Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2019/9

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz  nebo na telefonním čísle +420 221 015 836. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2019)

Časopis lékařů českých - č. 3-4 (2019)

Die BG - č. 9 (2019)

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 255 (2019)

Inovace - č. 2-3 (2019)

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 9 (2019)

Professional Safety - č. 9 (2019)

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 5 (2019)

Sicher ist Sicher - č. 9 (2019)

Sondy revue - č. 9 (2019)

Travail et Sécurité - č. 807 (2019)

Travail et Sécurité - č. 808 (2019)

Zpravodaj SÚIP - č. 2 (2019)

 

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2019)

CÁB, STANISLAV: Nebezpečí výbuchu při dopravě sypkých hmot se zaměřením na korečkové elevátory
anotace: Článek má na cíl seznámit čtenáře s nebezpečím výbuchu spojeným s dopravou sypkých materiálů, se zaměřením na korečkové elevátory, které jsou široce používaným zařízením, zejména v zemědělském, krmivářském a potravinářském průmyslu, a které by při posuzování rizik výbuchu v technologickém procesu neměly být nikdy opomenuty.
klíčová slova: výbuchy - hmoty sypké - nebezpečí výbuchu - elevátory - doprava

HRUBÁ, KATEŘINA: Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
anotace: Pracovní doba je veškerá doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci (tedy i práci přesčas), a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Článek se věnuje práci přesčas, práci ve dnech pracovního klidu a přestávkám v práci.
klíčová slova: doba pracovní - práce přesčas - přestávky pracovní - zaměstnanci - zaměstnavatelé

MIKYSKA, MARTIN: Odškodňování smrtelných pracovních úrazů a nemocí z povolání
anotace: Odškodňování smrtelných pracovních úrazů a nemocí z povolání ve světle náhrad za usmrcení podle občanského zákoníku: inspirace pro aplikaci zákoníku práce i bez jeho legislativní změn.
klíčová slova: úrazy pracovní - nemoci z povolání - odškodňování - rozsudky soudní

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Bezpečnost regálového skladování
anotace: Skladování z pohledu bezpečnosti práce, a to již dlouhodobě, tvoří jednu z nejnebezpečnějších činností v rámci celého logistického řetězce. Stohové skladování pak představuje technologii, při které dochází nejen k maximálnímu počtu pracovních úrazů vykazovaných při skladování, ale dokonce tvoří nejrizikovější způsob skladování jako celku.
klíčová slova: skladování - regály - bezpečnost práce - úrazovost pracovní - úrazy pracovní - události nežádoucí

KOŽMÍN, PETR: Karta BOZP pro profesi: Potápěč
anotace: Potápěč vede, organizuje a zodpovídá za pracovníky provádějící různé potápěčské práce, práce ve zvýšeném tlaku vzduchu, práce ve zvýšeném tlaku okolního prostřední - hyperbarické práce, nebo který tyto práce přímo vykonává a zajišťuje. Karta BOZP uvádí výčet pracovních činností potápěčů. Dále jsou uvedeny kvalifikační požadavky na tyto pracovníky, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené s prací potápěčů, seznam nebezpečí, doporučený rozsah OOPP a pokyny pro bezpečnou práci.
klíčová slova: potápěči - karta BOZP - kvalifikace - činnosti pracovní - události mimořádné - faktory rizikové - požadavky bezpečnostní - OOPP

KYSELA, JIŘÍ: Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků s vlastním pohonem - motorových vozíků
anotace: Cílem příspěvku je seznámit se základním legislativním rámcem vztahující se k bezpečnému provozu motorových vozíků, dále s problematikou možných příčin vzniku pracovních úrazů a s vývojem pracovní úrazovosti v této oblasti. Dále také uvádíme vybrané příklady pracovních úrazů při provozu motorových vozíků.
klíčová slova: vozíky manipulační - vozíky motorové - bezpečnost provozní - úrazy pracovní - příčiny

VALA, JIŘÍ: Předcházení opakování pracovních úrazů efektivním LFI systémem
anotace: Zaměstnavatel má povinnost objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu a přijímat opatření proti jejich opakování. Pro účinné předcházení opakování pracovních úrazů jsou klíčové dva faktory, první je nalezení skutečné, „kořenové“, příčiny pracovního úrazu a druhý je poučení se z tohoto úrazu.
klíčová slova: nehody pracovní - skoronehody - úrazy pracovní - příčiny - hodnocení rizik - organizace práce - zkušenosti - sdílení

Časopis lékařů českých - č. 3-4 (2019)

PECHOVÁ, JANA: Sedavé chování a adipozita u žen starších 55 let
anotace: Cílem studie bylo podrobně popsat sedavé chování ve skupině starších žen a prozkoumat jeho souvislost s adipozitou. Analyzovali jsme data o 314 starších ženách (66,6 ± 6,5 let) z Česka, Slovenska a Polska. Ukazatelem adipozity bylo procentuální zastoupení tělesného tuku, které bylo měřeno bioelektrickou impedanční analýzou. Strukturu sedavého chování jsme monitorovali pomocí akcelerometru a analyzovali jsme dílčí epizody sezení v rozsahu 1–9, 10–29 a ? 30 min. Souvislosti jsme zjišťovali pomocí vícenásobné lineární regrese. Našli jsme statisticky významnou souvislost mezi procentuálním zastoupením tělesného tuku a dobou strávenou v epizodách trvajících 10–29 minut (ß = 0,03, p < 0,01) a frekvencí všech analyzovaných epizod sezení (rozmezí ß -0,08–0,6; p < 0,05), které byly nezávislé na věku, pohybové aktivitě, demografických, socioekonomických a zdravotních faktorech. Struktura sedavého chování se u starších žen prokázala jako významný faktor ovlivňující adipozitu. Při plánování preventivních programů či intervencí by proto neměla být opomíjena redukce sedavého chování.
klíčová slova: sezení - chování - ženy - obezita - pohyb

ŠULOVÁ, LENKA: Odkládání rodičovství do pozdějšího věku a jeho možné důsledky
anotace: Odkládání rodičovství do pozdějšího věku je nový společenský fenomén, který se v Česku začal projevovat po roce 1989. S tímto jevem souvisejí určité charakteristické znaky současného rodičovství projevující se ve vztazích rodičů s dětmi různého věku. Za významné u starších rodičů lze považovat především jejich nastavení na vlastní profesní kariéru a určitý akcent na výkon a úspěch, a tedy i na výkon dítěte či dospívajícího. Současná situace je ještě zkomplikována masivním nástupem multimediální komunikace, která s sebou přináší jakési zredukování přímé komunikace a mezilidských kontaktů. Pozornost si zaslouží rané vztahy dítěte s rodiči, neboť význam individuální péče o dítě v raném věku se jeví pro jeho další psychický vývoj jako velmi podstatný, ačkoli dnešní společenské nastavení, včetně rodičovského věku ho relativizuje. V mezigeneračním kontextu dochází ke změnám v rodičovských rolích.
klíčová slova: rodičovství - děti - vývoj - role - péče

Die BG - č. 9 (2019)

TISCHENDORF, MARKUS: Sicherer Einsatz von Kranen und Lastaufnahmemitteln / Bezpečné používání jeřábů a zařízení pro manipulaci s nákladem
anotace: Používání jeřábů má dlouhou tradici již od řeckého starověku. Jeřáby a zařízení pro manipulaci s nákladem jsou dnes v průmyslu, řemeslných dílnách a na staveništích nepostradatelné. Podle nařízení DGUV 52 o prevenci úrazů (pod názvem Jeřáby) se jeřáby označují jako zvedáky, které mohou zvedat břemena pomocí závěsného prvku a navíc se pohybovat v jednom nebo více směrech. Jeřáby lze ovládat manuálně nebo programem. Autor popisuje typy jeřábů, různá nebezpečí a ochranná opatření, bezpečnostní pokyny, školení obsluhy jeřábů, různá zařízení pro manipulaci s nákladem (např. vakuové zvedáky a svorky), inspekce jeřábů a významné změny v nařízení DGUV 52. Dodržováním všech popsaných požadavků a opatření lze zabránit nehodám při práci s těmito zařízeními.
klíčová slova: jeřáby - manipulace - materiály - náklady - bezpečnost práce - opatření bezpečnostní - obsluha - rizika

HENSIEK, JOERG - KOLBITSCH, MICHAEL: Stress-Resilienz / Odolnost vůči stresu: zjednodušte si život, vytvořte si pro sebe prostor (svobodu)
anotace: Lidé náchylní ke stresu pravděpodobně nebudou nikdy zcela stresu zbaveni. Samotné jejich geny zabraňují úplné rezistenci. Avšak změnou postojů mohou méně odolní jednotlivci vytvořit si prostor k vyvážení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Je proto důležité získat kontrolu nad svým vlastním časem. Nejprve je nutné se naučit neodpovídat okamžitě na prosbu svého kolegy, ale odolávat s chladnou myslí a odpovědět až po určité době. Důležité je naučit se říkat ne, to je jedním z nejdůležitějších pravidel na pracovišti, aby nedošlo ke stresu. Nejdůležitější je dosáhnout vlastních cílů. Spokojenost s vlastní situací bude přenesena i na kolegy, což přispěje k lepší pracovní atmosféře. Odolnost má však také své limity: nelze se ubránit stále většímu tlaku a neustálému zlepšování své vlastní odolnosti. Dočasný stres však pomáhá řešit problémy a dobře pracovat. Na druhé straně trvalý tlak a špatné pracovní podmínky jsou zdraví škodlivé a je na zaměstnavateli, aby je řešil a eliminoval.
klíčová slova: stres - zátěž psychická - odolnost - postoje - asertivita - cíle - podmínky pracovní

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 255 (2019)

CLASSEN, HANS-JURGEN: Les robots ne sont pas capables d´améliorer les processus / Roboti nejsou schopni zlepšit procesy
anotace: Na příkladu japonské firmy Toyota je zdokumentováno pragmatické využití robotů, přičemž je zdůrazněna nezastupitelnost lidského činitele. Japonsko má v robotizaci primát a přesto si manažeři firem uvědomují, že roboti nejsou schopni zvolit nejoptimálnější postupy výroby nebo je operativně měnit.
klíčová slova: roboty - robotizace - postupy - činitel lidský

PRÉVOT-CARPENTIER, MURIEL - WEERDT, CORRINE VAN DE: Nouvelles formes d´emploi et de travail / Nové formy zaměstnání a práce: jak je chápat z pohledu problematiky prevence
anotace: U nově vznikajících nových forem zaměstnání a práce jak v soukromém a veřejném sektoru, u smluvních pracovníků, státních úředníků i OSVČ vyvstávají otázky transformace vztahů a podřízenosti. Z toho vyplývají další nutná opatření z hlediska prevence. Článek se zabývá řešením této problematiky z více pohledů (vyhledávání rizik, technicko-organizační opatření, právní úpravy atd.).
klíčová slova: práce - formy práce - trendy - zaměstnávání - rizika - prevence rizik

Inovace - č. 2-3 (2019)

Firmy šetří na špatném místě, což dlouhodobě znamená ztrátu
anotace: Firmy v České republice často berou bezpečnostní předpisy jako nutné zlo. Největší slabinou je nízké povědomí zaměstnanců o principech a souvislostech zajištění bezpečnosti. Je tak ohroženo nejen zdraví, ale i životy zaměstnanců a dalších osob pohybujících se na pracovištích. Mezi největší prohřešky patří nedostatečné nebo žádné revize elektrospotřebičů, užívání poškozených elektrických zařízení či nerespektování povinnosti volných a bezpečných únikových cest. Například v roce 2017 bylo vykázáno 95 smrtelných pracovních úrazů a kvůli pracovním úrazům bylo denně v neschopnosti průměrně 7 077 zaměstnanců.
klíčová slova: podniky - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP - ochrana zdraví - úrazy pracovní

Zaměstnavatel je povinen OOP poskytnout, ale zaměstnanec o ně musí pečovat
anotace: Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv. A to v případech, kdy jde o prostředí, kde oděv nebo obuv podléhá mimořádnému opotřebení, znečištění nebo plní ochrannou funkci. Tato povinnost vychází přímo ze zákoníku práce, navíc podobné ustanovení je obsaženo i v nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.
klíčová slova: prostředky ochranné - OOPP - profese - zaměstnanci

Veletrh A+A 2019 Düsseldorf
anotace: Od 5. do 8. listopadu 2019 se v Düsseldorfu bude vše točit kolem témat: osobní ochrana, provozní bezpečnost a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Více než 67 tisíc odborných návštěvníků z přibližně 130 zemí se přijede podívat na düsseldorfské výstaviště na letošní veletrh A+A, mezinárodní odborný veletrh s kongresem, zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pracovní lékařství.
klíčová slova: veletrhy - bezpečnost práce - ochrana zdraví - bezpečnost provozní

Celý den na nohou?
anotace: Celý den na nohou, chodit nebo běhat po podlahách z tvrdého betonu a přitom přesto dosahovat v prácí maximálních výsledků. K tomu je kromě jiného zapotřebí bezpečnostní obuv, která je pevná, a která jednomu usnadní chůzi. Model „ULTIMATE IMPULSE LOW“ od německé společnosti Albatros poskytuje maximální komfort při chůzi a za svůj design byl vyznamenán cenou „iF Design Award 2019“.
klíčová slova: obuv bezpečnostní - obuv pracovní - staveniště - ochrana nohou

Zdravá kancelář zvyšuje produktivitu
anotace: Mezi klíčové aspekty pracovního prostředí patří kvalita ovzduší. České rada pro šetrné budovy uvádí, že dostatečné množství kvalitního vzduchu zvyšuje produktivitu pracovníků o téměř 10 %. Základem dobře větrané kanceláře je klimatizace. Společnost M2C, která provozuje služby integrovaného facility managementu, eviduje během nárůstu teplot vyšší poptávku po klimatizacích, a to jak mobilních tak pevně instalovaných. Špatně nastavená klimatizace ale může napáchat více škody než užitku. Přílišný rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou vede k problémům s dýchacími cestami a k bolestem hlavy.
klíčová slova: kanceláře - prostředí pracovní - klimatizace

Ochranné PROFI ODĚVY v roce 2019
anotace: Do každodenní činnosti řemeslníků se promítají stále častěji nové technologie, které zjednodušují a urychlují celou řadu postupů. Ani tento pokrok však nedokáže zastřít, že pracovníků v těchto oborech je stále málo. To klade vyšší nároky na produktivitu, kterou lze zvýšit kromě jiného i správným pracovním ochranným vybavením – od oblečení, přes obuv až po nástroje. O to, aby jednotlivci i firmy zvládli své pracovní úkoly za sebenáročnějších podmínek, se stará i prodejní síť PROFI ODĚVY. Letos nabízí několik atraktivních novinek.
klíčová slova: prostředky pracovní - oděvy ochranné - obuv pracovní - nástroje

Proti dermatitidě ve strojní výrobě
anotace: Mazivo se používá při vkládání nástrojů do stroje ve formě postřiku jako chlazení, aby při výrobním procesu nedocházelo ke tření. Článek představuje ochranné rukavice, které chrání ruce před vznikem dermatitidy.
klíčová slova: rukavice pracovní - rukavice ochranné - ochrana rukou - maziva

Péče o duševní zdraví zaměstnanců
anotace: V poslední době roste využívání celé řady technologií – od online diskusních místností, mobilních aplikací a služeb GP (virtuálních konzultací) až po umělou inteligenci a virtuální realitu. Průzkum společnosti Accenture realizovaný ve Velké Británii na více než 2000 zaměstnancích zjistil, že čtyři z 10 lidí (39 %) již používají ke zvládání stresu, zlepšení spánku a posílení duševní pohody technologie, jako jsou on-line služby, mobilní aplikace a přenosná zařízení.
klíčová slova: zdraví duševní - stres - technologie nové - aplikace mobilní

Novinky značky Ansell na veletrhu A+A
anotace: Ansell, producent OOPP, představí na letošním veletrhu A+A čtyři inovativní produkty na ochranu rukou, které potvrzují hlavní poslání této společnosti: zajištění zdravého a bezpečného pracoviště pro všechny. Společnost Ansell je vedle svých produktů známá i kvalitním poradenstvím v oblasti bezpečné práce.
klíčová slova: rukavice ochranné - rukavice pracovní - ochrana rukou

Něco pro dámy
anotace: Módní návrháři společnosti Dovetail Workwear, odborníci na výrobky značky CORDURA® a četní testovací uživatelé vyvinuli společně řadu nových pracovních oděvů: jsou z denimu – velmi odolné, středně robustní a přesto velmi módní. Tyto nové textilní produkty, které kombinují odolnost a funkčnost s typickým moderním stylem, obohacují trh a kompletně nahrazují například starší výrobky z canvasu.
klíčová slova: oděvy pracovní - textilie - funkce - odolnost

Pro čistotu a hygienu v podniku
anotace: Řemeslníci a zaměstnanci se v průmyslových oblastech denně potýkají s nečistotami. Náročné je především udržování citlivých ploch. Dokonce i ty nejmenší částečky, drobné hoblinky, špony, mastnota nebo zbytky prachu mohou choulostivé povrchy poškodit, nebo omezit správné fungování různých zařízení a strojů. Čisticí utěrky MEWA s možností opětovného využití již více než 111 let pomáhají v dílnách a výrobních halách, a to s ohledem na životní prostředí.
klíčová slova: čištění - utěrky - povrchy

HRUBÁ, KATEŘINA: Nebezpečné látky a ochrana zdraví
anotace: Další informace ohledně nebezpečných látek a ochrany před jejich negativním působením se mohli dozvědět účastníci semináře Nebezpečné látky a ochrana zdraví, který se konal v červnu v Praze. Na semináři vystoupili odborníci z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., Jiří Tilhon a Karel Škréta, a Jaroslav Hlavín z Ministerstva práce a sociálních věcí.
klíčová slova: látky nebezpečné - látky chemické - ochrana zdraví - semináře

Ochranné pracovní rukavice
anotace: Přehled ochranných pracovních rukavic určených pro různé použití je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: rukavice pracovní - rukavice ochranné - ochrana rukou - výrobky - přehledy

Mezinárodní strojírenský veletrh 2019
anotace: Šedesátý první ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně opět ukáže poslední novinky a trendy v oblasti průmyslových technologií, představí fenomén digitální továrny a nově otevře diskusi k cirkulární ekonomice. MSV 2019 se bude konat od 7. do 11. října na brněnském výstavišti, současně se uskuteční také veletrhy Transport a Logistika a ENVITECH. MSV opět zcela zaplní brněnské výstaviště a bude významnou ekonomickou a politickou událostí. Pořadatelé očekávají účast přibližně 1 600 vystavujících firem a nejméně 80 tisíc odborných návštěvníků.
klíčová slova: strojírenství - veletrhy - průmysl 4.0

Firmy podceňují požární bezpečnost
anotace: Tragické příklady z České republiky i ze zahraničí ukazují, že podcenění požární ochrany budov může vést nejen k materiálním škodám, ale také ke ztrátě lidských životů. Aktuálně zveřejněné statistiky HZS ČR za rok 2018 to jen potvrzují, neboť v porovnání s rokem minulým došlo k nárůstu počtu požárů o více než 23 % na celkových téměř 21 tisíc požárů.
klíčová slova: bezpečnost požární - ochrana požární - požáry

Bezpečnostní značení
anotace: Povinnost zaměstnavatele umístit bezpečnostní značky stanovuje § 6 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů. Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné.
klíčová slova: značení bezpečnostní - značky bezpečnostní - ochrana požární - přístroje hasicí - směrnice - normy technické

V České republice dochází denně ke 120 pracovním úrazům
anotace: Vloni došlo v ČR celkem ke 46 223 úrazům, z toho bylo 123 smrtelných. Skoro každý třetí den se v Česku stane smrtelný pracovní úraz. Denně se v zaměstnání zraní téměř 120 lidí, nejčastěji v pondělí. Polovině zaměstnanců se přihodí úraz do dvou let od nástupu do nového zaměstnání. Vyplývá to z údajů odborníků na bezpečnost práce, nejnovějších dat ČSÚ a inspektorů Státního úřadu inspekce práce za rok 2018.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné - zaměstnanci noví - rizika pracovní

Jednorázové ochranné oděvy
anotace: Průzkum trhu s OOPP se tentokrát zaměřil na jednorázové ochranné oděvy s využitím např. pro nakládání s odpady a pro různé oblasti a odvětví průmyslu. Přehled výrobků je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: oděvy pracovní - oděvy ochranné - výrobky - přehledy

Počet neschopenek v ČR se vloni zvýšil
anotace: Vloni chybělo denně v práci 211 391 tisíc lidí, což je o 12,3 tisíc více než v roce 2017. Největší absence kvůli úrazům v přepočtu na 100 tisíc pojištěnců byla v zemědělství, lesnictví a rybářství, pokud zohledníme zaměstnanost v jednotlivých odvětvích. Vyplývá to ze zjištění odborníků a z nejnovějších údajů ČSÚ a Státního úřadu inspekce práce za rok 2018.
klíčová slova: neschopnost pracovní - absence pracovní - příčiny - úrazy pracovní

KOPEČNÝ, PETR: Netypické pracovní úrazy
anotace: V době všeobecného ústupu od právních jistot zaměstnanců, složitého a nepřehledného způsobu uplatňování škod a situace, která se téměř rovná nevymahatelnosti práva, se tento trend projevuje i v oblasti pracovněprávních vztahů. Judikáty, které zde byly uplatňovány po desítky let, byly v důsledku různých „reforem“ relativizovány a dopady těchto „reformních“ změn nejvíce postihují zaměstnance.
klíčová slova: úrazy pracovní - příčiny

Ochranná pracovní obuv
anotace: Přehled modelů pracovní obuvi určených pro různé použití je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: obuv ochranná - obuv pracovní - výrobky - přehledy

EMO Hannover 2019
anotace: Mezinárodní výrobci představí od 16. do 21. září 2019 na veletrhu EMO Hannover 2019 chytré technologie. Vedoucí světový veletrh kovoobráběcího průmyslu, jehož mottem je letos „Smart technologies driving tomorrow’s production!“, ukáže celé spektrum moderních technologií pro kovozpracování, srdce každé průmyslové výroby. Budou zde představeny nejnovější stroje a zařízení, bezpečná řešení s vysokou mírou účinnosti, podpůrné služby, udržitelnost ve výrobě a mnoho dalšího. Stěžejní částí veletrhu EMO jsou obráběcí a tvářecí stroje, výrobní systémy, přesné nástroje, automatizovaný tok materiálu, počítačová technika, průmyslová elektronika a příslušenství.
klíčová slova: veletrhy - technologie nové - stroje a zařízení

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 9 (2019)

MCLENNON, TRAVIS: Evaluation of smartphone sound level meter applications as a reliable tool for noise monitoring / Vyhodnocení aplikací pro měření hladiny zvuku smartphonu jako spolehlivého nástroje pro monitorování hluku
anotace: Hluk je stálým a trvalým zdravotním rizikem na mnoha pracovištích a v průmyslových odvětvích po celém světě. Účinné řízení účinků na zdraví souvisejících s hlukem závisí především na přesném měření hladin akustického tlaku. V této studii byla testována přesnost a proveditelnost aplikací pro měření hladiny zvuku smartphonu pro monitorování hluku v pracovních a environmentálních scénářích. Deset chytrých telefonů pro iOS a Android bylo použito k provádění měření hladiny zvuku s pěti aplikacemi pro každou příslušnou platformu.
klíčová slova: hluk - expozice pracovníků - měření - telefony chytré - aplikace mobilní

KEYTER, MARELÉ - MERWE, ALICIA VAN DER - FRANKEN, ANJA: Particle size and metal composition of gouging and lancing fumes / Velikost částic a kovové složení kouřových výparů
anotace: Kovové drážkování a řezání uvolňuje částice neznámé velikosti a složení. Výpary se vytvářejí, když se odpařené materiály kondenzují ve vzduchu a vytvářejí jemné a ultrajemné částice, které se mohou aglomerovat. Velikost částic může mít průměr menší než 1 µm. Vdechnutí této směsi kovových výparů může mít nepříznivé účinky na zdraví. Tato studie charakterizovala výpary podle velikosti částic a složení kovu. Protože částice mohou být v submikronovém rozmezí, byla zahrnuta také frakce nano velikosti.
klíčová slova: částice jemné - nanočástice - kovy - výpary - vzorkovače - údržba

LOVÉN, KARIN: Characterization of airborne particles from cleaning sprays and their corresponding respiratory deposition fractions / Charakterizace vzdušných částic z čisticích sprejů a jejich odpovídající dechové depoziční frakce
anotace: Pracovníci úklidových služeb jsou vystaveni mnoha rizikovým faktorům, včetně manipulace s čisticími prostředky. Epidemiologické studie ukazují, že mají vysoký výskyt astmatu a dalších respiračních příznaků. Některé studie naznačují ještě větší výskyt astmatu u jedinců, kteří pravidelně používají čisticí spreje. Je známo, že spreje vytvářejí aerosol, který může vystavit dýchací systém chemickým látkám. Znalost fyzikálních charakteristik částic ve vzduchu, jakož i charakteristik plynné fáze, je nezbytná k určení toho, jak ovlivňují dýchací cesty a proč způsobují nepříznivé příznaky dýchacích cest. Cílem této studie bylo charakterizovat aerosoly ze sedmi různých rozprašovačů určených pro okamžité použití, a to z hlediska celkové vzdušné hmotnostní frakce, distribuce velikosti částic a tvorby nových částic z ozonových reakcí. Dalším cílem bylo vypočítat podíl depozice měřených částic.
klíčová slova: úklid - spreje - prostředky čisticí - expozice pracovníků - aerosoly - částice polétavé - velikosti - distribuce

Professional Safety - č. 9 (2019)

SUSCA, PETER T.: The influence of organizational culture in OSH / Vliv organizační kultury v BOZP
anotace: Organizační kultura má ohromný vliv na všechny prvky organizace, zejména na rozhodování. Pokud existují v této oblasti nedostatky, podporují rozhodnutí, která mohou způsobit mezery i těch nejlepších organizačních systémech a procesech. Tyto díry často vytvářejí nadměrné riziko, špatně vyvážená rozhodnutí a v konečném důsledku nežádoucí důsledky ve všech oblastech podnikání. Tento článek shrnuje a diskutuje dopady kultury na BOZP a jak může profesionál BOZP lépe porozumět, pracovat v rámci a ovlivňovat organizační kulturu.
klíčová slova: kultura organizace - kultura podniková - rozhodování - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP - odborníci BOZP

SCHROTH, LORI A.: Workplace suicide prevention / Prevence sebevražd na pracovišti
anotace: Trend sebevražd na pracovišti nebo kvůli práci vytváří potřebu, aby pracoviště posoudila dostupnost zdrojů a informační materiály na podporu duševního zdraví a wellness. I když se sebevraždy často konají mimo pracoviště, přesto se vyskytují sebevraždy způsobené problémy v zaměstnání a pracovníci se sebevražednými myšlenkami a rozpoznávání varovných signálů je klíčové.
klíčová slova: sebevraždy - pracoviště - zaměstnání - zdraví duševní - wellness - podpora zdraví

BLISS, MORGAN M. - DALTO, JEFF: Technical communication / Technická komunikace: klíčové prvky pro odborníky v oblasti bezpečnosti práce
anotace: Odborníci v oblasti BOZP často používají technickou komunikaci k předávání informací širokému okruhu diváků. Dokumenty a zprávy by měly být psány a efektivně sdělovány za použití příslušných norem. Tento článek podrobně popisuje sedm klíčových prvků, které zefektivňují technické psaní pro komunikaci v oblasti BOZP: příprava a účel projektu, struktura, publikum, grafika a vizuální tvorba, použití technologie, proces přezkumu a komunikace znalostí.
klíčová slova: komunikace - dokumentace technická - informace - sdílení - struktura - zprávy

RAGAN, PATRICK T. - CARDER, BROOKS: The happiness factor / Faktor štěstí: šťastní zaměstnanci jsou bezpečnější zaměstnanci
anotace: Faktor štěstí je skutečný a opravdu funguje. Podstatou kvality a co by mělo být podstatou moderní bezpečnostní praxe je aplikace vědy. Kognitivní psychologie nahradila behaviorismus jako dominantní pole vědecké psychologie. Výzkum v pozitivní psychologii přinesl značné množství důkazů o tom, že pozitivní vliv je hnací silou úspěchu. Blaho a štěstí zaměstnanců lze měřit a používat k zajištění směru a podpory neustálého zlepšování bezpečnostních snah.
klíčová slova: zaměstnanci - spokojenost - faktory psychosociální - psychologie - chování bezpečné

BURDGE, GAVIN F. - WU, MIAOZONG - VEAL, KILE: Evaluation of OSHA fatality investigations / Hodnocení vyšetřování úmrtnosti OSHA
anotace: Porovnání údajů americké organizace OSHA a BLS (Bureau of Labor Statistics) o úmrtích na pracovišti, ke kterým došlo v letech 2014 až 2017, ukazuje, že OSHA vyšetřila pouze jednu čtvrtina úmrtí na pracovišti hlášených BLS, ačkoli OSHA vyžaduje, aby zaměstnavatelé hlásili úmrtí pracovníků, a uvádí, že "OSHA vyšetřuje veškerá úmrtí souvisejících s prací na všech pracovištích". Procento úmrtí na pracovišti vyšetřovaných OSHA / BLS se v různých státech USA velmi liší. Vyšetřování federální OSHA mělo vyšší tresty než státní OSHA.
klíčová slova: úrazy pracovní - úmrtnost - statistiky - vyšetřování úrazů - OSHA - USA

GELLER, SCOTT E. - GELLER, KRISTA S.: Psychological science for safety success / Psychologická věda pro úspěch v bezpečnosti: část 1: jak provést užitečnější analýzu úrazů
anotace: Organizační pokusy řídit lidskou stránku bezpečnosti často chybí, protože organizace neuplatňují lekce psychologické vědy založené na důkazech. Například bezpečnost založená na chování (behavior-based safety, BBS) uplatňovaná mnoha společnostmi je v souladu s některými aplikovanými základy behaviorální vědy. Toto je první článek z třídílné série určené k výuce praktických lekcí z psychologické vědy, které mohou zlepšit lidskou dynamiku BOZP. Tento článek se zabývá výzvou provést nezaujatou, přijatelnou a užitečnou analýzu poškození majetku nebo úrazů osob.
klíčová slova: psychologie - BOZP - aspekty psychologické - analýzy - úrazy

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 5 (2019)

RÖNNBLAD, TORKEL: Precarious employment and mental health / Nejisté zaměstnání a duševní zdraví: systematický průzkum a metaanalýza dlouhodobých studií
anotace: Nejisté zaměstnání (PE) je termín používaný k popisu nestandardních forem zaměstnání charakterizovaných nízkou jistotou, které mohou mít nepříznivé účinky na duševní zdraví. Cílem tohoto průzkumu bylo systematicky přezkoumávat důkazy o účincích nejistého zaměstnání na duševní zdraví a identifikovat důležité oblasti pro další výzkum.
klíčová slova: zaměstnání dočasné - nejistota - zdraví duševní - deprese - úzkost - ochrana zdraví

ALFONSO, JOSE H. - JOHANNESSEN, HAKON A.: Self-reported skin problems and the healthy worker effect in the general working population of Norway / Hlášené kožní problémy a účinek zdravého pracovníka v obecné pracující populaci Norska: tříletá prospektivní studie
anotace: Cílem této studie bylo posoudit, zda výskyt kožních problémů v roce 2006 (výchozí rok) byl spojen s četností reakce, ukončením pracovního poměru kvůli zdravotním problémům a změnami v profesionální expozici pokožky v roce 2009. Autoři provedli tříletou prospektivní studii obecné pracující populace v Norsku. Asociace mezi výchozími ukazateli (pohlaví, věk, vzdělání, zaměstnání) a výskytem kožních problémů s četností odezvy při sledování byla hodnocena pomocí chí kvadrátového testu a bezpodmínečné logistické regrese. S bezpodmínečnou logistickou regresí byla rovněž hodnocena souvislost mezi výskytem kožních problémů na počátku léčby a ukončením pracovního poměru z důvodu zdravotních problémů a expozice kůže při sledování.
klíčová slova: nemoci kožní - dermatitidy - ekzémy - expozice profesionální - pracovníci - Norsko

KIM, KYOUNG KON: Association between shift work and suicidal ideation / Asociace mezi prací na směny a sebevražednými úmysly: údaje z korejského národního průzkumu zdraví a výživy (2008-2016)
anotace: Studie o vztahu mezi prací na směny a sebevražednými nápady jsou vzácné. Cílem této studie bylo prozkoumat dopad práce na směny na sebevražedné myšlenky pomocí reprezentativního vzorku z celé korejské pracující populace.
klíčová slova: práce na směny - směny pracovní - zdraví duševní - deprese - sebevraždy - stres - pohlaví - Jižní Korea

TUCKER, PHILIP: Associations between shift work and use of prescribed medications for the treatment of hypertension, diabetes, and dyslipidemia / Souvislosti mezi prací na směny a užíváním předepsaných léků k léčbě hypertenze, diabetu a dyslipidémie: prospektivní kohortní studie
anotace: Tato studie zkoumala souvislosti mezi prací na směny a užíváním předepsaných léků - antihypertenziv, léků snižujících lipidy a antidiabetik. Výsledky poukazují na důležitost lékařského dohledu nad směnnými pracovníky, zejména ve věku 40-49 let, ale také ve starších věkových skupinách.
klíčová slova: nemoci kardiovaskulární - nemoci srdeční - léky - faktory rizikové - práce na směny - práce v noci - směny pracovní

PETERMAN, JAMES E.: A cluster randomized controlled trial to reduce office workers' sitting time / Klastrová randomizovaná řízená studie zkracující dobu sezení u administrativních pracovníků: vliv na výsledky produktivity
anotace: Cílem této studie bylo posoudit dopad intervence Stand Up Victoria - vícesložkové intervence na pracovišti, který úspěšně snížil dobu sezení na pracovišti a měl vliv na produktivitu v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.
klíčová slova: práce vsedě - sezení - kanceláře - intervence - pracoviště - produktivita

WAHLSTRÖM, VIKTORIA: Effects of a multicomponent physical activity promoting program on sedentary behavior, physical activity and body measures / Účinky vícesložkového programu podporujícího fyzickou aktivitu na sedavé chování, fyzickou aktivitu a tělesné míry: longitudinální studie v různých typech kanceláří
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat účinky vícesložkového programu podporujícího fyzickou aktivitu Studie Active Office Design (AOD) na sedavé chování, fyzickou aktivitu a tělesné míry v různých typech kanceláří. Studie byla realizována na vybrané dílčí skupině 86 účastníků ze severního Švédska.
klíčová slova: práce vsedě - sezení - kanceláře - aktivity fyzické - intervence - pracoviště - podpora zdraví - studie - Švédsko

IOANNOU, SAVI: Occupational exposures to disinfectants and pre-diabetes status among active nurses in Cyprus / Profesionální expozice dezinfekčním prostředkům a stav před diabetem u aktivních sester na Kypru
anotace: Ve dvou kyperských nemocnicích byla navržena průřezová studie, aby (i) prozkoumala možnou souvislost mezi expozicí dezinfekčním prostředkům/trihalomethanům (THM) s hladinami glykosylovaného hemoglobinu (HbA1c) v místě péče mezi aktivními sestrami a (ii) identifikovala hlavní determinanty metabolického rizika před diabetem u aktivních sester na Kypru.
klíčová slova: sestry zdravotní - expozice profesionální - prostředky dezinfekční - dezinfekce

MARK-REEUWIJK, KERSTIN G. VAN DER: Health and prolonging working lives / Zdraví a prodloužení pracovního života: poradní zpráva Nizozemské rady pro zdraví
anotace: Nizozemská rada pro zdraví doporučila vládě, aby se zaměřila na intervence na podporu pracovníků při prodloužení jejich pracovního života, jakož i na zlepšení provádění těchto intervencí. Vzhledem k velké rozmanitosti zdraví ve vyšším věku a vzhledem ke vzdělanosti bylo dále doporučeno prozkoumat, zda flexibilní důchodové systémy lépe vyhovují této rozmanitosti. Tento dokument shrnuje hlavní zjištění a doporučení poradní zprávy o zdraví a prodloužení pracovního života, kterou požadoval nizozemský ministr sociálních věcí a zaměstnanosti.
klíčová slova: zdraví - kvalita života - zaměstnanost - nezaměstnanost - zdraví duševní - nemoci chronické - důchod starobní - schopnosti pracovní - neschopnost pracovní - populace - Nizozemí

Sicher ist Sicher - č. 9 (2019)

BAEHR, ADELINA - FIGGEN, MARTIN - MEICHSNER, JASMIN: Psychische Belastungen und Gefährdungsbeurteilung / Psychický stres a hodnocení rizik: učiňte práci zdravou pomocí metody moderované skupinové diskuze
anotace: Téměř žádné téma bezpečnosti práce není spojeno s tolika nejistotami, jako je psychický stres při práci. Obzvláště malé podniky a mikropodniky s méně než 50 zaměstnanci mají s tímto tématem problémy. Údaje ze společné německé strategie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (2013-2018) ukazují, že pouze jedna z pěti společností této velikosti má vlastní údaje o hodnocení rizik duševního stresu. Ke zlepšení této situace by měla přispět metoda moderované skupinové diskuze. Výsledky skupinové diskuze vedené moderátorem jsou totiž velmi cenným přínosem pro řešení psychického stresu. Autoři podrobně popisují tuto metodu, její přípravu a roli moderátora (jak správně vést skupinu a postupovat v daném tématu, aby se došlo ke konkrétním výsledkům a řešením, které půjdou implementovat do strategie).
klíčová slova: stres - zátěž psychická - BOZP - podniky malé - mikropodniky - diskuse - hodnocení rizik - řízení rizik - metody

MARTINI, SILKE: Konfliktkultur in Organisationen / Kultura řešení konfliktů v organizacích: duševní stres, sociální konflikty a společenská odpovědnost
anotace: Cíle prevence společnosti jsou i nadále zaměřeny na ochranu zdraví zaměstnanců, zejména s ohledem na nárůst duševního stresu. V roce 2018 v Německu onemocněl v důsledku duševní choroby jeden z každých 18 pracovníků. Celkem bylo postiženo 2,2 milionu lidí. Od roku 1997 se počet dní ztracených v důsledku deprese nebo poruch přizpůsobení více než ztrojnásobil. Duševní choroba tak zde byla v loňském roce na třetím místě typů nemocí. Autorka popisuje interakci pracovních podmínek firem a sociálního chování. Konstatuje, že je důležité rozpoznat tyto vztahy a ovlivnit je v kontextu kultury řešení konfliktů v provozu tak, aby duševní stres způsobený okolnostmi práce byl co nejvíce minimalizován. Zabývá se i otázkami, jak změnit pohled na konflikty (rozpoznat konfliktní oblasti ve firmách, organizace práce, personální zabezpečení, strukturování pracovněprávních vztahů, chování vedení).
klíčová slova: stres - zdraví duševní - zátěž psychická - konflikty - kultura firemní - podmínky pracovní - chování

Sondy revue - č. 9 (2019)

ZRUTSKÝ, JAROMÍR: Zákaz požívání alkoholických nápojů a kouření na pracovištích podle zákoníku práce
anotace: Připomenutí právní úpravy, která upravuje problematiku kouření na pracovišti a zákazu používání alkoholických nápojů.
klíčová slova: kouření - alkohol - pracoviště - ochrana zdraví - povinnosti - zaměstnanci - zaměstnavatelé - zákoník práce

STANĚK, EVŽEN: Konec levné práce je úspěšný, přicházejí i nová témata
anotace: Kampaň Konec levné práce běží úspěšně již pátým rokem. Pozitivně ovlivnila zejména růst platů a mezd v ČR. Jde v ní však i o zlepšování podmínek zaměstnanců. Autor se ptal 4 předsedů odborových svazů, jak v jejich oboru působení dosud tato kampaň pomáhala, případně jaká nová témata pro ně byla užitečná.
klíčová slova: práce - podmínky pracovní - zaměstnanci - kampaně - odbory

STANĚK, EVŽEN: Zaměstnanci v odměňování bodovali, levná práce ale nekončí
anotace: Uplynulá léta charakterizovaná silnou poptávkou po pracovní síle nepřinesla jen historická minima v počtu nezaměstnaných. Výsledkem jsou i další změny na trhu práce, mimo jiné v odměňování zaměstnanců a v nových formách zaměstnávání. Zejména narostl počet lidí zaměstnávaných prostřednitcvím tzv. digitálních platforem.
klíčová slova: trh práce - změny - digitalizace - formy práce - odměňování

DANDOVÁ, EVA: Pracovní cesta
anotace: Podle definice pojmu "pracovní cesta" se pracovní cestou rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal.
klíčová slova: cesty pracovní - zaměstnanci - zaměstnavatelé

STANĚK, EVŽEN: Posíleno postavení zaměstnanců i odborů
anotace: Významným prvkem, který ovlivňuje postavení zaměstnanců a vyjednávací pozici odborových organizací v jednotlivých odvětvích a podnicích, jsou kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS). Na rok 2019 z celkového počtu 30 odborových svazů sdružených v ČMKOS tyto smlouvy uzavřelo 14 odborových svazů. Některé KSVS však byly uzavřeny již v dřívějších letech s účinností na více let včetně roku 2019.
klíčová slova: odbory - smlouvy kolektivní

SMEJKALOVÁ, KATEŘINA: Platformová práce je v Česku rozšířenější než jinde v Evropě
anotace: Nový průzkum The platformisation of Work představený v červenci a provedený na popud Masarykovy demokratické akademie, zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR a bruselské Foudations for European Progressive Studies výzkumníky z univerzity v britském Hertfordshiru poprvé ukazuje, jak rozšířený je v Česku nový typ práce umožněný digitálními technologiemi. Bezmála polovina dospělé populace (44,2%) již někdy vykonávala nárazovou či jednorázovou práci zprostředkovanou digitálním způsobem, tedy s pomocí internetových stránek či mobilních aplikací souhrnně nazývaných "digitální platformy". Jejich nejznámějším příkladem je u nás třeba taxislužba Uber či portál LidskaSila.cz.
klíčová slova: platformy - digitalizace - technologie digitální - formy práce - průzkumy

Travail et Sécurité - č. 807 (2019)

LARROQUE, DAMIEN: Quand la ventilation dépoussiére le tri / Ventilace při třídění
anotace: Recyklace stavebního odpadu je velmi náročný proces z hlediska pracovních podmínek. V průběhu procesu se uvolňuje množství prachu - při příjezdu nákladních automobilů, během vykládky, drcení, skladování. Na příkladu francouzského podniku Premys je popsáno jako řešení prašnosti strategické umístění mlhovače, který zvlhčuje odpad a hotové výrobky, omezuje suspendaci částic, a tím zlepšuje ruční třídění.
klíčová slova: prach - třídění - odpady - ventilace - rizika - stavebnictví - recyklace

Travail et Sécurité - č. 808 (2019)

DELAVAL, KATIA: Ce qui bénéficie aux salariés rapporte á l'entreprise / Jaké výhody představují zaměstnanci pro podnik?
anotace: Zohlednění zdraví zaměstnanců by nemělo být považováno za "břemeno" ovlivňující výkonnost společnosti. Přístup a postupy prevence profesních rizik, pokud zahrnují všechny zaměstnance, mohou být motorem celkového výkonu. Výkonnost podniku se zvyšuje zejména uplatněním mobilizace dovedností zaměstnanců, zlepšením kvality lidských vztahů a kvality organizace a pracovního prostředí. Toto téma vybrala Národní agentura pro zlepšení pracovních podmínek jako letošní stěžejní téma týdne kvality života.
klíčová slova: kvalita života - podmínky pracovní - prevence rizik - zaměstnanci

Zpravodaj SÚIP - č. 2 (2019)

MENŠÍKOVÁ, KAROLÍNA: Diskriminace a nerovné zacházení v kontrolní činnosti orgánů inspekce práce
anotace: Státní úřad inspekce práce a jednotlivé oblastní inspektoráty práce se již několik let zaměřují na kontroly rovného zacházení a zákazu diskriminace, v posledních letech se pak soustřeďují speciálně také na kontroly rovného odměňování mužů a žen, které probíhají mimo jiné v souvislosti s projektem známým pod názvem 22 % K ROVNOSTI.
klíčová slova: inspekce práce - činnosti kontrolní - diskriminace - příležitosti rovné - zacházení rovné

KREJČOVÁ, HANA: Mzda a plat
anotace: Oblastní inspektoráty práce v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. k) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, poskytují zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a podmínek. V praxi se inspektoři velmi často setkávají s dotazy ohledně odměňování, přičemž tázajícímu není zcela jasné, zda je odměňován mzdou nebo platem. Pojmy mzda a plat definuje ustanovení § 109 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
klíčová slova: mzdy - platy - odměňování - inspekce práce

LANT, RADEK: Bezpečnost práce v dřevozpracujícím průmyslu
anotace: Z kontrolní činnosti v roce 2018 zaměřené především na stav a úroveň dodržování bezpečnostních předpisů při práci v dřevozpracujícím průmyslu bylo zjištěno, že u zaměstnavatelů s menším počtem zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) dochází velmi často k podcenění pracovního rizika a nedodržování pracovních postupů. V případě některých OSVČ byly tyto nedostatky shledávány nejčastěji v souvislosti s neznalostí právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a přesvědčením, že se na ně tyto požadavky nevztahují. Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře se zákonnými povinnostmi na úseku zajištění bezpečnosti práce při práci v dřevozpracujícím průmyslu.
klíčová slova: průmysl dřevozpracující - bezpečnost práce - BOZP - inspekce práce - činnosti kontrolní

ŘEHOŘ, ROMAN: Novinky v oblasti zastřeného zprostředkování zaměstnání
anotace: Zákonem č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, bylo do českého právního systému s účinností ode dne 29. 7. 2017 ukotveno ustanovení, které nově definuje zastřené zprostředkování zaměstnání. Podle této definice se pro účely zákona o zaměstnanosti rozumí zastřeným zprostředkováním zaměstnání činnost právnické osoby nebo fyzické osoby, spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona.
klíčová slova: zaměstnávání - zprostředkování zaměstnání

DOHNAL, PAVEL: Nedostatky v bezpečnosti práce zjišťované při provozu plynových zařízení v pěstitelských pálenicích
anotace: Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj provedl od srpna 2018 do února 2019 v Olomouckém kraji celkem 14 kontrol se zaměřením na bezpečnost práce při provozování pěstitelských pálenic, kde pro otop destilačních kotlů je používán zemní plyn. Celkem bylo zjištěno 230 nedostatků, tj. cca 16,4 zjištěných nedostatků na kontrolu.
klíčová slova: pěstitelství - zařízení plynová - provoz - bezpečnost práce - inspekce práce - činnosti kontrolní

HORÁČKOVÁ, ALENA: (Ne)bezpečný svět chemie
anotace: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí uspořádal v prvním čtvrtletí tohoto roku další z již tradičních dětských výtvarných soutěží. Nová soutěž dostala název (NE)BEZPEČNÝ SVĚT CHEMIE, protože tematicky vycházela ze záměrů kampaně Evropské agentury pro BOZP na období 2018–2019 s názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou. Cílem těchto akcí je zvýšit povědomí o nebezpečných látkách a o rizicích, která představují, a věnovat pozornost účinnému řízení rizik a osvědčeným (a správným) postupům při zacházení s těmito látkami.
klíčová slova: látky nebezpečné - látky chemické - soutěže - děti - kampaně

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail