Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2019/7

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz  nebo na telefonním čísle +420 221 015 836. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

 

112 - č. 7 (2019)

BauPortal - č. 4 (2019)

Chemické listy - č. 4 (2019)

Chemické listy - č. 7 (2019)

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 3 (2019)

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 7 (2019)

KANbrief - č. 2 (2019)

MM Průmyslové spektrum - č. 7 (2019)

Moderní řízení - č. 5 (2019)

Moderní řízení - č. 6 (2019)

Professional Safety - č. 7 (2019)

Références en Santé au Travail - č. 158 (2019)

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 4 (2019)

Sondy revue - č. 7 (2019)

Spektrum - č. 1 (2019)

Travail et Sécurité - č. 806 (2019)

 

 

112 - č. 7 (2019)

ŠENKÝŘ JANSOVÁ, IRENA: Mimořádné události řešené na úrovni Evropské unie
anotace: V posledních letech jsou prioritním tématem v oblasti civilní ochrany Evropské unie (EU) lesní požáry. Toto téma se stále promítá v oblasti prevence, připravenosti a odezvy v rámci Mechanismu civilní ochrany Unie (Mechanismus). Vzhledem ke každoročnímu počtu lesních požárů se zájem EU jeví oprávněným. EU se zaměřuje nejen na hašení lesních požárů na území členských států Mechanismu, ale také na území dalších států. Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) se v měsíci květnu věnovalo dvěma rozsáhlým lesním požárům, které zasáhly území Guatemaly a Izraele. Rovněž také cyklonu Fani, který zasáhl východní pobřeží Indie.
klíčová slova: události mimořádné - katastrofy přírodní - ochrana civilní - Evropská unie - požáry - pomoc

BauPortal - č. 4 (2019)

KNUSCHKE, PETER - POHRT, UTE: Schutz vor solarer UV-Strahlung hinsichtlich der Arbeitssicherheit / Ochrana proti slunečnímu UV záření: výzkumný projekt na snížení vystavení slunečnímu záření pomocí ochranných přileb
anotace: Rakovina kůže způsobená slunečním UV zářením je v Německu nemocí z povolání BK 5103. Důležitou roli zde hraje ochranná helma, která kromě svého původního účelu má za cíl také snížení vystavení slunečnímu UV záření hlavy. Tato oblast těla vyvíjí 80% karcinomu z dlaždicových buněk a 90 % karcinomu z bazálních buněk. Autoři v článku shrnují výsledky projektu, který se zabýval tím, do jaké míry jsou různé varianty ochranných přileb schopny snížit vystavení UV záření a do jaké míry jsou nutná další opatření na ochranu před sluncem (včetně pokožky těla).
klíčová slova: záření ultrafialové - záření sluneční - ochrana hlavy - helmy ochranné - projekty - výzkum - opatření bezpečnostní

MERZ, BERND: Psychische Gesundheit im Fokus / Duševní zdraví v centru pozornosti: současné analýzy studií na evropské úrovni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví
anotace: Stavebnictví má velký význam pro evropské hospodářství (14,5 milionů pracovních míst s podílem 8,9 % celkového hrubého domácího produktu EU). Zároveň je toto odvětví spojeno s mnoha riziky, což opět vyžaduje existenci a řádné provádění zdravých politik v oblasti BOZP včetně právního rámce pro bezpečnost práce ve stavebnictví. Podle údajů Eurostatu více než pětina všech vážných pracovních úrazů ve stavebnictví se děje v členských státech EU. Aby bylo možné účinně čelit pracovním rizikům, je třeba čelit novým výzvám v tomto odvětví (vyšší úroveň mobility v práci, zvyšování věku pracovních sil, digitalizace, větší složitost organizace práce atd.), které ovlivňují důležité změny ve stavebnictví a jeho pracovním prostředí. Autor popisuje vývoj evropského pracovního trhu ve stavebnictví, stručné zprávy z jednotlivých zemí EU a výsledky německého projektu Duševní zdraví v odvětví stavebnictví. Konstatuje, že k některým výsledným trendům patří i méně stabilní pracovní vztahy, rostoucí míra zastaralých dovedností na pracovišti a větší význam duševního stresu v této oblasti. Závěrem uvádí doporučení pro aktéry v EU v oblasti stavebnictví.
klíčová slova: stavebnictví - BOZP - bezpečnost práce - Evropská unie - zdraví duševní - studie - trendy

MERZ, BERND: Verantwortlichkeit für den Arbeitsschutz auf der Baustelle / Odpovědnost za bezpečnost při práci na staveništi
anotace: Autor uvádí, že frekvence nehod na staveništích je více než dvojnásobná než u všech ostatních pracovních míst. Téměř 2/3 nehod na staveništi se děje z důvodu plánovacích a organizačních nedostatků. Vzhledem k tomu, že se na stavebních projektech podílí velký počet lidí a institucí, musí být odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci definována nebo rozdělena v souladu s právními požadavky. V zásadě se rozlišují povinnosti architekta nebo projektanta, dodavatele, klienta a podnikatelské povinnosti, které autor ve stručnosti popisuje.
klíčová slova: staveniště - bezpečnost práce - BOZP - pracoviště - ochrana zdraví - odpovědnost

Chemické listy - č. 4 (2019)

HOLZHAUSER, PETR - MATUŠKA, RADEK: Použití chemických látek při výuce a v rámci volnočasových aktivit žáků mladších 15 let
anotace: Tento příspěvek si klade za cíl seznámit širokou veřejnost, zejména pak učitele ZŠ a víceletých gymnázií, organizátory chemických olympiád, kroužků a dalších volnočasových aktivit, se současným stavem legislativy, které se týkají nakládání s chemickými látkami, a pozitivním výčtem uvést ty látky, se kterými mohou pracovat žáci mladší 15 let, včetně zásad bezpečnosti práce.
klíčová slova: látky chemické - chemie - výuka - žáci - školy základní - školy střední - bezpečnost

Chemické listy - č. 7 (2019)

HOLZHAUSER, PETR - MATUŠKA, RADEK: Použití chemických látek při výuce a v rámci volnočasových aktivit žáků ve věku 15–18 let
anotace: Použití chemických látek při výuce žáků mladších 15 let bylo obsahem předcházejícího příspěvku (č. 4/2019). Na něj navazuje tento příspěvek, který si klade za cíl seznámit širokou veřejnost, zejména pak učitele středních škol a organizátory Chemické olympiády, kroužků a dalších volnočasových aktivit se současným stavem legislativy a uvést skupiny látek, se kterými mohou pracovat žáci ve věku 15 až 18 let.
klíčová slova: látky chemické - chemie - výuka - studenti - žáci - školy střední - bezpečnost

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 3 (2019)

CARDOSO, MICHELLE: Ergonomic evaluation of a new truck seat design / Ergonomické hodnocení nového designu sedadel pro nákladní vozidla: terénní studie
anotace: Bylo provedeno posturální hodnocení profesionálních řidičů nákladních vozidel s licencí, aby se byly stanoveny ergonomické výhody prototypu sedadla nákladního automobilu ve srovnání se standardním sedadlem. Bylo přijato dvacet řidičů kamionů s licencí na výkon povolání, kteří prováděli 90minutovou jízdu. Postoje byly hodnoceny pomocí akcelerometrů a systému mapování tlaku opěradla a sedadla. Subjektivní měření nepohodlí bylo sledováno pomocí dvou dotazníků: hodnocení vnímaného nepohodlí (RPD) a dotazníku nepohodlného sezení v automobilu (ASDQ). Prototyp poskytoval několik posturálních výhod pro komerčně certifikované řidiče kamionů, stejně jako pro mladou a zdravou populaci.
klíčová slova: řidiči z povolání - automobily nákladní - sedadla - hodnocení ergonomické - design - polohy pracovní - nepohodlí

CARDOSO, MICHELLE: A pre/post evaluation of fatigue, stress and vigilance amongst commercially licensed truck drivers performing a prolonged driving task / Pre/post hodnocení únavy, stresu a ostražitosti mezi řidiči kamionů s licencí, kteří řídí dlouhou dobu
anotace: Hlavním účelem této výzkumné studie bylo zhodnotit změny únavy, stresu a ostražitosti u řidičů nákladních vozidel s licencí, kteří se podílejí na dlouhodobém řízení. Sekundárním účelem bylo zjistit, zda by nové ergonomické sedadlo mohlo pomoci při dlouhodobé jízdě snížit fyzickou i kognitivní únavu. Byla hodnocena dvě různá sedadla pro nákladní vozidla: průmyslové standardní sedadlo a nový prototyp sedadla pro nákladní vozidla.
klíčová slova: řidiči z povolání - stres - únava - pozornost - automobily nákladní - sedadla - hodnocení ergonomické

AHMADI, OMRAN: Validity and consistency assessment of accident analysis methods in the petroleum industry / Posouzení platnosti a konzistence metod analýzy nehod v ropném průmyslu
anotace: Analýza nehod je hlavním aspektem vyšetřování nehod. Zahrnuje metodu spojování různých příčin procedurálním způsobem. Proto je důležité používat platné a spolehlivé metody pro vyšetřování různých příčinných faktorů nehod, zejména těch pozoruhodných. Cílem této studie bylo významně posoudit přesnost (index citlivosti [SI]) a konzistenci šesti nejčastěji používaných metod analýzy nehod v ropném průmyslu.
klíčová slova: nehody pracovní - události mimořádné - příčiny - analýzy nehod - metody - porovnání - průmysl ropný

WANG, YANQING: Interactive mechanism of working environments and construction behaviors with cognitive work analysis / Interaktivní mechanismus pracovních prostředí a chování na staveništi s kognitivní analýzou práce: případová studie instalace výtahu
anotace: Nebezpečné chování je hlavním faktorem nehod a pracovní prostředí výrazně ovlivňuje chování. Jen málo studií se však zaměřilo na podrobné mechanismy pro řešení nebezpečného chování vyplývajícího z environmentálních omezení. Cílem této studie je vymezit tyto mechanismy pomocí kognitivní pracovní analýzy (CWA) pro případovou studii instalace výtahu. Instalace výtahu byla vybrána z toho důvodu, že zahrnuje činnosti prováděné ve výškách: pády z výšek zůstávají hlavní příčinou úmrtnosti u stavebních dělníků. Tato studie přijímá smíšený výzkumný přístup založený na třech fázích metodologie výzkumu. Tento výzkum dekonstruuje podrobnosti pracovního prostředí, rozhodovací procesy pracovníků, zvolené strategie za daných podmínek prostředí a koncepční model chování pracovníků, který společně zobrazuje mechanismy prostředí a chování. Použitím CWA ve stavebnictví lze snadno identifikovat environmentální omezení a generovat cílené technické návrhy.
klíčová slova: chování nebezpečné - prostředí pracovní - analýzy práce - stavebnictví - výtahy - instalace - příklady

DIANAT, IMAN - ASADOLLAHI, SOUDABEH - NEDAEI, MOEIN: Evaluation of design alternatives for sewing scissors with respect to hand performance, discomfort and usability / Vyhodnocení návrhových alternativ pro šicí nůžky s ohledem na výkon ruky, diskomfort a použitelnost
anotace: Byly zkoumány účinky tří přepracovaných modelů šicích nůžek na měření výkonnosti rukou, diskomfortu a použitelnosti a výsledky byly porovnány s výsledky konvenčních nůžek. Byly provedeny úpravy na nůžkové klice s důrazem na neutrálnější polohy zápěstí (ohnutá rukojeť - model A), korekce polohy a pohybů palce (model B) a snížení nepohodlí rukou/prstů (model C) při práci s nástrojem. Výsledky ukázaly některá zlepšení v ruce, svalové námaze, použitelnosti a nepohodlí s modelem B ve srovnání s konvenčním modelem. U modelu C byl zaznamenán lepší výkon a použitelnost a menší nepohodlí ve srovnání s konvenčním modelem. Výsledky naznačují, že korekce polohy a pohybu palce (model B) nebo dokonce snížené nepohodlí rukou/prstů (model C) jsou možná důležitějšími úvahami v designu nůžek než vylepšené držení těla zápěstí (model A) pro zlepšení výkonu a použitelnosti uživatelů.
klíčová slova: nástroje ruční - design - nůžky - rukojeti - tvarování - ruce - zátěž pracovní

HAMID, ALMAS: Comparative assessment of respiratory and other occupational health effects among elementary workers / Srovnávací hodnocení respiračních a jiných účinků na zdraví u pracovníků se základním vzděláním
anotace: Tato studie byla provedena za účelem posouzení rizik, kterým čelí pracovníci se základním vzděláním a provádějící jednoduché rutinní pracovní úkoly. U 150 respondentů bylo provedeno dotazníkové šetření a respirační funkční test (spirometrie). Hlavní zjištěná rizika souvisela s použitím ostrých předmětů, zvedáním těžké váhy, tepelně drsnými podmínkami, prací ve výškách, vibracemi celého těla, chemikáliemi, patogeny, zvýšenou hladinou hluku a omezeným pracovním prostorem. Pracovníci trpěli příznaky horních a dolních dýchacích cest, zažívacími problémy, optickými a muskuloskeletálními problémy atd. Výsledky studie ukazují, že expozice v zaměstnání může výrazně ovlivnit poškození dýchacího systému a přispět k dalším nemocem mezi těmito pracovníky. Studie doporučuje použití vhodného ochranného vybavení a pravidelného lékařského vyšetření k včasnému rozpoznání jakéhokoli zdravotního rizika, aby bylo možné provést včasné intervence pro účinné řízení.
klíčová slova: pracovníci - vzdělání nízké - zkušenosti - rizika pracovní - rizika zdravotní - hodnocení rizik - stavebnictví

VIJENDREN, ANANTH: Effects of prolonged microscopic work on neck and back strain amongst male ENT clinicians and the benefits of a prototype postural support chair / Účinky dlouhodobé mikroskopické práce na namáhání krku a zad mezi klinickými lékaři a výhody prototypu posturální podpůrné židle
anotace: Muskuloskeletální bolest je běžným pracovním rizikem, se kterým se setkávají chirurgové. Chirurgové ušní, nosní a krční (ORL) jsou náchylní k bolesti krku a zad díky pravidelné dlouhodobé mikroskopické práci. Autoři provedli jsme prospektivní pilotní studii s cílem prozkoumat účinky trvalé mikroskopické práce na krk a záda, její korelaci s chirurgickými zkušenostmi a posoudit přínosy prototypu posturální podpůrné židle (PSC) u 10 mužských klinických ORL lékařů. Autoři zjistili jsme, že nárůst chirurgických zkušeností koreloval s časem potřebným k únavě a bolesti krku a zad. Židle PSC významně zpozdil bolestivé pocity krku a také eliminoval rozdíl pozorovaný mezi měnící se dle odsloužených let lékařů.
klíčová slova: chirurgové - operace - onemocnění muskuloskeletální - polohy těla - držení - židle

JAPUNDŽIĆ, IVA - LUGOVIĆ-MIHIĆ, LIBORIJA: Skin reactions to latex in dental professionals / Reakce kůže na latex u zubařů: první chorvatská data
anotace: Cílem studie bylo zjistit výskyt nežádoucích kožních reakcí na latex u zubních profesionálů a studentů Školy zubního lékařství v Záhřebu v Chorvatsku. Výzkum zahrnoval 444 účastníků, z nichž 200 souhlasilo s podstoupením kožního prick testu (SPT). Všichni účastníci odpověděli na dotazník, ve kterém byli tázáni na výskyt kožních lézí, trvání expozice latexu, lokalizaci kožních lézí a symptomů. Poté byla provedena statistická analýza dotazníku a výsledky testů.
klíčová slova: latex - rukavice - kůže - nemoci z povolání - dermatitidy - lékaři zubní - studenti

NORVAL, MAXIME: Operational leeway in work situations / Provozní prostor v pracovních situacích: zvažují nástroje pro ergonomické posuzování rizik operační prostor pro analýzu úloh?
anotace: Tato studie ukazuje, že informace o operačním prostoru jsou omezeny v původních článcích nástrojů pro ergonomické posuzování rizik pro prevenci poruch pohybového aparátu. Podkladové teoretické modely nástrojů nezohledňují ukazatele operativní volnosti a nemohou určit dostatečnost situační operační volnosti v pracovní situaci. V důsledku toho byla přehlížena regulace činnosti, která zajišťuje výkonnostní cíle a zdraví jednotlivce. Jedním z důvodů tohoto nedostatku je nedostatek literatury týkající se ukazatelů situačního provozního prostoru. Definování ukazatelů pro tento koncept by bylo inovací v přístupu k prevenci rizik MSD. Empirický vývoj koncepce situačního provozního prostoru v nástrojích pro posuzování rizik by pomohl pokročit v současném přístupu k prevenci MSD. Tato studie proto navrhuje ukazatele situačního provozního prostoru, aby se zvýšila reprezentativnost a spolehlivost nástrojů pro posuzování rizik pro MSD.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - prostory pracovní - hodnocení rizik - nástroje - analýzy práce

THEPAKSORN, PHAYONG: Occupational noise exposure and hearing defects among sawmill workers in the south of Thailand / Profesionální expozice hluku a poruchy sluchu mezi pracovníky na pilách na jihu Thajska
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat expozici hluku při práci a poruchy sluchu mezi pracovníky pilařských závodů na jihu Thajska. Zúčastnilo se jich 700 dělníků, z toho 335 (47,9%) mužů. Průměrný věk pracovníků pily byl 33,5 let (SD 10,2) a více než 60% bylo mladších 35 let; 75,1% pracovníků mělo méně než 5 let praxe. Pouze asi jeden ze čtyř pracovníků (25%) byl vyškolen v používání osobních ochranných prostředků (OOP) a polovina účastníků nikdy OOP při práci neměla nebo je používala jen zřídka. Míra prevalence hlukem indukované ztráty sluchu (NIHL) byla 22,8% (N = 42). Pracovníci mužského pohlaví měli výrazně vyšší riziko než zaměstnankyně (poměr šancí [OR] = 2,21). Pracovníci starší 25 let měli pro NIHL (OR = 3,51-12,42) významně vyšší rizika než pracovníci mladší 25 let. Pracovníci pily měli vyšší riziko pro NIHL než administrativní pracovníci (OR = 3,07).
klíčová slova: hluk - expozice pracovníků - ztráta sluchu - poškození zdraví - nemoci z povolání - pily - Thajsko - průmysl dřevozpracující

YAN, SHENGYUAN: Driver's mental workload prediction model based on physiological indices / Model predikce mentální pracovní zátěže řidiče založený na fyziologických ukazatelích
anotace: Vývoj modelu včasného varování, který předpovídá duševní pracovní zatížení řidiče (MWL), je kritický a užitečný, zejména pro nové nebo méně zkušené řidiče. Cílem této studie je prozkoumat korelaci mezi MWL nových řidičů a jejich pracovní výkonností, pokud jde o počet chyb. Kromě toho se ke stanovení predikčního modelu MWL řidiče na základě subjektivního hodnocení (index zatížení úloh NASA [NASA-TLX]) a šesti fyziologických ukazatelů používá skupinová metoda zpracování dat. Očekává se, že navrhovaný model poskytne referenční hodnotu MWL pro nové řidiče poskytnutím fyziologických indexů, a lze navrhnout plány jízd, aby se udržela odpovídající zátěž MWL a zlepšil se pracovní výkon řidiče.
klíčová slova: řidiči z povolání - zátěž mentální - zátěž pracovní - fyziologie - ukazatele - predikce - simulátory - výkon pracovní

ENCRENAZ, GAËLLE: Psychosocial risks in small enterprises / Psychosociální rizika v malých podnicích: zprostředkovatelská role vnímaných pracovních podmínek ve vztahu mezi velikostí podniku a úzkostnými nebo depresivními obdobími pracovníků
anotace: Vztahu mezi velikostí podniku a psychosociálními pracovními podmínkami byla zatím věnována jen malá pozornost, ale některá zjištění naznačují, že podmínky jsou v malých podnicích příznivější. To by mohlo mít pozitivní dopad na duševní zdraví pracovníků. Cílem této studie bylo otestovat zprostředkující účinek vnímaných pracovních podmínek ve vztahu mezi velikostí podniku a úzkostnými nebo depresivními obdobími u pracovníků.
klíčová slova: faktory psychosociální - prostředí pracovní - rizika psychosociální - podniky malé - zdraví duševní - stres pracovní - deprese

MORROW, RACHEL - BROUGH, PAULA: "It's off to work we go!" / "Razíme do práce!": vztah mezi člověkem a prostředím a jejich účinek u manažerských a administrativních pracovníků v dolech
anotace: Velmi záleží na vztahu mezi pracovníkem a prostředím, kdy jeho nekompatibilita vede často ke stresům. Cílem studie bylo zjistit účinek různých aspektů vztahu včetně zaujetí, pracovního komfortu atd. na specifickém vzorku manažerských a administrativních pracovníků v dolech.
klíčová slova: doly - pracovníci - administrativa - manažeři - prostředí pracovní - vlastnosti - osobnosti - pohoda pracovní - angažovanost - stres pracovní

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 7 (2019)

KIRK, KATHERINE M. - LOGAN, MICHAEL B.: Exposures to air contaminants in compartment fire behavior training (CFBT) using particleboard fuel / Expozice vzdušným kontaminantům při výcviku chování hasičů v požárním oddělení (CFBT) pomocí dřevotřískových paliv
anotace: Hasiči jsou vystaveni různým produktům spalování během provozních požárů, ale také během výcviku, kdy je simulován skutečný požár. V rámci probíhajícího projektu zkoumajícího provozní a výcviková prostředí hasičů měřila tato studie koncentraci těkavých organických sloučenin a kyselých plynů v atmosféře mimo a uvnitř konstrukčních hasičských kompletů, které nosili instruktoři během výcviku chování hasičů při použití dřevotřískových desek jako paliva.
klíčová slova: hasiči - plyny - sloučeniny organické - látky těkavé - benzen - formaldehyd - expozice profesionální - požáry

KREIS, KRISTINE: Costs of isocyanate-related occupational diseases / Náklady na nemoci z povolání související s izokyanáty: systematický průzkum
anotace: I když se izokyanáty stále častěji používají při výrobě a expozice pracovníků izokyanátům je obecně považována za jednu z nejčastějších příčin nemocí plic a kůže, o ekonomickém zatížení postiženého jedince a společnosti je známo málo. Tato studie poskytuje přehled o nákladech na nemoci z povolání souvisejících s izokyanáty. Autoři provedli systematickou literární rešerši studií v elektronických databázích Německého institutu zdravotnické dokumentace a informací a Kanadského centra pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
klíčová slova: izokyanáty - nemoci z povolání - nemoci dýchacích cest - nemoci kožní - náklady - důsledky ekonomické

SEO, YONGSUK: Heat stress assessment during intermittent work under different environmental conditions and clothing combinations of effective wet bulb globe temperature (WBGT) / Posouzení tepelné zátěže při přerušované práci kombinací různých podmínek prostředí a oděvu při efektivní teplotě kulové žárovky (WBGT)
anotace: Tato studie zkoumala, zda různé kombinace teploty okolního prostředí a relativní vlhkosti pro efektivní teplotu kulové žárovky, ve spojení se dvěma různými úrovněmi faktorů přizpůsobení oděvu, vyvolávají podobnou úroveň tepelného stresu, která je v souladu se současnými směrnicemi o mezních tepelných hodnotách.
klíčová slova: zátěž tepelná - stres tepelný - teplo - teplota - hodnoty mezní - žárovky

BERGMAN, MICHAEL S.: Assessment of respirator fit capability test criteria for full-facepiece air-purifying respirators / Posouzení kritérií zkoušky způsobilosti pro obličejové vzduch čisticí respirátory
anotace: Mezinárodní podvýbor ASTM International pro ochranu dýchacích orgánů v současné době vyvíjí konsenzuální normu pro posuzování kritérií způsobilosti obličejových respirátorů na čištění vzduchu. Cílem této studie bylo zhodnotit, zda testovací metody vyvinuté pro polomasky lze přiměřeně aplikovat na obličejové respirátory čisticích vzduch.
klíčová slova: ochrana dýchadel - respirátory - polomasky - hodnocení - kritéria - způsobilost - normy mezinárodní

KAHVECI, ZAFER - KILINC-BALCI, F. SELCEN - YORIO, PATRICK L.: Critical investigation of glove-gown interface barrier performance in simulated surgical settings / Kritické zkoumání výkonnosti bariér v rukavicích v simulovaném chirurgickém prostředí
anotace: Vlastnosti osobních ochranných prostředků jsou pro zdravotnický personál životně důležité, chrání ho před možnými infekčními tělními tekutinami. Intraoperační expozice zdravotnického personálu tělesným tekutinám může být podstatná jak v nemocničním, tak v ambulantním prostředí. Plocha rukavic je známá jako jedno z nejslabších míst celého systému osobních ochranných pomůcek. Existuje však nedostatek vědeckého výzkumu, který by tento problém zkoumal. Tento dokument uvádí výsledky experimentů s použitím nové metodiky testování vyvinuté pro kvantifikaci úniku tekutiny přes plochu rukavic a při simulaci chirurgických nastavení z hlediska činností personálu na operačním sále, typů expozice, doby expozice a fyzické zátěže aplikované na rukavice. Tato studie představuje jeden z prvních pokusů, které zkoumají množství úniku tekutin přes plochu rukavicových oděvů pro řadu modelů chirurgických oděvů a rukavic, přičemž je třeba vzít v úvahu rozdíly v materiálech rukavic a zda se jedná o jednoduchou a dvojitou rukavici.
klíčová slova: rukavice ochranné - povrchy - materiály - tekutiny - propustnost - chirurgie - OOPP

TORRES, STEVEN R.: Assessment of environmental and occupational exposure while working with multidrug resistant (MDR) fungus Candida auris in an animal facility / Posouzení environmentální a profesionální expozice při práci s plísní rezistentní na více léčiv (MDR) Candida auris v zařízeních pro zvířata
anotace: Za necelé desetiletí od jeho identifikace v roce 2009 se objevující se plísňový patogen Candida auris stal hlavním ohrožením veřejného zdraví v důsledku jeho fenotypu multirezistence (MDR), vysoké přenositelnosti a vysoké mortality. Na rozdíl od jiných druhů Candida získal C. auris vysokou úroveň rezistence na již omezený arzenál antimykotik. Autoři ve studii posuzovali úroveň environmentální a profesionální expozice tomuto patogenu v zařízeních, kde se pracuje se zvířaty.
klíčová slova: plísně - patogeny - expozice pracovníků - zvířata - zařízení

KANbrief - č. 2 (2019)

MATTIUZZO, CORRADO: From traditional office to modern workspace / Z tradiční kanceláře do moderního pracovního prostoru: není regulace schopna držet krok s inovacemi?
anotace: Tuto otázku položil KAN ve spolupráci s DGUV na Fóru prevence v Drážďanech dne 6. března 2019. V diskusi pod vedením dr. Norberta Lehmanna (ZDF) odborníci z průmyslu, výzkumu a odborů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci diskutovali o tom, zda a jak výzkum, standardizace a regulace související s BOZP jsou schopny držet krok s výrazně urychleným vývojem technického rozvoje na kancelářských pracovištích.
klíčová slova: kanceláře - modernizace - inovace - výzkum - standardizace - budoucnost - diskuse

STEPHAN, ANDREAS: Will the office of the future still lend itself to regulation? / Bude kancelář budoucnosti stále ještě schopna regulace?
anotace: V digitalizovaném světě probíhá vývoj stále rychleji. To zahrnuje vývoj v oblasti VDU (Visual Display Unit, zobrazovací jednotky) a kancelářských pracovních stanic. Spolupracující prostory, otevřené prostory, agilní práce, kancelář 4.0 - to jsou jen některé z termínů používaných k popisu kanceláře a způsobu práce budoucnosti. Ale co předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v této oblasti? Jsou stále způsobilé pro daný účel, nebo jsou dlouhodobě zastaralé tempem vývoje?
klíčová slova: kanceláře - modernizace - budoucnost - vývoj - práce 4.0 - regulace - standardizace

SCHÜTTE, MARTIN: Mental workload / Duševní zátěž: série norem EN ISO 10075
anotace: Důvodem vývoje řady norem, které se konkrétně zabývají psychickou zátěží, je částečně to, že tato pracovní zátěž je spojena s nepříznivými důsledky, např. napětí (monotónie) a prostředky měření (např. rozhovory, pozorování atd.) se liší od požadavků na fyzickou práci. Tři části EN ISO 10075 (Ergonomické zásady týkající se duševní práce) poskytují orientaci v klíčových pojmech a principech pro návrh práce a pro požadavky na metody měření.
klíčová slova: zdraví duševní - práce duševní - zátěž mentální - požadavky ergonomické - měření - normy mezinárodní

JORDAN, JAN VINCENT: Standardisation and certification of smart personal protective equipment / Standardizace a certifikace chytrých osobních ochranných prostředků
anotace: Inteligentní osobní ochranné prostředky (OOP) nabízejí širokou škálu nových aplikací a zvýšenou úroveň ochrany. Totéž platí pro inteligentní osobní ochranné systémy (PPS) a soubory OOP1. Rozvoj inteligentních technologií je na vzestupu; společnosti se však stále snaží prodávat výrobky v sériových výrobních množstvích. Cílem společné iniciativy výzkumných institucí a federací výrobců je zvýšit efektivitu vývoje a posuzování shody inteligentních OOP a PPS.
klíčová slova: OOPP - prostředky ochranné - technologie nové - standardizace - certifikace - posuzování shody

COURTIAL, MARKUS - THIERBACH, MICHAEL: UV protection and the new PPE regulation / Ochrana před UV zářením a nová regulace OOP: sluneční záření, bezpečný způsob
anotace: Sluneční svit je něco velmi příjemného a také velmi důležitý pro lidské tělo. Může však být také nebezpečné, přičemž nejviditelnějším znakem je spálení sluncem. I bez viditelného zčervenání pokožky však přidáváme k našim osobním UV účtům pokaždé, když se opalujeme, a naše kůže neztrácí ze zřetele rovnováhu. Nadměrná expozice způsobuje rakovinu kůže, v současnosti nejběžnější formu rakoviny. Ochrana před slunečním zářením je proto velmi důležitá, zejména při práci.
klíčová slova: záření ultrafialové - záření sluneční - OOP - prostředky ochranné - regulace

MM Průmyslové spektrum - č. 7 (2019)

MAREK, PAVEL: (Ne)bezpečná automatizace
anotace: Doba nahrává automatizaci a robotizaci. Je ale snadné nahradit zaměstnance robotem? Může být tento robot potenciálně nebezpečný? A jakou roli vůbec otázka bezpečnosti při automatizaci hraje? Článek přináší rozhovor s Michalem Nevěřilem, ředitelem společnosti Pilz Czech and Slovakia, koordinujícím také pobočky v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku.
klíčová slova: robotizace - automatizace - pracoviště - bezpečnost - rozhovory

MAREŠ, STANISLAV: Flexibilní řešení zónové bezpečnosti
anotace: Výrobci jsou povinni předcházet pracovním úrazům prevencí bezpečnostních rizik. Dosažení požadované úrovně bezpečnosti může být náročné, jelikož může dojít ke zvýšení složitosti a snížení produktivity. Tato bílá kniha představuje unikátní řešení zónové bezpečnosti, která snižuje složitost konstrukce redundantních pneumatických bezpečnostních okruhů a zvyšuje produktivitu stroje. Jsou zde vysvětleny výhody tohoto konceptu oproti tradičním metodám pneumatických bezpečnostních okruhů, využívajících vypouštěcí ventily a zároveň jsou zmíněny jeho přínosy jak pro výrobce strojů a zařízení (OEM), tak pro koncové uživatele.
klíčová slova: stroje a zařízení - bezpečnost technická - zóny bezpečnostní - provozy průmyslové - automatizace

Moderní řízení - č. 5 (2019)

KLIMEŠ, VOJTĚCH: Personalistika v době Průmyslu 4.0
anotace: Autonomní řízení, robotizace, big data a budoucnost lidské práce. To jsou témata, o kterých se mluví. V oblasti HR se v současné době nejčastěji mluví o tom, že umělá inteligence bude za personalisty vybírat ty nejvhodnější kandidáty na Facebooku, LinkedInu a dalších sociálních sítích, že bude automaticky ve stávajících zaměstnancích hledat ty nejvhodnější nástupce, klíčové zaměstnance atd. Ale je tomu opravdu tak?
klíčová slova: průmysl 4.0 - personalistika - automatizace - robotizace

Moderní řízení - č. 6 (2019)

SMRČKA, ŠTĚPÁN: Otevřená komunikace v otevřeném prostoru
anotace: Spojení pohodlí a zdraví zaměstnanců a technologie mění tradiční trh s kancelářemi. Aby vše fungovalo tak, jak má, je třeba spolupráce zaměstnance a zaměstnavatele a jejich vzájemná komunikace. Zaměstnanci se odvrací od tradiční pevné pracovní doby a osvojují si flexibilní způsob práce. Tlak na zavádění nových technologií a zároveň důraz na pohodlí a zdraví zaměstnanců změnily způsob, jakým lidé můžou a chtějí pracovat. Společnosti hledají pružná řešení nabízející více než jen obyčejných pár metrů čtverečních.
klíčová slova: kanceláře - prostory - komunikace - prostředí pracovní

ŠIMČÍKOVÁ, KLÁRA: Myslete na lidi, ne na zaměstnance
anotace: Firmy se v rámci zaměstnanecké zkušenosti snaží nejčastěji zpříjemnit čas strávený na pracovišti. Na význam a smysl práce se zapomíná. V oboru HR je zaměstnanecká zkušenost už několik let předním tématem. Ale odkud se ale vlastně zaměstnanecká zkušenost vzala? Vznik pojmu souvisí se zákaznickou zkušeností a snahou firem chovat se ke svým lidem jako k zákazníkům, aby zaměstnanci byli spokojenější, produktivnější a zlepšovali finanční výsledky. Na rozdíl od zákazníků mají zaměstnanci se zaměstnavateli dlouhodobější vztahy. Zkušenost zaměstnanců je sociální: staví na kultuře a vztazích s ostatními a jde nad rámec potřeb jednotlivce. V neposlední řadě požadují zaměstnanci více, chtějí kariéru, účel a smysl své práce.
klíčová slova: zaměstnanci - zkušenosti - podniky - kultura podniková - vztahy mezilidské - kvalita práce

VEINBENDER, KRISTINA: Duševní zdraví hraje stále důležitější roli
anotace: Syndrom vyhoření, zhroucení. Firmy začínají chápat, že nejen fyzické, ale i duševní zdraví je důležité. Světová zdravotnická organizace zařadila letos syndrom vyhoření do mezinárodní klasifikace nemocí. Vzniká podle ní na základě chronického pracovního stresu a charakterizují ho pocity úbytku energie a vyčerpání, negativismu a omezená pracovní výkonnost. Jako efektivní prevenci před vyhořením z práce doporučují psychologové pravidelný odpočinek jak mimo pracovní dobu, tak i během ní. K tomu, aby se nezbláznili z práce, pomáhá českým manažerům omezování přístupu k pracovním e-mailům, fyzická aktivita, koníčky a čas strávený s rodinou a přáteli. V létě se navíc nabízí dovolená, nejlépe na místech bez přístupu k internetu.
klíčová slova: syndrom vyhoření - zdraví duševní - stres pracovní - prevence

ŠIMÁK, PAVEL: Trendy v oblasti lidského kapitálu 2019
anotace: Do popředí se dostává koncept společensky odpovědné organizace s lidským přístupem. Za posledních 10 let, kdy je v Deloittu realizován globální průzkum v oblasti lidského kapitálu (Global Human Capital Trends), je vidět posun ve vnímání priorit HR a byznys lídrů spojených s lidským kapitálem. Každoročního průzkumu firmy Deloitte se letos zúčastnilo více než 9500 respondentů z řad HR a byznys lídrů. Do zkoumání bylo zahrnuto celkem 119 zemí, a to včetně České republiky.
klíčová slova: řízení lidských zdrojů - zdroje lidské - trendy - odpovědnost organizace - výkonnost podniková - mobilita

Professional Safety - č. 7 (2019)

MANCL, CALEY: Seven steps to creating value-driven workplace wellness initiatives / Sedm kroků k vytváření iniciativ pro hodnotné wellness programy na pracovišti
anotace: Výzkumy ukazují, že wellness iniciativy mohou poskytnout finanční prospěch společnostem, které se zabývají náklady na zdravotní péči. Časté zdravotní problémy, jako je vysoký krevní tlak, kardiovaskulární onemocnění, obezita a cukrovka lze řešit prostřednictvím firemních iniciativ wellness programů.
klíčová slova: wellness - podniky - programy - prevence nemocí

BURK, JIM - HENDRY, JANET - LIU, VICTOR: Categorizing safety program and process gaps / Kategorizace bezpečnostních programů a mezer v procesu: identifikace systémových příležitostí ke zlepšení
anotace: Audity vnitřní bezpečnosti často identifikují mezery v bezpečnostním programu nebo procesu, které se nazývají závěry/zjištění. Účinným a úplným definováním, opravou, prováděním a udržováním plánů nápravných opatření mohou zjištění auditu vést ke snížení rizika na konkrétním místě.
klíčová slova: audity bezpečnostní - podniky - programy bezpečnosti práce - procesy

WILBANKS, DAVID W.: Contractor safety prequalification / Předběžná kvalifikace dodavatele: významná omezení ztrátovosti
anotace: Nájemní organizace přisuzují velkou váhu historii úrazů při provádění předkvalifikace potenciálních dodavatelů. Platnost a spolehlivost této praxe jsou sporné, neboť data zaostávají, často jsou statisticky nevýznamná a obvykle nejsou auditována. Tento článek pojednává o využívání statistických údajů, jako je např. míra úrazovosti. Autor doporučuje alternativní kritéria pro výběr dodavatelů.
klíčová slova: dodavatelé - výběr - kritéria - data - hodnocení - statistiky - využití

OSWALD, DAVID - SHERRATT, FRED - SMITH, SIMON D.: Safety rewards / Bezpečnostní odměny: jak mohou pomoci a překážet
anotace: Odměny v oblasti bezpečnosti stojí za to začlenit do širších systémů řízení bezpečnosti, protože mohou ovlivnit bezpečné chování více než poloviny pracovních sil podniku. Systémy odměn jsou prospěšné pouze tehdy, když rozhodnutí a protokoly kolem systémů považují subjekty v organizaci za spravedlivé. Tato spravedlnost spíše pomáhá, než brání podpoře spravedlivé kultury podniku.
klíčová slova: odměny - bezpečnost práce - výhody - nevýhody - spravedlnost - systémy bezpečnosti - kultura bezpečnosti - kultura firemní

MCELVEEN, LEVERN: TSSCP / Paradigma TSSCP: pokrok ve strategickém paradigmatu kultury tranzitní bezpečnosti
anotace: Tento článek pojednává o strategickém paradigmatu kultury tranzitní bezpečnosti (TSSCP, transit strategic safety culture paradigm), což je nástroj určený k posílení procesu kultury bezpečnosti v tranzitním průmyslu v USA. Model je založen na asijském železničním modelu excelence bezpečnosti, což je přístup k vytvoření udržitelné kultury bezpečnosti v tranzitním průmyslu. Článek pojednává o kultuře tranzitní bezpečnosti a popisuje faktory TSSCP, jako je design, role vedení, hlavní zásady, školení, zapojení zaměstnanců, rozvoj a rozmanitost pracovních sil a strategie.
klíčová slova: bezpečnost dopravní - doprava - kultura bezpečnosti - strategie - USA

MCGOWAN, BLAKE: Ergonomics / Ergonomie: nezbytná pro dokonalost výroby
anotace: Výrobní dokonalost byla definována jako schopnost poskytovat vysoce kvalitní produkty a služby za konkurenceschopné ceny na globálním trhu. Společnosti usilují o dosažení excelence ve výrobě tím, že začleňují iniciativy zlepšování, jako je benchmarking; reengineering; zkrácení doby cyklu; řízení dodavatelského řetězce; synchronní, štíhlá a agilní výroba; a šest sigma. Tyto iniciativy jsou skutečně transformativní, aby však bylo možné plně využít potenciálu excelence ve výrobě, musí společnosti také zavést komplexní ergonomický proces. Ergonomický proces na světové úrovni více než omezuje výskyt a náklady spojené s úrazy měkkých tkání a muskuloskeletálních onemocnění (MSD), optimalizuje lidský výkon a zlepšuje výkon systému a podnikání.
klíčová slova: ergonomie - výroba

Références en Santé au Travail - č. 158 (2019)

ROBERT, L.: Travailler dans une ambiance termique chaude / Práce v horkém prostředí
anotace: Rozsáhlý článek zpracovává tematiku práce v horkém prostředí z mnoha hledisek. Zaměřuje se na práci v horkém prostředí, a to jak venkovním (vlivy počasí), tak vnitřním (např. kuchyně). Sleduje aspekty působení horka na člověka, na různé části těla i psychiku, představuje metody hodnocení těchto rizik a hledá řešení jak technická a technologická, tak organizační a individuální.
klíčová slova: práce ve vysokých teplotách - horko - podmínky pracovní - pracoviště - hodnocení rizik - řešení

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 4 (2019)

BELLÓN, JUAN ÁNGEL: Effectiveness of psychological and educational interventions for the prevention of depression in the workplace / Efektivita psychologických a vzdělávacích intervencí pro prevenci deprese na pracovišti: systematický přehled a metaanalýza
anotace: Psychologické a vzdělávací intervence pro prevenci depresí mají malý až střední účinek. O jejich účinnosti na pracovišti je však málo informací. Cílem této studie bylo vyhodnotit účinnost těchto intervencí prostřednictvím systematického přehledu a metaanalýzy randomizovaných kontrolovaných studií (RCT).
klíčová slova: deprese - pracoviště - intervence - zdraví duševní - prevence nemocí

SAGHERIAN, KNAR: Fatigue and risk of sickness absence in the working population / Únava a riziko pracovní nepřítomnosti z důvodu nemoci v pracovní populaci: systematický přehled a meta-analýza longitudinálních studií
anotace: Únava, společný neduh u pracovníků, souvisí s nepřítomností v práci z důvodu nemoci (sickness absence, SA). Účelem tohoto systematického přehledu a metaanalýzy bylo stanovit perspektivní vztah mezi únavou a SA v pracovní populaci. Z výsledků studie vyplynulo, že existují přesvědčivé důkazy o tomto vztahu. Zatímco většina studií měřila chronickou únavu a dlouhodobou SA, pro metaanalýzu nebyly k dispozici dostatečné údaje k závěru o typu únavy. V této oblasti je zapotřebí dalšího výzkumu a také většího zkoumání únavy a dlouhodobé SA u žen.
klíčová slova: únava - absence pracovní - neschopnost pracovní - pracovníci

SCHURING, MEREL: The contribution of health to educational inequalities in exit from paid employment in five European regions / Přispění zdravotního stavu k nerovnostem ve vzdělávání při odchodu z placeného zaměstnání v pěti evropských regionech
anotace: Hlavním cílem této studie bylo prozkoumat nerovnosti ve vzdělávání v oblasti odchodu z placeného zaměstnání ve zdravotnictví prostřednictvím různých cest v pěti evropských regionech. Sekundárním cílem bylo odhadnout podíl různých cest z placeného zaměstnání, které lze připsat špatnému zdraví napříč vzdělávacími skupinami v pěti evropských regionech.
klíčová slova: zdraví - vzdělání - nerovnosti - nemoci chronické - důchod invalidní - důsledky ekonomické - výpovědi - nezaměstnanost - Evropa

CLAUSEN, THOMAS: The Danish Psychosocial Work Environment Questionnaire (DPQ) / Dánský dotazník psychosociálního pracovního prostředí (DPQ): vývoj, obsah, spolehlivost a platnost
anotace: Cílem této studie bylo popsat vývoj a obsah Dánského dotazníku psychosociálního pracovního prostředí (DPQ) a ověřit jeho spolehlivost a platnost. Autoři popisují identifikaci rozměrů, vývoj položek a kvalitativní a kvantitativní testy spolehlivosti a platnosti DPQ.
klíčová slova: prostředí pracovní - faktory psychosociální - charakter práce - ochrana zdraví - stres - podmínky pracovní - dotazníky - hodnocení - Dánsko

NIELSEN, ANNE F.: Cancer survivors on the process of returning to work / Lidé, kteří přežili rakovinu v procesu návratu do práce: studie na dánské výběrové skupině
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat perspektivy dánských pacientů, kteří přežili rakovinu, v procesu návratu do práce. Bylo realizováno šest skupinových rozhovorů (N=32) s pacienty, kteří přežili rakovinu a kteří absolvovali pětidenní rehabilitační pobyt. Většina lidí, kteří přežili rakovinu, si nepředstavuje, že by sami pokračovali v práci stejným způsobem jako před onemocněním. Mnoho z nich postrádá podporu při byrokracii spojené s procesem návratu do práce a neví, jak nebo kdy budou připraveni k práci. Praktické pokyny, které podporují dánské pacienty, kteří přežili rakovinu při návratu do práce, jsou v současné době založeny na znalostech z mezinárodních recenzí, ale měly by být doplněny o prvky, které se zabývají tím, jak a kdy se připravit na práci.
klíčová slova: návrat do práce - podpora - rehabilitace - absence pracovní - rakovina - Dánsko

ERVASTI, JENNI: Does increasing physical activity reduce the excess risk of work disability among overweight individuals? / Snižuje zvýšená fyzická aktivita nadměrné riziko pracovní neschopnosti u osob s nadváhou?
anotace: Autoři zkoumali, do jaké míry by zvýšení fyzické aktivity snížilo nadměrné riziko pracovní neschopnosti u osob s nadváhou a obezitou. Vytvořili scénář týkající se prognózy pracovní neschopnosti, při které se fyzická aktivita lidí s nadváhou zvyšuje na úroveň pozorovanou u lidí s normální hmotností. Zvýšení fyzické aktivity by mělo pozitivní vliv na budoucí pracovní neschopnost. Tyto výsledky mohou být využity odborníky v oblasti zdravotní péče, aby motivovali své pacienty ke zvýšení fyzické aktivity.
klíčová slova: aktivity fyzické - nadváha - obezita - podpora zdraví - prevence nemocí - absence pracovní

KONRING LARSEN, ANNE: The effect of strengthening health literacy in nursing homes on employee pain and consequences of pain / Vliv posilování zdravotní gramotnosti v pečovatelských domech na bolest zaměstnanců a následky bolesti
anotace: Jedná se o první studii, která zavádí zdravotní gramotnost na pracovišti ke snížení bolesti. Tato studie zkoumala efektivnost intervencí v oblasti zdravotní gramotnosti na pracovištích na intenzitu a nepříjemnost bolesti a nepřítomnost nemoci. Tento proveditelný a účinný zásah posunul celkovou střední úroveň bolesti u zaměstnanců směrem dolů. Organizace zdravotní gramotnosti v domech s pečovatelskou službou by podpořila úsilí v oblasti pracovního prostředí zaměřeného na potřeby zaměstnanců. Měly by být prozkoumány vyhlídky na organizaci zdravotní gramotnosti v jiných prostředích na pracovišti a cílené na jiné zdravotní problémy.
klíčová slova: gramotnost - zdraví - bolesti - absence pracovní - pečovatelé

YOON, JIN-HA - YOO, CHEOL-IN - AHN, YEON-SOON: Associations between shift type, sleep, mood, and diet in a group of shift working nurses / Asociace mezi typem směn, spánkem, náladou a stravou ve skupině sester pracujících na směny
anotace: Nezdravé dietní profily přispívají ke zvýšenému riziku chronických onemocnění pracovníků na směny. Došlo k omezenému zkoumání faktorů spojených jak s prací na směny, tak se stravou, jako je spánek a nálada, které mohou dále ovlivnit příjem potravin u pracovníků na směny. Cílem této studie bylo prozkoumat vztah mezi prací na směny, spánkem, náladou a stravou.
klíčová slova: směny pracovní - práce na směny - nemoci chronické - strava zdravá - návyky - spánek - únava - nálada - stres - sestry zdravotní

PEUTERE, LAURA: Relational justice, economic fluctuations, and long-term sickness absence. Relační spravedlnost, ekonomické fluktuace a dlouhodobá pracovní absence z důvodu nemoci: multikohortová studie
anotace: Předchozí studie, které vycházely především z veřejného sektoru, ukazují, že organizační spravedlnost je spojena s nižším rizikem pracovní absence z důvodu nemoci (SA). Účelem této studie je analyzovat toto spojení s vícekohortovými údaji z různých sektorů zaměstnanosti a zjistit, zda se asociace liší podle obecného ekonomického kontextu nebo finanční situace na pracovišti.
klíčová slova: práce - zaměstnanost - spravedlnost - fluktuace - prostředí pracovní - faktory psychosociální - absence pracovní

Sondy revue - č. 7 (2019)


PAVELKA, TOMÁŠ: Cizinci na českém trhu aneb budou brát Ukrajinci více než Češi?
anotace: Vláda začátkem června schválila navýšení maximálního počtu pracovníků, které firmy mohou zaměstnat z Ukrajiny v rámci tzv. Režimu Ukrajina, na 40 000 osob. Následná mediální smršť se netýkala ani tak samotného navýšení počtu zaměstnanců z Ukrajiny, ale toho, že ukrajinští pracovníci budou mít zaručenou vyšší mzdu ne Češi. Tak tomu ale opravdu není.
klíčová slova: zaměstnanci - cizinci - zaměstnávání cizinců - mzdy - Ukrajina

MUŠKA, FRANTIŠEK: Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
anotace: Tento článek by měl jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům objasnit nebo připomenout možnosti, kdy a z jakých důvodů může dát zaměstnavatel zaměstnancům výpověď z pracovního poměru (PP). Na rozdíl od výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnance, který může rozvázat PP z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, může zaměstnavatel se zaměstnanci rozvázat PP výpovědí jen z důvodů, které jsou v zákoníku práce taxativně stanoveny.
klíčová slova: poměr pracovní - výpovědi - zaměstnavatelé - zákoník práce

DANDOVÁ, EVA: Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP
anotace: I když přesnou statistiku pracovních úrazů za rok 2018 zveřejnil Státní úřad inspekce práce až po uzávěrce tohoto čísla Sondy, můžeme již dnes konstatovat, že proti roku 2017 se zvýšil počet jak pracovních úrazů s pracovní neschopností, tak smertelných pracovních úrazů. Proto se tento článek zaměřuje na práva a povinnosti zaměstnanců na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - zaměstnanci - povinnosti - práva - prevence rizik

Spektrum - č. 1 (2019)

LIPŠOVÁ, VLADIMÍRA: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj v ochraně zdraví zaměstnanců
anotace: Článek se zaměřuje na podporu zdraví na pracovišti a soutěž Podnik podporující zdraví. Podpora zdraví na pracovišti se stává nedílnou součástí každodenního pracovního života v celé řadě podniků. Prakticky se jedná zejména o prevenci poškození zdraví z práce, ozdravění výživy, zvyšování pohybové aktivity, zavádění nekuřáckých programů a programů na zvládání stresu. V České republice mají podniky možnost svou péči o zdraví svých zaměstnanců porovnat s jednotnými Kritérii kvality podpory zdraví na pracovišti a po úspěšném splnění podmínek soutěže „Podnik podporující zdraví“ získat ocenění na úrovni I., II. či III. stupně. Soutěž „Podnik podporující zdraví“ vyhlašuje každoročně hlavní hygienik České republiky, organizaci zajišťuje Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství.
klíčová slova: podpora zdraví - pracoviště - programy - Podnik podporující zdraví - kvalita - kritéria

LIPŠOVÁ, VLADIMÍRA: Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik
anotace: Psychosociální rizika na pracovišti vyplývají z charakteru a organizace práce, mezilidských vztahů na pracovišti a z vyvážení pracovního a rodinného života. Jejich vliv se může negativně projevit na psychickém i fyzickém zdraví zaměstnance. Psychosociální rizika mají prokázaný dopad na pracovní výkon, absentismus, fl uktuaci, pracovní neschopnost i úrazovost. Na základě metodiky zpracované pro evropskou kampaň SLIC 2012 „Analýza psychosociálních rizik“ jsme měli možnost porovnat data u několika různých profesních skupin, jež budou sloužit jako referenční údaje pro dvouletý projekt s cílem vytvořit poznatkovou základnu pro doplnění právních předpisů a vytvoření doporučení pro zaměstnavatele i zaměstnance.
klíčová slova: rizika psychosociální - profese - skupiny - prevence rizik - zdraví

MATUŠINCOVÁ, KRISTÍNA: Sledovanie zmien mechanických vlastností u protichemického odevu pri pôsobení fyzikálne - chemických vplyvov
anotace: Příspěvek obsahuje srovnání a analýzu změn mechanických vlastností oděvu (např. napětí, síla přetržení, modul pružnosti) před testováním a po testech na průnik aerosolů nanočástic. Průnik je sledován u jednotlivých částí oděvu, jako jsou rukávy, kalhoty a hrudní část. V dalším kroku bylo provedeno sledování změn části oděvu při vystavení vzorků silným kyselinám (kyselina sírová, kyselina dusičná), peroxidu vodíku, organické sloučenině, vodní páře, vlivu teploty a UV záření. V příspěvku se také porovnávají pocity při testu ve zkušební komoře s publikovanými údaji.
klíčová slova: oděvy ochranné - oděvy protichemické - vlastnosti - pružnost - faktory fyzikální - faktory chemické - testování - analýzy

ŠENOVSKÝ, PAVEL - ADAMEC, VILÉM - BERGLOWIEC, PETR: Metody umělé inteligence v operačních střediscích
anotace: V ČR byl před nedávném dokončen přechod na další verzi informačních systémů podporujících činnost operačních a informačních středisek (OPIS). Naskýtá se proto otázka, jak by bylo možné OPIS v budoucnu dále rozvíjet. Článek se zabývá stavem řešení, možnostmi a překážkami nasazení metod na bázi umělé inteligence na OPIS, jako jedné z cest pro generační obměnu systému OPIS ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.
klíčová slova: střediska informační - střediska operační - inteligence umělá - Hasičský záchranný sbor - využití - rozvoj

ZIMEK, ONDŘEJ - HROMADA, MARTIN: Komparační analýza smrtelných pracovních úrazů a smrtelných dopravních nehod v ČR a SR za rok 2017 a její využití v prevenci rizik
anotace: Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je upraveno řadou právních předpisů, které se poměrně často aktualizují, a je nezbytné sledovat jejich vývoj. Základním kamenem pro správné a funkční zajištění BOZP je analýza rizik na konkrétním pracovišti (činnosti). Cílem tohoto článku je komparační analýza nejaktuálnějších smrtelných pracovních úrazů a smrtelných dopravních nehod, které se staly na území ČR a SR v roce 2017. Tato analýza může pomoci zaměstnavateli případně odborně způsobilé osobě v prevenci rizik (OZO) správně odhadnou riziko řízení motorového vozidla. Analýza rizik byla vyhotovena pomocí FMEA analýzy.
klíčová slova: úrazy smrtelné - úrazy pracovní - nehody dopravní - BOZP - analýzy rizik

Travail et Sécurité - č. 806 (2019)

BRASSEUR, GRÉGORY: La révolution numérique est en cours. Digitální revoluce probíhá
anotace: Vyhlídky nabízené průmyslem budoucnosti z hlediska trhu a dosavadních dovedností vyvolávají mnoho otázek. Přechod na nové technologie musí být dobře připraven. Průmysl budoucnosti navazující na projekt "Průmysl 4", který odstartoval v roce 2011 v Německu, je nyní realitou. Musí být propojený, optimalizovaný a kreativní. Koncept používání nových technologií, zejména digitálních, vede ke zvýšení produktivity a udržení poptávky na trhu přizpůsobením se potřebám zákazníků, což vyžaduje modernizaci produktů a zlepšování dovedností. Článek řeší tři vzájemně se doplňující a vzájemně závislé aspekty, které utvářejí průmysl budoucnosti: digitalizaci, využívání pokročilých výrobních technologií a potřebu flexibility.
klíčová slova: průmysl 4.0 - digitalizace - technologie nové

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail