Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/7

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz  nebo na telefonním čísle +420 221 015 836. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

BauPortal - č. 4 (2018)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 7-8 (2018)

CzechIndustry - č. 2 (2018)

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 6 (2018)

KANbrief - č. 2 (2018)

Komora - č. 2 (2018)

Komora - č. 7-8 (2018)

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 4 (2018)

Sicher ist Sicher - č. 6 (2018)

Sondy revue - č. 7 (2018)

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 2 (2018)

 

BauPortal - č. 4 (2018)

SCHUMACHER, CHRISTIAN: Keine Angst vor Nano / Nebojte se nano
anotace:
Nanotechnologie a nanomateriály v současnosti představují nové možnosti rozvoje v mnoha oborech lidské činnosti. Od roku 2000 se IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) zabývá nanomateriály na pracovišti. Tyto nové nanotechnologie přinášejí nové šance, ale i různá rizika. Autor se v článku zaměřuje na zájmy výzkumu kontra rizika na pracovišti, dále na bezpečnost práce s nanomateriály a nástroj pro hodnocení rizik při práci s nanomateriály. Více informací lze na toto téma získat na: www.bgbau.de/praev/fachinformationen/gefahrstoffe/nano a www.dguv.de/ifa/fachinfos/nanopartikel-am-arbeitsplatz/index.jsp 
klíčová slova: nanotechnologie - nanomateriály - rizika - pracoviště - hodnocení rizik - bezpečnost práce - nástroje interaktivní

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 7-8 (2018)

KYSELOVÁ, LUCIE: Odborná způsobilost pro pracovní potápění
anotace: V době, kdy každý aspekt společnosti podléhá rychlým dynamický změnám nelze opomíjet ani problematiku odborné způsobilosti k novým, často život ohrožujícím profesím. Kromě nově vznikajících profesí, které přichází s rozvojem lidské činnosti a moderních technologií však existuje také mnoho profesí, velmi náročných, na něž se z hlediska právní úpravy trochu pozapomíná pravděpodobně proto, že se jedná o vysoce specializované činnosti, jejichž výkon není masový. Mezi takové profese patří i tzv. pracovní potápění. Přestože se jedná o profesi, při jejímž neodborném výkonu může velmi snadno dojít nejen k poškození zdraví, ale také ke smrtelným úrazům, české právní prostředí se jí věnuje jen velmi okrajově a v podrobnostech se o jednotlivých činnostech v rámci této profese můžeme dočíst pouze v příslušných ČSN.
klíčová slova: potápění - potápěči - způsobilost odborná - bezpečnost práce - legislativa

VARTA, ONDŘEJ - KYSELA, JIŘÍ: Kontrolní činnost SÚIP v roce 2017 v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti při provozu vyhrazených technických zařízení
anotace:Článek seznamuje s výsledky kontrolní činnosti SÚIP v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti při provozu vyhrazených technických zařízení v roce 2017.
klíčová slova: zařízení technická vyhrazená - BOZP - bezpečnost práce - inspekce práce - činnosti kontrolní - Státní úřad inspekce práce - 2017

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Bezpečnost balicích strojů
anotace: Od závěru roku 2016 byl postupně otiskován, celkem v deseti samostatných článcích, seriál věnovaný bezpečnosti balicích strojů. V tomto příspěvku se autor pokusil o zhodnocení dané problematiky.
klíčová slova: stroje balicí - balení - bezpečnost práce - BOZP - normy evropské - požadavky bezpečnostní

STÁDNÍK, JAROSLAV: Rozhodnutí o zákazu dle zákona o inspekci práce
anotace: Článek se zabývá povahou, smyslem a procesním postupem při ukládání rozhodnutí o zákazu inspektorem orgánu inspekce práce, jakožto institutem, který může do určité míry zasáhnout do samotné kontinuity zaměstnavatelem vykonávané práce a ve svém důsledku může představovat daleko citlivější dopad do jeho majetkové sféry, než případně ex post uložená pokuta za nesplnění, resp. porušení povinností, které mu vyplývají z právních předpisů.
klíčová slova: inspekce práce - zákazy - zaměstnavatelé - rozhodování - aspekty

VALA, JIŘÍ: Bezpečné používání žebříků na pracovištích
anotace: Pády ze žebříků patří dlouhodobě mezi nejčastější úrazy na pracovištích. K závažným pracovním úrazům dochází nejenom při pádech z vysokých výšek, ale i z mnohem menších výšek, jako jsou například právě pády ze žebříků. Vysoce rizikovým odvětvím je stavebnictví. Mezi časté příčiny zranění, související s pádem ze žebříku, patří nesprávný výstup a sestup ze žebříku, nesprávné ustavení žebříku, vyklánění stranou nebo vzad, špatné našlápnutí nebo uklouznutí při výstupu nebo sestupu. Zaměstnavatelé mají povinnost seznámit zaměstnance s bezpečným způsobem práce na žebříku a vyžadovat dodržování těchto pravidel.
klíčová slova: žebříky - bezpečnost práce - pracoviště - požadavky bezpečnostní - legislativa - pády z výšky

VALA, JIŘÍ: Prevence a příčiny uklouznutí a zakopnutí na pracovištích
anotace: Uklouznutí a zakopnutí jsou častou příčinou pracovních úrazů ve všech sektorech ekonomiky. V Evropské unii přibližně čtvrtina pracovních úrazů vznikne právě při uklouznutí nebo zakopnutí. K uklouznutí a zakopnutí může dojít téměř kdekoli. Uklouznutí a zakopnutí může způsobit trvalou invaliditu, případně i smrt zaměstnance. Následné náklady pro zaměstnavatele i důsledky pro zaměstnance můžou být značné. Někdy, v rámci prevence, stačí v organizacích zavést jednoduché a nenákladné nástroje řízení rizik. V některých specifických odvětvích, jako je například stavebnictví, vzhledem k charakteru a dynamickým změnám na pracovištích, je ovšem poměrně složité těmto potenciálním rizikům čelit.
klíčová slova: uklouznutí - zakopnutí - prevence - příčiny - legislativa

KOŽMÍN, PETR: Karta BOZP pro profesi: Sestra pro péči o pacienty v klinických oborech
anotace: Karta BOZP pro uplatňování prevence rizik v praxi vytvořená pro profesi sestraypro péči o pacienty v klinických oborech. Uveden je stručný přehled vykonávaných činností, kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné události, rizikové faktory, přehled doporučených OOPP a pokyny pro zajištění bezpečnosti práce.
klíčová slova: sestry zdravotní - péče zdravotní - pacienti - karta BOZP - bezpečnost práce - prevence rizik

KOPECKÝ, VÁCLAV: Problém suchého vzduchu v zimních podmínkách
anotace: V poslední době ve většině nově budovaných objektů, ať už to jsou továrny pro výrobu potravinářských i nepotravinářských produktů, obchody a nákupní centra, administrativní objekty nebo školy, ale i budovy určené k bydlení, převládá trend, kdy v užívaných vnitřních prostorech bývá výměna vzduchu zajišťována nuceně, čili řízeně, pomocí systému vzduchotechniky. Nucené větrání má své přednosti. K výhodám patří bezesporu jasně definovaná a kontrolovatelná výměna vzduchu. Použitím vhodné filtrace je možné zajistit požadovanou čistotu přiváděného vzduchu a díky začlenění předhřevu a příp. i chlazení je pod kontrolou i jeho teplota. Z pohledu energetiků při použití rekuperace nucené větrání významně snižuje tepelné ztráty objektu v chladném období.
klíčová slova: mikroklima - podmínky mikroklimatické - vzduch - prostory pracovní - větrání nucené - vzduchotechnika

SENČÍK, JOSEF: BOZP při práci ve výkopech
anotace: Příspěvek představuje plánovaný projekt zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví při realizaci výkopových prací. Představeny jsou související projekty a důvody potřeby řešení projektu.
klíčová slova: výkopy - činnosti pracovní - bezpečnost práce - ochrana zdraví - projekty - VÚBP

SENČÍK, JOSEF - NECHVÁTAL, MAREK: Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí
anotace: Příspěvek představuje plánovaný projekt, který se zaměřuje na problematiku BOZP při zaměstnávání cizinců z neevropských zemí. Představeny jsou související projekty a důvody potřeby řešení projektu.
klíčová slova: cizinci - zaměstnávání - BOZP - projekty - VÚBP

Stanoviska AKV k problematice BOZP
anotace: Článek představuje stanoviska Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV) k různým tématům z oblasti BOZP. Stanoviska nejsou samozřejmě závazná, ale jsou výsledkem odborné diskuse a připomínkového řízení v Kolegiu expertů. Kromě jejich vydávání se AKV zabývá pořádáním odborných konferencí a seminářů a legislativní činností - řada jejích námětů byla promítnuta do pracovněprávní legislativy.
klíčová slova: Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů - stanoviska - BOZP - oblečení - alkohol - látky návykové - prevence rizik - odpovědnost za škody - odpovědnost zaměstnavatele - řidiči - školení - OOPP - úrazy pracovní - záznamy úrazů

DOSTÁL, FILIP: Právo požární ochrany XI.
anotace: Poslední článek minisérie na téma práva požární ochrany byl tematicky zaměřen na „dokumentaci zdolávání požáru“ ve vazbě na změny, o kterých jsme informovali v souvislosti s takzvanou „Vrbětickou novelou“, kterou byl změněn zákon o požární ochraně. „Vrbětická novela“ se dotkla nejen problematiky dokumentace zdolávání požáru, ale změnila velmi zásadně i institut práva požární ochrany pojmově vymezený jako tzv. posouzení požárního nebezpečí. Věcně se jedná o posuzování požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím
klíčová slova: ochrana požární - právo - posouzení rizik - nebezpečí požární - bezpečnost požární

 

CzechIndustry - č. 2 (2018)

Mobilní robotické systémy otevírají nové perspektivy v řešení výroby
anotace: Mobilní platformy se autonomně pohybují ve výrobních závodech a dopravují produkty z jednoho stroje do druhého. Tento scénář je již v určitých odvětvích průmyslu reálný. Pokud jsou výrobní části příliš těžké, aby se mohly pohybovat pomocí lidské síly, jsou tzv. Autonomous Guided Vehicles (AGV) kvalitním řešením.
klíčová slova: robotizace - automatizace - roboty - výroba - doprava vnitrozávodová

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 6 (2018)

GERACI, C. L.: Launching the dialogue / Zahájení dialogu: bezpečnost a inovace jako partneři pro úspěch ve vyspělé výrobě
anotace: Rozvíjející se a nové technologie, materiály a informace integrované do stále automatizovanějších výrobních procesů nebo do tradičních výrobních postupů zvyšují efektivitu a produktivitu výroby. Celosvětově dochází k posunu směrem k nové éře ve výrobě, která je charakterizována: (1) schopností vytvářet a dodávat složitější návrhy výrobků; (2) vytvářením a používáním materiálů s novými vlastnostmi, které splňují konstrukční potřeby; 3) využíváním nových technologií, jako jsou aditivní a digitální techniky, které zlepšují konvenční výrobní postupy; a (4) kompresí času od počátečního konceptu návrhu až po vytvoření konečného produktu. Rozsah a rozmanitost pokročilé výroby mohou změnit profesní a environmentální rizikový profil, zpochybnit základní prvky komplexní ochrany zdraví a bezpečnosti (materiál, proces, pracovníci, životní prostředí, výrobky a všeobecné veřejné zdraví a bezpečnost) a poskytnout příležitost pro rozvoj, šíření pokynů a osvědčených postupů v oblasti BOZP a environmentální ochrany (OEHS). Není známo, jak moc se změní rizikový profil různých prvků OEHS, a proto bude vyžadovat vývoj zdravotních a bezpečnostních postupů. Těchto změn lze nejúčinněji dosáhnout prostřednictvím multidisciplinárního, multisektorového dialogu veřejného a soukromého sektoru, který identifikuje problémy a nabídne možná řešení.
klíčová slova: výroba - technologie - inovace - bezpečnost - partnerství

METHNER, MARK - EISENBERG, JUDITH: Evaluation of heat stress and heat strain among employees working outdoors in an extremely hot environment / Hodnocení tepelného stresu a zátěže u zaměstnanců pracujících ve venkovním prostředí v extrémně horkém prostředí
anotace: Bylo provedeno zhodnocení tepelné zátěže u zaměstnanců, kteří se provádí namáhavou práci v mimořádně horkém venkovním prostředí. Podmínky prostředí, které přispívají k tepelnému stresu spolu s různými fyziologickými ukazateli tepelného namáhání, byly sledovány při pracovních činnostech 9 zaměstnanců denně po dobu čtyř pracovních dnů. Zaměstnanci prováděli středně těžké a těžké úkoly po delší dobu v prostředí, které mělo limity vyšší, než je doporučeno při působení tepelné zátěže.
klíčová slova: zátěž tepelná - stres tepelný - zátěž pracovní - hodnocení rizik - rizika zdravotní

MOFIDI, AMIRABBAS: The economic burden of occupational non-melanoma skin cancer due to solar radiation / Ekonomické zatížení u nemelanomové rakoviny kůže v důsledku slunečního záření
anotace: Sluneční ultrafialové (UV) záření je druhou nejčastější karcinogenní expozicí v Kanadě a je obdobně důležité i v dalších zemích, kde se žije kavkazské obyvatelstvo. Cílem tohoto článku bylo odhadnout ekonomickou zátěž spojenou s nově diagnostikovaným nemelanomovým karcinomem kůže, které lze připsat expozici slunečnímu záření při práci. Mezi klíčové kategorie nákladů, které byly vzaty v úvahu, patří přímé náklady (náklady na zdravotní péči); nepřímé náklady a nehmotné náklady (peněžní hodnota ztráty kvality života související se zdravím).
klíčová slova: záření ultrafialové - záření sluneční - rakovina - náklady ekonomické - zátěž finanční - kvalita života - zdraví

SHOCKEY, TAYLOR M.: Occupational exposure monitoring data collection, storage, and use among state-based and private workers' compensation insurers / Sběr dat o sledování expozice na pracovišti, jejich ukládání a používání státními a soukromými pojišťovnami odškodňujícími pracovníky
anotace: Navzdory značným finančním a personálním zdrojům věnovaným monitoringu profesionální expozice (occupational exposure monitoring, OEM) zaměstnavateli, zdravotními pojišťovnami a dalšími organizacemi, nemají Spojené státy k dispozici rozsáhlé databáze expozic, které by mohly využívat pro výzkumné a dozorové činnosti. Údaje OEM jsou nezbytné pro stanovení úrovně expozic pracovníků; dodržování předpisů; vypracování kontrolních opatření; stanovení profilů expozice pracovníků a zlepšení preventivního a citlivého sledování expozice a politických snah. Pojišťovny odškodňující pracovníky jako skupina mohou mít zvláštní potenciál pro pochopení expozic v různých průmyslových odvětvích, zejména u malých zaměstnavatelů. Jedná se o první studii, která určila, jak vybrané státní a soukromé pojišťovny shromažďují, ukládají a používají údaje OEM týkající se konkrétně vzorkování vzduchu a hluku.
klíčová slova: expozice pracovníků - expozice profesionální - hodnocení - monitorování - hygiena průmyslová - zdraví veřejné - odškodňování - pojištění zdravotní

LIU, YUFEI - MIN, YOUNG: Evaluating the effect of training along with fit testing on earmuff users in a Chinese textile factory / Hodnocení dopadu školení a testování vhodnosti ochranných sluchátek používaných pracovníky v čínské textilní továrně
anotace: U 189 pracovníků textilní továrny v jižní Číne bylo provedeno testování ochrany proti sluchu - ochranných sluchátek. K měření osobního útlumu hluku (personal attenuation rating, PAR) byl použit systém 3M E-A-Rfit Dual-Ear Validation System na sluchátkách typu "over-the-head". Kromě toho se PAR získaly několikrát během stejné pracovní směny, aby bylo zajištěno odlišné přizpůsobení 39 pracovníkům. Následné návštěvy k opakování testu byly provedeny přibližně v 6měsíčních nebo 12měsíčních intervalech.
klíčová slova: ochrana sluchu - ochrana proti hluku - sluchátka - testování - průmysl textilní - továrny - Čína

 

KANbrief - č. 2 (2018)

GEHRING, ROLF: Producer meets consumer / Výrobce se setkává se spotřebitelem: prostředky k dosažení bezpečných stavebních strojů
anotace: Projekt společně realizovaný evropskými sociálními partnery ve stavebnictví a asociací CECE (Asociace evropských výrobců stavebních strojů) odhaluje nové způsoby komunikace a spolupráce v oblasti bezpečného návrhu strojů. Přímý dialog mezi výrobci a spotřebiteli může vést k jednoduchým řešením i pro poměrně složité problémy, jako je lepší ergonomie pro pracovní zařízení nebo bezpečnostní aspekty, a může také podporovat proces evropské normalizace.
klíčová slova: stroje a zařízení - stroje výrobní - bezpečnost - projekty - spolupráce - výrobci - spotřebitelé

JAROSZ, CATHRINE: An initiative for improved arrangements for access to construction machinery
anotace: Přístup ke stavebním strojům, např. přístup do stanice řidiče, tankování a doplňování dalších tekutin nebo provádění údržbářských prací, může představovat krizový scénář, v němž se často vyskytují pracovní nehody. Aby Francouzská národní federace veřejných prací lépe porozuměla důvodům vzniku nehod, provedla ergonomické studie v řadě společností. Ty přinesly řadu poznatků a strategií řešení, zaměřených jak na pracovníky obsluhy, tak na výrobce strojů.
klíčová slova: stroje - stroje a zařízení - bezpečnost - nehody pracovní - příčiny - analýzy - Francie

MARX, UWE - METZE, ECKHARD: ISO 45001 / ISO 45001: nová mezinárodní norma pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
anotace: Mezinárodní norma ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byla zveřejněna dne 12. března 2018 Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Názory na zveřejněný dokument se značně liší. Společný překlad pro Německo, Rakousko a Švýcarsko byl zveřejněn v červnu roku 2018.
klíčová slova: BOZP - systémy řízení - management bezpečnosti práce - řízení bezpečnosti práce - normy mezinárodní

KELLER, FRANCOIS-XAVIER: Method for the measurement of pollutant emissions from hand-held electric tools / Metoda měření emisí znečišťujících látek z ručního elektrického nářadí
anotace: Emise prachu ze dřeva nebo oxidu křemičitého při použití nových ručních elektrických nástrojů se měří podle standardizovaných zkušebních metod. Tyto metody mají určité limity, což vede k omezení jejich opakovatelnosti. Francouzský institut bezpečnosti a ochrany zdraví při práci INRS navrhuje jinou zkušební metodu, která by umožnila klasifikaci různých strojů pro stejný pracovní proces podle úrovně emisí prachu.
klíčová slova: nářadí elektrické - nářadí ruční - prach - emise - měření - metody měření

 

Komora - č. 2 (2018)

MARTÍNKOVÁ, HANA: Průmysl 4.0
anotace: Dle Global Information Technology Report, výroční zprávy Světového ekonomického fóra hodnotící země dle jejich připravenosti využívat informační a komunikační technologie, je Česká republika aktuálně na příčce číslo 36. Oproti předchozímu roku jsme se vyhoupli o 7 míst výše a index technologické připravenosti poskočil o 0,2 bodu na 4,7 ze 7 možných.
klíčová slova: průmysl 4.0 - technologie digitální - technologie informační - Evropská unie - země členské - hodnocení

 

Komora - č. 7-8 (2018)

KRAMULOVÁ, DANIELA: Střední školy jsou připravené vzdělávat i vaše zaměstnance
anotace: Údaje Úřadu práce letos opakovaně hovoří o rekordně nízké nezaměstnanosti. Počet volných pracovních míst je téměř totožný s počtem lidí bez práce. Podle statistických dat se zdá, že každý, kdo chce pracovat, místo najde. Zaměstnavatelé však zjišťují, že volné pracovní pozice neodpovídají kvalifi kaci, znalostem a dovednostem žadatelů o práci. Na významu nabývá další vzdělávání a celý koncept celoživotního učení. Střední školy jsou jeho důležitou součástí.
klíčová slova: zaměstnanci - vzdělávání - školy střední - kvalifikace profesní - vzdělávání další

SAARA, VALERIE - ŠUBRT, OLDŘICH: Firemní péče o zdraví ve stylu well-being
anotace: Ve světě zaměstnavatelů se dějí změny, a to hlavně v péči o zdraví zaměstnanců. Vyspělé země postihla epidemie civilizačních chorob, firmy v zahraničí i v ČR proto řeší, jak zlepšit zdravotní stav svých pracovníků. Nové trendy v oblasti zdravotní péče pro firmy představuje MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA, zakladatel zdravotnického zařízení Program Health Plus.
klíčová slova: zaměstnanci - zaměstnavatelé - péče o zaměstnance - péče o zdraví - stav zdravotní - podpora zdraví

 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 4 (2018)

KORANYI, ISA: Precarious employment and occupational accidents and injuries / Nejisté zaměstnání a pracovní úrazy a poškození zdraví: systematický přehled
anotace: Nejisté podmínky zaměstnání se v posledních desetiletích v mnoha zemích stávají běžnějšími a souvisejí s různými nepříznivými zdravotními následky. Cílem tohoto systematického přehledu bylo shromáždit a shrnout poznatky z existujícího vědeckého výzkumu o vztahu mezi dimenzemi nejistého zaměstnání a mírou pracovních úrazů.
klíčová slova: zaměstnání - nejistota - úvazky pracovní - úrazy pracovní - práce dočasná

FREIBERG, ALICE: Health effects of wind turbines in working environments / Zdravotní účinky větrných turbín v pracovním prostředí: přehled
anotace: Průmysl větrné energetiky je rostoucí hospodářský sektor, přesto neexistuje přehled, který by shrnul všechny expozice z větrných turbín po celý jejich životní cyklus, které by mohly představovat riziko pro zdraví pracovníků. Cílem tohoto průzkumu bylo prozkoumat a nastínit soubor důkazů o zdravotních účincích větrných turbín v pracovních prostředích, aby bylo možné identifikovat mezery ve výzkumu a zdůraznit jeho další potřebu.
klíčová slova: energie větrná - turbiny - rizika zdravotní - nemoci z povolání - ochrana zdraví

AJSLEV, JEPPE ZIELINSKI NGUYEN: Is perception of safety climate a relevant predictor for occupational accidents? / Je vnímání bezpečnostního klimatu relevantním prediktorem pracovních úrazů? prospektivní kohortní studie mezi dělníky
anotace: Schopnost bezpečnostního klimatu predikovat úraz byla cílem rozsáhlé diskuse v oblasti výzkumu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cílem této prospektivní kohortové studie bylo využití zkráceného pětibodového průzkumu bezpečnostního klimatu s cílem zjistit, zda zprávy o bezpečnostním klimatu v roce 2012 předpovídají úrazy a nehody hlášené v roce 2014.
klíčová slova: klima bezpečnostní - úrazy pracovní - nehody pracovní - predikce - dělníci - BOZP - kultura bezpečnosti

MACALUSO, MAURIZIO: Enhancing the detection of injuries and near-misses among patient care staff in a large pediatric hospital / Zlepšení odhalování úrazů a skoronehod u pracovníků péče o pacienty ve velké dětské nemocnici
anotace: Ve srovnání s ostatními průmyslovými odvětvími má zdravotní péče jednu z nejvyšších frekvencí pracovních úrazů či nemoci z povolání. Důkazy svědčí o tom, že tyto frekvence jsou podceňovány, což zdůrazňuje potřebu lepší kontroly úrazů. Cílem této studie je prokázat proveditelnost integrace aktivního sběru dat do systému sledování pasivních poranění s cílem zlepšit zjišťování úrazů ve zdravotnických zařízeních.
klíčová slova: úrazy pracovní - skoronehody - úrazovost - frekvence - sběr dat - péče zdravotní - zařízení zdravotnická - zdravotníci - sestry zdravotní - nemocnice

NIELSEN, HELENA B.: Risk of injury after evening and night work / Riziko zranění po večerní a noční práci: zjištění z Dánské databáze pracovních hodin
anotace: Večerní a noční práce jsou spojeny s vyšším rizikem úrazu než denní práce. Předchozí zjištění mohou být ovšem ovlivněna předsudky a neuvážlivým zmatením z rozdílů mezi pracovníky pracujícími ve dne, večer a v noci. Tato studie zkoumá, zda večerní a noční práce během uplynulého týdne zvyšují riziko úrazu při snižování míry uvedených zkreslení.
klíčová slova: práce v noci - směny noční - práce na směny - úrazy pracovní - rizika

HÄRMÄ, MIKKO: Association of changes in work shifts and shift intensity with change in fatigue and disturbed sleep / Vztah změn v pracovních směnách a intenzitě směny se změnou únavy a poruchy spánku
anotace: Cílem této studie bylo zjistit, zda změny pracovních směn a intenzity směny souvisejí se změnami v obtížích při usínání, únavě a délce spánku. Z výsledků studie vyplynulo, že asociace mezi změnami ve směnách a únavou existují. Mezi pracovníky na směny, kteří mají problémy s únavou nebo spánkem, by bylo vhodné snížit podíl nočních směn a upřednostňovat rychle se otáčející směnné systémy snižující únavu.
klíčová slova: práce na směny - směny pracovní - únava - spánek - nespavost - práce v noci - doba pracovní

KOUWENHOVEN-PASMOOIJ, TESSA A.: Quality of motivational interviewing matters / Kvalita motivačních rozhovorů: vliv na účast v aktivitách podporujících zdraví v klastrové randomizované kontrolované studii
anotace: Cílem této studie je zhodnotit účinnost "smíšené" intervence na podporu zdraví na pracovišti spolu s určením klíčových složek pro budoucí implementační strategie. Tato studie naznačuje, že účast na aktivitách na podporu zdraví může být zvýšena přidáním motivačních rozhovorů do internetového rozhraní a zlepšením kvality poskytovaných rozhovorů.
klíčová slova: podpora zdraví - intervence - pracoviště - osvěta - péče o zaměstnance - implementace - rozhovory - hodnocení rizik

MILIĆ, MIRTA: DNA damage and genomic instability among workers formerly and currently exposed to asbestos / Poškození DNA a genomické nestability u pracovníků, kteří byli dříve a v současnosti vystaveni působení azbestu
anotace: Navzdory zákazu azbestu v Evropské unii představuje expozice azbestu pro zaměstnance riziko. Biomarkery poškození DNA a genomické nestability u skupin vystavených působení azbestu mohou přispět k identifikaci podskupin/subjektů s vyšším rizikem. Výsledky ukázaly, že aktivní pracovníci s potenciální expozicí azbestovým vláknům nevykazovali zvýšené poškození genomu. Naopak pracovníci, kteří mu byli v minulosti vystaveni, vykazovali trvale zvýšenou genomickou nestabilitu, která může být použita pro hodnocení rizik na podskupině nebo na úrovni jednotlivců.
klíčová slova: azbest - biomarkery - DNA - genom - změny - poškození

PAHWA, MANISHA - LABRÉCHE, FRANCE - DEMERS, PAUL A.: Night shift work and breast cancer risk / Práce v nočních směnách a riziko rakoviny prsu: co nám řekla metaanalýza?
anotace: Cílem tohoto článku je porovnat výsledky, posoudit kvalitu a diskutovat o důsledcích nedávno publikovaných metaanalýz o práci v nočních směnách a zvýšeným rizikem rakoviny prsu.
klíčová slova: práce na směny - práce v noci - směny pracovní - rizika zdravotní - rakovina - analýzy - výsledky - hodnocení rizik

 

Sicher ist Sicher - č. 6 (2018)

KRAUSS-HOFFMANN, PETER - STAUPE, JANA-MADELINE - FÜSERS, FRAUKE: Arbeitsschutz in einer kulturell vielfältigen Arbeitswelt / Bezpečnost práce v kulturně různorodém pracovním prostředí
anotace: Demografické změny, potřeba kvalifikované práce, přistěhovalectví, iniciativy v oblasti integrace a začlenění, jakož i změny způsobů života a práce způsobily, že se svět práce v posledních deseti letech více rozrůstal a v budoucnu bude ještě více rozmanitý. Vyžaduje také odlišný přístup k ochraně zdraví a bezpečnosti. Na oblast bezpečnosti a ochranu zdraví mají vliv nové formy práce, nové pracovní podmínky, nové zdroje. Musí být také zohledněny kulturní rozmanitosti. Zejména vnitřní migrace EU z východní Evropy a přistěhovalectví z krizových a konfliktních zemí od roku 2015 představují nové výzvy všem zúčastněným subjektům.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - formy práce - podmínky pracovní - demografie - kultura - změny

KOHTE, WOLFHARD: Arbeitsstättenrecht gegen Bauordnungsrecht / Právo (právní předpisy) na pracovišti proti stavebnímu zákonu: řešitelný konflikt
anotace: Existují právní předpisy a normy pro práci na pracovišti a dále stavební předpisy. tavební předpisy jsou založeny především na příslušných stavebních kodexech, které jsou přijaty jako státní zákony. Existence různých právních norem a různých orgánů může - ne překvapivě - vést k rozhraním a rozporům. Autor se v článku zaměřuje na to, jak lze tyto rozpory řešit.
klíčová slova: stavebnictví - legislativa - předpisy právní - pracoviště - právo

FÖRSTER, GABRIELA: Neue Wege in der Gefährdungsbeurteilung von Biostoffen / Nové přístupy k hodnocení rizik biopaliv: část 2 ze 2
anotace: V německém zákonu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v některých zdravotních a bezpečnostních předpisech, jako např. v nařízení o biologických činitelích z roku 2013, bylo objasněno (definováno) hodnocení rizika, které představuje stresová zátěž v práci. Část 2 se zabývá poruchami a onemocněními duševního a tělesného zdraví, které nejsou pokryty v Technických pravidlech pro biologické činitele TRBA 400.
klíčová slova: biolátky - bezpečnost práce - ochrana zdraví - zdraví duševní - nemoci duševní - zdraví - legislativa - Německo

 

Sondy revue - č. 7 (2018)

DANDOVÁ, EVA: Zdraví škodlivé pracovní prostředí
anotace: Právní úprava mezd, tedy odměňování za práci v tzv. podnikatelské sféře, resp. u zaměstnavatelů, kteří nejsou vyjmenováni v ustavovení paragrafu 109 odst. 3 zákoníku práce, je značně liberální. Zákoník práce stanoví pouze základní minima a zaměstnavatel má právo rozhodovat o výši mezd i rozsahu jedlotlivých složek mezd zcela libovolně. V praxi jsou nejčastějším předmětem zájmu zaměstnavatelů i zaměstnanců příplatky. Zákoník práce pro podnikatelskou sféru upravuje příplatek za práci přesčas, ve svátek, za noční práci, práci ve ztíženém pracovním prostředí a příplatek za práci v sobotu a neděli. Článek seč zaměřuje na příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí, zvláště pak na hluk jako nejčastější škodlivý vliv pracovního prostředí.
klíčová slova: mzdy - příplatky - podmínky pracovní - prostředí pracovní - rizika pracovní - hluk

 

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 2 (2018)

ULHERR, ANNIKA - BENGLER, KLAUS: Bewertung von Sitzen / Hodnocení sedadel: kritický pohled na modely komfortu a nepohodlí
anotace: Vzhledem k velkému množství času, které lidé stráví během dne vsedě různými způsoby, není divu, že se věnuje velká snaha tomu, aby se sezení stalo co nejbezpečnější a nejpohodlnější. Komfort posezení je tedy opakujícím se tématem vědecké komunity, která se zabývá lidským faktorem a ergonomií. V literatuře se koncept pohodlí a nepohodlí používá k popisu subjektivního vnímání i objektivních měření. Pokud se podíváme blíže na publikovanou metodiku a výsledky výzkumu, neexistuje společný postup. Po popisu současného stavu různých modelů komfortu a nepohodlí, současných subjektivních měřicích metod a experimentálních návrhů následuje diskuse, která ukazuje, že je třeba zavést další experimentální standardy a navrhuje znovu prozkoumat základní konstrukce pro subjektivní posouzení. Cílem článku je podněcovat budoucnost hodnocení sezení a revitalizovat diskusi.
klíčová slova: sezení - práce vsedě - sedadla - komfort - diskomfort - hodnocení - modely

GOMBERT, LILIAN - RIVKIN, WLADISLAW - KLEINSORGE, THOMAS: A diary-study on work-related smartphone use and employees' well-being / Deníková studie o používání smartphonů k pracovním účelům a spokojenosti zaměstnanců: zmírňující role uspokojení základní potřeby
anotace: Dopad využití chytrých telefonů (smartphonů) v práci na organizační a soukromý život je současným výzkumným tématem v oblasti pracovní a organizační psychologie. V této studii zkoumají autoři denní účinky používání pracovního smartphonu v době mimo práci na psychologický blahobyt zaměstnanců.
klíčová slova: telefony chytré - telefony mobilní - potřeby - spokojenost - aspekty psychologické - práce

HEIDL, MARKUS JÜRGEN - BOESPFLUG, ALEXANDRE - WAKULA, JURIJ: Evaluierung von fünf Screening-Bewertungsverfahren für repetitive physische Belastungen anhand des subjektiven Belastungsempfindens der Arbeitspersonen in der Montage der Automobil-Zulieferindustrie / Vyhodnocení pěti screeningových přístupů pro opakovanou fyzickou zátěž založené na subjektivním posouzení vnímání stresu zaměstnanců v montážní činnosti automobilového průmyslu
anotace: Opakované ruční montážní operace jsou spojeny s několika pracovními zatíženími, které jsou v praxi analyzovány pomocí screeningových nástrojů. Tyto nástroje se však liší jak ve stupni podrobnosti dosažených výsledků, tak i v přístupu k analýze. Zatímco bodové hodnocení těchto nástrojů obvykle dávají odborníci, dosud nebylo provedeno srovnání výsledků se subjektivním vnímáním stresu zaměstnanci. V této studii bylo analyzováno 66 montážních pracovišť s opakovanými úkoly/činnostmi.
klíčová slova: montáže - práce monotónní - opakování - zátěž fyzická - stres - vnímání - screening
- hodnocení subjektivní

GERLMAIER, ANJA: Organisationale Gestaltungskompetenz im Betrieb / Schopnost organizovat práci: (podceňovaný) mediátor ve vztahu mezi pracovním stresorem a zátěží
anotace: Stresory spojené s prací jako zintenzivnění práce nebo emoční požadavky hrají důležitou roli při vývoji stresových poruch. Tradiční stresové modely naznačují, že pracovní a osobní zdroje jsou rozhodujícími prostředníky mezi pracovními stresory a dopady na duševní zdraví. V tomto článku se hovoří o tom, že nejen vztahy mezi prací, ale i organizační schopnosti zlepšit pracovní podmínky související se zdravím jako kolektivní zdroje jsou důležitým faktorem ve vztahu mezi pracovním stresorem a zátěží. Autorka krátký přehled o praktických důsledcích známých modelů stresu pro zlepšení pracovních podmínek. Dále je představen koncept "schopnost organizovat práci" a postulovaných dílčích složek, stejně jako výsledné výzkumné otázky. Nakonec jsou diskutovány praktické důsledky pro podporu zdraví na pracovišti.
klíčová slova: organizace práce - vedení lidí - stresory - zdroje - zátěž pracovní - podpora zdraví

KIEFER, STEFANIE - TURGUT, SARAH: Assistance Programm als Führungsinstrument / Asistenční program pro zaměstnance jako nástroj vedení: perspektiva vedoucích pracovníků
anotace: Prezentovaná studie zkoumá předpoklady o hodnotě a záměru používat asistenční program pro zaměstnance (employee assistance program, EAP). Během školení zaměřeného na "zdravé vedení" bylo provedeno šetření 57 vedoucích organizací zákazníků konkrétního poskytovatele EAP. Výsledky ukazují pozitivní vztah mezi hodnotami týkajícími se EAP a záměrem jeho využití.
klíčová slova: zaměstnanci - podpora zdraví - pracoviště - programy - vedení lidí - stres psychický - zátěž psychická

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail