Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2021/01

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

BauPortal - č. 4 (2020) | Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2021) | Časopis lékařů českých - č. 7-8 (2020) | Hygiene et Sécurité du Travail - č. 260 (2020) | International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 1 (2021) | Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2021) | Krízový manažment - č. 2 (2020) | Professional Safety - č. 1 (2021) | Références en Santé au Travail - č. 164 (2020) | Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 6 (2020) | Spektrum - č. 2 (2020) | Travail et Sécurité - č. 821 (2020) | Trilobit - č. 3 (2020) | Záchranář - č. 3 (2020) | Záchranář - č. 4 (2020)

 

BauPortal - č. 4 (2020)

MITTER, EVA: Ganz und gar auf Holz gebaut / Postaveno zcela ze dřeva
anotace: Autorka podrobně popisuje výstavbu desetimetrové třípodlažní administrativní budovy ze dřeva, která je nejen neobvyklá svou strukturou (zaoblené hrany), ale zaujme i důsledným používáním dřeva jako flexibilního a ekologického stavebního materiálu. I na izolační materiál bylo použito měkké dřevní vlákno, které má stejné výhody jako jiné materiály, co se týká zvukové izolace a protipožární ochrany. Tato moderní 260 mm silná izolace z dřevěných vláken ve vnějších stěnách s tepelnou vodivostí 0, 038 účinně chrání budovu před teplem a chladem. Výstavba budovy o délce 18 metrů a šířce 10 metrů trvala 8 měsíců. Při výstavbě byl na staveništi, ale i u vnitřních pracích kladen důraz na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. Všichni zaměstnanci byli vybaveni ochranným oděvem, ochrannými přilbami, bezpečnou pracovní obuví a dalšími osobními ochrannými pracovními prostředky. Před zahájením stavby byl vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví, jehož dodržování kontroloval koordinátor BOZP. Bylo používáno ochranné lešení, které bylo zkontrolováno v souladu s platnými právními předpisy. Odborníci na dřevěné konstrukce byli také průběžně instruováni o bezpečnostním procesu na staveništích v souladu se zákonnými pokyny pro bezpečnost práce.
klíčová slova: dřevo - stavby - bezpečnost práce - ochrana zdraví - prostředky ochranné - OOPP

HALFORD, COLIN A. - WENKER, JAN L. - MANTAU, UDO: Hybrid hat Zukunft / Hybrid má budoucnost: studie o potenciálu hybridní konstrukce se dřevem v kancelářských budovách
anotace: Autoři popisují výsledky studie, kterou provedla společnost Brüninghoff ve spolupráci s univerzitou v Hamburku. V hybridních konstrukcích je dřevo obvykle kombinováno s betonem nebo železobetonem v konstrukčních prvcích. Částečně protichůdné vlastnosti jednotlivých materiálů se navzájem doplňují tak, že se rozvíjejí pozitivní vlastnosti stavebních materiálů a oslabují ty negativní. V tomto kontextu hraje dřevo zvláštní roli: obnovitelná přírodní surovina nabízí nejen vysokou pevnost v tahu, s poměrně nízkou hmotností, ale také nahrazuje minerální stavební materiály a ocel v hybridní konstrukci. Autoři dále seznamují s výsledky průzkumu ohledně vhodnosti použití hybridních konstrukcí v kancelářských budovách, kterého se zúčastnilo 128 projektantů. Pouze 10 % dotázaných hodnotilo hybridní konstrukční metodu jako nevhodnou pro realizaci kancelářských budov, zatímco 56 % respondentů považovalo konstrukční metodu za vhodnou. Závěrem autoři konstatují, že vysoký potenciál, který nabízejí hybridní konstrukce, stále mnoho lidí podílejících se na stavbě podceňuje - částečně kvůli nedostatku zkušeností, částečně kvůli nedostatku informací. Zvýšená pozornost na tento typ výstavby však nabízí příležitost umístit se jako poskytovatel projektů zaměřených na budoucnost na heterogenním a rostoucím trhu.
klíčová slova: stavby - dřevo - konstrukce - materiály stavební - vlastnosti - beton - studie

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2021)

MIKYSKA, MARTIN: Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021
anotace: Novela zákoníku práce, provedená zákonem č. 285/2020 Sb., přinesla některé podstatné změny v odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, které se spolu s dalšími souvisejícími novelizovanými právními předpisy, které nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2021, projeví při provádění této agendy v roce 2021. Článek informuje o těchto změnách.
klíčová slova: úrazy pracovní - nemoci z povolání - odškodňování - zákoník práce - předpisy právní - novelizace

HABERNALOVÁ, JANA - FOŠUM, MATYÁŠ: Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
anotace: Příspěvek popisuje důležité aspekty již osmé novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a uvádí změny, které nastanou s příslušnou novelou v právním předpise.
klíčová slova: ochrana zdraví - předpisy právní - novelizace - rizika pracovní - karcinogeny - expozice pracovníků - limity - látky chemické

HLAVSA, PETR - VESELÁ, ELIŠKA - SINAY, JURAJ: Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP
anotace: Počínaje tímto číslem časopisu BHP je zahájen nový seriál rozhovorů, k nimž budou zvány přední osobnosti z oboru BOZP. Budou zde představeni jak zajímaví lidé z akademické sféry, tak i z aplikační praxe, kteří mají bohaté životní zkušenosti a čtenářům mají rozhodně co říct. Jako první byl o rozhovor požádán prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. z Technické univerzity v Košicích. Toho odborná veřejnost zná nejen coby autora velkého množství odborných článků a knih o bezpečnosti práce, ale především jako hlavní tvář mezinárodní konference Aktuálne otázky bezpečnosti práce, která se již více jak třicet let koná na Slovensku ve Vysokých Tatrách.
klíčová slova: BOZP - osobnosti - trendy

VALA, JIŘÍ: Syndrom vyhoření
anotace: Stres na pracovišti ovlivňuje nejen produktivitu, ale může také ovlivnit fyzické a emoční zdraví zaměstnanců. Pokud se tento stres stane „nepřekonatelným“, může způsobit syndrom vyhoření. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí ve své Mezinárodní klasifikaci nemocí (ICD) syndrom vyhoření jako „pracovní fenomén“.
klíčová slova: stres pracovní - syndrom vyhoření - pracoviště - zdraví

BLÁHOVÁ, ROMANA - SKŘEHOT, PETR A.: Karta BOZP pro profesi: Pečovatelka dětí, chůva
anotace: Pečovatelka a chůva zajištuje individuální péči o svěřené děti včetně přípravy programu pro ně. Práci vykonává zejména ve vnitřních prostorech, které jsou uzpůsobeny pro péči o děti. Vybrané práce, jako např. doprovázení dětí a mimoškolní aktivity jsou vykonávány na veřejně přístupných venkovních místech. Karta BOZP popisuje pracovní činnosti, kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné provozní události, bezpečnostní opatření, pracovní rizika a doporučený seznam OOPP.
klíčová slova: karta BOZP - péče o děti - pečovatelé - kvalifikace - události mimořádné - rizika pracovní - OOPP

JOUZA, LADISLAV: Bezpečnostní přestávky v práci podle nařízení vlády
anotace: Zákoník práce v § 89 uvádí, že zaměstnanci mají právo na bezpečnostní přestávky v práci podle zvláštních právních předpisů. Započítávají se do pracovní doby. Zákoník práce v § 89 uvádí, že zaměstnanci mají právo na bezpečnostní přestávky v práci podle zvláštních právních předpisů. Započítávají se do pracovní doby. Mezi tyto právní předpisy patří nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci. Nejedná se o „klasické“ přestávky, ale o situace, kdy při splnění podmínek je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na práci jiného druhu, v případě neexistence takové možnosti, musí poskytnout přestávku v naturální podobě.
klíčová slova: přestávky pracovní - doba pracovní - předpisy právní - právo pracovní

KRÁL, MIROSLAV: Posouzení spolehlivosti lidského činitele v pracovním systému
anotace:
Článek pojednává o současných přístupech užívaných pro hodnocení spolehlivosti lidského činitele (faktoru) v pracovním systému, o interakci jednotlivých prvků pracovního systému a o jejich možném negativním ovlivnění spolehlivosti lidského činitele. Posuzování spolehlivosti lidského činitele zahrnuje hodnocení celého spektra vlivů, které pak v souhrnu ovlivňují výsledný výkon člověka. Na závěr je uvedena jednoduchá metoda pro odhad chyb v pracovním procesu s příkladem.
klíčová slova: činitel lidský – faktor lidský - spolehlivost - hodnocení - systémy pracovní

 

Časopis lékařů českých - č. 7-8 (2020)

HAVRÁNKOVÁ, RENATA: Biologické účinky ionizujícího záření
anotace: Ionizujícím zářením označujeme tok hmotných částic nebo fotonů elektromagnetického záření, jež mají schopnost ionizovat atomy prostředí, kterým procházejí. Na buněčné úrovni se poškození může projevit smrtí buňky či změnou její cytogenetické informace. Tyto děje mohou vést k nepříznivých tkáňovým reakcím (deterministickým účinkům), u kterých jsou projevy závislé na překročení dávkového prahu, nebo ke vzniku stochastických účinků, u nichž s dávkou stoupá pravděpodobnost poškození. Článek krátce shrnuje tyto účinky na lidský organismus.
klíčová slova: záření ionizující - rizika biologická - DNA - tkáně - reakce - účinky nežádoucí - účinky biologické

 

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 260 (2020)

GOVAGERE, VIRGINIE - WIOLAND, LIÉN: Etude d'intégration d'un systéme informatique embarqué (SIE) dans le transport routier de marchandises / Studie integrace palubního počítačového systému v silniční nákladní dopravě
anotace: Sektor silniční nákladní dopravy čelí mnoha omezením a má vysoké nároky. Přesto preventivní opatření mohou významně snížit rizika. Článek se zabývá tím, jak vzdělávat zaměstnance a jak postupovat, aby nebyli rizikům vystaveni. INRS poskytuje různé formy podpory, např. v silniční nákladní dopravě splňují palubní počítačové systémy potřeby široce sdílené všemi zúčastněnými stranami: umístění zboží, komunikace v reálném čase, sledování spotřeby paliva atd. Cílem prezentované studie bylo aktualizovat dostupné znalosti o důsledcích používání těchto zařízení na zdraví a bezpečnost při práci.
klíčová slova: doprava silniční - doprava nákladní - bezpečnost - systémy počítačové - komunikace

 

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 1 (2021)

HOSSEINI, MONIREH: Investigating the role of internal layout of magnetic field-generating equipment on workers' exposure at power substations / Zkoumání role vnitřního uspořádání zařízení generujících magnetické pole na expozici pracovníků v energetických rozvodnách
anotace: Tento výzkum je pokusem ukázat roli vnitřního uspořádání zařízení při generování magnetických polí. Úrovně extrémně nízkofrekvenčního magnetického pole byly měřeny v souladu s normou IEEE 644: 1994 ve třech rozvodnách a v kontrolní budově petrochemické elektrárny v jižním Íránu. Poté byla vypočítána pracovní expozice pracovníků (časově vážený průměr [TWA]) a byly identifikovány zdroje maximálního generování magnetického pole na každém místě. Vnitřní design těchto zařízení byl změněn, aby bylo následně dosaženo jejich optimálního uspořádání; TWA pracovníků byla přepočítána na novou situaci. Získané výsledky ukázaly, že elektrotechnici a technici byli vystaveni maximální TWA 10,14 mikrotesla. Pracovníci ve velínu byli vystaveni nejnižší TWA 0,84 mikrotesla. Výsledky také ukázaly, že po změně interiérového designu a správného dispozičního řešení zařízení v rozvodnách byla TWA snížena o 0,73 mikrotesla. Zjištění výzkumu ukázala, že harmoničtější uspořádání zařízení v průmyslové jednotce hraje hlavní roli při snižování expozice pracovníků magnetickým polím a v konečném důsledku zvyšuje úroveň ochrany jejich zdraví na pracovišti.
klíčová slova: pole magnetické - expozice pracovníků - stroje a zařízení - uspořádání - pracoviště - design - interiéry - stanice pracovní

YAGHOUBI, KHADIJEH: The effect of occupational noise exposure on systolic blood pressure, diastolic blood pressure and salivary cortisol level among automotive assembly workers / Vliv profesionální expozice hluku na systolický krevní tlak, diastolický krevní tlak a na hladinu slinného kortizolu u montážních pracovníků v automobilovém průmyslu
anotace: Sluch může být ovlivněno expozicí hluku z povolání. Cílem této studie bylo vyhodnotit souvislost vysokého pracovního hluku (na třech úrovních) se systolickým krevním tlakem (SBP), diastolickým krevním tlakem (DBP) a koncentrací slinného kortizolu u pracovníků v automobilové továrně. Studie byla provedena na 78 zaměstnancích z továrny, kteří pracovali ve skladové jednotce [kontrolní skupina: 60-70 dB (A)] a montážních jednotkách [dvě testovací skupiny: 75-85 a 85-95 dB (A)]. Data byla shromážděna prostřednictvím dotazníků a měření SBP, DBP, koncentrace slinného kortizolu a indexu tělesné hmotnosti (BMI) před a po expozici hluku na pracovišti. Měření byla prováděna dvakrát denně a opakována po 10 dnech. U každé skupiny hladin hluku na pracovišti nebyla významná souvislost mezi hladinou kortizolu s věkem a BMI. SBP a DBP ve všech skupinách významně vzrostly. Také průměrné hladiny kortizolu byly podobné v různých skupinách před expozicí hluku, ale byly statisticky odlišné po expozici hluku na pracovišti. Vysoká expozice hluku na pracovišti zvyšuje hladinu kortizolu a krevní tlak, což jsou hlavní rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění.
klíčová slova: hluk - expozice profesionální - rizika zdravotní - tlak krevní - kortizoly - průmysl automobilový - sklady - montáže

LIU, MEI: Influence of semantic cues on hazard-inspection performance / Vliv sémantických podnětů na výkon kontroly rizik: případ z oblasti bezpečnosti staveb
anotace: Neustálé zlepšování identifikace rizik je klíčem k bezpečnosti personálu na pracovišti. Byly navrženy sémantické podněty ke zjednodušení získávání znalostí pro inspektory na staveništích. Tato studie hodnotí vliv sémantických podnětů na výkon inspekce z hlediska vizuálního chování během instalace výtahu. Výsledky naznačují, že sémantické podněty pohání selektivní pozornost směrem k informacím relevantním pro cíl efektivněji ve srovnání s případy, kdy takové podněty nejsou k dispozici. Za druhé, sémantické podněty mohou zlepšit výkon, pokud jde o rizika relevantní pro cíl, a ne snížit výkonnost pro náhodná nebezpečí. Za třetí, zlepšení pracovní paměti a výkonu inspekce je výraznější u zkušených pracovníků než u nováčků. Tento výzkum zdůrazňuje vliv sémantických podnětů pro identifikaci rizik na vizuální chování a výkon kontroly a může sloužit jako základ pro alokaci zdrojů na podporu kontroly během výstavby.
klíčová slova: sémantika - inspekce práce - stavby - rizika pracovní - pohyb - paměť - oči - sledování - chování - podněty

SINGH, ASHISH KUMAR - MEENA, MAKKHAN LAL - CHAUDHARY, HIMANSHU: Measuring static muscular strength among female operatives / Měření statické svalové síly u žen dělnic: průřezové srovnání v různých řemeslných povoláních
anotace: Ztráta statické svalové síly je nejčastějším problémem spojeným s prací u řemeslných pracovníků, jejichž řemeslo je náročné na ruce. Bylo provedeno srovnávací posouzení v průřezovém vzorku dělnic, aby se stanovila svalová síla potřebná k výrobě u tří různých řemesel: tkaní, ruční blokový tisk a bižuterie. Bylo vybráno 120 dělnic a k měření jejich maximální síly a síly sevření ruky byly použity digitální dynamometry. Statická svalová síla se u různých profesních skupin pracovníků významně liší. Rozdíl v síle úchopu v pravé a levé ruce ukazuje, že expozice ručním nástrojům po delší dobu hraje zásadní roli ve svalové síle. Tato zjištění ukazují, že statická svalová síla se významně liší v důsledku opakovaného používání ručních nástrojů. Pozorované hodnoty svalové síly v dominantní ruce byly významně nižší u klenotnických pracovnic, zatímco pracovnice u blokového tisku měly nejvyšší sílu. Tato studie navrhuje potřebu zaměřit se ergonomický design u používaných ručních nástrojů, které mohou snížit ztrátu statické svalové síly.
klíčová slova: řemesla - práce ruční - ruce - síla svalová - úchop - syndrom karpálního tunelu - nářadí ruční - ergonomie - dělnice - ženy

KALTEH, HAJI OMID: Psychometric properties of the Persian version of Neal and Griffin's safety performance scale / Psychometrické vlastnosti perské verze stupnice bezpečnosti a výkonu podle Neala a Griffina
anotace: Stupnice bezpečnosti Neala a Griffina je vhodným nástrojem k hodnocení bezpečnosti. Tento článek vycházel z perské verze měřítka Neala a Griffina jako široce používaného nástroje pro hodnocení bezpečnosti práce. Stupnice Neala a Griffina má osm otázek a dvě dimenze - dodržování předpisů a účast na bezpečnosti. Pro sběr dat bylo vybráno celkem 161 zaměstnanců petrochemického komplexu.
klíčová slova: bezpečnost práce - výkonnost - měření - metody - spolehlivost - validita - participace

SUBRAMANIAM, AMBUSAM - SINGH, DEVINDER KAUR AJIT: Effects of using a document holder when typing on head excursion and neck muscle activity among computer users with and without neck pain / Účinky používání držáku dokumentu při psaní na exkurzi hlavy a na aktivitu svalů krku mezi uživateli počítačů s bolestmi krku a bez nich
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat účinky používání držáku dokumentu při psaní na exkurzi hlavy a aktivitu krčních svalů mezi uživateli počítačů s bolestmi krku a bez nich. Byla provedena experimentální studie zahrnující 52 jedinců s (n = 26) a bez (n = 26) bolesti krku. Exkurze hlavy a aktivita krku byly měřeny pomocí akcelerometru a povrchové elektromyografie. Byla provedena obousměrná analýza rozptylu, aby se prozkoumaly účinky použití držáku dokumentu mezi uživateli počítače s bolestmi krku a bez nich. Výsledky studie podpořily použití držáku dokumentu na snížení exkurze hlavy a aktivity svalů krku. Jeho použití při psaní může být prospěšné v prevenci opakované zátěže mezi uživateli počítačů.
klíčová slova: počítače - psaní - krk - hlava - bolesti - pomůcky pracovní

GUPTA, SUPRAKASH - KUMAR, PRAMOD - RAJU, GUNDA YUGA: A fuzzy causal relational mapping and rough set-based model for context-specific human error rate estimation / Fuzzy kauzální relační mapování a hrubý model založený na souboru pro odhad míry lidské chyby v kontextu
anotace: U vysoce rizikových systémů má bezpečnost prvořadý význam. Bezpečné a spolehlivé fungování systému závisí hlavně na jeho klíčové "lidské" součásti. Lidská chyba je stěžejní v pořadí nehod a míra chyby je pomocná v analýze nehod zaměřených na vývoj intervencí. Posuzování míry lidské chyby je však velkou výzvou. Lidský výkon a míra chyb se řídí kontextem práce. Tato studie pojednává o přístupu kauzálního relačního mapování založeného na fuzzy pravidlech, které zkoumá variabilitu míry lidské chyby v kontextu. Různé kontexty jsou mapovány na míru lidské chyby odhadovanou z hlášených případů nehod. Toto mapování vyvíjí kauzální relační diagram, který lze použít k předpovědi míry lidské chyby v jakémkoli kontextu. Tyto informace jsou užitečné pro identifikaci problémových oblastí a pro vypracování vhodných bezpečnostních opatření.
klíčová slova: chyby lidské - činitel lidský - faktor lidský - identifikace - spolehlivost - metody - fuzzy logika - prostředí pracovní

JAMDADE, BHAKTI: Factors predisposing to work-related lower back pain in automobile industry workers / Faktory predisponující k bolesti dolní části zad související s prací u pracovníků v automobilovém průmyslu
anotace: Tato studie měla za cíl posoudit přítomnost bolesti dolní části zad (low back pain, LBP) u pracovníků v automobilovém průmyslu a korelovat ji s faktory, o nichž je známo, že přispívají k rozvoji pracovní LBP. Bylo provedeno analytické průřezové hodnocení pro korelační studii u 317 pracovníků z různých automobilových průmyslových odvětví, autoservisů a servisních středisek, kteří byli poté posouzeni severským muskuloskeletálním dotazníkem ohledně přítomnosti LBP. Tato studie naznačuje, že vnitřní faktory, jako je síla a pružnost středu těla a pracovní polohy nemají žádnou korelaci s intenzitou a závažností LBP u pracovníků v automobilovém průmyslu.
klíčová slova: bolesti v zádech - polohy pracovní - tělo - flexibilita - průmysl automobilový

DAS, DIPAYAN - KUMAR, AWADHESH - SHARMA, MONICA: Risk factors associated with musculoskeletal disorders among gemstone polishers in Jaipur, India / Rizikové faktory spojené s poruchami pohybového aparátu u leštičů drahokamů v indickém Jaipuru
anotace: Leštění drahokamů je opakující se a velmi namáhavá práce, která může u pracovníků vést k muskuloskeletálním poruchám (MSD). Tato studie si kladla za cíl zjistit prevalenci MSD a jejich přispívajících faktorů u leštičů drahokamů v indickém Jaipuru. Dotazníková studie byla provedena u 388 mužských leštičů drahokamů. Pracovní polohy účastníků byly hodnoceny pomocí rychlého hodnocení horních končetin. MSD vysoce převládají u leštičů drahokamů, zejména v dolní části zad, krku, zápěstí, předloktí a ramen. Faktory související s prací, jako je prodloužená denní pracovní doba, krátká doba na zotavení, udržení neutrální pracovní polohy, opakované pohyby horních končetin a jednotlivé faktory včetně věku a doby zaměstnání, byly významně spojeny s MSD v různých oblastech těla. Vyšší vzdělání vedlo ke snížení výskytu MSD. Vyhodnocení pracovního postoje doporučilo další zkoumání a okamžité změny pracovních návyků leštičů drahokamů, aby nedošlo k vážnému poškození a fyzickému poškození. Leštičky drahokamů v Jaipuru mají vysoké riziko rozvoje MSD v různých oblastech těla. Dlouhodobé udržení neutrální pracovní polohy je hlavním rizikovým faktorem současného pracovního prostředí.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - končetiny horní - polohy pracovní - faktory rizikové - ergonomie - leštiči

ONDER, MUSTAFA - IROZ, BURCU DEMIR - ONDER, SEYHAN: Using categorical data analyses in determination of dust-related occupational diseases in mining / Využití analýz kategorických dat při stanovení nemocí z povolání souvisejících s prachem v hornictví
anotace: Nemoci z povolání související s prachem jsou v těžebním sektoru běžné. Je důležité identifikovat zaměstnance, kteří mají vysoký potenciál pro tato onemocnění, a zkoumat faktory ovlivňující vznik nemocí. Z tohoto důvodu by měl být při těžbě důkladně zkoumán prach a nemoci z povolání související s prachem. V této studii byly zkoumány nemoci z povolání související s prachem v hnědouhelném dole. Nejprve byla provedena měření prachu a poté byla provedena kontrola stavu všech zaměstnanců. Získaný soubor dat byl kategorizován s přihlédnutím k povolání, věku, zkušenostem a úrovni expozice prachu zaměstnanců. Byla provedena logistická regresní analýza ke stanovení pravděpodobnosti onemocnění a byl vytvořen hierarchický loglineární model, který zkoumá faktory výskytu těchto onemocnění u zaměstnanců s těmito nemocemi.
klíčová slova: prach - expozice profesionální - nemoci z povolání - těžba uhlí - e doly uhelné

NCUBE, FRANCE - KANDA, ARTWELL - SANYANGA, TATENDA: Standing working posture and musculoskeletal pain among Citrus sinensis workers in a low-income country / Pracovní postoj vstoje a muskuloskeletální bolest mezi pěstiteli pomerančovníku čínského (Citrus sinensis) v zemi s nízkými příjmy
anotace: Tato studie hodnotila pracovní pozice vstoje ve vztahu k muskuloskeletálním bolestem (WRMP) mezi pracovníky farmy na pěstování pomerančovníku čínského. Této průřezové studie se zúčastnilo 92 pracovníků, kteří prováděli manuálními úkoly. Polohy horních končetin byly analyzovány pomocí metody rychlého hodnocení horních končetin (RULA). Data byla analyzována pomocí SPSS verze 20. Výsledky analýzy obecně ukázaly statisticky významné asociace (p<0,05) mezi skóre RULA části těla a WRMP v příslušné části těla. Pracovníci farmy pracují v polohách nebezpečných pro jejich zdraví, které přispívají k bolestem u horní části paže, trupu, krku a zápěstí. Ergonomická opatření jsou nutná ke zlepšení jejich pracovní polohy.
klíčová slova: zemědělci - farmy - polohy pracovní - končetiny horní - krk - trup - onemocnění muskuloskeletální - bolesti - nemoci z povolání - rizika zdravotní - metody

KORKMAZ, SERDAR - PARK, DAL JAE: The effect of safety communication network characteristics on safety awareness and behavior in a liquefied natural gas terminal / Vliv charakteristik bezpečnostní komunikační sítě na povědomí o bezpečnosti a na bezpečné chování v terminálu na zkapalněný zemní plyn
anotace: Relativně málo studií zkoumalo povědomí o bezpečnosti a bezpečném chování, které jsou podstatně ovlivněny charakteristikami komunikace v oblasti bezpečnosti. Je velmi důležité pochopit, jaké atributy hrají roli v adekvátním toku bezpečnostních informací v komunikační síti. Z těchto důvodů bylo cílem studie prozkoumat účinnost komunikace v oblasti bezpečnosti na povědomí o bezpečnosti a na bezpečné chování. Údaje byly shromážděny prostřednictvím rozhovorů se zaměstnanci terminálu na zkapalněný zemní plyn v Pyeongtaeku v Jižní Koreji. Výsledkem bylo, že hustota, pevnost vazby, centralita stupně a rozmanitost kanálů vykazovaly přímý vliv na povědomí o bezpečnosti a bezpečném chování. klíčová slova: sítě sociální - komunikace - kanály komunikační - analýzy - bezpečnost - chování bezpečné - vnímání - plyn zemní - terminály - průmysl petrochemický

TAIFA, ISMAIL W. R. - DESAI, DARSHAK A. - BULSARA, NIRAVKUMAR MUKESH: The development of an ergonomically designed product through an integrated product team approach / Vývoj ergonomicky navrženého produktu prostřednictvím přístupu integrovaného produktového týmu
anotace: Tento článek pojednává o procesu vývoje ergonomického stolu pro studenty prostřednictvím přístupu integrovaného produktového týmu. Po zjištění různých zdravotních problémů spojených s používáním neergonomického nábytku vyvinula tato studie ergonomický stůl využívající modelovací SW SolidWorks, verze z roku 2016. Data získaná ze tří vysokých škol byla systematicky ověřována, validována a vyhodnocována a výsledkem byl návrh ergonomického studentského stolu. Přijetí těchto systematických procesů dává designu praktickou platnost, a jakmile bude dokončen výrobní proces stolu, očekává se, že jeho použití povede ke snížení výskytu muskuloskeletálních poruch, problémů s krkem, bolesti zad a tlaku na boky. Nakonec studenti, kteří by si zakoupili takto navržený nábytek, který by vyhovoval jejich požadavkům, by měli dosáhnout většího pohodlí a spokojenosti.
klíčová slova: stoly pracovní - ergonomie - požadavky ergonomické - design - antropometrie - produkty - onemocnění muskuloskeletální - studenti

ÜNAL, ÖZGÜN: The role of the human factor in occupational safety and health performance / Role lidského faktoru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
anotace: Účelem této studie bylo určit vliv závazku manažerů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) na povědomí a kompetence zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce, zapojení zaměstnanců, kulturu podávání zpráv a na výkonnost BOZP. Výsledky analýzy ukázaly, že závazek manažerů k BOZP neměl žádný významný vliv na výkonnost BOZP, ale měl významný pozitivní vliv na povědomí a kompetence zaměstnanců v oblasti bezpečnosti, zapojení zaměstnanců do BOZP a kulturu podávání zpráv. BOZP by neměla být považována pouze za technickou záležitost. Doporučuje se přijmout opatření ke zlepšení BOZP s ohledem na lidský faktor, který se na BOZP podílí.
klíčová slova: BOZP - výkonnost - pracovníci vedoucí - manažeři - zapojení zaměstnanců - participace - kultura bezpečnosti práce - kultura podniková

ABRARD, STANISLAS: Physiological, cognitive and neuromuscular effects of heat exposure on firefighters after a live training scenario / Fyziologické, kognitivní a neuromuskulární účinky expozice teplu u hasičů po scénáři živého tréninku
anotace: Tato studie zkoumala fyziologické, kognitivní a neuromuskulární výkony u hasičů po simulaci živého požáru. Změny vitálních funkcí, parametrů prostředí a kognitivního a neuromuskulárního výkonu byly měřeny před a po tréninku v uzavřeném prostředí, v podmínkách podobných těm, s nimiž se lze setkat při skutečném požáru. Během 30minutových relací bylo dosaženo maxima vysoké teploty okolí. Po relaci byla teplota čela zvýšena o 0,5 ° C, průměrná ztráta vody v těle byla 639 ml a průměrný nárůst srdeční frekvence byl 7,5 tepů za minutu. Rychlost mentálního výpočtu se významně nelišila, nicméně bylo pozorováno snížení reakční doby. Tato zjištění prokázala, že po 30 minutách expozice měl tepelný stres na hasiče malý dopad. Aktivace stresu se po hasičských operacích jeví jako prospěšná. Tento výsledek však musí být porovnán s delšími expozicemi.
klíčová slova: stres tepelný - zátěž tepelná - teplo - expozice profesionální - hasiči - požáry - funkce fyziologické - funkce kognitivní - reakce

WU, CHIA-CHUN - SHIH, YI-NUO: The effects of background music on the work attention performance between musicians and non-musicians / Účinky podkresové hudby na pozornost mezi hudebníky a nehudebníky
anotace: Pro bezpečnost a ergonomii práce je vztah mezi pracovní pozorností a podkresovou hudbou (hudbou hrající na pozadí) trendem do budoucna. Výkon pozornosti může být ovlivněn některými osobními faktory, například zkušenostmi s hudebním tréninkem. Toto šetření zkoumá rozdíl mezi pozorovacím výkonem hudebníků a nehudebníků na základě kvazi experimentálního designu, aby bylo možné předběžně porozumět možnému vlivu podkresové hudby na pozornost u obou skupin. Tato studie zjistila, že pozornost hudebníka je lepší než u nehudebníka a že podkresová hudba má tendenci zlepšovat výkon pozornosti hudebníků i nehudebníků, ale ve větší míře pro hudebníky.
klíčová slova: hudba - práce - výkon pracovní - pozornost - trénink

KALTEH, HAJI OMID: The relationship between safety culture and safety climate and safety performance / Vztah mezi kulturou bezpečnosti a bezpečným klimatem a výkonem v oblasti bezpečnosti: systematický přehled
anotace: Mezi kulturou bezpečnosti a bezpečnostním klimatem a výkonem v oblasti bezpečnosti existuje úzký vztah. Podrobnosti tohoto vztahu jsou však poněkud nejasné, kvůli rozdílným postojům ke kultuře bezpečnosti a bezpečnostnímu klimatu a používání různých nástrojů k jejich hodnocení a různým opatřením v oblasti bezpečnosti. V této studii byly vybírány články publikované v angličtině od roku 2005 do roku 2017 z různých databází. Poté byly některé články konkrétně prohledávány pomocí řady klíčových slov a jejich kombinací: "bezpečnost a výkonnost", "bezpečnostní klima a výkon v oblasti bezpečnosti", "kultura bezpečnosti a výkon v oblasti bezpečnosti", "bezpečnostní klima a výsledek v oblasti bezpečnosti", "kultura bezpečnosti a výsledek bezpečnosti "," kultura bezpečnosti a úrazy a úmrtí "a" bezpečnostní klima a úrazy a úmrtí ". V tomto článku byla role kultury bezpečnosti a bezpečnostního klimatu při zlepšování bezpečnosti hodnocena v 31 vybraných studiích. Zdá se, že reaktivní kritéria a shoda s bezpečností jsou více v souladu s bezpečnostním klimatem a kulturou bezpečnosti. Zjištění zdůraznila, že zvýšení úrovně bezpečnostního klimatu a kultury bezpečnosti by mohlo být účinné při snižování nehod a úrazů a zlepšování ukazatelů bezpečnosti.
klíčová slova: klima bezpečnostní - kultura bezpečnosti práce - bezpečnost práce - výkonnost - úrazovost pracovní - participace

COLIM, ANA: Obesity effects on muscular activity during lifting and lowering tasks / Účinky obezity na svalovou aktivitu při zvedání a spouštění břemen
anotace: Obezita je zjevným zdravotním problémem a její výskyt se u celé pracovní populace zvyšuje. Na průmyslových pracovištích jsou úkoly vertikální manipulace (VHT), včetně zvedání a spouštění břemen, velmi časté, a mohou u příslušných pracovníků způsobit značné svalové přetížení. Během provádění těchto úkonů může být svalová aktivita značně ovlivněna stavem těla pracovníků. Tato studie měla za cíl analyzovat a porovnat svalovou aktivitu u subjektů s různými úrovněmi obezity pomocí povrchové elektromyografie (EMG) během předem definované vertikální manipulace s břemeny. Bylo provedeno šest různých VHT (kombinace zatížení 5, 10 a 15 kg se dvěma styly úkonů). Normalizace dat EMG byla založena na procentu maximální kontrakce během každého úkonu (MCT%). Výsledky ukazují, že obezita ovlivňuje MCT%, což zase zvyšuje svalovou námahu během VHT. Provedené šetření ukázalo, že obezita je relevantním rizikovým faktorem pohybového aparátu, pokud jde o VHT.
klíčová slova: obezita - manipulace s břemeny - svaly - aktivity fyzické - úkoly pracovní - elektromyografie

SOBOLEWSKI, ANDRZEJ: The influence of air humidity on human heat stress in a hot environment / Vliv vlhkosti vzduchu na tepelný stres člověka v horkém prostředí
anotace: Tento článek představuje fyzické adaptační schopnosti člověka, vnímané jako reakce na extrémní horké a suché nebo horké a vlhké podmínky. Adaptační schopnosti jsou vyjádřeny jako bezpečná doba expozice ve dvou variantách: v klidu a během fyzické aktivity. Studie ukazuje výsledky výpočtů variability teploty jádra těla a teploty pokožky v čase a tepelné bilance. Výpočty byly provedeny podle normy EN ISO 7933:2005 na základě předpokládaných a skutečných meteorologických údajů. Výsledky výpočtů ukazují, že za těchto podmínek horké, ale suché prostředí umožňuje člověku (i když v omezené míře) zůstat na pracovišti a vykonávat nízkou fyzickou aktivitu, pokud je zajištěn přístup k pitné vodě. Naproti tomu horké, ale vlhké prostředí způsobuje vážnější problémy v důsledku neschopnosti snížit teplotu pokožky odpařováním potu z povrchu kůže.
klíčová slova: stres tepelný - zátěž tepelná - tělo - prostředí horké - prostředí pracovní - vlhkost - teplo

HARARI, DENISE - APARECIDA CASAROTTO, RAQUEL: Effectiveness of a multifaceted intervention to manage musculoskeletal disorders in workers of a medium-sized company / Efektivita mnohostranné intervence při zvládání muskuloskeletálních onemocnění u pracovníků středně velké společnosti
anotace: Tato studie zkoumala účinnost mnohostranné intervence na pracovišti pro zvládání muskuloskeletálních onemocnění (MSD) a jejich důsledky pro pracovníky středně velké společnosti. Program skládající se z participativní ergonomie (PE), cvičení na pracovišti (WE) a akupunktury jako hlavních zdrojů fyzikální terapie (PT) prováděné na pracovních stanicích probíhal po dobu 22 měsíců se 126 pracovníky. Míra MSD byla významně snížena alespoň v jedné oblasti těla (p = 0,001). Pracovní absence byla také významně snížena (p = 0,020). U pracovníků s počáteční bolestí se alespoň 40 % úplně zlepšilo, zatímco u ostatních byla doba, frekvence a intenzita bolesti snížena pro všechny oblasti těla, s výjimkou dolní části zad a prstů. U pracovníků bez bolesti na počátku bylo dosaženo cíle prevence MSD ze 70 %. Většina pracovníků (56-99 %) souhlasila s tím, že intervence zlepšila důsledky MSD.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - nemoci z povolání - intervence - pracoviště - ergonomie

OJUKWU, CHIDIEBELE PETRONILLA: Prevalence, pattern and correlates of work-related musculoskeletal disorders among school teachers in Enugu, Nigeria / Prevalence, vzorec a korelace pracovních muskuloskeletálních onemocnění mezi učiteli škol v Enugu v Nigérii
anotace: O prevalenci a rizikových faktorech muskuloskeletálních onemocnění souvisejících s prací (MSD) mezi učiteli v Nigérii není dostatek literatury. Tato studie si kladla za cíl prozkoumat prevalenci MSD souvisejících s prací a jejich asociaci s profesními a sociodemografickými faktory u nigerijských učitelů. Sociodemografické a profesní charakteristiky, prevalence a vzorec MSD souvisejících s prací 352 učitelů (ve věku 24-60 let) byly zkoumány pomocí standardizovaného severského dotazníku. Data byla shrnuta pomocí popisných statistik. K posouzení prediktorů MSD souvisejících s prací byly použity jednorozměrné a vícerozměrné analýzy. Výsledky ukázaly, že 70,2 % učitelů mělo MSD související s prací převážně v oblasti ramen (62,3 %) a krku (57,9 %). Většina studovaných sociodemografických rysů a antropometrických a pracovních charakteristik byla významně spojena (p<0,05) s MSD alespoň v jedné oblasti těla. Z výsledků tedy vyplynulo, že mezi učiteli převládala MSD související s prací. Hlavními prediktory MSD byla pokročilá vzdělávací kvalifikace, zvýšené výukové nástěnky a tabule, pedagogické zkušenosti nad 10 let a věkové rozmezí 35-50 let.
klíčová slova: učitelé - onemocnění muskuloskeletální - faktory rizikové - faktory sociodemografické - faktory pracovní - Nigérie

CAERS, RALF: Too sick or not too sick? / Příliš nemocný nebo ne příliš nemocný?: důležitost stresu a spokojenosti s podporou přímého nadřízeného v prevalenci nemocenského presenteismu
anotace: Autoři článku na vzorku 3274 belgických pracovníků pracujících na plný úvazek zjistili, že 62 % z nich šlo do práce i přesto, že byli nemocní (nemocenská přítomnost, nemocenský presenteismus), alespoň jednou za posledních 12 měsíců. Ze všech pracovníků, kteří sami v práci v době nemoci nebyli, dalších 6 z 10 vidělo nebo slyšelo o nemocenském presenteeismu ve své vlastní organizaci. Ženy častěji hlásily nemocenský presenteeismus než muži a mladší pracovníci, a byly náchylnější k nemocenskému presenteeismu než starší pracovníci. Vzdělání v tomto rozhodnutí nehrálo roli. Spokojenost s nadřízeným měla přímý negativní vliv na nemocenský presenteeismus. Nakonec byly zjištěny nepřímé účinky mezi spokojeností s nadřízeným a nemocenskou přítomností prostřednictvím prevalence stresu. Zatímco předchozí studie ukázaly, že dobrá podpora nadřízeného může zvýšit produktivitu nemocných pracovníků, když se objeví v práci, tato studie ukazuje, že díky dobré podpoře nadřízeného zůstávají nemocní pracovníci doma.
klíčová slova: presenteismus - onemocnění - nemoci - práce - přítomnost - pracovníci vedoucí

CZABÁN, CSABA - JACKOVICS, PÉTER - KIS, GYÖRGY: Application of the safety through organizational learning methodology for the post analysis of an adverse event during a search and rescue operation / Uplatnění bezpečnosti metodou organizačního učení pro následnou analýzu nepříznivé události během pátrací a záchranné operace
anotace: Zkušenosti ukazují, že během vyšetřování nehod je opakujícím se problémem zaměření se na přímé příčiny události, a tedy ignorování dalších skutečností, které k události také přispěly. V tomto článku se autoři seznámili s poučením z uplatňování nového přístupu využívajícího metodiku bezpečnosti prostřednictvím organizačního učení (analýza událostí) pro analýzu pracovního úrazu. Tuto metodu použili k analýze smrtelné nehody během pátrací a záchranné operace, kde byla oběť jedním z členů pátracího a záchranného týmu. Analýza také přezkoumala některé přispívající faktory, které nebyly identifikovány dříve provedeným oficiálním vyšetřováním.
klíčová slova: nehody pracovní - úrazy pracovní - úrazy smrtelné - vyšetřování nehod - příčiny - faktory - učení - analýzy událostí - metody

AFSHARI, DAVOOD: Effect of neck posture on cervicothoracic loads in overhead crane operators / Vliv držení krku na cervikotorakální zatížení operátorů mostových jeřábů
anotace: Obvykle je dokumentováno, že nepohodlné polohy krku jsou spojeny se zvýšeným rizikem onemocnění krku. Tato studie měla za cíl nepřetržitě sledovat a hodnotit držení krku a odhadovat cervikotorakální zátěž mezi operátory mostových jeřábů během pracovní doby. Pozice krku byly měřeny mezi 40 náhodně vybranými operátory pomocí sklonoměru během dvouhodinové pracovní doby. K určení úkolů a přizpůsobení záznamů držení těla každému z jejich odpovídajících úkolů bylo souběžně prováděno přímé pozorování. Výsledky ukázaly zvýšený výskyt expozice nepříjemným a extrémním polohám krku u operátorů. Povaha práce operátora a požadavky na vizuální kontakt při provádění některých úkonů/operací zvyšují mechanické zatížení krku.
klíčová slova: jeřáby - operátoři - krk - držení těla - polohy pracovní - zátěž fyzická - onemocnění muskuloskeletální

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2021)

MESFIN TEFERA, YONATAL: Glove performance in a warming climate: the role of glove material and climate on permeation resistance to organophosphate insecticides / Účinnost rukavic v ovzduší, které se ohřívá: role materiálu rukavic a klimatu na odolnost proti pronikání organofosfátových insekticidů
anotace: Ruce a předloktí jsou hlavními místy dermální expozice organofosfátovým insekticidům, díky nimž jsou rukavice jednou z nejdůležitějších ochranných složek ve strategii kontroly expozice. Výběr vhodných rukavic však závisí na několika faktorech, jako je pracovní úkol, typ a koncentrace organofosfátu a také náklady. Kromě toho může být chemická ochrana rukavic závislá na teplotě, což představuje v klimatu, který se otepluje, stále větší obavu. Dva doporučené opakovaně použitelné materiály rukavic (polyvinylchlorid a nitrilbutadienový kaučuk) a jedna jednorázová rukavice (nitril/neopren) byly testovány na odolnost proti propustnosti vůči organofosfátovým insekticidům s účinnými látkami dimethoát a malathion.
klíčová slova: rukavice pracovní - rukavice ochranné - ochrana rukou - materiály - vlastnosti - odolnost - expozice profesionální - insekticidy - pesticidy - organofosfáty - teplo - klima - podnebí - skleníky

DILLANE, DANIELLE - BALANAY, JO ANNE G.: Comparison between EPA UV Index app and UV monitor to assess risk for solar ultraviolet radiation exposure in agricultural settings in Eastern North Carolina / Srovnání mobilní aplikace EPA UV Indexu a UV monitoru k posouzení rizika expozice slunečnímu ultrafialovému záření v zemědělských podmínkách ve východní Severní Karolíně
anotace: Pracovníci v zemědělství jsou vystaveni slunečnímu ultrafialovému záření (UV) kvůli značnému času strávenému prací venku. Informace o riziku expozice UV záření z mobilní aplikace EPA SunWise UV Index jsou pohodlně dostupné pro včasné poradenství v oblasti řízení rizik, ale jejich spolehlivost není známa. Účelem této studie bylo zjistit spolehlivost aplikace EPA UV Index při poskytování přesných informací o riziku ke snížení expozice UV záření a prevenci souvisejících chorob mezi zemědělskými pracovníky ve východní Severní Karolíně.
klíčová slova: zemědělství - práce venkovní - záření sluneční - záření ultrafialové - expozice pracovníků - aplikace mobilní - hodnocení - USA

XU, SUSAN: Speech intelligibility test methodology applied to powered air-purifying respirators used in healthcare / Metodika testu srozumitelnosti řeči použitá u respirátorů poháněných vzduchem používaných ve zdravotnictví
anotace: Respirátory poháněné vzduchem (PAPR) se používají k ochraně zaměstnanců před nebezpečnými expozicemi dýchacích cest na široké škále pracovišť, včetně zařízení zdravotní péče. PAPR však mohou snížit schopnost nositelů správně slyšet slova ostatních, což může narušit bezpečný výkon zdravotnických povinností. Dopad používání PAPR během zdravotní péče na srozumitelnost řeči (SI) a následně na bezpečnost, použitelnost a péči o pacienta tedy není dostatečně studován. Cílem této studie bylo (1) určit schopnost posluchače porozumět jednoslabičným slovům vysloveným nositelem PAPR; (2) určit schopnost nositele PAPR srozumitelně slyšet a identifikovat jednoslabičná slova vyslovená nositelem PAPR; (3) posoudit variabilitu mezi reproduktory, posluchači a modely PAPR; (4) zkoumat účinky konstrukčních prvků PAPR na SI; a (5) informovat o požadavku SI na certifikaci budoucích PAPR pro použití ve zdravotnictví.
klíčová slova: respirátory - komunikace - řeč - srozumitelnost - zdravotníci - sestry zdravotní - péče o pacienty - bezpečnost

 

Krízový manažment - č. 2 (2020)

SÝKORA, VLASTIMIL - HYLÁK, ČESTMÍR: Shigematsu
anotace: Cílem studie bylo posoudit, zda by japonská ochranná maska Shigematsu GX 02 vyhovovala české populaci. Testování bylo provedeno na 110 osobách, u nichž byly měřeny antropometrické parametry jako morfologická výška, bizygomatická šířka, hloubka obličeje a šířka úst a určeny tvary jejich tváří. Tyto parametry byly statisticky vyhodnoceny a porovnány s jednotlivými tvary obličeje.
klíčová slova: ochrana obličeje - masky - antropometrie - parametry - testování

ŠOLTÉS, VIKTOR - KUBÁS, JOZEF - CIDLINOVÁ, ANNA: Bezpečnosť príslušníkov obecných polícií
anotace: V souvislosti s jakýmkoliv povoláním je nutné zdůraznit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnanci, kteří vykonávají konkrétní profese a jsou vystaveni zvýšenému riziku pracovního úrazu, rovněž vyžadují zvláštní přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V rámci své práce čelí příslušníci městské policie celé řadě situací, kdy může být ohrožena jejich bezpečnost a zdraví. Pro zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci členů městské policie je nutné prověřit a posoudit současný stav jejich bezpečnosti. Cílem příspěvku je analyzovat pozice a vyhodnotit činnosti příslušníků městské policie, a vytvořit tak podmínky pro zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví.
klíčová slova: bezpečnost práce - ochrana zdraví - BOZP - policisté - policie - samospráva - občané

 

Professional Safety - č. 1 (2021)

GOUZD, JEREMY R. - WINN, GARY L. - HARRIS, JAMES R.: Evaluation eye protection for biological hazards / Hodnocení ochrany očí z hlediska biologických rizik: nový přístup
anotace: Přenos infekce může nastat při kontaktu biologických agens s očima a obličejem. Americká norma ANSI Z87.1 pokrývá mnoho pracovních rizik, ale některá biologická rizika v ní nejsou řešena. Norma stanoví kritéria pro používání, testování, značení, výběr a udržování ochrany očí, aby se předešlo nebo minimalizovalo poranění v důsledku rizik. Tento článek představuje test, testovací zařízení a výsledky pro stanovení a podporu kritérií normy ANSI Z87.1 tak, aby zahrnovala kritéria pro biologická rizika.
klíčová slova: ochrana očí - rizika biologická - infekce - OOPP - prostředky ochranné - normy - kritéria - testování - USA

BUSCH, CARSTEN: Serious injuries and fatalities / Vážné úrazy a úmrtí: proč zůstávají konstantní, zatímco míra úrazovosti klesá?
anotace: Profesionálové v oblasti BOZP nevyužívají plně výhody bezpečnostních dat a údajů, aby pomohli předcházet vážným a smrtelným úrazům (SIF). Nadměrně se zaměřili na shromažďování běžných údajů o chování a incidentech, které jsou zřídka relevantní pro prevenci SIF. Seskupování dat podle realizovaných kontrol a rizikového potenciálu je při identifikaci prekurzorů SIF užitečnější než běžná praxe seskupování náhodných následků. Hlubší pohled na dostupná data pro sociální i technické systémy v rámci komplexního systému řízení bezpečnosti může významně zlepšit identifikaci faktorů, které vedou ke katastrofickým událostem.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné - úrazovost pracovní - data - statistiky - analýzy dat

WILBANKS, DAVID W. - ABULHASSAN, YOUSIF - KILPATRICK, RICHARD S.: COVID-19 / Covid-19: včasné plánování, reakce a lekce v oblasti BOZP
anotace: Tato studie poskytuje souhrn časných reakcí bezpečnostních odborníků na pracovišti na SARS-CoV-2, všeobecně označovanou jako pandemie covid-19. K dispozici je konsolidovaný seznam postupů přijatých pro screening zdraví, kontrolu lidské interakce, bariéry, dotykové povrchy, čištění a dezinfekci, komunikaci, hlášení a karanténu. Rovněž jsou shrnuty popisné statistiky vnímání respondentů o mnoha souvisejících faktorech, včetně adekvátnosti odpovědí a dopadu na běžné rutiny v oblasti BOZP. Bylo zjištěno, že existuje významné spojení mezi relativní úrovní rizika organizace a frekvencí pandemického plánování. Statisticky významné výsledky byly také nalezeny pro pandemické plánování a dostupnost OOPP.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - BOZP - opatření bezpečnostní - prostředky ochranné - OOPP - odborníci BOZP - průzkumy

GELLER, E. SCOTT - GELLER, KRISTA S.: Psychological science for safety success: část 9: jak aplikovat humanistický behaviorismus / Psychologická věda pro úspěšnost bezpečnosti: část 9: jak aplikovat humanistický behaviorismus
anotace: Tento článek se věnuje novému přístupu k podpoře bezpečného chování a zavádí další označení pro proces prevence úrazů: humanistický behaviorismus nebo aktivní péče o lidi (humanismus). Aby demonstrovali rozumnou souvislost mezi humanismem a behaviorismem, identifikují autoři pět základních principů humanismu, které je třeba vzít v úvahu při řešení lidské stránky bezpečnosti, zejména poskytování zpětné vazby založené na chování. Začlenění těchto principů do procesu pozorování a zpětné vazby by nezměnilo vývoj a aplikaci CBC (critical behavior checklist) k pozorování a zaznamenávání výskytů bezpečného a rizikového chování.
klíčová slova: psychologie - chování bezpečné - behaviorismus - humanismus - přístupy

LI, LINGYE - HOVSEPIAN, JOHN: How to quantify the influence of safety culture / Jak kvantifikovat vliv kultury bezpečnosti práce
anotace: Článek se věnuje kultuře bezpečnosti práce: jakou roli hraje účinná kultura bezpečnosti, jak ovlivňuje celkovou kulturu podniku a rozvoj podnikání a jaké procento podnikové kultury je založeno na bezpečnosti. Řada dobře navržených dotazníků specifických pro podnik může poskytnout spolehlivé posouzení kultury bezpečnosti práce v podniku. Účinnost kultury bezpečnosti lze ilustrovat trojúhelníkem tvořeným třemi vzájemně propojenými skupinami: managementem, bezpečnostními profesionály a zaměstnanci. Tyto tři skupiny musí bezpečnosti přikládat stejnou důležitost a musí souznít s obchodní strategií, aby bylo možné vybudovat vynikající kulturu bezpečnosti. Pouze tak lze zajistit dlouhodobé podnikání.
klíčová slova: kultura bezpečnosti práce - kultura podniková - kvantifikace - dotazníky

 

Références en Santé au Travail - č. 164 (2020)

LAURENT, I.: La recherche en santé et sécurité au travail en France / Výzkum úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve Francii
anotace: Hlavním cílem tohoto průzkumu bylo provést soupis hlavních aktérů v oboru BOZP ve Francii, ať už pocházejí z akademické obce, nebo se jedná o zdravotnická zařízení, služby ochrany zdraví při práci nebo samotné podniky a zařízení. Jsou popsány metody výzkumu a přehledy výsledků společně s přehledem řady publikací, které se problematikou zabývají.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - studie - průzkumy - Francie

 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 6 (2020)

GARDE, ANNE HELENE: How to schedule night shift work in order to reduce health and safety risks / Jak naplánovat práci v noční směně, aby se snížila zdravotní a bezpečnostní rizika
anotace: Cílem tohoto příspěvku je poskytnout vědecky podložená doporučení týkající se harmonogramů nočních směn, včetně po sobě jdoucích směn, intervalů směn a doby trvání směn, což může snížit zdravotní a bezpečnostní rizika. Krátkodobé fyziologické účinky, pokud jde o narušení cirkadiánních rytmů, délku a kvalitu spánku a únavu, byly považovány za možné souvislosti mezi prací v noční směně a vybranými zdravotními a bezpečnostními riziky, konkrétně pokud jde o rakovinu, kardio-metabolická onemocnění, pracovní úrazy a negativní dopady na těhotenství.
klíčová slova: práce na směny - práce v noci - harmonogramy - rizika bezpečnostní - rizika zdravotní - spánek - únava

HÄRMÄ, MIKKO: Characteristics of working hours and the risk of occupational injuries among hospital employees / Charakteristika pracovní doby a rizika pracovních úrazů mezi zaměstnanci nemocnice: případová studie
anotace: Cílem studie bylo zkoumat souvislost podrobných charakteristik pracovní doby s pracovními úrazy při práci na směny v nemocnici. Tento článek přispívá k dřívějším studiím a analýzám několika charakteristik pracovní doby ve třech samostatných výkladech pojmu nebezpečí, aby získal lepší přehled o podrobných charakteristikách pracovní doby relevantních pro bezpečnost práce. Na základě výsledků lze učinit několik praktických závěrů.
klíčová slova: doba pracovní - charakteristiky - úrazy pracovní - nemocnice - práce na směny - práce v noci - únava

TAN, EDWIN C. K.: Psychosocial job strain and polypharmacy / Psychosociální pracovní zátěž a polyfarmacie: národní kohortní studie
anotace: Psychosociální pracovní zátěž je spojována s řadou nepříznivých zdravotních důsledků. Cílem této studie bylo prozkoumat souvislost mezi psychosociální pracovní zátěží a potenciálním rizikem polyfarmacie (nadužívání léků vetší než 5 léků) a vyhodnotit, zda strategie zvládání mohou toto riziko upravit. Tato nová studie ukazuje, že pracovníci na pasivních a vysoce namáhavých pracovních místech mají ve srovnání s pracovníky v aktivních zaměstnáních významně vyšší riziko výskytu polyfarmacie. Otevřené strategie zvládání mohou snížit negativní dopad psychosociální pracovní zátěže na riziko polyfarmacie. Důsledky politiky zahrnují včasnou identifikaci ohrožených pracovníků a zavedení strategií ke zmírnění budoucích zdravotních rizik.
klíčová slova: stres pracovní - zátěž pracovní - polyfarmacie - léčiva - faktory psychosociální - řízení práce

SPINDER, NYNKE: Maternal occupational exposure and congenital heart defects in offspring / Profesionální expozice matky a vrozené srdeční vady u potomků
anotace: Vrozené srdeční vady (congenital heart defects, CHD) jsou nejčastější vrozené anomálie. Tato studie si vzala za cíl prozkoumat souvislost mezi profesionálními expozicemi matek organickému a minerálnímu prachu, rozpouštědlům, pesticidům a kovovému prachu a výparům a ischemickou chorobou srdeční ICHS u potomků, přičemž se hodnotí několik podskupin ICHS. Studie, zahrnující 1174 případů a 5602 kontrol, ukazuje, že profesionální expozice matky organickému prachu, minerálnímu prachu a kovovému prachu a výparům na počátku těhotenství je spojena s dvojnásobným až trojnásobným zvýšením defektů septa srdečních síní.
klíčová slova: těhotenství - expozice profesionální - rizika zdravotní - srdce - vady srdeční - nemoci kardiovaskulární - plyny - prach - pesticidy - rozpouštědla

MARINACCIO, ALESSANDRO: Association between asbestos exposure and pericardial and tunica vaginalis testis malignant mesothelioma / Souvislost mezi expozicí azbestu a maligním mezoteliomem perikardu a tunica vaginalis testis: případová studie a epidemiologické poznámky
anotace: Účelem této studie bylo popsat epidemiologii mezoteliomu perikardu (nádor serózních blan) a tunica vaginalis testis (serózní obal varlete) a posoudit roli expozice azbestu u těchto vzácných onemocnění. S využitím údajů z italského národního registru mezoteliomu a případové studie byla poprvé prokázána souvislost mezi expozicí azbestu a těmito typy nádorů. Zjištění potvrzují extrémní vzácnost a špatnou prognózu přežití u těchto onemocnění a podporují kauzální roli azbestu pro všechny mezoteliomy.
klíčová slova: azbest - expozice profesionální - onemocnění nádorová - nádory

NAMBIEMA, ABOUBAKARI: Upper-extremity musculoskeletal disorders / Muskuloskeletální onemocnění horních končetin: v kolika případech jim lze zabránit: odhady z kohorty COSALI
anotace: Tato studie si kladla za cíl odhadnout podíl a počet případů muskuloskeletálních poruch horních končetin (upper-extremity musculoskeletal disorders, UEMSD), které lze přičíst rizikovým faktorům práce u ekonomicky aktivní populace. Autoři se snažili odhadnout počet potenciálně preventabilních případů UEMSD. Velký počet incidentů UEMSD lze přičíst pracovním expozicím. Teoreticky jim bylo možné zabránit snížením expozice související s fyzickou námahou a nepohodlnými postoji a zlepšením sociální podpory ze strany spolupracovníků a nadřízených.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - končetiny horní - faktory pracovní - faktory rizikové - zátěž fyzická - prevence nemocí

KURONEN, JARMO: Quality improvement activity in occupational healthcare associated with reduced need for disability retirement / Činnost vedoucí ke zlepšování kvality v oblasti zdravotní péče na pracovišti spojená se sníženou potřebou odchodu do invalidního důchodu: Bayesovská studie modelování smíšených účinků ve Finsku
anotace: Existují důkazy, že pracovní zdravotní péče (OHC) může zlepšit pracovní schopnosti zaměstnanců. Tento výzkum byl navržen tak, aby studoval, zda společné činnosti v zájmu zlepšování kvality (quality improvement, QI) v síti kvality OHC (OQN) - dobrovolné fórum pro spolupráci - mohou snížit potřebu odchodu do invalidního důchodu. Pokud se jednotka OHC podílí na společných činnostech ke zlepšování kvality (měření kvality intervence týkající se nadměrného požívání alkoholu, školení facilitátorů kvality a měření pracovních schopností), může to snížit riziko invalidních důchodů.
klíčová slova: důchod invalidní - alkohol - deprese - péče zdravotní - prohlídky zdravotní - kvalita - schopnosti pracovní - intervence - Finsko

SASAKI, NATSU: The deterioration of mental health among healthcare workers during the COVID-19 outbreak / Zhoršení duševního zdraví mezi zdravotnickými pracovníky během vypuknutí pandemie covid-19: populační kohortní studie pracovníků v Japonsku
anotace: Tato studie porovnávala změnu v duševním zdraví zdravotnických a nezdravotnických pracovníků během dvou měsíců po vypuknutí pandemie covid-19 v Japonsku. Duševní tíseň se výrazně zvýšila více u pracovníků ve zdravotnictví než u jiných nezdravotnických profesí. Toto je první studie, která pomocí dlouhodobých údajů ukazuje zhoršení duševního zdraví zdravotnických pracovníků.
klíčová slova: zdravotníci - sestry zdravotní - pečovatelé - zdraví duševní - stres psychický - zátěž psychická - koronavirus - pandemie - Japonsko

VEDAA, OYSTEIN: A longitudinal study on the association between quick returns and occupational accidents / Longitudinální studie o vztahu mezi rychlým návratem do práce (na pracovní směnu) a pracovními úrazy
anotace: Tato studie si kladla za cíl zjistit, jak je změna počtu rychlých návratů [(QR) <11 hodin mezi po sobě následujícími směnami] v dlouhodobém horizontu spojena s rizikem pracovních úrazů mezi zdravotními sestrami. Studie prokázala, že zvýšení nebo snížení počtu rychlých návratů na pracovní směnu v čase je spojeno s odpovídajícím zvýšením a snížením rizika pracovních úrazů, tj. zdravotní sestry způsobující újmu sobě, pacientům / ostatním, a pracovnímu vybavení.
klíčová slova: sestry zdravotní - zdravotníci - úrazy pracovní - únava - ospalost - práce na směny - rizika

 

Spektrum - č. 2 (2020)

BRICHTOVÁ, MARIE - ŘÍHA, ROMAN: Copingové strategie příslušníků HZS ČR
anotace: Práce se zabývá pracovní zátěží a jejím vlivem na partnerské vztahy příslušníků HZS ČR. Autoři vycházeli z výsledků, které získali z 30-ti kvalitativních dotazníků, které vyplňovali hasiči a jejich partnerky. Tyto dotazníky byly spárovány a pomocí obsahové analýzy a komparace odpovědí bylo zjišťováno, které aspekty práce hasičů ovlivňují jejich partnerský život. Autoři objevili i několik zajímavých trendů, které by bylo dobré dále prozkoumat. Na závěr jsou podle zjištěných informací uvedena doporučení.
klíčová slova: hasiči - stres pracovní - vztahy mezilidské - dotazníky

HORÁČKOVÁ, ALENA - PETIK, LUKÁŠ - CIDLINOVÁ, ANNA: OiRA - online nástroj pro hodnocení rizik
anotace: Článek se zabývá projektem ONLINE INTERACTIVE RISK ASSESSMENT (Online nástroj pro hodnocení rizik, dále jen OiRA), který je jednou z aktivit Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. OiRA má přispět k řešení příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání a hledat preventivní opatření k zamezení rizikům. Jsou nastíněna východiska projektu OiRA a historie vzniku, popsány cíle a záměry. Dále je uvedena struktura nástrojů, možnosti vyhledávání, výhody a nevýhody projektu a možnosti jeho uplatnění na pracovišti. V závěru je uveden přehled nových nástrojů OiRA, které jsou k dispozici v českém jazyce a výhled projektu do budoucnosti.
klíčová slova: rizika pracovní - hodnocení rizik - nástroje - BOZP - Evropská agentura pro BOZP

LIPŠOVÁ, VLADIMÍRA - BÁTRLOVÁ, KATEŘINA - ZÓNOVÁ, JANA: Ergonomické a psychosociální aspekty práce z domova
anotace: Práce z domova byla vždy vnímána zejména jako benefit, tj. jako určité zvýhodnění pro zaměstnance, kteří mohli část své pracovní doby pracovat z pohodlí a klidu domova, ve svém vlastním vyhovujícím rytmu, nerušeni ruchem kanceláří, bez nutnosti cestovat. Zaměstnavatel získával spokojenější zaměstnance, nižší fluktuaci a zvýšení produktivity práce při nižších nákladech. Poslední měsíce globální koronavirové epidemie zřejmě navždy změnily pohled na práci z domova jako jednoznačný benefit a posunuly ji na úroveň nástroje, jak bojovat s epidemickou situací a udržet zdraví zaměstnanců. Práce z domova má ovšem stále své zákonné náležitosti, zaměstnavatel musí dodržovat zákoník práce a zásady BOZP. Statistické údaje o práci z domova před koronavirovou krizí a v jejím průběhu, ergonomická a psychosociální doporučení pro práci z domova jsou obsahem tohoto článku.
klíčová slova: ergonomie - rizika psychosociální - práce z domova - práce doma

 

Travail et Sécurité - č. 821 (2020)

RAVALLEC, CÉLINE: Les maîtres d'ouvrage, des décideurs á convaincre / Veřejní zadavatelé, osoby s rozhodovací pravomocí
anotace: Národní pojištění rizik pro stavební profesionály v současné době zavádí pojištění zdraví a rizik pro zákazníky v realitních projektech. Jeho cílem je přesvědčit a podpořit tyto subjekty s rozhodovací pravomocí, aby integrovaly jasná pravidla prevence rizik. Tím lze omezit ztráty v sektoru, kde je pracovních úrazů stále velmi mnoho. Manipulace s břemeny a pády stále zůstávají dvěma riziky, kterým jsou stavební dělníci vystaveni nejvíce. Tyto nehody nejčastěji svědčí o nedostatku vhodných ochranných pracovních prostředků. Důsledky špatně připraveného a špatně organizovaného pracoviště mohou způsobit pracovní úrazy, zpoždění plánování, napjaté vztahy, pokles produktivity, riziko zastavení provozu. Jádrem každého stavebního programu je klíčový hráč - tj. klient. Bez silného podnětu z jeho strany a s jasně stanovenými pravidly nelze projekt kvalitně uskutečnit. Klient zná projekt, spravuje rozpočet a dává většinu pokynů. Je tedy privilegovaným partnerem.
klíčová slova: projekty stavební - stavby - zadavatelé staveb - prevence rizik - rizika pracovní - pojištění

 

Trilobit - č. 3 (2020)

MORICOVÁ, VALÉRIA - POLÁK, PETR: Úrazovosť na školách pri športových aktivitách
anotace: Sport může vést ke zlepšení kvality života, ale také i k mnohým zraněním. V rámci tělesné a sportovní výchovy, jakož i při výkonu sportu jako povolání je nutné, aby jedinci a týmy znali a uplatňovali účinné postupy, které jim pomohou ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví. Příspěvek je výstupem v rámci spolupráce Fakulty bezpečnostního inženýrství UNIZO a Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. V rámci projektu "Bezpečnost práce ve sportu" se řešitelé zaměřují na fotbal na školách.
klíčová slova: sport - BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - úrazy - fotbal - žáci - školy

 

Záchranář - č. 3 (2020)

HÜBNER, LADISLAV: Školení a výcvik četařů - lezců, školitelů a mechaniků
anotace: Cílem popsaného školení a výcviku je obnovení nebo získání odborné způsobilosti a akreditace pro: seznamování záchranářů – lezců s používáním osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) proti pádu, slaňovacích a záchranných zdvihacích zařízení; provádění periodických prohlídek a zkoušek funkce OOPP proti pádu, slaňovacích a záchranných zdvihacích zařízení pro mechaniky lezecké techniky.
klíčová slova: služby záchranné - lezci - mechanici - školitelé - školení - výcvik

 

Záchranář - č. 4 (2020)

PROVÁZEK, JAROSLAV: Schvalovací proces sebezáchranné a pracovní dýchací techniky
anotace: Technické požadavky na výrobky uváděné na trh v České republice jsou v obecné rovině obsaženy v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Souvisejícím zákonem týkajícím se bezpečnosti výrobků je zákon č. 102/2001
Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, rovněž v platném znění.
klíčová slova: prostředky pracovní - přístroje sebezáchranné - ochrana dýchadel - požadavky technické - výrobky - prostředky dýchací

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail