Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2020/09

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

 

112 - č. 9 (2020) | Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2020) | Die BG - č. 9 (2020) | Hygiene et Sécurité du Travail - č. 259 (2020) | Chemagazín - č. 5 (2020) | Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 9 (2020) | KANbrief - č. 3 (2020) | Professional Safety - č. 9 (2020) | Références en Santé au Travail - č. 162 (2020) | Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 5 (2020) | Sicher ist Sicher - č. 9 (2020) | Sondy revue - č. 9 (2020) | Travail et Sécurité - č. 817 (2020) | Travail et Sécurité - č. 818 (2020) | Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 3 (2020)

 

112 - č. 9 (2020)

BENEŠ, LADISLAV - BASÁKOVÁ, LENKA: Preventivně výchovná činnost v zóně havarijního plánování
anotace: Preventivně výchovná činnost v zóně havarijního plánování (v oblasti vymezené vnějším havarijním plánem) je definována § 26 odst. 2 zákona o prevenci závažných havárií, zákon č. 224/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro její efektivitu je klíčová spolupráce hasičského záchranného sboru kraje, provozovatele objektu zařazeného do skupiny B a krajského úřadu.
klíčová slova: plánování havarijní - výchova - školení - školy

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2020)

KRÁL, MIROSLAV: Vliv počasí z pohledu ergonomie na aktivitu a zdraví člověka
anotace: Mezi ergonomicky posuzované prostředí, které pozitivně nebo negativně ovlivňuje člověka, patří také počasí. Článek zohledňuje vliv meteorologických faktorů, postihujících meteorosenzibilitu, a to v důsledcích na aktivitu, pohodu a zdraví člověka. Článek je obohacen řadou užitečných tabulek.
klíčová slova: počasí - meteorologie - faktory - zdraví - prostředí pracovní

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV
anotace: Způsob obsluhy skladovacích zařízení dnes tvoří, vedle úrovně jejich technického stavu, výrazný zdroj rezerv ve snaze o snižování pracovní úrazovosti a zvyšování celkové úrovně bezpečnosti práce při skladování.
klíčová slova: regály - skladování - předpisy bezpečnostní - obsluha - úrazy pracovní - normy - požadavky technické

MAREK, JAKUB: Karta BOZP pro profesi: Malíř - lakýrník - natěrač
anotace: Karta BOZP pro profesi malíř - lakýrník - natěrač. V kartě jsou uvedeny: pracovní činnosti, kvalifikační požadavky pro tuto pracovní pozici, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory a doporučený rozsah ochranných pracovních prostředků.
klíčová slova: karta BOZP - malíři - lakýrníci - natěrači - kvalifikace profesní - činnosti pracovní - faktory rizikové - události mimořádné - prostředky ochranné - OOPP

SKŘEHOT, PETR A.: Jaké je (bude) nové vedení Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
anotace: V čísle 7/8 jsme přinesli reportáž z průběhu volební valné hromady Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR (dále jen ATBP), která se uskutečnila v 9. června 2020. Jednání to bylo bouřlivé. Z jejího průběhu bylo znát, že členové asociace chtějí změnu.
klíčová slova: ochrana požární - bezpečnost požární - asociace

VALA, JIŘÍ: Digitalizované školení a inteligentní ochrana budoucnosti
anotace: Digitalizace nabízí potenciál pro inovace a dynamický vývoj na pracovišti, ale rovněž představuje nové výzvy. Vývoj v oblasti digitalizace zahrnuje i nové metody vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. V oblasti školení můžeme například využít výhod virtuální a rozšířené reality. Ve virtuální realitě může zaměstnanec zažít rychlost šíření požáru, výbuch, vtažení ruky do stroje, poranění oka, když si nenasadí ochranné brýle apod. Virtuální a rozšířená realita ovšem může být i zdrojem rizik, jako je rozptýlení, informační přetížení, dezorientace, nemoc z pohybu a namáhání očí.
klíčová slova: digitalizace - vzdělávání - školení - realita virtuální - rizika

 

Die BG - č. 9 (2020)

TISCHENDORF, MARKUS: Sichere Verwendung von Hydraulik-Schlauchleitungen / Bezpečné používání hydraulických hadic
anotace: Mnoho strojů a mobilních stavebních strojů používá pro rozvod energie hydraulické systémy. Kromě potrubí se k distribuci energie používají flexibilní hydraulická hadicová vedení, která umožňují pohyb jednotlivých částí stroje. Z důvodu vnějších vlivů a stárnutí materiálu musí být hydraulická hadicová vedení pravidelně kontrolována a včas vyměňována. Při pokládání nových hydraulických hadic je třeba se vyvarovat ručních chyb. To vysvětluje, proč by údržbu olejových hydraulických systémů měla provádět pouze kvalifikovaná osoba. Kromě rizika zranění, např. při úniku hydraulických kapalin pod vysokým tlakem, to představuje nebezpečí pro životní prostředí a možnost požár kvůli vlastnostem použitých kapalin specifických pro danou látku. Autor závěrem uvádí, že je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny a posuzovat pracovní podmínky při manipulaci s hydraulickými hadicemi. Tím lze předcházet poškození strojů a pracovním úrazům. Správná kontrola a údržba strojů zároveň slouží k ochraně zdraví zaměstnanců.
klíčová slova: hadice - stroje - hydraulika - bezpečnost práce - provoz - použití - prostředí životní

MAGIERA, CARSTEN - JAGIELLA, SASKIA - JOACHIM, MALTE: Gesundheitsvorsorge im Außendienst und für Baustellen / Zdravotní péče v terénu a pro staveniště
anotace: Autoři popisují, jak by měla probíhat zdravotní péče v terénu a na staveništích. Konstatují a doporučují, že každý, kdo cestuje za prací, by měl vzít v úvahu několik věcí, a to mít vybavenou lékárničku, cestovní pojištění, vědět o preventivní péči o zdraví při práci a dále znát hodnocení rizik v dané lokalitě, které musí být aktuální. Kromě toho je důležité dodržovat bezpečnost cestování a cestovní varování a přizpůsobit své chování místním okolnostem. Za mnoho aspektů odpovídá zaměstnavatel v rámci své povinnosti v oblasti péče o zaměstnance. Každý zaměstnanec má však také povinnost spolupracovat a mělo by být v zájmu každého jednotlivce, aby co nejlépe chránil sebe a své zdraví. Osobní preventivní chování lze podpořit prostřednictvím vzdělávání. Implementace však částečně závisí na samotných zaměstnancích. Například pro některé destinace je třeba zdůraznit nutnost dodržování hygieny potravin a pitné vody. Záleží však na zaměstnancích, zda tato doporučení budou respektovat. Zaměstnavatel by na druhé straně měl například zajistit, aby ubytování a strava byly na určité úrovni, a tak spíše podporovaly, než bránily udržování zdraví. Součástí povinnosti péče je také prevence a vyšetření. Závěrem autoři konstatují, že některé právní požadavky však způsobují potíže v praxi a pro zaměstnavatele. Zákonné požadavky si na některých místech navzájem odporují nebo plně nezohledňují provozní realitu a proveditelnost požadavků. Koronavirus například ukazuje, jak rychle se mohou podmínky v
klíčová slova: péče zdravotní - staveniště - práce terénní - BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - cestování - povinnosti - doporučení - prevence

HENSIEK, JOERG: Arbeiten im Homeoffice / Práce z domova: právní základ bezpečnosti práce
anotace: V důsledu koronavirové krize stále více zaměstnanců pracuje z domova. Bezpečnost práce v domácím prostředí nabývá stále na větší důležitosti než kdykoli předtím. Autor v článku seznamuje s právními otázkami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které by měly být objasněny před zahájením domácí kanceláře. Co se týče ochrany pracovní doby, zákon o ochraně pracovní doby se nevztahuje pouze na firemní pracoviště, ale i na home office. Maximální pracovní doba, přestávky a doby na odpočinek musí být uvedeny v dohodě a stvrzeny zaměstnavatelem a zaměstnancem, že tyto požadavky budou dodržovány. Je pak povinností zaměstnavatelů sledovat a zajišťovat dodržování těchto požadavků.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - krize - BOZP - bezpečnost práce - práce z domova

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 259 (2020)

DEMASY, SÉVERINE: Le risque machine, encore une réalité? / Rizikové stroje, je to stále realita?
anotace: Od roku 1995 sledují evropské předpisy týkající se uvádění strojů na trh cíl zajistit vysokou úroveň bezpečnosti prostřednictvím technických pravidel. Cílem směrnice o strojních zařízeních je proto zabezpečit stroje už před jejich použitím. Sledování pracovních rizik v terénu však stále vykazuje přítomnost nebezpečných strojů a značnou míru pracovních úrazů. Výsledky průzkumu prováděného INRS jsou obsaženy v článku.
klíčová slova: zařízení strojní - stroje a zařízení - bezpečnost - předpisy evropské - rizika pracovní

VALLADEAU, ANNE-SOPHIE - KERANGUEVEN, LAURENT: Le véhicule professionnel / Služební vozidlo: pracovní nástroj jako každý jiný?
anotace: Řízení vozidla jako součást vaší práce vás vystavuje pracovním rizikům, z nichž první jsou dopravní nehody. Řidič lehkého, užitkového nebo těžkého vozidla je vystaven různým rizikům, aniž by o tom musel vědět. Nebezpečí na silnici a jejich vliv na zdraví člověka mohou být ještě zhoršena dlouhými hodinami jízdy. Tento článek nabízí analýzu hlavních rizik zjištěných v poloze pro řízení, poté kritéria pro výběr vybavení profesionálního vozidla, které jim mohou zabránit. Umožňují reagovat na tato rizika a obecně zlepšovat jízdní komfort.
klíčová slova: vozidla motorová - automobily služební - vybavení - analýzy rizik - řízení motorových vozidel

 

Chemagazín - č. 5 (2020)

KUZMA, MILAN: Dekontaminace při krizových událostech
anotace: Biologická dekontaminace neslouží jen ve farmaceutických výrobách a zdravotnických zařízeních, má též neoddiskutovatelnou úlohu při krizových událostech, jako jsou epidemie (COVID-19), katastrofy, nebo útok biologickými zbraněmi. Význam biologické dekontaminace nabývá na vážnosti s ohledem na potenciální zasažení velkého množství obyvatelstva. V tomto článku jsou diskutovány metody pro biologickou dekontaminaci při krizových událostech. I když při krizových událostech vždy záleží volba dekontaminačních postupů především na dostupnosti, a tím rychlosti nasazení dekontaminačních technik, jeví se jako optimální technika fumigace, a to především při použití par peroxidu vodíku.
klíčová slova: dekontaminace - rizika biologická - události nežádoucí - výroba - průmysl farmaceutický - zdravotnictví - páry

KUZMA, MILAN: Biologická dekontaminace velkých prostor
anotace: I přes to, že existují kvalitní a ověřené dekontaminační technologie, je i dnes biologická dekontaminace velkých prostor, například celých budov a výrobních hal, poměrně komplikovaným úkolem. Limitujícími faktory jsou především komplikovaná distribuce par do velkých objemů, složitá konfigurace vnitřních prostor dekontaminovaných budov a použité stavební materiály. Jako nejvhodnější se i díky neblahým zkušenostem z roku 2001 (dekontaminace několika budov po útoku pomocí Bacillus anthracis) jeví techniky fumigační, a to především páry peroxidu vodíku, které jsou nekorozivní a jsou účinné vůči širokému spektru organismů.
klíčová slova: dekontaminace - rizika biologická - dezinfekce - páry - prostory vnitřní

PANOFEN, F.: Průběžné monitorování mikrobiálního znečištění ve vzduchu podle návrhu EU GMP Annex 1, rev. 12
anotace: Následující text shrnuje a komentuje změny v nové verzi EU GMP Annex 1 se speciálním zřetelem na monitoring mikrobiálního znečištění v průběhu farmaceutické výroby. Nově přidaná sekce 9 popisuje sledování prostředí a procesů z hlediska zjišťování přítomnosti a množství kultivovatelných a prachových částic. Sekce 9 se nově zaměřuje na rutinní monitoring a popisuje návrh monitorovacích systémů, nastavení akcí dle úrovně alarmů a sledování trendů. Ve starších verzích GMP Annex 1 řešila pouze kvalifikaci čistých prostor a jejich klasifikaci. Nyní je také zdůrazněna nutnost průběžného monitoringu čistých prostor. Změny s komentářem jsou shrnuty níže.
klíčová slova: průmysl farmaceutický - výroba - znečištění - částice - monitorování biologické - nástroje

Jak skladovat hořlaviny ve skladových halách bezpečně a podle předpisů?
anotace: Správné skladování hořlavin a jiných nebezpečných látek dle platných předpisů je velice důležitý faktor, jehož podcenění by mohlo mít nedozírné následky. Společnosti zabývající se skladováním a manipulací s takovými látkami by rozhodně měly mít tuto problematiku v malíčku. Je třeba si uvědomit, že vhodné skladování hořlavin může v budoucnu zachránit nejen vaši provozovnu, pracovní stroje a zařízení, ale i lidské životy. Správný způsob skladování přispívá také k minimalizaci nežádoucích dopadů a škod na životní prostředí.
klíčová slova: skladování - hořlaviny - látky nebezpečné - haly - bezpečnost

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 9 (2020)

ASTRAKIANAKIS, GEORGE: The application of novel field measurement and field evaluation protocols for assessing health care workers' exposure risk to antineoplastic drugs / Uplatňování nového typu měření a protokolů pro terénní hodnocení rizika expozice pracovníků ve zdravotnictví antineoplastickým lékům
anotace: Kontaminace více antineoplastických léčivy (antineoplastic drugs, AD) na pracovních plochách představuje pro zdravotnické pracovníky riziko. Odběr vzorků povrchových utěrek je uznávanou metodou k vyhodnocení stupně přítomné kontaminace. Cíli této studie byly: otestovat protokol skládající se z metody odběru vzorků a doprovodné sady nástrojů pro odběr vzorků a potvrdit, že tento protokol může být efektivně používán zdravotnickými pracovníky k hodnocení úrovní kontaminace léčivy v jejich zařízeních; a k potvrzení možnosti současné expozice více antineoplastickým lékům. Této terénní studie se zúčastnila tři zdravotnická zařízení v Britské Kolumbii v Kanadě. Ve spolupráci s poradci pro zdraví a bezpečnost práce bylo pro odběr vzorků zváženo až 25 povrchů v každém zařízení. Mezi 72 skutečně odebranými vzorky (nebo 720 provedenými analýzami) byly zjištěny detekovatelné hladiny a současná kontaminace pracovních ploch pěti z 10 analytů na všech třech zúčastněných místech. Kontaminace léčivy byla nalezena na různých pracovních plochách v lékárnách a v oblastech péče o pacienty na všech třech pracovištích. Uživatelé protokolů o odběru vzorků byli obecně spokojeni se sadou nástrojů s několika drobnými návrhy na vylepšení. Zjištění podporují hypotézu, že zdravotničtí pracovníci mohou být současně vystaveni riziku expozice několika AD. Bylo zjištěno, že prezentovaný soubor nástrojů je uživatelsky přívětivý a zvládnutelný těmi, kteří neměli zkušenosti se sběrem vzorků utěrek pro monitorová
klíčová slova: léčiva - expozice pracovníků - sestry zdravotní - zdravotníci - povrchy pracovní - kontaminace - odběr vzorků

MACARTNEY, MICHAEL J.: Heart rate variability in older men on the day following prolonged work in the heat / Variabilita srdeční frekvence u starších mužů v den následující po delší práci v horku
anotace: Náchylnost k onemocněním způsobeným teplem během fyzicky náročné práce v horkém prostředí je vyšší ve druhé ze dvou po sobě jdoucích pracovních dnů. I když bylo prokázáno, že akumulace tepla se u druhého dne ve srovnání s prvním pracovním dnem (50-65 let) zhoršuje, účinky na variabilitu srdeční frekvence (HRV) nejasné. Tato studie hodnotila HRV u starších pracovníků v den následující po dlouhodobé práci v horku. Pokusy byly prováděny za sucha a horka (40 ° C, 20% relativní vlhkost), bezprostředně před (den 1) a následující den (den 2), prodloužená simulace práce (~ 7,5 hodiny) zahrnující občasnou intenzitu cvičení v suchých a horkých podmínkách (38 ° C, 34% relativní vlhkost). Změna teploty na konci práce (průměr ± SD) byla významně větší 2. den (1,0 ° C ± 0,3) ve srovnání s 1. dnem (0,8 ° C ± 0,2; p <0,01). Srdeční frekvence se však významně nelišila mezi 1. a 2. dnem odpočinku (1. den, 59 ± 11 tepů za minutu; 2. den, 62 ± 13 tepů za minutu), během cvičení (1. den, 113 ± 21 tepů za minutu; 2. den, 114 ± 18 tepů za minutu) a na konci zotavení (den 1, 75 ± 16 tepů za minutu; den 2, 76 ± 12 tepů za minutu). Stejně tak nebyly žádné významné rozdíly v žádných indexech HRV odvozených z času, frekvence a nelineárních domén (všechny p> 0,05). Dlouhodobá práce v horku nemodulovala srdeční rytmy následujícího dne, což se odráží v HRV, navzdory zvýšené teplotě. Zatímco HRV může odrážet fyziologické aspekty srdečních autonomních stresorů, tato zjištění naznačují, že neposkytuje prostřed
klíčová slova: srdce - zátěž tepelná - stres tepelný - práce ve vysokých teplotách ( - teplo - termoregulace - pracovníci starší - muži

BALUJA, AURORA: UV light dosage distribution over irregular respirator surfaces / Rozložení dávky UV záření na nepravidelné povrchy respirátoru: metody a důsledky pro bezpečnost
anotace: Pandemie SARS-CoV-2 vedla k celosvětovému poklesu osobních ochranných prostředků (OOP), zejména filtračních respirátorů na obličej (FFR). Vlnová délka ultrafialového záření C je slibným způsobem dekontaminace, je však zapotřebí adekvátní dozimetrie k zajištění rovnováhy mezi přeexponovanými a podexponovanými oblastmi a zajištění spolehlivých výsledků. Naše studie ukazuje, že UVGI záření se významně liší v různých úhlech respirátoru a navrhuje metodu dekontaminace několika masek najednou, která zajistí vhodné dávkování ve stinných zónách.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - respirátory - dekontaminace - záření ultrafialové - dozimetrie

JONES, RACHAEL M.: Relative contributions of transmission routes for COVID-19 among healthcare personnel providing patient care / Relativní příspěvky na přenosové cesty pro COVID-19 mezi zdravotnickým personálem 
anotace: Cesty přenosu COVID-19 na zdravotnický personál od infikovaných pacientů jsou předmětem debaty, ale jsou rozhodující pro výběr osobních ochranných prostředků. Cílem tohoto příspěvku bylo prozkoumat příspěvky tří přenosových cest - kontaktu, kapiček a inhalace - k riziku profesionálně získané infekce COVID-19 mezi zdravotnickým personálem (HCP).
klíčová slova: koronavirus - respirátory - ochrana dýchadel - rizika mikrobiální - expozice profesionální - zdravotníci - sestry zdravotní - OOPP - aerosoly

TROMPETTE, NICOLAS - LEGAL, LAURENT: Reverberation time recommendations for noisy industrial workshops / Doporučení pro doby dozvuku pro hlučné průmyslové dílny
anotace: Průmyslové dílny nebo jakékoli jiné průmyslové prostory, kde jsou provozovány hlučné stroje, by měly být co nejvíce akusticky absorpční. Na druhou stranu jsou akustické úpravy drahé (zejména při opravách stávajících prostor), chaotické a ne vždy kompatibilní s implementovanými výrobními procesy. Proto je potřeba najít akustické specifikace, abychom našli nejlepší kompromis mezi cenou a efektivitou. Aby bylo ve Francii vyhověno hlučným průmyslovým dílnám, vyžaduje nařízení, aby rychlost útlumu zvuku na zdvojnásobení vzdálenosti (DL2) překročila povinné mezní hodnoty, pokud to nemá významný dopad na vystavení pracovníků hluku. Tuto rychlost rozpadu je však obtížné a časově náročné vyhodnotit. Účelem tohoto článku je poskytnout doporučení na základě doby dozvuku (RT), která je nejen snáze měřitelná, ale je také široce používána.
klíčová slova: akustika - hluk - prostory průmyslové - budovy průmyslové - dílny - regulace

 

KANbrief - č. 3 (2020)

HUBERT-PUTAUX, CHRISTÉLE - HAEFLINGER, RAPHAËL: International standards / Mezinárodní normy: zahrnutí metrik pro četnost pracovních úrazů
anotace: Mezinárodní norma ISO TC 260 Řízení lidských zdrojů vyvinula technickou specifikaci, ve které jsou metriky týkající se četnosti pracovních úrazů mezinárodně standardizovány. Na svém zasedání dne 12. listopadu 2019 vyjádřila výkonná rada francouzské organizace pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci EUROGIP silné výhrady k tomuto projektu a vypracovala poziční dokument, jehož výňatky jsou uvedeny v tomto článku.
klíčová slova: řízení lidských zdrojů - úrazy pracovní - metriky - četnost - normy mezinárodní - BOZP

ROGGE-STRANG, CARSTEN - ACKERSCHOTT, HARALD: Standardization in human resources management / Standardizace v řízení lidských zdrojů: hodně opožděná nebo nadbytečná?
anotace: Počet standardizačních projektů v oblasti řízení lidských zdrojů stále roste, zejména na mezinárodní úrovni. O výhodách a nevýhodách této standardizace a o tom, jak ji - v případě, že ji lze uplatnit na otázky lidských zdrojů - pojednává Harald Ackerschott, předseda výboru DIN pro řízení lidských zdrojů, Jan-Paul Giertz, vedoucí odpovědné sekce za spolurozhodování a řízení lidských zdrojů v Nadaci Hanse Böcklera, a Carsten Rogge-Strang, generální ředitel federace zaměstnavatelů v sektoru privátního bankovnictví (AGV Banken) a člen KAN.
klíčová slova: řízení lidských zdrojů - standardizace - normy

SCHWEPPE, KAI: An international presence counts for occupational safety and health / Pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se počítá mezinárodní účast
anotace: Kai Schweppe se stal novým předsedou KAN v červnu 2020. Jeho aktivity se dlouhodobě soustředily na ekonomické a ergonomické formování práce. Po ukončení inženýrského studia pracoval nejprve v organizaci firem a v oděvním sektoru. V roce 2000 nastoupil na pozici inženýra v asociaci zaměstnavatelů Südwestmetall. Od roku 2011 vede oddělení sdružení pro pracovní politiku a od roku 2013 je jeho výkonným ředitelem.
klíčová slova: práce - ergonomie - standardizace - rozhovory

SCHWANNECKE, HOLGER: A standardization strategy for the skilled crafts sector / Standardizační strategie pro odvětví kvalifikovaných řemesel
anotace: Potřeba vhodných norem je nesporná také v odvětví kvalifikovaných řemesel v ekonomice založené na dělbě práce. Bez ohledu na výhody však odvětví kvalifikovaných řemesel považuje určité směry vývoje standardizace za problematické. Německá národní federace řemesel a řemesel (ZDH) ve svém pozičním dokumentu o kvalifikovaných řemeslech a normalizaci, zveřejněném v květnu 2020, prosazuje přeorientování normalizace na potřeby malých a středních podniků.
klíčová slova: řemesla - práce ruční - standardizace - normy - podniky malé - podniky střední

 

Professional Safety - č. 9 (2020)

BARTON, BLAKE - SPICER, KRISTEN - BYRD, TRACI: E-cigarettes in the workplace / E-cigarety na pracovišti: dopad na politiku organizace v oblasti alkoholu a drog
anotace: Zatímco kouření cigaret v USA pokleslo, používání elektronických cigaret prudce stoupá. Mnoho podnikových politik v oblasti drog a alkoholu zahrnuje samostatné zásady nekuřáckého pracoviště, které často definují kouření a to, co lze kouřit, ale obvykle neřeší používání elektronických cigaret. Zaměstnavatelé se musí zabývat používáním i přítomností elektronických cigaret na pracovišti. Kuřácké zařízení a jejich součásti představují podobná nebezpečí jako tradiční cigarety s dalším potenciálem ještě většího poškození osob a majetku, o čemž svědčí případy selhání baterie, výbuchů a požárů. Tento článek pojednává o potenciálním dopadu elektronických cigaret na pracovišti a také o dopadu na současnou podnikovou politiku v oblasti drog a alkoholu v kontextu aktuálních informací o používání elektronických cigaret.
klíčová slova: kouření - cigarety elektronické - pracoviště - rizika - kultura podniková

SHEKARI, A. MICHAEL: Safety management systems standards and guidelines / Normy a směrnice pro systémy řízení bezpečnosti: srovnávací analýza
anotace: Tento článek podrobně popisuje standardy systému řízení bezpečnosti od Mezinárodní organizace pro normalizaci, Amerického národního normalizačního institutu, Mezinárodní organizace práce a Federálního úřadu pro letectví. Zdůrazňuje oblasti, kde se normy systému řízení bezpečnosti liší, a určuje osvědčené postupy. Nakonec článek pojednává o potřebě globálně harmonizované normy systému řízení bezpečnosti.
klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - systémy řízení - normy mezinárodní

REBBITT, DAVE: Incident mirror technique / Technika zrcadlového incidentu
anotace: Vyšetřování incidentů je důležité, protože uznávají, že došlo k selhání a někde v systému existuje problém. Špatné vyšetřování incidentů může vést k dalším incidentům, protože nedokáží odstranit mezery nebo opravit problémy v systému. Manažeři a další, u nichž se očekává, že budou zprávy o incidentech kontrolovat, zřídka dostanou pokyny, jak tyto zprávy ověřit. Tento článek pojednává o metodě zrcadlení incidentů, metodě vyvinuté autorem, kterou mohou manažeři, odborníci v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnostní výbory použít k rychlé validaci vyšetřování incidentů.
klíčová slova: nehody - vyšetřování - selhání - metody

 

Références en Santé au Travail - č. 162 (2020)

SAMBA, H.: Equité au travail / Spravedlnost v práci: koncepce, měření a vliv na zdraví
anotace: Spravedlivý přístup k pracovníkům v podniku je velmi důležitý jak pro zaměstnance samotné, tak pro chod celého pracoviště. Nespravedlnost může způsobit psychické problémy jednotlivců, špatné pracovní podmínky nebo ztrátu výkonnosti. Článek se zabývá metodikou zjišťování, definováním, klasifikací a popisuje psychické problémy, které nespravedlnost může způsobovat (deprese, strach, úzkost).
klíčová slova: spravedlnost - pracoviště - podmínky pracovní - rizika psychosociální

DESBROSSES, KÉVIN: Évaluation du comportement sédentaire ou travail / Sedavý způsob práce: jaké prostředky použít?
anotace: Sedavý způsob práce má velký vliv na zdraví zaměstnanců. Jak hodnotit tato rizika? Kromě klasických metod nabízí řešení např. měření akcelerace, měření srdečního tepu, samozřejmostí je hledání doplňujících ergonomických prostředků a zavádění technických opatření.
klíčová slova: práce vsedě - hodnocení rizik - rizika - opatření technická - metody

 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 5 (2020)

ALBRECHT, SOPHIE C. - KECKLUND, GÖRAN - LEINEWEBER, CONSTANZE: The mediating effect of work-life interference on the relationship between work-time control and depressive and musculoskeletal symptoms / Zprostředkující účinek interference pracovního života na vztah mezi kontrolou pracovní doby a depresivními a muskuloskeletálními příznaky
anotace: Důkazy ukazují, že řízení pracovní doby (work-time control, WTC) ovlivňuje zdraví, ale základní mechanismy jsou stále nejasné. Tato studie zkoumala, zda WLI zprostředkovává účinky na duševní a fyzické zdraví, a porovnala je s jinými kauzálními cestami.
klíčová slova: doba pracovní - zdraví - onemocnění muskuloskeletální - faktory psychosociální - život pracovní - život soukromý - deprese

LEE, HYE-EUN: Association of long working hours with accidents and suicide mortality in Korea / Vztah mezi dlouhou pracovní dobou a nehodami a sebevražednou úmrtností v Koreji
anotace: Škodlivé účinky dlouhé pracovní doby na zdraví byly již dříve zkoumány, ale existuje nedostatek studií o úmrtnosti způsobených pracovními nehodami nebo sebevraždami. Tato prospektivní studie si klade za cíl prozkoumat souvislost mezi pracovní dobou a vnější úmrtností (úrazy a sebevraždy) v Koreji, zemi s nejdelší pracovní dobou na světě. Výsledky zdůrazňují významnou souvislost mezi dlouhou pracovní dobou a rizikem sebevraždy, a to i u pracovníků pracujících 45-52 pracovních hodin týdně.
klíčová slova: doba pracovní - úmrtnost - nehody pracovní - sebevraždy - deprese - zdraví duševní

RUGULIES, REINER: Persistent and changing job strain and risk of coronary heart disease / Trvalé a měnící se pracovní zátěž a riziko ischemické choroby srdeční: populační kohortní studie 1,6 milionu zaměstnanců v Dánsku
anotace: Tato studie si kladla za cíl prozkoumat souvislost mezi pracovní zátěží a incidencí ischemické choroby srdeční (CHD) v Dánsku a zároveň zohlednit změny pracovní zátěže. U dánských pracovních sil byla pracovní zátěž na počátku, pracovní zátěž během pěti let před základní úrovní, přetrvávající pracovní zátěž, stejně jako nástup pracovního napětí a odstranění pracovní zátěže spojeny s o 7-21% vyšším rizikem výskytu koronárních onemocnění srdce ve srovnání s těmi, kteří pracovní zátěži vystaveni nejsou.
klíčová slova: zátěž pracovní - stres pracovní - nemoci kardiovaskulární - faktory psychosociální - rizika zdravotní - Dánsko

AKERSTEDT, TORBJÖRN - NARUSYTE, JURGITA - SVEDBERG, PIA: Night work, mortality, and the link to occupational group and sex / Noční práce, úmrtnost a vazba na pracovní skupinu a pohlaví
anotace: Noční směny jsou spojeny s několika závažnými nemocemi. Úmrtnost byla studována pouze v omezené míře a souvislost s nočními směnami zůstává nejasná. Účelem této studie bylo prozkoumat souvislost mezi délkou expozice nočním pracovním směnám a úmrtností u velkého vzorku švédské populace dvojčat. Sstudie u 42 731 dvojčat ukázala významný poměr rizika pro "někdy" expozici noční práci [HR 1,07 (95% CI 1,00-1,15)] a zejména po dobu> 5 let expozice. Zvýšená úmrtnost byla pozorována u kancelářských pracovníků i dělníků, kteří byli exponovaní po dobu> 5 let, zejména u mužských dělníků. Dědičnost významně neovlivnila výsledky.
klíčová slova: práce v noci - směny noční - směny pracovní - úmrtnost - profese - pohlaví - rizika zdravotní - rakovina - nemoci kardiovaskulární - Švédsko

LOEF, BETTE: The mediating role of sleep, physical activity, and diet in the association between shift work and respiratory infections / Zprostředkovatelská role spánku, fyzické aktivity a stravy v asociaci mezi prací na směny a infekcemi dýchacích cest
anotace: Práce na směny může být spojena se zvýšeným výskytem infekcí dýchacích cest. Základní mechanismy jsou však nejasné. V této studii realizované mezi zdravotnickými pracovníky byla souvislost mezi prací na směny a zvýšeným výskytem respiračních infekcí zprostředkována horší vnímanou kvalitou spánku mezi směnnými pracovníky. Aby se zabránilo respiračním infekcím u směnových pracovníků, může být proto důležité, aby se budoucí intervenční výzkum zaměřil na strategie ke zlepšení vnímané kvality spánku.
klíčová slova: práce na směny - směny pracovní - onemocnění respirační - infekce - styl životní - spánek - aktivity fyzické - stravování - zdravotníci

COSTELLO, SADIE: Metalworking fluids and cancer mortality in a US autoworker cohort (1941-2015) / Tekutiny pro zpracování kovů a úmrtnost na rakovinu v kohortě pracovníků v automobilovém průmyslu v USA (1941-2015)
anotace: Tato zpráva popisuje rozšířené sledování (1941-2015) kohorty 38549 pracovníků ve výrobě automobilů s potenciální expozicí tekutinám pro zpracování kovů (metalworking fluids, MWF). Výsledkem zájmu bylo zjištění úmrtnosti na rakovinu jícnu, žaludku, střeva, konečníku, močového měchýře, jater, slinivky břišní, hrtanu, plic, kůže, prostaty, mozku a ženských prsou, stejně jako leukémie. Tato zpráva zahrnuje 5472 úmrtí na rakovinu, což je více než desetinásobek počtu úmrtí v poslední souhrnné zprávě zveřejněné před 20 lety.
klíčová slova: kovy - obrábění kovů - kapaliny technologické - expozice pracovníků - průmysl automobilový - dělníci - úmrtnost - onemocnění nádorová - rakovina

HEMIÖ, KATRI: The association of work stress and night work with nutrient intake / Asociace pracovního stresu a práce v noci s příjmem živin: prospektivní kohortní studie
anotace: V prospektivní studii mezi pracovníky letecké společnosti autoři zkoumali, zda změna symptomů pracovního stresu nebo noční směny souvisí s příjmem živin. Tato prospektivní studie ukázala, že nárůst symptomů pracovního stresu nepříznivě spojených s příjmem živin pracovníků a účinek byl silnější u mužů než u žen. Proto by dietní poradenství mělo být zahrnuto jako součást vyšetření zdraví pracovníků v rámci péče o jejich zdraví na pracovišti.
klíčová slova: práce v noci - směny pracovní - stres pracovní - stravování - letectví

NIEDHAMMER, ISABELLE: Psychosocial work exposures of the job strain model and cardiovascular mortality in France / Psychosociální pracovní expozice pracovní zátěži a kardiovaskulární úmrtnosti ve Francii: výsledky prospektivní studie STRESSJEM
anotace: Tato studie si klade za cíl prozkoumat perspektivní asociace psychosociálních pracovních expozic pracovní zátěži s kardiovaskulární úmrtností, včetně úmrtnosti na ischemické choroby srdeční (IHD) a cévní mozkovou příhodu, s využitím různých časově proměnných expozičních opatření ve francouzské populaci zaměstnanců.
klíčová slova: faktory psychosociální - expozice profesionální - nemoci kardiovaskulární - úmrtnost - stres pracovní

 

Sicher ist Sicher - č. 9 (2020)

KIESCHE, EBERHARD - KIRSCHNER, STEFANIE: Lehren aus der Corona-Pandemie für den Arbeitsschutz / Poučení z koronavirové pandemie pro bezpečnost práce: prozatímní závěr
anotace: V době koronavirové pandemie ještě více stoupá na důležitosti bezpečnost práce. Je kladen důraz na účinnou politiku bezpečnosti práce, aby se ekonomika mohla postupně znovu rozběhnout. Za tímto účelem zveřejnilo Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí 16. dubna 2020 standard bezpečnosti práce SARS-CoV-2, který však není právně závazný. Doporučuje konkrétní hygienická opatření při práci v pandemii, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců. Dále obsahuje spolehlivá ergonomická zjištění, která se týkají designu pracoviště.
klíčová slova: pandemie - koronavirus - pracoviště - opatření bezpečnostní - Německo - bezpečnost práce - ochrana zdraví

MARTINI, SILKE: "Systemrelevante" Arbeit, Gesundheitsschutz und die Chancengleichheit der Geschlechter / "Systémově relevantní" práce, ochrana zdraví a rovnost žen a mužů
anotace: Autorka konstatuje, že do poloviny března 2020 by scénář, jako je ten, který právě prožíváme, byl nemyslitelný a byl by spíše v oblasti sci-fi literatury. Pro mnohé je stále téměř nepochopitelné, jak rychle se změnil celý náš profesionální i soukromý život. Pandemie SARS-CoV-2 zpochybňuje mnoho rutin a věcí, které byly považovány za samozřejmost. Jedná se např. o rovné příležitosti v době krize, gender, zdraví a práce, rovnoměrné rozdělení práce mezi muži a ženami apod. Dále autorka uvádí, že koronavirová krize odhalila genderově související aspekt systémově relevantní práce, který potenciálně rozšiřuje náš pohled na to, které společensko-politické úkoly je třeba zvládnout, abychom dosáhli skutečné rovnosti žen a mužů. Kromě zvyšování povědomí o restriktivních vzorech to vyžaduje nezbytnou změnu na strukturální úrovni, zejména kolektivní vyjednávání, a právní úrovni. Pouze tehdy se mohou muži a ženy svobodně rozhodnout, jak si mezi sebou rozdělí placenou a (pečovatelskou) práci, aniž by byli nepřímo povzbuzováni k reprodukci starých vzorů. Doposud byly zejména ženy znevýhodněny současnými okolnostmi. Pokud by krize pomohla převést tato zjištění do politických opatření a postupů pro větší rovnost žen a mužů, mohlo by se toto stát příležitostí pro řešení gender problematiky.
klíčová slova: muži - ženy - rovnost - ochrana zdraví - Německo

RICHTER, GÖTZ - RIBBAT, MIRKO - TISCH, ANITA: Beitrag zur Ringvorlesung "Lernen in der digitalen Transformation der Arbeit" der BAuA und der TU Dortmund im Wintersemester 2019/20 / Příspěvek do přednáškového cyklu "Učení v digitální transformaci práce" BAuA a TU Dortmund v zimním semestru 2019/20: Digitální transformace práce - požadavky a příležitosti pro zaměstnance
anotace: Autoři uvádějí, že procesy digitalizace formují změny ve světě práce. Existuje mnoho náznaků, že se profesionální prostředí v Německu v budoucnu změní. Již dnes však lze pozorovat změnu v profesních činnostech, která je spojena s různými požadavky na zaměstnance a dává učení v práci novou hodnotu. Autoři prezentují, jak by dle jejich názoru mělo vypadat učení zaměstnanců v digitální transformaci práce. Jejich závěry pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou: 1) Návrh práce, který podporuje učení a učení integrované do práce, může připravit zaměstnance na změnu a otevřít příležitosti pro rozvoj. Manažeři mají dvojí roli v organizaci práce a podpoře učení. Tímto způsobem lze podpořit rozvoj kompetencí jednotlivých členů týmu prostřednictvím cílené distribuce úkolů. Průvodního efektu učení lze dosáhnout také prostřednictvím zájmu o úspěch svých zaměstnanců v učení a prostřednictvím pravidelné zpětné vazby. 2) Předpokladem vedení, které vede k učení, je systematická účast zaměstnanců a posilování přímých manažerů. 3) Tzv. "smlouvy o učení" nabízejí příležitost k udržení zdraví, pracovní schopnosti a schopnosti jednání zaměstnanců v digitální transformaci prostřednictvím systematické podpory osobního učení a společného rozvoje zaměstnanců a organizace.
klíčová slova: digitalizace - učení se - transformace - práce - požadavky - příležitosti - zaměstnanci - zdraví - bezpečnost

HAMACHER, WERNER: Weiterentwicklung des Arbeitsschutzes / Další rozvoj bezpečnosti práce: další rozvoj vzdělávání specialistů na bezpečnost práce (Sifa): část 1 ze 2
anotace: Po 25 letech byl výcvikový kurz Sifa dále rozvíjen. Existovalo několik důvodů pro změnu výcvikového systému pro odborné znalosti v oblasti bezpečnostního inženýrství ? zavedení jednotného školení Sifa namísto dvou předchozích systémů pro komerční sektor na jedné straně a pro veřejný sektor na straně druhé a adaptace na požadavky moderního vzdělávání dospělých místo poněkud zastaralého didaktického přístupu v předchozích vzdělávacích systémech. V roce 2019 bylo úspěšně dokončeno pilotování nového systému školení, které zahájilo mnoho poskytovatelů havarijního pojištění. Změněný svět práce vyžaduje, aby byly perspektivy sladěny s otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. S novým školením Sifa byl vyvinut a nyní postupně zaveden systém, který přebírá změněné výzvy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
klíčová slova: bezpečnost práce - BOZP - vzdělávání - kurzy - inženýrství bezpečnostní - výcvik

 

Sondy revue - č. 9 (2020)

DANDOVÁ, EVA: BOZP v novele zákoníku práce
anotace: Dne 26. 6. 2020 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Tato novela je především tzv. implementační, neboť transponuje části směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - vysílání pracovníků - zákoník práce - novely

SIMERSKÁ, LENKA - JAHODOVÁ, DITA: Transparentnost v odměňování je u nás zatím nepochopená, ale je to jediná účinná cesta
anotace: Zářijové vydání odborářských Sond se v naší rubrice věnuje tématu spravedlivého ohodnocení žen a mužů za jejich práci. V rozhovoru vysvětlují odbornice z projektu "22% k rovnosti" Ministerstva práce a sociálních věcí Lenka Simerská a Dita Jahodová, čím je dáno aktuální nespravedlivé odměňování i jak na to, aby se situace zlepšila.
klíčová slova: odměňování - zacházení rovné - příležitosti rovné - muži - ženy

 

Travail et Sécurité - č. 817 (2020)

RAVALLEC, CÉLINE: S'approprier une démarche d'évaluation / Vhodný způsob hodnocení
anotace: Složitost problému psychosociálních rizik často vede podniky k vyhledání pomoci u poskytovatele služeb v tomto oboru a řešení na klíč. Přesto lze tyto problémy řešit především interně a je to často účinnější. Provádění takového interního procesu hodnocení a prevence psychosociálních rizik s formální podporou jeho vedení může pomoci učinit z něj obchodní a udržitelný projekt.
klíčová slova: rizika psychosociální - prevence rizik - hodnocení rizik

 

Travail et Sécurité - č. 818 (2020)

LARROQUE, DAMIEN: Aider á la prise de conscience / Pomozte zvýšit povědomí
anotace: Společnosti s méně než 50 zaměstnanci velmi často nemají zaměstnance zabývajícího se prevencí pracovních rizik. Často dochází k ignorování reality možného nebezpečí a někde se dokonce zdráhají zavést opatření ke zlepšení pracovních podmínek. Malé podniky a mikropodniky tvoří důležitou součást ekonomické struktury. V těchto společnostech se na BOZP až příliš často pohlíží jako na administrativní úkol, časově náročný a málo využitelný. To je vysvětleno zejména jejich provozním režimem zaměřeným na každodenní činnost (hledání nových trhů, vztahy se zákazníky, peněžní toky, problémy s fakturací atd.), které mohou být otázkou přežití. Pandemie Covid-19 nám to krutě připomněla: vypnutí nebo zpomalení na několik týdnů může znamenat pro tyto podniky konec. Návody, jak tuto situaci řešit, hledá právě tento článek.
klíčová slova: mikropodniky - podniky malé - podniky střední - BOZP - hodnocení rizik - nebezpečí - rizika pracovní

 

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 3 (2020)

KRAUS, SYLVIA - GRZECH-SUKALO, HILTRAUD - RIEDER, KERSTIN: Mobile Arbeit - Home-Office, Dienstreisen, Außendienst / Mobilní práce - domácí kancelář, služební cesty, služby v terénu: co je opravdu stresující?
anotace: Mobilita a flexibilita jsou dnes ve světě práce klíčové problémy. Zatraktivnění práce pod těmito trendy pro zaměstnance je jednou z aktuálních výzev mnoha společností. Tento článek se proto zabývá otázkou, které formy mobilní práce jsou zvláště spojené se zátěží pro zaměstnance. Ve studii ve společnosti zabývající se správou zařízení byly zkoumány různé formy mobilní práce (N=2721). Zaměstnanci byli požádáni o vyplnění dotazníku, který hodnotil pracovní podmínky, zajímající se o sebeohrožující chování i konflikty práce a soukromí. Výsledky vícerozměrné analýzy rozptylu ukazují, že mobilní práce ve formě vícenásobných denních změn místa práce je doprovázena výrazně vyššími stresory, méně zdroji, vyšší mírou sebeohrožujícího pracovního chováním a více konflikty mezi pracovním a soukromým životem.
klíčová slova: práce dálková - práce z domova - formy práce - flexibilita - stres pracovní - stresory - život soukromý - konflikty

MONZ, ANNA - VOGL, GERLINDE: Mobile Arbeit / Mobilní práce: prostorově neomezená a lokalizovaná
anotace: Tento příspěvek se zaměřuje na požadavky na pracovní mobilitu a výslednou zátěž zaměstnanců. Diskuse o mobilní práci se většinou zaměřuje na zvýšení prostorové a časové flexibility pro znalostní pracovníky. Tento příspěvek se naopak zaměřuje na pracovní mobilitu na fixní pracovní místa, kde musí být zaměstnanec přítomen u zákazníka. Analýza empirických údajů ukazuje, že pracovní mobilita v kombinaci s místně pevně danými pracovními činnostmi znamená pro zaměstnance zvláštní výzvy. Na výzvy je navíc třeba pohlížet na pozadí digitalizace. Byly nalezeny nové výzvy týkající se jak pracovního procesu/samotné pracovní činnosti, tak organizace mobility.
klíčová slova: práce dálková - mobilita pracovnítechnici - servis - digitalizace

BREISIG, THOMAS: Führung auf Distanz und gesunde Führung bei mobiler Arbeit / Vedení na dálku a zdravé vedení v mobilní práci
anotace: Článek se věnuje řízení lidských zdrojů a vedení managementu u pracovníků, kteří pracují formou práce na dálku nebo mají mobilní práci. Pro manažery je to výzva a musí najít nové a zdravé způsoby, jak své lidi vést s ohledem na moderní formy práce.
klíčová slova: řízení lidských zdrojů - vedení lidí - management - práce dálková - formy práce

CARSTENSEN, TANJA: Orts- und zeitflexibles Arbeiten / Flexibilita v pracovní době a na pracovišti: staré genderové nerovnosti a nové vzorce dělby práce prostřednictvím digitálních transformací
anotace: Příspěvek sleduje otázku, do jaké míry se kompatibilita pracovního a rodinného života a genderové nerovnosti v domácí dělbě práce mění při flexibilním způsobu práce s digitálními technologiemi z hlediska času a místa. Vychází z výsledků výzkumného projektu "Změna genderových vztahů prostřednictvím digitální transformace" (Nadace Hanse Böcklera). Byly pozorovány různé efekty: například mobilní práce a domácí kancelář umožňují pracovníkům na částečný úvazek zvýšit jejich smluvní pracovní dobu; flexibilní digitální práce poskytuje emoční a časovou úlevu v případě spontánních mimořádných událostí, jako je dětská nemoc; zvyšuje se však také rozsah neviditelných a neplacených přesčasů. Ve většině případů to nevede k reorganizaci nebo přerozdělení neplacené domácí a pečovatelské práce. Přesto existují náznaky posunů v domácí dělbě práce. Tento článek představuje ústřední výsledky projektu a diskutuje jejich dopady na nerovnost žen a mužů.
klíčová slova: doba pracovní - pracoviště - práce z domova - práce dálková - formy práce - flexibilita - život pracovní - život soukromý - pohlaví - nerovnosti - práce domácí - digitalizace

LÜTKE LANFER, SARAH S. - BECKER, CATHRIN: Offene Büroumgebungen und psychische Gesundheit / Open space kanceláře a duševní zdraví: teoretické úvahy o psychologických faktorech
anotace: Digitalizace, flexibilizace a efektivita nákladů vedly stále více společností k tomu, aby změnily své kanceláře na otevřené kancelářské prostory s velkými otevřenými místnostmi bez oddílů, které nabízejí různá řešení nebo neformální prostory. Navzdory rostoucímu počtu těchto moderních kancelářských konceptů existuje jen několik málo integrovaných informací o dopadech těchto konceptů na zaměstnance. To je ještě překvapivější, protože nedávné studie ukázaly, že pracovní faktory (např. fyzikální faktory) mohou způsobit jeden z nejčastějších důvodů absencí: problémy duševního zdraví. Cílem této studie bylo shrnout existující výzkum v kategoriích pracovní úkol, organizace a člověk. Lze systematicky zkoumat faktory v kanceláři a pracovním prostředí, které mají přímý nebo nepřímý vliv na duševní zdraví a výkon zaměstnanců.
klíčová slova: zdraví duševní - kanceláře velkoprostorové - open space - faktory pracovní - organizace práce

RAEHLMANN, IRENE: Corona! / Koronavirus!: zeštíhlující krize a její důsledky
anotace: Koronavirová pandemie představuje hrozbu pro zdraví a život lidstva, jejíž problematické důsledky se odrážejí ve všech oblastech společnosti a v každodenním životě. Rychlé celosvětové šíření koronaviru je zjevně také způsobeno globalizací: společnosti distribuovaly svou práci globálně a úzce spolupracují na mezinárodní úrovni, rostoucí cestovní ruch má nyní na mysli celou planetu. V reakci na katastrofu se rozsáhlé vládní intervence pokoušejí zmírnit mnoho aspektů krize a dokonce potlačit základní práva občanů. Následuje vážný dopad na ekonomiku s jejími různými odvětvími a mnoha odvětvími. To má být podpořeno rozsáhlou státní finanční pomocí, ale recese je stále považována za jistou a globální hospodářská krize je pravděpodobná.
klíčová slova: koronovairus - pandemie - dopady ekonomické - krize hospodářská - globalizace

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail