Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2020/06

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 6 (2020)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2020)

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 258 (2020)

Chemagazín - č. 3 (2020)

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 6 (2020)

Národní pojištění - č. 7  2020)

Professional Safety - č. 6 (2020) | Professional Safety - č. 7 (2020)

Références en Santé au Travail - č. 161 (2020) | Références en Santé au Travail - č. 162 (2020) |Références en Santé au Travail - č. 61 (2020) 

Scandinavian  Journal of Work, Environment and Health - č. 3 (2020)

Sondy revue - č. 6 (2020) | Sondy revue - č. 7 (2020)

Travail et Sécurité - č. 814 (2020) | Travail et Sécurité - č. 816 (2020)

Zpravodaj SÚIP - č. 2 (2020)

 

112 - č. 6 (2020)

TULACH, ALEŠ: CFD simulace jako nástroj pro bližší studii možného výbuchu zemního plynu při maskování stop vraždy
anotace: Článek popisuje možnost využití CFD simulací, tedy souboru metod a matematických postupů používaných pro počítačovou simulaci proudění tekutin, při vyšetřování kriminálních činů spojených s úniky a výbuchy nebezpečných plynů. Možnost využití CFD simulací je demonstrována na případu vraždy z dubna 2014, která měla být zamaskována výbuchem zemního plynu. Numerickými simulacemi lze přijatelně popsat šíření hořlavého plynu v uzavřených prostorech, identifikovat místa vzniklých místních kritických koncentrací a stanovit doby, kdy došlo k vytvoření výbušných koncentrací plynné směsi u případných účinných iniciačních zdrojů.
klíčová slova: plyn zemní - výbuchy - simulace - plyny nebezpečné - plyny hořlavé

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2020)

FOŠUM, PAVEL: Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
anotace: V návaznosti na pandemickou situaci způsobenou novým koronavirem SARS-CoV-2 vláda České republiky začala přijímat opatření zasahující do jednotlivých oblastí života obyvatelstva. Takovou oblastí byla i bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Toto pojednání se věnuje výhradně oblasti posudkové péče, resp. zdravotní způsobilosti k práci na základě pracovnělékařské prohlídky.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - způsobilost pracovní - posudky lékařské - prohlídky lékařské - opaření mimořádná - pandemie

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů II
anotace: V rámci regálového skladování nejrůznějších materiálů a výrobků, a to v nejširším slova smyslu, neustále dochází k celé řadě nežádoucích událostí, jejichž součástí jsou i nejzávažnější úrazy, jakož i havárie celých regálových systémů a souvisejících skladových objektů. Nutno dodat, že se vesměs jedná o události zcela zbytečné, při kterých současně dochází ke značným materiálovým a finančním ztrátám. Jejich základní příčinu tvoří nejčastěji porušování bezpečnostních předpisů.
klíčová slova: skladování - regály - normy - předpisy bezpečnostní - odpovědnost

KRÁL, MIROSLAV: Význam a užití barev pro úpravu pracovního prostředí
anotace: V článku jsou shrnuty podstatné poznatky o barvě, týkající se jejímu významu a užití při úpravě pracovního prostředí v souladu s legislativou a technickými normami, jejím vnímáním a jejím fyziologickém a psychologickém působení na člověka v pracovním prostředí.
klíčová slova: barvy - prostředí pracovní - využití - normy - světlo - vlastnosti

HLAVSA, PETR: Karta BOZP pro profesi: Vinohradník a vinař
anotace: Karta BOZP uvádí výčet pracovních činností, spadajících do obvyklé pracovní náplně těchto profesí. Dále jsou uvedeny kvalifikační požadavky na tyto pracovníky, charakteristika místa výkonu práce, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené s prací, seznam nebezpečí, doporučený rozsah OOPP a pokyny pro bezpečnou práci.
klíčová slova: karta BOZP - vinařství - činnosti pracovní - kvalifikace - události mimořádné - faktory rizikové - OOPP

VALA, JIŘÍ: Nová rizika a výzvy v oblasti BOZP
anotace: V roce 2019 se uskutečnil třetí Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-3). Jedná se o rozsáhlý průzkum, který zjišťuje, jak jsou řízena rizika BOZP na evropských pracovištích. Z tohoto průzkumu vyplývá, že evropská pracoviště jsou nejvíce znepokojena muskuloskeletálními poruchami souvisejícími s prací a psychosociálními riziky.
klíčová slova: rizika pracovní - rizika nová - rizika psychosociální - onemocnění muskuloskeletální - digitalizace - průzkumy - Evropa

 

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 258 (2020)

LANGLOIS, EDDY - PELLETIER, ERIC: Performance du prélevement passif pour les polluants organiques volatils / Výkon pasivního vzorkování těkavých organických polutantů
anotace: Metody pasivního odběru vzorků plynů a par mají určité výhody pro posouzení expozice pracovníků. Jednoduše proveditelné a levné, přesto se málo používají v oblasti ochrany zdraví při práci, pro kterou se většina vzorků odebírá pomocí čerpadel. Tento článek představuje výsledky studie provedené INRS za účelem porovnání výkonu pasivního vzorkování s aktivním vzorkováním v reálné pracovní situaci.
klíčová slova: plyny - páry - látky znečišťující - vzorky - odběr vzorků - expozice pracovníků - testy

GUICHARD, ROMAIN: Risque chimique / Chemická rizika: předpovídání vlivu větru na ventilační systémy
anotace: Jak může vítr nebo vnější cirkulace vzduchu narušit ventilační systém nezbytný pro ochranu zdraví zaměstnanců? Vítr může opravdu narušit fungování ventilačních systémů změnou nebo dokonce obrácením původně plánovaných proudů vzduchu. Pomocí počítačové simulace lze toto eliminovat a připravit nutná opatření.
klíčová slova: ventilace - systémy větrací - vzduch - simulace - hodnocení - opatření

KASPER, BJÖRN - VOCK, SILVIA - VOSS, STEFAN: Dossier de sécurité pour les machines et équipements connectés dans les usines flexibles / Bezpečnostní spis pro stroje a zařízení připojená k flexibilním zařízením
anotace: I v flexibilních továrnách průmyslu budoucnosti (4.0) je nutné zaručit bezpečnost zaměstnanců. Vzhledem k vysoké úrovni konektivity je třeba zvážit nejen funkční zabezpečení, ale ve větší míře také zabezpečení proti útokům zvenčí a vzájemné působení mezi těmito dvěma aspekty. Je také nutné prozkoumat, do jaké míry jsou současné metody posuzování rizik stále vhodné pro budoucí flexibilní stroje.
klíčová slova: průmysl 4.0 - stroje a zařízení - bezpečnost práce - posuzování rizik

 

Chemagazín - č. 3 (2020)

ČERNÍK, MAREK: Pochopení technologie čítačů částic a rizik integrity dat a význam kalibrace podle ISO 21501-4
anotace: Čítače polétavých částic jsou široce využívány v čistých prostorech pro monitorování známek kontaminace vzduchu a data o počtech částic se využívají při důležitých rozhodnutích týkajících se výrobního procesu. Současné přenosné čítače částic urazily dlouhou cestu, těžkopádné přístroje s helium-neonovými lasery nahradily po objevu technologie diodových laserů menší, lehčí a novými technologiemi nabité přístroje s dotykovými displeji a automaticky vytvářenými certifi kačními reporty odpovídajícími mnoha současným standardům týkajícím se čistým prostorům. Důsledkem je, že tyto čítače mají tak vysokou výpočetní kapacitu, že musí být validovány, aby vyhovovaly požadavkům vašeho procesu se zaměřením na integritu dat a FDA zásady ALCOA. Tento článek se věnuje velmi podrobně technologii čítačů částic, aby osobám zodpovědným za výběr přístrojů mohl pomoci provádět kvalifi kovaná rozhodnutí, které modely a varianty jsou jejich proces nejvhodnější, když je integrita dat prvořadá.
klíčová slova: částice polétavé - čítače - technologie - parametry - měření

ŠEC, K.: Kontrola složení a čistoty (nejen) medicinálních plynů
anotace: Nesprávné množství inhalovaného kyslíku, ať už je příliš vysoké, či naopak nízké, může mít negativní účinky na lidské zdraví. Pokud vdechovaný vzduch (nebo jiný, uměle vyrobený plyn určený k dýchání) není dobře namíchán, mohou se u jeho uživatelů velmi rychle objevit negativní fyziologické projevy od slabosti, nevolnosti a dušnosti až po závažné příznaky, jako je ztráta vědomí, srdeční arytmie atd. Taková situace může samozřejmě způsobit nenapravitelné poškození zdraví nebo i smrt. Uvnitř jakýchkoli plynových nádrží (stejně jako ve vzduchu) se mohou kromě požadovaného plynu vyskytnout také různé kontaminanty: vlhkost, oxidy uhlíku, oxidy dusíku, těkavé uhlovodíky, kondenzované oleje, prach, mikročástice a další. Některé z nich nemusí nutně způsobit přímé zdravotní komplikace, ale nepřetržité vystavení vadné směsi plynů může poškodit zdraví. S ohledem na některé aplikace diskutovaných stlačených plynů může také dojít k poškození celkových zařízení (např. v nemocnicích), což opět zvyšuje riziko úrazu nebo zranění.
klíčová slova: vzduch - kontaminace - rizika zdravotní - plyny - kyslík

STROUHAL, ŠTĚPÁN: Nová technologie detekce plynů
anotace: Bezpečnost při práci by měla být vždy prioritou, proto mají přenosné detektory plynů své nezastupitelné místo všude tam, kde by k úniku nebo hromadění nebezpečných plynů mohlo docházet. Jedná se především o prevenci výbuchu hořlavých plynů, otravy toxickými plyny a nedostatku kyslíku v ovzduší. Pryč jsou dny tradičních detektorů, které při úniku plynů fungovaly pouze jako hlásiče nadlimitních koncentrací plynů a na nebezpečí upozornily pouze osobu nosící detektor, popřípadě lidi v nejbližším okolí a v dosahu zvukového alarmu.
klíčová slova: plyny - detekce - detektory plynů - prevence

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 6 (2020)

O'SHAUGHNESSY, PATRICK: Laboratory evaluation of a personal aethalometer for assessing airborne carbon nanotube exposures / Laboratorní vyhodnocení osobního etalometru pro hodnocení expozice nanotrubicím ve vzduchu
anotace: Etalometry jsou přístroje pro přímé čtení, které se primárně používají k měření koncentrací černého uhlíku (BC) na pracovišti a v okolní atmosféře. Měření uhlíkových nanotrubic (CNT) na etalometru BC byla porovnána s měřeními prováděnými jinými metodami při vysokých (> 30 µg / m3) a nízkých (1-30 µg / m3) koncentracích aerosolu CNT, které představují nejhorší a typické koncentrace na pracovišti, resp. byl vyvinut laboratorní systém, který generoval saze, jako příklad téměř čistého uhlíku, aerosolu o velikosti mikronů a dvou forem vícestěnných uhlíkových nanotrubic (CNT): malý průměr (<8 nm) a velký průměr (50-80 nm). Byly provedeny zkoušky s vysokou koncentrací, během nichž byl ke sledování koncentrací počtu částic v průběhu času použit skenovací prostředek pro měření velikosti částic (scanning mobility particle sizer, SMPS).
klíčová slova: etalometry - nanočástice - uhlík - koncentrace - měření

VORK, KATHLEEN L. - CARLISLE, JAMES C.: Evaluation and updates to the Leggett model for pharmacokinetic modeling of exposure to lead in the workplace / Vyhodnocení a aktualizace Leggettova modelu pro farmakokinetické modelování expozice olovu na pracovišti: část I: úpravy systémového modelu pro dospělé
anotace: Kalifornská divize bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zahájila proces aktualizace svých standardů pro expozici olovu na pracovištích. Na podporu tohoto úsilí vyhodnotil Státní úřad posuzování rizik pro životní prostředí pro věk specifický biokinetický model metabolismu olova u lidí, původně publikovaný R.W. Leggettem v roce 1993. Tento model byl nakonec vybrán pro jeho fyziologický realismus a praktičnost v charakterizaci vztahu mezi koncentracemi vzduchového olova a hladinami olova v krvi u chronicky exponovaného pracovníka a jeho praktičnost při provádění nezbytných úprav. Cílem této práce je začlenit nové informace o biokinetice olova u pracovníků a upravit Leggettův model tak, aby se zlepšily jeho předpovědi.
klíčová slova: olovo - expozice - měření - modely

STOBNICKA-KUPIEC, AGATA: Prevalence of Bovine Leukemia Virus (BLV) and Bovine Adenovirus (BAdV) genomes among air and surface samples in dairy production / Prevalence genomu viru bovinní leukémie (BLV) a bovinního adenoviru (BAdV) mezi vzorky vzduchu a povrchu v mlékárenské výrobě
anotace: Cílem této studie bylo posoudit výskyt bovinních virů (virus bovinní leukémie - BLV a bovinního adenoviru - BAdV) na pracovištích v tradičních mlékárnách a zhodnotit možnou roli vzdušné a povrchové kontaminace při šíření těchto virů získaných ze syrového mléka.
klíčová slova: leukémie - bioaerosoly - viry - mlékárny - výroba - povrchy - vzduch - kontaminace

 

Národní pojištění - č. 7 (2020)

BIČÁKOVÁ, OLGA: Kurzarbeit
anotace: Kurzarbeit je termín, který se používá pro dohodu mezi zaměstnanci, zaměstnavatelem a státem. Zaměstnancům se zkrátí pracovní doba a ušlý příjem jim doplatí stát. Zaměstnavatel se zaváže, že nikoho nepropustí. Pro stát je hlavní výhodou, že nedojde ke zrušení pracovních míst. Toto opatření je většinou přechodné, časově omezené. Finanční podpora, kterou stát na kurzarbeit vynaloží, je tímto způsobem zhodnocena lépe, než kdyby stát vyplácel podporu v nezaměstnanosti a další sociální dávky nezaměstnaným přímo. Zaměstnancům poskytuje kurzarbeit finanční jistotu a možnost využít více volného času na rekvalifikaci, případně na včasné hledání pracovního uplatnění v jiných odvětvích. Firmám umožňuje kurzarbeit přečkat krizové období bez ztráty kvalifikovaných pracovníků.
klíčová slova: zaměstnavatelé - zaměstnanci - poměr pracovní - vztahy pracovněprávní - stát

 

Professional Safety - č. 6 (2020)

LYON, BRUCE K. - POPOV, GEORGI: The power of what if / Síla co kdyby: hodnocení a porozumění riziku
anotace: Koncepce použití otázky "co kdyby" (what-if)k určení potenciálních účinků je důležitá a zásadní pro hodnocení a řízení rizika. V podstatě je odůvodněnou zvědavostí za účelem snížení nejistoty. Tradiční analýza typu what-if má jako technika analýzy rizik omezení. Neodhaduje úrovně rizika, a proto nerozlišuje, která nebezpečí představují největší riziko. Spojením metodiky co kdyby s odhadem rizika do sady nástrojů pro řízení rizik vznikne silný a hodnotný nástroj pro analýzu rizika. Autoři navrhují takový nástroj s modifikovaným rizikovým hodnocením typu "co kdyby", které zahrnuje analýzu a hodnocení rizika. Pro ilustraci jeho aplikace je předložena případová studie.
klíčová slova: analýzy rizik - hodnocení rizik - metody

HARRIS, AUBREY E.: Connecting quality assurance with safety management in construction / Propojení zajištění kvality s řízením bezpečnosti ve stavebnictví
anotace: Plány na řízení kvality by měly být začleněny do všech fází vývoje projektu, přičemž řízení bezpečnosti je klíčovým aspektem při návrhu stavby a při stavbě. Celý tým je zodpovědný za uplatňování kritického myšlení při řízení kvality a bezpečnosti práce. Vedoucí projektů by měli být připraveni neustále zlepšovat procesy řízení tak, aby podporovaly bezpečné pracovní prostředí.
klíčová slova: BOZP - řízení bezpečnosti práce - řízení kvality - stavby - stavebnictví - projektování

DASGUPTA, PRIYADARSHINI - MUHAMMAD, JUNAID - MAUERMAN, LAWRENCE: Utilizing skill to improve behavior-based safety / Využití dovedností ke zlepšení bezpečnosti práce založené na chování
anotace: Cílem programů bezpečnosti práce založených na chování je zlepšit bezpečnost a zdraví pracovníků snížením chybného chování. Chování může být výsledkem vnitřního přesvědčení, vnímání a postojů, které jsou často označovány jako interní faktory nebo faktory založené na osobách. Tento článek pojednává o různých teoretických modelech pro rozpoznávání a hodnocení různých osobních interních faktorů. Jeho cílem je identifikovat prediktivní faktor, který pomůže snížit rizikové chybné nebo kritické chování pracovníků snížením stresu při práci a které bude podporovat bezpečnost chování jako výsledek přímo související s jejich úkoly. Autoři naznačují, že využití dovedností specifických pro práci by pracovníkům umožnilo snížit negativní výsledky psychosociálních faktorů, a tedy zaručit očekávané bezpečné chování.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - chování bezpečné - faktory psychosociální

GELLER, SCOTT E. - GELLER, KRISTA S.: Psychological science for safety success / Psychologická věda pro úspěch v bezpečnosti: část 6: jak rozvíjet zdravé myšlení
anotace: Úspěch v oblasti bezpečnosti je ovlivňován určitými osobními stavy: dispozičními perspektivami, přesvědčeními, očekáváními nebo smýšlením. Několik výrazů se používá k odrážení individuálních rozdílů, které ovlivňují chování. Tuto lidskou dynamiku označujeme jako stav osobnosti, který se na rozdíl od osobnostních rysů může měnit v závislosti na okolních podmínkách nebo nahodilých okolnostech.
klíčová slova: psychologie - bezpečnost práce - aspekty psychologické - chování - faktory psychosociální - myšlení - stav psychický

 

Professional Safety - č. 7 (2020)

COLBURN, CHRISTOPHER J.: Controlling COVID-19 transference through heating, ventilation and air-conditioning systems / Ovládání přenosu onemocnění COVID-19 prostřednictvím topných, ventilačních a klimatizačních systémů
anotace: Zatímco informace týkající se způsobu přenosu onemocnění COVID-19 jsou omezené, některé případy ukazují, že virus může být přenesen v důsledku aerosolových kapiček naložených virem, které procházejí systémy vytápění, ventilace a klimatizace.
klíčová slova: koronavirus - viry - přenos - ventilace - klimatizace - vytápění

GELLER, SCOTT E. - GELLER, KRISTA S.: Psychological science for safety success / Psychologická věda pro úspěch v bezpečnosti: část 7: jak motivovat s následky
anotace: Každý čtenář si uvědomuje významný dopadu lidského chování na výskyt i prevenci úrazů na pracovišti. A téměř každý odborník na bezpečnost slyšel termín bezpečnost založená na chování (behavior-based safety, BBS). Tento článek vysvětluje základní princip aplikované behaviorální vědy (ABS) a výzkumnou základnu BBS: důsledky chování. Důsledky chování jsou vnější nebo vnitřní a pomáhají nebo brání prevenci úrazů na pracovišti.
klíčová slova: psychologie - bezpečnost práce - chování bezpečné - aspekty psychologické - faktory psychosociální

MILLS, WILLIAM - MARTIN, KEVIN - CATHEY, JUSTIN: Light and lighting basics for OSH professionals / Světlo a základy osvětlení pro profesionály BOZP
anotace: LED osvětlení je rychle zaváděno ve všech průmyslových odvětvích a domácnostech díky snížení čerpané energie a nákladů a delší životnosti produktu. Současný výzkum poskytl nový pohled na četné dopady osvětlení na lidské zdraví a produktivitu. K monitorování a řízení těchto problémů jsou zapotřebí nové metriky a nástroje. Tento článek poskytuje přehled vznikajících problémů týkajících se osvětlení, které jsou důležité z pohledu BOZP.
klíčová slova: světlo - osvětlení - pracoviště - aspekty zdravotní - BOZP - LED světla

AL-BAYATI, AHMED JALIL: Experience modification rate as a prequalification criterion for safety performance.. Modifikace míry zkušenosti jako předkvalifikační kritérium pro bezpečnostní výkonnost
anotace: Míra modifikace zkušeností (experience modification rate, EMR) se běžně používá jako kritérium předběžného hodnocení k posouzení schopností uchazečů o zajištění bezpečnosti na pracovišti. Tato studie zkoumá faktory, které přispívají k EMR podniků k hodnocení spolehlivosti a platnosti EMR jako kritéria předběžného ověření výkonnosti v oblasti bezpečnosti. Výsledky průzkumu silně naznačují, že k EMR přispívá několik faktorů, které nesouvisejí s bezpečností, jako je velikost firmy z hlediska počtu zaměstnanců a management po úrazu. Autoři navrhují doporučení a osvědčené postupy, které mají pomoci při náboru bezpečných firem a zaručit, že EMR bude náležitým způsobem využívat bezpečnostní personál.
klíčová slova: zkušenosti - bezpečnost práce - výkonnost - podniky - spolehlivost - řízení bezpečnosti práce

NEVELS, MONICA: Who is protecting healthcare professionals? / Kdo chrání zdravotnické pracovníky?: násilí na pracovišti a pracovní riziko při poskytování péče
anotace: Poskytovatelé zdravotní péče jsou jednou z nejrizikovějších skupin, co se týče násilí na pracovišti. Zdravotnický průmysl je jedním z nejrychleji rostoucích průmyslových odvětví v USA a potřebuje odbornost multidisciplinárních týmů, které zahrnují profesionály také v oblasti BOZP. Aby zaměstnavatelé mohli měřit vliv řízení BOZP, musí na toto riziko reagovat, protože má dopad nejen na zaměstnance, ale i na ty, kterým slouží.
klíčová slova: zdravotníci - sestry zdravotní - péče - zdravotnictví - násilí na pracovišti - rizika pracovní

 

Références en Santé au Travail - č. 161 (2020)

ABITEBOUL, D.: L´infection a cytomégalovirus / Cytomegavirová infekce
anotace: I když je benigní, může cytomegavirová infekce být velmi závažná a způsobit vážné následky na imunodeficienci v případě infekce in utero. Ženy, které pracují v jeslích a starají se o děti mladší tří let, jsou vystaveny zvýšenému riziku nákazy CMV. Článek se věnuje tomu, jaká jsou třeba přijmout preventivní opatření.
klíčová slova: cytomegalovirus - rizika biologická - ženy - jesle

TERROIR, J.: Bruits impulsionnels, un danger mal connu? / Impulzní hluk, málo známé nebezpečí?
anotace: Mnohé epidemiologické studie prokázaly nebezpečí impulzního hluku. Jde o hluk, jehož charakteristikou jsou velmi krátké doby náběhu spojené s vysokými hladinami, byl identifikován v mnoha průmyslových odvětvích. Jde o hluk, který může způsobovat řadu sluchových obtíží a může vést i ke ztrátě sluchu. Které aktivity jsou tomuto hluku nejvíce vystaveny, jaký vliv má hluk na zdraví, jak se chránit, jaká je legislativa? Odpovědi se snaží najít autor článku.
klíčová slova: hluk impulzní - sluch - studie - epidemiologie - ztráta sluchu - opatření preventivní

 

Références en Santé au Travail - č. 162 (2020)

GUYOT, S. - PICHENÉ-HOUARD, A. - GILLES, M.: Vieillissement, maintien en emploi et dans l´emploi, retour au travail / Stárnutí, udržení v zaměstnání a návrat do práce: stav a perspektivy prevence
anotace: Od roku 2000 se zaměstnávání starších pracovníků neustále zvyšuje. Možnost jejich setrvání v práci a na daném pracovišti je limitována řadou faktorů (zdravotních, organizačních, komunikačních). Přístup k těmto zaměstnancům musí být koordinovaný a systematický. Je potřeba přizpůsobit jim pracoviště, pracovní podmínky a dbát na preventivní opatření.
klíčová slova: stárnutí - pracovníci starší - podmínky pracovní - opatření preventivní

 

Références en Santé au Travail - č. 61 (2020)

PLANCHARD, J. H. - VELAGIC, Z.: Évaluation de l´impact psychologique du télétravail / Hodnocení psychologických aspektů práce na dálku
anotace: Nová forma práce na dálku, která umožňuje zaměstnancům i samostatně výdělečně činným osobám vykonávat své profesní činnosti doma pomocí telematiky. S tím souvisí řada aspektů, jako je motivace, kvalita práce, pracovní zdraví, sociální klima, interpersonální vztahy, prolínání soukromého i profesního života. Zmapovány výhody a nevýhody této práce.
klíčová slova: práce dálková - práce doma - teleworking - podmínky pracovní

 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 3 (2020)

KRESHPAJ, BERTINA: What is precarious employment? / Co je nejisté zaměstnání?: systematické přezkoumání definic a operativizací z kvantitativních a kvalitativních studií
anotace: Chybějící společná definice pro nejisté zaměstnání vážně brání srovnávání studií v rámci jednotlivých zemí a mezi nimi, což následně snižuje použitelnost výsledků výzkumu. Autoři tedy provedli systematický průzkum, aby shrnuli, jak bylo nejisté zaměstnání konceptualizováno a implementováno do výzkumu, a identifikovali dimenze konstruktu s cílem usnadnit jeho řízení.
klíčová slova: zaměstnání nejisté - nejistota - definice - ochrana zdraví - průzkumy

YUNG, MARCUS: Applying two general population job exposure matrices to predict incident carpal tunnel syndrome / Použití dvou obecných matic pro pracovní expozici k predikci syndromu karpálního tunelu: mezinárodní přístup ke zlepšení odhadu fyzické expozice na pracovišti
anotace: Matice pracovní expozice obecného obyvatelstva (job exposure matrix, JEM) jsou užitečnými nástroji pro odhad fyzické expozice na pracovišti v populačních studiích. Francouzský CONSTANCES JEM a American O * NET JEM prokázaly podobné asociace mezi expozicí a nemocí jako přímo pozorované expozice na individuální úrovni. JEM lze použít nadnárodně. Kombinace doplňujících se proměnných mezi dvěma JEM a mezi JEM a přímo pozorovanými expozicemi na individuální úrovni zlepšila predikci zdravotních podmínek (a vznik syndromu karpálního tunelu).
klíčová slova: expozice profesionální - matice - predikce - obyvatelstvo - syndrom karpálního tunelu - prevence nemocí - onemocnění muskuloskeletální

PETERSEN, SESILJE B.: Influence of errors in job codes on job exposure matrix-based exposure assessment in the register-based occupational cohort DOC*X / Vliv chyb v kódech úloh na hodnocení expozice založené na matici pracovní expozice v kohortě založené na registru DOC*X
anotace: Matice pracovní expozice (job exposure matrix, JEM) mohou být pro hodnocení expozice účinné v epidemiologických studiích v zaměstnání, ale spoléhají se na platné informace o zaměstnání. Autoři hodnotili shodu mezi odhady expozice založenými na JEM na základě samostatně uváděných názvů pracovních míst převedených na kódy DISCO-88 a podle registrů na základě registrů DISCO-88 v dánské pracovní skupině s daty eXposure (DOC*X). Dále autoři vyhodnotili shodu mezi těmito dvěma sadami kódů DISCO-88.
klíčová slova: místa pracovní - pozice pracovní - expozice profesionální - matice - chyby - kódování

ELLEKILDE BONDE, JENS PETER: Acute myocardial infarction in relation to physical activities at work / Akutní infarkt myokardu ve vztahu k fyzickým činnostem v práci: celostátní studie založená na maticích pracovní expozice
anotace: Je známo, že pohybová aktivita ve volném čase souvisí se sníženou kardiovaskulární morbiditou, ale některé nedávné práce ukazují, že fyzické aktivity v práci souvisejí se zvýšeným zdravotním rizikem. Pro hodnocení pohybových aktivit v práci použili autoři matice profesionální expozice (job exposure matrix, JEM) a našli náznaky mírně zvýšeného dlouhodobého rizika akutního infarktu myokardu spojeného se zvedáním, ale nikoli se stáním či chůzí.
klíčová slova: aktivity fyzické - zátěž fyzická - chůze - práce vstoje - expozice profesionální - hodnocení - matice

CHENG, WAN-JU: Shift work and physical inactivity / Práce na směny a fyzická nečinnost: zjištění z Finské studie veřejného sektoru s objektivními údaji o pracovní době
anotace: Práce na směny je rizikovým faktorem pro chronická onemocnění a na tuto asociaci může mít vliv fyzická nečinnost/neaktivita. Autoři v této studii zkoumali, zda změny mezi jednotlivými osobami v charakteristikách pracovní doby byly spojeny se změnami fyzické nečinnosti, a zkoumali rizikové faktory pro fyzickou nečinnost mezi pracovníky na směny v kohortě dlouhodobé studie trvající 17 let.
klíčová slova: aktivity fyzické - čas volný - práce na směny - čas pracovní - směny pracovní - faktory rizikové

MILNER, ALLISON: Do gender and psychosocial job stressors modify the relationship between disability and sickness absence? / Mění genderové a psychosociální stresory práce vztah mezi zdravotním postižením a nepřítomností v nemoci?: šetření pomocí 12 vln dlouhodobé kohorty
anotace: Značná část pracující populace hlásí nějaký druh zdravotního postižení. Tato studie uvádí, že pracovníci se zdravotním postižením mohou s větší pravděpodobností podstoupit nemocenskou nepřítomnost. Při chápání těchto nepřítomností jsou důležitými hledisky pohlaví a řízení práce (psychosociální rizika). Změny pracovních podmínek proto mohou snížit pravděpodobnost, že pracovníci se zdravotním postižením budou nemocní.
klíčová slova: postižení zdravotní - absence pracovní - neschopnost pracovní - pohlaví - rizika psychosociální - stresory - podmínky pracovní

TOO, LAY SAN - LEACH, LIANA - BUTTERWORTH, PETER: Is the association between poor job control and common mental disorder explained by general perceptions of control? / Je souvislost mezi špatnou kontrolou práce a běžnou duševní poruchou vysvětlena obecným vnímáním kontroly?: nálezy z australské kohorty
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat vliv obecného vnímání kontroly na vztah mezi kontrolou práce a duševním zdravím. Po přizpůsobení obecnému vnímání kontroly a řadě dalších kovariátů zůstávala nízká kontrola práce významně spojena se zvýšeným rizikem běžné duševní poruchy. To posiluje důkaz, že kontrola práce je důležitým přispěvatelem ke špatnému duševnímu zdraví, nezávisle na individuálních rozdílech. Podpora kontroly zaměstnaneckých pozic je přístup založený na důkazech podporující duševní zdraví.
klíčová slova: zdraví duševní - nemoci duševní - deprese - stres psychický - faktory psychosociální - řízení práce

BODIN, THEO: Precarious employment in occupational health / Nejisté zaměstnání v oblasti ochrany zdraví při práci: dokument pracovní skupiny OMEGA-NET
anotace: Cílem tohoto dokumentu je (i) shrnout výzkum v oblasti nejistého zaměstnání (Precarious employment, PE) v souvislosti se zdravím při práci; ii) vyvinout teoretický rámec, který odlišuje PE od souvisejících pojmů a vymezuje důležité kontextové faktory; a (iii) identifikovat klíčové metodické výzvy a směry pro budoucí výzkum PE a zdraví.
klíčová slova: zaměstnání nejisté - nejistota - definice - ochrana zdraví - teorie - postupy doporučené - metodologie

 

Sondy revue - č. 6 (2020)

SAMEK, VÍT: Covid-19 jako nemoc z povolání
anotace: Článek diskutuje otázku, za jakých podmínek může být nemoc Covid-19 uznán jako nemoc z povolání se všemí z toho vyplývajícími souvislostmi.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - nemoci z povolání

PATOČKA, JOSEF: Péče je taky práce
anotace: Pandemie ukázala na klíčovýý význam i neuspokojivý stav pečujících sektorů: zdravotnictví, vzdělávání či sociálních služeb. Jejich posílení by mohlo pomoci zlepšit kvalitu života a připravenost na krize i přejít k ekologičtější ekonomice.
klíčová slova: péče - profese - vzdělávání - zdravotnictví - péče sociální - služby sociální - hodnocení

 

Sondy revue - č. 7 (2020)

Restart ekonomiky po covidu nutně potřebuje více rekvalifikací
anotace: Z posledních výsledků průzkumu personální společnosti Manpower vyplývá, že výhledy na náborové plány ve 3. kvartálu 2020 nejsou příliš optimistické. Největší propad se podle očekávání ukázal v regionu hlavního města Prahy, který je mnohem závislejší na turistickém ruchu a kancelářských profesích. Zavedení karanténích opatření a práce home office způsobily, že řada prodejen a provozoven byla zcela uzavřena nebo měla omezený provoz. Propad v obchodní činnnosti byl obrovský. Nejhůře zasaženým segmentem je ubytování a stravování, kde se náborové plány v ČR propadly o 19 procentních bodů.
klíčová slova: ekonomika - trh práce - profese - rekvalifikace - pandemie

BIČÁKOVÁ, OLGA: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
anotace: Zdravotní stav má zásadní vliv na pracovní výkon fyzické osoby. Zdravotní postižení je důležitou právní skutečností a český právní řád poskytuje takto handicapovaným osobám vyznamné právní záruky při uplatňování jejich práva na zaměstnání.
klíčová slova: osoby hendikepované - postižení zdravotní - zaměstnanost - zaměstnavatelé - povinnosti - práva

DANDOVÁ, EVA: Práva odborové organizace v oblasti BOZP v době pandemie
anotace: Jak známo, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru vyhlásila vláda dne 12. 3. 2020 na území ČR nouzový stav a přijala řadu opatření na úseku ochrany veřejného zdraví. Postupně sice dochází k uvolňování těchto zákazů a k návratu do normálního života, avšak bylo a je třeba přijmout další hygienická opatření, neboť nebezpečí nákazy nebylo a v nebližší době ani nebude definitivně odstraněno. V tomto článku se tedy autorka zaměřuje na to, jak mohou odborové organizace dohlédnout na přijímání preventivních opatření u zaměstnavatele v souvislosti s pandemií.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - opatření bezpečnostní - požadavky hygienické - zaměstnavatelé - povinnosti - odbory - opatření preventivní

STRÁNSKÝ, JAROSLAV: Změny, které přinese novela zákoníku práce
anotace: Tato novela zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb. ze dne 26. 6. 2020) byla přijata se dvěma daty účinnosti. První skupina změn vstoupí v účinnost již 30. 7. 2020, protože k tomuto datu je třeba provést transpozici změněné směrnice EU o vysílání zaměstnanců. Druhý balík změn bude účinný až od 1. 1. 2021. V tomto článku je představen výčet novinek, které novela přinese, a bližší představení prvního balíku změn.
klíčová slova: zákoník práce - novely - změny - přehledy - vysílání pracovníků - vztahy pracovněprávní

 

Travail et Sécurité - č. 814 (2020)

BRASSEUR, GRÉGORY: Nous ne sommes plus invisibles / Už nejsme neviditelní
anotace: Článek řeší otázku: proč by měly být úklidové služby nutně prováděny na směny, brzy ráno a pozdě v noci? Je to velmi restriktivní. V malém podniku s přibližně padesáti zaměstnanci Abc net se sídlem v Saint-Jacques-de-la Lande - to vyřešili pomocí projektu směřujícího ke zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance úklidu, kterým bylo poskytnuto denní a trvalé zaměstnání.
klíčová slova: úklid - služby - podmínky pracovní - směny pracovní

 

Travail et Sécurité - č. 816 (2020)

DELAVAL, KATIA: La chasse aux dermatites est ouverte / Hon na dermatitidu je zahájen
anotace: Při obrábění kovu s použitím řezných nástrojů pro výrobu dílů pro obranu, letectví a automobilový průmysl v rodinném podniku v Marnazu docházelo často ke vzniku dermatitid. Ropa je v dílně všudypřítomná. Zejména celý olej používaný k chlazení a mazání kovů během soustružení tyčí. Přestože jsou stroje uzavřeny a vybaveny záchytem aerosolů emitovaných řezacími tekutinami, jsou pracovníci vystaveni těmto produktům, a to zejména při otevírání strojů. Řešení přineslo zavedení robotů a další preventivní opatření.
klíčová slova: obrábění kovů - nástroje řezné - dermatitidy - nemoci kožní - opatření preventivní

DELAVAL, KATIA: Des produits a ne pas mettre entre toutes les mains / Výrobky nepatří do rukou každému
anotace: Řezné kapaliny se široce používají při zpracování kovů. Mohou však vystavit zaměstnance chemickým a biologickým rizikům. Prevence těchto rizik zahrnuje zejména opatření k nahrazení nejnebezpečnějších výrobků a zavedení kolektivní ochrany. Řezací kapaliny jsou neodmyslitelné u kovoobráběcích operací. Kromě práce z mosazi a litinou se tyto kapaliny používají k mazání a chlazení nástroje obráběcích strojů i kovového obrobku. Použití těchto obráběcích prostředků vystavuje zaměstnance především chemickým rizikům.
klíčová slova: kapaliny řezné - rizika chemická - ochrana kolektivní - prostředky ochranné - kovoprůmysl - stroje obráběcí

 

Zpravodaj SÚIP - č. 2 (2020)

HUBACZKOVÁ, GABRIELA: Zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA)
anotace: Evropský orgán pro pracovní záležitosti má zejména napomáhat k vymáhání již existujících povinností. Hlavní cíle a úkoly Evropského orgánu pro pracovní záležitosti jsou stanoveny v článku 4 nařízení č. 2019/1149 a patří mezi ně např. usnadňovat přístup k informacím, spolupráci a výměnu informací mezi členskými státy, koordinovat a podporovat vzájemně sladěné a společné inspekce, provádět analýzy a posouzení rizik v souvislosti s přeshraniční mobilitou pracovních sil a podporovat členské státy při řešení problematiky nehlášené práce.
klíčová slova: mobilita - trh práce - státy členské - Evropská unie - orgány veřejné

BĚLÍKOVÁ, JANA: Aktuální informace z kontrolní činnosti v oblasti agenturního zaměstnávání
anotace: Kontroly agenturního zaměstnávání podle plánu kontrolní činnosti pro rok 2020 jsou v současné době vlivem vyhlášení nouzového stavu omezeny, proto zatím není za I. čtvrtletí letošního roku mnoho informací o jejich výsledcích. Mezi nejaktuálnější informace týkající se této oblasti patří proto stále výsledky kontrolní činnosti za rok 2019. Z nich je možno čerpat nejen konkrétní čísla, ale i námět na další zaměření kontrolní činnosti agenturního zaměstnávání v roce 2020. Základní předmět kontrol se každoročně víceméně nemění, ale v průběhu roku se téměř vždy vyhlašuje alespoň jedna mimořádná kontrolní akce zaměřená na agentury práce, a to např. podle druhu vykonávaných prací, podle národnostního složení zaměstnanců, podle počtu zaměstnanců apod.
klíčová slova: zaměstnávání agenturní - agentury práce - inspekce práce - činnosti kontrolní

POLÁCH, PETR: Posun v provádění kontrol nelegálního zaměstnávání na oddělení inspekce NLZ v Jihomoravském kraji
anotace: Od roku 2012, kdy začal Státní úřad inspekce práce provádět kontroly specializované na nelegální zaměstnávání v Jihomoravském kraji a Zlínském kraji, se jejich charakter a rozsah značně změnil. V průběhu činnosti a vývoje kontrol nelegálního zaměstnávání se neustále zvyšuje počet kontrol zaměřených na větší pracoviště, které jsou náročnější na přípravu a samotné provedení kontroly na místě, koordinaci kontrolního týmu, komunikaci s jinými správními orgány, vyhotovení protokolu o kontrole a následné úkony.
klíčová slova: zaměstnávání nelegální - inspekce práce - činnosti kontrolní - kraje - Česká republika

ŠMÍD, VLADISLAV: Rizika při používání kolového rypadla Komatsu PW180-7K k "jeřábové manipulaci"
anotace: Následující úvaha o rizicích při používání kolového rypadla Komatsu PW180–7K k jeřábové manipulaci je inspirována jedním smrtelným a jedním závažným pracovním úrazem zaměstnanců při použití uvedeného zařízení k jeřábové manipulaci, ke kterým došlo v regionu působnosti Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj.
klíčová slova: rýpadla - rizika pracovní - úrazy smrtelné - manipulace - břemena

KOLIBAČ, RICHARD: Kontrolní činnost SÚIP v roce 2019
anotace: V uplynulém roce provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 25 834 kontrol. Z tohoto počtu se 9 361 kontrol zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, 7 015 kontrol se věnovalo dodržování pracovních vztahů a podmínek, na odhalování nelegálního zaměstnávání směřovalo 8 160 kontrol a na oblast zaměstnanosti bylo zaměřeno 1 298 kontrol. Kromě inspekční činnosti v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení provedly oblastní inspektoráty práce 605 kontrol příčin a okolností pracovních úrazů. Dále oblastní inspektoráty práce vydaly 1 844 vyjádření k projektovým dokumentacím staveb, určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, a účastnily se v 1 176 případech kolaudačních řízení staveb.
klíčová slova: Státní úřad inspekce práce - kontroly - činnosti kontrolní - inspekce práce - 2019 - přehledy - statistiky

HORÁČKOVÁ, ALENA: 3. ročník soutěže Profesionál - Koordinátor BOZP na pracovišti
anotace: Dne 22. října 2019 byl Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., vyhlášen 3. ročník národní soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI v rámci evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
klíčová slova: soutěže - BOZP - koordinátoři BOZP - VÚBP

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail