Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2019/11

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz  nebo na telefonním čísle +420 221 015 836. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 11 (2019)

Acta Oeconomica Pragensia - č. 2 (2019)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 11 (2019)

Die BG - č. 10 (2019)

Die BG - č. 11 (2019)

Die BG - č. 12 (2019)

MM Průmyslové spektrum - č. 11 (2019)

Références en Santé au Travail - č. 159 (2019)

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 6 (2019)

Sicher ist Sicher - č. 10 (2019)

Sicher ist Sicher - č. 11 (2019)

Sicher ist Sicher - č. 12 (2019)

Sondy revue - č. 11 (2019)

Travail et Sécurité - č. 810 (2019)

 

112 - č. 11 (2019)

MINTUCHOVÁ, ŠÁRKA: Mimořádné události řešené na úrovni Evropské unie
anotace: Přestože je Albánie zemí nedotčené přírody a krásných hor, celé balkánské území je oblastí seizmicky velice aktivní. Ročně tady proběhne průměrně pět zemětřesení o síle okolo 4 stupňů Richterovy stupnice. Silná a ničivá zemětřesení převyšující 5 stupňů Richterovy stupnice se v tomto středomořském státě vyskytují zhruba jednou za dvacet pět až třicet let. Jedno z nich zasáhlo Albánii v září roku 2019. Otřesy dosahovaly tak velké intenzity, že je pocítily i okolní státy.
klíčová slova: události mimořádné - povodně - zemětřesení - Albánie

 

Acta Oeconomica Pragensia - č. 2 (2019)

BÍLKOVÁ, DIANA: Higher earnings in large firms? / Vyšší výdělky ve velkých firmách?: vztah velikosti firmy zaměstnavatele k výši mzdy v České republice
anotace: Výzkum prezentovaný v článku je primárně zaměřen na problematiku mezd v České republice ve vztahu k velikosti podniku. Tento článek zkoumá vývoj mzdových sazeb ve společnostech klasifikovaných podle počtu zaměstnanců od hospodářské krize v roce 2008.
klíčová slova: podniky - velikosti - mzdy - vývoj

STAŠKEVIČA, AIJA: The importance of competency model development / Význam rozvoje kompetenčního modelu
anotace: Osobní kompetence jsou významnými prediktory výsledků zaměstnanců. V dnešní době, díky rychlému vývoji technologií a zvýšené úrovni automatizace, se požadavky na kompetence změnily. Proto odborníci vyvíjejí a pravidelně aktualizují obecné kompetence a specifické modely kompetencí pro každé odvětví. V roce 2018 vypracovala Evropská komise doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení, které definuje základní kompetence nezbytné ke zlepšení výkonnosti, udržení současné životní úrovně a přizpůsobení se změnám na trhu. Modely kompetencí jsou obzvláště důležité pro vytváření inovací, kde je nezbytná úroveň vzdělání a znalosti a dovednosti a přístup zaměstnanců. Účelem výzkumu je definovat základní pojmy skutečných kompetenčních modelů a zjistit výhody jejich vývoje. Tento výzkum je literární rešerší pro vytvoření literárního pozadí pro další fázi výzkumu, což bude empirický výzkum. Výstupem tohoto výzkumu jsou čtyři hypotézy o vlivu praktického použití kompetenčních modelů, včetně využití kompetenčních modelů při vývoji a implementaci vzdělávacích programů jako pozitivního dopadu na výsledky a postoje studentů. Používání obecných modelů způsobilosti nezajišťuje provádění plně rozvinutých programů odborné přípravy v konkrétní oblasti. Přezkum literatury zjistil, že hlavními výhodami vývoje a použití kompetenčních modelů jsou zlepšení výkonu a optimalizace systému hodnocení. Je nezbytné, aby každé odvětví identifikovalo své vlastní požadavky na způsobilost, i když s
klíčová slova: kompetence - modely - vzdělávání - zaměstnanci - rozvoj osobnosti

Bezpečnost a hygiena práce - č. 11 (2019)

LIPŠOVÁ, VLADIMÍRA: Azbest a zdraví
anotace: Azbest je přírodní vláknitý minerál, který byl (a v některých částech světa stále je) pro své výborné fyzikálně-chemické vlastnosti používán zejména ve stavebnictví, ale i v dalších oborech lidské činnosti. Všechny typy azbestových vláken mohou být příčinou nádorových onemocnění (nádor plic, nádor pohrudnice - maligní mezoteliom, nádory pobřišnice, laryngu, ovarií) a azbestózy.
klíčová slova: azbest - azbestóza - rizika zdravotní - nemoci - karcinogeny

KYSELOVÁ, LUCIE: Bezpečnost práce strážníků obecní policie
anotace: Článek se věnuje problematice specifik v otázkách bezpečnosti práce u strážníků obecní (potažmo městské) policie. Strážníci obecních (městských) policií tvoří svou činností nezastupitelnou a poměrně specifickou skupinu zaměstnanců, a to nejen povahovou vykonávaných činností, ale též právní úpravou, která ji reguluje. Statistické údaje o činnosti obecních policií, které každoročně zveřejňuje na svých internetových stránkách Ministerstvo vnitra, za rok 2018 uvádí, že u obecních policií sloužilo minulý rok 8 386 zaměstnanců zařazených na pozici strážníka1). Z výše uvedeného počtu je 1864 strážníku starších 51 let. Z hlediska úrazových statistik, které vede Státní úřad inspekce práce, se jedná o skupinu zaměstnanců s vysokým rizikem pracovního úrazu.
klíčová slova: policisté - policie - obce - bezpečnost práce - způsobilost zdravotní - rizika pracovní - úrazy pracovní

PETIK, LUKÁŠ: Karta BOZP pro profesi: Zedník
anotace: Karta BOZP uvádí výčet pracovních činností, spadajících do obvyklé pracovní náplně zedníka. Dále jsou uvedeny kvalifikační požadavky na tyto pracovníky, charakteristika místa výkonu práce, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené s prací zedníků, seznam nebezpečí, doporučený rozsah OOPP a pokyny pro bezpečnou práci.
klíčová slova: zedníci - karta BOZP - činnosti pracovní - události mimořádné - rizika pracovní - faktory rizikové - opatření bezpečnostní - OOPP <

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Regál jako základ regálového skladování
anotace: V rámci přípravy tohoto článku si autor vybavil několik událostí z doby své aktivní služby, týkajících se regálů, které je účelné představit a blíže komentovat. Vesměs se jednalo o značení regálů, dodejme, ve zjednodušené formě nosností. O účelnosti takovéhoto označení jistě není třeba diskutovat. Z bezpečnostních předpisů, v minulosti formulujících tento požadavek, lze uvést původní znění vyhlášky č. 48/1982 Sb. Rovněž původní, dnes již zrušená ČSN 26 9030, jakož i její rovněž již zrušená revize požadovaly, ale i současné znění této normy stále požaduje, opět ve zjednodušené formě, značení regálů nosností.
klíčová slova: regály - skladování - požadavky bezpečnostní - požadavky technické - normy

VALTA, MIROSLAV - MATUROVÁ, JANA: Kontroly VP PO a PBZ již pouze jen jako odborně způsobilé osoby v PO a technici PO
anotace: MV GŘ HZS ČR uveřejnilo na svých webových stránkách 28. února 2018 sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, které nahradilo původní text z roku 2017. Sjednocení aplikační praxe se opírá o zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., a o rozsudek Nejvyššího soudu č. j. 21 Cdo 1502/2016-1382).
klíčová slova: zařízení požárně bezpečnostní - kontroly požární - provozuschopnost - osoby odborně způsobilé - ochrana požární - legislativa - judikáty

 

Die BG - č. 10 (2019)

ROHRMOSER, CHRISTOPH - HELLWEGER, BARBARA: Das OMEGA-Verfahren / OMEGA: inovativní analytický nástroj pro uživatele, aby si sami posoudili rizika duševního stresu
anotace: Moderní pracovní svět podléhá neustálým změnám. Nové technologie a digitalizace, demografické změny, nedostatek dovedností a hromadění práce vytvářejí každodenně nové výzvy pro společnosti a jejich zaměstnance. Ve společnostech jsou postiženi většinou zaměstnanci, na jejichž psychiku mohou dopadnout stresové pracovní podmínky. Nepříznivé pracovní podmínky potom mohou přispět k rozvoji duševních chorob, jako je deprese, úzkost nebo syndrom vyhoření, ale i k rozvoji fyzických chorob. Možnými důsledky náročných pracovních podmínek je proto zvýšení pracovní neschopnosti, fluktuace a nižší produktivita a motivace zaměstnanců. Počet postižených lidí se každoročně zvyšuje. Z těchto důvodů byl vyvinut nástroj OMEGA pro posuzování zdravotního plánu práce. Jako postup byla zvolena pozorovací metoda v kombinaci s povinnými rozhovory, což umožňuje provádět hodnocení rizik duševního stresu rychle a efektivně. Autoři v článku podrobně seznamují s tímto nástrojem.
klíčová slova: stres - zdraví duševní - zátěž psychická - podmínky pracovní - nemoci duševní - rizika - posuzování rizik - pozorování - postupy - nástroje

GIFFEY, DOROTHEE - NACKEN-VON RUDZINSKI, EDGAR: Behavior Based Safety / Bezpečnost založená na chování: implementace principů BBS v provozním prostředí
anotace: V čísle 7-8/2019 byla představena Behavior Based Safety (BBS - bezpečnost založená na chování) jako slibný preventivní přístup, který lze použít k cílenému změnění rizikových pracovních návyků jako hlavní příčiny pracovních úrazů. Jedná se o zlepšení zdraví a pohody zaměstnanců, zvýšení spokojenosti s prací, zvýšení míry udržení zaměstnanců, snížení nebo eliminování nákladů na náhradu škody pracovníka a snížení nákladů spojených s nemocenskou zaměstnanců a jejich nepřítomností. Autoři popisují, jak je v podnikovém prostředí implementováno pět základních principů BBS (definice bezpečného pracovního chování, pozorování chování, zpětná vazba chování, stanovení cílů chování, pozitivní posílení bezpečného chování) a jak lze maximálních účinků dosáhnout strukturovaným a úsporným způsobem.
klíčová slova: bezpečnost práce - chování - přístupy - prevence rizik - stanovení rizik - implementace

 

Die BG - č. 11 (2019)

DENNERLEIN, MICHAEL: Gefährdungsbeurteilung Gefahrstoffe / Posouzení rizik nebezpečných látek: model EMKG v praxi
anotace: Provozní používání nebezpečných látek představuje pro zaměstnance vysoké riziko. Potvrzují to i údaje z německého sociálního úrazového pojištění (DGUV) z roku 2017. Podle jejich údajů došlo ve sledovaném roce k 6 899 nehodám, na které se vztahuje oznámení, a ke čtyřem nehodám v souvislosti s nebezpečnými látkami. Z těchto důvodů je nutné správně posoudit možná rizika pro zaměstnance a odvodit z nich účinná ochranná opatření. K tomu může sloužit model rizikových látek s jednoduchým měřením a opatřením (EMKG). Autor popisuje tento nemetologický nástroj Spolkového institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BAuA), který mohou společnosti a firmy použít v praxi při posuzování rizik nebezpečných látek.
klíčová slova: látky nebezpečné - rizika - hodnocení rizik - nástroje - opatření - praxe

 

Die BG - č. 12 (2019)

BECKER, JENNIFER - FALLER, GUDRUN: Sicherheit und Gesundheit von Frauen und Männern bei der Arbeit / Bezpečnost a ochrana zdraví při práci u žen a mužů
anotace: Autorky shrnují současné údaje ze světa práce žen a mužů, a poskytují tak základ pro další rozvoj stávajících snah o rovnost ve zdraví a bezpečnosti práce v podnicích a společnostech. Cílem je, aby ve společnostech existoval adekvátní management rozmanitosti, pak má smysl spojovat prevenci s podporou pohlaví, a s tím i podporou zdraví. Dlouhodobým záměrem propojení těchto přístupů je to, aby všichni lidé mohli pracovat a žít bezpečně a zdravě - navzdory a zejména - se svými genderovými (a všemi ostatními) rozdíly.
klíčová slova: BOZP - ženy - muži - příležitosti rovné - řízení bezpečnosti práce - pohlaví - podpora

 

MM Průmyslové spektrum - č. 11 (2019)

Investice firem do Průmyslu 4.0
anotace: Svaz průmyslu a dopravy ČR realizoval během letního období průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak tuzemské firmy zavádějí prvky Průmyslu 4.0 a jak jsou na digitální transformaci připraveny. Z výsledků vyplynulo, že polovina firem chce v příštích pěti letech do této oblasti investovat větší objem financí. Nejvíce podniků má zatím na zavádění prvků Průmyslu 4.0 vyčleněno do 5 % investičního rozpočtu. Jak se dalo dedukovat, aktivnější a připravenější na zavádění prvků Průmyslu 4.0 jsou velké firmy.
klíčová slova: podniky - průmysl 4.0 - investice - průzkumy - Česká republika

Správné pracovní oblečení odolá nepřízni počasí
anotace: Pracovní oblečení by mělo vydržet téměř vše. Obzvláště na podzim, když už bývá sychravo. Pokles teplot, vítr, déšť a sníh mohou zaměstnancům znepříjemnit práci venku a kromě toho ohrozit jejich zdraví.
klíčová slova: oděvy pracovní - oděvy ochranné - počasí

 

Références en Santé au Travail - č. 159 (2019)

CHOUANIERE, D.: Aspect théoriques et historiques de l´évaluation des interventions complex de prévention en santé et sécurité au travail Teoretické a historické aspekty komplexního řešení prevence bezpečnosti a zdraví při práci: na příkladu muskuloskeletálních potíží a psychosociálních rizik
anotace: Obsáhlá teoretická a historická studie řešení prevence bezpečnosti a zdraví při práci na příkladu muskuloskeletálních potíží a psychosociálních rizik probíhala od roku 2011 a zaměřila se na hodnocení těchto rizik, které je mnohdy velmi subjektivní a složité. Proto i hodnocení musí být specifické, klasické metody někdy selhávají. Preventivní opatření je třeba "ušít na míru" a sledovat je v terénu. Je popsána řada různých metod hodnocení.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - rizika psychosociální - bezpečnost práce - prevence - programy preventivní - hodnocení rizik - studie

 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 6 (2019)

RUGULIES, REINER - AUST, BIRGIT: Work and mental health / Práce a duševní zdraví: co víme a jak můžeme zasáhnout?
anotace: Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky jsou stále více charakterizovány socioemocionálními požadavky, interpersonálními interakcemi a vztahy a mentálními požadavky, vyvinula se alespoň klíčová témata výzkumu zdraví při práci, a to ve společnostech s vysokým příjmem, v postindustriálních společnostech. V tomto úvodníku se zaměřujeme na tři hlavní témata: (i) identifikace faktorů při práci, které přispívají k vzniku problémů s duševním zdravím a klinických duševních poruch; (ii) využití práce jako "terapeutického nástroje" pro osoby s duševními problémy; a (iii) provádění a hodnocení intervenčních studií.
klíčová slova: zdraví duševní - poruchy psychické - výzkum - aspekty psychosociální - deprese

BORDADO SKÖLD, MARGARET: Psychosocial effects of workplace exercise / Psychosociální účinky cvičení na pracovišti: systematický průzkum
anotace: Je známo, že intervence na pracovišti snižují muskuloskeletální potíže a jsou široce nabízeny na podporu zdraví zaměstnanců. Psychosociální účinky takových intervencí však nejsou jasné. Tento přehled hodnotí účinky intervencí na pracovišti na psychosociální pracovní prostředí a duševní zdraví. Z výsledků vyplývá, že intervence na pracovišti mají omezené účinky na duševní zdraví a psychosociální pracovní prostředí. Budoucí studie by měly zahrnovat nezávislá měření výsledků.
klíčová slova: zdraví duševní - ochrana zdraví - pracoviště - intervence - prostředí pracovní - aspekty psychosociální

PROPER, KARIN INGEBORG - OOSTROM, SANDRA HELENA VAN: The effectiveness of workplace health promotion interventions on physical and mental health outcomes / Účinnost intervencí na podporu zdraví na pracovišti ve výsledcích stavu fyzického a duševního zdraví: systematické průzkum
anotace: Cílem tohoto systematického přezkumu bylo poskytnout přehled o účinnosti intervencí na podporu zdraví na pracovišti ohledně výsledků stavu fyzického a duševního zdraví souvisejících s chronickými nemocemi. Bylo provedeno vyhledávání publikovaných prací v letech 2009 až 2018 v elektronických databázích. Byly zahrnuty intervence na podporu zdraví na pracovišti, pokud studovaly metabolické rizikové faktory jako důležité prediktory diabetu mellitus 2. typu (T2DM) a kardiovaskulárních chorob (CVD) nebo pokud studovaly zdravotní a duševní nebo muskuloskeletální zdravotní výsledky.
klíčová slova: zdraví duševní - nemoci kardiovaskulární - onemocnění muskuloskeletální - styl životní - stav fyzický - intervence - pracoviště

PHILLIPS, ELENA A. - GORDEEV, VLADIMIR S. - SCHREYÖGG, JONAS: Effectiveness of occupational e-mental health interventions / Účinnost e-intervencí na pracovišti týkající se duševního zdraví: systematický průzkum a metaanalýzy randomizovaných kontrolovaných studií
anotace: Tento systematický průzkum a metaanalýza zkoumaly účinnost intervencí v oblasti mentálního zdraví zaměřených na stres, depresi, úzkost, syndrom vyhoření, nespavost, všímavost, pohodu a zneužívání alkoholu a jejich potenciální moderátory léčby. Výsledky naznačují, že intervence v oblasti mentálního zdraví při práci jsou spojeny s významným zlepšením zdraví. Je však zapotřebí více výzkumů, aby bylo možné pochopit, které faktory přispívají ke změně účinnosti konkrétních intervencí v závislosti na oblasti duševního zdraví a charakteristikách účastníků a intervencí.
klíčová slova: zdraví duševní - pracoviště - intervence - ochrana zdraví - technologie komunikační - technologie informační

HAMMER, PAULA: Night work and postpartum depression / Noční práce a poporodní deprese: kohortová studie založená na národních registrech
anotace: Autoři se zaměřili na zkoumání souvislostí mezi noční prací během těhotenství a rizikem těžké poporodní deprese (PPD). Provedli celostátní kohortovou studii pracovníků založenou na registru ve všech dánských veřejných nemocnicích. Informace o pracovní době byly získány z dánské databáze pracovní doby od ledna 2007 do prosince 2015.
klíčová slova: práce v noci - směny pracovní - sestry zdravotní - těhotenství - deprese - zdraví duševní

CALKINS, MIRIAM M.: A case-crossover study of heat exposure and injury risk among outdoor construction workers in Washington State / Případová studie o expozici teplu a riziku zranění u venkovních stavebních dělníkům ve státě Washington
anotace: Primárním cílem této studie bylo posoudit vztah mezi expozicí teplu a pracovními traumatickými úrazy mezi stavebními dělníky. V této studii bylo zvýšení maximálního denního humidexu (index vlhkosti) spojeno se zvýšením rizika traumatického zranění. Další výzkumné práce by měly prozkoumat mechanismy spojení mezi tepelnou expozicí a traumatickými zraněními. Úsilí o prevenci úrazů zaměřené na stavby by se mělo zabývat rizikovými faktory souvisejícími s teplem.
klíčová slova: teplo - práce ve vysokých teplotách - stres tepelný - zátěž tepelná - rizika zdravotní - expozice pracovníků - stavby - dělníci - úrazy pracovní - vlhkost

HELGADÓTTIR, BJÖRG: The role of occupational class on the association between sickness absence and disability pension / Role třídy povolání ve vztahu mezi nepřítomností z důvodu nemoci a invalidním důchodem: švédská studie založená na registru
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat souvislost mezi dlouhodobou nepřítomností z důvodu nemoci (LTSA) způsobenou mentálními poruchami a poruchami pohybového ústrojí a invalidním důchodem pro všechny příčiny (DP) mezi administrativními pracovníky a dělníky. Sekundárním cílem bylo prozkoumat vliv rodinných faktorů na tyto případně asociace.
klíčová slova: zaměstnanost - povolání - genetika - nemoci duševní - onemocnění muskuloskeletální - neschopnost pracovní - důchod invalidní - Švédsko

VIDENROS, CECILIA: Postmenopausal breast cancer and occupational exposure to chemicals / Postmenopauzální rakovina prsu a pracovní expozice chemickým látkám
anotace: Cílem této studie bylo zjistit, zda expozice chemikáliím na pracovišti byla spojena se zvýšeným rizikem postmenopauzální rakoviny prsu. Studie zahrnovala ženy narozené v letech 1923-1950 žijící ve městě Malmö ve Švédsku v letech 1991-1996 a zapsané do prospektivní kohortové studie populace. Expozice různým chemikálií při práci byla hodnocena z matic pracovních expozic. Z 16 084 žen byla 1011 z nich diagnostikována rakoviny prsu. Ženy vystavené chemickým látkám v pracovním prostředí měly statisticky významně zvýšené riziko rakoviny prsu a riziko korelovalo s dobou expozice. Riziko bylo zkoumáno i dle typu chemikálie (organická rozpouštědla, výfukové plyny atd.). Expozice chemikáliím při práci byla obecně spojena se zvýšeným rizikem rakoviny prsu.
klíčová slova: ženy - rakovina - chemikálie - látky chemické - expozice pracovníků - prostředí pracovní

LEINONEN, TAINA: The effectiveness of vocational rehabilitation on work participation / Účinnost pracovní rehabilitace při účasti na práci
anotace: Výzkum účinnosti rehabilitace se zaměřil na malé a vybrané skupiny, nedostatečnou vhodnou kontrolu nebo nezachycení dynamických změny v participaci na práci. Pomocí bohatých celostátních údajů o odborných rehabilitacích a odpovídajících kontrolách byly zkoumány dlouhodobé změny v pracovní participaci před a po odborné rehabilitaci, aby se vyhodnotila její účinnost. Z výsledků vyplynulo, že profesní rehabilitace po pracovní neschopnosti související s pohybovým aparátem nebo mentálním postižením má pouze nízkou účinnost na pracovní participaci. Měly by být zváženy posílené a doplňkové intervence.
klíčová slova: rehabilitace profesní - programy - účinnost - participace - zaměstnanost - návrat do práce - neschopnost pracovní - intervence - Finsko - studie

 

Sicher ist Sicher - č. 10 (2019)

ANITA TISCH, CORINNA WEBER - WEBER, CORINNA: Wandel der Arbeit / Změna charakteru práce: podmínky a výzvy pro bezpečnost a ochranu zdraví: část 1
anotace: Dnešní svět práce prochází dynamickými změnami, z nichž některé se vyznačují bezprecedentní rychlostí. To klade nové požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Aby bylo možné čelit novým výzvám, je důležité porozumět změnám a včas identifikovat rizika a příležitosti. 1. část příspěvku poskytuje obecný úvod, který se zabývá aspekty demografických a sociálních změn a flexibilitou pracovních podmínek (požadavky na flexibilní pracovní dobu, přání zaměstnanců, rozmanitost nových forem zaměstnání).
klíčová slova: práce - charakter práce - BOZP - změny - demografie - aspekty sociální - flexibilita - rizika - příležitosti

MÜLLER, RAINER - LARISCH, JOACHIM: Erwerbsarbeit unter chronischen Schmerzen / Výdělečná činnost při chronické bolesti: není tématem bezpečnosti práce a pracovního lékařství?
anotace: Byl proveden průzkum zaměstnanosti BIBB/BAuA 2018, který byl zaměřen na podmínky zdraví z pohledu pracující populace. Cizinci byli zařazeni do průzkumu pouze tehdy, pokud měli dostatečné znalosti německého jazyka. Celkem se průzkumu účastnilo téměř 20 000 respondentů, z nichž 14,5 % uvádí, že jejich zdravotní stav je "méně dobrý nebo špatný". Výrazně vyšší podíl respondentů však uvádí, že během posledních 12 měsíců často utrpěli bolest během práce nebo v pracovních dnech, a proto byli léčeni. Častá bolest v práci a (alespoň) dobře posouzený zdravotní stav jsou spíše paradoxním výsledkem průzkumu a jsou důvodem k řešení otázky výdělečné činnosti při chronické bolesti.
klíčová slova: zaměstnanost - bolesti - nemoci chronické - zdraví - průzkumy - Německo

 

Sicher ist Sicher - č. 11 (2019)

TISCH, ANITA - WEBER, CORINNA: Wandel der Arbeit / Změna charakteru práce: podmínky a výzvy pro bezpečnost a ochranu zdraví: část 2
anotace: Dnešní svět práce prochází dynamickými změnami, z nichž některé se vyznačují bezprecedentní rychlostí. To klade nové požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Aby bylo možné čelit novým výzvám, je důležité porozumět změnám a včas identifikovat rizika a příležitosti. 2. část se zabývá otázkami digitalizace a vytváření sítí a vedením transformujících se organizací.
klíčová slova: práce - charakter práce - změny - digitalizace - sítě sociální

 

Sicher ist Sicher - č. 12 (2019)

FÖRST, ALBERT: Elektromobilität / Elektromobilita: téma bezpečnosti práce?
anotace: Dostupnost fosilních paliv, emise znečišťujících látek, jako jsou CO2 nebo oxidy dusíku, ochrana klimatu a v neposlední řadě i záležitost s naftou: téměř každý den jsou tyto problémy publikovány v médiích. Velmi často se objevuje pojem "elektromobilita". Nejde jen o technologie elektrických pohonů, ale také o automatizaci a vytváření sítí, digitalizaci a nové koncepty mobility. Autor popisuje nebezpečí při manipulaci s elektrickými vozidly, dále rozebírá dopad na BOZP a organizaci práce. Kromě již známých nebezpečí musí být kromě jiného posouzena elektrická nebezpečí v důsledku toku těla a elektrických oblouků, jakož i nebezpečí spojená s manipulací s lithium-iontovými bateriemi.
klíčová slova: elektromobilita - vozidla elektrická - BOZP - bezpečnost práce - digitalizace - mobilita - baterie - koncepce - lithium - ionty

DRAEGER, LISA - HACK, CLARISSA - POLANZ, OLIVER: Digitalisierung im Arbeitsschutz / Digitalizace v bezpečnosti práce: příležitosti pro bezpečnější pracovní prostředí
anotace: Autoři konstatují, že svět práce bude stále více digitální. Odborníci na bezpečnost práce musí včas rozpoznat příležitosti a rizika a doprovázet změnu pracovního prostředí v oblasti BOZP. Je nutná spolupráce všech zainteresovaných včetně zaměstnanců. Klíčem k úspěšné bezpečnosti práce je komunikace. Neustálý vývoj nových digitálních technologií přinese i vznik nových standardů v oblasti BOZP. Cílem by mělo být nepřetržité zkoumání nových možností digitalizace, aby se tyto možnosti využily ke zvýšení bezpečnosti práce.
klíčová slova: digitalizace - svět práce - práce 4.0 - prostředí pracovní - rizika - změny - standardy

STAUB-LANG, PASCAL: Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen / Bezkontaktní ochranná zařízení: kontrola ochranných zařízení
anotace: Světelné závěsy, laserové skenery a další bezkontaktní ochranné kryty mohou poskytovat spolehlivou ochranu, pouze pokud jsou pravidelně a důkladně kontrolovány a testovány. K tomu jsou závazné právní požadavky. Autor v článku identifikuje požadavky a termíny a upozorňuje na příklady, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost. Výrobci strojů jsou povinni správně navrhovat své systémy a jiné bezkontaktní ochranné kryty a dodržovat všechny příslušné konstrukční normy. Provozovatelé by měli zase nechat potvrdit správnou instalaci a uvedení do provozu výrobcem nebo kvalifikovanou osobou. Pravidelná kontrola je vyžadována zákonem a je odpovědností zaměstnavatele. Podle TRBS 1203 ji smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Kvalifikace vlastních zaměstnanců je pro společnosti časově náročná a nákladná. Nezávislé auditorské firmy mohou operátorům pomoci s jejich odbornými znalostmi v testování a funkčním testování jiných bezkontaktních ochranných krytů.
klíčová slova: zařízení ochranná - zařízení bezpečnostní - zařízení bezkontaktní - legislativa - požadavky - kryty - kontroly - znalosti

 

Sondy revue - č. 11 (2019)


KAŠPAROVÁ, JANA: Co přineslo zaměstnancům kolektivní vyjednávání v roce 2019
anotace: V roce 2019 pokračuje trend oživení kolektivního vyjednávání, zaměstnavatelé jsou sociálnímu dialogu více nakloněni, berou odbory jako partnera pro jednání, což je pozitivně ovlivněno i přístupem současné vlády k sociálnímu dialogu. D výsledků kolektivního vyjednávání se příznivě promítá hospodářský růst doprovázený nedostatkem kvalifikované pracovní síly.
klíčová slova: vyjednávání - smlouvy kolektivní - doba pracovní - odbory - zaměstnanci - zaměstnavatelé

DANDOVÁ, EVA: Nařízená práce přesčas a nároky přesčas a nároky z toho vyplývající
anotace: Jedná se o odpověď na dotaz týkající se nařízené práce přesčas. Zaměstnavatel se potýká s velkým nedostatkem lidí, proto nutí zaměstnance k práci přesčas. Zaměstnanci musí zůstávat nejen po uplynutí pracovní doby a čas od času také v sobotu. Článek popisuje práva zaměstnance v takovém případě.
klíčová slova: práce přesčas - zaměstnanci - práva

BIČÁKOVÁ, OLGA: Povinnosti zaměstnavatelů a jejich spolupráce s Úřadem práce ČR
anotace: Zákoník práce stanoví, že zaměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu, a zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Závislá práce je definována jako práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.
klíčová slova: zaměstnanci - zaměstnavatelé - vztahy pracovněprávní - poměr pracovní - úřady práce - spolupráce

DANDOVÁ, EVA: Práce v hluku
anotace: V tomto článku se autorka vrací ke staršímu právnímu předpisu, neboť nařízení vlády č. 272/2011 Sb. nabylo účinnosti již 1. listopadu 2011. Dle dotazů čtenářů jde v praxi ale o složitou problematiku a časo vyvolávající nejasnosti.
klíčová slova: hluk - práce - pracoviště - hodnocení rizik - školení - nařízení

 

Travail et Sécurité - č. 810 (2019)

BRASSEUR, GRÉGORY: Une technologie qui soulage d'un poids / Technologie, která snižuje zátěž
anotace: Exoskeletony vyvolávají mnoho nadějí, pokud jde o zlepšení pracovních podmínek, a to včetně omezení poruch pohybového aparátu (MSD). Nelze je však považovat za zázračné řešení. Jejich použití vyvolává zdravotní a bezpečnostní problémy. Od definice potřeby fyzické pomoci po integraci v reálných situacích je nezbytný strukturovaný a kolektivní přístup.
klíčová slova: exoskeletony - podmínky pracovní - onemocnění muskuloskeletální - problémy - bezpečnost

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail