Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2019/1-2

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz  nebo na telefonním čísle +420 221 015 836. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 1 (2019)

BauPortal - č. 1 (2019)

BauPortal - č. 8 (2018)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2019)

Die BG - č. 1 (2019)

Die BG - č. 2 (2019)

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 252 (2019)

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 1 (2019)

MM Průmyslové spektrum - č. 1-2 (2018)

Professional Safety - č. 1 (2019)

Références en Santé au Travail - č. 156 (2019)

Sicher ist Sicher - č. 1 (2019)

Sicher ist Sicher - č. 2 (2019)

Sondy revue - č. 1 (2019)

Sondy revue - č. 12 (2018)

Sondy revue - č. 2 (2019)

Sondy revue - č. 9 (2018)

Travail et Sécurité - č. 801 (2019)

 

112 - č. 1 (2019)

ŠENKÝŘ JANSOVÁ, IRENA: Mimořádné události řešené na úrovni Evropské unie
anotace: Počátkem nového roku je třeba se ohlédnout za mimořádnými událostmi, jež byly řešeny na úrovni Evropské unie Střediskem pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) a udály se v závěru loňského roku 2018. Vzhledem ke vzniklé situaci v oblasti Indonésie bude tento článek navazovat na článek z minulého čísla, který pojednával o zemětřesení a tsunami v Indonésii, protože otřesy v oblasti probíhaly i po uzávěrce posledního čísla roku 2018. Další mimořádnou událostí, ke které došlo koncem listopadu, je potopení rybářské lodi v Biskajském zálivu s velkým únikem motorové nafty do Atlantského oceánu.
klíčová slova: události mimořádné - Evropská unie - přehledy

CIKHARTOVÁ, ZUZANA: Ochrana obyvatelstva při úniku radioaktivních látek
anotace: XXI. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof se uskutečnil ve dnech 24. až 26. října 2018 na Slovensku v hotelu Hutník v Tatranských Matliarech ve Vysokých Tatrách. Hlavní tematické okruhy konference se týkaly zvládání mimořádných událostí typu radiační havárie, prevence těchto událostí v různých odvětvích průmyslu a zdravotnictví, koordinace přípravy a spolupráce rezortů, ochrany zdraví a poskytování zdravotní péče po jaderné nebo radiační události, činnost poskytovatelů zdravotní péče a integrovaného záchranného systému po jaderné nebo radiační události.
klíčová slova: ochrana obyvatelstva - látky radioaktivní - úniky látek - události mimořádné - radiace - konference

BauPortal - č. 1 (2019)

POLANZ, OLIVER - BOUDOUASEL, AHMED: Effizienz trifft Arbeitssicherheit / Efektivita splňuje bezpečnost práce: příklad osvědčených postupů pro pracovní plošiny
anotace: Článek se týká společnosti SPIE Germany & Central Europe, která nabízí komplexní služby pro budovy, zařízení a infrastrukturu. Autoři uvádějí, že firma má ve všech pracovních procesech vysokou úroveň bezpečnosti práce a průběžnou kontrolu. Pokud je dobré vedení se všemi důsledky včetně podchycení kulturních změn, pak může dojít ke zvýšení úrovně bezpečnosti práce. Díky tomuto kulturnímu porozumění se ve firmě nacházejí řešení potřebných změn pracovních procesů. Tento svůj osvědčený postup autoři demonstrují na příkladech pracovních plošin.
klíčová slova: plošiny pracovní - bezpečnost práce - postupy pracovní - kultura podniková - efektivita

BauPortal - č. 8 (2018)

FISCHER, MARTIN - BUSCH, PAFOS: Arbeitssicherheit im Ulmenstollenvortrieb / Bezpečnost práce v dálničním tunelu: zpráva týkající se tunelářských prací na tunelu Spitzenberg
anotace: Článek popisuje stavbu nového dálničního tunelu Spitzenberg v Německu. Tento tunel leží na nově budované dálnici A44, která spojí města Kassel a Eisenach. Vzhledem k horským podmínkách a morfologii terénu byla použita při stavbě tunelu metoda NRTM. Kromě obecného vysvětlení projektu, článek popisuje bezpečnostní požadavky a problémy při výstavně tunelu. Nebyly zaznamenány žádné pracovní úrazy.
klíčová slova: stavby - tunely - dálnice - požadavky bezpečnostní - bezpečnost práce - BOZP - Německo

Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2019)

VALA, JIŘÍ: Zvažování rizik, kompetence a povědomí v systémovém řízení
anotace: V říjnu 2018 byla schválena norma ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem na použití, která je účinná k 1. 1.2018. Norma používá společnou strukturu všech ISO norem systému managementu, tzv. high-level structure. Dochází tak k tomu, že zde máme systémové normy kvality, environmentu a BOZP se stejnou strukturou a terminologií, čímž je usnadněna jejich případná integrace.
klíčová slova: management bezpečnosti práce - řízení bezpečnosti práce - systémy managementu - normy mezinárodní - rizika - řízení systémové

KYSELOVÁ, LUCIE: Homeworking, trend dnešní doby?
anotace: Článek se věnuje problematice práce vykonávané tzv. z jiného místa v režimu zákoníku práce a zákona o státní službě.
klíčová slova: práce z domova - formy práce - legislativa - zákoník práce - BOZP

KRÁL, MIROSLAV: Metody hodnocení ruční manipulace s břemeny z hlediska možných zdravotních rizik
anotace: V článku je uvedena jedna z ergonomických metod popisující hodnocení ruční manipulace s břemeny. Jsou zde uvedeny hygienické limity a zdravotní rizika za podmínek vykonávané vlastní manipulace s břemeny. Metodologický základ metod se opírá o nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ČSN EN 1005-2+A1 a další. V závěru je uvedeno praktické užití metody 2.
klíčová slova: manipulace ruční - břemena - limity hygienické - rizika zdravotní - metody ergonomické - hodnocení ergonomické

KOŽMÍN, PETR: Karta BOZP: Mechanik zařízení elektronických komunikací
anotace: Karta BOZP uvádí výčet pracovních činností, spadajících do obvyklé pracovní náplně mechanika zařízení elektronických komunikací. V kartě se dále uvádějí kvalifikační požadavky na tyto pracovníky, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené s prací strojních zámečníků, seznam nebezpečí, doporučený rozsah OOPP a pokyny pro bezpečnou práci.
klíčová slova: mechanici - komunikace elektronické - karta BOZP - rizika prostředí - opatření bezpečnostní - OOPP - kvalifikace

HLAVIČKOVÁ, HANA: Výtvarná soutěž pro mladé zahájena
anotace: Téma nebezpečnosti chemických látek je tématem další z dětských výtvarných soutěží pro žáky základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů.
klíčová slova: látky nebezpečné - kampaně evropské - soutěže - děti

TOMŠEJ, JAKUB - STONJEK, PATRIK: Zaměstnávání cizinců v České republice
anotace: Jedná se o ukázku z právě vydávané publikace Zaměstnávání cizinců v České republice.
klíčová slova: cizinci - zaměstnávání cizinců - služby pracovnělékařské - cesty pracovní - práce nelegální - publikace

Die BG - č. 1 (2019)

HENSIEK, JOERG - KOLBITSCH, MICHAEL: Stress im Betrieb / Stres na pracovišti: co je to, kdo je postižen?: část 1
anotace: Předcházení fyzickému a především duševnímu vyčerpání zaměstnanců způsobenému stresem se stalo jedním z nejdůležitějších úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V první části třídílného článku se autoři zabývají příčinami vzniku stresu na pracovišti, stresovými faktory v zaměstnání, organizačním "vyhořením" a otázkami, zda se jedná o skutečné rozšíření problému a ovlivňování skupin lidí a jak tuto oblast řešit. Rovněž se snaží odpovědět, zda jsou stížnosti a nemoci opravdu vždy způsobeny velmi specifickými pracovními podmínkami ve společnosti a jak zjistit, kdo na pracovišti, kdy, kde a proč trpí stresem. Za důležité považují autodiagnostiku (vlastní diagnostiku) a konzultace se zaměstnanci včetně poradenských služeb.
klíčová slova: stres pracovní - stres psychický - syndrom vyhoření - pracoviště - faktory - prevence - ochrana zdraví

LÜDERS, SANDRA - DIETTRICH, ANDREAS: Sprachbarrieren am Arbeitsplatz / Jazykové bariéry na pracovišti: riziko ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vyslaných) pracovníků
anotace: V dobách svobodné a neomezené Evropy jsou obecné kontexty na pracovním trhu stále více mezikulturní. To vede ke zvýšení jazykové rozmanitosti na pracovišti a zahrnuje další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro odpovědné subjekty. Tato problematika je řešena v rámci komplexní výzkumné studie a autoři seznamují s jejími výsledky a opatřeními v této oblasti.
klíčová slova: jazyky - bariéry - trh práce - vysílání pracovníků - aspekty kulturní - studie - BOZP - rizika pracovní

Die BG - č. 2 (2019)

HENSIEK, JOERG - KOLBITSCH, MICHAEL: Stress im Betrieb / Stres na pracovišti: způsoby úspěšného řízení stresu ve firmách: část 2
anotace: Předcházení fyzickému a především psychickému vyčerpání zaměstnanců způsobenému stresem se stalo jednou z nejdůležitějších úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Druhá část třídílné řady článků se zabývá praktickou implementací řízení stresu ve společnosti (základy úspěšného řízení stresu na pracovišti, posouzení rizik, profesionální podpora vedení organizací týkající se zdraví a bezpečnosti při práci).
klíčová slova: stres pracovní - stres psychický - řízení rizik - vedení lidí - pracoviště - ochrana zdraví

JUNG, EBERHARD: Stress als Berufskrankheit? / Stres jako nemoc z povolání?
anotace: Autor uvádí, že tvrzení, že nemoci z povolání způsobují přímo duševní nemoci, se nezakládá na pravdě, že spíše tyto nemoci lze považovat za následky nemocí z povolání. Toto tvrzení opírá o rozsudek Bavorského státního sociálního soudu (LSG) ze dne 27. 4. 2018 - L 3 U 233/15. Stres není uveden samostatně v seznamu nemocí z povolání.
klíčová slova: nemoci duševní - nemoci z povolání - stres psychický - rozsudky soudní - Německo

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 252 (2019)

DIRRENBERGER, PATRICIA: Évaluation de l´exposition a l´ammoniac / Hodnocení expozice amoniaku: poskytnutí detekce v reálném čase
anotace: Vystavení amoniaku lze stanovit aktivní předběžnou zkouškou, na niž navazuje laboratorní analýza. Zařízení pro detekci v reálném čase nabízejí rychlé a přímé zpracování dat a současně poskytují další informace, např. určení vrcholů expozice v závislosti na činnosti. Obě techniky byly použity současně na několika anaerobních pracovištích a údaje byly porovnávány. Článek přináší výsledky těchto analýz.
klíčová slova: amoniak - čpavek - detekce - analýzy

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 1 (2019)

AWANG LUKMAN, KHAMISAH - SAFFREE JEFFREE, MOHAMMAD - GOPAL RAMPAL, KRISHNA: Lower back pain and its association with whole-body vibration and manual materials handling among commercial drivers in Sabah / Bolest dolní části zad a její spojení s vibracemi celého těla a ruční manipulací s materiály mezi profesionálními řidiči v Sabahu
anotace: Byla provedena průřezová studie k určení výskytu bolesti dolní části zad (LBP) a jejího vztahu k vibracím celého těla (WBV) a ruční manipulaci s materiály (MMH). Autoři studovali 110 řidičů užitkových vozidel pomocí sebehodnotícího dotazníku a monitoru lidských kmitů VI-400Pro. Prevalence LBP byla 66,4%. Řidiči, kteří jsou vystaveni vibracím a často ručně manipulují s těžkými břemeny a v nevhodných postojích, pravděpodobně mají více bolestí zad než řidiči, kteří jsou vystaveni pouze jednomu z těchto rizikových faktorů.
klíčová slova: řidiči z povolání - bolesti v zádech - vibrace - manipulace ruční - břemena

BARADAN, SELIM - DIKMEN, SEYYIT UMIT - KALE, OZGE AKBOGA: Impact of human development on safety consciousness in construction / Dopad lidského rozvoje na bezpečnostní povědomí ve stavebnictví
anotace: Mezinárodní organizace práce (ILO) uvádí, že riziko smrtelných pracovních úrazů v rozvojových zemích je téměř dvakrát vyšší než v rozvinutých zemích, což naznačuje potenciální vztah mezi úmrtností a vývojovou úrovní. Index lidského rozvoje (HDI), založený na délce života, úrovni znalostí a paritě kupní síly, který byl schválen Rozvojovým programem OSN, je široce přijímaným měřítkem úrovně vývoje. Tato studie zkoumá vztah mezi HDI a úmrtností hlášenou ILO. Soubor údajů z 23 zemí se používá k prokázání obecného trendu vztahu, po němž následují analýzy specifické pro jednotlivé země Austrálii, Španělsko, Maďarsko a Turecko. Studie je omezena na smrtelná zranění při práci ve stavebnictví, kde jsou neštěstí neobyčejně vysoká. Výsledky ukazují statisticky významný inverzní vztah mezi úmrtností a HDI.
klíčová slova: země rozvojové - bezpečnost práce - úroveň BOZP - rozvoj - úrazovost - úrazy smrtelné

SHARMA, ROHIT - KAMBOJ, KUSHAL - BHARDWAJ, JYOTI: Gender response and safe carrying load limit for sugar industry workers / Reakce pohlaví a bezpečný pracovní limit pro pracovníky v cukrovarnickém průmyslu
anotace: Tato studie zkoumá omezení bezpečného přepravního zatížení v závislosti na pohlaví pracovníků v cukrovarnickém průmyslu. Na základě fyziologické a psychofyziologické metodologie byly provedeny řízené rozhovory celkem se 632 pracovníky (muži a ženy). Všichni tito pracovníci byli ve věkových skupinách 21-30, 31-40 a víve než 41 let. V této studii byly pro fyziologickou metodologii shromážděny oborové i laboratorní údaje, které zahrnovaly srdeční frekvenci, variabilitu srdeční frekvence, výdaj energie a maximální rychlost spotřeby kyslíku. Byly zaznamenány informace o obsahu hemoglobinu, hmotnosti, věku, tělesné hmotnosti, atd., aby bylo známo fyzické zdraví pracovníků. V psycho-fyziologickém hodnocení byly limity nosnosti určeny psychofyzikálním hodnocením zatížení pracovníků z vybraných věkových skupin.
klíčová slova: zátěž fyzická - zátěž pracovní - pohlaví - nošení - nosnost - zdraví - stav fyzický - limity hmotnostní - cukrovary

JAVAD JAFARI, MOHAMMAD: Relationships between certain individual characteristics and occupational accidents / Vztahy mezi individuálními charakteristikami a mírou pracovních úrazů
anotace: Pracovní úrazy a zranění jsou problémem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato průřezová studie byla provedena pro 404 pracovníků, kteří byli v roce 2016 vybráni z Arya Sasol Petrochemical Company v Bushehu v Íránu. Celková míra pracovních úrazů mezi účastníky byla 9,2%. Statisticky významné rozdíly byly pozorovány u indexu tělesné hmotnosti, vzdělávání, pracovních zkušeností, kouření, konzumace sedativních léků a přítomnosti poruch spánku. Preventivní programy by měly být zaměřeny zejména na mladé pracovníky, kouřící, pracovníky s nadváhou a pracovníky s psychosomatickými obtížemi.
klíčová slova: úrazy pracovní - charakteristiky individuální - pracovníci - kouření - léky - látky návykové - onemocnění psychosomatická - programy preventivní

MARTINETTI, ALBERTO: Safety I-II, resilience and antifragility engineering / Bezpečnost I-II, řízení odolnosti: diskuse vzniklá v důsledku havárie na mobilní pracovní ploše
anotace: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) představuje významnou oblast pro výzkumnou komunitu. Navzdory růstu technologických inovací, zvyšující se složitost systémů sebou nese řadu kritických problémů z hlediska degradace úrovně bezpečnosti. V takové situaci jsou nyní nové přístupy pro řízení bezpečnosti povinné, aby bylo možno čelit bezpečnostním důsledkům současného technologického vývoje. V této souvislosti se zdá, že samotná analýza rizik již nestačí. Hodnocení robustnosti, "křehkosti" a odolnosti sociálně-technického systému je nyní nezbytné pro potírání nepředvídaných událostí. Tento článek stručně představí témata Bezpečnost I a Bezpečnost II, vysvětluje korelace, překrývající se aspekty a synergie. Dále článek diskutuje aplikaci těchto paradigmat na skutečnou nehodu, zdůrazňující, jak mohou stimulovat a inspirovat výzkum pro zlepšení podmínek BOZP.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - řízení bezpečnosti práce - odolnost organizační - resilience - události nežádoucí - plošiny mobilní - příklady

WOYNAROWSKA-SOŁDAN, MAGDALENA: Validation of the positive health behaviours scale / Validace stupnice pozitivního zdravotního chování: celostátní průzkum zdravotních sester v Polsku
anotace: Cílem průzkumu bylo přizpůsobit měřítko pozitivního zdravotního chování (positive health behaviours scale, PHBS) tak, aby bylo vhodné pro použití u zdravotních sester, a validovat novou verzi tohoto nástroje. Předtím formulovaný PHBS byl upraven. Měřítko obsahuje 29 prohlášení popisujících určité pozitivní chování ve čtyřech podskupinách: výživa, tělesná aktivita, relaxace a chování související s duševním zdravím a preventivní chování. Škála byla obohacena o předcházení rizikovému chování a otázku týkající se vlastního hodnocení respondentů ohledně jejich péče o zdraví. Výsledky potvrdily vysokou vnitřní konzistenci měřítka a jeho podskupin. Příručka PHBS by mohla být použita v programech podpory zdraví na pracovišti určených pro zdravotní sestry.
klíčová slova: sestry zdravotní - zdravotníci - chování bezpečné - péče o zdraví - nástroje - validace - hodnocení

MANU, PATRICK: Design for occupational safety and health of workers in construction in developing countries / Návrh bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců ve stavebnictví v rozvojových zemích: studie architektů v Nigérii
anotace: Návrh bezpečnosti pracovníků patří k prominentním způsobům řešení špatné bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví. V rozvojových zemích je však výzkum bezpečnosti práce extrémně omezen. Tato studie tak významně přispívá k tématu v rozvojových zemích tím, a to tak, že konkrétně zkoumá povědomí a praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví mezi architekty v nigerijském stavebním sektoru. Závěry odhalily výskyt vlivných překážek zavádění bezpečnosti a ochrany pracovníků v odvětví stavebnictví. Zúčastněné strany v průmyslu by se měly snažit o zviditelnění praxe BOZP v tomto odvětví.
klíčová slova: stavebnictví - bezpečnost práce - BOZP - design bezpečnostní - řízení bezpečnosti práce - země rozvojové - Nigérie

SHIN, WONKYOUNG - PARK, MINYONG: Ergonomic interventions for prevention of work-related musculoskeletal disorders in a small manufacturing assembly line / Ergonomické intervence pro prevenci muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací na malé výrobní montážní lince
anotace: Tato studie zahrnuje provedení zlepšení ve specifikaci pracovních stanic pomocí trojrozměrného nástroje pro modelování člověka a navržení vyváženého rozvrhu práce (well-balanced work scheduling, WBWS), aby se zabránilo muskuloskeletálním poruchám (WMSD) souvisejících s prací v malém výrobním závodě. Pro analýzu rizikových faktorů WMSD byly vyhodnoceny různé pracovní úkoly na 10 různých typech pracovních stanic s podrobnou analýzou pohybů pomocí přizpůsobeného kontrolního seznamu. Dotazníky byly dány 27 pracovníkům k vyhodnocení symptomů souvisejících s WMSD. Byly navrženy revidované specifikace pracovních stanic na základě antropometrických charakteristik pracovníků, kteří používali před a po analýzách jako technickou kontrolu. Navíc byl WBWS navržen jako administrativní kontrola, aby se zabránilo nepřetržitému fyzickému stresu na konkrétních částech těla při opakovaných úkolech. Software pro WBWS byl vyvinut pro pohodlné a snadné použití. Výsledky studie mohou správcům pomoci při uplatňování ergonomických intervencí s úsporami času a nákladů a zvýšit spokojenost a motivaci pracovníků v důsledku zlepšení pracovních podmínek, aby se zabránilo WMSD.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - ergonomie - požadavky ergonomické - úkoly pracovní - modelování - 3D - linky montážní

ESEN, HATICE: Expert system application for prioritizing preventive actions for shift work / Aplikace expertního systému pro stanovení priorit preventivních opatření pro práci na směny: expert na směny
anotace: Systém práce na směny, pracovní doba, uspořádání práce a motivace pracovníků se stále více stávají klíčovými faktory pro výkon práce. Hlavním cílem tohoto článku je navrhnout expertní systém, který identifikuje negativní účinky práce na směny a upřednostňuje snahy o zmírnění jejich důsledků podle jejich významu při předcházení těmto negativním dopadům. Navrhovaný expertní systém bude označován jako odborník na směny.
klíčová slova: práce na směny - směny pracovní - ergonomie - systémy expertní - prevence rizik

RYDELL, ALEXIS - ANDERSSON, ING-MARIE: Work environment investments / Investice do pracovního prostředí: výsledky ze tří případů
anotace: Investice pracovního prostředí jsou důležité pro vytvoření zdravého a bezpečného pracoviště. Tento článek představuje závěry ze sedmistupňového intervenčního procesu zaměřeného na zkoumání a sledování investic do pracovního prostředí v malých a středních podnicích (MSP), se zvláštním zaměřením na znečišťující látky v ovzduší. Ve studii byly analyzovány tři různé případy: a) vzdělávací centrum pro svařování; b) nátěrová stanice v nábytkářském podniku; (c) truhlářství v nábytkářském podniku. Výsledky ukazují, že zaměstnanci a manažeři vysoce oceňují investice do pracovního prostředí, ale zároveň by mohla být investice optimalizována díky výrazně sníženým hodnotám expozice pro pracovníka. Faktory, jako jsou následné investice, vzdělávání a školení v oblasti využívání zařízení, zapojení pracovníků do procesu a zapojení vedoucích pracovníků, jsou důležité pro optimalizaci investic do pracovního prostředí.
klíčová slova: prostředí pracovní - investice - přínosy - efektivita - strategie bezpečnosti práce

REIMAN, ARTO: Strategic accident reduction in an energy company and its resulting financial benefits / Strategické snižování nehod v energetické společnosti a jeho finanční výhody
anotace: Tato studie je příkladem energetické společnosti, která jako dlouhodobé strategické cíle rozvoje upřednostnila bezpečnost a ochranu zdraví při práci a snižování nehod. Dále tato studie popisuje finanční přínosy tohoto strategického rozhodnutí. Ukazují se ukazatele havárie specifické pro společnost a finanční náklady a přínosy. Během pozorovacího období (2010-2016) strategické investice do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stály společnosti 0,8 milionu EUR. Ve stejném období se však ušetřilo 1,8 milionu EUR, což vedlo k poměru nákladů a přínosů 2,20. Trend úspor nákladů je velmi pozitivní. Roční náklady na nehodu byly v roce 2016 nižší o 0,4 mil. EUR oproti nákladům v roce 2010. Tato studie ukazuje, že dlouhodobá strategická angažovanost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poskytuje finanční hodnotu.
klíčová slova: úrazy pracovní - prevence úrazů - investice - přínosy - BOZP - strategie bezpečnosti práce - energetika

MM Průmyslové spektrum - č. 1-2 (2018)

WITASSEK, LIBOR: Digitální podnik budoucnosti
anotace: Jedná se o první článek šestidílného seriálu o úskalích budování digitálního podniku. Budování digitálního podniku příští generace není o technologiích, ale o změně. A není to otázka jestli, nýbrž kdy a jak. Digitální transformace totiž není o slovu digitální. Digitální ekonomika je primárně zaměřena na uspokojování zákaznických potřeb ve výrazně širším a zásadně jiném kontextu než dříve, a to díky novým exponenciálním technologiím.
      klíčová slova: digitalizace - automatizace - průmysl 4.0 - technologie - podniky

Professional Safety - č. 1 (2019)

SMITH, TED: Digital transformation of the worker / Digitální transformace pracovníka
anotace: Digitální transformace pracovníka mění organizaci a pracovní zkušenosti každého jednotlivce. Má dopad nejen na bezpečnost, ale vytváří pozitivnější podnikovou kulturu, která zase přechází do štíhlejší a efektivnější výroby. Uvádění bezpečnosti do rukou zaměstnanců tím, že jim umožňuje předávat a přijímat data v reálném čase, stejně jako sdělovat obavy a rychle řešit problémy, jsou rozhodujícími součástmi digitální transformace. Tato nepřetržitá interakce mezi prostředím, informacemi a pracovníky je skutečným testem toho, zda organizace ve skutečnosti vede digitální transformaci vpřed.
klíčová slova: digitalizace - transformace - pracovníci - bezpečnost práce - řízení

AGNEW, JUDY: Behavioral safety 4.0 / Behaviorální bezpečnost 4.0
anotace: Aplikace behaviorální vědy významně přispěla ke zlepšení bezpečnosti. Od chování v oblasti bezpečnosti až po bezpečnostní vedení k rozvoji pozitivní kultury bezpečnosti vede věda o chování tisíce organizací ke zvýšení úrovně BOZP. Nové technologie, měnící se trhy a zlepšování bezpečnostní praxe vyžadují změny v chování na všech úrovních organizace.
klíčová slova: chování - bezpečnost behaviorální - práce 4.0 - podniky - kultura podniková

GREENE, H. E. "TREY" - MARCHAM, CHERYL L.: Online vs. conventional safety training approaches / Online vs. konvenční přístupy ke školení BOZP
anotace: Zatímco rozsáhlý publikovaný výzkum potvrzuje, že vzdělávací online kurzy mohou být účinné, zamýšlený účel a očekávané výsledky školení v oblasti bezpečnosti jsou jiné než u akademických vzdělávacích kurzů. S bezpečnostním školením nestačí prostě poskytnout školení zaměstnanci; zaměstnavatel musí rovněž prokázat, že zaměstnanci mohou prokázat způsobilost převedením znalostí a dovedností získaných při školení na bezpečné vykonání práce. V mnoha případech mohou být online bezpečnostní kurzy efektivnější, konzistentnější a nákladově efektivnější. Profesionální pracovníci v oblasti BOZP by však měli e-learning uplatňovat selektivně a porozumět tomu, kdy školení tváří v tvář poskytuje lepší možnosti.
klíčová slova: vzdělávání - školení bezpečnosti práce - online - e-learning - kurzy

MINNICK, WANDA D. - WACHTER, JAN K.: The role of leading & lagging indicators in evaluating OSH professionals´ performance / Role indikátorů vedení a zaostávání v hodnocení výkonnosti profesionálů BOZP
anotace: Odborníci v oblasti BOZP vnímají, že jejich výkonnost je měřena pěti zastřešujícími kategoriemi: očekávání, indikátory zaostávání, měkké dovednosti, indikátory vedení a hodnoty. Vnímání toho, jak se měří výkonnost profesionálů v oblasti bezpečnosti, je konzistentní v průmyslových odvětvích. Důkazy svědčí o tom, že výkonnost odborníků v oblasti BOZP je primárně měřena na základě očekávání zaměstnání, nikoli ukazatelů zaostávání. Ukazatele zaostávání, měkké dovednosti a ukazatele vedení jsou stejně vnímány jako druhý nejdůležitější faktor, kterým se měří výkonnost odborníků v oblasti bezpečnosti.
klíčová slova: odborníci BOZP - výkonnost - efektivita - měření - indikátory - hodnoty

MANUELE, FRED A.: Systems/macro thinking / Systémy/makro myšlení: základ
anotace: Tento článek se zabývá systémovým myšlením a předpoklady, na nichž je založeno, a ukazuje, že odborníci v tomto oboru nesouhlasí s jednoznačnou definicí. Autor popisuje status quo v praxi bezpečnosti a diskutuje o enormní změně kultury, kterou některé organizace potřebují k tomu, aby přijaly koncepci systémové myšlení. Tento článek spojuje systémy a makro myšlení se sociotechnickou rovnováhou v provozu. Také doporučuje použití techniky pro řešení problémů z pěti důvodů v počátečních fázích aplikace systémů/makro konceptů.
klíčová slova: myšlení systémové - bezpečnost práce - systémy pracovní - přístupy

KARAKHAN, ALI - ALSAFFAR, OLA: Technology´s role in safety management / Role technologie v oblasti řízení bezpečnosti
anotace: Stavební práce jsou nebezpečné a jsou spojeny s vysokými bezpečnostními riziky jak pro terénní personál, tak pro veřejnost. Podle Úřadu statistiky práce (BLS, 2017) stavebnictví zaznamenává smrtelná zranění v nepřiměřených úrovních ve srovnání s jinými významnými průmysly v USA. Přijetí technologie ve stavebnictví bylo pomalejší než v jiných velkých průmyslových odvětvích v USA. V ostatních velkých průmyslových odvětvích, kde technologie dosáhla vysoké úrovně, se výrazně zlepšila bezpečnostní výkonnost. Tento článek popisuje potenciální bezpečnostní výhody technologie ve stavebnictví a poskytuje příklady toho, jak může být technologie použita k ovlivnění výsledků bezpečnosti stavebních projektů.
klíčová slova: technologie - stavebnictví - bezpečnost práce - využití - řízení bezpečnosti práce - prevence rizik

CHAKKRAVARTHY, RAGHUVARAN: Artificial intelligence in construction safety / Umělá inteligence v bezpečnosti práce ve stavebnictví
anotace: Stavebnictví je nebezpečné zaměstnání, které může mít za následek různé úrazy, incidenty a úmrtí. Vývoj strojového učení ve stavebnictví, jakož i příprava vhodného softwaru, má za cíl poskytnout lepší řešení potenciálních bezpečnostních rizik a rizik ve stavebním prostředí.
klíčová slova: stavebnictví - inteligence umělá - software - prevence rizik

BOWERS, KEITH - WALTER, GEOFF: 8 tips for success with safety 4.0 / 8 tipů pro úspěch s bezpečností 4.0: nástroje využívající velká data (big data) zvětšují neviditelná bezpečnostní rizika
anotace: Nové výkonné nástroje, které řídí bezpečnostní vedení v oblasti bezpečnosti 4.0, umožňují odborníkům v oblasti BOZP s novou jasností vidět a porozumět pracovním a bezpečnostním rizikům. Při správném použití mohou tyto nové přístupy přinést velké výhody. Uvedených osm tipů pomůže udržet odborníky v oblasti BOZP v hranicích a na cestě k významným zlepšením s bezpečností 4.0. Bezpečnost 4.0 je použití technologií čtvrté průmyslové revoluce, jako je digitalizace a umělá inteligence (AI), k bezpečnosti. Projekt bezpečnosti 4.0 popsaný v tomto článku využívá technologii AI k získání, shrnutí a stanovení priorit bezpečnostních záznamů a dalších textových dat, které byly příliš náročné na čtení a pochopení v celé komplexnosti.
klíčová slova: data - data velká - zpracování dat - inteligence umělá - analýzy - využití - řízení bezpečnosti práce

Références en Santé au Travail - č. 156 (2019)

WARGON, C.: Stylistes ongulaires / Nehtová kosmetika: pracovní podmínky, vnímání rizik a prevence v Ile-de-France
anotace: Článek popisuje metodologii vyhledávání a hodnocení rizik, zejména chemických a biologických, otázky prevence (větrání, ventilace, OOPP), problematiku školení (znalost rizik a možných preventivních opatření) v oblasti kosmetických služeb.
klíčová slova: kosmetika - služby - hodnocení rizik - rizika chemická - rizika biologická - prevence rizik - školení

Sicher ist Sicher - č. 1 (2019)

FALLER, GUDRUN - ZWINGMANN, BRUNO: Direkte Partizipation von Beschäftigten bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen/Gefährdungsbeurteilung / Přímá účast zaměstnanců při hodnocení pracovních podmínek/posouzení rizik
anotace: Účast zaměstnanců na formování pracovních podmínek je často požadovaným principem moderní bezpečnosti práce. Nicméně myšlenka, kdo a jakým způsobem se má na této problematice podílet, je často nejasná nebo dokonce protichůdná. V této souvislosti se článek zabývá tématem účasti zaměstnanců na hodnocení rizik duševního stresu a popisuje možné přístupy a potenciály.
klíčová slova: zaměstnanci - participace - bezpečnost práce - podmínky pracovní - posuzování rizik - stres psychický

BAUER, KAI - ZIMMERMANN, STEFAN: Beurteilung der Arbeitsbedingungen in hochspezialisierten Arbeitssystemen / Hodnocení pracovních podmínek ve vysoce specializovaných pracovních systémech: na příkladu vědeckých institucí
anotace: Mnoho nápadů, vynálezů, technologií a procesů, které mohou tvořit základ pro nové průmyslové aplikace nebo dokonce produkty, jsou vytvořeny ve vědeckých institucích. Nové technologie přinášejí nové výzvy pro vědce. Je však nutno přesvědčit obchodní a průmyslové partnery o tomto novém nebo vylepšeném vývoji a překonat staré přístupy a způsoby. Klíčovými aspekty tohoto procesu přenosu technologií je vedle ekonomického a efektivního provádění bezpečné a udržitelné využívání těchto nových poznatků. V posledních letech tak získala značnou pozornost oblast technologického hodnocení. V německém Spolkovém sněmu byl nyní zřízen Úřad pro hodnocení technologií. Autoři se v článku zabývají několika modely pro posouzení pracovních podmínek ve vysoce specializovaných pracovních systémech. Nejedná se však o komplexní řešení posuzování, autoři popisují pouze některé klíčové aspekty. Konstatují, že posuzování pracovních podmínek a mnoha dalších aspektů bezpečnosti a ochrany zdraví se významně podílí na úspěchu společnosti prostřednictvím systematické orientace na proces - bez ohledu na to, jak vysoce specializované jsou pracovní systémy.
klíčová slova: systémy pracovní - technologie - podmínky pracovní - hodnocení rizik - instituce výzkumné - ochrana zdraví - bezpečnost práce

Sicher ist Sicher - č. 2 (2019)

BUCH, MARKUS - HOFFMANN, BERNHARD - WERNER, CHRISTIAN: Ergonomie-Scouts weisen den Weg zur Arbeitserleichterung / Ergonomické "skautky" usnadňují práci: navrhování technické práce usnadňující participaci
anotace: Opatření pro optimalizaci stresu jsou nezbytná pro udržení zdraví a pracovních schopností zaměstnanců, ale nejsou vždy všude stejně přijímána. Z toho důvodu bylo vyškoleno více než 100 ergonomických skautů v energetickém průmyslu, kteří mají za úkol provádět intervence a vypracovávat koncepce pro tato opatření na optimalizaci stresu. Autoři podrobně popisují jednotlivá opatření pro optimalizaci pracovního zatížení zaměstnanců, a to od fáze konceptu až po fázi hodnocení.
klíčová slova: ergonomie - požadavky ergonomické - prostředí pracovní - optimalizace - stres - podpora zdraví - opatření - vzdělávání

Sondy revue - č. 1 (2019)

DANDOVÁ, EVA: Otázky kolem práce ve svátek
anotace: V tomto článku se autorka pokouší vysvětlit některé záležitosti spojené s prací ve svátek. Jak je patrno z dotazů čtenářů, v praxi tato problematika stále působí výkladové problémy a vyvolává nejasnosti. Autorka tedy vysvětluje, jak se stanoví pracovní doba, co do pracovní doby patří a co se považuje za odpočinek zaměstnance. Je zde také objasněno, ve kterých případech se práce ve svátek považuje za odpočinek zaměstnance a kdy může být na svátek určen výkon práce.
klíčová slova: práce ve svátek - doba pracovní - výkon pracovní - odpočinek

DANDOVÁ, EVA: Co vše obnáší kolektivní vyjednávání a jak správně uzavřít kolektivní smlouvu
anotace: Kolektivní vyjednávání je speciální druh vyjednávání. Je to proces, který probíhá mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi s cílem dojednat určitý soubor pravidel, jež se budou uplatňovat v pracovněprávních vztazích u zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů. Kolektivní vyjednávání však nelze chápat pouze jako situaci, kdy se zaměstnavatel se zástupci odborové organizace takříkajíc sedne za vyjednávací stůl a budou se dohadovat o obsahu kolektivní smlouvy.
klíčová slova: smlouvy kolektivní - zaměstnavatelé - odbory - vyjednávání

Sondy revue - č. 12 (2018)

Co přineslo kolektivní vyjednávání zaměstnancům v roce 2018
anotace: Každoroční podrobný přehled dat o vývoji kolektivního vyjednávání, který ČMKOS sestavuje na základě dohody v tripartitě už od roku 1992 a který zpracovává MPSV ve spolupráci s firmou TREXIMA, je cenným zdrojem informací o vývoji mezd, platů a pracovních podmínek v ČR. Jde o unikátní přehled, jehož výstupy slouží státu, sociálním partnerům a významným institucím.
klíčová slova: smlouvy kolektivní - vyjednávání - odbory - informace - Česká republika

DANDOVÁ, EVA: Nemoc z povolání a ohrožení nemocí z povolání
anotace: Článek se věnuje defionicím pojmů nemoc z povolání a ohrožení nemocí z povolání, vysvětluje rozdíly, zmiňuje pracovněprávní důsledky a informuje, co je smyslem a účelem právní úptravy v této oblasti.
klíčová slova: nemoci z povolání - ohrožení zdraví - terminologie - legislativa - důsledky právní

STANĚK, EVŽEN: Nízká nezaměstnanost mění požadavky lidí i podnikovou kulturu
anotace: Českým firmám chybí na 440 tisíc zaměstnanců a nezaměstnaných je nejméně v historii. Statistika z trhu práce dokonce překonala očekávání analytiků a prolomila nový rekord. Podíl nezaměstnaných se totiž v říjnu tohoto roku snížil proti předchozímu měsíci o dvě desetiny na 2,8 procenta. Předpokládá se, že nezaměstnanost ještě letos mírně poklesne, nicméně na přelomu roku se opět vrátí nad úroveň tří procent. Půjde zřejmě o sezónní pohyby, které již nelze přeceňovat. Podle názorů některých odborníků už toto číslo v podstatě nemá kam dál klesat. Zaměstnavatelům nezbývá než hledat

CERQUEIROVÁ, ANDREA: Pět týdnů dovolené pro všechny zaměstnance!
anotace: Pět týdnů dovolené pro všechny zaměstnance navrhují jako změnu zákoníku práce poslanci KSČM. V současné době mají na 5týdenní dovolenou nárok jen zaměstnanci ve veřejném sektoru, přičemž v soukromém jsou zaručeny 4 týdny, pátý záleží na vůli zaměstnavatele.
klíčová slova: dovolená - zákoník práce

Sondy revue - č. 2 (2019)

STANĚK, EVŽEN - KAŠPAROVÁ, JANA: Česká republika
anotace: Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v čele s premiérem Andrejem Babišem schválila tuto strategii 23. ledna 2019. Vytyčuje nové priority, jejichž naplnění by Českou republiku mělo do roku 2030 zařadit mezi nejinovativnější země Evropy.
klíčová slova: inovace - věda - výzkum - strategie - Česká republika

JANČKO, PAVEL: ČMKOS a zaměstnávání cizinců
anotace: Zaměstnávání cizinců v České republice je zejména v posledním období předmětem zvýšeného zájmu. V situaci „nedostatku“ pracovníků v některých profesích sílí snahy podnikatelů o změnu příslušné legislativy v zájmu deregulace tohoto zaměstnávání.
klíčová slova: cizinci - zaměstnávání cizinců - síla pracovní - legislativa

CERQUEIROVÁ, ANDREA: Maďarské odbory chystají stávku proti tzv. otrockému zákonu
anotace: Maďarští odboráři spolu se studenty, zástupci nevládních organizací i lidí, kteří nejsou nikde organizovaní, chystají na 14. března stávku. Protestují proti tzv. otrockému zákonu, kdy zaměstnavatel může po zaměstnavy inimální úbytek pracovních pozic, jiné mají za to, že je nahradí nové možnosti práce, a nechybí ani takové, které vyznívají až katastroficky. Například aktuální studie z Brookings Institute hlásí ztrátu zaměstnání až 25 % americké pracovní síly, což je jedno z nejvyšších dosud zveřejněných čísel. V takovém případě by již šlo o něco, co by připomínalo průmyslovou revoluci 18. a 19. století.
klíčová slova: revoluce průmyslová - průmysl 4.0 - robotizace - digitalizace - trh práce - trendy

ORT, JAKUB: Žáci musí vědět, co je na trhu práce čeká
anotace: Nadace Hanse Böcklera (Hans-Böckler-Stiftung) nazvaná podle prvního předsedy Německé odborové konfederace DGB se zabývá především výzkumem a vzděláváním v oblasti odborových témat. Stěžejní hodnotou organizace je spolurozhodování a participace pracujících. Nadace zastřešuje celou řadu aktivit, které sahají od ekonomického a sociálně vědního výzkumu přes stipendijní podporu studentů zabývajících se příbuznými tématy nebo přípravu materiálů pro (odbornou) veřejnost až po podporu projektů zaměřených na participaci zaměstnanců. Na konci listopadu minulého roku Prahu navštívila Anke Thielová, jedna ze zaměstnankyň nadace, která se zúčastnila debaty Rady mladých ČMKOS o pojímání odborů a odborových témat ve školách. Má na starosti projekt, který připravuje odpovídající podklady pro výuku ve školách. V rozhovoru vysvětluje, jak projekt funguje, ale mluví také o aktuálních tématech ze světa práce, jako je digitalizace nebo ekonomika platforem.
klíčová slova: příprava odborná - školy střední - učiliště - výuka - trh práce - žáci

Sondy revue - č. 9

CERQUEIROVÁ, ANDREA: Jak se Evropský parlament věnuje postavení zaměstnanců?
anotace: Článek shrnuje informace o důležitých dokumentech, týkající se postavení a práv zaměstnanců či pracovních příležitostí, které projednával Evropský parlament. Velkým tématem byla směrnice o vysílání pracovníků do zahraničí, sociálním dumpingu či důstojných podmínkách v kamionové dopravě.
klíčová slova: zaměstnanci - příležitosti pracovní - Evropská unie - směrnice evropské Sondy revue - č. 9 (2018

KOLEV, PETR: Kratší pracovní týden do nových kolektivních smluv
anotace: Sondy se zeptaly na zkušenosti předsedů odborových organizací, které mají zakotvenou zkrácenou pracovní dobu v racovní - odbory

DANDOVÁ, EVA: Co je a co není pracovní doba při pracovní cestě
anotace: Autorka se zabývá právní úpravou pracovní cesty a vysvětluje, co je či není pracovní doba při pracovní cestě.
klíčová slova: cesty pracovní - doba pracovní

BIČÁKOVÁ, OLGA: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v dotazech a odpovědích
anotace: V článku jsou shrnuty otázky a odpovědi týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením (pojem, status, pracovní místo, příspěvky apod.).
klíčová slova: osoby hendikepované - postižení zdravotní - zaměstnávání - otázky

Travail et Sécurité - č. 801 (2019)

RAVALLEC, CÉLINE: Des rythmes de travail néfastes pour la santé / Pracovní rytmy škodlivé pro zdraví
anotace: V naší společnosti je noční práce a práce na směny rozšířena a tyto práce nejsou bez rizika pro zdraví zaměstnanců. Vedle rychle viditelných důsledků (nedostatek spánku, chronická únava, posun v denních rytmech) se mohou dlouhodobě projevovat negativní účinky na zdraví: obezita, cukrovka, rakovina, hypertenze, koronární srdeční onemocnění a další. Firmy se proto snaží o reorganizaci činností, aby byl snížen podíl noční práce, a to např. prováděním úklidu během

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail