Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/9

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz  nebo na telefonním čísle +420 221 015 836. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 9 (2018)

Inovace - č. 3 (2018)

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 3 (2018)

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 7 (2018)

Le travail humain - č. 2 (2018)

MM Průmyslové spektrum - č. 9 (2018)

Process Safety Progress - č. 2 (2018)

Process Safety Progress - č. 3 (2018)

Professional Safety - č. 7 (2018)

Professional Safety - č. 8 (2018)

Professional Safety - č. 9 (2018)

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 3 (2018)

Zpravodaj SÚIP - č. 3 (2018)

 

 

112 - č. 9 (2018)

RYBÁŘ, PAVEL: Typická použití stabilních hasicích zařízení v realizační praxi
anotace: Stabilní hasicí zařízení (SHZ), jako součást aktivních prostředků požární ochrany, mohou podstatným způsobem ovlivnit rozsah a průběh požáru, a tudíž i škody na majetku, ekologické škody, škody způsobené přerušením činnosti a v neposlední řadě ohrožení osob. Důvodem je, že hasí požár v počáteční fázi jeho rozvoje, před dosažením celkového vzplanutí. Na straně druhé, žádné SHZ není univerzální. Každé má své optimální podmínky použití, provedení, vlastnosti a deklaraci z hlediska dosaženého efektu při hašení požáru.
klíčová slova: zařízení hasicí - hašení požárů - prostředky hasicí - ochrana požární

VOSTAL, JAN: Využití informačních systémů HZS Kraje Vysočina při posuzování rizik podlimitních objektů
anotace: V Kraji Vysočina nalezneme desítky objektů, které mohou být potenciálním zdrojem rizika pro obyvatele, zaměstnance v objektu samotném a pro další osoby v nedalekém okolí. Přestože převážná většina zmíněných objektů je s podlimitním množstvím nebezpečné látky podle zákona o prevenci závažných havárií (zákon č. 224/2015 Sb.), i tak je nutné v těchto objektech možné riziko rozpoznat a stanovit účinný systém opatření pro ochranu obyvatelstva v případě havárie.
klíčová slova: posuzování rizik - objekty - látky nebezpečné - látky chemické - systémy informační - Hasičský záchranný sbor

Inovace - č. 3 (2018)

Na zdravém pracovišti jsou nebezpečné látky pod kontrolou
anotace: Evropská agentura pro BOZP (EU-OSHA) představuje oficiální partnery kampaně a mediální partnery, kteří se zapojí do celoevropské kampaně v oblasti BOZP na období 2018-2019 "Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou". Podpora ze strany těchto partnerů je pro úspěch kampaně klíčová a partneři zase díky svému zapojení mohou využít celé řady výhod a příležitostí.
klíčová slova: kampaně evropské - látky nebezpečné - pracoviště - partnerství - propagace - osvěta

Je možné snížit riziko při práci ve výšce?
anotace: Tony Eijkelhof, manažer obchodního oddělení OOP na ochranu proti pádu společnosti MSA Safety, nabízí nový pohled na dnešní oblast ochrany proti pádu a sdílí některé názory na to, co je třeba udělat na pomoc zajištění bezpečnosti pracovníků a omezení počtu nehod na pracovištích. Pomoci lidem, kteří pracují ve výškách, představuje velkou odpovědnost jak pro podniky, tak pro projektové manažery a další osoby odpovědné za ochranu zdraví a bezpečnost na pracovišti.
klíčová slova: práce ve výškách - práce nad volnou hloubkou - OOP - prostředky ochranné

Malé podniky, velké výzvy
anotace: V červnu pořádala Evropská agentura pro BOZP (EU-OSHA) konferenci, která se zaměřila na to, jak v Evropě zlepšit BOZP v malých podnicích. Tato akce navázala na výsledky projektu EU-OSHA v oblasti posuzování BOZP v mikropodnicích a malých podnicích. Souběžně s konferencí byla zveřejněna analytická zpráva projektu, která podrobně popisuje hlavní faktory ovlivňující BOZP v mikropodnicích a malých podnicích a poskytuje doporučení pro další postup.
klíčová slova: BOZP - mikropodniky - podniky malé - posuzování rizik - projekty - Evropská agentura pro BOZP - konference

KOLIBAČ, RICHARD: Vloni téměř 45000 pracovních úrazů
anotace: V roce 2017 zaznamenaly Státní úřad inspekce práce a Český báňský úřad celkem 44941 pracovních úrazů, což je nepatrný nárůst oproti 44722 pracovním úrazům v roce předchozím.
klíčová slova: úrazy pracovní - statistiky - Česká republika - 2017

SLOVÁČKOVÁ, IVANA: Vzdělávání v BOZP
anotace: Příspěvek ukazuje rozšířený pohled na vzdělávání v oblasti BOZP. Jde o využití jednotlivých nástrojů řízení bezpečnosti pro rozšiřování znlalostí a dovedností v oblasti BOZP a zvyšování kultury bezpečnosti v podniku. Pro dosažení tohoto cíle hraje velkou roli forma provádění jednotlivých nástrojů. V příspěvku autorka využila praktické zkušenosti, které získala během provádění analýz kultury bezpečnosti a vedení školení v mnoha podnicích v ČR i zahraničí.
klíčová slova: vzdělávání - BOZP - nástroje vzdělávací - podniky - kultura bezpečnosti - řízení bezpečnosti

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Jak na kategorizaci prací
anotace: Kategorizace prací je jedním ze tří základních pilířů současného pojetí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je jedním ze základních zdrojů požadavků na zajišťování BOZP na každém pracovišti. Proto je její řádné provedení značně důležité. Je součástí managementu rizik při práce, který zahrnuje vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci a stanovení opatření k odstranění rizik nebo alespoň ke snížení úrovně jejich závažnosti.
klíčová slova: kategorizace prací - legislativa - postupy - profese - protokoly

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Hodnocení stavu životního prostředí v České republice
anotace: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) po 13 letech hodnotila stav, vývoj a politiky v oblasti životního prostředí České republiky, tzv. EPR - Environmental Performance Review. Zatímco hodnocení ekonomiky ČR probíhá každé dva roky, hodnocení politik životního prostředí proběhlo naposledy v roce 2005 a jeho závěry jsou tak pro ČR velmi přínosné. Nejdůležitější zjištění OECD jsou k dispozici na adrese https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_OECD_hodnoceni/$FILE/OECD_EPR_Cz ech_Rep_Highlights_CZECH.pdf.
klíčová slova: prostředí životní - Česká republika - hodnocení - politika environmentální

Ochranná pracovní obuv
anotace: Přehled modelů pracovní obuvi určených pro různé použití je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: obuv pracovní - obuv ochranná - ochrana nohou - výrobky - trh - přehledy

HRUBÁ, KATEŘINA: Bezpečnost při práci a pracovnělékařské posudky
anotace: Problematiku pracovnělékařských služeb upravují především zákon č. 373/2011 Sb. a vyhláška č. 79/2013 Sb. V minulém roce vyšly významné novely těchto předpisů, které již známe. Seminář, který pořádal Verlag Dashöfer, redakce BOZPprofi 25. dubna 2018 v hotelu Majestic Plaza v Praze, se zaměřil na problémy při zavádění těchto předpisů do praxe, lékařské posudky a v závěru se věnoval individuálním dotazům účastníků.
klíčová slova: péče pracovnělékařská - služby pracovnělékařské - způsobilost zdravotní - posudky lékařské - zaměstnavatelé - zaměstnanci

Ochranné multifunkční oděvy
anotace: Přehled ochranných multifunkčních oděvů určených pro různé použití je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: oděvy ochranné - oděvy pracovní - ochrana těla - výrobky - trh - přehledy

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 3 (2018)

ALGHWIRI, ALIA - MARCHETTI, GREGORY: Occupational back pain among schoolteachers in Jordan / Bolesti zad u učitelů škol v Jordánsku: odhadovaná prevalence a faktory spojené s vlastní bolestivostí a omezeními práce
anotace: Cílem článku bylo prozkoumat bodovou prevalenci bolesti horní části zad a bolesti dolních končetin u jordánských učitelů a odhadnout pracovní nespecifikované postižení. Jsou popsány hrubé a vážené odhady prevalence subjektivně odhadované bolesti páteře a omezené produktivity. Dále byly zjišťovány demografické a profesní faktory související s bolestivostí a omezenou produktivitou.
klíčová slova: učitelé - školy - onemocnění muskuloskeletální - bolesti v zádech - končetiny dolní - produktivita práce - Jordánsko

JAIN, RAHUL: Non-powered hand tool improvement research for prevention of work-related problems / Výzkum zlepšování neelektrického ručního nářadí pro prevenci pracovních problémů: přehled
anotace: V zemích s nižším a středním příjmem se většina práce provádí ručně pomocí neergonomických ručních nástrojů, které vedou k zdravotním problémům. Používání ručních nástrojů navržených v souladu s ergonomickými zásadami může významně přispět ke snížení zdravotních problémů souvisejících s prací. Autoři provedli průzkum odborné literatury, aby zjistili, jaká je této problematice věnovaná pozornost. Z průzkumu odborné literatury vyplývá, že v zemích s nízkými či středními příjmy jsou studie zlepšování ručního nářadí méně důležité. Některé se však objevily pro oblast zemědělství. Dospělo se tedy k závěru, že ergonomická intervence v oblasti ručního nářadí je nezbytná pro ta průmyslová odvětví, v nichž se používají tradiční metody práce.
klíčová slova: nářadí ruční - nářadí neelektrické - ergonomie - design - literatura - studie - přehledy

KULIK, ALEKSANDRA - MALINOWSKA-BOROWSKA, JOLANTA: Exposure to impulse noise at an explosives company / Expozice impulznímu hluku u firmy pracující s výbušninami: případová studie
anotace: Impulzní hluk na pracovištích představuje ohrožení sluchu. Cílem této studie bylo posoudit pracovní expozici impulznímu hluku způsobenému detonací dynamitu v prostorách firmy pracující s výbušninami. Zkušební body byly umístěny na zkušebních místech (uvnitř a vně bunkru) a v pracovních budovách v místě. Měření šíření hluku bylo provedeno během 130 výbuchů v devíti měřicích bodech.
klíčová slova: hluk impulzní - měření - exploze - výbušniny

ATALAY, KUMRU DIDEM - CAN, GÜLIN FERYAL - ERASLAN, ERGÜN: Evaluation of effect of different membership functions on risk assessment / Hodnocení vlivu různých členských funkcí na hodnocení rizik
anotace: Cílem této studie je definovat vztah mezi stupni rizika a rizikovými indexy na různých funkčních strukturách za předpokladu, že stupně rizika nemusí vždy představovat lineární vztah s indexy rizik. Tímto způsobem jsou určeny indexy rizik vhodné pro odborné vyhodnocení pracovních podmínek a vypočítané pomocí tří různých členů. Mezi použitými členskými funkcemi je jeden preferován jako lineární a jiné jsou upřednostňovány jako nelineární. Navíc je vytvořen nový algoritmus vyhodnocení rizik (RA) pomocí těchto tří členských funkcí. Pomocí tohoto nového fuzzy RA algoritmu je k dispozici flexibilnější a přesnější proces, zatímco je zabráněno ztrátě informací při stanovení rizikového indexu zdrojů nebezpečí.
klíčová slova: hodnocení rizik - fuzzy logika - ohrožení - zdroje rizik - BOZP - pracoviště

OBOLEWICZ, JERZY - DĄBROWSKI, ANDRZEJ: An application of the Pareto method in surveys to diagnose managers' and workers' perception of occupational safety and health on selected Polish construction sites / Aplikace metody Pareto v průzkumech pro diagnostiku vnímání oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví u manažerů a pracovníků na vybraných polských staveništích
anotace: Stavební průmysl je v Polsku důležitým odvětvím ekonomiky. Podle údajů Národního inspektorátu práce v roce 2014 činil počet obětí smrtelných nehod ve stavebnictví 80, zatímco ve všech ostatních odvětvích hospodářství v Polsku bylo 187 zraněných. Tento článek představuje výsledky průzkumů o dopadu chování stavebních pracovníků na výsledky bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Průzkumy zohledňovaly jak pohled na řízení staveniště (taktickou úroveň), tak stavební pracovníky (provozní úroveň). Pro analýzu výsledků byla použita metoda numerické taxonomie a grafů Pareto, která autorům umožnila identifikovat oblasti BOZP na operační i taktické úrovni, ve kterých je třeba navrhnout zlepšovací opatření pro zaměstnané pracovníky v malých, středních a velkých stavebních podnicích.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - staveniště - podniky - Polsko - pracovníci vedoucí - dělníci - vnímání

LAAL, FEREYDOON: Relationship between musculoskeletal disorders and anthropometric indices among bus drivers in Zahedan city / Vztah mezi muskuloskeletálními poruchami a antropometrickými indexy mezi řidiči autobusů v íránském městě Záhedán
anotace: Většina muskuloskeletálních poruch (MSD) souvisejících s prací souvisí s nesprávnými postoji a špatně navrženými pracovišti. Tato studie je pokusem o přezkoumání prevalence a závažnosti MSD, jakož i antropometrických rozměrů, mezi řidiči městských autobusů. Výsledky studie mohou být použity k řešení ergonomických rizikových faktorů a snížení s nimi souvisejících poruch, dále pak mohou být použity ve vzdělávacích programech, které vedou řidiče k tomu, jak snížit riziko spojené s MSD na pracovišti, a to přijetím vhodných strategií chování.
klíčová slova: řidiči z povolání - autobusy - onemocnění muskuloskeletální - doprava městská - antropometrie

DENG, MINGMING: Depth perception, dark adaptation, vigilance and accident proneness of Chinese coal mine workers / Vnímání hloubky, adaptace na tmu, ostražitost a sklony k nehodám u čínských důlních dělníků
anotace: Pro prozkoumání vztahu mezi lidským faktorem a sklonem k nehodám a úrazům bylo u 239 čínských důlních dělníků testováno vnímání hloubky, adaptace na tmu a ostražitost a jejich sklon k nehodám či úrazům byl zjišťován pomocí dotazníku. Výsledky ukázaly, že adaptace na tmu a schopnost ostražitosti klesaly s narůstajícím věkem pracovníků. Byly odhaleny signifikantní rozdíly v ostražitosti mezi pracovníky, kteří provádějí různé druhy práce. Individuální rozdíl v ostražitosti byl relevantní pro typ práce, kterou jednotlivec v uhelném dolu vykonával. Tmavý adaptační index měl významný pozitivní vztah k nehodě. Pracovníci uhelného dolu se slabou temnou adaptabilitou byli také náchylnější k nehodě. Autoři v závěru navrhují některá ergonomická doporučení týkající se řízení bezpečnosti uhelného dolu v Číně.
klíčová slova: doly uhelné - dělníci - fyziologie - schopnosti poznávací - prostředí pracovní - nehody pracovní - úrazy pracovní - bezpečnost - Čína

COELHO, DENIS A.: Psychosocial and ergonomic survey of office and field jobs in a utility company / Psychosociální a ergonomický přehled o kancelářských a terénních pracovních místech ve společnosti poskytující údržbářské a technické služby
anotace: V článku je zkoumán vliv různých druhů práce na psychosociální posouzení pracovníků ve stejném manažerském a organizačním prostředí. Dobrovolné hodnocení ve veřejné správě bylo provedeno pomocí krátké verze kodaňského psychosociálního dotazníku (CoPsoQ) ve dvou případech, 1,5 roku od sebe. Zpočátku se zúčastnilo 25 kancelářských pracovníků (11 mužů a 14 žen), přičemž 14 pracovníků (8 žen a 6 mužů) se zúčastnilo společně s 32 pracovníky v terénu.
klíčová slova: administrativa - práce kancelářské - práce terénní - dělníci - faktory ergonomické - faktory psychosociální - služby veřejné - údržba - makroergonomie

BAE, YOUNG-HYEON: Relationships between presenteeism and work-related musculoskeletal disorders among physical therapists in the Republic of Korea / Vztah mezi prezentismem a poruchami pohybového ústrojí souvisejícími s prací mezi fyzioterapeuty v Korejské republice
anotace: Tato studie zkoumala vztah mezi prezentismem a muskuloskeletálními poruchami souvisejícími s prací (WMSDs) mezi fyzioterapeuty v Korejské republice. Dotazníky byly poskytnuty 600 pracovníkům. Výsledky této studie ukazují, že existuje vysoká míra incidence muskuloskeletálních poruch u korejských fyzioterapeutů, že WMSDs souvisí s presentismem a že fyzioterapeuti vykazují vysokou míru prezentismu a nízkou míru absentismu.
klíčová slova: fyzioterapie - onemocnění muskuloskeletální - ústrojí pohybové - Korea

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 7 (2018)

EL-ZAEMEY, SONIA: Isocyanates in Australia / Isokyanáty v Austrálii: současná expozice starému nebezpečí
anotace: Expozice izokyanátům byla vždy uváděna jako nejčastější příčina astmatu z povolání. Cílem této studie bylo posoudit, kolik australských pracovníků je v současné době vystaveno izokyanátům, identifikovat zaměstnání s nejvyšším podílem exponovaných pracovníků a identifikovat hlavní okolnosti expozice.
klíčová slova: izokyanáty - expozice pracovníků - pracoviště - výskyt - Austrálie

FRIES, MICHAEL: Airborne exposures associated with the typical use of an aerosol brake cleaner during vehicle repair work / Expozice vzdušným částicím spojená s typickým použitím čisticího aerosolového prostředku pro čištění brzd a při opravách vozidel
anotace: Mnohé produkty na bázi ropy se používají pro odmašťování a čištění při údržbě a opravách vozidel. Předchozí studie hodnotily chemické expozice spojené s tímto typem práce a většina byla zaměřena na benzín a výfukové emise, přičemž několik vzorků bylo shromážděno výhradně během použití aerosolového čistícího přípravku. V této případové studii autoři posuzují expozici polétavým částicím ve vzduchu, která by byla očekávána při typickém použití čisticího aerosolového prostředku pro brzdy při opravách vozidel.
klíčová slova: aerosoly - benzen - expozice pracovníků - hodnocení - autoopravárenství - produkty - ropa - čištění

VERCELLINO, ROBERT J.: Laboratory evaluation of a low-cost, real-time, aerosol multi-sensor / Laboratorní hodnocení nízkorozpočtového víceosého senzoru v reálném čase
anotace: Expozice pracovním aerosolům je známým nebezpečím v mnoha průmyslových odvětvích a může být rizikovým faktorem pro řadu onemocnění dýchacích cest. V této studii bylo provedeno laboratorní hodnocení nízkonákladových aerosolových snímačů, Dylos DC1700 a modifikovaného Utah Modified Dylos Sensor (UMDS), aby se vyhodnotila účinnost snímačů při odběru vzorků dýchatelného a inhalovatelného prachu při vysokých koncentracích, které jsou v pracovních podmínkách nejčastější.
klíčová slova: prach - aerosoly - snímače - detekce - odběr vzorků - hodnocení

Le travail humain - č. 2 (2018)

CUNY-GUERRIER , AUDE: Les composantes de la marge de manouvre situationnelle d’encadrants de proximité en situation de sous-traitance / Součásti provozní prostorové pravomoci subdodavatelských orgánů dohledu: problém prevence svalových a kosterních onemocnění (MSD)
anotace: Problém prevence svalových a kosterních onemocnění (MSD) se týká vývoje situačního provozního prostoru pro všechny aktéry organizace. Situační provozní prostor supervizorů je rozhodující, protože jejich možnosti řešit kritické situace ovlivňují charakteristiky činností kontrolovaných operátorů. Cílem studie bylo zjistit složky situačního provozního prostoru dvou supervizorů, kteří pracují prostřednictvím subdodávek v sektoru řezání masa. Pokud se práce v oblasti dohledu provádí v prostorách klienta v rámci subdodavatelského vztahu, mohou být tyto zdroje znovu konfigurovány. Výsledky vedly k identifikaci charakteristik, které by mohly podpořit možnost dozorových orgánů řešit kritické situace s přihlédnutím k prevenci a předcházení MSD u operátorů pod dohledem.
klíčová slova: supervizoři - kontroly - dozor - provoz - podniky - operátoři - prostory pracovní - onemocnění muskuloskeletální - prevence

MM Průmyslové spektrum - č. 9 (2018)

LENFELD, MARTIN: Chytrá řešení pro bezpečnost
anotace: Každého bezpečnostního technika a vedoucího provozu zatěžuje „papírová“ administrativa spojená s pravidelnou bezpečnostní kontrolou vázacích prostředků.
klíčová slova: prostředky vázací - revize - kontroly - bezpečnost

Process Safety Progress - č. 2 (2018)

HU, XINSHENG: Land-use planning risk estimates for a chemical industrial park in China / Odhady rizik územního plánování pro chemický průmyslový park v Číně: longitudinální studie
anotace: Chemický průmyslový park (CIP) může centralizovat řízení podniků a usnadňovat jejich vzájemnou komunikaci. Kvůli těmto výhodám narůstá počet chemických firem v CIP, zejména v rozvojových zemích jako je Čína. Proto se územní plánování CIP spojené s bezpečností stává důležitou otázkou. Aby autoři dokázali význam soustavného dohledu nad riziky a poskytli více zkušeností dalším podobným měnícím se CIP, použili zjednodušený kvantitativní postup posuzování rizik pro odhad rizika pro čínský chemický průmyslový park (19 × 10 km2) v blízkosti poměrně hustě osídlené oblasti. Odhadované úrovně individuálního rizika a společenské riziko jsou porovnávány s čínskými kritérii přijatelnosti rizika pro územní plánování.
klíčová slova: plánování územní - plánování havarijní - parky průmyslové - průmysl chemický - hodnocení rizik - posuzování rizik - přijatelnost rizika - Čína

WANG, BING - WU, CHAO - HUANG, LANG: Emotional safety culture / Emoční kultura bezpečnosti: nový a klíčový prvek bezpečnostní kultury
anotace: Posílení pozitivní kultury bezpečnosti je pro prevenci individuálních a rozsáhlých nehod zásadní a důležité. Mnoho nehod způsobených nebezpečným lidským chováním se však vyskytuje proto, že je kultura bezpečnosti špatná nebo v podniku chybí některé její hlavní prvky. Cíle tohoto článku jsou: (1) navrhnout emoční bezpečnost na základě lidských emocionálních potřeb a (2) navrhnout emoční kulturu bezpečnosti a analyzovat její roli v řízení bezpečnosti založeném na chování (BBS, behavior-based safety). Nejprve je vysvětlena konotace lidských potřeb emocionální bezpečnosti, následně je tato konotace analyzována v rámci emoční kultury bezpečnosti. Je zkoumána úloha kultury emoční bezpečnosti v řízení BBS. Nakonec jsou stručně diskutovány základní vzorce a strategie rozvíjení emoční kultury bezpečnosti. Celkově je emoční bezpečnostní kultura jedním z nových a klíčových prvků kultury bezpečnosti a je proveditelným a efektivním přístupem k řízení BBS a rozvoji silné kultury bezpečnosti.
klíčová slova: emoce - potřeby psychologické - chování bezpečné - kultura bezpečnosti - kultura podniková - řízení bezpečnosti práce

ALONSO, IGNACIO JOSÉ - BROADRIBB, MIKE: Human error / Lidská chyba: mýtus, které zastiňuje skutečné příčiny
anotace: Profesionální pracovníci zabývající se vyšetřováním průmyslových havárií již řadu let identifikovali "lidskou chybu/selhání" jako společnou příčinu řady závažných bezpečnostních incidentů. Nicméně nesprávné činnosti pracovníků, vedoucí nebo přispívající ke katastrofě, jsou spojeny i s faktory souvisejícími s kulturními, inženýrskými, situačními, psychologickými, procedurálními a organizačními aspekty a mají tendenci zůstat v pozadí. Letecký průmysl vyvinul vyčerpávající výzkum kauzálních faktorů a metodik pro řešení rizik spojených s "lidskou chybou". Piloti pracují v komplexních prostředích a jsou běžně vystaveni vysoké zátěži, která může vyvolat pilotní chybu, která může vést k ohrožení bezpečnosti letu. Stejně jako v ropném a plynárenském průmyslu jsou katastrofální nehody vzácné, ale jsou velmi viditelné a často zahrnují masivní ztráty na životech. Prostředí, kterému mohou být manažeři a provozovatelé zpracovatelských podniků vystaveni, a prostředí letové posádky může být podobné. Tento článek popisuje tyto podobnosti a zkoumá kauzální faktory, které mají najít společné znaky a možné příčiny. Příručka Centra pro bezpečnost chemických procesů založená na riziku (RBPS) poskytuje komplexnější rámec pro zkoumání aspektů, které ovlivňují chování jednotlivců, kteří pracují v prostředí s nebezpečím výbuchu. Článek hodnotí typické faktory spojené s "lidskou chybou" s možnými příčinami souvisejícími s prvky RBPS.
klíčová slova: chyby lidské - selhání člověka - faktor lidský - havárie závažné - příčiny - průmysl zpracovatelský - bezpečnost procesní - řízení bezpečnosti

PEREIRA, MÁRCIO VINICIOS: Bow tie to improve risk management of natural gas pipelines / Analytická technika Bow tie ("motýlek" podle diagramu) pro zlepšení řízení rizik u plynovodů zemního plynu
anotace: Použití potrubí pro přepravu zemního plynu po celém světě neustále roste. Nehody na plynovodech, které ovlivňují životní prostředí, lidi, majetek a reputaci společnosti, se historicky vyskytly v důsledku selhání řízení rizik. Diagramy "Bow tie" by mohly poskytnout jasnou a vynalézavou metodu řízení rizik pro sadu nástrojů pro řízení bezpečnosti a rizik. Tento článek popisuje případovou studii využívající metodiku Bow tie, která poskytuje analýzu efektivity stávajících kontrol v potrubích a poskytuje lepší přehled o provozních rizicích a jejich kontrolách zejména u provozovatelům a komunity, a to prostřednictvím grafického rozhraní. Společnost by navíc mohla diagramy použít jako nástroj pro komunikaci s komunitou o rizicích a ukázat zúčastněným stranám, že rizika jsou pod kontrolou.
klíčová slova: potrubí - plyn zemní - řízení rizik - analýzy rizik - diagramy

TSAI, SHIH-FANG - HUANG, AN-CHI - SHU, CHI-MIN: Integrated assessment of safety distances for rescue work in chemical plant fires involving domino effects / Integrované posouzení bezpečnostních vzdáleností pro záchranné práce při požáru chemických zařízení s důrazem na domino efekty
anotace: Tato studie použila Sadu pro hodnocení hořlavých, výbušných a toxických vlivů, aby synergizovala údaje o životním prostředí, frekvenci rizika a fyzikálních a chemických vlastnostech chemicky vyvolaných požárů a výbuchů na místech nehody, a tak vytvořila integrovaný model hodnocení. Kromě toho byla sada použita k vizualizaci požárů a výbuchů v důsledku domino efektů způsobených tepelným zářením a vysokým přetlakem při počátečních nehodách v chemických závodech.
klíčová slova: výbuchy - požáry - látky chemické - vzdálenosti bezpečné - záření tepelné - přetlak - domino efekt - hodnocení rizik - modely

BAYBUTT, PAUL: The validity of engineering judgment and expert opinion in hazard and risk analysis / Platnost inženýrského úsudku a odborného posudku v analýze nehod a rizik: vliv kognitivních předsudků
anotace: Analýza nebezpečí a rizik je závislá na rozhodování člověka ve formě inženýrského úsudku a odborného posudku. Lidské rozhodování může být vadou, a to vlivem heuristiky a kognitivních předsudků. Vliv těchto psychologických faktorů může znehodnotit výsledky studií a analýz rizik. Musí se řídit opatrně, aby se minimalizovaly jejich možné nepříznivé dopady. Tento článek poskytuje pragmatický pohled na kognitivní předsudky a návod, jak je řešit v analýze nebezpečí a rizik.
klíčová slova: analýzy rizik - rozhodování - předsudky - aspekty psychologické - funkce kognitivní - odborníci - posudky znalecké

JAFARI, MOHAMMAD JAVAD: Barriers to adopting inherently safer design philosophy in Iran / Bariéry při přijímání filozofie přirozeně bezpečnějšího designu v Íránu
anotace: Přirozeně/Inherentně bezpečnější design (inherently safer design, ISD) je nejlepší volbou pro navrhování bezpečnějších, levnějších, zdravějších a ekonomičtějších procesních zařízení, ačkoli situace v reálných případech není v uspokojivém stavu. Cílem této studie bylo prozkoumat překážky ovlivňující přijetí filozofie ISD v Íránu jako rozvojové zemi s vysokým potenciálem rozvoje v průmyslových odvětvích zpracovatelského průmyslu.
klíčová slova: design - projektování - bezpečnost - řízení rizik - řízení bezpečnosti práce - přístupy - bariéry - průmysl zpracovatelský - Írán

YANG, MING: Major process accidents / Závažné procesní havárie: charakteristika, hodnocení a řízení souvisejících rizik
anotace: Velké procesní havárie se nadále objevují s rozvojem moderních procesních systémů. Hlavní nehodové procesy by neměly být považovány za černou labuť, ale lze je předvídat a zabránit jim. Tento článek zkoumá charakteristiky procesních nehod. Na základě toho je navržen způsob jejich diagnostiky a klasifikace. Navrhovaný nástroj je aplikován na nehodu v Bhopálu a na událost prasečí chřipky. Případové studie ověřují účinnost a použitelnost navrhovaného nástroje. Při řešení závažných procesních havárií se konvenční hodnocení rizik a přístupy k řízení nepoužívají bez přizpůsobení. Je zapotřebí obrovské výzkumné práce pro vývoj nové generace metod a nástrojů, které umožní bezpečnější procesní systémy a operace. V této perspektivě jsou zjištěny nedostatky v oblasti znalostí a technologií.
klíčová slova: havárie závažné - havárie průmyslové - nehody provozní - bezpečnost procesní - řízení rizik - odhady - klasifikace

Process Safety Progress - č. 3 (2018)

MURPHY, JOHN F. - WILLEY, RONALD J. - CARTER, TRACY: Women in process safety / Ženy v procesní bezpečnosti
anotace: Tento článek se představuje kariéru 16 žen, které jsou lídry v oblasti procesní bezpečnosti. Prostřednictvím těchto rozhovorů se rozvinuly diskuse o několika společných tématech. Klíčové je to, že se jedná o rovnou půdu, kde ženy a muži mají stejné příležitosti. Za druhé, vstup do této odborné kvalifikace probíhal po nějaké významné události a obecně po uznání významu postgraduálního vzdělávání v procesní bezpečnosti. Za třetí, všechny tyto ženy významně přispívají svým podnikům a organizacím a společnosti obecně.
klíčová slova: ženy - kariéra - vzdělávání - bezpečnost procesní

BROADRIBB, MICHAEL P. - FREIBURGER, ERIC: Do you feel lucky? or do you want to identify and manage safety critical equipment? / Cítíte se šťastný? Nebo chcete identifikovat a řídit kritická bezpečnostní zařízení?
anotace: Tento článek diskutuje metodu pro identifikaci zvládnutelného počtu položek bezpečnostního kritického vybavení nebo prvků (SCE, Safety Critical Equipment or Element) a přístupy pro úspěšné řízení úkolů inspekce, testování a preventivní údržby pro SCE. Dnešní postupy v oblasti bezpečnosti procesů jsou vždy výsledkem získaných zkušeností při závažných průmyslových haváriích. Prevence a zmírňování dopadů závažných havárií závisí na vhodných vrstvách ochrany nebo na bariérách (zařízení, procesy, lidé). Článek popisuje zkušenosti podniků s touto metodou a výzvy, kterým podniky čelí.
klíčová slova: zařízení bezpečnostní - prvky bezpečnostní - stroje a zařízení - řízení rizik - metody - přístupy

GUNASEKERA, MANISHA - KHAN, FAISAL - AHMED, SALIM: Learning process safety principles through practice / Učení se principům procesní bezpečnosti praxí
anotace: Učení se zásadám procesní bezpečnosti prostřednictvím praxe je oblast, která vyžaduje propagaci v procesních a chemicko-inženýrských akademických institucích. Tato práce představuje aktivitu učení se založenou na problémech (problem-based learning, PBL), která zavádí bezpečnostní protokoly procesního inženýrství do laboratorních experimentálních postupů. Činnosti zahrnují přímé zapojení studentů do zjišťování rizik spojených s každým krokem experimentálního postupu a příslušných bezpečnostních možností souvisejících s každým nebezpečím. Požadované bezpečnostní možnosti jsou pak vybrány v hierarchii od vlastní bezpečnosti až po procedurální bezpečnost. Vybrané bezpečnostní strategie jsou implementovány a prováděny během experimentu podporujícího kulturu průmyslové bezpečnosti v laboratoři. Zpětná vazba studentů ukazuje, že většina má pozitivní vnímání hlavních výsledků učení.
klíčová slova: bezpečnost procesní - principy - zásady - učení se - vzdělávání - praxe

QUDDUS, NOOR: Risk assessment of class 3 (PG II & III) hazardous materials in transportation / Posouzení rizik nebezpečných látek třídy 3 (PG II a III) v dopravě
anotace: Byla zkoumána rizika spojená s přepravou nebezpečných látek třídy 3 v dopravě prostřednictvím motorových přepravních prostředků. Údaje o dopravě materiálů tříd 3 byly shromážděny z databáze PHMSA (Pipeline and Safety Safety Administration) po dobu 10 let (2005-2014). Kořeny příčin incidentů (31 307 incidentů) byly roztříděny podle různých fází přepravy a byly určeny odpovídající frekvence. S využitím dostupných údajů o následcích (úmrtí/zranění, finanční škody, uvolněné množství) byly připraveny incidentní pyramidy a následně byly vyvinuty rizikové matrice pro úmrtí/zranění, finanční škody a uvolněné množství látky do prostředí.
klíčová slova: látky nebezpečné - materiály nebezpečné - přeprava - nehody - rizika - hodnocení rizik - matice - příčiny

FANG, YAN - RASEL, M. A. K. - RICHMOND, PEYTON C.: A stylized trend analysis approach for process monitoring and fault diagnosis / Přístup stylizované trendové analýzy pro monitorování procesů a diagnostiku poruch u zařízení
anotace: Byla vyvinuta stylizovaná trendová analýza, která identifikuje opakované nebo standardní provozní postupy (SOP), jako je přepínání nebo údržba zařízení z údajů o historii procesů, aby se zjistily závady a skoronehody v důsledku lidské chyby obsluhy nebo selhání zařízení. Systémy detekce a diagnostiky poruch založené na trendech nebyly v chemickém průmyslu široce implementovány, protože obvykle jsou požadovány známé scénáře závad.
klíčová slova: zařízení - údržba - školení - nehody - skoronehody - analýzy - řízení bezpečnosti práce

MORRISON, DELMAR "TREY" - STERN, MICHAEL - OSORIO-AMADO, CARMEN H.: Waste solvents to trash haulers / Odpadní rozpouštědla do vozidel svážející odpad: poučení se z nehody s nebezpečným odpadem
anotace: Společnosti, které zpracovávají odpady, zaznamenaly katastrofické havárie kvůli špatně definované povaze nebezpečí, která jsou s daným druhem odpadu spojena. Článek diskutuje možnosti, jak implementujete program řízení procesní bezpečnosti (process safety management, PSM), když se vstupní toky mohou lišit v důsledku procesů v zařízení, která nejsou pod kontrolou. Hlavním tématem incidentů je, že PSM je složitější, aby se vztahovala na neznámé, smíšené a nekontrolované chemické látky, jak pevné, tak tekuté. Společnost, která pomáhá společnostem, které zpracovávají odpady, poskytuje několik případových studií o požárech a výbuších zahrnujících různé procesy zpracování odpadu v různých zařízeních.
klíčová slova: odpady nebezpečné - látky nebezpečné - rozpouštědla - reaktivita - havárie závažné - nehody - vyšetřování - řízení bezpečnosti - bezpečnost procesní

Professional Safety - č. 7 (2018)

STRAUB, FRED: Hign risk lone worker / Osamělý pracovník vystavený vysokému riziku: nepřijatelné riziko
anotace: Osamělá práce je v USA obecně uznávanou praxí. Práce o samotě při provádění vysoce rizikových prací však představuje pro zaměstnance nepřijatelné riziko. Vzdělávání manažerů a dotčených zaměstnanců, pokud jde o riziko práce o samotě, a integrace souvisejících kontrol snižujících riziko v rámci bezpečnostního programu přispěje k případnému nepřijetí a přerušení vysoce rizikové práce osamělých pracovníků.
klíčová slova: práce o samotě - rizika pracovní - kontroly - programy bezpečnosti práce - vzdělávání

WILBANKS, DAVID W.: Contractor safety prequalification / Bezpečnostní předkvalifikace dodavatele: skutečnost požadovaných psaných programů
anotace: Nájemní společnosti oceňují písemné bezpečnostní programy a často požadují, aby jejich dodavatelé byli oprávněni vykonávat práci. Desktopové audity jsou běžným prostředkem k ověření písemných programů; audity ověření v terénu jsou však vzácné. Zaměstnavatelé by měli přehodnotit důraz kladený na předložení písemného bezpečnostního programu, vzhledem k nejistotě jejich skutečné implementace, případné neexistenci praktického přínosu a významné zátěže, kterou dodavatelé vyvinuli při jejich tvorbě.
klíčová slova: dodavatelé - bezpečnost práce - kvalifikace - programy bezpečnosti práce - audity bezpečnostní - stavebnictví

MUNCY, CONNIE: Real and present hazard / Reálné a aktuální nebezpečí: podhodnocený vliv karcinogenů na pracovišti
anotace: Statistiky výskytu rakoviny na pracovišti z celého světa odrážejí závažnost celosvětové situace a odhalují, které pracovní skupiny jsou nejvíce ohroženy. Tento článek pojednává o tom, proč prevence rakoviny na pracovišti má nižší profil než u pracovních úrazů a jaké kroky musí být podniknuty, aby se zvýšil profil prevence rakoviny na pracovišti. Rovněž se zabývá důležitými faktory, které ovlivňují vyšetřování rakovinových klastrů na pracovišti.
klíčová slova: rakovina - rizika zdravotní - výskyt - pracoviště - prevence

Professional Safety - č. 8 (2018)

SMITH, MICHAEL J.: Workplace violence, security and safety / Násilí na pracovišti, zabezpečení a bezpečnost
anotace: Násilí na pracovišti je v USA narůstajícím problémem. Každoročně dochází k více než 2 milionům incidentů násilí na pracovišti, což každoročně stojí 36 miliard amerických dolarů. Velká část násilí na pracovišti má formu psychického šikanování a útoků, jako je nátlak nebo napadnutí. Článek shrnuje, jak se násilí na pracovišti bránit.
klíčová slova: násilí na pracovišti - šikana - prevence - bezpečnost

MARTIN, LINDA F. - WACHTER, JAN K.: Art and science of mindfulness / Umění a věda o duchapřítomnosti/otevřenosti: v praxi bezpečnosti práce
anotace: Duchapřítomnost/otevřenost přispívá k pozitivním atributům spojeným se zvýšenou bezpečnostní výkonností specifických pro danou úlohu. Trénink meditace může být poskytován pracovníkům na linkách úpravou nástrojů, jako jsou aplikace pro smartphony. Typické cvičení zahrnují řízené meditace, kontrolu nad dechem, skenování těla, aktivity zaměřené na sebe/týmy a vyšetřovací rutiny.
klíčová slova: myšlení - meditace - vlastnosti lidské - schopnosti duševní - chování bezpečné

SCHROTH, LORI A.: Medical marijuana / Lékařská marihuana: řešení na pracovišti
anotace: Rozšíření legalizace marihuany pro léčebné účely vytváří pro pracoviště významnou výzvu, kde může fyzické zhoršení stavu způsobit nehodu či úraz. Zatímco užívání marihuany pro léčebné účely je na federálních pracovištích stále omezeno, státy legalizující lékařskou marihuanu opouštějí nefederální pracoviště, aby zjistily, jak tyto změny přizpůsobit a jak chránit svou pracovní sílu. Článek zkoumá některé výzvy a možné přístupy k řešení tohoto vyvíjejícího se dilematu na pracovišti.
klíčová slova: látky návykové - drogy - pracoviště

OLAWOYIN, RICHARD: Emotional intelligence / Emoční inteligence: posouzení jejího významu v bezpečnostním vedení
anotace: Tradičně jsou povzbuzení pozitivního chování v oblasti bezpečnosti prováděna prostřednictvím vnějších faktorů, jako je školení, řízení a opatření v oblasti dodržování předpisů, dále prostřednictvím odměňování nebo disciplinárními systémy. Mnoho studií ukazuje, že rozvoj sociálních a emocionálních inteligenčních schopností zaměstnanců může vést k lepším výsledkům a s delší účinností. Tento článek zkoumá vazby mezi emoční inteligencí a profesionálním chováním. Uvádí také příklady existujících studií, které podporují pozitivní korelaci v důsledku vyšších úrovní morální zralosti, lepší regulace emocí a chování a větší schopnosti kognitivního uvažování.
klíčová slova: inteligence - emoce - funkce kognitivní - chování bezpečné - řízení bezpečnosti - kultura bezpečnosti

Professional Safety - č. 9 (2018)

GELLER, SCOTT E.: The communication dynamic for OSH / Komunikační dynamika pro BOZP
anotace: Vytvoření pracoviště bez úrazů vyžaduje kulturní přeměnu od závislosti a nezávislosti na vzájemnou závislost. Tato vzájemná závislost vyžaduje rutinní interpersonální komunikaci, což je první ze sedmi C-slov definovaných a ilustrovaných v tomto článku. Tato C-slova (choice, competence, community, courage, communication, commitment, compassion) odkrývají základní lidskou dynamiku, která může zabránit nebo usnadnit kolegům pracovníkům vytvořit určitou úroveň kultury BOZP.
klíčová slova: komunikace mezilidská - chování - vlastnosti lidské - dovednosti - psychologie - faktory psychosociální - kultura bezpečnosti - řízení bezpečnosti

MANUELE, FRED A.: Getting off the plateau / Vystupte z náhorní plošiny: jak zlepšit výsledky
anotace: Údaje jasně ukazují, že počet úmrtí na pracovišti a míra úmrtnosti výrazně poklesly. Statistické údaje o úmrtí za posledních několik let jsou však v úzkém rozmezí. Přestože byl počet vážných zranění také snížen, zvýšila se ale částka zaměstnanců na náhradu škody. Tyto výsledky by měly vést odborníky v oblasti bezpečnosti práce k přehodnocení základů poradenství, které poskytují rozhodujícím osobám, tyto rady upravit tak, aby dále vedly k omezování výskytu vážných a smrtelných úrazů. Tento článek nabízí pokyny, jak k řešení tohoto problému přistoupit.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné - úrazy těžké - statistiky - odborníci BOZP - poradenství - konzultace

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 3 (2018)

ZINK, KLAUS J.: Die Zukunft der Arbeit in einer digitalisierten Welt human gestalten / Projektování budoucnosti práce v digitalizovaném světě slušně
anotace: Budoucnost práce byla a je stálým tématem, ale nikdy nedosáhla tak rozsáhlého dopadu jako v současnosti, na počátku dalšího významného kroku digitalizace. Intenzivní mediální pokrytí tohoto tématu se dotýká lidí, kterých se digitalizace týká, a způsobuje obavy, protože v médiích jsou prezentovány hlavně negativní dopady. Proto je nutné podporovat větší objektivitu a zahrnout - s preventivními úmysly - diskusi o možných budoucích událostech. Tato diskuse musí odrážet skutečnost, že digitalizace není jedinou výzvou pro budoucnost práce. Tento článek se zabývá stavem diskusí založených na návrhu dokumentu, který se týká procesu dialogu o "práci 4.0" zahájené německým Federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a výsledcích komise "Práce budoucnosti" organizované Nadací Hans-Böcklera, doplněné dalšími relevantními studiemi a publikacemi. Vzhledem k tomu, že toto téma přesahuje hranice států, je tento dokument zakončen mezinárodním názorem, který prezentovala globální komise Mezinárodní organizace práce o "budoucnosti práce".
klíčová slova: práce - budoucnost - digitalizace - ekonomika digitální

RAEHLMANN, IRENE: Beitrag der Soziologie und Sozialforschung zur Entwicklung einer interdisziplinären Arbeitswissenschaft / Příspěvek sociologie a sociálního výzkumu k rozvoji interdisciplinární vědy o práci
anotace: Počáteční přístupy k rozvoji interdisciplinární vědě o práci sahají daleko do historie. Na začátku dvacátého století začal sociolog Max Weber spolu s dalšími odborníky výzkumy zaměření na svět práce a formuloval její metodologické základy. Další vývoj se uskutečnil v sedmdesátých letech, kdy společenská liberální koalice zahájila reformy politiky práce a vědy. Restartování vedlo k diskusi o roli sociologie/sociálního výzkumu v interdisciplinárně orientované vědě o práci.
klíčová slova: práce - kvalita práce - sociologie - výzkum sociální - ergonomie - metodologie - interdisciplinarita

LASKE, STEPHAN: Arbeitsorientierung(en) aus betriebswirtschaftlicher Perspektive / Pracovní orientace z pohledu podnikové ekonomiky: přehled
anotace: Autor zkoumá otázku, jaké odlišné perspektivy "pracovního zaměření/orientace" se v posledních 50 letech rozvinuly v podnikové ekonomice, řízení lidských zdrojů a souvisejících oborech, do jaké míry se zabývají touto problematikou a do jaké míry může nedávný sociální a hospodářský rozvoj přispět k oživení "pracovní orientace".
klíčová slova: trh pracovní - orientace - podmínky pracovní - kvalita práce - zdroje lidské

JESKE, TIM: Strukturierung und Analyse von Praxisbeispielen zur Nutzung der Digitalisierung für das Produktivitätsmanagement / Strukturování a analýza praktických příkladů využití digitalizace pro řízení produktivity
anotace: Digitalizace se v průmyslových prostředích stále častěji využívá k dalšímu rozvoji procesů a zvyšování produktivity. V důsledku toho je k dispozici stále více praktických příkladů. Aby bylo možné strukturovat vysoký počet příkladů a zpřístupnit je analýze, byl vytvořen regulační a návrhový rámec, v němž jsou příklady rozděleny podle požadovaného cíle v oblasti produktivity, úrovně procesu zpracování dat a pracovní formy. Při klasifikaci 122 praktických příkladů je kladen důraz na kvantitativní změny vstupních a výstupních i neformálních forem práce.
klíčová slova: digitalizace - průmysl 4.0 - produktivita - příklady - praxe - analýzy

Zpravodaj SÚIP - č. 3 (2018)

NEJTEK, VLASTIMIL: Tepelná čerpadla a chladicí zařízení
anotace: Chladicí a klimatizační technika prošla v minulých desetiletích vývojem jak v oblasti konstrukcí jednotlivých komponentů, tak i v projekci celých systémů. Nejzásadnějším způsobem zasáhla do jejího vývoje ekologická opatření na ochranu ozonové vrstvy a následně opatření pro snížení skleníkového efektu. Postup uvedení zařízení do provozu je řešen ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., výrobcem, dovozcem či zplnomocněným zástupcem, který zajistí ať již sám, či přes autorizovanou (notifikovanou) osobu posouzení shody podle typu zařízení a požadavků příslušných nařízení vlády.
klíčová slova: čerpadla - zařízení chladicí - provoz - postupy

KURTIN, PETR: Význam provozní dokumentace u hydraulických lisů
anotace: Hydraulické lisy jsou jedním z velmi častých zařízení využívaných ve zpracovatelském průmyslu. Jejich společným rysem je elektromotorický pohon a ohromná síla hydraulického pístu. Šetření těžkých pracovních úrazů ukazuje význam důsledného vedení provozní dokumentace. Provozní dokumentace, kterou je zaměstnavatel povinen uchovávat po celou dobu provozu zařízení, zahrnuje jak průvodní dokumentaci včetně návodu výrobce, tak další záznamy o provozu a kontrolách zařízení stanovené právními předpisy.
klíčová slova: lisy hydraulické - dokumentace provozní - provoz

KONEČNÁ, JANA: Specifika kontrol nelegálního zaměstnávání na území hl. m. Prahy
anotace: Kontroly se zaměřením na umožnění výkonu, resp. výkon nelegální práce na území hlavního města Prahy jsou vymezeny specifickými podmínkami území (prostoru), na kterém jsou prováděny. Jedná se zejména o celorepublikově největší počet společností, které mají na území Prahy sídlo, případně které na území hlavního města provozují svoji činnost, tedy o celkový počet provozoven.
klíčová slova: zaměstnávání nelegální - kontroly - inspekce práce - Praha

ORT, MIROSLAV: Kamerové systémy a narušování soukromí zaměstnanců
anotace: Nabytím účinnosti zákona č. 206/2017 Sb., který mimo jiné novelizoval zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, přibyly do tohoto zákona nové § 11a a § 24a, které ode dne 29. 7. 2017 definují zjištěná porušení § 316 odst. 2 – 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“) jako přestupky. Společenskou škodlivost těchto nových přestupků vyjadřuje zákonodárce maximálními výšemi sankcí. Až do výše 1 000 000 Kč lze uložit sankci u zjištěného narušení soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele způsoby uvedenými v § 316 odst. 2 ZP a vyžadováním informací od zaměstnanců, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem.
klíčová slova: systémy kamerové - kamery - zaměstnanci - pracoviště - inspekce práce

MRKVIČKA, PETR: Vývoj pracovní úrazovosti v ČR v roce 2017
anotace: V roce 2017 bylo v České republice nově hlášeno celkem 47 491 případů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy, z toho 14 916 pracovních úrazů utrpěly ženy. Celkově 46 870 pracovních úrazů bylo spojeno s následnou pracovní neschopností delší než 3 dny. Z tohoto počtu se jich 14 750 událo ženám. V důsledku pracovní neschopnosti pro pracovní úraz bylo denně v práci nepřítomno v průměru 7 077 osob, tj. o 41 osob méně než v roce 2016. Pokles počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností v letech 2008–2017 činil 33 % a je znázorněn v grafu (zdroj ČSÚ).
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazovost pracovní - statistiky - Česká republika - 2017

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail