Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2020/04

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz  nebo na telefonním čísle +420 221 015 836. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 4 (2020) BauPortal - č. 1 (2020)Bezpečná práca - č. 2 (2020)Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2020) Die BG - č. 3 (2020)Die BG - č. 4 (2020)Chemagazín - č. 2 (2020) | Inovace - č. 1 (2020)Process Safety Progress - č. 4 (2020) |Process Safety Progress - č. S1 (2020) | Professional Safety - č. 4 (2020)Références en Santé au Travail - č. 161 (2020)Sicher ist Sicher - č. 3 (2020)Sicher ist Sicher - č. 4 (2020)Sondy revue - č. 3 (2020)Sondy revue - č. 4 (2020)Spektrum - č. 2 (2019) | Spektrum - č. 2 (2020)Travail et Sécurité - č. 815 (2020)

 

112 - č. 4 (2020)

MIKA, OTAKAR J.: II. mezinárodní CBRN kongres v Ankaře
anotace: V posledních patnácti letech se nejen v České republice, ale především v zahraničí začal používat nový odborný termín. Souhrnně se mluví o tzv. nových hrozbách terorismu (New Threats of Terrorism), ve větším detailu pak o chemickém, biologickém, radiologickém a jaderném terorismu (z anglicky psaných slov Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Terrorism – zkratka CBRN). Ve dnech 27. až 29. listopadu 2019 proběhl v Ankaře druhý mezinárodní kongres o této problematice s podtitulem „Nové definování CBRN rizik v nové době“.
klíčová slova: terorismus - hrozby bezpečnostní - události mimořádné - konference mezinárodní

BauPortal - č. 1 (2020)

KLUGER, NORBERT: Arbeitsplatzgrenzwert für Bitumen festgelegt / Pracovní limit pro bitumen
anotace: Na podzimním zasedání v roce 2019 uvedl Výbor pro nebezpečné látky (Ausschuss für Gefahrstoffe) limit na pracovišti pro páru a aerosol při horkém zpracování destilace a vzduchem upraveného bitumenu, který je 1,5 mg/m3. Pára a aerosol z oxidovaného bitumenu byly současně klasifikovány jako karcinogenní v kategorii 1 B. Pro oblasti válcového asfaltu, tmelu a asfaltových fólií platí po dobu pěti let přechodné ustanovení. V té době musí být proveden náročný úkol snížit expozici na stavbách na desetinu. Naproti tomu se zdá, že je mnohem snazší provést substituci oxidovaného bitumenu. Autor podrobně rozebírá tuto problematiku.
klíčová slova: bitumen - páry - aerosoly - limity - asfalt - tmely - stavby

BRANDSTÄDT, FELIX: Ergonomischer auf der Baustelle arbeiten / Na staveništi pracujte více ergonomicky
anotace: Autor doporučuje, aby se při nákupu nástrojů a plánovacích aktivit více zvažovala ergonomie. V této souvislosti popisuje ergonomické zásady při plánování, kdy je třeba vzít v úvahu, že po 40. roce věku klesá u pracovníků fyzický výkon, zhoršuje se držení těla (nutná prevence nesprávného držení těla pomocí praktických činností) apod. Měly by být používány lehké stroje, které umožňují přirozené polohy rukou. Nástroje by měly být vždy vybírány na základě činnosti a s ohledem na skupinu uživatelů. Při výběru musí být zohledněny zákonné požadavky na emise vibrací, hluku a prachu. Vlastnosti strojů a nástrojů se mohou v důsledku opotřebení měnit, např. se zvýší hluk a vibrace. Měly by být proto pravidelně kontrolovány a opravovány. Závěrem autor konstatuje, že ergonomická opatření se vyplatí.
klíčová slova: staveniště - stroje - nástroje - ergonomie - plánování

Bezpečná práca - č. 2 (2020)

ORAVEC, MILAN: Technická čistota
anotace: Při produkci nových výrobků v různých průmyslových odvětvích se kladou stále vyšší požadavky na jejich technickou čistotu, protože na výrobcích by mohly zůstat zbytky částic, maziv nebo jiných rušivých faktorů. Technickou čistotu v organizaci ovlivňují rozmanité faktory, které je nezbytné identifikovat a řídit. Proto se musí stanovit, kdy a kde je potřebná specifikace technické čistoty. Lze ji stanovit při obecných podmínkách výroby nebo definovat jednotlivě pro každý produkt. Jakékoliv dodatečné změny vyžadují ověření podmínek na dodržení technické čistoty. Rostoucí automatizace a robotizace výroby vyžaduje minimalizaci faktorů ovlivňujících čistotu produktů a to zejména vytvořením čistých prostorů, které pomáhají snižovat riziko znečištění na přijatelnou úroveň. V důsledku těchto požadavků se stále více začal v nejrůznějších oblastech průmyslu uplatňovat pojem technická čistota.
klíčová slova: čistota technická - výrobky - výroba - prostředí - požadavky - normy - audity

CHLÁDEK, MILAN - DAFČÍK, PETER: Výbuch osobného automobilu v garáži rodinného domu s následným požiarom
anotace: Příspěvek poukazuje na možná rizika špatného technického stavu vozidla s alternativním pohonem na uhlovodíkový plyn. V tomto případě se jednalo o výbuch s následným požárem.
klíčová slova: vozidla osobní - pohony alternativní - plyny uhlovodíkové - výbuchy - požáry - rizika - stav technický

VIZNEROVÁ, NIKOLETA: Mobilný telefón
anotace: Článek se zabývá dopady používání mobilních telefonů (smartphonů) na chování člověka a lidské tělo od závilosti na mobilním telefonu, přes vliv nadměrného užívání mobilního telefonu na ruce, oči, páteř, až po dopravní nehodovost. V závěru seznamuje autorka s kampaní podniku Západoslovenská distribučná, a. s., který se v rámci kampaně na podporu bezpečnosti na pracovištích zaměřil také na informovanost pracovníků o používání mobilních telefonů a na rizika s tím souvisejícví.
klíčová slova: telefony mobilní - telefony chytré - používání - dopady - tělo lidské - vlivy negativní - kampaně - podnik

Koronavírus a nariadená karanténa zamestnancov
anotace: Dne 27. února 2020 zasedla Rada bezpečnosti SR v souvislosti s hrozbou zavlečení koronaviru na Slovensko. Státní orgány důsledně monitorují aktuální situaci a přijímají příslušná opatření proti jeho šíření. Karanténní opatření (způsob vyhlášení karantény) upravují zvláštní předpisy Ministerstva zdravotnictví SR. V této situaci proto může dojít k případům, že zaměstnanci budou doporučené ochranná opatření nebo nařízena karanténa a z tohoto důvodu se nebude moci dostavit na pracoviště a vykonávat práci.
klíčová slova: koronavirus - opatření bezpečnostní - karanténa - Slovensko

LUKAJKA, JOZEF: GDPR pri bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v praxi
anotace: Nařízení GDPR a nový slovenský zákon o ochraně osobních údajů přinesli do praxe společností, resp. podnikatelů mnoho nových povinností. V článku autor poukazuje na to, že ještě v současnosti po téměř dvou letech od právní účinnosti, vidíme řípady nedostatečného zvládnutí proměny nových povinností do praxe podnikatelů, ačkoli za jejich nedodržení hrozí pokuta až ve výši 20 mil. EUR, resp. 4% z obratu podnikatele. V článku je sumarizována povinná dokumentace, která musí být součástí praxe každého podnikatele zaměstnávajícího minimálně jednoho zaměstnance, resp. spravujícího osobní údaje v minimální míře.
klíčová slova: GDPR - ochrana osobních údajů - dokumentace - podnikatelé - Slovensko

Memorandum o spolupráci
anotace: Pozvednout výzkum v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na kvalitativně novou úroveň a aplikovat výsledky výzkumných úkolů v praxi má pomoci memorandum o spolupráci, které 4. února 2020 v Košicích podepsali ředitelka Institutu pro výzkum práce a rodiny (IVPR) PhDr. Silvia Porubänová a generální ředitel Národního inspektorátu práce (NIP) Ing. Karol Habina.
klíčová slova: výzkum - praxe - BOZP - spolupráce - Slovensko

FLIMEL, MARIÁN: Ergonomická racionalizácia práce vo výrob
anotace: Autor se v příspěvku zabývá teoretickými otázkami racionalizačního systému ve výrobě a popisuje jeho jednotlivé kroky. V rámci ergonomické racionalizace upozorňuje na příklad korektivní racionalizace ve výrobě.
klíčová slova: ergonomie - racionalizace - výroba - systémy

SABO, MILAN: Posúdenie príčin a následkov vzniku smrtelného pracovného úrazu pri ťažbe dreva
anotace: V článku jsou posouzeny případné příčiny a následky smrtelných pracovních úrazů při těžbě dřeva pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), tedy živnostníky, při souběhu nerespektování obecně závazných právních a dalších předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).
klíčová slova: úrazy smrtelné - příčiny - následky - osoby samostatně výdělečně činné - podmínky pracovní - předpisy - BOZP - analýzy úrazů

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v mikro- a malých podnikoch
anotace: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) uspořádala 16. října 2019 v Bruselu konferenci s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v mikro- a malých podnicích v Evropě. Zaměřila se především na vysoce rizikové odvětví stavebnictví a zemědělství, přičemž do diskuse se zapojili i hlavní sociální partneři těchto odvětví.
klíčová slova: podniky malé - mikropodniky - BOZP - rizika pracovní - konference mezinárodní - Evropská agentura pro BOZP

MIHÁL, PATRIK: Aký je stav BOZP v malých a stredných podnikoch?
anotace: Pokud máme hovořit o tom, v jakém stavu je BOZP v malých podnicích a mikropodnicích, musíme rovnou říci, že BOZP je preferovaná nejen jako protiúrazová prevence, vytváření a udržování podmínek na zajištění BOZP, ale v širším kontextu zahrnuje podmínky pro uspokojivou práci, pohodu při práci, sociální ochranu a právní ochranu zaměstnanců a dalších osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jejich pracovištích. Větší pozornost z hlediska BOZP zasluhují právě malé a střední podniky, které nejvýznamnější měrou přispívají k negativní statistice pracovních úrazů.
klíčová slova: podniky malé - podniky střední - mikropodniky - BOZP - řízení bezpečnosti práce

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Biologické látky a choroby súvisiace s prácou
anotace: Cílem projektu je zvýšit informovanost o expozici biologickým rizikům a nebezpečím při práci, poskytnout víc informací o souvisejících zdravotních obtížích a podpořit snahu o jejich prevenci.
klíčová slova: rizika biologická - expozice profesionální - obtíže zdravotní - rizika zdravotní - informovanost - prevence - projekty BOZP

Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2020)

MIKYSKA, MARTIN - MORAVEC, ZBYNĚK - VANČUROVÁ, BARBORA: Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
anotace: Jedním z velkých témat dnešní „koronavirové“ doby z hlediska zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) zaměstnanců při práci ze strany zaměstnavatelů (zejména u zaměstnanců v tzv. první linii) je – včasné a řádné – vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky (dále jen „OOPP“). Toto pojednání je kombinací pohledu odborného bezpečnostního a na něj pak navazujícího pohledu právního. Ke spolupráci na toto téma jsem proto přizval odborníky na obor BOZP.
klíčová slova: ochrana zaměstnanců - OOPP - prostředky ochranné - nemoci infekční - zaměstnavatelé - legislativa - BOZP

BUKOVJAN, PETR: Částečné zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele za újmu
anotace: Z toho, za jakých podmínek se zaměstnavatel může zcela, nebo zčásti své odpovědnosti zprostit, je zřejmé, že (s výjimkou opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek, když zároveň zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit) prvotním předpokladem je zjištění, zda zaměstnanec (ne)porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
klíčová slova: zaměstnavatelé - odpovědnost zaměstnavatele - újma na zdraví - legislativa - judikatura - spory soudní

KRÁL, MIROSLAV: Hodnocení osvětlení vnitřních pracovních prostorů
anotace: Článek z hlediska hygieny a ergonomie informuje o základních požadavcích na osvětlení vnitřních pracovních prostorů, o používaných zdrojích umělého osvětlení (jejich charakteristice a vlivu na zrakový výkon a vytvoření zrakové pohody), definuje pojmy, veličiny a jednotky používané ve světelné technice a uvádí legislativní ustanovení a v odkazech na soupis českých technických norem.
klíčová slova: prostory vnitřní - osvětlení - osvětlení umělé - požadavky - zdroje světelné - legislativa - normy

SKŘEHOT, PETR A. - PTÁČKOVÁ, VERONIKA: Karta BOZP pro profesi: Obsluha čistírny odpadních vod
anotace: Karta BOZP pro profesi Obsluha čistírny odpadních vod. V kartě jsou uváděna obvyklá data k profesi, jako jsou pracovní činnosti a charakteristika místa výkonu práce, kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné provozní události a rizikové faktory, pokyny pro zajištění BOZP a osobní ochranné prostředky.
klíčová slova: karta BOZP - čistírny odpadních vod - obsluha - činnosti pracovní - kvalifikace - události mimořádné - rizika pracovní - faktory rizikové - OOPP - prevence rizik

VALA, JIŘÍ: Resilience, osobní a organizační odolnost na pracovišti
anotace: Společnosti v průběhu svého vývoje procházejí krizovými obdobími. Pro zmírňování negativních následků těchto krizových období je na pracovištích budována osobní a organizační resilience. Resilience na pracovišti je o vytváření a podpoře odolnosti organizace a jejích zaměstnanců. Organizační resilience je schopnost přežít krizi a prosperovat ve světě nejistoty. Resilience nám pomáhá přežít, pomáhá nám také růst a rozvíjet se.
klíčová slova: resilience - odolnost - stres - organizace - pracovníci - síla pracovní - podpora - týmy pracovní

Die BG - č. 3 (2020)

MEIßNER, STEFAN: Der neue Arbeitsplatz-Staubgrenzwert / Nový limit prachu na pracovišti: důsledky a řešení
anotace: Německo "straší" jemný prach. A zatím média, diskusní pořady a politické výbory statečně diskutují o tom, jak účinně chránit lidi ve veřejných prostorách s mezními hodnotami. Přechodné období pro nový obecný limit prachu pro granulované biologicky odolné prachy frakce A (dýchatelné/alveolární) skončilo 31. prosince 2018. Od 1. ledna 2019 se nový limit 1,25 mg/m3 vztahuje na prach A na pracovišti. To znamená snížení o téměř 60 procent ve srovnání se "starým" limitem 3 mg/m3. Obecná mezní hodnota prachu (ASGW) prachu A byla proto v roce 2014 snížena. Podle technického pravidla pro nebezpečné látky (TRGS) 900 se musí dodržovat ASGW pro E prach 10 mg /m3 a ASGW pro A prach 1,25 mg/m3. Až do konce roku 2018 bylo v některých případech možné dodržet předchozí hodnotící normu 3,0 mg/m3 jako průměr posunu, pokud byly splněny požadavky na ochranu podle TRGS 900. To rozhodně již není přípustné; ASGW platí pro všechny společnosti. V každém případě musí dotčené společnosti přezkoumat svá posouzení rizik a účinnost svých ochranných opatření s ohledem na ASGW a případně definovat další opatření. Nestačí poskytnout profylaktickou ochranu dýchacích cest, protože se musí dodržovat pořadí (S) TOP, které autor v článku podrobně popisuje.
klíčová slova: prach - limity - pracoviště - ochrana zdraví - normy - ochrana dýchadel

HENSIEK, JOERG: Automotive Health / Automotive Health: (pozn. termín se používá bez překladu): přijede zdraví po kolech?
anotace: Digitální transformace umožňuje a zásadně mění jak automobilový průmysl, tak i systém zdravotnictví. Auto by mohlo sloužit jako mobilní lékařské poradenství a zdravotnické středisko. Tento vývoj by samozřejmě mohl mít velký význam nejen pro soukromé řidiče, ale také pro řidiče služebních vozidel nebo služebních automobilů, a tím i pro řízení zdraví při práci. Automobily budoucnosti budou schopny měřit vitální funkce, diagnostikovat infarkt, jakmile se objeví, a nepřetržitě monitorovat hladinu cukru v krvi pomocí senzorů. Revoluce digitálních komunikací tedy masivně změní automobilový a zdravotnický průmysl. Pokud jde o automobilový průmysl, je pravděpodobné, že se následující scénář stane realitou: samotné auto už nebude zaměřeno na zákazníka, ale bude jen prostředkem k dosažení cíle. Systém zdravotní péče bude těžit z toho, že lidé stále více vyžadují zdravotní a wellness služby i za jízdy. Výrobci automobilů již tvoří důležité rozhraní mezi automobilovými skupinami a zdravotnickým trhem. V budoucnu lze očekávat další silné impulsy. Důležitá bude ochrana osobních údajů, která musí být řešena také v souvislosti s tímto trendem. Protože v budoucnu bude samozřejmě možné propojit biologická a zdravotní data získaná od řidiče, aby je bylo možné porovnat také s jeho dalšími osobními údaji. Jak spravovat tato velká data tak, aby bezpečnost řidičů a soukromí byly vždy účinně chráněny, bude další velkou výzvou budoucnosti ve světě digitálního zdraví.
klíčová slova: automotive health - digitalizace - zdraví - průmysl automobilový - zdravotnictví - péče - data - údaje osobní - senzory

Die BG - č. 4 (2020)

HENSIEK, JOERG - KOLBITSCH, MICHAEL: Infektionsschutz im Krankenhaus / Ochrana před infekcemi v nemocnici: posouzení rizik a biomateriály
anotace: Infekční organické látky jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů nebezpečí pro pracovníky v nemocnicích. Při posuzování rizik musí být zavedena ochranná opatření, která zlepšují hygienické a bezpečnostní standardy kliniky. Infekční biologické látky, jako jsou bakterie, viry, paraziti a houby, mohou proniknout do těla, rozmnožit se v něm a vyvolat tak infekci. Infekční choroby jsou v německých nemocnicích stále velmi závažným problémem. Každoročně onemocní 400 až 600 tisíc pacientů a každoročně na ně zemře kolem 10 až 15 tisíc lidí. Autoři se proto věnují legislativě EU v této oblasti a její implementaci do německé legislativy, včetně norem DIN, které ve stručnosti rozebírají. Dále popisují ochranné pracovní pomůcky, které je nutno používat při jednotlivých úkonech (existuje více úrovní ochrany).
klíčová slova: nemocnice - infekce - látky organické - legislativa - Evropská unie - Německo - normy - OOP - prostředky ochranné - pomůcky ochranné

DIETRICH, MATTHIAS - PILLAR, FLORIAN: Über die Aufschlagrichtung von Notausgangstüren / O směru nárazu nouzových únikových dveří
anotace: Příslušné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stavební předpisy stanoví různé požadavky na směr, kterým se nouzové únikové dveře otevírají v průběhu únikových cest. Cílem článku je zahájit diskuzi o tom, jak by zapojení zákonodárci mohli sjednotit legislativu v této oblasti.
klíčová slova: dveře - východy nouzové - únik - legislativa - předpisy

Chemagazín - č. 2 (2020)

PIKAL, PETR - MIKULÍK, P.: CLH klasifikace TiO2
anotace: Klasifikace TiO2 jako látky, u které je podezření na vyvolání rakoviny vdechováním, je realitou, byť výrobci i spotřebitelé po celou dobu poukazovali na neadekvátnost vědeckých podkladů pro klasifikaci a problémů, které klasifikace způsobí, aniž by jakkoliv přispěla ke zvýšení ochrany pracovníků či uživatelů. V článku je popsána historie průběhu klasifikace, včetně několika základních podkladů. Precheza ani další výrobci TiO2 s klasifikací nesouhlasí a od samého začátku poukazují na bezpečnost látky a problematické aspekty studií, na kterých je klasifikace založena. Na základě rozboru znění textu klasifikace a jeho doplňků publikovaných ve věstníku EU 18. 2. 2020 doporučujeme vhodný postup pro implementaci nařízení, a to jak pro samotné TiO2, tak pro výrobky na něm založené.
klíčová slova: oxid titaničitý - titan - látky chemické - klasifikace - rizika zdravotní - bezpečnost

NORTON, MICHAEL: Krize s plasty vyžaduje zásadní systémové změny, shodují se evropští akademici
anotace: Expertní rada pro vědu evropských akademií (EASAC – European Academies Science Advisory Council) varuje, že dosavadní snahy vyřešit krizi související s používáním plastových obalů jsou neúčinné a nesprávné. Politikové a výrobci se musejí zaměřit na problémy s plasty v celém systému, od jejich výroby přes využívání až likvidaci. Jen tak se dají zpomalit a napravit škody, které způsobují na životním prostředí, biodiverzitě, a tím potenciálně i na lidském zdraví.
klíčová slova: plasty - ochrana životního prostředí - recyklace - likvidace - přístupy globální

Inovace - č. 1 (2020)

KLAS, MOJMÍR: Bezpečnost při práci ve výšce
anotace: Práce ve výšce patří k vysoce rizikovým činnostem. Následky pádu z výšky jsou zpravidla velmi vážné. Správná volba druhu a správní používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) proti pádu je důležitým předpokladem odpovídající ochrany proti pádu. Článek se věnuje použití OOPP formou zadržení a zachycení pádu - viz ČSN EN 363 Prostředky ochrany proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu.
klíčová slova: pády z výšky - ochrana proti pádům - ochrana proti pádům z výšky - systémy ochranné - systémy zádržné - OOPP - prostředky ochranné

DUŠEK, J.: V ČR ubylo smrtelných pracovních úrazů
anotace: V Česku se snížila celková pracovní úrazovost u zaměstnanců, meziročně o 3,5% na 23 218 případů. Počet smrtelných úrazů klesl dokonce o celou třetinu - na 40, přitom se jedná vůbec o nejnižší počet fatálních případů za posledních 12 let. Vyplývá to z nejnovějších statistik ČSÚ za 1. pololetí roku 2019.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné - úrazovost pracovní - Česká republika - statistiky - 2019

STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE: Nebezpečná práce na lešení
anotace: Přesto, že na staveništích v dnešní době silně převažuje používání systémových dílcových lešení nad lešeními trubkovými, vykazují smontovaná lešení stále řadu nedostatků, které mohou vést, a často vedou, k pádu pracovníků z výšky.
klíčová slova: lešení - uživatelé - normy - pády z výšky - rizika

ARDON SAFETY: Nemocenské kvůli pracovním úrazům
anotace: Češi loni prostonali kvůli pracovním úrazům 1,3 milionu dní, což je nejvíc od roku 2014. Meziročně seš počet absenčních dní kvůli pracovním úrazům zvýšil o 133 tisíc. Meziročně vzrostla také průměrná doba trvání neschopenky kvůli úrazům a nemocem, a to z 39 na 42,7 dní. Vyplývá to z nejnovějších dat ČSÚ za 1. pololetí roku 2019.
klíčová slova: úrazovost pracovní - nemocnost - neschopnost pracovní - statistiky - Česká republika - 2019

Společnost Uvex na veletrhu A+A 2019
anotace: Koncem roku 2019 se konal v německém Düsseldorfu největší mezinárodní veletrh pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci A+A. Celkem zde vystavovalo 2121 vystavovatelů z 63 zemí, jejichž expozice byly umístěny v 10 halách. Veletrh uvítal téměř 73 000 návštěvníků. Své produkty tam představila také firma Uvex (ochranné brýle, rukavice, obuv, ochrana sluchu).
klíčová slova: prostředky ochranné - OOPP - rukavice ochranné - obuv ochranná - brýle ochranné

V suchu a v pohodě i při extrémním počasí
anotace: Společnost CORDURA a DuPont Tate & Lylo Bio Products představily na veletrhu A+A 2019 odolné materiály pro ochranné oděvy. Jde o inovativní látky, šetrné k životnímu prostředí , které jsou určené pro výrobu kvalitních pracovních oděvů s dlouhou životností.
klíčová slova: oděvy ochranné - oděvy pracovní - materiály - inovace

Ochrana před teplem, zářením a jiskrami
anotace: Svářečí potřebují speciální ochranné oblečení. Aby bylo možné vyhovět různým požadavkům zákazníků, vyvinula společnost MEWA nové ochranné oděvy pro sváření, a to ve třech variantách.
klíčová slova: svářeči - svařování - oděvy ochranné - oděvy pracovní

VALA, JIŘÍ: Únikové cesty a východy
anotace: Autor odpovídá na dotaz týkající se únikových cest a východů z pracoviště, konkrétně z kancelářské budovy. Požadavky na únikové cesty a východy jsou uvedeny v bodě 2.3 přílohy nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Únikové cesty a východy musí svým druhem, počtem, kapacitou, technickým vybavením a provedením odpovídat požadavkům zvláštních právních předpisů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů).
klíčová slova: cesty únikové - východy nouzové - únik - požadavky

ŠVADLENKA, ONDŘEJ: Rukavice pro extrémní a náročné podmínky
anotace: V rámci česko-slovenského trhu lze najít doslova tisíce druhů rukavic pro všechny myslitelné práce a podmínky. V takovém množství se mnohdy ztrácí i profesionální uživatel a v rámci toho článku tedy autor poskytuje jednoduchou formou informace a určitý návod, podle něhož bychom se měli při výběru rukavic řídit. Detailně se zaměřil na rukavice s vysokými ochrannými parametry proti chladu, teplu a pořezání, tedy proti fyzikálním faktorům, které tvoří 63% profesionálních onemocnění (v roce 2017).
klíčová slova: rukavice ochranné - rukavice pracovní - ochrana rukou - výběr - parametry - faktory fyzikální

VALA, JIŘÍ: Práce ve skladovací hale
anotace: I v tomto článku odpovídá autor na dotaz zaměstnance, který pracuje ve skladovací hale, která není vybavená klimatizačním či jiným ventilačním systémem. Hala je určena pro skladování nejrůznějších čisticích a dezinfekčních prostředků a má 8 nakládacích ramp. Autor se tedy věnuje otázce větrání, povinnostem zaměstnavatele a rizikovým faktorům.
klíčová slova: skladování - haly - ventilace - klimatizace - větrání - faktory rizikové - práce rizikové - zaměstnavatelé - povinnost

STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE: Problematika pracovních úrazů a jejich odškodňování.
anotace: Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce byly zřízeny zákonem o inspekci práce jako kontrolní orgány na úseku pracovních vztahů a podmínek. Kontrolní činnost orgánů inspekce práce dopadá na zaměstnavatele též v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která zahrnuje problematiku pracovních úrazů.
klíčová slova: úrazy pracovní - odškodňování - inspekce práce - zaměstnavatelé - odpovědnost

Povinnost ochrany života a zdraví při práci
anotace: Zaměstnanec se soudil se zaměstnavatelem o odškodnění za ohrožení nemocí z povolání. Spudy se neshodovaly v názoru, zda musí zaměstnanec prokazovat, jaká opatření měl zaměstnavatel přijmout (a nepřijal), v jakém období, v jakém rozsahu či co dalšího měl učinit (a neučinil), aby bylo zabráněno poškození zdraví zaměstnance, a k tomu navrhnout důkazy. Článek seznamuje s průběhem kauzy a s rozsudkem Nejvyššího soudu ČR.
klíčová slova: ohrožení zdraví - nemoci z povolání - rozsudky soudní

Nadměrný hluk patří mezi tři největší rizika při práci
anotace: Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/425, týkající se ochranných pracovních prostředků, staví riziko expozice nadměrnému hluku na stejnou úroveň jako riziko těžkých úrazů, způsobených pádem z výšky, elektrickým proudem nebo vdechováním škodlivých látek. Firmy musí lépe vybírat odpovídající ochranné prostředky.
klíčová slova: hluk nadměrný - ochrana sluchu - ochrana proti hluku - prostředky ochranné

Zátkové chrániče sluchu
anotace: Přehled prostředků na ochranu sluchu, konkrétně pak zátkových chráničů sluchu. Přehled vybraných výrobků je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů prodejců.
klíčová slova: chrániče sluchu - ochrana sluchu - ochrana proti hluku - výrobky - vlastnosti

Minimalizovat riziko střetu vozíku s chodcem
anotace: Společnost OEZ vyrábí kompaktní jističe pro zákazníci po celém světě. Článek seznamuje se systémem PAS (Personal Alert System), který je tvořen projektory a majáky určených na ochranu chodců před jedoucími tažnými soupravami.
klíčová slova: doprava vnitrozávodní - systémy výstražné - vozíky - projektory - chodci

Bezpečnost provozů
anotace: I další článek se věnuje společnosti OEZ, která se zabývá výrobou různých druhů elektrických jističů a která dodává své výrobky převážně mateřskému závodu v Regensburgu a do skladu finálních výrobků v Boru pro následnou distribuci zákazníkům. V jejich výrobních provozech jezdí s vysokou frekvencí stále více manipulačních vozíků a pohybuje se zde mnoho chodců. Jejich bezpečí je jednou z priorit managementu společnosti. O zpracování nové podrobné bezpečnostní zprávy a nastavení účinných preventivních opatření byla požádána společnost Toyota Material Handling CZ.
klíčová slova: vozíky manipulační - doprava vnitrozávodní - systémy výstražné - zprávy bezpečnostní - chodci - bezpečnost provozní

Mušlové chrániče sluchu
anotace: Přehled prostředků na ochranu sluchu, konkrétně mušlových chráničů sluchu. Přehled vybraných výrobků je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů prodejců.
klíčová slova: chrániče mušlové - ochrana sluchu - ochrana proti hluku - výrobky - přehledy

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Velká odpadková revoluce
anotace: Vláda ČR schválila koncem roku 2019 soubor nové odpadové legislativy čítající nový zákon o odpadech, o vybraných výrobcích s ukončenou životností, noverlu zákona o obalech a tzv. změnový zákon. Nová legislativa přinese do Česka celoevropský trend zvyšování recyklace komunálního odpadu a ČR tak konečně vykročí na cestu k oběhové hospodářství.
klíčová slova: hospodářství odpadové - hospodářství oběhové - odpady - recyklace - třídění - Česká republika - legislativa

Ochranné multifunkční oděvy
anotace: Přehled ochranných multifunkčních oděvů určených pro různé použití je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: oděvy ochranné - oděvy pracovní - vlastnosti - produkty - přehledy

Ekologie podporuje rozvoj
anotace: Technologická proměna a ekonomicko-politické cíle hýbou celosvětovým průmyslem. Veletr Hannover Messe 2020 a jeho vedoucí téma Industrial Transformation ukáže šance a potenciály, které plynou z inovativních technologií, rostoucího množství dat a stoupajícího povědomí o ochraně klimatu. Čtyři megatrendy mění svět: digitalizace, individualizace, ochrana klimatu a demografická proměna.
klíčová slova: veletrhy - Německo - inovace - rozvoj technický - trendy - digitalizace - individualismus - klima - demografie

BRÁDKOVÁ, KATEŘINA: Školení BOZP
anotace: Nedávný průzkum společnosti SSI Group, který se zabýval otázkou proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce napříč různými obory, ukázal, že BOZP je velmi často podceňované. Fakt, že 33 % dotázaných, kteří pracují v kancelářích, bylo proškolených pouze formálně nebo vůbec, nikoho až tak nepřekvapí. Zarážející je ovšem počet neproškolených respondentů zaměstnaných v oblasti výroby, tedy v továrnách či montážních halách. Zde celých 24 % procent přiznalo, že školením BOZP neprošlo vůbec nebo jenom „papírově“.
klíčová slova: školení bezpečnosti práce - průzkumy - odvětví - BOZP

Process Safety Progress - č. 4 (2020)

BUGARSKI, ALEKSANDAR D. - HUMMER, JON A.: Contribution of various types and categories of diesel-powered vehicles to aerosols in an underground mine / Přispění různých typů a kategorií naftových vozidel k aerosolům v podzemním dole
anotace: Studie byla provedena v podzemním dole s cílem posoudit relativní příspěvky různých typů a kategorií vozidel s naftovým pohonem k submikronovým koncentracím aerosolu a posoudit účinnost vybraných strategií a technologií pro kontrolu částic pevných látek.
klíčová slova: aerosoly - nafta - vozidla - pohony - motory dieselové - doly - těžba

BANAEE, SEAN - QUE HEE, SHANE S.: Glove permeation of chemicals / Prostup chemikálií rukavicemi: aktuální stav vědění současné praxe: část 2: výzkum důrazů na sloučeniny s vysokou teplotou varu a simulace prostředí nasazených rukavic
anotace: Tato druhá část přehledu literatury 21. století o průniku látek rukavicemi je rozdělena do následujících hlavních témat: údaje o průniku a matematické modely, posouzení expozice/rizika a údaje výrobce. Hlavními problémy, které se v literatuře objevily, byly demonstrace, že zvyšující se teplota a vyvíjené síly zvyšovaly průnik látek, a že údaje uváděné výrobci rukavic nebyly někdy reprodukovatelné. Byla požadována harmonizace norem a klasifikace komerčních rukavic za podmínek, které byly blíže teplotě a použitým silám skutečně přítomným na pracovišti, včetně testování celých rukavic a kvantitativních, nikoli pouze kvalitativních kritérií. V každé sekci a pododdílu byl doporučen další výzkum se zvláštním důrazem na definování účinnosti zařízení pro sběr pevné fáze a více údajů v oblastech, jako je expozice kosmetice, výrobkům pro domácnost, tekutým jídlům, nápojům a čisticím kapalinám. Vyžadoval se další výzkum v hodnocení expozice prostupujících chemikálií se senzory na vnitřním povrchu rukavic a na kůži. Nakonec bylo rozhodnuto, že současný stav vědění je v situaci, kdy je třeba, aby normy prostupu, výzkum a permeační mapy výrobců rukavic byly v podmínkách, které lépe odrážejí podmínky, s nimiž se setkávají pracovníci s oblečenými rukavicemi.
klíčová slova: rukavice ochranné - rukavice pracovní - chemikálie - propustnost - modely matematické - hodnocení rizik

BROWN, BRITTANY CLAIRE: Chemical permeation of similar disposable nitrile gloves exposed to volatile organic compounds with different polarities / Chemická permeace podobných jednorázových nitrilových rukavic vystavených těkavým organickým sloučeninám s různými polaritami: část 1: variace produktu
anotace: Mnoho výrobců rukavic z chemického ochranného oděvu vyrábí návody k chemické odolnosti, které pomáhají při výběru vhodného produktu. Někteří výrobci poskytují údaje o průniku, jiní však poskytují obecný systém hodnocení bez hlášení testování svých vlastních produktů. Kritický problém spočívá v tom, že u jednorázových nitrilových rukavic bylo pozorováno značné kolísání chemické odolnosti, a to jak s dobou průniku, tak s mírou průniku v ustáleném stavu. Hlavním účelem této studie bylo zjistit, zda mezi produkty od jedné značky, která poskytla obecný návod pro odolnost vůči chemikáliím, došlo k významné změně chemické odolnosti. Cílem bylo zjistit, zda hodnocení uvedená v průvodci chemickou odolností jsou dostatečná pro ochranu před chemickou permeací.
klíčová slova: rukavice ochranné - rukavice pracovní - chemikálie - odolnost - propustnost - OOP

PHALEN, ROBERT N.: Chemical permeation of similar disposable nitrile gloves exposed to volatile organic compounds with different polarities / Chemická permeace podobných jednorázových nitrilových rukavic vystavených těkavým organickým sloučeninám s různými polaritami: část 2: prediktivní vlastnosti polymerů
anotace: Následná studie hodnotila chemické a fyzikální parametry 10 jednorázových nitrilových rukavicových výrobků ve spojení s pozorovanou variabilitou ve vlastnostech chemické propustnosti. Cílem bylo zjistit, které vlastnosti polymeru vysvětlují nebo predikují pozorovanou velkou variabilitu doby průniku a rychlosti průniku v ustáleném stavu.
klíčová slova: oděvy ochranné - rukavice ochranné - chemikálie - polymery - odolnost - propustnost - OOP

ISHAU, SIMILEOLUWA: Estimated dermal exposure to nebulized pharmaceuticals for a simulated home healthcare worker scenario / Odhadovaná dermální expozice nebulizovaným léčivům pro simulovaný scénář domácího zdravotnického pracovníka
anotace: Povinnosti domácích zdravotnických pracovníků jsou rozsáhlé. Jedním z důležitých úkolů, které často vykonávají, je podávání nebulizovaných léků, které mohou vést ke značné dermální expozici. V této simulační studii provedené v aerosolové expoziční komoře podali autoři figuríně pacienta náhradní léky dodávané nebulizérem (dispergovaný chlorid sodný, NaCl). Měřili množství NaCl naneseného na exponovaný povrch figuríny domácího zdravotníka, který představoval exponovanou kůži. Zjištění této studie objasňují interakce mezi faktory, které přispívají k dermální expozici aerosolizovaným léčivům podávaným domácími zdravotnickými pracovníky. Výsledky prezentované v tomto příspěvku pomohou vyvinout doporučení ke zmírnění zdravotních rizik spojených s dermální expozicí.
klíčová slova: kůže - expozice profesionální - léčiva - hodnocení rizik - zdravotníci - péče zdravotní

Process Safety Progress - č. S1 (2020)

ATHAR, MUHAMMAD: Equipment-based route index of inherent safety / Index trasy inherentní bezpečnosti založený na zařízení
anotace: Koncepce bezpečnosti procesu se používá k řešení havarijních scénářů, ke kterým dochází v důsledku omezení ztrát. Existují čtyři taktiky procesní bezpečnosti a vzhledem k vynikajícím vlastnostem je inherentnímu tématu dána priorita ve fázi předběžného návrhu. V literatuře byly navrženy různé metody pro identifikaci vlastní úrovně bezpečnosti a mezi tyto metody indexování se obvykle používají. Hlášené indexy mají nedostatek v tom, že nezohlednily vlastnosti zařízení pro vlastní hodnocení bezpečnosti. Proto je v tomto článku navržena nová metoda indexování ke zlepšení kvantifikace vlastní úrovně bezpečnosti. Tento index zahrnuje aspekty procesu, chemikálie a zařízení pro definování úrovně bezpečnosti různých cest procesu prostřednictvím relativního pořadí. Navrhovaný index byl testován na procesech výroby methylmethakrylátu, což potvrzuje jeho použitelnost. Index by umožnil odborníkům důkladně analyzovat a porovnat procesní trasy a identifikovat přirozeně bezpečnější cestu.
klíčová slova: bezpečnost procesní - procesy - zařízení - indexy - design

ABDUL MAJID, NOOR DIANA - SHARIFF, AZMI M.: Incident investigation work-aid tool for process safety management compliance in process industries / Nástroj pro pomoc při vyšetřování incidentů pro zajištění souladu s řízením bezpečnosti procesů v procesních průmyslových odvětvích
anotace: Vyšetřování incidentů prováděná v průmyslových odvětvích se liší v závislosti na zásadách společnosti a požadavcích orgánů. Jeden ze souvisejících předpisů, jak to vyžadují úřady, je založena na prvcích vyšetřování incidentů dle normy řízení bezpečnosti procesu (PSM), 29 CFR 1910.119 (m). Tato norma stanoví požadavky na identifikaci katastrofické události, nastavení týmu pro vyšetřování incidentů, spisy zpráv, následná opatření k zavedeným doporučením, komunikaci výsledků zjištění incidentů s příslušnými zaměstnanci a vedení záznamů o zprávách. Mnoho společností zavádí, že vyšetřování incidentů založená na 29 CFR 1910.119 (m) pravděpodobně vede k nedodržování předpisů kvůli nesprávnému výkladu požadavků. Tento článek představuje strukturovanou a snadnou techniku pro provádění a implementaci vyšetřování incidentů, které jsou v souladu se managementem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OSHA) PSM 29 CFR 1910.119 (m). Rámec a nástroj pracovní pomoci pro vyšetřování incidentů byly vyvinuty a validovány s předchozím vyšetřováním incidentů katastrofické nehody jako případové studie. Vyvinutý nástroj by mohl být přínosem pro zpracovatelský průmysl pro systematické sledování a řízení činností při vyšetřování nehod.
klíčová slova: události mimořádné - nehody pracovní - úrazy pracovní - skoronehody - vyšetřování - bezpečnost procesní - management bezpečnosti práce

JAYARAMAN, SITI NUR BALQIS FAUZI RAHMAN - SHARIFF, AZMI MOHD - ZAINI, DZULKARNAIN: Stakeholder outreach on process safety for process industry using risk based approaches / Zainteresování zúčastněných stran v oblasti procesní bezpečnosti pro procesní průmysl pomocí přístupů založených na riziku
anotace: V posledních desetiletích si průmysl a akademická sféra uvědomily, že jádro účinného řízení bezpečnosti procesů (PSM) úzce souvisí s dobrou kulturou bezpečnosti procesů. Velké havárie v zpracovatelském průmyslu se vyskytují s nízkou frekvencí, ale důsledky pro lidi, životní prostředí a škody na majetku jsou katastrofální. Předchozí nehody v zpracovatelském průmyslu zaznamenaly mnoho úmrtí a úrazů personálu, škod na zařízení a dopady na veřejnosti. Proto bylo zavedeno mnoho předpisů a osvědčených postupů, aby se zabránilo vzniku závažných havárií a aby se zmírnily jejich následky. Pokyny pro bezpečnost procesů založené na riziku (RBPS) jsou jedním z osvědčených postupů pro správu PSM pomocí přístupů založených na riziku. Tento článek představuje strukturovanou techniku pro oslovení zúčastněných stran pomocí přístupů RBPS a model pracovní pomoci, který usnadňuje jeho implementaci v procesním průmyslu. Technika a model pracovní pomoci jsou prospěšné pro pomoc organizaci, která řídí zúčastněné strany, vzdělává veřejnost v oblasti řízení rizik a podporuje význam začlenění kultury bezpečnosti do jejich života.
klíčová slova: řízení krizové - bezpečnost procesní - řízení bezpečnosti - analýzy rizik - rizika

TAHOON, AMR IBRAHIM: Logic-based probabilistic network model to detect and track faults in a process system / Pravděpodobnostní síťový model založený na logice pro detekci a sledování chyb v procesním systému
anotace: Procesní systémy se stávají složitými kvůli vyšší závislosti mezi provozních proměnných a složitých regulačních smyček. Analýza hlavních komponent (principal component analysis, PCA) se široce používá ke snížení dimenze komplexních procesních systémů, zatímco bayesovské sítě (Bayesian networks, BN) se stále více používají k modelování vztahů mezi operačními proměnnými. Tento článek integruje tyto dvě metody (BN a PCA) prostřednictvím logického přístupu ke studiu poruchových stavů procesního systému. K testování integrovaného přístupu se používá pilotní destilační zařízení.
klíčová slova: chyby - detekce - monitorování - pravděpodobnost - modely - procesy průmyslové - metody

TAN, JIA W.: Modeling impacts of combustion products on humans in complex processing facilities / Modelování dopadů spalin na člověka ve složitých výrobních zařízeních
anotace: Tepelné záření, produkty spalování a pohlcení plameny jsou hlavní nebezpečí při požáru. Několik zpráv naznačilo, že toxicita při požáru způsobila větší počet zranění a úmrtí na lidech než zranění a pohlcení plamenem. Ve složitém zařízení se riziko požární toxicity výrazně zvyšuje kvůli obtížnosti úniku v případě záchranných a evakuačních operací. Tato studie navrhuje metodiku modelování dopadu spalin na člověka. Bylo zvažováno několik scénářů šíření ohně k určení důvěryhodných scénářů. V nejspolehlivějším scénáři požáru byly modelovány koncentrace produktů spalování nad dispozicí zařízení.
klíčová slova: oheň - toxicita - spaliny - scénáře - účinky - bezpečnost požární

IDRIS, AHMAD M.: Human factors influencing the reliability of fire and gas detection system / Lidský faktor ovlivňující spolehlivost systému detekce požáru a úniku plynu
anotace: Tento článek představuje některé základní faktory, které ovlivňují spolehlivost poplachových a plynových (F&G) systémů začleněním principů lidského faktoru. V této studii byl chybový stromový diagram použit pro výpočet hodnoty procesního vývojového diagramu (PFD) k identifikaci, který typ alarmu může splňovat standard úrovně bezpečnosti integrity. Porovnání obou alarmů se provádí pro tři typy vybraných detektorů; detektory hořlavých plynů, detektory plamene a detektory toxických plynů. Bylo zjištěno, že standardní poplach pro všechny typy detektorů nesplňuje požadavek SIL1. Ve srovnání s alarmem souvisejícím s bezpečností jsou všechny detektory schopny splnit požadavek SIL1. Vzhledem k tomu, že větší bezpečnost bude poskytována pro poplach související s bezpečností, je nezbytné studovat holistický faktor, který by mohl udržovat systém s dobrou účinností a výkonem. Lidský faktor byl identifikován jako nejdůležitější prvek pro bezpečnostní poplach.
klíčová slova: systémy poplašné - poplachy - plyny - požáry - detekce - detektory - faktor lidský

Professional Safety - č. 4 (2020)

GIUSTO, CHRIS: Seven steps to complete a dust hazard analysis / Sedm kroků k dokončení analýzy rizik prachu
anotace: Tento článek popisuje proces dokončení analýzy rizik týkající se prachu (dust hazard analysis, DHA), jak americká norma vyžaduje NFPA 652 - Norma o zásadách hořlavého prachu. Termín DHA je často používán zaměnitelně s analytickou částí procesů, ale kompletní proces DHA zahrnuje také kroky před a po analýze rizik. Článek představuje 7 kroků komplexního procesu analýzy rizik souvisejících s hořlavým prachem.
klíčová slova: prach hořlavý - analýzy rizik - postupy bezpečnostní - normy

NNAJI, CHUKWUMA - OKPALA, IFEANYI - AWOLUSI, IBUKUN: Wearable sensing devices / Nositelná snímací zařízení: potenciální dopad a současné použití pro prevenci nehod
anotace: Cílem tohoto článku bylo prozkoumat dopad nositelných snímacích zařízení (Wearrable Sensing Devices, WSD) jako kontrolního opatření tím, že ukazuje, jak funkce WSDs mohly zabránit smrtelným úrazům pomocí archivních dat. Studie také zkoumala vnímání vrcholového managementu směrem k používání WSD. Výsledky studie naznačují, že 29-34% úmrtí vyšetřovaných americkými agenturami OSHA a NIOSH bylo možné zabránit použitím funkcí WSD. Přibližně 77% respondentů v současné době nezamýšlí používat WSD, zatímco klíčovými faktory pro přijetí WSD jsou zapojení vedení společnosti, zavedení směrnic a předpisů a klienti vyžadující WSD na pracovištích. Očekává se, že informace uvedené v tomto článku nejprve informují organizace o zajímavém potenciálu WSD ve stavebnictví a poskytnou výrobcům informace, které by mohly zlepšit vývoj budoucích WSD.
klíčová slova: oděvy - senzory - prevence úrazů - kontroly - ochrana zaměstnanců - stavebnictví

LYON, BRUCE K. - POPOV, GEORGI: Managing risks through layers of control / Řízení rizik prostřednictvím vrstev kontroly
anotace: Koncepce ochrany osob a majetku pomocí vrstev kontrol, preventivních i zmírňujících, je důležitým aspektem snižování a řízení operačního rizika. Zřídka je jedna kontrola dostatečná při snižování a udržování rizika na úrovni, která je považována za přijatelnou. Vrstvy kontroly vybrané v souladu s hierarchií ošetření rizik a jejich činnosti by měly být konstruovány, implementovány, ověřovány a monitorovány tak, aby bylo dosaženo co nejnižší úrovně, jak je to prakticky možné (is as low as reasonably practicable, ALARP). K posouzení existujících kontrol a určení, zda je riziko na přijatelné úrovni, nebo zda jsou k dosažení dalších potřebných strategií snižování rizika, lze použít techniky, jako je bariérová analýza, analýza vrstev ochrany, analýza "motýek" (bow-trie) a modifikované metody jako ALARP.
klíčová slova: analýzy rizik - řízení rizik - metody - přijatelnost rizika - kontroly - vrstvy ochranné

MAIN, BRUCE W.: New opportunities in safety / Nové příležitosti v oblasti bezpečnosti: poučení z cesty k posouzení rizik
anotace: Bezpečnostní odborníci se musí naučit proces posuzování rizik a být schopni ho aplikovat na pracovištích, strojích, zařízeních a procesech; ti, kteří tak učiní, přidají hodnotu jakékoli organizaci a pomohou přesunout bezpečnost do designu, což je podstatou prevence prostřednictvím designu. Poučení získané z cesty k posouzení rizik poskytují důležité pokyny pro odborníky v oblasti BOZP, kteří usilují o schopnost ovlivňovat bezpečnost na pracovištích. Hodnocení rizik představuje příležitost pro růst a lepší porozumění, aby se stal lepším odborníkem v oblasti bezpečnosti.
klíčová slova: hodnocení rizik - posuzování rizik - řízení rizik - odborníci BOZP - design

RICKETTS, MITCH: The case of the noisy workplace / Případ hlučného pracoviště
anotace: Již dlouho je známo, že nadměrné vystavení hlasitým zvukům může způsobit ztrátu sluchu, tinnitus (tj. zvonění v uších) a další vážné zdravotní účinky. Hladina nebezpečného hluku je běžná na mnoha pracovištích a účinky na zdraví se mohou projevit i u relativně mladých pracovníků. Od odborníků v oblasti BOZP se často požaduje, aby identifikovali a kontrolovali nebezpečí hluku. I když se řízení šumu může zdát jednoduché, některé koncepty jsou často nepochopeny. Tento článek zkoumá terminologii a výpočty, aby vysvětlil, jak se zvukový tlak, hladina akustického tlaku a decibelová stupnice vztahují ke změnám tlaku, které nazýváme zvukem.
klíčová slova: hluk - hlučnost - tlak akustický - rizika zdravotní - řízení rizik - výpočty

GIANATTI, TONY-LOUISE: Musculoskeletal disorders / Muskuloskeletální onemocnění: použití nositelných snímacích technologií k řešení tří kategorií rizik
anotace: Poruchy pohybového aparátu (muskuloiskeletální onemocnění, MSD) jsou pro pracovníky, zaměstnavatele a společnost rušivé a nákladné. Nositelná snímací technologie může pomoci řešit rizika úrazů a udržet pracovníky zapojené do pracovního procesu tím, že jim umožní samostatně řídit jejich bezpečnost.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - aparát pohybový - technologie nové - senzory - prevence rizik

Références en Santé au Travail - č. 161 (2020)

BINET, S.: Noir de carbone nanostructuré / Nanostrukturované saze: směr k mezní hodnotě expozice při práci
anotace: Článek se zabývá mechanismem působení nanočástic sazí např. formou aerosolu, jejich translokací, toxicitou, vlivem na reprodukci a vznik karcinomů. Sleduje způsoby vyhledávání těchto rizik a popisuje možná řešení a opatření jejich předcházení.
klíčová slova: saze - nanočástice - hodnoty mezní - rizika chemická - hodnocení rizik - opatření bezpečnostní - toxicita

Sicher ist Sicher - č. 3 (2020)

DANTSCHER, SANDRA - SICKERT, PETER: Wie gut dämmt der Gehörschutz? / Jaká je správná ochrana sluchu pomocí zvukové izolace?: stanovení individuálního ochranného účinku
anotace: Existuje několik důvodů, proč je stanovení individuálního ochranného účinku ochrany sluchu nezbytné nebo užitečné. Tímto způsobem lze dosáhnout splnění maximálních přípustných hodnot expozice (nařízení o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci) hluku a vibracím a lze zkontrolovat správné nastavení chráničů sluchu pomocí funkční kontroly. K tomu byly vyvinuty různé měřicí systémy. K dispozici jsou také dokumenty, které specifikují požadavky na takové systémy nebo poskytují uživateli pomoc při výběru a použití. Obecně lze při výběru ochrany sluchu pozorovat individualizaci. Kromě faktorů, jako je pracovní prostředí a zvuková izolace, nabývají na důležitosti individuální požadavky na sluch a komunikaci. To se odráží také ve vývoji produktů s dalšími elektronickými funkcemi a sluchadly pro hlukovou pracovní stanici, které umožňují, aby zesílení bylo více či méně přesně přizpůsobeno individuálním potřebám. V zásadě je však základní vlastností chrániče sluchu izolace zvuku uzavřením ucha. Aby byla tato izolace dostatečně velká, jsou měřicí systémy nezbytnou součástí pro stanovení individuálního ochranného účinku, ale také k zajištění její účinnosti.
klíčová slova: ochrana sluchu - ochrana proti hluku - sluch - produkty - individualismus - potřeby - účinky - měření - kontroly

DIETRICH, FRANK: Biologische Arbeitsstoffe / Biologičtí činitelé: klasifikace na úrovni EU revidována
anotace: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci stanoví základy ochrany zaměstnanců před biologickými činiteli, např. bakteriemi a viry v EU. Od svého zveřejnění v roce 2000 se vyvinul nejmodernější vědecký a technologický vývoj, zejména pro klasifikaci biologických látek, mj. v souvislosti s objevováním nových biologických látek a nových poznatků v taxonomii. Z tohoto důvodu byly přílohy směrnice 2000/54/ES rozšířeny a aktualizovány směrnicí (EU) 2019/1833. Při přípravě směrnice 2019/1833 byly zohledněny klasifikace platné v Německu, které propojují teorii a praxi a ještě více se zabývají profesní realitou pracovních lékařů.
klíčová slova: činitelé biologičtí - expozice profesionální - ochrana zaměstnanců - požadavky - směrnice evropské

ODRY, MATTHIA VON - WIENHOLD, LUTZ: "Liberaler Arbeitsschutz" / "Liberální bezpečnost práce": návrh změny směru: část 3 ze 3
anotace: Závěrečný článek se série tří článků, ve kterém se autoři zamýšlejí nad využitím rozmanitosti státních opatření a podpory rozvoje dovedností v oblasti bezpečnosti práce v době bouřlivého vývoje v oblasti digitalizace a sociálních změn ve společnosti. Citují britského ekonoma Maynarda Keynese, který říká, že obtížnost nespočívá ani tak v nových myšlenkách, jako v osvobození od těch starých. Bude třeba vytrvalost a houževnatost, abychom se dokázali vypořádat s neustále se měnícím světem práce, zajištěním ochrany pracovníků před zdravotními riziky a podpory zdraví. K tomu je nezbytná politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která na jedné straně vidí meze odolnosti společností prostřednictvím ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ale na druhé straně musí být schopna vždy pamatovat na základní práva. Historie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ukazuje, že pro osoby odpovědné za politiku je to velmi obtížný úkol. Zdá se, že státní a úrazové pojišťovny neustále hledají problémy, k nimž lze vydávat předpisy. Účel a nezbytnost nejsou na prvním místě, ale princip. Místo toho by měl být rozsah předpisů ve smyslu liberálního zdraví a bezpečnosti při práci podstatně omezen, měl by se zaměřit na strukturální požadavky a měl by být kladen více důraz na důvěru a také na schopnost společnosti skutečně prosazovat důstojné pracovní podmínky z vlastního podnětu. Závěrem odpovídají na počáteční otázku "Liberální bezpečnost práce - je to možné?" jasnou odpovědí, že ano.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - přístupy - digitalizace - změny - ochrana zdraví - řízení bezpečnosti práce - regulace - předpisy právní

Sicher ist Sicher - č. 4 (2020)

LARISCH, JOACHIM: "Corona" als Ausnahmezustand / "Corona" jako stav nouze: připomínky k současné zdravotní nouzi a politickému rozměru v oblasti bezpečnosti práce a veřejného zdraví
anotace: Autor v úvodu konstatuje, že článek je z 12. března 2020 a je do značné míry založen na údajích a stavu diskuze na začátku března 2020. Dne 11. března 2020 oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO) šíření plicní choroby Covid-19 způsobené virem SARS-CoV-2 a označila ji za pandemii. Autor popisuje různé argumenty pro zavedení donucovacích opatření v rámci ochrany před Covid-19 (Argument 1: Virus se poprvé objevuje u lidí, neexistuje vakcína a zdravotní důsledky (smrtnost) nelze odhadnout. Argument 2: Šíření nelze zastavit, ale může být "zpomaleno", aby se infekce nevyskytovaly společně s infekcemi chřipky, což by zvýšilo nebezpečí. Argument 3: Šíření nelze zastavit, ale může být "zpomaleno", takže počet obtížných případů s hospitalizací a izolací je snížen s ohledem na omezenou kapacitu lůžek v nemocnicích). Autor dále uvádí, že opatření přijatá za účelem ochrany zdraví obyvatelstva ve Spolkové republice Německo a v některých zemích EU s ohledem na šíření nového viru SARS-CoV-2 nejsou bezprecedentní pro liberální demokracie a ovlivňují základní práva občanů, jejich sociální vztahy a struktury demokraticky konstituovaných států. To dává důvod nejen zpochybňovat jejich vhodnost, ale také legitimitu státních zdravotních zásahů, které musí demokracie prokázat ve veřejném diskursu. Do tohoto veřejného diskursu musí být zahrnuto dočasné nebo trvalé omezení základních demokratických práv, dobrovolné nebo politické zrušení událostí, předmět zdravotních opatření apod.
klíčová slova: pandemie - epidemie - nemoci infekční - opatření - demokracie - práva - ochrana zdraví - diskuse veřejné

BOESE, JAN: Handlungsempfehlungen für die Einführung von Critical Incident Reporting Systemen (CIRS) bei der Feuerwehr / Doporučení pro zavedení systémů hlášení kritických incidentů (CIRS) u hasičského sboru
anotace: Pojem CIRS (Critical Incident Reporting Systemen) odkazuje na systematické zaznamenávání kritických událostí a nehod. Autor uvádí, že v situacích, ve kterých hasičský sbor zasahuje, mohou mít chyby fatální důsledky. V minulosti to mělo za následek vážné nebo smrtelné nehody. Bez ohledu na to byly dosud systémy pro hlášení nehod a kritických incidentů v hasičských sborech většinou výjimkou. Proto byly pro definování požadavků na tyto systémy a formulování doporučení pro implementaci použity zkušenosti z jiných průmyslových odvětví, ale i z hasičských sborů. Autor seznamuje s těmito doporučeními pro opatření, které poskytují rámec pro zavedení a provozování CIRS v hasičské službě. V budoucnu je však pro úspěšnou správu poruch nutná další opatření. Kromě toho je žádoucí právní zakotvení v zákonech o protipožární ochraně spolkových států. Poptávka po nezbytných finančních a dalších zdrojích by tedy mohla být rovněž odůvodněna na právním základě. Další výzvou je zvýšit povědomí pohotovostních služeb o řešení chyb. Kultura chyb je nezbytná pro dlouhodobě úspěšné fungování CIRS, a proto je třeba další výzkum v této oblasti, neboť v dotazníkovém šetření téměř polovina respondentů uvedla, že nebyla schopna nahlásit nehodu. Existuje CIRSmedical, který může sloužit jako budoucí model, protože hasiči zde mohou provozovat vlastní vnitřní prostor, ale lze využít i možnost hlášení prostřednictvím veřejného portálu CIRS.
klíčová slova: hasiči - události kritické - záznamy - systémy - nehody - opatření - portály internetové

FALLER, GUDRUN: Arbeitsschutz und BGM im Kontext von Subjektivierung, Flexibilisierung und Digitalisierung / Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a BGM (řízení zdraví na pracovišti) v kontextu subjektivizace, flexibility a digitalizace
anotace: Autor dává k diskuzi nové pracovní scénáře v souvislosti s Průmyslem 4.0, které se dle jeho názoru brzy stanou realitou (klasický model továrny je ukončen a algoritmy určí procesy v budoucnosti; v profesním životě budou dominovat big data (velká data); zaměstnanci musí být schopni mít rozmanité znalosti a ovládat flexibilitu práce; shromažďování údajů může zlepšit zdravotní péči lidí). Mění se svět práce, což je výsledkem sociálního vývoje. Důležitou roli hraje subjektivizace práce, kde se obecně odkazuje na potřebu rozšiřovat a zlepšovat individuální dovednosti, protože neustálé technické, koncepční a sociální inovace vyžadují flexibilitu, stálou motivaci k učení, otevřenost a ostražitost. Dynamické konkurenční podmínky vyžadují self-marketing (sebe-propagaci), vlastní sebeoptimalizaci a průběžné hodnocení individuálního výkonu a oslabují důvěru v udržitelnost sociálních vztahů a kolektivů. Koncepty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci navazují na tento vývoj a používají dvojznačnou slovní zásobu: individuální svoboda spojená s osobní odpovědností je vyžadována jako ústřední kategorie moderní bezpečnosti práce. Empirická data ukazují, že procesy flexibilizace práce se projevují dvěma způsoby: ve své vnější podobě se vyskytují jako posun podnikatelských rizik k aktérům mimo společnost a projevují se ve zvýšeném procentu atypických pracovních vztahů. Ve své interní podobě se projevují v přesunu odpovědnosti za výsledky na zaměstnance (např. jako kvantifikované cílové dohody,
klíčová slova: digitalizace - průmysl 4.0 - svět práce - formy práce - flexibilita - subjektivizace - vztahy pracovní - odpovědnost - rozvoj osobnosti - bezpečnost - zdraví

Sondy revue - č. 3 (2020)

NĚMEC, LUKÁŠ: Začaly proměny pracovních dovedností, vzdělávání zaměstnanců je novým zlatem
anotace: Článek se věnuje vzdělávání zaměstnanců, který by dnes již nemělo být jen benefitem, který poskytuje zaměstnanci zaměstnavatel, ale mělo by být bráno jako nárok lidí na další vzdělávání. To by mělo být zakotveno v národní legislativě nebo v kolektivních smlouvách.
klíčová slova: vzdělávání - zaměstnanci - rozvoj osobnosti - dovednosti - znalosti - odbory - smlouvy kolektivní - práce 4.0

RANDLOVÁ, NATAŠA: O (ne)výhodách on-line odborů
anotace: Expertka na pracovní právo objaňuje smysl a právní legitimitu tzv. virtuálních nebo též on-line odborů. Uvádí některé hlavní nedostatky a problémy.
klíčová slova: odbory - online

BIČÁKOVÁ, OLGA: Sdílené pracovní místo
anotace: Sdílené pracovní místo je flexibilní forma organizace práce, kdy více lidí (obvykle dva) pracuje na částečný úvazek na pracovní pozici, kterou obvykle vykonává jeden pracovník na plný úvazek. Autorka objasňuje legislativní rámec, přibližuje projednávaný návrh novely zákona a vysvětluje podstatu nového právního institutu.
klíčová slova: místa pracovní sdílená - legislativa - vztahy pracovněprávní - organizace práce

CERQUEIROVÁ, ANDREA: Práce z domova má své výhody i nevýhody
anotace: Jaké jsou výhody a nevýhody práce z dmova, tzv. homeworkingu nebo teleworkingu? Podle slov místopředsedkyně Legislativní rady ČMKOS Evy Dandové je hlavní výhodou úspora času, kterou zaměstnanec stráví cestou na pracoviště a zpět. Hlavní neváýhodou jsou náklady na vytvoření pracovníhoi místa, ne každý zaměstnanec má byt s více místnostmi.
klíčová slova: práce z domova - práce doma - výhody - nevýhody - teleworking

Sondy revue - č. 4 (2020)

STRÁNSKÝ, JAROSLAV: Zajištění bezpečných pracovních podmínek při šíření nemoci COVID-19
anotace: Jednou ze základních povinností zaměstnavatele v pracovním poměru je povinnost vytvářet na všech pracovištích a pro všechny zaměstnance bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky. Jaké konkrétní povinnosti musí zaměstnavatel vůči svým zaměstnancům plnit ve stavu epidemie infekčního onemocnění COVID-19?
klíčová slova: pandemie - epidemie - zaměstnavatelé - ochrana zaměstnanců - ochrana zdraví - nemoci infekční - povinnosti

Co přinese doba pokoronarovirová?
anotace: Celá republika čelí nebezpečí, které si ještě nedávno uměl jen málokdo představit. Všichni jsme věděli, že někde daleko v Číně v jakémsi Wu-chanu, o kterém jsme toho moc nevěděli, je epidemie nemoci, na kterou tam lidé umírají. Viděli jsme záběry vylidněných ulic, množství zdravotníků či vojáků v ochranných oblecích, kteří měří teplotu všem lidem či rozprašují dezinfekci v ulicích měst, lidi v rouškách na ulicích atd. Bylo mezi námi nemálo těch, kteří to považovali za místní folklór, který jaksi patří k té mainstreamovými médii – slušně řečeno – neoblíbené zemi. Prostě je to daleko, tak co se tím zabývat? Dokonce i když se virus objevil už v Itálii, mnoha Čechům to vůbec nevadilo, aby si do italských Dolomit nezajeli zalyžovat. Následně pak ten virus přivezli i k nám. Dnes se celá republika ocitá ve stavu nouze.
klíčová slova: pandemie - epidemie - nemoci infekční - infekce - Česká republika - opatření

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: Pracovněprávní desatero v boji s koronavirem
anotace: Pracovněprávní desatero v boji s koronavirem. Online dostupné zde https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Desatero_tabulka.pdf/.
klíčová slova: pandemie - epidemie - nemoci infekční - koronavirus - doporučení - opatření

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: Listina základních práv zaměstnance epidemie koronaviru
anotace: V souvislosti s prevencí šíření koronaviru přijala vláda České republiky celou řadu opatření, které doléhají na české firmy i zaměstnance. Ale ani v této nelehké situaci zaměstnavatelé nemohou porušovat práva zaměstnanců. Abyste věděli, co si nenechat líbit, nebo abyste dokázali poradit kolegům, připravili jsme pro vás základní informace. Online dostupné zde https://www.mpsv.cz/prava-zamestnancu
klíčová slova: pandemie - koronavirus - práva - povinnosti - Listina základních práv - zaměstnanci

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: Mýty a polopravdy podle pracovního práva v době epidemie koronaviru
anotace: Mýty a polopravdy podle pracovního práva v době epidemie koronaviru. Online dostupné zde https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/myty_polopravdy_tabulka.pdf.
klíčová slova: pandemie - koronavirus - právo pracovní

HOMFRAY, ŠÁRKA: Veřejná tajemství prekérního pracovního trhu
anotace: Od prvního okamžiku koronavirové pandemie se ukazuje řada nepěkných vlastností českého pracovního trhu. S každým týdnem pod tlakem dalších a dalších opatření vyplouvají na povrch roky zanedbávané, ignorované nebo bagatelizované problémy. To, o čem jsme dříve mluvili, spekulovali, na co jsme upozorňovali, se aktuálně ukazuje v plné „kráse“. Český pracovní trh je prekérnější, než jsme si mysleli, genderová segregace řady odvětví ohrožuje jejich fungování a výdělková úroveň je zoufale nízká.
klíčová slova: pandemie - epidemie - trh práce

BIČÁKOVÁ, OLGA: Mzdové nároky zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
anotace: Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, je významnou právní zárukou zaměstnanců, kterým jejich zaměstnavatel, který je v platební neschopnosti, přestal vyplácet mzdu. Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Jedná se o Směrnici Rady 80/987/EHS ze dne 20. října 1980, o sbližování právních předpisů členských států týkající se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele, a o její novelu, kterou je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/74/ES ze dne 23. září 2002.
klíčová slova: zaměstnavatelé - neschopnost platební - legislativa - směrnice evropské

BIČÁKOVÁ, OLGA: Hromadné propouštění zaměstnanců
anotace: Zákoník práce upravuje v paragrafu 62 až 64 v souladu s právem Evropské unie, především, směrnicí ES č. 92/56/EEC, zvláštní postup při hromadném propouštění zaměstnanců z důvodu organizačních změn. Citované ustanovení definuje hromadné propouštění jako skončení pracovních poměrů výpovědí z tzv. organizačních důvodů, tj. ve smyslu ustanovení paragrafu 52 písm. a) až c) zákoníku práce v období 30 kalendářních dnů u stanoveného počtu zaměstnanců odstupňovaného podle velikosti zaměstnavatele.
klíčová slova: propouštění - zaměstnanci - zaměstnavatelé - odškodňování - povinnosti

Spektrum - č. 2 (2019)

HEŘMAN, TOMÁŠ: Agresivní pacienti na odděleních urgentního příjmu
anotace: Oddělení urgentního příjmu jsou specializovaná pracoviště při vstupu do zdravotnického zařízení poskytující ucelenou péči o akutní pacienty. Jejich počet v České republice každoročně stoupá, tato oddělení si rovněž získávají větší podporu ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. Vysoký počet nemocných přicházejících k ošetření nezřídka převyšuje možnosti personálu a dostupnost technické podpory. Právě tento nepoměr, časové aspekty, stres a řada dalších faktorů bývají předpokladem konfliktních situací. Článek pojednává především o konfliktech s pacienty srůznou měrou násilného chování v běžné klinické praxi.
klíčová slova: zdravotníci - služba záchranná - pacienti - chování - agresivita - rizika - násilí na pracovišti - alkohol

Spektrum - č. 2 (2020)

MARKOVÁ, IVETA - JAĎUĎOVÁ, JANA - MURIN, IVAN: Prípadová štúdia hodnotenia požiarneho rizika stredovekých ruin
anotace: Případová studie se zabývá hodnocením úrovně ochrany před požárem na hradě Bzovík, ruiny, která patří mezi středověké zříceniny. V současnosti je pro veřejnost zavřený a vstup je na vlastní zodpovědnost. Studie je součástí řešení Projektu Horizont 2020 Ruins. V úvodu je prezentace současné organizační a technické situace v ochraně kulturního dědictví před požáry a popis možnosti posuzování požárního rizika. Praktická část představuje implementaci prezentovaného postupu na hrad Bzovík. Součástí příspěvku je popis krizových scénářů vzniku požáru a systém návrhu řešení způsobů hašení a evakuace osob.
klíčová slova: hrady - ochrana požární - požáry - scénáře - prevence požární - opatření protipožární

Travail et Sécurité - č. 815 (2020)

LARROQUE, DAMIEN: Laisser les risques au bord de la route / Zanechte rizika na okraji silnice
anotace: Pro mnoho zaměstnanců je řízení vozidla součástí pracovních cest. Některé společnosti však při hodnocení profesních rizik opomíjí řízení vozidel, protože je nepovažují neprávem za pracovní činnost. Jakou cestou byste se měli vydat pro přístup k účinnému preventivnímu přístupu? Realizace účinného profesionálního přístupu k prevenci rizik na silnicích je primárně založena na posouzení rizik. Poté je možné ji rozdělit do čtyř skupin: organizace cestování, výběr a údržba vozidel, stanovení pravidel mobilní komunikace a nakonec řízení dovedností zaměstnanců. Tyto oblasti jsou v článku podrobně popsány.
klíčová slova: řízení motorových vozidel - doprava silniční - vozidla - rizika pracovní - hodnocení rizik - údržba

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail