pohledu se však nejedná o žádný střet. Jedním z klíčových aspektů při posuzování výrobků, které jsou uváděny na evropský trh, je vždy jejich bezpečnost, a to je platforma, s níž je VÚBP pevně spojen.
klíčová slova: VÚBP - normy bezpečnostní - certifikace - prostředky ochranné - OOPP

Professional Safety - č. 2 (2021)

GELLER, E. SCOTT - GELLER, KRISTA S.: Psychological science for safety success / Psychologie pro úspěch v bezpečnosti: část 10: jak kultivovat kulturu bezpečnosti práce
anotace: Aby byla organizace schopna dosáhnout a udržet pracoviště bez úrazů, musí kultivovat a udržovat kulturu bezpečnosti práce. Prakticky každá prevence zaměřená na snižování počtu úrazů na pracovišti ve velkém měřítku odkazuje na změnu kultury nebo dosažení kultury bezpečnosti. Poprvé představil autor vizi kultury úplné bezpečnosti (total safety culture, TSC) před více než 30 lety ve své první knize o psychologii. Tento závěrečný článek celé série se této výzvě věnuje.
klíčová slova: kultura bezpečnosti práce - kultura podniková - psychologie - aspekty psychologické - chování bezpečné - hodnoty

MULLINS-JAIME, CHARMAINE - CASE, SAMANTHA - WACHTER, JAN K.: An integrated approach for understanding, correcting and preventing unsafe acts / Integrovaný přístup k porozumění, nápravě a prevenci nebezpečného jednání?
anotace: Většina organizací přijímá primární přístup k navrhování a implementaci svých bezpečnostních programů obvykle buď systémového, nebo behaviorálního přístupu. Zdá se, že žádný jednotný přístup k řízení bezpečnosti není zcela úspěšný pro pochopení příčin nebezpečných činů na pracovišti, aby bylo možné vyvinout účinná nápravná a preventivní opatření. Existují výhody i nevýhody používání systémového řízení bezpečnosti nebo behaviorálních přístupů. Pro lepší pochopení příčin nebezpečného chování a provedení vhodných nápravných a preventivních opatření by měl být přijat komplexnější a integrovanější model založený na systémovém přístupu, chování a lidské výkonnosti. Doporučený model je uveden v tomto článku. Přístup založený na lidském výkonu může fungovat jako most pro použití jak systémových, tak behaviorálních přístupů k pochopení příčiny nebezpečného chování v organizaci.
klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - přístupy - modely - chování - výkon

BOBICK, THOMAS G. - MCKENZIE, E. A. JR. - POWERS, JOHN R. JR.: Slide guard efectiveness on steep-sloped roofs / Účinnost ochranného krytu na strmých střechách
anotace: Dodavatelé střešních krytin by měli zvážit použití ochranného krytu jako doplňkového prostředku ochrany proti pádu z výšky při práci na střechách, které mají sklon 34° (8 z 12) nebo méně, ale ochranný kryt by nikdy neměl být považován za jediný prostředek k dosažení ochrany proti pádu z výšky. Použití ochranného krytu na sklonu střechy 45° (12 z 12) by nebylo účinným doplňkem ochrany proti pádu, který by splňoval požadavky OSHA na ochranu proti pádu z výšky. Dodavatelé by měli zvážit nákup a použití syntetických podkladových materiálů s vyššími hodnotami koeficientu tření. Tyto informace mohou poskytnout dodavatelé podkladových materiálů, které se používají na strmých střechách.
klíčová slova: střechy - materiály - krytiny střešní - kryty ochranné - ochrana proti pádům - bezpečnost práce

MOORE, THOMAS E.: Marijuana / Marihuana: její vliv na bezpečnost na pracovišti
anotace: Legalizace užívání marihuany se na státní úrovni v USA zvyšuje, ale její užívání je na federální úrovni stále nelegální. Zaměstnavatelé musí být obeznámeni s právy zaměstnance a zaměstnavatele, pokud jde o užívání marihuany, musí dodržovat povinnosti na státní úrovni. Na rozdíl od alkoholu neexistuje žádný definitivní způsob testování poškození člověka THC. THC může zůstat v krvi několik dní nebo týdnů po počátečním užití.
klíčová slova: látky návykové - drogy - pracoviště - bezpečnost práce

Références en santé au travail - č. 164 (2020)

GAUTIER, M. A. - WEIBEL, L.: Travail de nuit et organisation du travail / Práce v noci a organizace práce: často kladené otázky
anotace: Studie si všímá překračování limitů práce v noci, rozdílu jejího vlivu na muže a ženy, jaká jsou rizika 24hodinových služeb, jaký vliv má přerušovaná práce na zdravotní stav, zda je rozdíl působení na zdraví v případě sezónní práce, zda škodí více starším lidem a zvláště starším ženám, zda je rizikovější práce v noci v úplném osamocení apod.
klíčová slova: práce v noci - směny pracovní - organizace práce - rizika zdravotní - rizika pracovní - zdraví

Sicher ist Sicher - č. 1 (2021)

LARISCH, JOACHIM: SARS-CoV-2/Covid-19 zum Jahresende 2020 / SARS-CoV-2/covid-19 na konci roku 2020: havárie na konci střední cesty?
anotace: Autor shrnuje průběh koronavirové pandemie v Německu do konce loňského roku. Současně tuto pandemii dává do celosvětového kontextu (67 mil. infikovaných, více než 1,5 mil. úmrtí ve světě na začátku prosince 2020). Uvádí, že po prvním nouzovém schválení vakcíny proti infekci novým virem SARS-CoV-2 ve Spojeném království počátkem prosince 2020 se zdálo, že byly naplněny naděje a velká očekávání v oblasti vývoje globálních vakcín. Bez ohledu na politický marketing jde o úspěch mezinárodní globalizované spolupráce, kterou nelze dostatečně ocenit. Podle WHO bylo začátkem prosince 2020, jen několik měsíců po genetickém sekvenování nového viru, 13 vakcín v závěrečné fázi klinického hodnocení. Dále autor konstatuje, že v příštích několika měsících se očekávají další znalosti o možném průběhu onemocnění u očkovaných osob, jejich infekčnosti, účinnosti pro různé cílové skupiny a další otázky. Opatření spojená s očkováním světové populace jsou enormní výzvou pro globální veřejné zdraví. To platí nejen pro technickou logistiku, finanční výdaje, etická kritéria atd., ale zejména pro veřejný diskurz o příležitostech a rizicích spojených s komplexním očkováním populace, jejíž dobrovolná účast v demokratických státech se jeví jako zásadní. Podle jeho názoru však nejnovější zkušenosti s ohledem na exponenciální nárůst infekcí a úmrtí v Německu od začátku října 2020 však dávají jen malý důvod k optimismu.
klíčová slova: pandemie - koronavirus - opatření - Německo - 2020

SCHMAUDER, MARTIN - MIESNER, JONAS: "Home" ohne "Office" / "Doma" bez "kanceláře"
anotace: Autoři v úvodu upozorňují na realitu týkající se špatných pracovních podmínek u zaměstnanců, kteří pracují z domova a jejichž počet se neustále zvyšuje (práce s notebookem u kuchyňského stolu nebo na podobných místech). Před pandemií byl home office považován za známku nových svobod v práci, nyní však existují jasné náznaky, že práce z domova bez vhodných pracovních podmínek s sebou nese fyzický a psychický stres, tedy zdroje rizik a nebezpečí pro zdraví. Autoři proto seznamují s právními požadavky vztahujícími se na home office, včetně minimálních požadavků na bezpečnou a zdravou práci. Dále se zabývají hodnocením rizik a podávají návrhová opatření z hlediska BOZP.
klíčová slova: práce doma - teleworking - bezpečnost práce - BOZP - zdraví - předpisy právní - hodnocení rizik - opatření bezpečnostní

Sicher ist Sicher - č. 2 (2021)

KORFMACHER, SEBASTIAN - SCHULZE, MARC: Die Revision der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG / Revize směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES: průběžná zpráva
anotace: Směrnice o strojních zařízeních 2006/42 / ES se zabývá oblastí strojních zařízení, která jsou velmi důležitou součástí strojírenského průmyslu. Směrnice je jednou z hlavních průmyslových opor hospodářství EU. Podle této směrnice by měly být dodrženy základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, aby byla zajištěna bezpečnost strojních zařízení; tyto požadavky by měly být uplatňovány rozumně a s ohledem na stav techniky v době konstrukce a na technické a ekonomické požadavky. V současné době revize zahájená Evropskou komisí je v plném proudu a proběhla k ní i veřejná konzultace, kterou Komise otevřela. Podle současných znalostí budou v procesu revize hrát zásadní roli témata digitalizace, jako jsou umělá inteligence a kybernetická bezpečnost. První návrh revidovaného právního aktu má Evropská komise zveřejnit na konci března 2021.
klíčová slova: stroje a zařízení - zařízení strojní - směrnice evropské - Evropská komise - revize

SCHWARZ, DORIS: Industrieanlagen und der Binnenmarkt / Průmyslové závody a vnitřní trh: právní aspekty a jejich dodržování
anotace: Pokud jsou průmyslové podniky v provozu, musí splňovat všechny zákonné požadavky. Samotné systémy a jejich systémové komponenty mohou spadat pod předpisy EU o vnitřním trhu a poté musí splňovat německé legislativní požadavky pro uvedení na trh. Z těchto důvodů vyvstává v průmyslových závodech mnoho otázek týkajících se požadavků na výrobky a odpovědnosti zúčastněných dodavatelů zaměstnavatele. Cílem tohoto článku je ukázat, jak je složité průmyslové závody legálně klasifikovat a jak může provozovatel sladit požadavky vnitřního trhu s provozními požadavky. Směrnice EU a harmonizované normy se vždy vztahují na povahu výrobků, obecně však neregulují interakci několika výrobků, na které se mohou vztahovat zcela odlišné směrnice. Neexistuje žádná harmonizace EU pro průmyslové podniky, stála zařízení. Aby bylo možné i nadále zaručit provozní bezpečnost celého průmyslového závodu, je třeba vzít v úvahu rozhraní mezi jednotlivými komponenty závodu a definovat vhodná ochranná opatření. Je proto důležité znát limity jednotlivých komponent (stroje, tlaková zařízení atd.). U průmyslových závodů tato definice probíhá v rámci koncepce ochrany v souladu s technickými pravidly pro průmyslovou bezpečnost - TRBS 1111.
klíčová slova: podniky průmyslové - trh vnitřní - požadavky provozní - bezpečnost - výrobky - prostředí životní - stavebnictví - legislativa - látky nebezpečné - klasifikace - požadavky bezpečnostní - směrnice evropské

ZÖLLNER, ROLF: Anlagensicherheit / Zabezpečení zařízení: bezpečnost práce v digitální revoluci
anotace: V systémech, které vyžadují monitorování, se stále častěji nahrazují mechanické funkce digitálními a softwarovými bezpečnostními funkcemi. To je doprovázeno novými riziky pro provoz zařízení a bezpečnost práce zaměstnanců, montérů a inspektorů. Autor tuto skutečnost demonstruje na testování výtahových systémů, kdy je potřeba zvládat nová rizika. Konstatuje, že pro opakující se testy je klíčová znalost bezpečnosti ICT. Kromě toho musí být přizpůsobena a použita zvláštní technická pravidla pro provozní bezpečnost. Vzhledem k tomu, že se digitální systémy neustále vyvíjejí, musejí být zaměstnanci, montéři nebo inspektoři vždy informováni o nejnovějších technických poznatcích. Nestačí zpracovávat kontrolní seznamy pro testovací sekvence. Je nutné získávat data a informace, aby bylo možné vyhodnotit konkrétní situaci v systému. To vyžaduje rozsáhlé know-how o závislostech všech bezpečnostních subsystémů, které vyplývají například ze sítí. Zkušenosti a výměna znalostí také hrají důležitou roli při zajišťování bezpečné práce.
klíčová slova: podniky průmyslové - zabezpečení - digitalizace - bezpečnost informační - systémy digitální - zaměstnanci - rizika

KRAUSE, MONIKA: Anlagensicherheit / Bezpečnost technických zařízení : počátky bezpečnosti práce
anotace: Jedná se o krátký exkurz do historie bezpečnosti práce v Německu. Autorka uvádí, že je třeba znát vývoj v oblasti bezpečnosti práce, aby mohla být bezpečnost práce oceněna jako základ humánní společnosti. Dle jejího názoru byla bezpečnost práce vytvořena kvůli rostoucímu pozorování poškození zdraví určitých skupin povolání a znalosti o jejich pracovních podmínkách. Dále autorka seznamuje s angažovanými průkopníky v 19. století, jako jsou Schuchard, Jellinghaus a Virchow. Prvních jedenáct nemocí z povolání bylo uznáno v roce 1925 na základě Versailleské smlouvy. Jednalo se o otravu olovem, fosforem, rtutí, arzenem, benzenem včetně nitro- a aminoderivátů, rakovinu kůže sazemi, dehtem, kataraktem u sklářů, červí chorobu horníků (ancylostomiáza) a plicní chorobu schneebergských horníků způsobenou radonem.
klíčová slova: bezpečnost práce - BOZP - Německo - historie

Sondy revue - č. 2 (2021)

HOMFRAY, ŠÁRKA: Covid-19 a dopady na svět práce
anotace: Evropský odborový institut (ETUI) zveřejnil svou každoroční zprávu o stavu evropského pracovního trhu Benchmarking Working Europe. Letošní publikace nemohla být pochopitelně nepoznamenaná bezprecedentními událostmi loňského roku, tedy pandemií onemocnění covid-19, která překvapila svým průběhem v podstatě celý svět. Jednotlivé evropské státy sice na pandemii reagovaly odlišně, nicméně její dopady jsou si všude vesměs velmi podobné. A to platí i pro dopady na trh práce.
klíčová slova: trh práce - pandemie - dopady ekonomické - BOZP - dialog sociální - Evropa

O víkendu "padla" aneb mám právo "odpojit se"
anotace: "Bombardování" e-maily nebo telefonáty o víkendu, během dovolené nebo pozdě večer - s tím se během uplynulého roku setkala drtivá většina zaměstnanců na home office. Podobné praktiky by ale mohla omezit unijní směrnice projednávaná minulý měsíc na půdě Evropského parlamentu. Ta má zaměstnancům garantovat právo "odpojit se".
klíčová slova: práce z domova - práce dálková - doba pracovní - požadavky - zaměstnavatelé

Travail et Sécurité - č. 822 (2021)


LARROQUE, DAMIEN: Valoriser les déchets, mais pas á n'importe quel prix / Zhodnoťte odpad, ale ne za každou cenu
anotace: Činnosti v oblasti nakládání s odpady se řídí silně strukturovanými předpisy, musí se proto stále přizpůsobovat a reagovat na jejich rychlé změny. Pojem "odpad" je spojen s něčím konečným, ze kterého už není co brát a čeho je třeba se zbavit. Avšak zhruba před 40 lety došlo k obrácení v přístupu s nakládáním s odpady. Doba skládkování a spalování je pryč. Tento posun paradigmatu, vyplývající z povědomí o potřebě chránit planetu a její zdroje, učinil lineární model nakládání s odpady zastaralým. Je dobré vše znovu použít, recyklovat, vylepšit. Pouze konečný odpad, ten, který nevíme (zatím), jak ho využít, musí být uložen a zlikvidován. Tuto novou perspektivu podporují směrnice, které jsou psány na evropské úrovni a čekají na převedení do národních právních předpisů členských států. Tyto předpisy definují cíle z hlediska sběru a recyklace, ale také organizace k jejich dosažení.
klíčová slova: odpady - hospodářství odpadové - recyklace - směrnice

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail