Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2019/10

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz  nebo na telefonním čísle +420 221 015 836. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 10 (2019)

112 - č. 9 (2019)

Bezpečná práca - č. 5 (2019)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 10 (2019)

CzechIndustry - č. 3 (2019)

Hygiena - č. 3 (2019)

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 255 (2019)

Références en Santé au Travail - č. 159 (2019)

Sondy revue - č. 10 (2019)

Travail et Sécurité - č. 809 (2019)

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 1 (2019)

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 2 (2019)

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 3 (2019)

Zpravodaj SÚIP - č. 3 (2019)

 

 

 

112 - č. 10 (2019)

HARTMANN, DAVID: V ostravské metropoli se konala konference Požární ochrana 2019
anotace: Od 4. do 5. září 2019 se v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB­TUO) uskutečnil XXVIII. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2019. Ačkoli hlavní téma bylo Bezpečnost osob – současnost a budoucnost, ve skutečnosti nejdiskutovanějším tématem byla rekodifikace veřejného stavebního práva v návaznosti na oblast požární ochrany (PO).
klíčová slova: ochrana požární - bezpečnost požární - konference mezinárodní - Česká republika

KAVAN, ŠTĚPÁN: Cvičení ZÓNA 2019
anotace: Ve dnech 10. až 12. června 2019 se uskutečnilo cvičení orgánů krizového řízení ZÓNA 2019, které bylo zaměřeno na procvičení činností vybraných ústředních a územních správních úřadů, orgánů krizového řízení Jihočeského kraje, obcí s rozšířenou působností, obcí, složek integrovaného záchranného systému (IZS) a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou radiační havárií na Jaderné elektrárně Temelín.
klíčová slova: události mimořádné - havárie závažné - cvičení - řízení krizové - simulace - integrovaný záchranný systém

KEMROVÁ, JANA - NOS, FILIP: Bezpečnostní desatero pro obyvatele obcí České republiky
anotace: S velkým zájmem obcí z celé České republiky se setkalo vydání informačního letáku určeného pro obyvatele České republiky. Leták Bezpečnostní desatero vydal v rámci preventivně výchovné činnosti odbor prevence MV­-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a byl v prvním sledu adresován starostům všech obcí v České republice.
klíčová slova: ochrana požární - osvěta - propagace - Hasičský záchranný sbor - občané - obyvatelstvo - bezpečnost požární

ŠENKÝŘ JANSOVÁ, IRENA: Aktuální mimořádné události řešené na úrovni EU
anotace: Lesní požáry jsou vzhledem ke změně klimatu v letních měsících posledních let rozsáhlejší a intenzivnější. Evropská komise a členské státy se v rámci vzájemných jednání Mechanismu civilní ochrany Unie (Mechanismus) problematice lesních požárů intenzivně věnují s cílem zlepšit prevenci, připravenost a reakci na tyto mimořádné události. Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) se již v květnu tohoto roku věnovalo pomoci Guatemale a Izraeli, které byly lesními požáry postiženy. Sezona lesních požárů byla tou dobou na území jižních států Evropy teprve očekávána. Velice rozsáhlé požáry zachvátily letos také území Jižní Ameriky, což ERCC zpočátku monitorovalo a následně se do aktivní pomoci také zapojilo.
klíčová slova: události mimořádné - požáry - lesy - Jižní Amerika - ochrana civilní - 2019

112 - č. 9 (2019)

PICKOVÁ, JITKA: Únikové hry
anotace: Kontroly provozovatelů únikových her byly podmíněny událostí, která se stala na počátku tohoto roku v Polsku v obci Koszalin, kdy souhrou velmi nepříznivých okolností, hrubé nedbalosti a podcenění základních bezpečnostních pravidel došlo k úmrtí pěti dívek ve věku 15 let.
klíčová slova: hry únikové - inspekce - kontroly - požadavky bezpečnostní - provozovatelé

KŘENEK, RADIM: Typová činnost STČ 16B/IZS
anotace: Pro vysoce nakažlivé nemoci (VNN) jakou jsou Antrax, SARS, MERS-CoV, zoonotická chřipka, mor, virové krvácivé herečky (např. EBOLA) a další nenbezpečná infekční onemocnění s potenciálem šířit se v podmínkách ČR, nebyl dosud vytvořen doporučený postup složek integrovaného záchranného systému (IZS) při společném zásahu na Letišti Václava Havla Praha (letiště Praha/Ruzyně).
klíčová slova: integrovaný záchranný systém - události mimořádné - postupy doporučené - nemoci infekční - letiště

NOVOTNÁ, LENKA - KAVAN, ŠTĚPÁN: Aktualizace Vnějšího havarijního plánu Jaderné elektrárny Temelín
anotace: Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (HZS JčK) je podle právních předpisů (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) zpracovatelem Vnějšího havarijního plánu Jaderné elektrárny Temelín (VHP JE Temelín). Jde o dokument Jihočeského kraje pro strategickou úroveň řízení hejtmana ke koordinaci společného zásahu složek IZS při zvládání radiační havárie. Předmětem plánu jsou ochranná opatření, která slouží k omezení následků při havárii na jaderné elektrárně, a stanovuje základní činnosti a postupy pro jejich provedení.
klíčová slova: elektrárny jaderné - plánování havarijní - plány havarijní - integrovaný záchranný systém - Hasičský záchranný sbor - havárie závažné

BLAŽKOVÁ, KATEŘINA: Společensky významné objekty v zónách
anotace: V zónách havarijního plánování a zónách ohrožení se nachází řada společensky významných objektů (např. školských a zdravotnických zařízení). Připravenost managementu těchto objektů na případnou havárii spojenou s únikem nebezpečné látky do okolí má zásadní význam pro minimalizaci dopadů možných závažných havárií. HZS Moravskoslezského kraje realizuje řadu aktivit, které vedou k vyšší připravenosti těchto objektů. Jde zejména o zpracování plánovací dokumentace, organizaci seminářů, tvorbu a distribuci preventivních materiálů či zapojení do cvičení.
klíčová slova: plánování havarijní - zóny havarijního plánování - zóny ohrožení - objekty - havárie závažné - látky nebezpečné

Bezpečná práca - č. 5 (2019)

RAJZINGER, JOZEF: Bezpečne pri používaní tlakových nádob s náplňou plynov, propán-bután
anotace: Láhve na propan-butan jsou tlakové nádoby vyrobeny z oceli svařováním. Vybaveny jsou uzavíracím ventilem a na povrchu jsou upraveny barvou. Při jejich používání se musí klást patřičný důraz na dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jejich bezpečný provoz se řídí vyhláškou MPSVR č. 508/2009 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s technickými zařízeními tlakovými, zvedacími, elektrickými a plynovými a kterou se stanoví technické zařízení považovány za vyhrazené technická zařízení.
klíčová slova: nádoby tlakové - plyny - propan-butan - bezpečnost - manipulace

DUBAJ, PAVOL: Požiare technických zariadení / Požárně-technická zařízení: provozně-technické poruchy jako příčiny vzniku požárů
anotace: Článek se věnuje provozně technickým poruchám, které jsou častou příčinou vzniku požáru. První část článku se soustřeďuje na všeobecné statistiky požárů a dále konkrétněji na statistiky příčin požárů technických zařízení, resp. provozně-technických poruch jako příčin vzniku požáru. Ve druhé části je pozornost zaměřena na konkrétní případy požárů.
klíčová slova: požáry - příčiny - zařízení technická - poruchy

SABO, MILAN: Analýza pracovného úrazu spôsobeného vysokozdvižným vozíkom
anotace: V příspěvku autor analyzuje pracovní úraz, který vznikl nepozorným a rutinním řízením vysokozdvižného vozíku s elektrickým pohonem a při kterém bylo zanedbané plnění ustanovení obecně závazných právních a ostatních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).
klíčová slova: vozíky vysokozdvižné - úrazy pracovní - bezpečnost práce

ONDREJKOVÁ, ĽUDMILA: Zmeny vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, účinné od 1. augusta 2019
anotace: 1. srpna 2019 nabyla účinnosti novela prováděcího předpisu zákona č. 355/2007 Sb. - vyhláška Ministerstva zdravotnictví SR č. 227/2019 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví SR č. 99/2016 Sb. o podrobnostech o ochraně zdraví před zátěží teplem a chladem při práci. Článek seznamuje se změnami v této vyhlášce a tato první část se věnuje tepelné zátěži ve vazbě na povinnosti zaměstnavatele.
klíčová slova: práce v nízkých teplotách - práce ve vysokých teplotách - zátěž chladová - zátěž tepelná - zaměstnavatelé - povinnosti - legislativa - Slovensko

ONDREJKOVÁ, ĽUDMILA: Zmeny vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, účinné od 1. augusta 2019
anotace: V rámci novelizace vyhlášky Ministerstva zdravotnictví SR č. 99/2016, o podrobnostech v ochraně zdraví před zátěží teplem a chladem při práci, přináší tato druhá část přehled změn vyhlášky týkající se problematiky zátěže chladem při práci včetně přehledu povinností zaměstnavatelů.
klíčová slova: práce v nízkých teplotách - zátěž chladová - zaměstnavatelé - povinnosti - legislativa - Slovensko

FARÁRIK, PAVOL: Tvorba a vydávanie vnútorných predpisov zamestnávateľa
anotace: Další část článku, který se věnuje tvorbě a vydávání vnitřních předpisů zaměstnavatele, je zaměřena na vlastní metodiku tvorby těchto předpisů k BOZP (obsahové a formální náležitosti) a poskytuje příklad takového předpisu.
klíčová slova: předpisy vnitřní - BOZP - zaměstnavatelé - příklady

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: V súťaži o cenu Dobrá prax v rámci kampane Zdravé pracoviská sa vyzdvihujú príklady kontroly nebezpečných látok na pracovisku
anotace: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) v rámci 14. ročníku soutěže o cenu Dobrá praxe vyhlašuje oceněné a uznané příklady z organizací uplatňujících inovační přístup k úspěšnému boji proti rizikům, které na pracovištích představují nebezpečné látky. Cílem soutěže je ocenit organizace, které plní výjimečné závazky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), a podporovat postupy chránící zdraví pracovníků a zvyšující produktivitu.
klíčová slova: kampaně evropské - podniky - správná praxe - soutěže - látky nebezpečné - Evropská agentura pro BOZP

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Práca v digitálnej budúcnosti
anotace: Digitalizace a vznik nových technologií ovlivňují charakter pracovních míst a úkolů, sektorů a odvětví, v nichž lidé pracují, dokonce i jejich vnímání práce. Trendy ukazují, že technologie s podporou informačně-komunikačních technologií (ICT) do roku 2025 změní zařízení, nástroje a systémy používané pro organizování, řízení a poskytování produktů, služeb a znalostí. Množství informací, které je třeba zvládnout, stále roste. Absorbování všech informací přestává být ve vzdělávacím procesu dominantním a nahrazuje ho rozvíjení schopnosti učit se. Evropská agentura BOZP své studii zveřejňuje zjištění dvouletého prognostického projektu o účincích digitalizace na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v Evropské unii. Konečné výsledky tohoto prognostického projektu zdůrazňují význam rozvoje technologií s podporou ICT, potenciální vliv těchto technologií na charakter a organizaci práce, jakož i související výzvy a příležitosti v oblasti BOZP.
klíčová slova: digitalizace - formy práce - technologie nové - technologie informační - technologie komunikační - projekty - studie - Evropská agentura pro BOZP

Bezpečnost a hygiena práce - č. 10 (2019)

VALA, JIŘÍ: Bezpečné provozování vnitropodnikové dopravy.
anotace: Vnitropodniková doprava je důležitou součástí činností každé organizace. Ovšem, jako každá jiná lidská činnost, sebou přináší i jistá rizika. Při provozování vnitropodnikové dopravy často dochází ke střetu osob a vozidel, jejíž příčinu je možné většinou hledat ve špatném uspořádání pracovišť a dopravních cest a nedostatečném oddělení chodců a vozidel. Pěší trasy by měly být umístěny v bezpečné vzdálenosti od oblastí činnosti vozidla, nebo by měly být vybaveny vhodnou fyzickou zábranou. Plánování rozmístění pracovišť a dopravních cest vede ke snížení pravděpodobnosti střetu osob s vozidly. Pro efektivní řízení rizik z dopravy na pracovišti je dále zapotřebí zvážit tři klíčové oblasti, a to je „bezpečné pracoviště“, „bezpečné vozidlo“ a „bezpečný řidič“.
klíčová slova: podniky - doprava vnitrozávodní - rizika - provoz - opatření organizační - opatření technická - školení - OOPP

HRUBÁ, KATEŘINA: Kontroly na alkohol a jiné návykové látky na pracovištích
anotace: Asi každému je známá povinnost zaměstnance vyplývající z § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce, a sice nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zaměstnavatel musí zajistit dodržování této povinnosti pod pokutou podle zákona o inspekci práce až do výše 300 000 Kč.
klíčová slova: alkohol - látky návykové - pracoviště - kontroly

ŠEVČÍKOVÁ, MIROSLAVA: Ověřování provozní spolehlivosti analyzátorů a detektorů plynů a par
anotace: Tento článek si klade za cíl upozornit na důležitost pravidelných kontrol funkčnosti již instalovaných zařízení a všech souvisejících prvků a popsat provádění základních zkoušek vycházejících z norem ČSN EN 60079-29-1 a ČSN EN 45544-1. Aby spolehlivost zařízení byla co nejvyšší, je nutno dodržovat pravidelné kontroly za účelem zjištění stability měřených koncentrací, přednastavených hodnot a výrobcem udávaných parametrů.
klíčová slova: detektory plynů - analyzátory plynové - provoz - spolehlivost - kontroly

MAREK, JAKUB: Karta BOZP pro profesi: Kameník
anotace: Karta BOZP pro profesi kameník. V kartě jsou uváděna obvyklá data k profesi, jako jsou pracovní činnosti a charakteristika místa výkonu práce, kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné provozní události a rizikové faktory, pokyny pro zajištění BOZP a další.
klíčová slova: kamenoprůmysl - bezpečnost práce - karta BOZP - rizika pracovní - události mimořádné - kvalifikace - OOPP - faktory rizikové

TILHON, JIŘÍ: Koncept bezpečnostních pracovních karet
anotace: Předávání vhodných a ucelených informací o bezpečnostních aspektech vykonávaného pracovního postupu je základem systému BOZP. Bezpečnost práce je neoddělitelnou součástí jakékoli vykonávané práce a zdůraznění bezpečnostních aspektů by mělo být normální součástí předávaných informací. Je na vedoucím práce, jakou formu předání těchto informací zvolí, a je jeho odpovědností, zda tyto informace budou komplexní či nikoli, a zda budou zaměstnanci uvedena při samotném výkonu práce. Vedoucímu pracovníkovi lze v části formy a komplexnosti předání informací pomoci např. tím, že bude mít nástroj jednotného vzoru takové dokumentované informace – bezpečnostní pracovní kartu.
klíčová slova: karty bezpečnostní - dokumentace - BOZP - rizika pracovní - koncepce

EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI: Negativní vliv azbestu jako příčiny nemocí z povolání nadále přetrvává
anotace: Azbest zná lidstvo už od starověku. K jeho masovému průmyslovému využití ale došlo až ve 2. polovině 20. století. Pro své výhody jako žáruvzdornost, odolnost vůči chemikáliím, výborné elektroizolační vlastnosti či pevnost býval nejčastěji používán ve stavebnictví či v automobilovém průmyslu a používal se i na výrobu nehořlavých oděvů. Azbest má ale bohužel i vlastnosti negativní, především tu, že se jedná o lidský karcinogen.
klíčová slova: azbest - nemoci z povolání - příčiny

KRÁL, MIROSLAV: Skladba výživy pro zachování zdraví a výkonnosti pracujícího člověka
anotace: Článek se zabývá problematikou zdravé výživy dospělých osob. Popisuje jednotlivé složky výživy, charakterizuje jejich význam a funkci na lidský organismus, uvádí výživová doporučení, diferencuje a vymezuje skladbu potravin pro různé pracovní profese a zmiňuje zdravotní rizika způsobená nevhodně zvolenou stravou, která postihují většinu dospělé populace v České republice.
klíčová slova: výživa - strava zdravá - výkonnost

CzechIndustry - č. 3 (2019)

PRCHLÍK, VÁCLAV: Stav průmyslové kyberbezpečnosti
anotace: Na řadu společností v nejbližší době čeká digitalizace průmyslových sítí a přijetí standardů průmyslu 4.0. Organizace stále více vnímají digitalizaci provozních sítí jako důleřitý nebo velice důležitý úkol, který je třeba začít řešit co nejdříve. Nicméně přes všechny výhody, které propojená infrastruktura přináší, jsou s ní spojena rizika z hlediska kyberbezpečnosti.
klíčová slova: digitalizace - sítě podnikové - průmysl 4.0 - kyberbezpečnost - rizika - zaměstnanci

Továrna budoucnosti
anotace: Nové technologie mění firmy a potřebné dovednosti se neustále proměňují. Zrychlující nedostatek lidí s potřebným profilem ohrožuje produktivitu, udržitelnost a růst firem. Článek se zabývá pracovními dovednostmi, které budou klíčové ve výrobě v dalším desetiletí.
klíčová slova: trh práce - pracovníci - dovednosti - průmysl 4.0 - průmysl zpracovatelský - výroba

Opatrnost zaměstnavatelé roste
anotace: Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu "ManpowerGroup Index trhu práce" pro čtvrté čtvrtletí tohoto roku a článek představuje hlavní zjištění.
klíčová slova: trh práce - indexy - průzkumy - výsledky - Česká republika

PODSKLAN, ADRIÁN: Kvalita života lidí není pro všechny ideální
anotace: Tento diskusní článek se zabývá zodpovězením otázek týkajících se kvality života - co je kvalita života a proč se zabývat jejím zlepšením; jaká je kvalita života v Česku a na Slovensku; po jaké kvalitě života touží zaměstnanci na pracovišti; jaké jsou podmínky pro podnikání pro malé a střední podnikatele; jaký je rozdíl v přístupu k zlepšování kvality života mezi Sodexem a Baťou; proč se inspirovat od Jana Antonína Bati; kdo by měl být naší inspirací a jak zlepšit kvalitu života lidí.
klíčová slova: kvalita života - kvalita práce - Česká republika - Slovensko - podnikání - zaměstnanci

Hygiena - č. 3 (2019)

KOHUTOVÁ, RENÁTA: Optimalizace ochrany zdravotnických pracovníků při práci s otevřenými zdroji ionizujícího záření na PET/CT ve FN Ostrava
anotace: Cílem průzkumu bylo zhodnocení optimalizace radiační ochrany při práci s otevřenými pozitronovými zářiči na nově zřízeném PET/CT pracovišti Kliniky nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici v Ostravě (KNM FNO). Pomocí retrospektivní studie byly porovnány hodnoty osobní dozimetrie pracovníků KNM FNO, kteří se v období leden 2014 až duben 2018 podíleli na vyšetření pacientů pomocí PET/CT. Pro monitorování osob na pracovišti byly využity osobní OSL dozimetry a prstové tzv. TLD dozimetry. Výsledky osobní dozimetrie zpracovala služba osobní dozimetrie VF, a. s. Černá Hora. Stavební uspořádání pracoviště bylo zhodnoceno dle projektové dokumentace pracoviště. Hodnota průměrného osobního dávkového ekvivalentu Hp (10) se po spuštění provozu PET/CT v porovnání s měsíci leden až srpen roku 2017 zvýšila o 50,83 %, což představuje průměrné navýšení o 0,0154 mSv u jednotlivého pracovníka. Dávka na ruce se naopak ve sledovaném období v průměru snížila o 0,587 mSv, a tím došlo ke snížení radiační zátěže na kůži rukou o 23,53 %. Hodnota Hp (10) se v průměru za měsíce leden - duben roku 2018 zvýšila o 6,84 % a průměrná dávka na kůži rukou HT ve stejném porovnávaném období klesla o 7,19 %. Radiační ochrana nově zavedeného PET/CT pracoviště KNM ve FNO je optimalizována a nebyly překročeny stanovené limity pro radiační pracovníky.
klíčová slova: ochrana radiační - záření ionizující - zdravotníci - ochrana zdraví

PAVLÍK, VLADIMÍR: Možnosti primární prevence v Armádě České republiky
anotace: Autor popisuje možnosti monitorování výskytu neinfekčních onemocnění hromadného výskytu a realizaci preventivních intervenčních programů formou preventivních lékařských prohlídek, řízené fyzické aktivity a dispenzarizace nemocných osob ve zdravotnických, lázeňských a rehabilitačních zařízeních. Vyzdvihuje výhody provádění primárně preventivních opatření v Armádě České republiky.
klíčová slova: nemoci - prevence - vojáci - armáda - prohlídky lékařské - intervence - programy preventivní

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 255 (2019)

PEZET-LANGEVIN, VALERIE: Prévention des risques psychosociaux (RPS) / Prevence psychosociálních rizik: metody a postupy
anotace: Dnes nelze psychosociální rizika (stres, syndrom vyhoření, obtěžování, násilí atd.) považovat za "vznikající" rizika. Mechanismy zvyšování povědomí nebo akční metodiky se stále zlepšují tak, aby pomohly zavádět preventivní přístup ve společnosti. V současnosti se prevence psychosociálních rizik vyznačuje tím, že se stává internalizovanou. Interní nebo externí odborníci ve společnostech nebo organizacích, kteří řeší ostatní pracovní rizika, začleňují do svých praktik postupy zamezující psychosociálním rizikům. Jedná se zejména o zaměření na fázi přípravy, která je rozhodující pro dosažení akčního plánu týkajícího se diagnostiky pracovních situací.
klíčová slova: rizika psychosociální - stres - metody - postupy - prevence rizik

Références en Santé au Travail - č. 159 (2019)

DEMANGE, V.: Réperage de l´asthme lors suivi individuel de l´etat de santé au travail. Screening astmatu pro individuální sledování zdravotního stavu
anotace: INRS provedl prostřednictvím pracovně-lékařských služeb epidemiologickou studii sledující výskyt astmatu u zaměstnanců. Bylo odesláno 4 tisíce dotazníků, přičemž 13 % dotazovaných deklarovalo obtíže a 76 % z tohoto počtu v posledních 12 měsících. Řadu dalších údajů z tohoto průzkumu lze najít v článku.
klíčová slova: astma - nemoci dýchacích cest - pracovníci - pracoviště - Francie - studie - screening

Sondy revue - č. 10 (2019)

DANDOVÁ, EVA: Přenášení břemen
anotace: Článek odpovídá na dotaz týkající se přenášení břemen. Popisuje, který předpis upravuje přenášení břemen, zda je přenášení břemen nějak omezeno pro ženy a jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v tomto ohledu.
klíčová slova: břemena - manipulace ruční - ženy - zaměstnavatelé - povinnosti

MUŠKA, FRANTIŠEK: Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z povolání
anotace: Jedním druhem odpovědnosti zaměstnavatele za škodu je i odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Zaměstnavatel odpovídá za pracovní úrazy a nemoci z povolání všech zaměstnanců. Článek tuto odpovědnost podrobně rozebírá.
klíčová slova: odpovědnost zaměstnavatele - úrazy pracovní - nemoci z povolání - zaměstnavatelé

Travail et Sécurité - č. 809 (2019)

RAVALLEC, CÉLINE: Des travaux souterrains á une échelle inédite / Mimořádný rozsah práce v podzemí
anotace: Ze 200 km železnic, které mají být postaveny jako součást Grand Paris Express, bude 90% pod zemí. Tunelování je proto aktivitou, na kterou je třeba se zvláště zaměřit. Tyto práce probíhají ve zvláštních kontextech a musí respektovat specifické bezpečnostní pokyny. Společnost Cramif proto vytvořila školení pro bezpečnostní kontrolory, poradenské techniky a inspektory práce, které umožní seznámit se s konkrétními omezeními a technikami, s nimiž se setkávají při podzemních pracích.
klíčová slova: práce pod zemí - tunely - tunelování - doprava železniční - pokyny bezpečnostní - požadavky bezpečnostní - BOZP

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 1 (2019)

BACKHAUS, NILS: Kontextsensitive Assistenzsysteme und Überwachung am Arbeitsplatz / Kontextově citlivá pomoc a účinek elektronického monitoringu v práci: metaanalytický průzkum
anotace: Kontextově citlivé pracovní systémy se stávají stále populárnějšími a mohou zvyšovat potenciál elektronického monitorování na pracovišti. Tento průzkum se zabývá otázkou, jak elektronické monitorování ovlivňuje zaměstnance. Pro tento průzkum bylo vybráno 85 studií s následujícími výstupními proměnnými: výkon, stres a napětí, pracovní motivace, spokojenost s prací, důvěra, angažovanost, pozitivní a negativní chování a afektivní stavy zaměstnanců. Studie jsou shrnuty kvalitativně i meta-analyticky. Existují různorodá zjištění týkající se výkonu zaměstnanců a většinou popisují malé nepříznivé účinky na subjektivní stres, vnímanou kontrolu, spokojenost, odhodlání a vliv. Přiměřený návrh a implementace elektronického monitorování může snížit jeho negativní dopad. Osobní úroveň monitorování, participativní zavedení, přiměřené zdůvodnění a pozitivní zpětná vazba prostřednictvím monitorování mohou snížit negativní reakce na elektronické monitorování. Většina studií v přehledu je však založena na korelačním a kvaziexperimentálním výzkumu, a proto nabízejí pouze návrhová doporučení. Pro prokázané znalosti návrhu jsou vyžadovány další studie a plánované intervence (v terénu).
klíčová slova: zaměstnanci - monitorování osob - pracoviště - digitalizace - průzkumy

MENOZZI, MARINO: Ergonomic aspects in the design of instrumentation for ophthalmic microsurgery / Ergonomické aspekty návrhu přístrojové techniky pro oftalmickou mikrochirurgii
anotace: Tento článek představuje dva projekty, které se zabývají ergonomií v oční mikrochirurgii. První projekt je věnován vývoji metody, pomocí které je kvantitativně vyhodnocen návrh mikrochirurgické instrumentace. Vyvinutá metoda zejména bere v úvahu podmínky použití nástroje, které se nacházejí v mikrochirurgické praxi. Při prvním pokusu byla metoda ověřena pomocí laiků. Ve druhém projektu jsou zavedena různá opatření zaměřená na zlepšení polohy chirurga během mikrochirurgie. Jedno z opatření spočívá v použití velkého 3D monitoru k prezentaci mikroskopického obrazu chirurgovi namísto prohlížení obrazu okulárem tradičního mikroskopu. Opatření tedy umožňuje uvolněnější držení těla chirurga. Kromě toho byla vyvinuta židle s ohledem na podporu polohy chirurga při práci s použitím 3D monitoru nebo tradičního mikroskopu při provádění mikrochirurgie.
klíčová slova: chirurgie - chirurgové - oči - ergonomie - polohy pracovní - židle - nástroje - vizualizace - 3D

BRANDSTÄDTER, SIMONE: Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung in kleinen und mittleren Unternehmen / Posouzení rizik duševního stresu při práci pro malé a střední podniky: validace metody GPB-SME
anotace: GPB-SME (německá zkratka pro hodnocení rizik duševního stresu pro malé a střední podniky) poskytuje komplexní, konsensuální a objektivní hodnocení duševního stresu při práci a je upravenou verzí procesu screeningu GPB, který je používán hlavně ve velkých společnostech. Tato studie se zabývá spolehlivostí a validitou dimenzí mentálního stresu, které identifikovala metoda GPB-MSP v různých odvětvích. Většina zástupců z oblasti bezpečnosti práce, pracovního lékařství, řízení lidských zdrojů a pracovních rad uvedla, že byli adekvátně hodnoceni. Tento proces hodnocení je vhodný pro identifikaci požadavků na kritickou práci a vyvozuje vhodná opatření pro redukci a prevenci duševního stresu při práci.
klíčová slova: stres psychický - zdraví duševní - hodnocení rizik - metody - podniky malé - podniky střední

KAMUSELLA, CHRISTIANE - SCHMAUDER, MARTIN: Steharbeitsplätze mit Lasthandhabung / Stojící pracovní stanice s manipulací s břemeny: vliv změny zátěže na svalové napětí, pocit nepohody a změnu objemu nohou
anotace: Účelem této studie je analyzovat stresové účinky střídání zátěže (doba trvání, rozdělení období) mezi fyzickým stáním a stáním s manipulací s nákladem. V budoucnu mohou být možné účinky zahrnuty do ergonomického soupisu metod. Předchozí ergonomické metody nezohledňují alterace v čase. Studie byla zaměřena na úrovně svalové aktivity svalů v zádech a lících, na subjektivní pocity nepohodlí a na změnu objemu nohou u skupiny mladých zdravých mužů. Studie zahrnovala tři dvouhodinové periody střídání zátěže.
klíčová slova: práce vstoje - manipulace ruční - břemena - zátěž fyzická - svaly

BOCKELMANN, MARTINA - NICKEL, PETER - NACHREINER, FRIEDHELM: Empirische Studie zur Gestaltung von Alarmsystemen und Alarmmanagement in der Prozessindustrie / Empirická studie o návrhu poplašných systémů a řízení poplachů v procesním průmyslu
anotace: Kritické incidenty ve výrobních závodech mohou mít závažné důsledky pro společnost, zaměstnance, veřejnost a životní prostředí. Podle dostupných vyšetřovacích zpráv o kritických incidentech přispěly k jejich vzniku ergonomicky špatně navržené poplachové systémy a nedostatečná správa poplachů. Proto byl proveden výzkumný projekt za účelem analýzy poplašných systémů a správy poplachů v různých kontrolních místnostech různých průmyslových odvětví v Německu pomocí počítačového kontrolního seznamu. Ke sběru dat bylo použito několik metod, jako je pozorování, vizuální kontrola, rozhovory s provozovateli, dispečery a supervizory, fyzická měření a analýzy dokumentů. Výsledky ukazují podstatné rozdíly v konstrukční kvalitě zabezpečovacích systémů a správy alarmů. Návrhové nedostatky byly zjištěny ve všech vyšetřovaných kontrolních místnostech. Do poplašných systémů a správy poplachů nebylo implementováno mnoho požadavků a doporučení pro ergonomický design založený na standardech, směrnicích a odborné literatuře. Výsledky také naznačují řešení, která mohou přispět k vyšší úrovni ergonomické kvality designu.
klíčová slova: systémy poplašné - poplachy - řízení - kontroly - bezpečnost průmyslová - rozhraní člověk-stroj

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 2 (2019)

DEMEROUTI, EVANGELIA - NACHREINER, FRIEDHELM: Zum Arbeitsanforderungen-Arbeitsressourcen-Modell von Burnout und Arbeitsengagement / Model pracovní požadavky - pracovní zdroje pro syndrom vyhoření a pracovní angažovanost - aktuální stav vědění
anotace: Tento přehled poskytuje informaci o stavu vědění týkajících se modelu pracovní požadavky-pracovní zdroje pro syndrom vyhoření a pracovní angažovanost. Jsou prezentovány dva procesy předpokládané v tomto modelu, spolu s jejich možnými důsledky s ohledem na vyhoření a pracovní angažovanost. Jsou prezentovány přímé a nepřímé vztahy mezi pracovními požadavky a pracovními zdroji, syndromem vyhoření a angažovaností, jakož i jejich vztahy mající vliv na pracovní nepřítomností a produktivitu.
klíčová slova: požadavky pracovní - zdroje - syndrom vyhoření - angažovanost - dovednosti - výkonnost - produktivita

PAULUS, STEFAN: Gefährdungsbeurteilungen von psychosozialen Risiken in der Arbeitswelt / Hodnocení psychosociálních rizik v práci: aktuální stav vědění v oblasti výzkumu
anotace: V současné debatě o budoucnosti a vývoji práce je zachování duševního zdraví pracovníků jednou z největších výzev. Současné znalostí jsou založeny na predikci toho, jak pracovní zátěž odpovídá životním situacím a subjektivním strategiím zvládání stresu, aby z toho bylo možné odvodit, jak vznikají zdraví ohrožující konstelace a jak je možné posoudit konstelace nebezpečí. Tento článek zkoumá současný stav výzkumu v oblasti hodnocení psychosociálních rizik. Zde je zřejmé, že analýza dynamických interakcí a závislostí konstelací organizace práce, individuálních, biologických a sociokulturních podmínek z pohledu vědy o práci je stále ústředním tématem výzkumu. Článek objasňuje otázku, jak vytvořit dynamická a obecná hodnocení rizik v kontextu konstitucí pracovní zátěže a pracovního stresu ohrožujícího zdraví na základě multifaktoriálních vzájemných vztahů.
klíčová slova: zdraví duševní - rizika psychosociální - zátěž psychická - hodnocení rizik - výzkumy

FORMAZIN, MAREN - SCHÜTTE, MARTIN: Übereinstimmung von objektiver Messung und subjektiver Erfassung der Arbeitsumgebungsfaktoren Klima, Beleuchtung und Lärm / Shoda objektivního měření a subjektivního hodnocení pracovního prostředí s ohledem na klima, osvětlení a hluk
anotace: Tato studie testuje, do jaké míry se úsudky zaměstnanců o faktorech pracovního prostředí shodují s objektivně měřenými charakteristikami pracovního klimatu, osvětlení a hluku. Za tímto účelem byly tyto faktory pracovního prostředí zaznamenány v různých částech podniku z automobilovém průmyslu pomocí objektivních měření, aby se odvodila hypotéza, na kterých sekcích se očekává, že se budou lišit ve svých subjektivních hodnoceních. Tyto hypotézy byly testovány na základě údajů z dotazníků od zaměstnanců v různých sekcích pomocí analýzy rozptylu, obecných lineárních modelů a neparametrických testovacích statistik. Výsledky naznačují, že existuje objektivní shoda mezi objektivně měřenými a subjektivně hodnocenými ukazateli teploty a hluku, zatímco mezi oběma druhy měření, pokud jde o osvětlení, existují rozdíly.
klíčová slova: prostředí pracovní - faktory pracovní - měření - hodnocení subjektivní

NACHREINER, FRIEDHELM - ARLINGHAUS, ANNA - HORN, DNIELA: Unterschiedliche psychosoziale Effekte unterschiedlicher Schichtsysteme / Diferenciální psychosociální účinky různých směnných systémech
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat rozdíly v sociální účasti, konfliktu mezi prací a volným časem, přístupem k práci na směny a spokojenost v různých směnných systémech za jinak srovnatelných podmínek. Za tímto účelem byly analyzovány údaje z dotazníkové studie v různých podnicích dvou společností z chemického průmyslu v Německu (n = 249). Tyto podniky byly srovnatelné s ohledem na populaci pracujících, místní, sociální, technologické a ekonomické podmínky atd. Byly zkoumány tři směnné systémy.
klíčová slova: práce na směny - směny pracovní - faktory psychosociální

LAGER, HENDRIK: Mitarbeiterpartizipation in Zeiten der Digitalisierung mit Building Information Modeling / Účast zaměstnanců v časech digitalizace pomocí modelování informací o budovách: osvědčená praxe asistence digitálního pracovníka při plánování továrních pracovních stanic
anotace: Vzhledem k diskusi o průmyslu 4.0 a digitalizaci, která je v současné době více zaměřena na technologie, se objevují významné důsledky pro práci. V této souvislosti jsou diskutovány zejména tři vývojové scénáře: zásadní nárůsty automatizace, dalekosáhlé substituční účinky lidské práce a ztráty pracovních míst v důsledku digitalizace jsou valorizační účinky ve formě technologické podpory pro zaměstnance, zvyšování kvalifikace, větší prostor pro rozhodování a akce a stabilní nebo pozitivní dopady na zaměstnanost.
klíčová slova: digitalizace - průmysl 4.0 - participace - místa pracovní - budovy - realita virtuální - modelování

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 3 (2019)

ROTHE, ISABEL: Arbeiten in der digitalen Transformation. Práce v digitální transformaci: šance a rizika pro humánní práci
anotace: Digitalizace prostupuje do všech oblastí pracovního světa. Klíčovou hnací silou tohoto vývoje je udržování a zvyšování konkurenceschopnosti společností. I přes dalekosáhlé úsilí o automatizaci pracovních sil zůstává klíčovým hráčem ve světě práce. Technologický a sociální vývoj v různých oblastech spojených s digitalizací někdy vede k zásadním změnám v činnostech a úkolech ve všech profesních segmentech: nové formy práce a zaměstnání, jakož i změněné struktury odborné kvalifikace a následně nové požadavky na zaměstnance.
klíčová slova: digitalizace - transformace - formy práce - bezpečnost práce - participace - individualismus

STRÄTER, OLIVER: Wandel der Arbeitsgestaltung durch Digitalisierung / Změna designu práce prostřednictvím digitalizace: přenos nálezů z výzkumu bezpečnosti do návrhu práce v digitální podobě
anotace: Předmět digitalizace je dnes na rtech každého. Pokud se na tento vývoj podíváme z hlediska ergonomického designu, vznikají nejrůznější potřeby s ohledem na humánní design práce. Digitalizace v této souvislosti neznamená pouze zavedení technologického pokroku při provádění činností, ale také zahrnuje organizační a systémové požadavky, které jsou důležité pro smysluplný návrh práce. Ty jsou v článku zvýrazněny.
klíčová slova: digitalizace - bezpečnost práce - výzkumy - design - ergonomie - přístupy

WINDSCHEID, EIKE CHRISTOPH: Reintegrationskonflikte bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz nach psychischer Erkrankung / Konflikty reintegrace při návratu do práce po duševní nemoci: oblasti problémů a strategie řešení v rámci BEM z pohledu navrátilců, kolegů a supervizorů
anotace: Rostoucí prevalence pracovní neschopnosti z důvodu duševních poruch vyžaduje řádné řízení pracovní reintegrace (BEM). Návrat do pracovního prostoru je kritický proces změny, kterého se účastní několik aktérů na pracovišti. Společnost BEM proto nejen čelí výzvě repatriovat postižené zaměstnance; více než toto se chystá také zprostředkovat přechod mezi "před" a "po", jakož i mezi různými aktéry na pracovišti. Složitost tohoto procesu se zvyšuje s ohledem na zvláštní vlastnosti duševních chorob, které se vyznačují nejistotou, které postižení čelí, špatnou viditelností pro okolí a často latentní chroničností. Tato studie odkazuje na výsledky kvalitativní analýzy rozhovorů mezi zaměstnanci, kteří prošli profesní reintegrací po mentálním onemocnění (N = 16), a kolegy (N = 8), jakož i místními supervizory (N = 8). Úspěšná reintegrace tedy znamená, že výsledky a léčba v rámci BEM jsou společensky přijímány. Tato studie porovnává perspektivy různých aktérů na pracovišti a odhaluje konkrétní oblasti problémů a strategie jejich překonání ve prospěch společensky přijímaných řešení, stejně jako regulaci konkurenčních nároků a potřeb nebo reflexi jednotlivých případů.
klíčová slova: nemoci duševní - reintegrace - návrat do práce - konflikty

GLASER, JÜRGEN: Zusammenhänge zwischen Arbeitsanforderungen und -ressourcen für Lernen, Selbstregulation und Flexibilität mit Indikatoren der Selbstverwirklichung bei qualifizierter Arbeit / Účinky mezi pracovními požadavky a pracovními zdroji pro učení, samoregulaci a flexibilitu na ukazatele seberealizace v kvalifikované práci
anotace: Účinky nových pracovních požadavků a odpovídajících zdrojů na seberealizaci v práci se zkoumají ve dvou souvisejících měřicích bodech (T1 - T2: 1 měsíc) v rámci příležitostného vzorku kvalifikovaných zaměstnanců N = 732. Kvalitu měření ověřuje konzistence průzkumných vah a potvrzující faktorová analýza. Průřezové korelace ukazují na obou měřeních pozitivní vztahy mezi požadavky na učení a seberegulaci s motivačními (vlastní pracovní motivací), kognitivními (význam v práci) a behaviorálními (profesní soběstačností) ukazateli seberealizace v práci.
klíčová slova: požadavky pracovní - zdroje - seberealizace - učení se - vzdělávání - motivace

GERHARDT, CHRISTIN: Well-Being and Health-related Interventions in Small- and Medium-Sized Enterprises / Intervence v oblasti pohody a podpory zdraví v malých a středních podnicích: metaanalytický přehled
anotace: V mnoha zemích pracuje většina zaměstnanců v malých a středních podnicích, ale výzkum v oblasti prevence a intervencí v oblasti ochrany zdraví při práci zřídka oslovuje malé a střední podniky. Cílem je poskytnout přehled důkazů o intervencích týkajících se osob a práce. Autoři provedli systematické vyhledávání literatury. Patnáct studií o podpoře zdraví v malých a středních podnicích je shrnuto v systematickém metaanalytickém přezkumu. Ukázalo se, že intervence zaměřené na chování související se zdravím, jako je fyzické cvičení nebo smíšené přístupy, mají malý až střední účinek. Intervence vedoucí ke zlepšení pracovních podmínek vykázaly smíšené výsledky. Zjištění poukazují na důležitost přesné implementace a zvážení možných vedlejších účinků. Kombinace intervencí souvisejících s osobami a úkoly se jeví jako slibná. Ke zlepšení podpory zdraví v malých a středních podnicích je v této souvislosti nezbytný další výzkum.
klíčová slova: intervence - podpora zdraví - pracoviště - pohoda pracovní - podniky malé - podniky střední

HAMMER, SABINE: Gesundheit und Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz aus Mitarbeiterperspektive / Perspektivy pracovníků na zdraví a podporu zdraví na pracovišti
anotace: V posledních deseti letech se míra pracovní neschopnosti v Německu zvýšila přibližně o 30%. Absence v důsledku nemoci je zvláště vysoká v povoláních s velkou fyzickou námahou. Pro identifikaci důvodů pro zvýšení pracovní neschopnosti a možných protiopatření z pohledu zaměstnanců bylo provedeno 178 kvalitativních polostrukturovaných rozhovorů s řemeslníky, profesionálními řidiči, čističi a servisními pracovníky v šesti velkých německých společnostech. Navzdory fyzicky náročným pracovním podmínkám označily všechny profesní skupiny organizační a psychosociální faktory za relevantní vlivy na pracovní spokojenost, pohodu a zdraví. Z pohledu respondentů rostoucí tlak na efektivitu zvyšuje rozpor mezi pracovním úsilím a vnímanou odměnou. To vede jak ke špatným zdravotním podmínkám, tak k vyšší pravděpodobnosti pobytu doma v případě indiferentního zdravotního stavu. Ocenění, podpora a sociální identita jsou uváděny jako významné faktory odměňování. Intervence na pracovišti na úrovni chování jsou považovány za nevhodné pro snížení míry nemocnosti.
klíčová slova: ochrana zdraví - podpora zdraví - intervence - pracoviště - absence pracovní - úředníci - dělníci - rozhovory

KIEL, EWALD: Gratifikation und Befindlichkeit / Gratifikace a psychosociální podmínky: srovnání skupin pracovníků učitelé, veřejní zaměstnanci a podnikoví zaměstnanci
anotace: Tato studie se zabývá psychosociálními podmínkami, vnímaným pracovním úsilím a odměňováním různých skupin pracovníků. Pomocí online průzkumu bylo na stupnici deprese, úzkosti a stresu dotazováno celkem 24 516 zaměstnanců. Hlavní výsledky ukazují, že s pracovní smlouvou byly spojeny depresivní, úzkostné a stresové příznaky: podnikoví zaměstnanci, následovaní veřejnými zaměstnanci byli charakterizováni nejvyššími hodnotami deprese, úzkosti a stresu. Tyto skupiny navíc vykazují menší odměny, zejména s ohledem na bezpečnost práce. Učitelé na tom byli nejlépe ve všech dimenzích. Bezpečnost práce se ukázala jako ochranný faktor pro tuto skupinu; navíc učitelé uvádějí vyšší ocenění kolegy a nadřízenými.
klíčová slova: pracovníci - profese - odměňování - stav psychický - zdraví duševní - stres - faktory psychosociální

Zpravodaj SÚIP - č. 3 (2019)

BĚLÍKOVÁ, JANA: Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti agentur práce a zastřeného zaměstnávání
anotace: Kontroly v oblasti agenturního zaměstnávání jsou každoročně součástí ročního plánu kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce. Předmět kontrol byl primárně zaměřen na kontrolu základních povinností při agenturním zaměstnávání, především na dodržování pravidla, zda pracovní a mzdové podmínky dočasně přidělených zaměstnanců nejsou horší, než byly nebo by mohly být podmínky srovnatelných zaměstnanců uživatele. V průběhu let se pozornost kontrolních orgánů zaměřila také na agentury práce, které poskytují pouze poradenskou a informační činnost a vyhledávají zaměstnance pro zaměstnavatele a zaměstnání pro zaměstnance. Po větších legislativních změnách v roce 2017 byl předmět kontrol rozšířen o kontroly zaměstnávání odpovědných zástupců agentur práce, bylo prováděno více kontrol uživatelů, zaměstnávání cizích státních příslušníků či kontrolováno plnění informačních povinností vůči Úřadu práce ČR.
klíčová slova: agentury práce - zaměstnávání agenturní - inspekce práce - kontroly

MRKVIČKA, PETR: Vývoj pracovní úrazovosti v roce 2018
anotace: Informace o pracovních úrazech zasílané podniky prostřednictvím záznamu o úrazu se každoročně shromažďují v informačním systému SÚIP a ČBÚ. Jsou to případy s pracovní neschopností nad 3 dny a smrtelné. Pracovní úrazy s celkovou pracovní neschopností vykazuje ČSÚ. V roce 2018 bylo v České republice nově hlášeno celkem 46 223 případů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy, z toho 14 883 pracovních úrazů utrpěly ženy. Celkově 45 666 pracovních úrazů bylo spojeno s následnou pracovní neschopností delší než 3 dny. Z tohoto počtu se jich 14 719 událo ženám.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazovost pracovní - statistiky - Česká republika - 2018

KYSELA, JIŘÍ: Skladové provozy z pohledu bezpečnosti práce a pracovní úrazovosti
anotace: Skladové provozy svým účelem charakterizují činnosti, jako jsou: vysoký pohyb zaměstnanců (kmenových, agenturních externích), dále vysoká četnost manipulace pomocí manipulační techniky zejména motorovými vozíky různého provedení (elektrické, naftové, hybridní atd.), což pochopitelně přináší i zvýšenou míru rizika vzniku možného pracovního úrazu. Lze mít za to, že tímto rizikem může být například střet zaměstnance s motorovým vozíkem, přejetí dolních končetin zaměstnance motorovým vozíkem, pády motorových vozů z otevřených ramp nebo pády nestabilních břemen z vidlic nebo přídavného zařízení motorového vozíku.
klíčová slova: sklady - skladování - bezpečnost práce - úrazovost pracovní

HLAVIČKOVÁ, HANA: Národní kolo mezinárodní soutěže Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště 2018-2019 zná vítěze
anotace: Celoevropská kampaň Zdravé pracoviště 2018–2019 na téma Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou (https://healthy-workplaces.eu/cs), která probíhá pod záštitou Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za partnerské spolupráce s členskými státy Evropské unie, již tradičně vyhlašuje soutěž Ceny za správnou praxi. Cílem soutěže je vyzdvihnout nejlepší příklady subjektů, které aktivně řídí rizika související s nebezpečnými látkami na pracovišti.
klíčová slova: kampaně evropské - soutěže - podniky - správná praxe - Česká republika

HOLEČKOVÁ, MILENA: Poskytování poradenství formou odpovědí na písemné dotazy veřejnosti v oblasti PVP
anotace: Orgány inspekce práce v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. k) a § 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, poskytují zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatné základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a podmínek. Spolu s osobními a telefonickými dotazy vyřizují orgány inspekce práce také dotazy písemné, jejichž počet je v rámci poradenství významný.
klíčová slova: poradenství - inspekce práce - formy

NOVÁK, MILAN: Oblast flexibilních forem zaměstnávání a jejich využití v praxi
anotace: Za hlavní příčiny růstu flexibilních forem zaměstnávání v poslední době se považuje změna situace na trhu práce a potřeba větší flexibility ze strany zaměstnavatelů i samotných zaměstnanců. Jedním z cílů je najít takovou práci, která umožňuje lépe sladit profesní život s péčí o rodinu a s potřebou celoživotního vzdělávání.
klíčová slova: formy práce - flexibilita - trh práce - vztahy pracovněprávní

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail