Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2020/01

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz  nebo na telefonním čísle +420 221 015 836. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 1 (2020)112 - č. 2 (2020)BauPortal - č. 8 (2019) | Bezpečná práca - č. 1 (2020) | Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2020) | Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2020) | Časopis lékařů českých - č. 6 (2019) | Časopis lékařů českých - č. 7-8 (2019) | Die BG - č. 1 (2020) | Hygiene et Sécurité du Travail - č. 256 (2019)Chemagazín - č. 1 (2020) | Chemické listy - č. 1 (2020) | International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 1 (2020) | Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2020) | Journal of Safety Research - č. 72 (2020)KANbrief - č. 3 (2019)KANbrief - č. 4 (2019) | Le travail humain - č. 4 (2019) | Národní pojištění - č. 1 (2020) | Process Safety Progress - č. 3 (2019) | Professional Safety - č. 1 (2020)Professional Safety - č. 2 (2020)  | Références en Santé au Travail - č. 160 (2020)Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 1 (2020)Sicher ist Sicher - č. 1 (2020)Sondy revue - č. 1 (2020)Sondy revue - č. 2 (2020)Travail et Sécurité - č. 812 (2020)Travail et Sécurité - č. 813 (2020)Zpravodaj SÚIP - č. 4 (2019)

 

112 - č. 1 (2020) 

SIEFKES, HEIKE: Požární ochrana ve výtahových a karuselových skladovacích systémech

anotace: Požadavky na uskladnění a kompletování zboží v minulých letech neustále rostly. Aby byly splněny tyto rostoucí nároky, využívají se stále častěji výtahové skladovací systémy jako například vertikální karuselové regály nebo sklady malých dílů. Ve výtahových skladovacích systémech je zboží ukládáno na police, případně nosné plošiny do uzavřeného prostoru. Odtud je zboží podle potřeby prostřednictvím manipulačního okna opět odebíráno. Tento typ skladování nabízí optimální využití prostoru a plochy a díky automatizaci celého systému umožňuje rychlý přístup ke zboží. V tomto případě jde o uzavřené systémy s vysokým požárním zatížením. V těchto výtahových skladovacích systémech bývají totiž uloženy i hořlavé produkty nebo je zboží uloženo do skladovacích nosičů z hořlavého materiálu. Proto stoupá nebezpečí požáru a následných možných škod jako ztráta zboží, případně i zastavení provozu. Řešením mohou být samočinná hasicí zařízení.
klíčová slova: skladování - sklady - regály - výtahy - ochrana požární - bezpečnost požární - zařízení hasicí

HASALOVÁ, LUCIE - VYSTRČIL, VÁCLAV - JAHODA, MILAN: Zkouška požáru autobusu na stlačený zemní plyn
anotace: Stlačený zemní plyn (CNG) je alternativním palivem ke konvenčním pohonným systémům na naftu či benzín jak v osobní, tak v hromadné přepravě osob. Tlak na využití alternativních paliv narůstá se zpřísněním emisních limitů škodlivin. CNG jako pohonná látka pro městskou a meziměstskou přepravu osob je atraktivní také díky nižším provozním nákladům v porovnání s benzínem či naftou. Dopravní podniky měst v celé České republice i v Evropě již běžně využívají autobusy na CNG pro hromadnou přepravu osob.
klíčová slova: plyny stlačené - paliva - požáry - zkoušky

112 - č. 2 (2020)

HYLÁK, ČESTMÍR - SÝKORA, VLASTIMIL: Nová japonská ochranná maska na českém trhu
anotace: V roce 2017 se na českém trhu objevila japonská ochranná maska firmy Shigematsu GX 02. Na trh ji uvedla česká firma Clean­ air Jablonec nad Nisou, která s firmou Shigematsu úzce spolupracuje a k ochranným maskám dodává filtro­ ventilační jednotky. V Institutu ochrany obyvatelstva sledujeme nové prostředky individuální ochrany, které se objevují na našem trhu a provádíme jejich posouzení a porovnání s již zavedenými a prodávanými prostředky individuální ochrany.
klíčová slova: masky ochranné - masky obličejové - ochrana obličeje - ochrana individuální - výrobci - Japonsko

ŠENKÝŘ JANSOVÁ, IRENA: Souhrn mimořádných událostí řešených na úrovni Evropské unie v roce 2019
anotace: V článku jsou shrnuty veškeré mimořádné události, kterými se v roce 2019 zabývalo Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) a kdy byl aktivován Mechanismus civilní ochrany Unie (Mechanismus). Šlo o mimořádné události, které postihly jak členské státy EU, tak také státy mimo EU, které následně požádaly prostřednictvím ERCC o pomoc. V roce 2019 obdrželo ERCC celkem 20 žádostí o pomoc, z toho tři žádosti od členských států EU a 17 žádostí o pomoc od států, které se nacházejí mimo EU. V rámci těchto akcí se také uskutečnilo třináct poradních misí civilní ochrany EU, při nichž bylo nasazeno 78 expertů EU a 18 styčných důstojníků ERCC. Systém COPERNICUS určený pro satelitní snímkování poskytl na základě žádostí postižených států více než 390 satelitních snímků. Následně jsou stručně popsány jednotlivé případy poskytnutí pomoci v rámci Mechanismu v roce 2019.
klíčová slova: události mimořádné - ochrana civilní - Evropská unie - svět

 BauPortal - č. 8 (2019)

CHRIST, FRANK - RAHMING, HENDRIKJE: Mehr Sicherheit bei der Instandhaltung auf Dächern / Více bezpečnosti během údržby na střechách: prevence havárií a hierarchie opatření při plánování budoucího čištění, údržby a oprav
anotace: Autoři rozebírají spolkový stavební zákon včetně dalších stavebních předpisů (i jednotlivých spolkových zemí), které se týkají údržby střech. Stavební zákon obsahuje minimální standard, který musí být dodržován ve všech spolkových zemích Německa. Obsahuje mj. definice ochrany proti pádu se střechy (kromě rizika pádu z okraje střechy existuje riziko pádu i prostřednictvím nenosných komponentů, jako jsou střešní okna, světlíky), dále požadavky na stavební projekty, na bezpečnost při údržbářských pracích (komínů, střešních zařízení, technických zařízení pro provoz budov apod.) a požadavky na pravidelné provádění prací na střechách, jako jsou kontrola, údržba nebo oprava.
klíčová slova: stavebnictví - zákony - Německo - údržba - práce ve výškách - ochrana proti pádům - střechy - bezpečnost práce - opravy

RATHMANN, KERSTIN - HACKMANN, MARTIN - TRUNZ, FRANK: Es brennt auf der Baustelle / Na staveništi hoří: a co teď?
anotace: Autoři v článku popisují správná opatření pro hašení a evakuaci osob (právní základ, mít zpracován bezpečnostní plán včetně vyhodnocení rizik, koncept varování a evakuace, únikový a záchranný plán, implementace v praxi).
klíčová slova: staveniště - požáry - evakuace - hašení požárů - rizika - plány krizové - implementace - opatření bezpečnostní - praxe

MERZ, BERND: Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer an "grünen Arbeitsplätzen" / Bezpečnost a zdraví pracovníků na "zelených pracovních místech": studie Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) zkoumá výzvy při navrhování těchto pracovišť
anotace: V zájmu dosažení svých cílů v oblasti životního prostředí se EU zavázala k rychlému růstu zelené ekonomiky. Je proto důležité identifikovat nová a nově vznikající rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v zelených pracovních místech v počátečním stádiu, aby se zajistilo, že tato pracovní místa budou nejen prospěšná pro životní prostředí, ale také pro bezpečnost a zdraví pracovníků. V této souvislosti hraje stavební odvětví důležitou roli. EU-OSHA zpracovala k tomuto tématu studii týkající se stavebnictví, kterou autor představuje. Připravuje se 8 modulů pro školení (Modul 1 Izolační materiály, Modul 2 Stavební materiál, Modul 3 Asfalt nebo podobné materiály, Modul 4 Obnovitelné a recyklovatelné materiály, Modul 5 Izolace, Modul 6 Zelené střechy, Modul 7 Obnovitelné energetické rostliny a Modul 8 Nakládání s odpady).
klíčová slova: ekonomika zelená - místa pracovní zelená - BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - rizika nová - stavebnictví - Evropská agentura pro BOZP - školení - moduly


Bezpečná práca - č. 1 (2020)

ONDREJKOVÁ, ĽUDMILA: Práca zaradená z hľadiska zdravotného rizika do kategórie 2
anotace: Článek se týká kategorizace prací na Slovensku, resp. prací zařazených z hlediska zdravotního rizika do kategorie 2. Do 28. 2. 2020 jsou zaměstnavatelé povinni elektronicky oznámit údaje týkající se zaměstnanců provádějící práce zařazené do kategorie 2.
klíčová slova: kategorizace prací - práce - rizika zdravotní - Slovensko - sběr dat - formuláře

SABOVÁ DANKOVÁ, LUCIE: Výsledky kontrol v rámci európskej kampane SLIC
anotace: V rámci celoevropské kampaně SLIC na roky 2017-2019 nazvané Bezpečnost a ochrana zdraví při práci agenturních zaměstnanců a vyslaných zaměstnanců provedli slovenské inspektoráty práce během roku 2018 řadu kontrol zaměřenou na dodržování pracovních podmínek a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) zaměstnanců agentur práce u uživatelských zaměstnavatelů.
klíčová slova: zaměstnávání agenturní - vysílání pracovníků - podmínky pracovní - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - kontroly - inspekce práce - Slovensko - kampaně evropské

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA - ROLINEC, MAREK: BOZP pri výstavbe jadrovej elektrárne v Barakahu
anotace: Jaderná elektrárna v Barakahu je první jadernou elektrárnou ve Spojených arabských emirátech. O tom, jak tam funguje bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost obecně, informoval a na další zajímavé otázky odpověděl Ing. Marek Rolinec, MBA, který na stavbě elektrárny působí jako vedoucí oddělení kultury průmyslové bezpečnosti (Head of Industrial Safety Culture, Emirates Nuclear Energy Corporation).
klíčová slova: elektrárny jaderné - energie jaderná - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP - rozhovory - Spojené arabské emiráty

HURTUKOVÁ, ROMANA: Legislatíva v oblasti BOZP a skúsenosti z aplikačnej praxe
anotace: Oblast BOZP tvoří relativně bohatý soubor zákonných a podzákonných právních a jiných předpisů včetně technických předpisů a technických norem. Právo a ostatní pravidla pro zajištění BOZP jsou jednoznačně definované v § 39 odst. 1 slovenského zákoníku práce jako předpisy na ochranu života a zdraví, hygienické a protiepidemické předpisy, technické předpisy a normy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o manipulaci s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radiaktivními látkami, jedy a jinými látkami škodlivými pro zdraví. Cílem tohoto článku je poukázat na nedávné, jakož i na přetrvávající aplikační problémy v oblasti BOZP a na jejich řešení, ať už v podobě ostatních, plánovaných nebo potřebných legislativních změn nebo prostřednictvím metodické a výkladové činnosti.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - předpisy bezpečnostní - zákoník práce - předpisy technické - normy technické - legislativa - Slovensko - problémy - řešení

KEREKEŠ, LADISLAV: Inšpekcia práce uzavrela rok s rekordne nízkym počtom závažných úrazov
anotace: Nejméně pracovních úrazů s následkem smrti v dosavadní historii zaznamenala v roce 2019 inspekce práce ve Slovenské republice, přičemž za loňský rok registrují inspektoráty práce navíc i rekordně nejnižší počet pracovních úrazů s těžkou újmou na zdraví. Koncem roku 2019 tak evidoval Národní inspektorát práce 35 smrtelných pracovních úrazů, ve srovnání s 39 případy v roce 2018 a počet pracovních úrazů s těžkou újmou na zdraví klesl ze 76 v roce 2018 na loňských 59 případů.
klíčová slova: úrazovost pracovní - úrazy pracovní - úrazy smrtelné - úrazy těžké - statistiky - Slovensko

LUKAJKA, JOZEF: Bezpečná práca v roku 2020
anotace: V první části článku v minulém vydání Bezpečné práce se autor věnoval především nejdůležitějším povinnostem v oblasti BOZP, následné sankcím a obhajobě. Ve druhé části jsou ještě jednou shrnuty konkrétní sankce, uvedeny příklady z praxe, které ukazují, co všechno se může stát a jak tyto situace řešit.
klíčová slova: BOZP - povinnosti - sankce - praxe - řešení

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Filmová cena Zdravá pracoviská
anotace: Letošními vítězi filmové ceny jsou Sergio da Costa a Maya Kosa ze Švýcarska s filmem Bird Island (Ptačí ostrov). Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) každoročně již od roku 2009 prezentuje na mezinárodním lipském festivalu dokumentárních a animovaných filmů DOK Leipzig filmovou cenu Zdravé pracoviště s cílem ocenit inovativní filmy věnované tématům souvisejícím s prací.
klíčová slova: ocenění - filmy - osvěta - pracoviště - BOZP - Evropská agentura pro BOZP

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Aktuálne otázky bezpečnosti práce
anotace: Článek shrnuje průběh každoroční mezinárodní konference "Aktuálne otázky bezpečnoswti práce", kterou ve Vsokých Tatrách pořádá Technická univerzita v Košiciach v spolupráci s Národným inšpektorátom práce. Jedná se v pořadí už 32. ročník.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - konference mezinárodní - Slovensko

MRÁZ, ĽUBOŠ: Vplyv výroby a prevádzky konštrukcií na ich spoľahlivosť a bezpečnosť
anotace: Spolehlivost a bezpečnost konstrukcí určují technické předpisy a normy přijaté, resp. platné pro konkrétní konstrukci. Normy platné v současnosti stanoví minimální požadavky na zajištění požadované kvality. Požadavky se týkají kvality materiálů, technologie jejich zpracování, způsobu výroby a přesnosti provedení. Charakterizují kritéria s přihlédnutím k provozním podmínkám konstrukcí, t. j. na způsobu zatížení, pracovním prostředí, podmínkách (teplota, tlak), příp. na technologii výroby (např. svařování). Technické předpisy mohou tyto požadavky zpřísnit.
klíčová slova: konstrukce - provoz - výroba - požadavky technické - požadavky bezpečnostní - spolehlivost

Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2020)

MIKYSKA, MARTIN: Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
anotace: Tak, jako každý rok, dochází od ledna k valorizaci průměrných výdělků pro odškodňování ztráty na výdělku z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání (tzv. renty), jakož pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých (tzv. renty především vdov a sirotků v případě smrtelných pracovních úrazů a nemocí z povolání). Toto pojednání o valorizaci průměrných výdělků pojmeme poněkud šířeji než jen jako „matematickou“ informaci o procentech valorizace průměrných výdělků, ale pojednáme o valorizaci v širších souvislostech.
klíčová slova: odškodňování - úrazy pracovní - nemoci z povolání - renty - valorizace - mzdy

ŠKRÉTA, KAREL: Nový evropský předpis pro osobní ochranné prostředky
anotace: V technických požadavcích na osobní ochranné prostředky došlo v minulém roce k úpravám, které se týkají především jejich uvádění na trh. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 nahradilo původní evropskou směrnici 89/686/EHS z roku 1989. Pro uplatnění nových požadavků bylo stanoveno několik přechodných období tak, aby změna nebyla příliš náhlá a výrobci a další zainteresované instituce měli dostatek času na přizpůsobení. Změny nejsou radikální a uživatelů se týkají jen okrajově.
klíčová slova: OOP - prostředky ochranné - předpisy evropské - požadavky technické - posuzování

LIPŠOVÁ, VLADIMÍRA - ZÓNOVÁ, JANA - MOČIGEMBA, JAROSLAV: Budoucnost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Evropě, konference ETUI.
anotace: Evropská rámcová směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (směrnice 89/391/EHS), přijatá 12. června 1989, byla zásadním milníkem v oblasti zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a završila téměř 20letý tlak odborových svazů na vytvoření tohoto legislativního opatření. Směrnice zaručuje minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví po celé Evropě, ačkoli si členské státy mohou zachovat nebo přijmout přísnější opatření.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - požadavky - směrnice evropské - Evropská unie - státy členské

VALA, JIŘÍ: Předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací
anotace: Muskuloskeletální poruchy jsou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti prakticky ve všech členských státech Evropské unie. Jednou z priorit evropské agentury EU-OSHA (European Agency for Safety and Health at Work) je podporovat prevenci nemocí souvisejících s prací. Z tohoto důvodu, se v jednotlivých členských státech Evropské unie, v letech 2020-2022, uskuteční kampaň zaměřená na předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - nemoci z povolání - aparát pohybový - posudky lékařské

TOMŠEJ, JAKUB: Posudkový závěr
anotace: Nejdůležitější částí lékařského posudku je jeho závěr, jímž poskytovatel poskytuje zaměstnavateli dohodnutou součinnost při posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance.
klíčová slova: způsobilost zdravotní - posudky lékařské

ZELENÁK, MICHAL: Karta BOZP pro profesi: Logistik výroby
anotace: Karta BOZP pro profesi lešenář - logistik výroby. V kartě jsou uvedeny: pracovní činnosti, kvalifikační požadavky pro tuto pracovní pozici, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory a doporučený rozsah ochranných pracovních prostředků.
klíčová slova: logistika - výroba - karta BOZP - profese - kvalifikace - činnosti pracovní - události mimořádné - opatření bezpečnostní - faktory rizikové - OOPP

Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2020)

KRÁL, MIROSLAV: Projevy a posuzování vibrací v pracovním prostředí na zdraví člověka
anotace: Článek se zabývá problematikou vibrací, v jejichž vlivu se nachází člověk. Vibrace jsou považovány za rizikový faktor, který vystavuje lidský organismus zátěži promítající se do narušování pohody a poškozování zdraví člověka. Třeba je však odlišit od aplikace vibrací v medicínské praxi v rámci rehabilitačních procedur (masáže, vodní vířivky apod.). Expozice člověka intenzivním dlouhodobým vibracím může svým negativním způsobem přispět ke vzniku onemocnění, což je posuzováno podle platné legislativy, jako nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání.
klíčová slova: vibrace - faktory rizikové - expozice - měření - hodnocení - limity přípustné - kategorizace prací - opatření bezpečnostní - rizika zdravotní

SENČÍK, JOSEF: Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
anotace: V rámci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., probíhající práce na projektu zaměřeném na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v případě zaměstnávání cizinců (VUS4_07_VÚBP). V rámci tohoto projektu bylo zjištěno hned několi skutečností. Vybrané poznatky jsou prezentovány v článku.
klíčová slova: cizinci - zaměstnávání cizinců - průmysl - šetření - migrace - BOZP - doporučení - projekty - VÚBP

ŽÁKOVÁ, DANA: Karta BOZP pro profesi: Hasič
anotace: Karta BOZP pro profesi hasič. uvádí obvyklá data k profesi, jako jsou pracovní činnosti a charakteristika místa výkonu práce, kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné provozní události a rizikové faktory, pokyny pro zajištění BOZP a další.
klíčová slova: hasiči - karta BOZP - činnosti pracovní - kvalifikace - faktory rizikové - události mimořádné - opatření bezpečnostní - OOPP

MIKYSKA, MARTIN: Porušování bezpečnostních předpisů
anotace: Judikaturou Nejvyššího soudu prošel jeden případ, který opakovaně upozornil na časté nepochopení rozdílu mezi porušováním bezpečnostních předpisů na straně jedné a lehkomyslným jednáním na straně druhé jako dvojího různého možného důvodu pro "krácení" odškodnění za pracovní úraz, a to v praxi nejen zaměstnavatelů, ale také soudů.
klíčová slova: předpisy bezpečnostní - porušení předpisů - judikatura - soudnictví - praxe - odškodňování - úrazy pracovní

VALA, JIŘÍ: BOZP v digitalizovaném světě
anotace: V současné době dochází k dynamickému rozvoji v oblasti digitálních technologií, a na pracovištích se tak často setkáváme s roboty, koboty, monitorovacími technologiemi, inteligentními osobními ochrannými pracovními prostředky, průmyslovými exoskeletony a virtuální a rozšířenou realitou, která je využívána pro školení zaměstnanců. Na jedné straně mohou být tyto technolgie člověku velice prospěšné, ovšem na druhé straně sebou přináší i nová rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví.
klíčová slova: digitalizace - technologie nové - rizika nová - rizika pracovní - robotizace - inteligence umělá - OOPP - realita virtuální - exoskeletony - bezpečnost - faktor lidský

Časopis lékařů českých - č. 6 (2019)

KRŠKOVÁ, VLADIMÍRA: Motivace všeobecných sester na interních odděleních
anotace: Současné zdravotnictví se potýká s hlubokou personální krizí týkající se zejména nelékařského zdravotnického personálu. Týká se především oddělení s odborně a zejména fyzicky a psychicky náročnější prací, k nimž patří interní lůžková oddělení, která jsou tímto nedostatkem bezprostředně ohrožena. Do popředí se kromě řady jiných faktorů dostává také důležitost motivace a schopnost motivovat. Dostatečná motivace může snížit úbytek personálu a může vést i k většímu zájmu o práci na interních lůžkových odděleních. Článek proto shrnuje základní motivační principy, které je možno uplatnit a využít.
klíčová slova: sestry zdravotní - nemocnice - motivace - faktory

Časopis lékařů českých - č. 7-8 (2019)

LANGMAIEROVÁ, KATEŘINA - GREGOROVÁ, JANA: Vyplatí se bezpečná farmakoterapie?
anotace: Bezpečnost farmakoterapie může být sledována na různých úrovních zdravotního systému a kvalitu poskytované zdravotní péče je možné posuzovat z různých úhlů pohledu. Svou roli plní ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ústav zdravotnických informací a statistiky i sama zdravotnická zařízení. Na každé úrovni je bezpečnost hodnocena jiným způsobem. Na základě současných poznatků se ukazuje, že pro zdravotnická zařízení má sledování nežádoucích účinků nejen bezpečnostní, ale i ekonomický význam. A právě v tomto bodě může hrát významnou roli proaktivní způsob práce klinického farmaceuta při jeho zapojení do přímé péče o pacienta.
klíčová slova: farmakoterapie - farmaceuti - účinky nežádoucí - rizika - bezpečnost

FOŠUM, PAVEL: Princip posuzování a uznávání nemocí z povolání v České republice
anotace: Nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání není výhradně zdravotní potíž, ale jedná se také o sociálně-ekonomický problém s výrazným dopadem do života zaměstnance, technologie výroby či výrobního procesu. Pro uznání institutu nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání musejí být splněny podmínky ukotvené právním předpisem, a to zejména nařízením vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Tyto podmínky jsou jednak klinické povahy (musí být splněna diagnostická kritéria včetně tíže onemocnění), a dále musí být ověřeno, že pracovník byl vystaven takovým pracovním podmínkám, za nichž předmětná nemoc z povolání dle současných vědeckých poznatků vzniká. Předkládaná práce shrnuje zásady postupu posuzování a uznávání profesionality onemocnění a povinností ošetřujících lékařů a zaměstnavatelů v tomto procesu.
klíčová slova: nemoci z povolání - hygiena - lékařství pracovní - zdravotnictví

Die BG - č. 1 (2020)

GERLMAIER, ANJA: Mit kollektiver Gestaltungskompetenz Stress im Team begegnen / Boj proti stresu v týmu s kolektivními designovými dovednostmi: koncept kvalifikace SePIAR
anotace: V digitalizovaném světě práce je stres hlavním příčinným faktorem pro ztrátu výkonu, motivace a poškození zdraví. Abychom se vyhnuli syndromu vyhoření, je individuální znalost úspěšného budování osobních zdrojů zdraví stejně důležitá jako vyhýbání se pracovním podmínkám vyvolávajícím stres v přímém pracovním prostředí. Z těchto důvodů byl vyvinut integrovaný koncept kvalifikace SePIAR, který podporuje manažery a jejich týmy tím, že posiluje dovednosti organizačního designu týmů a jejich manažerů. To umožňuje identifikovat potenciál a zatížení týmu, rozvíjí návrhové dovednosti související se stresem, snižuje psychický stres v pracovní oblasti a vytváří zdravotní zdroje. Může být použit k podpoře decentralizovaných návrhových procesů založených na hodnocení rizik nebo zdravotních průzkumech. Autorka v článku představuje zvláštnosti přístupu zaměřeného na kompetenční prevenci ve srovnání s tradičními kruhovými koncepty. Na základě praktického příkladu z oblasti výroby poté ukazuje, jak lze SePIAR použít v praxi a jak lze dosáhnout zlepšení zdraví.
klíčová slova: stres - řízení lidských zdrojů - manažeři - podpora zdraví - kvalifikace - prevence - koncepce

BECKER, JENNIFER - FALLER, GUDRUN: Sicherheit und Gesundheit von Beschäftigten unterschiedlicher Herkunft / Bezpečnost a zdraví zaměstnanců z různých prostředí
anotace: Autorky shrnují aktuální zdravotní údaje o pracovním světě zaměstnanců z různých prostředí, tj. s migračním pozadím, bez něj a z různých národností. Cílem je vytvořit základ pro další rozvoj úsilí o podporu zdraví ve společnostech a společnostech citlivých na rozmanitost
klíčová slova: bezpečnost práce - zdraví - práce - prostředí - podpora zdraví - kvalita práce - migrace

POPPELREUTER, STEFAN: Konfliktfeld Arbeits- und Gesundheitsschutz / Konfliktní oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
anotace: Požadavky, které jsou dnes kladeny na pracovníky ve světě práce, co se týká kvality, efektivity, rychlosti, bezpečnosti atd., mají různorodou povahu. Není neobvyklé, že některé požadavky z důvodu různých zájmů a hledisek zainteresovaných stran přispívají ke konfliktním situacím. Jednou z nejběžnějších oblastí konfliktů je obvinění zaměstnanců, kteří tvrdí, že nelze dosáhnout bezpečnostních standardů nebo že procesy nezbytné pro bezpečné plnění úkolů nejsou proveditelné. Autor si všímá konfliktů a jejich řešení v každodenní práci, dále popisuje různé typy konfliktů, které vznikají, pokud obavy nebo cíle různých lidí jsou vzájemně neslučitelné, jedna nebo více konfliktních stran se cítí narušena nebo ohrožena kvůli těmto neslučitelnostem, přičítají odpovědnost za toto poškození nebo hrozbu druhé straně konfliktu a předpokládají, že druhá strana může jednat odlišně nebo strany konfliktu nejsou ochotny změnit svůj postoj, aby mohl být konflikt vyřešen. Konflikty se dají řešit s pomocí mediátora, který musí splňovat základní požadavky, jako jsou autorita, důvěryhodnost a vysoce rozvinuté sociální dovednosti. Autor podrobněji seznamuje s jednotlivými fázemi mediace.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - konflikty - zdraví - práce - požadavky bezpečnostní - mediace

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 256 (2019)

MOUREAUX, PATRICK: Le radon / Radon: jaká je prevence na pracovišti?
anotace: Evropská směrnice č. 2013/59/Euratom, jejíž transpozice do francouzského práva byla začleněna do zákoníku práce, stanoví ustanovení týkající se přirozené radioaktivity, zejména pokud jde o rizika spojená s radonem. Stanovuje pravidla umožňující zohlednění konkrétních rizik ve společnostech a na určitých konkrétních pracovištích. Článek popisuje vyhledávání a řešení těchto rizik.
klíčová slova: radon - radioaktivita - rizika - hodnocení rizik - řízení rizik

LAMY, PASCAL: Sécurité des machines / Zabezpečení strojů: je "kybernetické riziko" nově vznikající riziko?
anotace: Průmysl budoucnosti přináší nový náhled na bezpečnost strojů, pokud jde o konstrukci i použití, jedná se o tzv. "kybernetickou bezpečnost". Tento článek nabízí analýzu v rámci evropské směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES a ochraně zaměstnanců, jejímž cílem je poskytnout metodické prvky k předcházení "kybernetickému riziku" a jeho důsledkům pro zdraví a bezpečnost obsluhy.
klíčová slova: stroje a zařízení - rizika nová - kyberbezpečnost - ochrana zaměstnanců - ochrana zdraví - směrnice evropské

Chemagazín - č. 1 (2020)

RYBÁŘ, Z.: Používání pěnových hasicích koncentrátů na bázi PFC je životu nebezpečné
anotace: Když česká vláda na svém zasedání 15. dubna loňského roku přijala usnesení č. 266, připojila se k odbornému názoru světových vědeckých autorit, který považuje pěnové hasicí koncentráty obsahující fluorkarbonové sloučeniny (PFC) za nebezpečné nejen pro lidské životy, ale i za ohrožení vůbec veškerého života na zemi. Článek přináší krátký exkurs do historie, aby čtenáři lépe pochopili, co přesně se za novou legislativou skrývá.
klíčová slova: přístroje hasicí - pěny - nebezpečí - legislativa - změny

Chemické listy - č. 1 (2020)

SIEGEL, JAKUB: Nové postupy přípravy kovových nanočástic a jejich působení v biologických systémech
anotace: V současnosti nacházejí nanočástice ušlechtilých kovů široké uplatnění v materiálovém inženýrství, především v biomedicíně, a to díky svým jedinečným vlastnostem při interakci s biologickým prostředím. Tento příspěvek pojednává o unikátních vlastnostech nanostruktur, zejména nanočástic, jejich antropogenním výskytu v přírodě a možných účincích nanočástic na živé organismy na buněčné úrovni včetně jejich přímé expozice. Detailně je popsán především současný stav problematiky naprašování do kapalin a dosavadní úspěchy, příp. limity této techniky.
klíčová slova: nanočástice - kovy - prostředí životní - výskyt

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 1 (2020)

CHENG, YUNG-HSIANG - TIAN, HUI-NING: Train drivers' subjective perceptions of their abilities to perceive and control fatigue / Schopnosti subjektivně vnímat a kontrolovat únavu u strojvůdců
anotace: Otázky týkající se únavy strojvedoucích jsou důležité v bezpečnosti železničních systémů. Tato studie zkoumá subjektivní vnímání únavy strojvedoucích konvenčních železničních systémů. Multidimenzionální Raschův model byl použit k měření uvědomění si únavy a vnímaná kontrola únavy. Analytické výsledky ukazují, že 21% strojvedoucích není schopno únavu zvládnout. Výsledky ukazují, že strojvedoucí, který není ženatý, má vysokoškolské vzdělání a má omezené zkušenosti s řízením, vykazuje nízkou vnímanou schopnost kontrolovat únavu. Pro specifické řidiče by tedy měly být vyvinuty segmentované programy pro zmírnění únavového rizika. Výsledky této studie mohou pomoci manažerům bezpečnosti železnic a vládním regulačním orgánům při vývoji a hodnocení systému řízení pro riziko únavy strojvedoucích.
klíčová slova: strojvedoucí - únava - vnímání - řízení rizik - hodnocení rizik - železnice

DAI, JING: Developing a fatigue questionnaire for Chinese civil aviation pilots / Vypracování dotazníku o únavě pro čínské piloty civilního letectví
anotace: Posouzení rizika únavy je důležitým úkolem při zvyšování bezpečnosti letů v leteckém průmyslu. Cílem této studie bylo vyvinout komplexní systém ukazatelů řízení rizika únavy a dotazník o únavě pro čínské piloty civilního letectví. Studie se zúčastnilo 74 pilotů civilního letectví (všichni muži). Dotazník vyplnili 20 minut před letovou misí. Výsledky odhalily, že dotazník o únavě měl přijatelnou spolehlivost vnitřní konzistence a konstrukční platnost; došlo k významným rozdílům v únavovém skóre mezi piloty mezinárodních a vnitrostátních letů. Také někteří mezinárodní piloti, kteří užívali léky na podporu spánku, měli horší kvalitu spánku než ti, kteří tak neučinili. Dlouhodobé lety napříč časovými pásmy způsobily významné rozdíly v cirkadiánním rytmu.
klíčová slova: piloti - letectví civilní - únava - bezpečnost letecká - řízení rizik - hodnocení rizik - dotazníky

DAS, DIPAYAN - KUMAR, AWADHESH - SHARMA, MONICA: A systematic review of work-related musculoskeletal disorders among handicraft workers / Systematický přehled s prací souvisejících muskuloskeletálních onemocněních mezi řemeslníky
anotace: Řemeslná výroba se jeví jako povolání, v němž jsou s prací související muskuloskeletální onemocnění (work-related musculoskeletal disorders, WMSDs) pro pracovníky hlavní hrozbou. Vzhledem k multifaktoriální povaze a proměnlivé prevalenci WMSD mezi různými oblastmi těla je tato studie zaměřena na vyhodnocení prevalence WMSD a souvisejících rizikových faktorů mezi řemeslníky. Tato recenze byla založena na literatuře shromážděné ze tří elektronických databází a získané články byly podrobeny screeningu podle stanovených kritérií. Po použití kritérií pro výběr literatury na 182 článků bylo vybráno a podrobně prozkoumáno 30 prací. Tato zjištění naznačují, že výskyt muskuloskeletálních příznaků mezi řemeslníky je 38,5-100% a nejvíce postiženými oblastmi těla byly krk, záda, kolena a horní končetiny. Bylo zjištěno, že rizikové faktory, jako je držení těla, denní pracovní doba, opakující se a násilné pohyby, pracovní zkušenosti, věk, pohlaví a práce ve stresujících podmínkách, jsou vysoce spojeny s výskytem WMSD. Vyšší vzdělání pracovníků však vedlo ke snížení pravděpodobnosti rozvoje WMSD.
klíčová slova: řemeslníci - práce ruční - onemocnění muskuloskeletální - výskyt - faktory rizikové - ergonomie

WU, CHUNLIN: Safety challenges and improvement strategies of ethnic minority construction workers / Účinky organizační bezpečnosti na proaktivní chování zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v čínských vysoce rizikových malých podnicích
anotace: Na základě charakteristik malých podniků vyžaduje zlepšení systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci účinný zásah. Tato studie navrhla model strukturální rovnice a zkoumala vztahy vnímané podpory organizace v oblasti bezpečnosti (POSS), bezpečnostního přizpůsobení mezi osobami a organizací (POSF) a proaktivní chování s řízením bezpečnosti, bezpečnostními postupy a určováním bezpečnostních rizik. Údaje byly získány od 503 zaměstnanců ze 105 čínských vysoce rizikových malých podniků po dobu 6 měsíců. Výsledky ukázaly, že jak POSS, tak POSF byly pozitivně spojeny se zlepšením v řízení bezpečnosti, bezpečnostních postupech a identifikaci bezpečnostních rizik prostřednictvím proaktivního chování k bezpečnosti. Zjištění poskytují nový pohled na organizační bezpečnost pro zlepšení systémů řízení BOZP pro malé podniky a rozšiřují aplikaci proaktivního chování v BOZP.
klíčová slova: podniky malé - bezpečnost práce - BOZP - systémy řízení bezpečnosti - řízení bezpečnosti práce - chování bezpečné - klima bezpečnostní - klima organizační - vnímání

MEI, QIANG: Effects of organizational safety on employees' proactivity safety behaviors and occupational health and safety management systems in Chinese high-risk small-scale enterprises / Účinky organizační bezpečnosti na proaktivní chování zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v čínských vysoce rizikových malých podnicích
anotace: Na základě charakteristik malých podniků vyžaduje zlepšení systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci účinný zásah. Tato studie navrhla model strukturální rovnice a zkoumala vztahy vnímané podpory organizace v oblasti bezpečnosti (POSS), bezpečnostního přizpůsobení mezi osobami a organizací (POSF) a proaktivní chování s řízením bezpečnosti, bezpečnostními postupy a určováním bezpečnostních rizik. Údaje byly získány od 503 zaměstnanců ze 105 čínských vysoce rizikových malých podniků po dobu 6 měsíců. Výsledky ukázaly, že jak POSS, tak POSF byly pozitivně spojeny se zlepšením v řízení bezpečnosti, bezpečnostních postupech a identifikací bezpečnostních rizik prostřednictvím proaktivního chování. Zjištění poskytují nový pohled na organizační bezpečnost pro zlepšení systémů řízení BOZP pro malé podniky a rozšiřují aplikaci proaktivního chování v BOZP.
klíčová slova: klima organizační - klima bezpečnostní - chování bezpečné - vnímání - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - podniky malé - angažovanost - řízení bezpečnosti práce

BLOMÉ, MIKAEL WIDELL: Attitudes toward elderly workers and perceptions of integrated age management practices / Postoje vůči starším pracovníkům a vnímání postupů integrovaného age managementu
anotace: Tato kvalitativní studie zkoumá postoje vůči starším pracovníkům a jejich pracovní situaci v různých odvětvích a zkoumá vnímání a organizační opatření, která mohou umožnit prodloužení pracovního života. Předchozí studie tzv. age managementu naznačují, že existuje několik vzájemně propojených opatření a klíčových oblastí důležitosti a že obecně existuje potřeba strategií k posílení udržitelného age managementu na organizační úrovni. Studie identifikovala tři témata, která zdůrazňují postoje a vnímání postupů integrovaného age managementu: a) současné politiky a postupy v pracovním prostředí; b) sociální účast a postoje; c) zkušenosti a mentorství. Tato témata mohou tvořit základ dobrého přístupu k integrované strategii age managementu. Takové strategie lze dosáhnout prostřednictvím intervenčních studií, v nichž výzkum udržitelného pracovního života naráží na skutečné problémy, kterým čelí zaměstnanci a vedoucí pracovníci.
klíčová slova: age management - stárnutí - pracovníci starší - věk - zaměstnanost - kvalita života - kvalita práce

ELMOUJADDIDI, FATIMAZZAHRA - BACHIR, AZIZ: Perceived risk, safety climate and safety behavior on Moroccan construction sites / Vnímaná rizika, bezpečnostní klima a bezpečné chování na marockých staveništích
anotace: V Maroku je stavebnictví velmi ekonomicky dynamickým odvětvím, ale trpí nízkou úrovní bezpečnosti. Nemnoho dostupných statistik o míře pracovních úrazů a nemocí z povolání ukazuje na alarmující situaci. Kořenové příčiny však dosud nebyly identifikovány. Z toho důvodu provedli autoři tuto studii. Byl proveden průzkum literatury, pozorování na místě stavby a průzkum s cílem získat informace o aspektech bezpečnosti a rizicích na staveništích. Výsledky ukázaly, že: (a) mezi zaměstnanci existují poměrně silná předsudky k vnímání rizika s podceňováním závažnosti rizika a pravděpodobnosti výskytu; b) nezjistilo se, že vnímání rizika předpovídá bezpečnostní chování; c) zdá se, že pozitivní bezpečnostní klima neutralizuje negativní dopad, který má vysoká riziková tolerance na bezpečnostní chování.
klíčová slova: stavebnictví - stavby - klima bezpečnostní - chování bezpečné - rizika pracovní - vnímání - Maroko

BRAGANÇA, SARA: Anthropometric data for wheelchair users / Antropometrické údaje pro uživatele invalidních vozíků: systematický přehled literatury
anotace: Uživatelé invalidních vozíků mají zvláštní požadavky, které by měly být splněny. Existující antropometrická data pro tuto konkrétní populaci jsou však omezená. Tento článek charakterizuje a srovnává dostupnou literaturu o antropometrických datech uživatelů invalidních vozíků, aby bylo možné lépe porozumět a využívat údaje v budoucích studiích. Do této recenze bylo vybráno čtyřicet jedna článků. Výsledky ukazují, že o antropometrických údajích uživatelů invalidního vozíku jsou k dispozici pouze omezené informace. Mezi studiemi, pokud jde o shromážděná měření, použité vzorky a použité metody, není dostatečná konzistence. Tyto metodické problémy a rozdíly mezi studiemi ztěžují zajištění dobrého srovnání databází a správného návrhu prostor a vybavení. Tato studie poskytuje cenné informace pro budoucí studie, které potřebují používat antropometrická data, pro výzkum a vývoj nových produktů zaměřených na uživatele invalidních vozíků.
klíčová slova: antropometrie - vozíky - invalidita - pohyblivost snížená - postižení zdravotní - tělo

ROST, KRISTEN A. - ALVERO, ALICIA M.: Participatory approaches to workplace safety management / Participativní přístupy k řízení bezpečnosti práce: překlenutí mezery mezi behaviorální bezpečností a participativní ergonomií
anotace: Primárním cílem tohoto článku je překlenout propast mezi dvěma hlavními participativními přístupy k řízení bezpečnosti: behaviorální bezpečnost a participativní ergonomie. Nejprve je uveden přehled a krátká historie participativního řízení, které poskytuje kontext pro jeho aplikaci na bezpečnost práce. Dále je samostatně zkoumána behaviorální bezpečnost chování a participativní ergonomie, pokud jde o jejich původ a základní prvky. Na základě tohoto zkoumání budou představeny sjednocující prvky mezi bezpečností chování a participativní ergonomií, které poskytnou komplexní přehled o participativním řízení bezpečnosti.
klíčová slova: bezpečnost - chování - ergonomie - participace - řízení bezpečnosti - přístupy

MORRIS, CODY E.: Effect of a simulated tactical occupation task on physiological strain index, stress and inflammation / Vliv simulovaného taktického pracovního úkolu na index fyziologického napětí, stres a zánět
anotace: Cílem této studie bylo vyhodnotit index fyziologického napětí (PSI) spolu se specifickými markery imunitního systému v reakci na simulované pracovní zatížení hasičů. Zjištění naznačují, že hasiči jsou potenciálně ve značné míře pod fyziologickým stresem z cvičení a samotnou hmotností výstroje.
klíčová slova: hasiči - stres fyzický - zátěž fyzická - ergonomie - fyziologie - úkoly pracovní

ĆWIRLEJ-SOZAŃSKA, AGNIESZKA: Assessment of disability and incidence of chronic diseases in employed and unemployed people aged 60-70 years living in Poland / Hodnocení zdravotního postižení a výskytu chronických chorob u zaměstnaných a nezaměstnaných osob ve věku 60-70 let žijících v Polsku: průřezová studie
anotace: Cílem této studie bylo porovnat míru postižení a výskytu chronických chorob u zaměstnaných a nezaměstnaných osob ve věku 60-70 let žijících ve společnosti v jihovýchodní části Polska (Podkarpackie). Byla provedena průřezová studie 1000 náhodně vybraných lidí (ve věku 60-70 let). Byl použit dotazník pro hodnocení postižení Světové zdravotnické organizace a metrický dotazník. Z výsledků vyplynulo, že zaměstnáno bylo pouze 9,20% lidí, častěji muži a lidé s terciárním/odborným vzděláním. Míra zdravotního postižení byla u zaměstnaných osob výrazně nižší než u nezaměstnaných (p = 0,023). Byly zaznamenány významné rozdíly ve prospěch zaměstnaných osob, pokud jde o mobilitu (p <0,001), účast na společenském životě (p = 0,002), schopnost vykonávat běžné činnosti v domácnosti (p = 0,006) a samoobslužné činnosti (p = 0,026). Nezaměstnaní lidé vykázali zvýšenou dobu pracovní neschopnosti v porovnání se zaměstnanými lidmi.
klíčová slova: pracovníci starší - invalidita - nezaměstnanost - postižení zdravotní - nemoci chronické - Polsko

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2020)

CONTRERAS, DAVID R.: Assessing virus infection probability in an office setting using stochastic simulation / Hodnocení pravděpodobnosti virové infekce v kancelářském prostředí pomocí stochastické simulace
anotace: Virové infekce jsou zdravotnickým problémem pro administrativní pracovníky a zaměstnavatele. Cílem této studie bylo odhadnout rizika infekce virem rotaviru, rinoviru a chřipky typu A v kancelářském prostředí a kvantifikovat snížení rizika infekce pro dva typy hygienických intervencí. Při prvním intervenci výzkumní pracovníci použili rozprašovací dezinfekční prostředek na bázi ethanolu k čištění neporézních povrchů s vysokým dotykem ve sdíleném kancelářském prostoru. Druhá intervence zahrnovala dezinfekci povrchu a také poskytovala pracovníkům gel na ruce na bázi alkoholu a dezinfekční ubrousky na ruce na podporu hygieny rukou.
klíčová slova: infekce - viry - kanceláře - pracoviště - intervence - hygiena - dezinfekce

CHUNG, JUWON: Career fire hall exposures to diesel engine exhaust in Ontario, Canada / Expozice výfukových plynům vznětového motoru v požární hale v kanadském Ontariu
anotace: Hasiči jsou při požáru potenciálně vystaveni mnoha karcinogenům. Existují také obavy, že hasiči mohou být vystaveni riziku expozice karcinogenům i v jiných časech, například expozice výfukovým plynům vznětových motorů (DEE) v požárních halách. Cílem studie bylo zhodnotit úrovně DEE v požárních halách v kanadském Ontariu. Do studie bylo zahrnuto dvanáct požárních hal z šesti měst v provincii Ontario v Kanadě.
klíčová slova: hasiči - expozice profesionální - plyny výfukové - karcinogeny - haly

Journal of Safety Research - č. 72 (2020)

YE, XINFENG: The mediating role of psychological capital between perceived management commitment and safety behavior / Zprostředkovatelská role psychologického kapitálu mezi vnímaným manažerským závazkem a bezpečným chováním
anotace: Mezi pokusy zabývající vysokým výskytem úmrtí a úrazů v uhelných dolech, byla věnována zvýšená pozornost závazkům managementu, který doplňuje tradiční zaměření technologického pokroku v řízení bezpečnosti. K objasnění vlivu vnímaného závazku managementu je však zapotřebí více výzkumu, existující výzkum se obvykle zaměřuje na bezpečnostní znalosti, dovednosti a motivaci. Tato studie se opírá o sociální kognitivní teorii a zkoumá psychologický kapitál jako spojení mezi myšlenkovým procesem a bezpečným chováním. Tato studie využívá údaje z průzkumu od 400 pracovníků v čínských uhelných dolech k testování hypotéz.
klíčová slova: management - pracovníci vedoucí - závazky - BOZP - kapitál duševní - chování bezpečné - doly uhelné - Čína

PAOLILLO, ANNA: Exploring patterns of multiple climates and their effects on safety performance at the department level. Zkoumání vzorců různých klimatů a jejich vlivů na bezpečnostní výkon na úrovni oddělení
anotace: Tento článek představuje první pokus o zaplnění mezery ve výzkumu různých specifických klimat a bezpečnostních výsledků, empirickou identifikací vzorců klimatických podmínek a možného účinku různých klimat na úrovni oddělení na některé konkrétní bezpečnostní výsledky. Prvním cílem bylo prozkoumat, jak mohou být navzájem spojena různá specifická klimata (bezpečnost, komunikace, rozmanitost a začlenění) s ohledem na úroveň analýzy oddělení. Druhým cílem bylo prozkoumat vztahy mezi těmito vzory klimatu s výkonem v oblasti bezpečnosti (dodržování předpisů a účastnické chování).
klíčová slova: klima bezpečnostní - klima organizační - bezpečnost - chování - diverzita - inkluze - komunikace

JOHNSTON, DAVID: Values-in-action that support safe production / Akční hodnoty, které podporují bezpečnou výrobu
anotace: Bezpečná výroba je udržitelný přístup k řízení provozu organizace, který považuje zájmy managementu i pracovníků za hlavní zúčastněné strany na produktivním a bezpečném pracovišti. Podpůrná kultura stanoví hodnoty versus je pouze podporuje. Tyto hodnoty v akci jsou vírou sdílenou jak vedením, tak zaměstnanci, která sladí to, co by se mělo při provádění organizačních rutin stát, aby byly bezpečné a produktivní s tím, co se ve skutečnosti děje. Literatura o provozu a bezpečnosti však poskytuje jen málo vodítek ohledně toho, které hodnoty jsou nejdůležitější pro bezpečnou výrobu a jak společně pracují na vytvoření podpůrné kultury.
klíčová slova: produkce - výroba - udržitelnost trvalá - rozvoj trvale udržitelný - klima organizační - klima bezpečnostní - bezpečnost práce

HE, YIMIN: Improving workplace safety by thinking about what might have been / Zlepšování bezpečnosti na pracovišti přemýšlením o tom, co by mohlo být: první pohled na roli kontrafaktuálního myšlení
anotace: Teorie zpracování informací o bezpečnosti na pracovišti naznačují, že poznávání je předchůdcem bezpečnostního chování. Málo výzkumných prací se zaměřilo na kognitivní faktory jako prediktory bezpečnosti na pracovišti v rámci organizační psychologie a výzkumu chování. Protiopatření (poznání toho, "co by mohlo být") mohou být funkční, pokud se skládají z charakteristik (např. "vzhůru" - zaměřením se na lepší výsledky), které mění chování způsobem, který je v souladu s těmito výsledky. Cílem této terénní studie bylo prozkoumat vliv kontrafaktuálního myšlení na bezpečnostní chování a vysvětlující mechanismy a okrajové podmínky tohoto vztahu.
klíčová slova: chování bezpečné - myšlení - znalosti

GUERIN, REBECCA J. - TOLAND, MICHAEL D.: An application of a modified theory of planned behavior model to investigate adolescents' job safety knowledge, norms, attitude and intention to enact workplace safety and health skills / Aplikace modifikované teorie modelu plánovaného chování k prozkoumání znalostí, norem, postojů a záměrů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti u adolescentů
anotace: Z mnoha důvodů, včetně nedostatku odpovídajících školení o bezpečnosti a vzdělání, mají američtí adolescenti ve srovnání s dospělými pracovníky vyšší míru pracovních úrazů. Široce používané sociálně psychologické teorie ve výzkumu a praxi v oblasti veřejného zdraví, jako je teorie plánovaného chování, mohou poskytnout vodítko pro vývoj a hodnocení školních intervencí pro přípravu dospívajících na rizika obecně a rizika na pracovišti.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - adolescenti - pracovníci mladí - prevence úrazů - prevence rizik - chování bezpečné - aspekty psychosociální - školení - vzdělávání - postoje

KANbrief - č. 3 (2019)

SCHICK, RALF: Exoskeletons at work / Exoskeletony v práci: všechno bezpečné a zdravé?
anotace: Přibližně 23% zaměstnanců v Německu je povinno zvedat a přenášet těžké břemena, 14% musí přijmout nepříznivé držení těla během práce. Exoskeletony, asistenční systémy nošené na těle, jsou určeny k usnadnění těchto úkolů. Původně byly vyvinuty pro vojenské aplikace nebo pro lékařskou rehabilitaci a nyní také hledají cestu do světa práce. Článek se věnuje tomu, jak exoskeletony fungují a jaké příležitosti a rizika představují.
klíčová slova: exoskeletony - využití - rizika - příležitosti

MÖLLER, TOBIAS - KNYE, MANFRED: Exoskeletons / Exoskeletony: použití v terénu
anotace: Exoskeletony jsou nyní připraveny revolucionalizovat každodenní průmyslovou výrobu a zmírnit zatížení zaměstnanců prostřednictvím podpůrných struktur. Jaké jsou však legitimní důvody pro jejich skutečné použití? A jak lze nové technologie tohoto druhu inteligentně zavést na výrobní linku? Jaké příležitosti to představuje pro společnosti a jejich zaměstnance - a jaká rizika?
klíčová slova: exoskeletony - využití - příležitosti - rizika - výroba průmyslová

WIOLAND, LIĘN - DEBAY, LATIFA - ATAIN-KOUADIO, JEAN-JACQUES: Acceptance of exoskeletons / Přijímání exoskeletonů
anotace: Využívání exoskeletů a dalšího vybavení ve firmách na podporu fyzické práce se již nějakou dobu zvyšuje. Účelem tohoto zařízení je usnadnit namáhavé úkoly a podporovat uživatele. Společnosti využívající exoskeletony doufají, že umožní řešení, jimž lze zabránit nemocím pohybového ústrojí. To však vyvolává otázku, do jaké míry jsou exoskeletony přijímány samotnými pracovníky. Studie provedená INRS zkoumala tento aspekt.
klíčová slova: exoskeletony - využití - pracovníci - podpora zdraví

MIESNER, SONJA: EUROSHNET / Evropská síť EUROSHNET: osobní kontakt je naprosto nezbytný
anotace: Konference EUROSHNET je místem, kde se mohou propojit odborníci, osoby s rozhodovací pravomocí v oblasti normalizace, testování a certifikace a lidé z nejrůznějších institucí, společností a zemí v Evropě. Na 6. konferenci EUROSHNET, která se konala ve Drážďanech ve dnech 12. až 14. června, využilo příležitosti pro intenzivní dialog přibližně 120 odborníků ze 16 zemí ze 16 zemí.
klíčová slova: EUROSHNET - konference mezinárodní - normalizace - certifikace - standardizace

BREUER, JOACHIM: Standardization and progress / Standardizace a pokrok: kdo vyhraje závod?
anotace: Profesor Joachim Breuer byl generálním ředitelem Německého sociálního úrazového pojištění (DGUV) od roku 2002 do roku 2019. Kromě jiných funkcí je nyní prezidentem Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení (ISSA) a Club de Geneve - Global Social Future ve Švýcarsku. Na konferenci EUROSHNET 2019 v Drážďanech se pustil do pohledu na budoucí svět práce ve věku 4.0 a globalizace.
klíčová slova: globalizace - digitalizace - standardizace - práce 4.0 - průmysl 4.0 - konference mezinárodní - příspěvky - EUROSHNET

PACKROFF, ROLF: Nanomaterials and occupational safety and health / Nanomateriály a bezpečnost a ochrana zdraví při práci
anotace: Nanomateriály nevykazují žádnou konkrétní novou formu toxicity. Uvolňování nanoprachu však může vést k rizikům na pracovišti. Skupinový přístup podporuje specifikaci účinných ochranných opatření. Zvláštní pozornost je třeba věnovat materiálům, které během svého životního cyklu uvolňují dýchatelné bioperzistentní vláknité částice.
klíčová slova: nanomateriály - toxicita - prach - opatření ochranná - ochrana dýchadel

KANbrief - č. 4 (2019)

BRETSCHNEIDER-HAGEMES, MICHAEL: Setting the course for work equipment of the future / Stanovení směru pro pracovní vybavení budoucnosti
anotace: HCI (Human Computer Interaction) International patří mezi významné konference v oblasti interakce člověk-počítač. „Počítač“ v této souvislosti stále více pokrývá jakoukoli formu stroje nebo zařízení s digitálním rozhraním. Tato konference se soustředí na všechna témata týkající se konceptů 4.0 a umělé inteligence (artificial intelligence, AI): chytré brýle v práci, exoskeletony a síťové stroje, AI a bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kybernetická bezpečnost a bezpečnost dat.
klíčová slova: rozhraní člověk-stroj - průmysl 4.0 - inteligence umělá - konference - práce - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

MOORE, PHOEBE V.: Questioning occupational safety and health in the age of AI / Vznikající otázky pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve věku umělé inteligence
anotace: Automatizované rozhodování je ve společnosti stále více akceptováno. Strojové učení nyní umožňuje správě rozhodovat o zaměstnancích na podrobnější úrovni, než kdykoli předtím, na základě komplexních informací předem vybraných algoritmy. Vzhledem k špičkové povaze používaných technologií je důležité se podívat na vznikající otázky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na výhody, které pro zaměstnance dnes představují.
klíčová slova: inteligence umělá - rozhodování - podpora - algoritmy - automatizace - BOZP - pracoviště

HARPER, RICHARD: Professional work in the age of AI / Odborná práce ve věku umělé inteligence
anotace: Dopad umělé inteligence (AI) bude pravděpodobně velký, protože umožňuje revoluci na pracovišti. Z dlouhodobého hlediska může umělá inteligence skutečně převzít velkou část úsilí, které v současné době vykonávají lidé, včetně odborné práce, která vyžaduje zvláštní výcvik, a dosud byla nad schopnostmi strojů. V krátkodobém až střednědobém horizontu se však nástroje AI budou muset naučit dělat práci, kterou v budoucnu převezmou.
klíčová slova: inteligence umělá - práce - automatizace - robotizace - digitalizace - dovednosti

DEUSE, JOCHEN - SCHMITT, JACQUELINE: Industrial data science / Věda o průmyslových datech: výhody umělé inteligence pro výrobu
anotace: Jak digitalizace postupuje, zpracování rostoucího objemu dat představuje pro výrobní společnosti velké výzvy. Strojové učení, subdoména umělé inteligence, lze použít ke generování cenných znalostí z dat. Při použití v průmyslu se tento proces, nazývaný „věda o průmyslových datech“, může v budoucnu proměnit v hlavní konkurenční výhodu.
klíčová slova: data - zpracování dat - výroba - konkurenceschopnost - inteligence umělá - učení strojové

KASPER, BJÖRN - VOCK, SILVIA - VOß, STEFAN: Demonstration of safety on digitally networked machines and installations in transformable factories / Demonstrace bezpečnosti na digitálně propojených strojích a instalacích v transformovatelných továrnách
anotace: Stejně jako v jiných scénářích musí být zajištěna bezpečnost pracovníků v transformovatelných strojích a výrobních zařízeních průmyslu 4.0. Vzhledem k vysoké úrovni síťové integrace je třeba brát v úvahu nejen funkční bezpečnost, ale ve větší míře i bezpečnost proti vnějšímu útoku a vzájemné vlivy obou. Rovněž je třeba zvážit, do jaké míry budou stávající metody posuzování rizik vhodné pro transformovatelné stroje budoucnosti.
klíčová slova: zařízení výrobní - transformace - sítě - posuzování rizik - bezpečnost technická - průmysl 4.0

SCHIEFER, CHRISTOPH: Patient transport in the ambulance services / Přeprava pacientů v sanitních službách
anotace: Přeprava pacientů je fyzicky náročný úkol pro personál záchranných služeb, zejména pokud je třeba překonat překážky, jako jsou schodiště. Podle německého nařízení o zdravotních a bezpečnostních požadavcích na ruční manipulaci s břemeny při práci je třeba se vyvarovat nadměrného fyzického stresu, zejména u bederní páteře, způsobeného zvedáním těžkých břemen. Otázkou však zůstává, jak toho lze v praxi dosáhnout. Studie IFA v tomto ohledu přináší důležité návrhy.
klíčová slova: služby zdravotnické - sanitáři - zátěž nadměrná - zátěž fyzická - manipulace ruční - břemena - opatření bezpečnostní

Le travail humain - č. 4 (2019)

KHALIL BEN AYED, AHMED - VANDENBERGHE, CHRISTIAN: Stresseurs de rôle et performance prosociale / Role stresorů a prosocialní výkon: účinek emočního vyčerpání a zapojení do zaměstnání
anotace: Stresory mohou působit jako překážky, vyčerpávat zdroje a snižovat pracovní výkon, nebo jako výzvy, podporující rozvoj a růst. V trilogii zátěžových stresorů, které zahrnují dvojznačnost rolí, konflikt rolí a přetížení rolí, se jako zátěžový stresor považuje pouze ta druhá. Tento článek zkoumal model zátěžových stresorů, ve kterém byly emoční vyčerpání a zapojení do práce (angažovanost) použity jako prostředníci mezi stresory a prosociálním výkonem hodnocené supervizorem. Autoři provedli studii na vzorku 247 zaměstnanců a jejich nadřízených sdružených v různých organizacích a průmyslových odvětvích. Výsledky ukázaly, že účinky tří stresorů na emoční vyčerpání se nevztahují na prosociální výkon, protože emoční vyčerpání nesouvisí s prosociálním výkonem. Autoři diskutují o důsledcích těchto zjištění v souvislosti s účinky stresorů.
klíčová slova: stresory - zátěž psychická - výkonnost - angažovanost - emoce - aspekty sociální

NASRIA, AMIR - BACH OUERDIAN, EMNA GARA - HECHICHE SALAH, LAMIA: Le capital psychologique et son influence sur l'intention de quitter / Psychologický kapitál a jeho vliv na záměr odejít: zprostředkovatelská role spokojenosti s profesionálním životem
anotace: V kontextu tvrdé konkurenceschopnosti je zásadní, aby si každá organizace udržela své lidské zdroje. V současné době se mnoho výzkumů zaměřuje na koncept, který získává stále větší pozornost: psychologický kapitál a jeho vazby na různé postoje a chování při práci. Cílem tohoto výzkumu je prozkoumat vztah mezi psychologickým kapitálem a záměrem odejít. V této práci autoři usuzují, že účinnost, naděje, odolnost a optimismus jako složený faktor vyššího řádu předpovídají záměr obratu v chování. Rovněž autoři předpokládali, že psychologický kapitál zvyšuje profesní spokojenost zaměstnanců s prostředím, a tímto postojem snižuje záměr obratu. Aby otestovali výše uvedené předpovědi, provedli autoři empirickou studii pomocí vzorku 189 tuniských zaměstnanců banky a analyzovali data pomocí metody strukturálních rovnic. I když neexistuje přímý vztah mezi psychologickým kapitálem a záměrem odejít, výsledky ukazují, že spokojenost s profesionálním životem zprostředkovává tento vztah nepřímo. Tyto výsledky zdůrazňují, že je důležité, aby manažeři rozvíjeli psychologické zdroje zaměstnanců, pokud chtějí snížit obrat ve svých organizacích.
klíčová slova: psychologie - kapitál duševní - aspekty psychologické - spokojenost - život pracovní

Národní pojištění - č. 1 (2020)

PROVAZNÍKOVÁ, RENÁTA: Jak na diverzitu ve firmách?
anotace: V pracovním prostředí diverzita znamená akceptování rovnosti pohlaví, věku, etnika, sexuální orientace, náboženského vyznání a dalších odlišností. Podle Taťány Panýrové, zkušené personální ředitelky a lektorky, je diverzita nadstavbou pojmu rovné příležitosti, který je mnohdy chápán jen jako dodržování zákonem stanovených pravidel majících za cíl eliminovat znevýhodnění některých skupin (např. starších osob, žen, zdravotně handicapovaných apod.). Východiska diverzity jsou na evropské platformě zakotvena v oficiálním dokumentu – Evropské Chartě diverzity.
klíčová slova: diverzita - prostředí pracovní - tolerance - příležitosti rovné

BIČÁKOVÁ, OLGA: Moderní trh práce a jeho výzvy
anotace: Potřeba modernizovat trh práce je vyvolána mimo jiné procesy souvisejícími s aplikací nových technologií a přesuny pracovních sil mezi odvětvími. Cílem modernizace podle projektu Ministerstva práce a sociálních věcí je především: včasná adaptace zaměstnanců a zaměstnavatelů na budoucí změny trhu práce; efektivní reakce na globální výzvy, zejména stárnutí populace a rozvoj digitalizace, robotizace, automatizace (4. průmyslová revoluce); podpora konkurenceschopnosti české ekonomiky; zajištění kvalifikované pracovní síly; příprava na stárnutí společnosti a slaďování pracovního a rodinného života.
Kromě navrhovaných opatření klade MPSV již nyní důraz na flexibilní formy organizace práce.
klíčová slova: trh práce - modernizace - změny - formy práce - vzdělávání - rekvalifikace - zaměstnanost

HOBZOVÁ, DANA: Alternativní pracovní úvazky
anotace: Alternativní pracovní úvazky se pomalu ale jistě stávají součástí české zaměstnanecké kultury. Stále více zaměstnanců vítá zavádění těchto flexibilních forem práce, stále více zaměstnanců jejich zavádění od svých zaměstnavatelů očekává a stále více zaměstnavatelů požadavkům svých zaměstnanců vychází vstříc.
klíčová slova: úvazky pracovní - flexibilita - formy práce - doba pracovní - práce z domova - místa pracovní sdílená

Process Safety Progress - č. 3 (2019)

KYTOMAA, HARRI K.: An integrated method for quantifying and managing extreme weather risks and liabilities for industrial infrastructure and operations / Integrovaná metoda kvantifikace a řízení extrémních povětrnostních rizik a odpovědností za průmyslovou infrastrukturu a provoz
anotace: Fyzikální a environmentální faktory, která se vyskytují během extrémních povětrnostních a meteorologických podmínek, vystavují různá zařízení riziku selhání infrastruktury, které může mít fatální důsledky. V této práci je představen integrovaný třídílný přístup k hodnocení rizika poškození infrastruktury a úniků chemikálií a z toho vyplývajících obchodních a právních důsledků. Tento přístup sestává z (a) časově variantních a prostorově lokalizovaných pravděpodobnostních předpovědí záplav a sil souvisejících se záplavami; b) podrobné předpovědi dopadu na infrastrukturu zařízení, včetně strukturálních, mechanických a elektrických prvků, založené na předpovědích z kroku a); a (c) kvantitativní způsob hodnocení environmentálního/finančního rizika a důsledků uvolněných chemikálií odvozených z kroku (b). Tento integrovaný přístup, který vyhodnocuje riziko ztrát jak v blízké budoucnosti, tak až do budoucích 50 let, zahrnuje posouzení úrovní dopadů na životní prostředí a člověka a poskytuje informace, které lze použít pro plánování odolnosti a snižování rizik.
klíčová slova: řízení rizik - hodnocení rizik - počasí - rizika environmentální - infrastruktura - zařízení

PARKER, TRENT: Application of safety triad in preparation for climate extremes affecting the process industries / Aplikace bezpečnostní triády při přípravě na klimatické extrémy ovlivňující zpracovatelský průmysl
anotace: Klimatickým extrémům je přičítáno mnoho incidentů, ke kterým došlo v podnicích zpracovatelského průmyslu. Mannan navrhl koncept "bezpečnostní triády", která představuje tři vrstvy účinného bezpečnostního systému. Nedostatky v kterékoli z vrstev vedou k možným nežádoucím incidentům. Pomocí této bezpečnostní triády lze zkoumat minulé incidenty v procesních odvětvích, které jsou důsledkem klimatických extrémů. Na základě těchto vyšetřování lze zavést vhodné systémy a strategie pro řešení nedostatků v jednotlivých vrstvách tak, aby se snížila pravděpodobnost výskytu podobných nežádoucích incidentů v budoucnosti. Tento článek představuje případovou studii zahrnující uvolňování toxických chemických látek v zařízení DuPont La Porte, aby bylo možné demonstrovat použití bezpečnostní triády k identifikaci nedostatků vrstev, které vedly k incidentu, a navrhuje strategie jejich řešení.
klíčová slova: průmysl zpracovatelský - události nežádoucí - řízení bezpečnosti - bezpečnost provozní - vrstvy ochranné - studie případové

CHEN, XUEFENG: A methodology for overall consequence assessment in oil and gas pipeline industry / Metodika pro celkové posouzení důsledků v ropovodním a plynovodním průmyslu
anotace: Kvantitativní hodnocení rizik (QRA) se široce používá v ropovodním a plynovodním průmyslu. QRA zahrnuje zejména čtyři kroky: identifikaci nebezpečí, výpočet pravděpodobnosti, posouzení důsledků a kvantifikaci rizika. Posouzení důsledků je nedílnou součástí QRA, jehož cílem je kvantifikovat negativní dopady, když dojde k událostem selhání potrubí. Současné metody posuzování důsledků však věnují pozornost zejména určení oblasti vlivu kolem nehod a jednoduchým odhadům ztrát, přičemž ignorují složky těchto ztrát. To vede ke zhoršení kvality QRA. V tomto článku je navržena metodika pro celkové posouzení důsledků v ropovodním a plynovodním průmyslu. Metodika zahrnuje zejména tři fáze, a to identifikaci scénáře nehody, určení oblasti ovlivnění a výpočet možných ztrát. Nejdůležitějším inovačním místem je integrace čtyř aspektů ztráty při nehodě do kvantitativního modelu, aby se vypočítal kvantitativní výsledek ztráty při nehodě při uvolnění. Tato studie proto může překonat omezení současných metodik QRA a zlepšit kvalitu QRA pro ropovody a plynovody.
klíčová slova: analýzy rizik - metody kvantitativní - hodnocení rizik - plynovody - ropovody - potrubí

Professional Safety - č. 1 (2020)

SCHROTH, LORY - RENWICK, BRADLEY T.: OSH training improvement / Zlepšení školení BOZP
anotace: Neefektivní školení a vzdělávání v oblasti BOZP může mít vliv na kulturu a bezpečnost BOZP organizace. Organizace by měly vyhodnotit stávající výcvikové a vzdělávací procesy v oblasti BOZP, aby zjistily, kde je není třeba zlepšit. Neustálé zlepšování procesů školení a vzdělávání v oblasti BOZP pomáhá organizacím rozvíjet bezpečné a zdravé pracovní prostředí a zajišťuje, aby zaměstnanci měli znalosti, dovednosti a schopnosti bezpečně vykonávat svou práci. Tento článek poskytuje strategie a přístupy, které mohou organizace použít ke zlepšení procesů školení a vzdělávání v oblasti BOZP.
klíčová slova: BOZP - školení bezpečnosti práce - vzdělávání - výcvik - strategie

KNOWLES, RICHARD N.: Partner-centered leadership / Vedení založené na partnerství: spoluvytváření dalšího kroku směrem nahoru
anotace: Řízení bezpečnosti poskytuje organizacím solidní základ pro dosažení shody, ale je kladen silný důraz na zapojení vedení organizace, aby dosáhla výrazně vyšší úrovně bezpečnosti a podnikového výkonu. Tento článek sdílí přístup k vedení bezpečnosti vyvíjený a ověřený za posledních 30 let. Jasně definuje činnosti vedení a řízení.
klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - spolupráce - pracovníci vedoucí - partnerství

GELLER, SCOTT E. - GELLER, KRISTA S.: Psychological science for safety success / Psychologická věda pro úspěch v bezpečnosti: část 4: jak uplatňovat zásady sociálního vlivu
anotace: Mezilidské sociální vztahy nás definují: schopnost vnímání, smysl pro sounáležitost, sebeúcta. Denně se účastníme jednání s ostatními lidmi, abychom dosáhli osobních a skupinových cílů, a tyto interakce mohou zvýšit nebo potlačit naši motivaci k pokračování. Pokud jde o BOZP, dosažení cíle "pracoviště bez úrazů" vyžaduje rozvoj a udržování konstruktivních mezilidských sociálních vztahů. Autoři to ilustrují v předchozích článcích této řady strategiemi založenými na důkazech, být trenérem pro zlepšení chování a využití mezilidské komunikace k motivaci a posílení postavení v oblasti BOZP. Tento článek popisuje kritické výzkumné principy sociálního vlivu, které mohou usnadnit nebo bránit zapojení zaměstnanců do prevence úrazů na pracovišti.
klíčová slova: psychologie - vztahy mezilidské - dynamika - společnost lidská - soudržnost - aspekty psychologické - bezpečnost práce

MULLINS, GARRY L.: Contingent workers and occupational safety / Potenciální/příležitostní/smluvní pracovníci a bezpečnost při práci: přehled zdravotních dopadů netradičních pracovních uspořádání
anotace: Zaměstnavatelé dnes často vyrovnávají vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci pomocí interních a externích náborových praktik. Výzkum se snažil prozkoumat možnost uspořádání pracovníků, které může ovlivnit jejich zdraví. Kontextová analýza zkoumá složitost uspořádání tohoto typu pracovníků v porovnání s tradičním základním uspořádáním, a jak se daří je rozvíjet ve společnosti. Průzkum literatury poskytuje příklady z reálného světa, které je třeba analyzovat na pozadí relevantnosti určované právními předpisy, kulturou pracoviště a ekonomickými vlivy. Řešení jsou navržena na základě sledování dat a změny kultury.
klíčová slova: pracovníci dočasní - pracovníci smluvní - bezpečnost práce - ochrana zdraví - vztahy pracovněprávní

WALTER, ANALISE - MARCHAM, CHERYL L.: Environmental advantages in additive manufacturing / Environmentální výhody při výrobě aditiv
anotace: Aditivní výroba postupuje v technologii od konce 80. let a předpokládá se, že na výrobním trhu dosáhne velkého pokroku. Ekologické výhody výroby aditiv musí být považovány za strategické pro zlepšení udržitelnosti výroby. Výzkum prokazuje, že aditivní procesy jsou účinnější a snižují dopad odpadních produktů na životní prostředí než konvenční výroba. Tento článek popisuje několik výhod a výzev pro aditivní výrobu.
klíčová slova: aditiva - výroba - aspekty environmentální - ochrana životního prostředí - odpady - bezpečnost práce

GAMMON, TAMMY: Reflections on fatal occupational injury rates in the U. S. vs. importing countries / Úvahy o smrtelné pracovní úrazovosti v USA vs. dovážející země
anotace: Statistiky smrtelných pracovních úrazů uvedené v tomto článku poskytují vhled do bezpečnosti na pracovišti v USA ve srovnání s jejími 12 největšími dovozci. Země jsou jedinečné s různým průmyslovým složením a definicemi smrtelných pracovních úrazů. Přesnost statistik smrtelných úrazů se v jednotlivých zemích liší a v některých zemích není zahrnuto velké množství pracovníků. Statistiky zde prezentované však naznačují, že existují velké rozdíly v míře výskytu smrtelných úrazů, a tedy i v bezpečnosti na pracovišti. Spojené království, Německo a Japonsko mají mnohem nižší incidenci smrtelných úrazů souvisejících s prací. V USA je tedy třeba prozkoumat bezpečnostní opatření a postupy na pracovišti, aby bylo možno snížit počet úrazů na pracovišti. Na druhé straně zhruba dvě třetiny zboží, které USA dováží, pochází ze zemí, kde jsou pracoviště mnohem méně bezpečná než v USA. Snižování pracovních úrazů v USA a v jiných zemích není snadný úkol, ale lze jej dosáhnout společnou přeshraniční spoluprací.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné - statistiky - USA - import - dovozci - spolupráce přeshraniční

Professional Safety - č. 2 (2020)

SUSCA, PETER T.: Predicting the future / Předpovídání budoucnosti: vytvoření spojení mezi kulturou a výsledky
anotace: Tento článek upozorňuje na to, jak jsou hrozby v oblasti prevence rizik vytvářeny a jak mohou být prolomeny slabiny v prvcích vztahu mezi kulturou a výsledky, a co je nejdůležitější, jak může odborník v oblasti BOZP použít ukazatele provozního zdraví k předvídání rizik a pravděpodobných dopadů na bezpečnost a budoucnost.
klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - řízení rizik - predikce - ukazatele - úrazy pracovní - kultura bezpečnosti

GELLER, SCOTT E. - GELLER, KRISTA S.: Psychological science for safety success / Psychologická věda pro úspěch v bezpečnosti: část 5: dosáhnout synergie mezi rozmanitostí, důvěrou a vzájemnou závislostí
anotace: Lídři v oblasti bezpečnosti podporují rozmanitost, vzájemnou závislost a vzájemnou důvěru. Realizace těchto kvalit organizační kultury je zásadní pro dosažení a udržení pracoviště bez úrazů. Tento článek vysvětluje tyto vlastnosti aktivní péče o kulturu práce s definicemi souvisejícími s bezpečností.
klíčová slova: psychologie - bezpečnost práce - kultura bezpečnosti - diverzita - důvěra - závislosti

LAW, MATT: Four reasons OSH professionals must be better salespeople / Čtyři důvody, proč musí být profesionálové v oblasti BOZP lepšími prodejci
anotace: Mnoho profesionálů v oblasti BOZP má vzdělání a zkušenosti, aby mohli vykonávat základní funkce bezpečnosti, ale postrádají odborné znalosti v důležitých dovednostech z oblasti podnikání: prodej. Schopnost prodat je rozhodující dovednost, kterou je třeba se naučit, přizpůsobit si a implementovat do práce profesionálů v oblasti BOZP tak, aby byli úspěšní. Tento článek pojednává o tom, jak učinit bezpečnost významnou, jak sdělit hodnotu bezpečnosti, být motivací a být v prosazován í principů BOZP úspěšný.
klíčová slova: odborníci BOZP - dovednosti - schopnosti - řízení bezpečnosti práce

NEVELS, MONICA M. - PARVANOV, VENCISLAV - POPOV, GEORGI: Lean Six Sigma tolls for OSH professionals / Naklonění si nástrojů strategie řízení Six Sigma pro odborníky BOZP: integrace bezpečnosti do obchodních cílů
anotace: V dnešní globální ekonomice se musí odborníci naučit snižovat rizika, zvyšovat produktivitu, zlepšovat kvalitu a snižovat zásoby, jakož i dodací lhůty. Řízení BOZP může být integrována do zeštíhlovací strategie řízení (lean Six Sigma, LSS), čímž se získá zvýšená kvalita a efektivita procesů. Zaměstnavatelé i zaměstnanci těží z možnosti propojení LSS s postupy řízení BOZP.
klíčová slova: six sigma - řízení bezpečnosti práce - strategie - efektivnost - produktivita

PATE, WILLIAM JOHN: Patient and employee safety culture / Kultura bezpečnosti pacientů a zaměstnanců: měření a shoda
anotace: Kultura bezpečnosti pacientů a kultura bezpečnosti zaměstnanců jsou obvykle považovány za samostatné oblasti zájmu, což má za následek, že je organizace nezávisle vyhodnotí, vyvine intervence a přidělí zdroje na zacílení na každý typ kultury. Tato studie hodnotí shodu mezi opatřeními v oblasti kultury bezpečnosti pacientů a kultury bezpečnosti zaměstnanců a potenciálem použít opatření jednoho typu kultury bezpečnosti jako náhrada pro druhý. Vědci našli jen slabou shodu mezi oběma kulturami. Organizace, které chtějí měřit a zlepšovat kulturu bezpečnosti zaměstnanců i kulturu bezpečnosti pacientů, by neměly předpokládat, že opatření pro jeden konstrukt poskytují platné informace o druhém.
klíčová slova: pacienti - zaměstnanci - kultura bezpečnosti - opatření - intervence - shoda

LI, LINGYE - HOVSEPIAN, JOHN H.: A proposed safety culture development model / Navrhovaný model rozvoje kultury bezpečnosti
anotace: Pokud se dnes hovoří o vývoji kultury bezpečnosti, většina odborníků na bezpečnost uvažuje o Bradleyově křivce. Bradleyova křivka byla vytvořena společností DuPont v roce 1995, aby porovnávala představy o kultuře a výkonu ve vztahu k bezpečnosti. Předpokládá, že vysoká míra úrazů je způsobena nebezpečným chováním lidí. V dnešním světě však existují nové výzvy a situace, které nelze pomocí teorie Bradleyho křivky pragmaticky vyřešit ani vysvětlit. Proto je zásadní vyvinout nový model, který může vést vývoj robustní kultury bezpečnosti. Po letech studia a praxe v globálních společnostech, vyvinul autor nový model, který zahrnuje klasickou teorii Yi Jing nebo The Book of Change, tradiční teorii v Číně. Hlavní teorie Yi Jing je založena na tom, že se náš svět neustále mění a my musíme identifikovat změny a pokusit se tyto změny využít k podpoře života a práce. Autorův navrhovaný model si klade za cíl vytvořit platformu pro další diskusi a spolupráci v oblasti bezpečnosti práce, aby všichni mohli společně pracovat na pragmatičtějším přístupu k řízení bezpečnosti na pracovištích a v komunitách.
klíčová slova: kultura bezpečnosti - modely - řízení bezpečnosti práce - rizika nová

Références en Santé au Travail - č. 160 (2020) 


LANGEVIN, VALÉRIE: Aider les petites enterprises a evaluer des risques psychosociaux / Pomoc malým podnikům při posuzování psychosociálních rizik
anotace: INRS vytvořil a provozuje hodnotící modul pro posuzování psychosociálních rizik určený zejména pro pomoc malým a středním podnikům. Každý může na internetu využít online nástroj, který ho vede při procesu posouzení rizik, jejich vyhodnocování a návrhu možných opatření k nápravě nedostatků.
klíčová slova: rizika psychosociální - hodnocení rizik - nástroje - online - dotazníky - podniky malé - podniky střední

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 1 (2020)

TROELSTRA, SIGRID A.: Smoking and sickness absence / Kouření a nepřítomnost z důvodu nemoci: systematický přehled a metaanalýza
anotace: Důkazy o vlivu kouření na nepřítomnost z důvodu nemoci by mohly vést k intervencím při odvykání kouření na pracovišti a povzbudit zaměstnavatele, aby podporovali odvykání kouření mezi svými zaměstnanci. Cílem tohoto systematického průzkumu a metaanalýzy bylo shrnout důkazy o souvislostech mezi kouřením a pracovní nepřítomností z důvodu nemoci a zjistit, zda existují rozdíly v této asociaci, pokud jde o koncepci studie, metodiku a charakteristiky vzorku. Autoři nalezli spolehlivé důkazy o tom, že kouření zvyšuje jak riziko, tak počet dnů nepřítomnosti v práci u pracující populace, bez ohledu na místo studie, pohlaví, věk a profesní třídu. Podpora odvykání kouření na pracovišti by proto mohla být prospěšná pro zaměstnavatele a zaměstnance.
klíčová slova: kouření - tabák - absence pracovní - neschopnost pracovní - intervence - pracoviště

COENEN, PIETER: Correction of bias in self-reported sitting time among office workers / Korekce zkreslení v údajích subjektivního hlášení o době sezení mezi úředníky: studie založená na analýze kompozičních dat
anotace: Nové důkazy naznačují, že nadměrné sezení má negativní účinky na zdraví. Tyto důkazy se však do značné míry opírají o výzkum založený na subjektivním hlášení (sebehlášení) o době sezení, o kterém je známo, že je zaujatý. Aby autoři napravili toto zkreslení, zaměřili se na vývoj kalibračního modelu, který odhaduje "skutečnou" dobu sezení.
klíčová slova: sezení - práce vsedě - úředníci - hodnocení subjektivní - hlášení - rizika zdravotní

SVEINSDOTTIR, VIGDIS: Individual placement and support for young adults at risk of early work disability (the SEED trial) / Individuální umísťování a podpora mladých dospělých s rizikem brzké pracovní neschopnosti (studie SEED): randomizovaná kontrolovaná studie
anotace: Individuální umísťování a podpora (individual placement and support, IPS) jsou účinným přístupem pomoci k lidem s těžkým duševním onemocněním získat zaměstnání. Cílem této studie bylo zjistit, zda lze IPS účinně přeorientovat na podporu mladých dospělých ohrožených časným pracovním postižením z důvodu různých sociálních a zdravotních problémů. V Norsku byla provedena randomizovaná kontrolovaná studie zahrnující 96 mladých dospělých (18-29 let; 68% mužů). Účastníci nebyli zaměstnáni, nebyli vzděláváni ani školeni, nedostávali dočasné dávky z důvodu sociálních nebo zdravotních problémů a měli nárok na tradiční odbornou rehabilitaci (TVR). Primárním výsledkem bylo získání jakéhokoli placeného zaměstnání na konkurenčním trhu práce během sledování. Sekundárním výsledkem bylo fyzické a duševní zdraví, pohoda, zvládání, konzumace alkoholu a užívání drog.
klíčová slova: pracovníci mladí - zaměstnanost - práce - přístup individuální - podpora zdraví - rehabilitace - intervence - neschopnost pracovní

SEJBAEK, CAMILLA SANDAL: The influence of multiple occupational exposures on absence from work in pregnancy / Vliv vícenásobných profesionálních expozic na pracovní absenci v těhotenství: prospektivní kohortní studie
anotace: Mnoho žen zažívá období nepřítomnosti v práci během těhotenství. Bylo identifikováno několik jednotlivých rizikových faktorů pracovní absence, zatímco dopad několika souběžných expozic byl zkoumán řídce. Autoři předpokládali, že přítomnost více profesionálních expozic bude spojeno se zvýšeným rizikem absence v práci během těhotenství.
klíčová slova: těhotenství - ženy - absence pracovní - faktory rizikové - expozice profesionální

LINDHARDT JOHANNESEN, CAMILLA DITLEV: Sedentary work and risk of venous thromboembolism / Sedavá práce a riziko žilní tromboembólie
anotace: Prodloužená doba nehybnosti při sezení během letů na dlouhé vzdálenosti je spojena se zvýšeným rizikem žilní tromboembolie (venous thromboembolism, VTE), ale o rizicích spojených se sedavým výkonem je známo jen málo. Cílem této práce bylo prozkoumat riziko VTE podle polohy těla v práci. Tato prospektivní studie zahrnuje celkem 78 936 účastníků, všichni bez předchozích tromboembolických událostí a ve věku <65 let. Výsledky této studie nepodporují výchozí hypotézu, že sedavá práce je rizikovým faktorem pro VTE v obecné populaci. Není v ní však řešeno, zda jsou některá povolání se zvláště vysokou expozicí imobilizovaným sedům spojena s tromboembolickými událostmi.
klíčová slova: sezení - práce vsedě - rizika pracovní - trombóza - Dánsko

ROBROEK, SUZAN J. W.: Educational differences in duration of working life and loss of paid employment / Rozdíly ve vzdělání v délce pracovního života a ztrátě placeného zaměstnání: očekávaná délka pracovní života v Nizozemsku
anotace: Tato studie si klade za cíl poskytnout pohled na rozdíly ve vzdělání z hlediska jejich vlivu na délku pracovního života podle průměrné délky pracovního života a ztracených pracovních let prostřednictvím dávek v invaliditě a dalších stavů nezaměstnanosti v Nizozemsku.
klíčová slova: život pracovní - délka - vzdělání - nerovnosti - kariéra - Nizozemí

Sicher ist Sicher - č. 1 (2020)

FIETZ, THOMAS - BELZ, TOBIAS: Vielfalt in der Arbeitswelt / Rozmanitost ve světě práce: průvodce pro zaměstnance
anotace: V dnešním pracovním světě roste personální, sociální a kulturní rozmanitost pracovních sil. Propagace je důležitou výzvou. Týmy jsou stále různorodější. Sociální a ekonomický vývoj přesahuje hranice států a ovlivňuje svět života a práce po celém světě. Kromě dynamických sociálních změn se objevují nové formy práce, které mají silný vliv na rozvoj naší společnosti, co se týče práce. Hlavními faktory tohoto vývoje jsou technický pokrok a hospodářské zájmy. Autoři v této souvislosti popisují v praxi ověřený model vytvořený společností Gardenswartz a Rowe, který se týká rozmanitosti pracovní kultury. Tento model definuje dimenze ve vztahu k osobnosti zaměstnanců: vnitřní dimenze zahrnuje biologicky vrozené a neměnné charakteristiky, jako je věk, pohlaví a sexuální orientace. Vnější dimenze je ovlivněna zejména rodinou nebo profesionální socializací, jako jsou pracovní zkušenosti, rodinný stav a životní fáze, ale také pohled na svět, chování, zeměpisné umístění, příjem, zvyky, chování ve volném čase, školení a další vzdělávání. Organizační dimenze je určena vnějším prostředím, jako je např. funkce, pracovní náplň, místo výkonu práce, postavení, doba pracovního poměru v organizaci apod. Koncept rozmanitosti pomáhá lépe porozumět složitosti rychle se měnícího světa práce.
klíčová slova: svět práce - práce - prostředí pracovní - kultura práce - formy práce - zaměstnanci - osobnosti

ODRY, MATTHIA VON - WIENHOLD, LUTZ: "Liberaler Arbeitsschutz" / "Liberální bezpečnost práce": návrh změny směru: část 1 ze 3
anotace: Podle autorů je třeba změnit koncept směru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, aby se lépe přizpůsobil zejména bouřlivému vývoji digitální revoluce a sociálních změn. V této části se zabývají pojmem liberální bezpečnost a ochrana zdraví při práci včetně současných vývojových trendů.
klíčová slova: BOZP - přístupy - digitalizace - změny - svět práce - trendy

HEINE, KARIN - KALBERLAH, FRITZ: Sichere Verwendung von Epoxidharzprodukten / Bezpečné používání produktů z epoxidové pryskyřice
anotace: Pro používání epoxidových pryskyřic byla vyvinuta komplexní koncepce bezpečnosti práce, která snižuje zdravotní riziko alergií na kůži. Jako doplňkový nástroj je ve článku prezentována kalkulačka pro porovnání senzibilizační schopnosti dvou technicky podobných produktů z epoxidové pryskyřice. Účelem této kalkulačky je to, aby vyškolený uživatel mohl provést srovnávací hodnocení rizika alergie u obou produktů s několika senzibilizujícími složkami.
klíčová slova: pryskyřice - epoxidy - bezpečnost práce - alergie - kůže - obtíže zdravotní - rizika zdravotní

Sondy revue - č. 1 (2020)

STRÁNSKÝ, JAROSLAV: Novelizace zákoníku práce v roce 2020
anotace: V polovině prosince vláda na svém jednání projednala a schválila návrh novely zákoníku práce. Následně byl doručen do Poslanecké sněmovny. Novela byla připravována mnoho měsíců a v roli připomínkových míst se na jejím vzniku intenzivně podíleli i sociální partneři. Některé body připravované novely by měly vstoupit v účinnost již v průběhu roku 2020, konkrétně 1. července a 30. července. U dalších, zřejmě nejvýznamnějších částí novely se účinnost navrhuje k 1. lednu 2021.
klíčová slova: zákoník práce - novelizace - Česká republika - místa pracovní

STANĚK, EVŽEN: Které profese se vytratí a které vzniknou?
anotace: Průmysl 4.0 je spojován především s průmyslovými odvětvími a jejich očekávanou proměnou. Technologická revoluce ale citelně zasáhne i trh práce. Podle jedné z tezí zmizí do roku 2025 až 30% současných profesí a nahradí je zcela jiné. Četné průzkumy a studie na toto téma shodně uvádějí, že trend dolehne zejména na málo kvalifikované a rutinní profese, kde je jednodušší nahradit lidskou práci stroji.
klíčová slova: profese - průmysl 4.0 - trh práce - změny - pozice pracovní

CERQUEIROVÁ, ANDREA: I lidé s duševním onemocněním mohou pracovat v různých pozicích
anotace: Článek seznamuje se zkušenostmi se zaměstnáváním lidí s duševním onemocněním, a to v prostředí restaurace. Představuje způsob, jak s lidmi, kteří trpí nějakým typem tohoto onemconění, pracovat, jak je začlenit do pracovního kolektivu a jak je integrovat na trh práce.
klíčová slova: nemoci duševní - zaměstnávání - trh práce - pozice pracovní - spolupráce

SMEJKALOVÁ, KATEŘINA: Mzda, za kterou se dá žít
anotace: Povědomí o tom, že mzdy a platy jsou u nás nízké, je poměrně rozšířené. Doposud však chyběl způsob, jak lépe popsat, co přesně to z perspektivy zaměstnanců znamená. Nový nástroj tzv. minimální důstojné mzdy nyní odhaluje, že podstatná část lidí u i nás má, i přestože normálně chodí do práce, obtíže pokrýt běžné výdaje. To umožňuje stav věcí ohledně výše českých mezd zase o něco lépe uchopit a nástroj tak může být užitečný i pro odbory za jejich další navyšování.
klíčová slova: mzdy minimální - platy - nástroje - kvalita života

Sondy revue - č. 2 (2020)

DANDOVÁ, EVA: Požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky
anotace: Článek shrnuje povinnosti zaměstnavatele týkající se osobních ochranných pracovních prostředků, jejich výběru a požadavků, které musí OOPP splňovat. Definuje je a co není OOPP, postup hodnocení rizik pro výběr a použití OOPP.
klíčová slova: prostředky ochranné - prostředky pracovní - OOPP - zaměstnavatelé - povinnosti - výběr - hodnocení rizik

CERQUEIROVÁ, ANDREA: Navzdory zákazu přetrvávají nemoci z povolání související s azbestem
anotace: Česko sice patří mezi země, kde byla po roce 1997 definitivně zakázána výroba, postupně byla ukončena výroba produktů obsahujících azbest a skončilo rovněž jeho používání ve stavebictví, přesto se nemoci z povolání související s azbestem stále objevují.
klíčová slova: azbest - nemoci z povolání

STANĚK, EVŽEN: Česká republika
anotace: Česká ekonomika se stále více spoléhá na zaměstnance s cizím státním občanstvím. V Česku pracuje jiý více než 600 000 cizinců, kteří tvoří 13% všech zdejších zaměstnanců. Většinu celkového počtu cizinců u nás tvoří občané Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu, významný podíl zaujímají také občané Ruska, Polska, Bulharska a Rumunska. V počtu usazených převyšují občané třetích zemí nad občany EU.
klíčová slova: cizinci - zaměstnanci zahraniční - trh práce - Česká republika

STANĚK, EVŽEN: Deset procent pracujících v EU stále ohrožuje chudoba
anotace: Evropská komise upozornila na skutečnost, že v některých zemích EU je minimální mzda velmi nízká, mnozí tvrdě pracující lidé se ocitají pod hranicí chudoby.
klíčová slova: mzdy minimální - pracovníci - Evropská unie

WOLKERSDORF, ADRIAN: Zrádný home office aneb stinné stránky flexibilních forem práce
anotace: Flexibilní formy práce, jako je klouzavá pracovní doba, home office nebo zcela flexibilní práce, se zdají být na první pohled pro mnoho zaměstnaných atraktivní. Home office znamená pro ty, co dojíždějí, že se mohou vyhnout přeplněným autobusům a vlakům nebo každodenní zácpě na dálnici. Zejména rodiče si od nich slibují lepší skloubení rodinnýchn povinností se zaměstnáním. Studie Hans-Böckler Stiftung, think-tanku německých odborů zabývajícího se otázkami spojenými s prací s sociální spravedlností, se pod vedením výzkumnice Yvonne Lottové tématem zabývala intenzivněji.
klíčová slova: formy práce - flexibilita - práce dálková - práce z domova - zátěž pracovní - nevýhody - spravedlnost

Travail et Sécurité - č. 812 (2020)

DELAVAL, KATIA: Le secteur joue la transparence / Průhledný průmyslový sektor
anotace: Okna, výlohy, balení potravin, parfémy - sklo je všudypřítomné v našem každodenním životě. V roce 2017 ve Francii čítal sklářský průmysl téměř 800 podniků a zaměstnával téměř 35 000 zaměstnanců. Sklo se zpracovává do finální podoby vyfukováním nebo odléváním. Oba způsoby přinášejí svá specifická rizika. Popsána řešení pomocí kolaborativních robotů, např. při manipulací s velkými a zejména těžkými skleněnými zásobníky (mohou dosáhnout několika stovek kilogramů), což představuje riziko vzniku MSD a vážných nehod. Dále zaměření na ergonomii a zlepšení bezpečnosti strojů. Další opatření proti chemickým rizikům - při výrobě skla jsou pracovníci vystaveni různým chemickým látkám, z nichž některé jsou karcinogenní.
klíčová slova: průmysl sklářský - rizika chemická - karcinogeny - robotika kolaborativní - roboty - sklo

Travail et Sécurité - č. 813 (2020)

RAVALLEC, CÉLINE: L'habitude est dangereuse / Nebezpečné návyky
anotace: Zoologický park Amiens Métropole provádí každý den řadu opatření k předcházení pracovním rizikům pro lidi pracující v přímém kontaktu se zvířaty. Nelze pracovat rutinně, je nutné udržovat stálou pozornost. V ZOO jsou definovány záchranné plány pro nebezpečné události a podle povahy nebezpečí jsou stanoveny barvy: např. červená pro nebezpečné zvíře uniklé z jeho prostoru, bílá pro osobní nehodu, hnědá pro návštěvníka s agresivním chováním, černá pro kolektivní hrozbu atd. Jsou stanoveny povinné specifické (např. pro jednotlivá zvířata) postupy, některé kontroly se provádějí denně.
klíčová slova: rizika pracovní - zahrady zoologické - zvířata - provoz - opatření bezpečnostní - postupy pracovní

Zpravodaj SÚIP - č. 4 

CHADIMOVÁ, OLGA: Problematické aspekty kontrol rovného zacházení a zákazu diskriminace u zaměstnavatelů
anotace: Inspektor se může setkat s mnoha problematickými situacemi při prokazování porušení zákona v oblasti rovného zacházení a zákazu diskriminace. Jednou z nich je skutečnost, že na rozdíl od jiných kontrol prováděných orgány inspekce práce zde většinou chybí listinné důkazy a často je k dispozici pouze výpověď osoby, která diskriminaci či šikanu oznamuje. Inspektor pak vyžaduje písemné vyjádření zaměstnavatele, případně doložení listinných dokladů (pokud existují) a také využívá možnosti dotazovat se zaměstnanců bez přítomnosti dalších osob za účelem zjištění skutečného stavu věci. Přitom je třeba, aby inspektor postupoval citlivě a navodil atmosféru klidu a důvěry mezi ním a dotazovaným zaměstnancem.
klíčová slova: zacházení rovné - diskriminace - šikana - pracoviště - kontroly - inspekce práce

PESTEČKOVÁ, TEREZA: Kontroly poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině
anotace: Mezi jeden z nástrojů slaďování pracovního a rodinného života a také k usnadnění či možnosti dřívějšího návratu rodičů z rodičovské dovolené do zaměstnání patří, v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči o předškolní děti již od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. Podmínky, za kterých je možné poskytovateli službu péče o dítě v dětské skupině provozovat, jsou upraveny od roku 2014 zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně některých souvisejících zákonů.
klíčová slova: služby sociální - děti - péče - život rodinný - život pracovní

DITTRICHOVÁ, MILADA: Zkušenosti z kontrol oddělení inspekce NLZ
anotace: Státní úřad inspekce práce začal provádět kontroly nelegálního zaměstnávání již v roce 2012. Během let následujících jsme zaznamenali na tomto úseku kontrolní činnosti pozoruhodný vývoj. Dnes, tj. v roce 2019, i v roce minulém, k němuž máme již výsledky z kontrol k dispozici, probíhalo kontrol daleko méně než v začátcích, ale výrazně se změnil jejich charakter a rozsah. Nejen proto, že podstatnou součástí činnosti našeho oddělení jsou velké kontrolní akce, v rámci kterých je provedena kontrola nejen u hlavní kontrolované osoby, ale i jeho subdodavatelů, takže kontrol z jedné akce bývá i více než 10, ale i proto, že nelegální zaměstnávání, tj. výkon závislé práce bez uzavřeného pracovněprávního vztahu (u Čechů), případně navíc bez povolení k zaměstnání nebo zaměstnanecké karty (u cizinců) se vyskytuje, díky „poučenějším“ zaměstnavatelům, v menším rozsahu.
klíčová slova: zaměstnávání agenturní - zaměstnávání nelegální - kontroly - inspekce práce

HOVORKA, VÁCLAV: Problematika kompetentních osob v jeřábové dopravě
anotace: Jeřábová doprava představuje odvětví se zvýšenou mírou úrazovosti zaměstnanců podílejících se na přepravě břemen. Z uvedeného důvodu je nezbytné věnovat pozornost zejména kompetentním osobám podílejícím se na jeřábové dopravě, a to jeřábníkům, vazačům a signalistům a dále pověřeným osobám, které mají být určeny k řízení provozu jeřábu. Základní požadavky na uvedené pracovníky jsou stanoveny v ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně. Při kontrolní činnosti zaměřené na jeřábovou dopravu jsou často u zaměstnavatelů zjišťována porušení spočívající v absenci pověřené osoby, která musí být určena k řízení provozu jeřábu v souladu se zpracovaným Systémem bezpečné práce podle čl. 4.1 ČSN ISO 12480-1. V mnoha případech zaměstnavatelé pověřenou osobu pouze určí, ale již této osobě nezajistí odpovídající školení, které by doplňovalo její odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce pověřené osoby ve smyslu ustanovení čl. 4.2 ČSN ISO 12480-1.
klíčová slova: jeřáby - doprava jeřábová - bezpečnost práce - požadavky bezpečnostní - kompetence

VAŠÁK, MARTIN: Pracovní úrazy při montáži a užívání lešení
anotace: Přesto, že na staveništích v dnešní době silně převažuje používání systémových dílcových lešení nad lešeními trubkovými, vykazují smontovaná lešení stále řadu nedostatků, které mohou vést, a často také vedou, k pádu pracovníků z výšky. Pád z výšky patří dlouhodobě k nejčastějším zdrojům pracovních úrazů, zejména pak smrtelných či závažných, tedy s hospitalizací delší než 5 dní. Jen za rok 2018 eviduje SÚIP v této oblasti 10 smrtelných a 236 závažných úrazů.
klíčová slova: lešení - úrazy pracovní - pády z výšky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail