Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/8

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz  nebo na telefonním čísle +420 221 015 836. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 8 (2018)

BauPortal - č. 5 (2018)

Bezpečná práca - č. 4 (2018)

Die BG - č. 6 (2018)

Die BG - č. 7-8 (2018)

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 251 (2018)

Références en Santé au Travail - č. 154 (2018)

Sicher ist Sicher - č. 7-8 (2018)

Sondy revue - č. 8 (2018)

Travail et Sécurité - č. 796 (2018)

 

 

112 - č. 8 (2018)

STAŇA, PETR: Obsluha motorových pil
anotace: Obsluha motorových pil v jednotce požární ochrany (PO) je jeden ze specializačních kurzů, který mimo jiné pořádá oddělení vzdělávání Záchranného útvaru HZS ČR. Tento specializační kurz začali lektoři oddělení vzdělávání vyučovat jako jeden z prvních. Z důvodu nabytí předchozí bohaté praxe to byl logický krok.
klíčová slova: pily motorové - obsluha - bezpečnost práce - kurzy

KOUBOVÁ, MARTINA: Obměna jodové profylaxe v zónách havarijního plánování jaderných elektráren
anotace: Jodid draselný, kalii iodidum. KI. Antidota. Jodová profylaxe. Uvedené pojmy se staly v první polovině roku 2018 jedním z hlavních témat v Jihočeském kraji, Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina. V České republice se nacházejí dvě jaderné elektrárny – Temelín a Dukovany, jejichž zóny havarijního plánování (ZHP) zasahují na území tří krajů. Z důvodu omezení dopadu ozáření na osoby a životní prostředí v případě radiační havárie se v okolí JE, to znamená v ZHP, plánují neodkladná ochranná opatření, jako jsou například ukrytí, evakuace nebo právě jodová profylaxe. Jedním z unikajících prvků při radiační havárii na jaderném zařízení je radioaktivní jód, který může vniknout do těla vdechnutím nebo požitím kontaminovaných potravin či vody. Včasným požitím tablet jodidu draselného se štítná žláza nasytí neradioaktivním jódem, čímž se minimalizuje příjem radioaktivního jódu a předejde se následnému poškození zdraví. Obyvatelstvo v ZHP má v domácnostech tablety jodidu draselného, aby je v případě vzniku havárie mohlo pohotově použít.
klíčová slova: elektrárny jaderné - jód - plánování havarijní - zóny havarijního plánování - ochrana obyvatelstva - Česká republika - kraje

BauPortal - č. 5 (2018)

RECHENBACH, BÄRBEL: "Smart City" statt Militärgelänge / Smart City místo vojenského prostoru: testování nových bytů a společenství v oblasti energie
anotace: Olderburg je považován za "energetický uzel" severozápadu Spolkové republiky a v jeho blízkosti se nalézá Fliegerhorst, kde byl dříve vojenský prostor. Spolkové ministerstvo pro hospodářství a Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum proto zde podpořily ambiciózní plán výstavby Smart City z programu Solární stavby/Energeticky efektivní město. Předpokládá se zde výstavba 950 nových bytů energeticky soběstačných. Autor v článku podrobně popisuje plán a celý proces výstavby Smart City - "chytrého města".
klíčová slova: města chytrá - technologie nové - výstavba - projekty - Německo

TISCHENDORF, MARKUS: Mit Hubarbeitsbühnen auf Baustellen sicher arbeiten / Bezpečně pracujte s pracovními plošinami na staveništích
anotace: Každý rok je zraněno více než 100 tisíc lidí na staveništích v Německu. Při rutinních pracích často dochází k ochabení pozornosti zaměstnanců. A rutina nejednou je pak příčinou pracovních úrazů. Profesní sdružení BG BAU považuje prevenci za důležitou, a proto vyhlásilo preventivní kampaň na snížení nehod na staveništích. Preventivní program BG BAU je zaměřen na chování. Pracovníci by měli být informováni o nebezpečích a rizicích na pracovišti a měly by se zvýšit jejich rizikové a zdravotní kompetence. Autor podrobně popisuje (včetně technických opatření), jak zajistit, aby práce na staveništích byla bezpečná a minimalizovala se rizika možných pracovních úrazů.
klíčová slova: chování bezpečné - staveniště - kampaně - Německo - sdružení profesní - prevence úrazů - programy preventivní - plošiny

Bezpečná práca - č. 4 (2018)

ONDREJKOVÁ, ĽUDMILA: Kategorizácia prác z hladiska zdravotných rizík a legislatívne zmeny od 1. apríla 2018
anotace: Každé pracoviště je potřeba posoudit z hlediska míry působení zdraví škodlivých faktorů práce a pracovního prostředí na zdraví zaměstnanců a zároveň zabezpečit prevenci poškození zdraví při práci. Výsledkem posouzení je kategorizace prací z hlediska zdravotních rizik a podle závažnosti vlivu faktorů práce a pracovního prostředí na zdraví zaměstnanců se práce zařazují do 4 kategorií. Článek informuje o změnách ve slovenské legilsativě, které se týkají pávě kategorizace prací.
klíčová slova: kategorizace prací - legislativa - změny - Slovensko

MADA, MARTIN: Ako je to vlastne s BOZP v stavebníctve?
anotace: Situace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Nitranském kraji byla inspirací pro článek autora, který se zabývá úvahami o potřebě změny v oblasti BOZP ve stavebnictví na Slovensku vůbec.
klíčová slova: stavebnictví - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Slovensko

DUDÁŠ, MAREK: Trolejbusová doprava
anotace: Článek uvádí do vývoje a charatkteristiky trolejbusové dopravy a zabývá se požadavky na odbornou, zdravotní a psychickou způsobilost řidičů tohoto typu dopravy.
klíčová slova: trolejbusy - řidiči z povolání - způsobilost odborná - způsobilost zdravotní - požadavky - doprava městská

ČEKAN, PAVOL - BALOG, KAROL - JELUŠ, MATEJ: Posúdenie rizík spojených s rekonštrukčnými prácami pri ochrane podzemných ocelových potrubí.
anotace: Rizika jsou nevyhnutelnou součástí každého pracoviště, resp. pracovního prostředí. jejich eliminace závisí na jejich včasné detekci ze strany zaměstnavatele. Analýza a posouzení rizik se v tomto příspěvku zaměřují na oblast stavebnictví. Jedná se hlavně o stavební práce ve výkopech, konkrétně stavební činnosti související s rekonstrukcí podzemních ocelových konstrukcí. Analáza se uskutečnila ve společnosti JOMA STAV, s. r. o., která se věnuje tomuto druhu stavební činnosti.
klíčová slova: analýzy rizik - posuzování rizik - stavebnictví - výkopy - potrubí - rekonstrukce

KORDOŠOVÁ, MIROSLAVA: Ako motivovať zamestnancov na BOZP?
anotace: Postoje vedení podniku a ostatních zaměstnanců k vytváření podmínek pro uskutečňování politiky BOZP jsou činitel, který předurčuje, zda bude v pracovním procesu dostatečně zohledňovaný i aspekt bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Poznatky o právním vědomí zaměstnanců a zaměstnavatelů, hodnotové orientaci, motivaci, potřebách a očekáváních v oblasti BOZP jsou základ, z kterého je možné vycházet při směřování aktivit zaměřených na formování vztahu zaměstnaneckých struktur k BOZP. Motivovat zaměstnance k lepšímu přístupu k hodnotám v oblasti BOZP není jednoduchý úkol, zvlášť pro management firem.
klíčová slova: BOZP - motivace - zaměstnanci - zaměstnavatelé - kultura bezpečnosti - participace

MURÍN, MARTIN: Chemické faktory pracovného prostredia
anotace: Evropská legislativa v oblasti ochrany pracovníků před nebezpečími/riziky představuje komplex právních nástrojů, jejichž hlavním cílem je zlepšit ochranu pracovníků v průmyslu. Článek se věnuje chemickým faktorům pracovního prostředí, které mohou mít vliv na zdraví pracovníků.
klíčová slova: faktory chemické - rizika chemická - prostředí pracovní - ochrana zdraví - legislativa

Die BG - č. 6 (2018)

WEBER, SUSANNE: Der Mensch im Mittelpunkt / Zaměřeno na lidi: ergonomie zvyšuje produktivitu
anotace: Úspěšnost firmy silně závisí na jejich zaměstnancích. Pracovní síla, kreativita a nové myšlenky patří k nejdůležitějším zdrojům ekonomického úspěchu. Pokud se zaměstnanci necítí v práci dobře, má to dramatický dopad na produktivitu. Proto je důležité se podívat na ergonomický design pracovního světa, který má přímý vliv na motivaci zaměstnanců. V oblasti ergonomie mají bezpečnostní technici důležitou roli. Autorka popisuje, jak pomocí ergonomie dosáhnout zdravých a motivujících pracovních podmínek (individuálně určovat příslušné potřeby firem, podporovat přírodní pohybové impulsy těla, správný sedací nábytek, aktivní přestávky a cvičení v pracovním procesu apod.).
klíčová slova: ergonomie - svět práce - podmínky pracovní - motivace - zaměstnanci

HENSIEK, JOERG: So gelingt Inklusion auch beim Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb / Inkluzi se daří také v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví
anotace: Pro firmy mohou být i lidé s těžkým zdravotním postižením cennými zaměstnanci. Přestože požadavky kladené na podniky, pokud jde o vybavení pracovišť a bezpečnost práce a ochranu zdraví, jsou někdy velmi vysoké, mají zaměstnavatelé v Německu rozsáhlou státní podporu a další výhody. Zaměstnavatelé s minimem 20 pracovních míst jsou povinni mít nejméně 5 % pracovníků se zdravotním postižením. Autor se věnuje různým formám zaměstnávání těchto lidí, vybavení pracovišť, bezpečnosti práce a ochraně zdraví na těchto pracovištích a jako příklad popisuje začlenění a potřeby nevidomého pracovníka.
klíčová slova: inkluze - osoby hendikepované - postižení zdravotní - BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - pracoviště - vybavení

Die BG - č. 7-8 (2018)

REMMERS, FRAUKE: Gesundheitsschutz im Kontext von Industrie 4.0 / Ochrana zdraví v kontextu Průmyslu 4.0: v rovnováze se strategií WLHB ™
anotace: Malé a střední podniky v obchodním sektoru se stále více potýkají s výzvou udržovat a podporovat zaměstnatelnost svých zaměstnanců v dlouhodobém horizontu. Důvodem je nárůst systémů digitální výroby a následný propad průmyslových podniků spolu s klesajícím počtem obyvatel v produktivním věku a nárůstu počtu starších zaměstnanců. Digitální vývoj, který je klíčový pro Průmysl 4.0, stále více vyžaduje preventivní dovednosti a opatření jako faktor úspěchu a inovací. Autorka analyzuje pracovní život a zdraví a uvádí indikátory pro provádění preventivní následné péče.
klíčová slova: podniky malé - podniky střední - pracovníci - průmysl 4.0 - digitalizace - inovace - péče preventivní - indikátory - svět práce

MAGIERA, CARSTEN: Ziel Null!, Vision Zero oder Jeder Unfall ist einer zu viel! / Cíl nula!, Nulová vize nebo každá nehoda je příliš mnoho!
anotace: Jedná se o prohlášení, resp. programy pojišťovny odpovědnosti zaměstnavatelů, DGUV a firem. Politicky neexistuje žádná jiná možnost než deklarovat nulové nehody jako vizi. Autor konstatuje, že "živá" kultura bezpečnosti, tedy bezpečné pracovní prostředí a zdraví zaměstnanci jsou faktory úspěchu firem. Budování kultury bezpečnosti je nezbytné pro úspěšnou implementaci vize o nulových nehodách. Všem zaměstnancům po celém světě by mělo být jasné, že odpovědnost vůči vizi s nulovou nehodou není dočasný trend, ale že se jedná o trvalý závazek, který platí pro všechny zainteresované strany.
klíčová slova: kultura bezpečnosti - vize strategické - strategie bezpečnosti práce - úrazy pracovní - Německo

KUTZ, WOLFGANG - ELWERT, GERHARD: Über Arbeitssicherheit selbst bestimmen / Spolurozhodujte o bezpečnosti práce
anotace: Autoři uvádějí, že přestože existují v Německu komplexní a osvědčená ustanovení k bezpečnosti práce, jenom v roce 2016 došlo k 877 000 pracovním úrazům a 186 070 silničním nehodám, tedy dohromady k 1 063 000 případům, což je o 1,71 % více než v roce 2015. V minulých letech byla bezpečnost práce více regulovaná (před 20 lety byla pouze polovina nehod), ale v dnešní době lidé nechtějí být omezováni, a proto často ignorují různé pracovní předpisy. Přitom každá nehoda, bez ohledu na to, kde se stala, přináší obrovské náklady společnostem i pojišťovnám. Je proto načase zahrnout domácnosti a volný čas do prevence na pracovišti. Východisko autoři vidí v iniciativě Bezpečnost práce plus, která přináší nový pohled na oblast bezpečnosti práce a prevence.
klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - iniciativy - osvěta - propagace - Německo

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 251 (2018)

CANETTO, PIERRE: Prévention et performace / Prevence a výkon: jejich slaďování "proti přírodě"
anotace: Jsou preventivní opatření přijímaná v podniku faktorem zlepšení jeho výkonů? Problém je hodnocen z hlediska ekonomického, technického, multidisciplinárního (např. otázky životního prostředí) a z hlediska lidského činitele.
klíčová slova: podniky - prevence rizik - přístupy - výkon - porovnání - prostředí životní

Références en Santé au Travail - č. 154 (2018)

GAUTIER, M. A.: Exposition aux agents biologiques pathogénes et mesures techniqués de préventio / Expozice patogenním biologickým činitelům a technická preventivní opatření
anotace: Článek obsahuje klasifikaci patogenních biologických činitelů (rozdělení do čtyř skupin) a popis preventivních technických opatření pro jednotlivé skupiny při práci v laboratořích.
klíčová slova: laboratoře - činitelé biologičtí - rizika biologická - opatření bezpečnostní - opatření technická

Sicher ist Sicher - č. 7-8 (2018)

HARTWIG, MATTHIAS: Nudging für den Arbeitsschutz / Nudging pro bezpečnost práce?
anotace: Nudging (přeloženo do češtiny jako pošťouchnutí) je koncept používaný v psychologii, který znamená ovlivňování lidského chování bez toho, že se mění prostředí, ve kterém je rozhodnutí učiněno. Autor se zabývá otázkou, zda nudging může zvyšovat hodnotu BOZP, dále poskytuje přehled principů nudgingu, představuje výzkum BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) o příležitostech a rizicích v oblasti BOZP a diskutuje i o etických otázkách.
klíčová slova: nudging - psychologie - BOZP - přístupy - chování - rizika - etika

KOHN, MARKUS: Einführung: die Beurteilung der Arbeitsbedingungen - Integrationsfähigkeit / Úvod: posouzení pracovních podmínek - schopnost integrovat se
anotace: Zdraví a bezpečnost práce, podpora a ochrana zdraví na pracovišti mají přímý vliv na pracovní podmínky. BOZP včetně prevence musí být řešeny v souladu i v normativní oblastí. To vyžaduje spolupráci všech zainteresovaných a u některých firem znamená dlouhotrvající proces. Autor teoreticky popisuje tento proces včetně posouzení a integrace pracovních podmínek do tohoto procesu.
klíčová slova: BOZP - podmínky pracovní - integrace

BEICHERT, ELENA - STEPHAN, CARSTEN: Bessere Nutzung der Schnittstellen von betrieblicher Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz / Lepší využití rozhraní ochrany zdraví na pracovišti a bezpečnosti práce
anotace: Analytické nástroje pro posuzování současného stavu věcí a určení aktuální situace jsou součástí hodnocení potřeb v oblasti ochrany zdraví při práci. Současně musí být posouzení rizik pro společnosti prováděno v souladu s německým zákonem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovištích. Autoři se věnují tematice systematické spolupráce analýz v oblasti podpory zdraví a hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která může společnosti poskytnout ohromné výhody (posílení celkové spokojenosti na pracovišti, snížení fluktuace a nemocenské, zvýšení výkonu a motivace apod.).
klíčová slova: BOZP - prevence rizik - hodnocení rizik - analýzy - výhody

VOTSMEIER, THOMAS: Die Gefährdungsbeurteilung im Kontext von Qualitätsmanagement / Hodnocení rizik v kontextu řízení kvality
anotace: Systémy řízení kvality a BOZP mají mnoho "spojovacích" míst a mohou být dobře integrovány do integrovaného systému řízení. Některé metodologické přístupy z řízení kvality mohou být také použity pro ochranu zdraví a bezpečnost práce. Hodnocení pracovních podmínek v takovém integrovaném systému hraje ústřední úlohu při realizaci cílů BOZP v organizaci. Autor se podrobně věnuje tomuto tématu a dochází k závěru, že pro dosažení udržitelného podnikatelského úspěchu je cílené zapojení požadavků na kvalitu a BOZP do integrovaného systému řízení organizace nejen účelné, ale i žádoucí.
klíčová slova: systémy řízení - systémy integrované - řízení bezpečnosti práce - systémy environmentálního managementu - řízení kvality - požadavky - hodnocení rizik

Sondy revue - č. 8 (2018)

HOMFRAY, ŠÁRKA: Slaďování rodinného a osobního života s výkonem služby
anotace: Zákon o státní službě ukládá služebním úřadům povinnost vytvářet podmínky pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby a vyjmenovává několik institutů, které k tomu může služební úřad pro své zaměstnance využít.
klíčová slova: život rodinný - život soukromý - práce - služby - stát - zaměstnanci

HOLMANOVÁ, KATE - KUBALA, RADEK: Jak nám odbory pomohou v měnícím se světě práce
anotace: Jedná se o překlad článku z portálu Social Europe, který se v originále jmenuje Trade Unions and A Completely Different World of Work. Jedná se o shrnutí přůběhu konference World(s) of Work in Transition (Měnící se svět práce), která se konala od 26. do 28. června v Bruselu. Věnovala se především digitalizaci práce.
klíčová slova: práce - kvalita práce - digitalizace - trendy - konference mezinárodní

Travail et Sécurité - č. 796 (2018)

DELAVAL, KATIA: Capter á la source pour attaquer le mal á la racine / Soustřeďte se na zdroje pro prevenci onemocnění
anotace: Pro tradiční nebo zvláštní služby používají kadeřníci produkty, které někdy představují zdravotní rizika. Za pomoci technického řešení instalovaly dva kadeřnické salony odsávací systémy přizpůsobené jejich činnosti za účelem zachycení nebezpečných látek. Umožňuje to pracovat pohodlněji a ve zdravějším prostředí. Jsou uvedeny další poznatky z práce kadeřníků a využití nového zařízení.
klíčová slova: kadeřníci - kadeřnictví - služby - ochrana zdraví - prevence rizik - látky nebezpečné - odsávání

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail