Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2020/12

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

 

112 - č. 12 (2020) |  Bezpečná práca - č. 5 (2020)Bezpečná práca - č. 6 (2020) | Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2020) | dTest - č. 12 (2020) | Die BG - č. 12 (2020)Hygiene et Sécurité du Travail - č. 260 (2020)Chemagazín - č. 6 (2020)Chemické listy - č. 12 (2020)Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 11-12 (2020)Journal of Safety Research - č. 75 (2020)KANbrief - č. 4 (2020)Professional Safety - č. 12 (2020)Références en Santé au Travail - č. 163 (2020)Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 6 (2020)Sicher ist Sicher - č. 11 (2020)Sicher ist Sicher - č. 12 (2020)Spektrum - č. 1 (2020) | Travail et Sécurité - č. 820 (2020)Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 4 (2020) | Zpravodaj SÚIP - č. 4 (2020) 
 

 

112 - č. 12 (2020)

SLEZÁK, ONDŘEJ: Krizová karta obce
anotace: V roce 2019 byla u HZS Královéhradeckého kraje zpracována šablona Karta obce jako nový nástroj pro efektivní plnění povinností z oblasti analýzy rizik obce a analýzy možného ohrožení obce. Následně byl obsah šablony podroben hodnocení, ze kterého vyplynul požadavek na rozšíření šablony o oblast opatření ochrany obyvatelstva (OO). Realizovanou kompletací dvou oblastí z oboru krizového řízení a OO vznikla Krizová karta obce.
klíčová slova: řízení krizové - plánování krizové - obce - ohrožení - řízení rizik - ochrana obyvatelstva

Bezpečná práca - č. 5 (2020)

ONDREJKOVÁ, ĽUDMILA: Povinnosti zamestnávateľov v ochrane zdravia pri práci v zákone č. 355/2007
anotace: Zákonem č. 355/2007 Z. z., o podpoře a rozvoji veřejného zdraví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jsou určené povinnosti zaměstnavatelů související s ochranou zdraví zaměstnanců při práci. Míra povinností zaměstnavatelů v ochraně zdraví při práci závisí od reálně se vyskytujících zdraví škodlivých faktorů práce a pracovního prostředí, které mohou ohrozit nebo poškodit zdraví zaměstnanců.
klíčová slova: ochrana zdraví - zaměstnanci - zaměstnavatelé - povinnosti - legislativa - Slovensko

REMIAS, RÓBERT: Likvidácia požiarov a odstraňovanie následkov dopravných nehod automobilov s alternatívnym zdrojom energie na pohon
anotace: Digitalizace, udržitelnost, efektivita a úspora nákladů jsou stejně důležité pro automobilový sektor jak pro bezpečnost na silnicích a pohodlí během jízdy. Proto se téma bezpečnosti a inovace v automobilovém průmyslu bezprostředně dotýká každého, kdo tyto inovativní technologie využívá. Cílem příspěvku je přiblížit poznatky z likvidace požárů a odstraňování následků nehod dopravních prostředků s alternativním pohonným zdrojem energie, které nastanou, když bezpečnost z různých příčin selhala. Dnes nemůžeme s určitostí říci, zda prezentovaná bezpečnost a inovace v dopravě skutečně přinášejí do silničního provozu větší bezpečnost. Stát za tím může i fakt, že tyto inovativní technologie v celkové dopravě využívá v současnosti velmi malé množství uživatelů.
klíčová slova: průmysl automobilový - vozidla motorová - pohony - paliva alternativní - zdroje energie - bezpečnost silniční - požáry - likvidace

LUKAJKA, JOZEF: Absencia dohody o BOZP medzi dodávateľom a odberatel´om a jej dosahy
anotace: V článku autoři přiblížili problematiku uzavírání dohod mezi subjekty obchodních vztahů, např. mezi dodavatelem a odběratelem nebo objednatelem a zhotovitelem apod., když jejich zaměstnanci plní úkoly na společném pracovišti. Absence takové dohody může pro oba subjekty přinést značné finanční a trestněprávní následky. Tomuto tématu se autor článku věnuje i ve svých školeních pro zaměstnavatele, vedoucí zaměstnance a bezpečnostní techniky.
klíčová slova: zaměstnavatelé - dodavatelé - vztahy smluvní - vztahy obchodní - BOZP - bezpečnost práce

BARTOŇ, BRANISLAV: Fyzická záťaž pri ručnom ťahaní a tlačení bremien v horizontálnej rovine
anotace: Jedná se o opětovné vydání článku, který vyšel v tomto časopisu v roce 2015. Věnuje se fyzické zátěži při manipulaci s břemeny (tahání a tlačení). Za rizikový faktor vzniku zdravotních potíží v oblasti dolní části zad a ramen se oprávněně obecně považuje fyzická práce a speciální ruční manipulace s břemeny. Navzdory současné tendenci k omezení těžké a fyzicky náročné práce dochází paradoxně k nárůstu potíží s páteří. Mění se i samotné rizikové faktory. Používání průmyslových vozíků částečně nahradilo zvedání a přenášení břemen, ale zároveň zvýšilo podíl činností opakovaného tahání a tlačení.
klíčová slova: manipulace ruční - břemena - zátěž fyzická - faktory rizikové - vozíky - síla tažná

KOMÁR, PAVOL: Požiar - strašiak
anotace: Příčinou vzniku otevřeného ohně v kancelářských prostorech, ale také v bytech bývá často nedbalost nebo nepozornost. Požáry vznikají při obsluze spotřebičů, v důsledku elektrického zkratu či při kouření. Oheň může místnost, ale také celou budovu v okamžiku změnit na zakouřenou a rozpálenou smrtící past. Nejlevnější protipožární ochranou je proto prevence. Na otázky s touto problematikou odpovídá v článku JUDr. Pavol Komár, odborník na tuto oblast.
klíčová slova: požáry - kanceláře - budovy - byty - příčiny - ochrana požární - prevence

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Zdravé pracoviská znižujú záťaž
anotace: 22. září 2020 proběhl odborný online seminář (webinář), který připravilo národní kontaktní místo Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA) se sídlem v Košicích. Věnoval se cílům a náplni připravované kampaně EU-OSHA nazvané „Zdravé pracoviská znižujú záťaž - Poškodenia podporno-pohybovej sústavy a ergonómia na pracovisku“.
klíčová slova: kampaně evropské - Evropská agentura pro BOZP - zátěž fyzická - onemocnění muskuloskeletální - aparát pohybový - prevence rizik

Bezpečná práca - č. 6 (2020)

ONDREJKOVÁ, ĽUDMILA: Nové a revidované limity pre chemické faktory a karcinogénne a mutagénne faktory v pracovnom prostredí platné od 1. októbra 2020
anotace: V oblasti ochrany zdraví při práci byly v roce 2020 na základě evropských směrnic připraveny novelizace dvou národních slovenských právních předpisů pro problematiku expozice zaměstnanců chemickým faktorům a karcinogenním a mutagenním faktorům při práci.
klíčová slova: expozice profesionální - faktory chemické - karcinogeny - prostředí pracovní - legislativa - novelizace - Slovensko

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Celoslovenský aktualizačný seminár IBP
anotace: Tradiční celoslovenský seminář věnovaný problematice bezpečnosti práce, ergonomie, ochrany zdraví a požární ochrany se uskutečnil 7. a 8. října 2020 v online podobě.
klíčová slova: bezpečnost práce - ochrana zdraví - BOZP - ergonomie - bezpečnost požární - semináře - Slovensko

MARIŠ, LADISLAV: Technické opatrenia proti šíreniu koronavírusu vo výrobných spoločnostiach nad 500 zamestnancov v SR v kontexte termovíznych kamier
anotace: Během pandemie nového koronaviru se na mnoha pracovištích, ve školách či na veřejných místech zavádějí různá technická či organizační (režimová) opatření, která se v každodenním životě stávají běžnými. Patří mezi ně i používání ochranných prostředků, zejména plastových oddělovačů, masek (roušek) a dezinfekčních prostředků na ruce. Také kontrola tělesné teploty se řadí mezi jednu z metod snižování šíření koronaviru. Setkat se s měřením tělesné teploty můžeme při vstupech do objektů, v nichž jsou instalována příslušná zařízení. Vedle těchto známých opatřeních se můžeme setkat i s dosud nepříliš běžnou technikou - termovizními kamerami. Hlavním problémem je, že tato technologie se často implementuje do provozů bez předchozího testování.
klíčová slova: kamery termovizní - využití - pracoviště - limity

MAČEK, IGOR: Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
anotace: Zpráva o činnosti odborové kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP) za minulý rok je zde zveřejněna v plném znění. Obsahuje informace o činnosti Odborové konfederace SR v oblasti BOZP.
klíčová slova: odbory - BOZP - kontroly - zprávy o činnosti - Slovensko

NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE: Národný inšpektorát práce informuje
anotace: Článek se věnuje formě práce z domova - home office. Uvádí právní povinnosti zaměstnavatelů působících na Slovensku týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a doporučení k této formě práce.
klíčová slova: práce z domova - práce doma - BOZP - zaměstnavatelé - povinnosti - doporučení

PILÁT, JOZEF: Požiadavky na kontrolu stavu bezpečnosti technických zariadení po ich zapojení do funkčnej sústavy
anotace: Ve znalecké praxi se lze často setkat s případy, kdy rozhodování soudu nebo jiného orgánu veřejné moci v právní věci závisí na určení či novém přidělení tzv. objektivní odpovědnosti za škody k provozování technického zařízení, na vnějším životním prostředí, majetku nebo dokonce na zdraví (např. obsluhujícího personálu) v důsledku selhání technického zařízení nebo jeho funkční části.
klíčová slova: zařízení technická - bezpečnost - kontroly - stav technický - požadavky bezpečnostní - stroje a zařízení

Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2020)

CÁB, STANISLAV: Nebezpecí výbuchu v prumyslových provozech
anotace: S nebezpečím výbuchu se setkáváme v běžném životě téměř denně. Výbušná atmosféra může vznikat i při takových činnostech jako jsou práce s některými barvami a ředidly, plnění paliva do automobilů, používání plynových spotřebičů, a v neposlední řadě rovněž při skladování hořlavých plynů. Požáry a výbuchy, spojené s neodbornou manipulací a skladováním hořlavých plynů, nejsou v průmyslu nijak výjimečné. Při skladování hořlavých plynů je, v souladu s požadavky nařízení vlády č. 406/2004 Sb., nutno provést analýzu rizik a na jejím základě zařadit skladovací prostory do příslušných zón. V těchto prostorech je následně nutno provést hodnocení možného výskytu účinných zdrojů iniciace výbušné atmosféry a stanovit technická a organizační opatření pro snížení rizika výbuchu. Výstupy analýzy rizik, klasifikace prostorů a stanovení opatření je nutno uvést v písemné Dokumentaci o ochraně před výbuchem. Velmi důležité je rovněž udržování povědomí zaměstnanců o nebezpečných vlastnostech hořlavých plynů a o požadavcích na jejich bezpečné skladování a manipulaci s nimi.
klíčová slova: plyny hořlavé - výbuchy - požáry - skladování - prostory průmyslové - provozy průmyslové - analýzy rizik - opatření bezpečnostní 

FOŠUM, MATYÁŠ: Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
anotace:
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, vstoupilo v účinnost k 1. 1. 2008 jako prováděcí právní předpis zákona č. 309/2006 Sb., v souladu s ustanovením § 21 písm. a) citovaného zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Nyní je předkládána již sedmá novela. Nařízení vlády doznalo v důsledku nezbytných transpozic směrnic Evropského parlamentu, Komise a Rady úpravy zejména v klasifikovaném seznamu biologických činitelů. Novelou nastal významný posunu podmínek ochrany zdraví pracovníků při práci s biologickým činitelem, a to při práci s novým typem koronaviru SARS-CoV-2 způsobující COVID-19.
klíčová slova: ochrana zdraví - rizika biologická - činitelé biologičtí - legislativa - novelizace - BOZP 

KYSELA, JIŘÍ: Bezpečnost práce a pracovní úrazovost při provozu dopravníků
anotace:
V návaznosti na zvýšený počet evidovaných pracovních úrazů u ruční manipulace s břemeny a také u obráběcích a tvářecích strojů se článek zaměřuje na tuto oblast. Je vhodné z pohledu bezpečnosti práce zareagovat na zvýšené nároky na přepravní společnosti například na e-shopy, logistická centra a zásilkové služby, a tím i používání dopravníků. Logicky tyto a podobné aktivity spojené s používáním dopravníků, tzn. technických zařízení, vedou i ke zvýšenému počtu pracovních úrazů. Z kontrolních zjištění v rámci kontroly příčin a okolností pracovního úrazu vyplývá, že je nezbytné důkladněji se věnovat bezpečnosti práce a bezpečnému provozu transportních zařízení, tzn. dopravníkům. Cílem příspěvku je tedy v této oblasti zvýšit osvětu a snížit pracovní úrazovost.
klíčová slova: dopravníky - bezpečnost provozní - bezpečnost práce - manipulace s břemeny - legislativa - úrazy pracovní - kontroly - inspekce práce - logistika 

KUHNOVÁ, IRENA: Zdroje zábavy i poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví pro děti a mládež v prostředí internetu
anotace:
Se schválením a postupným uplatňováním rámcových vzdělávacích programů pro různé stupně vzdělávání se ve školském prostředí i v celé naší společnosti častěji objevují pojmy bezpečnost, bezpečí, ochrana zdraví, výchova ke zdraví nebo odpovědnost za zdraví. I dříve byla tématům zdraví a bezpečnosti věnována určitá pozornost, v posledních letech se ale v daném kontextu uskutečnilo více tímto směrem zacílených aktivit. Žijeme v digitalizovaném světě, a mnoho poznatků a informací lze zveřejnit na internetu, z něhož lze zároveň v opačném směru čerpat. To se týká i problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví, vč. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V internetovém prostoru je možné najít různé zdroje tohoto druhu, vč. těch, které se orientují na děti a mládež. Některé z nich přibližuje tento článek.
klíčová slova: děti - studenti - vzdělávání - školy - materiály studijní - digitalizace - zdroje informací - chování bezpečné - bezpečnost - ochrana zdraví 

HORÁČKOVÁ, ALENA: Soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP na pracovišti a PROFESIONÁL BOZP pokračují
anotace
: Soutěž PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP na staveništi, jejíž 3. ročník v tomto roce proběhl, je soutěží, jejímž cílem je ocenit jednotlivce, opravdové odborníky na BOZP na staveništích, kteří vykonávají práci v dané oblasti, a kteří napomáhají prosazování kultury prevence rizik v oblasti BOZP ve výstavbě, ke zvyšování úrovně BOZP na staveništích v ČR, ke zlepšení postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé veřejnosti k otázkám bezpečnosti práce a ochraně zdraví 
při práci, ke zvyšování celkové kultury a efektivity práce a podpoře dobrovolného a spontánního přístupu k řešení problémů BOZP v podniku.
klíčová slova: koordinátoři BOZP - staveniště - prevence rizik - soutěže 

VALA, JIŘÍ: Prediktivní ukazatele výkonnosti pro trvalé zlepšování BOZP
anotace:
Měření je důležitou součástí každého procesu řízení a tvoří základ pro neustálé zlepšování v organizaci. Nemáme-li přesná data o výkonnosti organizace v oblasti BOZP, která odrážejí skutečný stav v organizaci, nemáme tak k dispozici adekvátní zpětnou vazbu o tom, jak účinná jsou zavedená opatření. Jedním ze způsobů, jak zlepšit účinnost procesu, je změnit způsob jeho měření. Jedním z proaktivních způsobů měření výkonnosti BOZP v organizaci je využití hlavních aneb prediktivních ukazatelů, které můžou být použity k předpovědím nebo odhadům budoucího stavu společnosti.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - výkonnost - efektivita - ukazatele - měření - řízení bezpečnosti práce - predikce - podniky 

SKŘEHOT, PETR A.: Znáte Komoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany České republiky?
anotace:
Před nedávnem byla v časopise BHP představena Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR. Tento spolek ale není jediným uskupením, který v České republice sdružuje odborníky v oblasti BOZP a požární ochrany. Organizací s ještě delší historií je Komora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany České republiky.
klíčová slova: odborníci BOZP - BOZP - ochrana požární - sdružení profesní 

HÁJKOVÁ, MICHAELA - MAREK, JAKUB: Karta BOZP pro profesi: Brusič/Rytec skla 
anotace:
Karta BOZP pro profesi brusič/rytec skla. V kartě jsou uváděna obvyklá data k profesi, jako jsou: pracovní činnosti a charakteristika místa výkonu práce, kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné provozní události a rizikové faktory, pokyny pro zajištění BOZP a další. 
klíčová slova: karta BOZP - brusiči - rytci - požadavky kvalifikační - rizika pracovní - faktory rizikové - OOPP - události mimořádné 

dTest - č. 12 (2020)

Filtrované nadechnutí
anotace: Ještě nedávno byly roušky na ulici typickým atributem asijských turistů. Nyní se však s nimi vinou koronavirové pandemie sžívá celý svět. Orientace na rozbujelém trhu s ochrannými pomůckami je vcelku složitá, proto se dTest zaměřil na pomoc zákazníkům při výběru a nákupu tohoto zboží. V laboratoři bylo testováno více než padesát ústenek, roušek a respirátorů s cílem zkontrolovat jejich filtrační účinnost a prodyšnost, včetně zaměření na aktuálně módní slovo „nano“.
klíčová slova: ochrana dýchadel - roušky - respirátory - ústenky - testy - testování - produkty

Die BG - č. 12 (2020)

GOWHARY, DALIA EL: Stress und Wohlbefinden am Arbeitsplatz / Stres a pohoda na pracovišti: evropská perspektiva
anotace: Pracovní svět je plný výzev (nové úkoly, více práce, restrukturalizace, digitální změny, očekávání zákazníků a kolegů), které představují zátěž pro zaměstnance jak po fyzické, tak i psychické stránce. Globální úřad pro kulturu na pracovišti (Great Place to Work) uveřejnil studii "Stres a pracovní pohoda na pracovišti. Evropská perspektiva", jejímž cílem je ukázat, jak je v jednotlivých evropských zemích navržena integrace faktorů motivujících zaměstnavatele k ochraně zaměstnanců před chronickým stresem, a jak hodnotí pohodu na pracovišti manažeři. Výzkumu se zúčastnili personalisté z 900 společností z 13 evropských zemí, kteří odpovídali na otázky zaměřené na jejich současný blahobyt ve společnostech, a vyjadřovali se k tomu, jak se vypořádávají se stresem. Autorka seznamuje s klíčovými výsledky studie: mezi země v Evropě s nejvyšší úrovní stresu patří Švýcarsko (77 %), Rakousko (68 %), Řecko (58 %) a Německo (58 %). Na druhé straně je podpora blahobytu a zdraví největší v těchto zemích: Francie (84 %), Švédsko (82 %) a Nizozemsko (78 %). Dvěma nejčastějšími spouštěči stresu jsou dlouhá pracovní doba a stálý tlak. Vhodná opatření by proto měla zohledňovat spravedlivé pracovní vytížení. Studie ukazuje, že preventivní opatření a vytváření motivujícího pracovního prostředí by měly hrát klíčovou roli. To zahrnuje také firemní kulturu a postupy založené na důvěře, které zajišťují lepší zdraví a pracovní pohodu. Dobré výsledky mají společnosti, které aktivně chrání své zaměstnance před chronickým pracovním stresem.
klíčová slova: stres - pohoda pracovní - pracoviště - studie - Evropa - výsledky

ANHÄUSER, LEA: Corona-Pandemie / Koronavirová pandemie: použití dezinfekčních prostředků vyžaduje aktualizované posouzení rizik
anotace: Autorka uvádí, že analýza rizik je již dlouho pevně zakotvena v oblasti bezpečnosti práce a je nedílnou součástí jejího každodenního zajištění. Poskytuje odpovědným osobám systematický nástroj pro svědomité hodnocení rizik na pracovišti. Intenzivnější používání dezinfekčních přípravků ve společnostech kvůli zvýšenému riziku infekce koronavirem vyžaduje implementaci nových opatření bezpečnosti práce - k tomu je nezbytná aktualizace posouzení rizik. Autorka se podrobněji zabývá přehledem systematického přístupu hodnocení rizik spojených s používáním dezinfekčních prostředků a seznamuje s právními předpisy a normami v této oblasti.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - dezinfekce - prostředky dezinfekční - bezpečnost práce - ochrana zdraví - posuzování rizik

MAGIERA, CARSTEN - KERSTING, CHRISTIAN: Auslagern von Kompetenzen / Kompetence v oblasti outsourcingu: kdy je outsourcing IT nebezpečný a riskantní?
anotace: Autoři vysvětlují a definují pojem outsourcing (podle norem DIN), dále se za pomoci příkladů zabývají možnostmi jeho využití v IT (online outsourcing, poskytování aplikačních služeb, software jako služba, IT outtasking, cloud computing, outsourcing podnikových procesů, centrum sdílených služeb) a odpovídají na otázku, proč existuje tolik outsourcingu IT. V další části článku pak na základě svých zkušeností upozorňují na nebezpečí a rizika související s outsourcingem IT.
klíčová slova: technologie informační - technologie komunikační - outsourcing - rizika - využití

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 260 (2020)

MIRAVAL, STÉPHANE - MARC, FLORIAN - VAUFLEURY, MAXIME: Le stockage de l'énergie / Skladování energie: mapování, rizika a možnosti prevence
anotace: Tento článek popisuje různé režimy skladování energie, provozu a distribuce, jakož i rizika spojená s instalací, implementací a údržbou nebo opravami těchto zařízení. Způsoby prevence pracovních rizik jsou podrobně popsány s ohledem na takzvané "elektrochemické" skladování, což je forma skladování umožňující velmi širokou škálu aplikací a použití (stacionární skladování nebo skladování přenosných úložišť). Mnoho zaměstnanců je potenciálně vystaveno rizikům spojeným s touto technologií, kde jsou pravidelně hlášeny úrazy a nehody.
klíčová slova: energie - skladování - distribuce - údržba - rizika

Chemagazín - č. 6 (2020)

ŠEC, K.: Infračervená spektroskopie pro měření toxicity kouře
anotace: Požární věda (fire science) je vědecký obor, který stanovuje bezpečnostní standardy a kritéria složení různých materiálů z hlediska jejich chování v případě požáru. Zabývá se analýzou jejich mechanických a chemických vlastností za přesně definovaných podmínek pomocí speciálních kouřových komor nebo kónických kalorimetrů, v nichž lze přesně kontrolovat parametry hoření. Jedním ze zásadních aspektů požární vědy je studium tzv. toxicity kouře, který při požárech vzniká. Jako klíčový ukazatel se tradičně používaly emise oxidu uhelnatého (CO), nyní se však komplexně sledují i další plynné složky kouře. Infračervená spektroskopie (FT-IR) je ideální a moderní online technika pro analýzu plynů při
studiu spalování různých materiálů.
klíčová slova: kouře - toxicita - měření - spektroskopie

PIKAL, P.: Informace o vývoji a stavu CLH klasifikace TiO2
anotace: Evropská komise rozhodla klasifikovat oxid titaničitý (TiO2) v souvislosti s jeho inhalací jako karcinogen kategorie 2. Tato klasifikace je doplněna několika poznámkami, což činí situaci poněkud nejasnou. Aktivity TDMA (Sdružení výrobců oxidu titaničitého) a úsilí některých dalších zúčastněných stran vedlo k omezení klasifikace pouze na práškový materiál obsahující TiO2, a ostatní materiály (pevné látky, kapaliny) by měly být vyňaty. TDMA iniciovala několik studií, které by měly podpořit tvrzení, že TiO2 je neškodná sloučenina, která nepředstavuje žádné riziko pro pracovníky, spotřebitele a širokou veřejnost, je-li použita jakýmkoli předvídatelným způsobem. Výrobci sdružení v TDMA rovněž podali žalobu proti klasifikaci. Autor se snaží vysvětlit, jaké jsou hlavní problémy ve znění klasifikace, jak by měla být provedena, a co musí být ještě vyřešeno.
klíčová slova: oxid titaničitý - karcinogeny - klasifikace

Nanočástice a toxicita
anotace: Zatímco jsou nanočástice masivně vypouštěny do životního prostředí a konzumovány lidmi v potravinách, zvyšují se obavy z jejich potenciálního nebezpečí pro lidské zdraví. Pro potřeby vyhodnocení toxicity nanočástic v in-vitro studiích jsou nanočástice dispergovány v kultivačním médiu a v takovéto disperzi jsou pěstovány buňky. Avšak když jsou nanočástice rozptýleny v kultivačním médiu, může u nanočástic dojít k mnoha fyzikálním destabilizačním procesům, např. k aglomeraci a sedimentaci. Takovéto interakce, specifické pro dané kombinace nanočástic a média, jsou velmi důležité pro porozumění rizikům, která nanočástice přinášejí, pro jejich transport a expoziční dávku, které jsou buňky vystaveny. Proto je pro získání spolehlivé informace o cytotoxické odezvě v závislosti na velikosti dávky nutné řídit velikost částic, disperzibilitu a stabilitu disperze. V tomto článku chtějí autoři demonstrovat, jak může být přístroj Turbiscan® použit pro přesnou charakterizaci takovýchto unikátních disperzí před jejich použitím při toxikologických studiích.
klíčová slova: nanočástice - toxicita - hodnocení rizik - disperze - přístroje

KREJČOVÁ, A. - SOUČEK, I.: Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek: k životnímu prostředí bez toxických látek
anotace: Článek detailně popisuje obsah Sdělení Komise Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek K životnímu prostředí bez toxických látek dle znění dokumentu vydaného Evropskou komisí COM(2020) 667 final. Komentáře jsou uváděny ve znění dokumentu Evropské komise. Současně je k tomuto dokumentu připojeno stanovisko Svazu chemického průmyslu ČR, které upozorňuje na zásadní roli chemických látek a podmínek další realizace navrhovaných opatření, a které doporučuje důsledné zpracování dopadových studií při uplatňování další přísné regulace odvětví.
klíčová slova: látky chemické - udržitelnost trvalá - ochrana životního prostředí - strategie - Evropská unie

Chemické listy - č. 12 (2020)

MICHAILIDU, JANA - MIŠKOVSKÁ, ANNA: Biologické metody syntézy nanočástic stříbra
anotace: Stále se rozšiřující seznam potenciálních využití kovových nanočástic s sebou nese také příslib obrovské poptávky, která se již dnes odhaduje na více než stovky tun nanočástic ročně. Produkce takového množství nanočástic je ale za použití v současnosti využívaných fyzikálních či chemických metod sotva udržitelná. Alternativní cesty využívající živé organismy či jejich části, které s sebou nenesou riziko využití toxických chemikálií či nevýhody ve formě ekonomické a energetické náročnosti, se tedy jeví jako vhodnější volba. Tato oblast je nicméně stále poměrně málo prozkoumaná, je tedy vhodné v budoucnu studovat další možné využitelné materiály především z kategorie odpadů. Neméně důležité je také prozkoumání a zdokonalení metod izolace a purifikace produkovaných nanočástic, jelikož jejich použití v kombinaci se stabilizujícími biomolekulami není pro některé aplikace vůbec vhodné.
klíčová slova: nanočástice - biosyntéza - mikroorganismy - rostliny - udržitelnost

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 11-12 (2020)

ROGERSON, SHANE: Influence of age, geographical region, and work unit on heat strain symptoms / Vliv věku, geografické oblasti a pracovní jednotky na příznaky tepelného stresu: průřezový průzkum pracovníků v oblasti elektroenergetiky
anotace: Tato studie hodnotila hlášené příznaky (sebepozorování) tepelného stresu u pracovníků celostátního distributora elektrické energie za účelem stanovení rizikových rozdílů mezi věkovými skupinami, geografickými pracovními regiony a pracovními jednotkami. Z celkového počtu 3250 pracovníků 918 zaměstnanců pracujících ve venkovním prostředí (28 %) dokončilo online průzkum, který hodnotil frekvenci příznaků tepelného stresu, které hlásili sami zaměstnanci v pracovním a post-pracovním prostředí, faktory přispívající k symptomům a jejich zvládání.
klíčová slova: stres tepelný - zátěž tepelná - faktory rizikové - prostředí pracovní - symptomy - energetika

VIEGAS, CARLA: Aspergillus spp. presence on mechanical protection gloves from the waste sorting industry / Přítomnost plísně rodu Aspergillus spp. na rukavicích mechanické ochrany z odvětví třídění odpadu
anotace: Organický materiál přítomný v třídicích jednotkách odpadu slouží jako substrát pro různé mikroorganismy, což zvyšuje expozici pracovníků plísni rodu Aspergillus spp. Tato studie má v úmyslu posoudit znečištění plísní rodu Aspergillus spp. na rukavicích z různých pracovních stanic a pochopit jejich roli při expozici pracovníků těmto rodům.
klíčová slova: plísně - expozice pracovníků - látky toxické - rukavice ochranné

PRAJAPATI, SHIVKUMAR S.: Exposure profile of respirable crystalline silica in stone mines in India / Profil expozice dýchatelnému krystalickému křemeni v kamenných dolech v Indii
anotace: Silikóza je jednou z hlavních plicních nemocí z povolání mezi horníky. V současnosti je v Indii vzhledem k její 12-30 % prevalenci velkým problémem. Cílem této studie bylo určit expoziční profil koncentrací dýchatelného prachu a krystalického oxidu křemičitého v pískovcových a kamenných dolech v Indii. Osobní dýchatelné vzorky prachu byly shromážděny z každého typu dolu a analyzovány s ohledem na koncentrace prachu a dýchatelného krystalického oxidu křemičitého.
klíčová slova: silikóza - oxid křemičitý - prach - rizika zdravotní - nemoci z povolání - doly - kámen - Indie

GRINSHPUN, SERGEY A.: New respirator performance monitor (RePM) for powered air-purifying respirators / Nový monitor výkonu respirátoru (RePM) pro poháněné respirátory čistící vzduch
anotace: Poháněné respirátory čistící vzduch (PAPR), které nabízejí ochranu před částicemi, jsou nasazovány v různých prostředích na pracovišti. Využití PAPR zdravotnickými pracovníky rychle roste. Tyto respirátory jsou často považovány za nejlepší volbu ve zdravotnických zařízeních, zejména během mimořádných situací v oblasti veřejného zdraví, jako jsou ohniska pandemických nemocí. Současně může nedostatečné zaškolení uživatelů a určité intenzivní pracovní činnosti vést ke snížení výkonu respirátoru. Existuje kritická potřeba monitorování výkonu ochranných dýchacích přístrojů v reálném čase, včetně PAPR. V této snaze byl vyvinut nový robustní a nízkonákladový monitor výkonu v reálném čase (RePM) schopný vyhodnotit ochranu, kterou poskytuje PAPR proti aerosolovým částicím na pracovišti.
klíčová slova: respirátory - ochrana dýchadel - výkonnost - monitorování - senzory

HEMMATIVAGHEF, EHSAN: Exposure to lead, mercury, styrene, and toluene and hearing impairment: evaluation of dose-response relationships, regulations, and controls / Expozice olovu, rtuti, styrenu a toluenu a poškození sluchu: vyhodnocení vztahů mezi dávkou a odezvou, předpisy a kontroly
anotace: Riziko ztráty sluchu z expozice ototoxickým chemikáliím se neprojevuje v limitech expozice na pracovišti a ve většině jurisdikcí. Cílem tohoto výzkumu bylo prozkoumat vztahy mezi dávkou a odpovědí u expozice olovu, rtuti, toluenu a styrenu a poškozením sluchu na základě současných epidemiologických důkazů, provést srovnání mezi jurisdikcemi a prozkoumat kontrolní opatření pro expozici ototoxickým chemikáliím.
klíčová slova: látky ototoxické - chemikálie - olovo - rtuť - expozice profesionální - ztráta sluchu - audiometrie

Journal of Safety Research - č. 75 (2020)

WIRTH, OLIVER: Two discrete choice experiments on laboratory safety decisions and practices / Dva experimenty s diskrétní volbou týkající se bezpečnostních rozhodnutí a postupů v laboratořích
anotace: Cesta ke zvýšení bezpečnosti v laboratořích vyžaduje důkladné pochopení faktorů, které ovlivňují rozhodování personálu laboratoře o bezpečnosti. Autoři studie vyvinuli a administrovali webový průzkum k posouzení bezpečnostního rozhodování laboratorních pracovníků vládní výzkumné organizace. Průzkum zahrnoval dva experimenty s krátkou diskrétní volbou (discrete choice experiment, DCE), které umožnily kvantitativní analýzu konkrétních faktorů, které potenciálně ovlivňují rozhodnutí a postupy související s bezpečností, spojenou se dvěma různými hypotetickými scénáři. Jeden scénář se týkal hlášení úniku škodlivin v laboratoři a druhý scénář zahrnoval výměnu ochranných rukavic mezi laboratorními místnostmi. Vnímání rizika bylo nejvlivnějším faktorem při rozhodování o bezpečnosti v obou scénářích.
klíčová slova: laboratoře - rizika - bezpečnost práce - rozhodování - postupy - faktory - vnímání

KRAMER, AMIT - CHO, SEONGHEE - GAJENDRAN, RAVI S.: 12-year longitudinal study linking within-person changes in work and family transitions and workplace injury risk / Dvanáctiletá longitudinální studie zabývající se změnami v rámci přechodu člověka mezi pracovním a rodinným životem a rizikem úrazu na pracovišti
anotace: Navzdory bohaté tradici výzkumu prediktorů úrazu na pracovišti se většina studií spoléhá na přenos zkušeností mezi lidmi. Předchozí výzkum navíc často přehlížel možnost, že faktory mimo pracovní oblast mohou ovlivnit výskyt skutečných pracovních úrazů. K řešení těchto omezení současná studie zkoumala dopady pracovních a rodinných požadavků na výskyt úrazů na pracovišti. Autoři studie po dobu 12 let zkoumali, jak se obě domény (resp. přebíhání člověka/pracovníka mezi nimi pracovním a mimopracovním prostředím) podílejí na výskytu pracovních úrazů.
klíčová slova: život rodinný - život pracovní - požadavky - úrazy pracovní - příjmy

HANSON, ERIK - BOLAND, MICHAEL: Safety climate at agricultural cooperatives / Bezpečnostní klima v zemědělských podnicích
anotace: Tato studie identifikuje determinanty bezpečného klimatu v zemědělských podnicích. Výsledky ukázaly, že komponenty bezpečnostního systému, jako jsou disciplinární a inspekční programy, upravené pracovní programy, bezpečnostní tréninkové programy mimo pracoviště a programy uznávání kvalifikací a certifikátů pozitivně souvisí s individuálním bezpečnostním klimatem jak pro manažery, tak pro běžné zaměstnance. Proměnné jako pracovní zázemí zaměstnance, vzdálenost mezi pracovištěm a domovem a formální vzdělání nejsou spojeny s manažerským bezpečnostním klimatem. Pracovní zázemí v zemědělském sektoru a vzdálenost pracoviště od domova jsou však spojeny s bezpečnostním klimatem u nemanažerských pracovníků (běžných zaměstnanců).
klíčová slova: klima bezpečnostní - faktory - pracovníci vedoucí - pracovníci - podniky - zemědělství

SMITH, TODD D.: Stress, burnout and diminished safety behaviors / Stres, syndrom vyhoření a snížené bezpečné chování: argument pro přístupy Total Worker Health® v hasičském sboru
anotace: Hasičství je stresující práce, která může vést k syndromu vyhoření. Vyhoření je problémem bezpečnosti, protože může negativně ovlivnit výsledky v oblasti bezpečnosti. Tyto dopady nejsou v rámci hasičského sboru plně pochopeny. Požární služba dále potřebuje podporu bezpečnostní strategie k ochraně a podpoře zdraví a dobrých životních podmínek hasičů.
klíčová slova: hasiči - stres - syndrom vyhoření - faktory rizikové - chování - ochrana zdraví

NYKÄNEN, MIKKO: Implementing and evaluating novel safety training methods for construction sector workers / Implementace a hodnocení nových bezpečnostních metod ke školení pracovníků ve stavebnictví: výsledky randomizované kontrolované studie
anotace: Stavebnictví je považováno za jedno z nejnebezpečnějších oborů na světě. Přes obecnou shodu, že školení v oblasti bezpečnosti je důležitým faktorem při předcházení nehodám ve stavebnictví, je zapotřebí více studií k identifikaci jeho účinných metod. Aby byla odstraněna současná mezera ve výzkumu, hodnotila tato studie dopad nových, participativních metod školení bezpečnosti na kompetence pracovníků v oblasti bezpečnosti. Konkrétně hodnotili autoři účinnost školicího programu bezpečnosti na využívající virtuální realitu (VR) a participačního výcvikového programu bezpečnosti lidských faktorů (HFST) na pracovištích ve stavebnictví.
klíčová slova: stavebnictví - stavby - bezpečnost práce - faktor lidský - školení - výcvik - vzdělávání - programy vzdělávací - realita virtuální - motivace

ALBERT, ALEX A KOLEKTIV. Does the potential safety risk affect whether particular construction hazards are recognized or not? / Ovlivňuje potenciální bezpečnostní riziko to, zda jsou či nejsou rozpoznána konkrétní rizika ve stavebnictví?
anotace: Důkazy z globálního stavebního průmyslu naznačují, že stále zůstává nerozpoznán nepřijatelný počet bezpečnostních rizik na stavbách a dalších pracovištích ve stavebnictví. Bohužel nebylo dostatečně pochopeno, proč zůstávají konkrétní bezpečnostní rizika neidentifikována. Takové porozumění je důležité pro řešení problému špatného rozpoznávání rizik a pro rozvoj nápravných opatření. Nedávný průzkum poskytl neoficiální důkazy o tom, že pracovníci často nerozpoznají nebezpečí, u nichž se očekává, že budou představovat relativně nižší úrovně bezpečnostního rizika. Jinými slovy, výzkum prokázal, že skryté riziko, které může způsobit reálné bezpečnostní riziko, může ovlivnit, zda bude nebezpečí rozpoznáno či nikoli.
klíčová slova: stavebnictví - stavby - rizika pracovní - nebezpečí - identifikace rizik - prevence rizik - BOZP - bezpečnost práce

DOERR, ALEXA J.: When and how personality predicts workplace safety / Kdy a jak osobnost predikuje bezpečnost na pracovišti: hodnocení modelu moderované mediace
anotace: Ačkoli předchozí výzkum spojoval osobnost a bezpečnost na pracovišti, výsledky byly nekonzistentní. Cílem této studie bylo pochopit, kdy a jak osobnostní faktory předpovídají bezpečnost. U 492 pracujících dospělých byl testován moderovaný model mediace, přičemž vztah mezi osobností a bezpečnostním chováním byl zprostředkován motivací k bezpečnosti a moderován silou situace (tj. vnímáním bezpečného klimatu). Výsledky ukazují empirický základ toho, jak a kdy se osobnost promítne do bezpečného chování při práci. Zjištění navíc poskytují teoretické vysvětlení smíšených výsledků mezi předchozími studiemi vztahu osobnosti s výsledky bezpečnosti. Důsledky jsou diskutovány pro výběr zaměstnanců a školicích postupů v průmyslových odvětvích náročných na bezpečnost.
klíčová slova: osobnosti - charakteristiky - faktory osobnostní - chování - bezpečnost - klima bezpečnosti

KANbrief - č. 4 (2020)

THIERBACH, MICHAEL: A critical view of the European standardization project for community face coverings / Kritický pohled na evropský normalizační projekt týkající se zakrytí obličeje
anotace: Od globálního uzavření, které vyvolala koronavirová pandemie na jaře 2020, se zakryté tváře lidí (lidé sami vytvářeli ochranu dýchadel) staly výrazným prvkem první vlny. Patří mezi hygienická opatření přijatá ke zmírnění šíření koronaviru. Pomůcky pro zakrytí obličeje je možné zakoupit, ale mohou si je také vytvořit sami uživatelé. Nazývají se také "kryty úst a nosu" (mouth and nose coverings, MNC), což odráží jejich funkci. Tyto pomůcky však nejsou pomůckami plně chránícími svého nositele/uživatele před rizikem vdechnutí kapének nebo aerosolů koronaviru (SARS-CoV-2). Tj., nejsou v pravém slova smyslu ochrannými prostředky dýchacích orgánů (OOPP na ochranu dýchadel).
klíčová slova: koronavirus - pandemie - ochrana dýchadel - roušky - kritika - projekty - Evropská unie

ROBERT, MICHAEL - MIESNER, SONJA: Signposts in the corona jungle / Rozcestníky v koronavirové džungli
anotace: Osobní ochranné prostředky, pokrývky obličeje (vlastnoručně šité roušky), standardy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: pandemie koronaviru vyvolala mnoho nových otázek týkajících se postupů na pracovišti. Jaká opatření a ochranné prostředky lze použít k ochraně zaměstnanců? Společnost KAN shromáždila řadu informací získaných z mnoha zdrojů na téma korona a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - ochrana zdraví - pracoviště

DAMMANN, ANNA: Treatment tables / Ošetřovací stoly: bezpečné zvedání a spouštění
anotace: Po několika smrtelných nehodách na ošetřovacích stolech s elektrickým nastavením výšky uspořádala společnost KAN na začátku roku 2019 odbornou diskusi o návrhu bezpečných ošetřovacích stolů. Zúčastněné strany diskutovaly o svých příslušných pozicích a zahájily úsilí o snížení rizika na stávajících a nových ošetřovacích stolech. Druhá odborná diskuse KAN, která se konala v říjnu 2020, ukázala, že bylo dosaženo významného pokroku, ale zbývá ještě mnoho co dělat.
klíčová slova: stoly ošetřovací - rizika - bezpečnost - diskuse

SELZER, JAN: Good acoustics in open-plan offices / Dobrá akustika v otevřených kancelářích
anotace: Argumentem pro otevřené kancelářské koncepty je, že se jedná o transparentní pracovní prostředí podporující komunikaci. Plánování a návrh těchto kanceláří je však složitý z mnoha důvodů. Zejména akustika představuje obrovské výzvy. Metody měření a hodnocení relevantní pro daný předmět lze nalézt v příslušných národních předpisech a normách.
klíčová slova: akustika - kanceláře velkoprostorové - normy - legislativa

NIES, EBERHARD: Ethical considerations in setting limit values / Etické úvahy o stanovení mezních hodnot
anotace: Mezní atmosférické hodnoty pro ochranu lidského zdraví před nepříznivými účinky nebezpečných látek na pracovišti jsou obecně stanoveny s ohledem na toxikologické údaje a údaje o zdraví při práci. Často se však také uvažuje o technické proveditelnosti a ekonomické životaschopnosti. Článek diskutuje otázku, jaký význam je třeba v prevenci přikládat úvahám o nákladech a výhodách.
klíčová slova: látky nebezpečné - toxicita - limity mezní - ochrana zdraví

Professional Safety - č. 12 (2020)

GELLER, E. SCOTT - GELLER, KRISTA S.: Psychological science for safety success / Psychologická věda pro úspěch v bezpečnosti: část 8: ocenění složitosti lidské přirozenosti
anotace: Nikdo nemůže popřít rozhodující roli lidské dynamiky při analýze faktorů přispívajících k úrazům na pracovišti a při vývoji intervencí k prevenci úrazů a zvyšování úrovně bezpečnosti práce. Zdá se však, že mnoho bezpečnostních konzultantů a odborníků věří, že řešení lidské stránky bezpečnosti zahrnuje pouze kulturu podniku nebo změnu klimatu, myšlení a postojů, zvýšené vymáhání plnění povinností, odpovědnost a pozorování a zpětnou vazbu založenou na chování. Tento článek seznamuje čtenáře se sedmi dimenzemi lidské povahy, z nichž každá odráží intervenční potenciál pro prevenci úrazů na pracovišti.
klíčová slova: chování bezpečné - aspekty psychologické - psychologie - chování - charakteristiky individuální

SAPPE, ARTHUR G.: Advantages of knowing the law: top misconceptions about OSHA enforcement / Výhody znalosti zákona: hlavní mylné představy o prosazování práv daných americkým úřadem OSHA
anotace: Advokáti specializující se na právo amerického úřadu OSHA (Occupational Safety and Health Administration) se často setkávají se zaměstnavateli a bezpečnostními profesionály, kteří mají určité mylné představy o požadavcích tohoto úřadu. Ty mohou vést k plýtvání časem a zdroji nebo dokonce způsobit ztrátu zákonných práv zaměstnavatelů. Dlouholetý právník diskutuje o několika běžných mylných představách o právu OSHA, na které by měli bezpečnostní odborníci pamatovat, a radí zaměstnavatelům.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - legislativa - USA - aspekty právní - zaměstnavatelé

LYON, BRUCE K. - POPOV, GEORGI: The role of risk management: with COVID-19 and its impact on pandemics / Role řízení rizik: s COVID-19 a jeho dopad na pandemii
anotace: Koncept využití procesu řízení rizik je zásadní pro hodnocení a řízení všech typů rizik, včetně těch, která jsou vytvořena pandemií. Jedná se o univerzální přístup, jehož cílem je lépe porozumět rizikům a snížit nejistotu. Tento článek představuje využití metod řízení a hodnocení rizik z hlediska dopadů pandemie COVID-19. Autoři poskytují perspektivu na základě pandemie a jejích celkových účinků, pokud jde o profesionály v oblasti BOZP a jejich organizace.
klíčová slova: řízení rizik - management rizik - hodnocení rizik - metody - pandemie - koronavirus - dopady

BOBICK, THOMAS G.: Forklift safety: a pilot study evaluation of retrofit lights / Bezpečnost vysokozdvižných vozíků: hodnocení pilotní studie použití doplňkových světel
anotace: Modré a červené světlo bylo dodatečně namontováno na tři vysokozdvižné vozíky a používáno po dobu 4 měsíců ve skladovém prostředí s cílem zvýšit povědomí o blížících se vozidlech. Krátký seznam otevřených diskusních otázek týkajících se doplňkových světel byl podán devíti zaměstnancům, kteří fungovali v rolích operátorů či chodců. Zpětná vazba naznačuje, že všech devět zaměstnanců si myslelo, že přidání světel zvýšilo viditelnost vysokozdvižných vozíků a zlepšilo díky ní bezpečnost.
klíčová slova: vozíky vysokozdvižné - světla - osvětlení - sklady - bezpečnost provozní - dotazníky

Références en Santé au Travail - č. 163 (2020)

PAUMIER, A.: Imprégnation des agriculteurs par les pesticides / Pesticidy v zemědělství
anotace: V Pikardii bylo provedeno posouzení kontaminace pracovníků v zemědělství pesticidy, a to s použitím jejich vlasů. Byly vytvořeny tři testovací skupiny: pracovníci provádějící fytosanitární ošetření, pracovníci v podniku, kteří s pesticidy nezacházejí, a lidé z okolí, kteří nevykonávali žádnou zemědělskou činnost. Výsledky ukázaly, že pracovníci provádějící ošetření jsou relativně méně kontaminovaní než ti, kteří je neprovádějí. Dále bylo zjištěno, že látky nalezené ve vlasech nejsou pouze látkami používanými a identifikovanými během vyhodnocování tohoto chemického rizika v podniku. Tato zjištění by měla vést ke změně paradigmatu, pokud jde o individuální a především kolektivní prevenci.
klíčová slova: pesticidy - zemědělství - rizika chemická - hodnocení rizik - biotechnologie

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 6 (2020)

SCHRAM, JOLINDA L. D.: The influence of occupational class and physical workload on working life expectancy among older employees / Vliv profesního zařazení a fyzické zátěže na délku pracovního života u starších zaměstnanců
anotace: Tato studie zkoumá dopad faktorů fyzické zátěže a pracovního zařazení na průměrnou délku pracovního života (WLE) a počet odpracovaných let (WYL) na vzorku starších finských pracovníků. Z výsledků vyplynulo, že nejkratší délku pracovního života měli manuální pracovníci a ti, kteří byli exponováni faktorům fyzické zátěže. Rozdíly v počtu odpracovaných let mezi sledovanými/zkoumanými skupinami lze primárně vysvětlit špatným zdravím těchto pracovníků.
klíčová slova: pracovníci starší - práce - kariéra - zátěž fyzická - faktory pracovní - aspekty socioekonomické - Finsko

ANDERSEN, LARS L.: Work factors facilitating working beyond state pension age / Pracovní faktory usnadňující práci po dosažení důchodového věku: prospektivní kohortová studie
anotace: Demografické změny v Evropě zdůrazňují potřebu prodloužení pracovního života. Tato studie zkoumá význam fyzických pracovních nároků a psychosociálních pracovních faktorů pro práci po dosažení důchodového věku (65 let). Studie ukazuje, že vysoké nároky na fyzickou práci jsou překážkou pro dosažení státem daného důchodového věku. Dobré psychosociální pracovní prostředí naopak usnadňuje práci nad rámec důchodového věku, a to jak u pracovníků vykonávající sedavé zaměstnání, tak u pracovníků, kteří mají fyzicky náročnou práci.
klíčová slova: pracovníci starší - život pracovní - kariéra - věk - důchod starobní - odchod do důchodu - zátěž fyzická - faktory pracovní - aspekty socioekonomické

BIRKELAND NIELSEN, MORTEN - EMBERLAND, JAN SHAHID - KNARDAHL, STEIN: Office design as a risk factor for disability retirement / Design kanceláře jako rizikový faktor pro odchod do invalidního důchodu: prospektivní studie norských zaměstnanců
anotace: Cílem této studie bylo (1) zkoumat rozdíly v riziku odchodu do invalidního důchodu mezi zaměstnanci pracujícími v celulárních (buňkových), sdílených a otevřených kancelářích a (2) určit vliv pohlaví, úrovně dovedností a pracovních schopností, pracovních absencí z důvodu nemoci, vedoucí pozice a osobnostních rysů (extroverze, příjemnost, svědomitost, neuroticismus a otevřenost). S využitím oficiálních údajů registru o odchodu do invalidního důchodu tato studie ukazuje, že zaměstnanci pracující ve sdílených kancelářích a otevřených pracovních prostorech mají významně vyšší riziko odchodu do invalidního důchodu ve srovnání se zaměstnanci pracujícími v celulárních kancelářích i po přizpůsobení demografickým faktorům, pracovním schopnostem a osobnostním rysům.
klíčová slova: kanceláře - prostory kancelářské - design - architektura - pracoviště - absence pracovní - schopnosti pracovní - faktory rizikové - důchod invalidní - odchod do důchodu

LISSAKER, CLAUDIA TYEMI: Occupational exposure to noise in relation to pregnancy-related hypertensive disorders and diabetes / Pracovní expozice hluku ve vztahu k hypertenzním poruchám v těhotenství a k těhotenské cukrovce
anotace: Expozice hluku v životním prostředí je spojena se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky, ale důkazy týkající se hluku při práci jsou omezené a protichůdné, zejména v souvislosti s těhotenstvím. Tato studie si kladla za cíl vyhodnotit souvislost expozice hluku na pracovišti s hypertenzními poruchami v těhotenství (HDP) a gestačním diabetem. Tato studie je jedinečná v tom, že přináší kvantitativní hodnocení expozice u více jak milionu těhotenství, u nichž byli autoři schopni detekovat zmíněné asociace. Studie byla upravena pro více expozic na pracovišti, jako jsou vibrace, částice, fyzická zátěž, pracovní zátěž a nízké teploty.
klíčová slova: hluk - pracoviště - expozice profesionální - těhotenství - diabetici - onemocnění kardiovaskulární

COCCO, PIERLUIGI: Occupational exposure to organic dust and risk of lymphoma subtypes in the EPILYMPH case-control study / Expozice organickému prachu na pracovišti a riziko subtypů lymfomu v případové kontrolované studii EPILYMPH
anotace: Cílem této studie bylo odhadnout riziko lymfomu a jeho hlavních podtypů ve vztahu k expozici konkrétním organickým prachům na pracovišti. Autoři použili odborné posouzení celoživotních pracovních anamnéz ke zkoumání rizika podtypů lymfomu ve vztahu k této expozici.
klíčová slova: prach organický - expozice profesionální - nádory

TAJ, TAHIR: Effect of welding fumes on the cardiovascular system / Účinek výparů ze svařování na kardiovaskulární systém: šestiletá longitudinální studie
anotace: Tato studie zkoumala, zda je nízká až střední expozice svařovacím dýmům spojena s nepříznivými účinky na kardiovaskulární systém. Pomocí longitudinální analýzy přinášejí autoři nové důkazy, že expozice výparům ze svařování je spojena se zvýšeným krevním tlakem. Důležité je, že svářeči ve studii jsou nekuřáci. Kromě toho autoři hodnotili expozici dýchatelnému prachu a kumulativní expozici, což umožnilo vyhodnocení vztahů mezi dávkou a reakcí.
klíčová slova: svářeči - svařování - dýmy - výpary - částice - expozice pracovníků - onemocnění kardiovaskulární - tlak krevní

CHEN, C. H.: Respiratory health effects of the fiberglass-reinforced plastic lamination process in the yacht-building industry / Respirační zdravotní účinky procesu laminace plastů vyztužených skleněnými vlákny při výrobě jachet
anotace: Tato studie uvádí souvislost procesu laminace plastů vyztužených skleněnými vlákny s obstrukčním poškozením a poklesem plicních funkcí a zvýšeným neutrofilním a lymfocytárním zánětem dýchacích cest. Laminátoři by měli používat odpovídající osobní ochranné prostředky a podstupovat pravidelné zdravotní prohlídky se zaměřením na respirační příznaky a funkci plic.
klíčová slova: plasty - výroba - lamináty - průmysl lodní - rizika zdravotní - plíce

MATTSSON, K. - HOUGAARD, K. S. - SEJBAEK, C. S.: Exposure to psychosocial work strain and changes in smoking behavior during pregnancy. / Expozice psychosociální pracovní zátěži a změny v kouření během těhotenství: longitudinální studie v Dánské národní porodní kohortě
anotace: Poznatky o vztahu mezi psychosociální zátěží v pracovním prostředí a kouřením během těhotenství jsou vzácné. Cílem této studie bylo tyto souvislosti prozkoumat. Soubor zahrnoval 65 645 těhotenství z Dánské národní porodní kohorty (1996-2002), kde byly těhotné ženy během prvního a třetího trimestru dotazovány ohledně pracovních faktorů a životního stylu. Psychosociální pracovní zátěž byla rozdělena do čtyř skupin: nízká zátěž (referenční), pasivní, aktivní a vysoká zátěž. Byla analyzována asociace mezi psychosociální zátěží a změny v kouření mezi prvním a druhým rozhovorem.
klíčová slova: kouření - těhotenství - zátěž psychosociální - prostředí pracovní

Sicher ist Sicher - č. 11 (2020)

GEISS, JOACHIM - FELZ, SEBASTIAN: Die neue Marktüberwachungsverordnung 2019/1020 / Nové nařízení o dozoru nad trhem 2019/1020
anotace: Autoři v článku podrobně rozebírají nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 25. června 2019 o dozoru nad trhem, jehož cílem je zajistit, aby výrobky, které jsou uváděny na trh v EU, byly bezpečné a v souladu s právními předpisy EU. Nařízení se dále týká zajištění spravedlivé hospodářské soutěže, celních předpisů, řešení výzev elektronického obchodování a online obchodování, podpory digitální výměny informací mezi orgány dozoru nad trhem a podpory společných akcí v oblasti dozoru nad trhem. Nařízení by rovněž mělo zajistit přísnější vymáhání pravidel EU. Autoři podotýkají, že článek odráží jejich osobní názory.
klíčová slova: výrobky - bezpečnost - nařízení - Evropská unie - dozor - trhy

JAHN, MARIE-LUISE - FEMPPEL, PATRICIA - BELLIN, NICOLA: Die Chancen interdisziplinärer Zusammenarbeit / Šance na interdisciplinární spolupráci: část 2 z 2: co se můžeme naučit z koronavirové pandemie
anotace: První část tohoto článku představila projekt Zdravý domov Německého leteckého střediska. Druhá část se nyní zaměřuje na možnosti budoucí spolupráce. Autorky uvádějí, že projekt vznikl ad hoc jako reakce na koronavirovou krizi. Konstatují, že podrobnější plánování projektových prací nebylo možné. Na základě zkušeností s projektem a potřebou současného plánování do budoucna je třeba zdůraznit různé aspekty, které je třeba vzít v úvahu při plánování, přípravě a realizaci interdisciplinární spolupráce v oblasti bezpečnosti práce a sestavení interdisciplinárního týmu: definovat téma (včetně popudu ke spolupráci); objasnění důvodu ke spolupráci (nedostatek vlastní odbornosti, složitost tématu, heterogenita cílových skupin, instrukce "shora"); definovat cíle a parametry, vč. toho, jak budou měřitelné; časový rámec projektu (spolupráce při plánování projektu nebo dlouhodobá spolupráce); odpovědnosti; složení týmu; tok informací v týmu; zpětná vazba (jak budou komunikovány výsledky, nápady apod.); rozhodování (jak se přijímají rozhodnutí - kdo se účastní: celý tým, vedení týmu, třetí strany); koordinace činností malého rozsahu s třetími stranami; zdroje (finanční, lidské zdroje). Podle autorek je mezioborová spolupráce nezbytná především u těch, kdo se zabývají BOZP. Otevírá slibné perspektivy ve světě práce.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - projekty - Německo - spolupráce - disciplíny

Sicher ist Sicher - č. 12 (2020)

MARX, ROMY - NIESERT, ADELHEID - PIPKE, RÜDIGER: Roadmap on Carcinogens 2.0 / Plán týkající se karcinogenů 2.0
anotace: Autoři v úvodu konstatují, že rakovina je hlavní příčinou úmrtí souvisejících s prací v EU (až 52 % úmrtí za rok). Důsledky rakoviny související s prací a jejich dopad na společnost jdou daleko nad rámec těchto statisticky odhadovaných úmrtí. To vede ke snížení kvality života postižených a jejich rodin a rovněž k enormním nákladům na zdravotní systém a dále k finančním ztrátám firem. Existuje však společná evropská iniciativa "Roadmap on Carcinogens" jako platforma, která podporuje přenos znalostí mezi společnostmi, organizacemi pro bezpečnost práce a členskými státy, a kde mohou zaměstnavatelé a zaměstnanci najít praktická řešení týkající se této problematiky. Autoři podrobněji popisují tuto iniciativu a zabývají se i německým příspěvkem k této iniciativě.
klíčová slova: nemoci z povolání - rakovina - karcinogeny - prostředí pracovní - iniciativy - Německo

HIEN, WOLFGANG - OBENLAND, HERBERT - SCHWERES, MANFRED: Dieselmotoremissionen (DME) / Emise dieselového motoru (DME): stav regulace a otevřené otázky: část 1: pracoviště
anotace: Emise vznětových motorů (DME) obsahují škodlivé a karcinogenní látky. Karcinogenní účinek byl mnohokrát prokázán ve velkých epidemiologických studiích. V roce 2012 klasifikovala Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) DME jako zjevně karcinogenní. U těchto skupin látek nelze zpravidla stanovit žádnou lékařsky odůvodnitelnou prahovou hodnotu nebo mezní hodnotu. Kromě částic sazí, o nichž se předpokládá, že mají karcinogenní účinky, obsahují vznětové motory také škodlivé plyny, jako je oxid uhelnatý a oxidy dusíku. Autoři v první části článku popisují, jak řeší problémy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti práce vzniklé s používáním DME ve světě práce v Německu a Nizozemí. Závěrem konstatují, že tato problematika představuje velké výzvy pro vědu a regulační orgány po celém světě.
klíčová slova: motory vznětové - emise - karcinogeny - rizika zdravotní - ochrana zdraví - bezpečnost

Spektrum - č. 1 (2020)

LIPŠOVÁ, VLADIMÍRA: Psychosociální rizika při práci v případě neočekávaných krizových situací
anotace: Psychosociální rizika na pracovišti a pracovní stres vyplývají nejen z náročného charakteru a nevhodné organizace práce, ale také z nevyhovujících mezilidských vztahů na pracovišti či nemožnosti vyvážení pracovního a osobního života. Jejich vliv může mít výrazný negativní dopad jak na psychické, tak i fyzické zdraví zaměstnanců, jejich pracovní výkon, absentismus, fluktuaci, pracovní neschopnost i úrazovost. Celosvětová koronavirová krize nás přiměla k zamyšlení nad dopadem neočekávaných situací na úroveň psychosociálních rizik při práci.
klíčová slova: rizika psychosociální - koronavirus - pandemie - krize - situace krizové - zaměstnanci - zdraví

Travail et Sécurité - č. 820 (2020)

Une qualité de vie á préserver / Kvalita života musí být zachována
anotace: Vedoucí projektu Sandrine Paradis představuje nový program. Cílem programu, zaměřeného na kvalitu života, je předcházet rizikům v domácnostech u tří skupin: osoby, kterým je pomoc poskytována, jejich rodiny a profesionální pečovatelé. Bydlení, které je pro některé místem života a pro jiné pracovištěm, může představovat rizikové prostředí. Zvolená řešení, která jsou v rozhovoru popsána, jsou výhodná jak pro příjemce pomoci, tak pro pomocníky v domácnosti, aby byla zachována kvalita života pro každého. Aktuálně zaměřeno na prevenci pádů a uklouznutí.
klíčová slova: domácnosti - rizika - služby sociální - péče domácí - kvalita života - pády osob - uklouznutí

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 4 (2020)

REßUT, NORMAN - HOPPE, ANNETTE: Erfassung von individuellem Beanspruchungserleben bei kognitiven Belastungssituationen mittels Mustererkennung im Lidschlagverhalten / Získání individuální zkušenosti s psychickou zátěží v kognitivních stresových situacích rozpoznáním vzorů chování prostřednictvím mrknutí očí
anotace: Psychologický stres, který je výsledkem duševního výkonu, ovlivňuje subjektivně vnímatelné napětí a má také fyzický projev - mrknutí okem jedince. Za tímto účelem je zde uvedena a diskutována laboratorní studie (N = 45) a její výsledky. K validaci kognitivní stresové situace se používá jednorozměrná stupnice, která dokumentuje subjektivně prožívané úsilí. Pohyb očních víček se určuje pomocí samostatně implementovaného softwarového systému. Jako úkoly jsou postupně prováděny dva standardizované testy kognitivního výkonu. Hodnocení ukazuje vztah mezi očekáváním a psychickou zátěží.
klíčová slova: stres - zátěž psychická - zdraví duševní - stresory - chování - oči - reakce

KÄSTNER, THERESE - SCHWEDEN, FLORIAN - RAU, RENATE: Der Verlauf kurzfristiger Beanspruchungsfolgen und ihre vermittelnde Rolle für den Zusammenhang zwischen Arbeitsintensität und Erholung: eine Tagebuchstudie / Průběh krátkodobých důsledků napětí a jejich zprostředkovatelská role pro vztah mezi intenzitou práce a zotavením: využívající metodu výzkumných deníků
anotace: Zvýšená psychická zátěž je častou příčinou krátkodobého stresu. U 47 řidičů tramvají byly zkoumány účinky stresu během pracovního dne a možná zprostředkující role vztahu mezi intenzitou práce jako kvantitativním požadavkem a zotavením. Psychická únava a stres byly zaznamenávány každé dvě hodiny během celého pracovního dne. Výsledkem bylo výrazné zvýšení únavy během pracovní směny až do konce práce. Kromě toho existoval vztah mezi intenzitou práce a zotavením. Od poloviny pracovní směny je vztah mezi intenzitou práce a zotavením zcela zprostředkován zkušeností s únavou. Výsledky poukazují na často předpokládanou, ale dosud sotva studovanou zprostředkovatelskou roli krátkodobých důsledků zátěže pro rozvoj poruch zotavení.
klíčová slova: zátěž pracovní - stres pracovní - únava - práce - intenzita - zotavení

GROOS, SANDRA - FUCHS, MARIE - KLUTH, KARSTEN: Belastungs- und Beanspruchungsanalyse beim Einsatz eines passiven Exoskelettes zur Bein- und Rückenunterstützung während simulierter Montagetätigkeiten / Analýza stresu a napětí pomocí pasivního exoskeletonu pro podporu nohou a zad během simulovaných montážních činností
anotace: Pasivní a čistě mechanický exoskeleton "Chairless Chair" švýcarské společnosti noonee AG by měl podporovat a tím uvolňovat svaly nohou a zad v nepříznivých polohách. Sedmnáct dobrovolnických subjektů provedlo s exoskeletonem i bez něj tři série testů v laboratoři (ergometr na běžeckém pásu, šroubování a montáž). Mezitím byly nepřetržitě zaznamenávány srdeční frekvence a výdej energie. Objektivní měření stresu bylo zakončeno systematickým rozhovorem vnímání subjektivní deformace pomocí standardizovaného dotazníku. V závislosti na aktivitě a definovaném postoji by mohly být výhody a nevýhody používání exoskeletu zpracovány objektivně i subjektivně. V zásadě však s ohledem na přijetí uživatelem a vyloučení možných rizik je stále třeba pokračovat ve vývoji a vyhodnocovat dlouhodobý účinek.
klíčová slova: exoskeletony - stres - zátěž fyzická - stres pracovní - napětí - analýzy - měření

KÖHLER, MICHAEL - HOENEMANN, SARAH - ALTENHÖ, THOMAS: Partizipatives betriebliches Gesundheitsmanagement / Participativní management ochrany zdraví při práci: hodnocení adaptace modelu posunu šité na míru potřebám zaměstnanců
anotace: Práce se střídáním směn může narušit sociální, duševní a fyzické zdraví. Možným způsobem, jak se s tímto problémem vypořádat, je přizpůsobení plánů směn. V rámci intervenční studie byla provedena adaptace modelu směny ve velké společnosti přizpůsobené potřebám zaměstnanců. Provedením kvaziexperimentální longitudinální studie se třemi body měření bylo po dobu šesti měsíců zkoumáno, do jaké míry má přizpůsobení směnného systému dopad na různé vlastnosti týkající se zdraví, jako je pracovní schopnost, kvalita spánku, kvalita života a sociální život (využit byl standardizovaný dotazník). Výsledky ukazují, že modifikace směnového plánu s občasnou změnou neobvyklého vzoru směny v nepřetržitě konstantním týdenním rytmu směn příznivě ovlivňuje subjektivní zdravotní charakteristiku. Pozitivně působí zejména na pracovní schopnosti, kvalitu spánku a výskyt poruch spánku.
klíčová slova: směny pracovní - plánování - zdraví - kvalita - ochrana zdraví - řízení bezpečnosti práce

GLITSCH, ULRICH: Biomechanische Beurteilung der Wirksamkeit von rumpfunterstützenden Exoskeletten für den industriellen Einsatz / Biomechanické hodnocení účinnosti exoskeletonů pro průmyslové použití
anotace: Exoskeletony se používají na průmyslových pracovištích za účelem zmírnění fyzického zatížení a prevence poruch pohybového aparátu. Zde uvedená ukázková metodika má usnadnit objektivnější posouzení podpůrného účinku exoskeletonů. Účinky pasivního exoskeletonu poskytujícího podporu trupu byly analyzovány s odkazem na příklad intervenční studie zahrnující 12 testovaných osob, které zvedaly závaží 10 a 20 kg ze dvou různých počátečních výšek. Byly zaznamenány charakteristiky podpory exoskeletonu, držení těla, momenty bederních kloubů a elektromyogram (EMG) zadních extenzorů. Kromě maximálních hodnot analýza dat zohledňovala také střední a minimální hodnoty cílových parametrů, aby bylo možné rozpoznat jak efekt účinné podpory, tak možné vedlejší účinky.
klíčová slova: exoskeletony - efektivita - zátěž fyzická - hodnocení - biomechanika

HACKER, WINFRIED: Arbeitsgestaltung als Informationsmanagement / Informační management: identifikace požadovaných informací a návrh informačního toku
anotace: S šířením vzájemně propojených digitálních prostředků při výdělečné práci se zvyšuje četnost stížností na přetížení informacemi, což se často projevuje zhoršením výkonu a zdraví zaměstnanců. Pro prevenci je nezbytný systematický návrh toku informací. To zahrnuje: rozlišování mezi informacemi nezbytnými pro splnění pracovního příkazu a data bez ohledu na úkol; nabídka požadovaných informací v kvalitě regulující akci; snížení nadměrného toku informací vhodnou organizací práce (např. dělba práce) a uvažovaným typem informačních médií, jakož i výběr interaktivních systémů zaměřených na člověka. Článek nabízí pro tyto účely konkrétní pomůcky.
klíčová slova: management informační - toky informační - informace - optimalizace - úkoly pracovní - pracoviště

KOHTE, WOLFHARD - RABE-ROSENDAHL, CATHLEEN: Zerlegung des Arbeitsschutzes in der Fleischindustrie durch Werkverträge - und die Notwendigkeit integrativen Arbeitsschutzes / Fragmentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v masném průmyslu prostřednictvím smluv o dílo (Werkverträge) - a potřebnost integrované strategie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
anotace: Zničující pracovní podmínky v masném průmyslu byly známy již před koronavirovou pandemií, ale zejména jarní vlna ukázala nepříznivou situaci na jatkách, kde docházelo k šíření této virové nákazy. V létě tohoto roku předložila německá federální vláda návrh zákona o kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Návrh zákona mimo jiné stanoví zákaz používání smluv o dílo (Werkverträge) a dočasnou agenturní práci v hlavní oblasti masného průmyslu od 1. ledna, respektive od 1. dubna 2021. Článek zdůrazňuje, proč jsou organizační povinnosti majitele zásadní pro dodržování vnitrostátních a evropských zákonů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o hygieně potravin, a proč musí být sledovány inspektoráty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Příspěvek podporuje cíle návrhu zákona, ale v době redakční uzávěrky (16. 11. 2020) stále nebylo jisté, zda Spolkový sněm přijme zákon bez podstatného změn.
klíčová slova: průmysl potravinářský - jatka - rizika zdravotní - bezpečnost práce - povinnosti - zaměstnávání agenturní - průmysl masný

Zpravodaj SÚIP - č. 4 (2020) 

RYBOVÁ, MICHAELA: Kontrolní činnost SÚIP v oblasti pracovních podmínek zahraničních pracovníků
anotace:
Státní úřad inspekce práce zařadil do ročního programu kontrolních akcí pro rok 2020 kontroly v oblasti pracovních podmínek zaměstnanců ze zahraničí, konkrétně kontroly u zaměstnavatelů zařazených do programu „Kvalifikovaný zaměstnanec“. Důvodem je navýšení počtu zaměstnanců ze zahraničí v ČR, což s sebou může přinášet možnost zvýšeného porušování pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatelů.
klíčová slova: pracovníci zahraniční - vztahy pracovněprávní - podmínky pracovní - kontroly - inspekce práce 

ŽÁKOVSKÁ, MARTINA: Kontroly plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
anotace:
Nedílnou součástí kontrolní činnosti orgánů inspekce práce v oblasti zaměstnanosti jsou rovněž kontroly zaměřené na plnění povinnosti zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců. Tak jako v minulých letech i v roce 2020 je kontrolní činnost zaměřena na ty zaměstnavatele, kteří dle informací úřadu práce měli plnit povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a v hlášení úřadu práce deklarovali povinnost odvodu do státního rozpočtu, ale tento neodvedli v zákonem stanovené lhůtě, případně vůbec.
klíčová slova: osoby hendikepované - postižení zdravotní - zaměstnanost - zaměstnavatelé - kontroly - inspekce práce 

MOCKER, MILAN: Bezpečnost tlakových nádob a pracovní úrazy
anotace
: Tlakové nádoby stabilní, parní a horkovodní kotle jsou jako vyhrazená tlaková zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví zaměstnanců zdrojem potencionálních rizik s nebezpečím vzniku závažných pracovních úrazů. V uplynulých letech byl na Oblastním inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj zaznamenán zvýšený výskyt pracovních úrazů a mimořádných událostí souvisejících s provozem, údržbou a opravami tlakových zařízení.
klíčová slova: nádoby tlakové - lahve tlakové - rizika pracovní - úrazy pracovní - kontroly - inspekce práce 

HLAVIČKOVÁ, HANA: Kampaň pro období 2020-2022 k předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací "Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž"
anotace:
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) připravila na období 2020-2022 další ze svých kampaní, tentokrát zaměřenou na muskuloskeletální poruchy související s prací. Nová kampaň má název Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž. Téma bylo zvoleno proto, že miliony pracovníků v celé Evropské unii trpí muskuloskeletálními poruchami souvisejícími s prací. Podle údajů z šestého průzkumu pracovních podmínek v Evropě si na muskuloskeletální poruchy stěžují přibližně tři z pěti pracovníků v Evropské unii.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - zátěž fyzická - rizika zdravotní - kampaně evropské - Evropská agentura pro BOZP 

ILLICKÝ, ALEŠ: Výsledky kontrolní činnosti Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj v roce 2019
anotace:
V roce 2019 provedl Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni celkem 6 kontrol cíleně zaměřených na dodržování zákona č. 247/2014 Sb., zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Pět kontrol bylo provedeno na základě plánu kontrolní činnosti a jedna kontrola byla zaměřena na prošetření podaného podnětu. U všech kontrolovaných subjektů byla provozována služba péče o dítě v dětské skupině poskytovatelem zapsaným do evidence poskytovatelů.
klíčová slova: péče o dítě - poskytovatelé - služby - kontroly - inspekce práce 

HORÁČKOVÁ, ALENA: Profesionál - Koordinátor BOZP na staveništi
anotace:
V loňském roce byl při příležitosti evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyhlášen Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce v pořadí již 3. ročník soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI.
klíčová slova: koordinátoři BOZP - odborníci BOZP - soutěže - výsledky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail