Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/5

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz  nebo na telefonním čísle +420 221 015 836. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 5 (2018)

BauPortal - č. 2 (2018)

BauPortal - č. 3 (2018)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 5 (2018)

Die BG - č. 5 (2018)

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 250 (2018)

Chemagazín - č. 3 (2018)

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 1 (2018)

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 5 (2018)

Le travail humain - č. 1 (2018)

Professional Safety - č. 5 (2018)

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 3 (2018)

Sicher ist Sicher - č. 5 (2018)

Sondy - č. 5 (2018)

Travail et Sécurité - č. 794 (2018)

 

112 - č. 5 (2018)

ŠEVČÍK, LIBOR - SUCHÝ, ONDŘEJ: Metoda stanovení teploty vznícení kapalných látek za specifických technologických podmínek.
anotace: V rámci řešení výzkumného projektu „Výzkum a vývoj progresivních metod stanovení požárně technických charakteristik hořlavých látek a materiálů za specifických technologických podmínek“ byla Technickým ústavem požární ochrany vyvinuta zkušební komora s řiditelnou atmosférou ke stanovení teploty vznícení hořlavých pevných látek a hořlavých kapalin za specifických technologických podmínek, tj. za podmínek běžně se vyskytujících v průmyslu (např. vyšší tlaky, vyšší teploty). Na zkušební nádobu byla uplatněna právní ochrana v podobě „Osvědčení o zápisu užitného vzoru č. 26810“ vydaného Úřadem průmyslového vlastnictví.
klíčová slova: kapaliny - vznícení - teplota - metody

BauPortal - č. 2 (2018)

WEIßENGRUBER, HELMUT: Arbeitsschutz. Bezpečnost práce: prevence začíná v mysli
anotace: Aby bylo možné zvyšovat bezpečnost pracovníků na staveništích, a tím se zabránilo pracovním úrazům a zlepšila se produktivita práce, je důležité znát, kde jsou rizika. Autor v úvodu rozebírá časté pracovní úrazy na staveništích a jejich příčiny, přičemž vychází z analýzy roku 2016. Ukazuje se, že znalosti týkající se bezpečnosti práce musí být především v "hlavách" pracovníků, protože chyby při plánování stavebních detailů nebo nerozpoznání rizik se množí a mohou mít smrtelné následky na staveništích. Autor se zabývá i tím, jak mohou pomoci technologie v oblasti prevence, dále kulturou bezpečnosti práce (od myšlenky k praxi) a návratem k prevenci.
klíčová slova: staveniště - bezpečnost práce - úrazy pracovní - rizika pracovní - technologie - prevence rizik - kultura bezpečnosti

BENTZ, ISABELL - PENDZICH, MARIE: Auswertung tödlicher Arbeitsunfälle. Hodnocení fatálních pracovních úrazů: zaměření na OOP
anotace: Článek je zaměřen na používání osobních ochranných prostředků (OOP) vzhledem ke smrtelným pracovním úrazům (úrazy a povinné používání osobních ochranných prostředků, úrazy, kdy nebyly použity tyto PSA, posouzení bezpečnosti jejich používání).
klíčová slova: úrazy smrtelné - úrazy pracovní - OOP - prostředky ochranné - prostředky pracovní - použití - prevence úrazů

BauPortal - č. 3 (2018)

WÖRNER, CHRISTIAN - HALLFELDT, JENS: BIM im Bahnprojekt Stuttgart-Ulm. BIM v železničním projektu Stuttgart-Ulm
anotace: Železniční projekt Stuttgart - Ulm je největším projektem týkající se infrastruktury v Evropě. Projekt se skládá z přeuspořádání železničního uzlu Stuttgart a výstavby vysokorychlostní linky do Ulmu. Bude použita pracovní metoda BIM (Building Information Modelling - Informační model budovy), což znamená digitální model budovy od projektování, přes stavbu ke správě budovy po celou dobu životnosti. Článek seznamuje s podprojekty tohoto projektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o novou metodu, autoři se zabývají i přidanou hodnotou pro řízení projektu, bezpečnosti práce a ochrany zdraví a výzvou pro praxi včetně dosavadních zkušeností.
klíčová slova: stavby - železnice - projekty - projektování - modelování - metody - bezpečnost práce - řízení systémové

MIKELEIT, VERENA: Bestandsdatenerfassung mit Drohnen. Získávání dat pomocí dronů: digitální řešení pro ekonomickou rekonstrukci/výstavbu budov
anotace: Výstavba budov vyžaduje velmi přesné plánování. Autorka popisuje, jak efektivně ekonomicky plánovat výstavbu pomocí nových technologií, dále trendy v používání dronů, a to od dokumentace ke kontrole. Konstatuje, že vizuální "inventář" tvoří základ odborných posudků. Vizualizace rovněž usnadňuje komunikaci partnerů a zákazníků.
klíčová slova: výstavba - stavby - drony - technologie nové - budovy - dokumentace - vizualizace - digitalizace

STEINDORF, KERSTIN - BERGER, SONJA: Pausen. Přestávky/pauzy: cesta k větší produktivitě, zdraví a bezpečnosti
anotace: Přestávka v práci udržuje výkon při práci. Pokud se nedodržují přestávky, zvyšuje se riziko nehod. Dobrá firemní kultura zahrnující integrované přestávky pomáhá i v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Kromě toho přestávky v práci přispívají i k dobré podnikové atmosféře. Autorky rozebírají vědecká fakta k tématu přestávek, právní předpisy, dále seznamují se studií ke kultuře přestávek v Rakousku a příklady smysluplných přestávek.
klíčová slova: přestávky pracovní - výkonnost - práce - ochrana zdraví - kultura podniková - atmosféra

STEINDORF, KERSTIN: Digitale Ergonomie fürs Handwerk. Digitální ergonomie pro řemesla: na příkladu návrhu stolu pro obkladače
anotace: Obkladač během pracovní směny (vzhledem k postoji těla - klečení, pokleknutí) zatěžuje svůj muskuloskeletální systém, což může vést k nemocím z povolání. 41 % nemocí z povolání ve stavebních profesích představuje gonartróza (postižení kolenních kloubů). Autorka popisuje návrh stolu pro obkladače. Stůl by měl být navržen tak, aby byl vhodný pro výšku a tělesné rozměry jak pro muže, tak i pro ženy. Při návrhu je třeba vzít v úvahu různé ovlivňující faktory a variace tělesných rozměrů, které autorka podrobněji rozebírá včetně ukázek grafických návrhů.
klíčová slova: ergonomie - řemesla - design - nemoci z povolání - obklady

Bezpečnost a hygiena práce - č. 5 (2018)

VALA, JIŘÍ: Údržba a rizika spojená s externími poskytovateli služeb
anotace: V Evropě 10 až 20 % všech pracovních úrazů a 10 až 15 % smrtelných pracovních úrazů je připisováno činnostem při údržbě. Údržba, často zajišťovaná údržexterními poskytovateli služeb, je prováděna ve všech odvětvích a různých druzích pracovního prostředí. Jelikož se jedná o nerutinní činnost, zaměstnanci údržby jsou vystavováni nečekaným situacím, na které musí okamžitě reagovat.
klíčová slova: údržba - opravy - faktory rizikové - stroje a zařízení - prostory uzavřené - služby - poskytovatelé

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Obecné požadavky na bezpečnost balících strojů
anotace: Z jednorázového rozboru pracovní úrazovosti vykazované ve skladovém provozu, který byl proveden v roce 2003, vyplynulo mimořádně vysoké riziko vázané na provoz a obsluhu balících strojů.
klíčová slova: stroje balicí - balení - rizika pracovní - nebezpečí - požadavky bezpečnostní - opatření ochranná

Karta BOZP pro profesi: Lešenář - montážník
anotace: Karta BOZP pro profesi lešenář - montážník. V kartě jsou uvedeny: pracovní činnosti, kvalifikační požadavky pro tuto pracovní pozici, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory a doporučený rozsah ochranných pracovních prostředků.
klíčová slova: lešenáři - montáže - karta BOZP - činnosti pracovní - faktory rizikové - prostředky ochranné - pokyny bezpečnostní

HORÁČKOVÁ, ALENA: Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou
anotace: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) od doby svého vzniku v roce 1994 přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci, a to i formou kampaní „Zdravé pracoviště“, které pořádá za podpory orgánů EU a evropských sociálních partnerů každé dva roky. Nová kampaň na období let 2018-2019 se zaměřuje na problematiku nebezpečných chemických látek a je proto nazvána „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“.
klíčová slova: EU-OSHA - kampaně evropské - látky nebezpečné - Správná praxe - pracoviště

KRÁL, MIROSLAV: Problematika stárnutí a zapojování starších pracovníků do pracovního procesu
anotace: Narůstající počet starších pracovníků je závažný společenský problém. Kritériem pro označení „starší pracovník“ se často rozumí fyzický (kalendářní) věk podle roku narození. Rozhodující by však měl být věk „biologický“, kterým se označuje funkční přizpůsobivost biologických systémů. Proces stárnutí neprobíhá stejnou rychlostí. Mezi jedinci téže věkové skupiny jsou velké individuální rozdíly. Ojedinělým jevem není také „vyhaslý“ mladík, a naopak fyzicky nebo duševně čilý senior.
klíčová slova: stárnutí - pracovníci starší - práce - výkonnost

TILHON, JIŘÍ: Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
anotace: Dlouho očekávaná norma ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití byla přijata a publikována v březnu 2018. Její překlad je již zadán, takže norma bude brzy k dispozici v české verzi. Nicméně, pro všechny uživatele, kteří mají systém zaveden podle dřívější normy OHSAS 18001 nastává období, ve kterém musí identifikovat rozdíly mezi normami a učinit kroky k úpravě svého systému ve smyslu nových nebo nově pojatých požadavků. Tuto identifikaci si přiblížíme na FDIS znění nové normy, tj. znění normy, které bylo předloženo ke schvalovacímu procesu.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - normy - ISO

Die BG - č. 5 (2018)

MAGIERA, CARSTEN: Gefahren auf weltweiten Baustellen / Nebezpečí na globálních staveništích
anotace: Autor se v úvodu věnuje statistice úmrtí na staveništích v Německu. Stavební sektor se řadí nejprve do statistik pracovních úrazů podle odvětví. Německá míra nehod je v posledních letech více než 55 případů na 1 000 stavebních dělníků. Téměř 40 % všech hlášených smrtelných pracovních úrazů v Německu se děje na staveništích. Nejběžnější příčinou úmrtí na staveništích jsou havárie. Poté podrobně definuje pojem nebezpečí na staveništích, které rozdělil do tří hlavních rizikových oblastí: sociální, kulturní nebo politická nebezpečí; nebezpečí způsobená přírodou a životním prostředím; nebezpečí způsobená materiály, látkami, konstrukčními metodami nebo stavebními procesy. V další části článku jsou podrobně rozebírány tyto tři rizikové oblasti.
klíčová slova: stavebnictví - staveniště - rizika pracovní - rizika environmentální - konstrukce - metody - nebezpečí

HENSIEK, JOERG - KOLBITSCH, MICHAEL: Wertschöpfungsfaktor Gesundheit / Hodnota faktoru zdraví
anotace: Ekonomická hodnota zdravotních opatření je vědecky nepopiratelná. Zejména v malých podnicích je však zavádění managementu zdravotních opatření složité a ve většině případů se jedná o nesouvislá individuální opatření. Vytváření hodnoty prostřednictvím zdravotního managementu může být dosaženo pouze ve společnostech prostřednictvím systematického a holistického přístupu a za spolupráce s jinými oblastmi řízení a synergie. Autoři v článku poskytují ucelený přehled stavebních prvků, modelů a nástrojů pro kontrolu a zajištění kvality zdravotních opatření, které zvyšují účinnost opatření na podporu zdraví a zajišťují udržitelnost.
klíčová slova: zdraví - hodnoty ekonomické - opatření zdravotní - řízení rizik - management rizik - přístupy - udržitelnost trvalá

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 250 (2018)

DELECROIX, BERTRAND - BOUDRA, LEILA: Intégrer la prévention des risques professionnels dans le projet national d´extension des consignes de tri / Prevence pracovních rizik jako součást národního projektu zaměřeného na třídění
anotace: Třídění odpadu se stává stále důležitějším odvětvím např. vzhledem k nárůstů používání plastů, kterých se produkují stále další a další druhy. Při třídění je tedy třeba vytvářet průběžně nové instrukce pro postup jejich třídění. Národní projekt se zaměřil právě na tuto problematiku.
klíčová slova: odpady - třídění - projekty

Chemagazín - č. 3 (2018)

ČERNÍK, MAREK: Inteligentní síťově integrovaná laboratoř budoucnosti
anotace: Koncept označovaný jako Průmysl 4.0 se nadále rozšiřuje do všech odvětví ekonomiky. Konvergence fyzického a virtuálního světa postupuje v některých průmyslových odvětvích rychleji než jinde. Laboratoře obecně nedrží krok se současným vývojem. Zbývá ještě hodně práce v oblasti strategie, infrasktruktury, vybavenbí a technologií, nemluvě o řivotním prostředí, informačních technologiích a automatizaci procesů. Laboratoře se nyní nacházejí v režimu "catch-up". V laboratoři budoucnosti budou systémy a technologie komunikovat autonomně a procesní toky bydou automatizovány.
klíčová slova: laboratoře - průmysl 4.0 - automatizace - technologie - budoucnost

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 1 (2018)

SMITH, TODD D.: An assessment of safety climate, job satisfaction and turnover intention relationships using a national sample of workers from the USA / Posuzování vztahů bezpečnostního klimatu, spokojenosti s pracovním nasazením a obratem s využitím národního vzorku pracovníků z USA
anotace: Souvislost mezi bezpečnostním klimatem, uspokojením z práce a obratem nebyla dosud zkoumána. Tento výzkum je zapotřebí, aby výzkumní pracovníci a odborníci v oblasti bezpečnosti mohli začít vymezovat dopad bezpečnosti na organizační a obchodní výsledky. Analýza cesty byla dokončena s použitím údajů z národního vzorku pracovníků z USA (n = 1525). Celkové přizpůsobení modelu bylo vynikající a analýzy uváděly, že jak školení, tak přiměřenost zdrojů pozitivně ovlivňují bezpečnostní klima a spokojenost s prací.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - klima bezpečnostní - spokojenost - školení - finance

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 5 (2018)

TIAN, SHEN: An indoor air quality evaluation in a residential retrofit project using spray polyurethane foam / Hodnocení kvality vnitřního ovzduší v projektu obnovy bydlení pomocí sprejové pěny z polyuretanu
anotace: Pochopení kvality vnitřního vzduchu (indoor air quality, IAQ) během a po aplikaci postřikové polyuretanové pěny (SPF) je nezbytné k ochraně zdraví pracovníků i zaměstnanců budov. Dosavadní snahy, jako je monitorování terénu, studie o emisích mikročástic/rozprašovacích kabin a modelování přepravy byly provedeny s cílem pochopit chemickou expozici SPF a strategie dopadu zmírňování rizik. Nicméně každý typ výzkumu má svá omezení a může odhalit pouze částečné informace o vztahu mezi SPF a IAQ. Komplexní studie k integraci experimentálních konstrukčních a analytických testovacích metod je skutečně zapotřebí. Cílem této studie je překlenout tento rozdíl a poskytnout komplexnější poznatky o dopadu SPF na kvalitu vnitřního ovzduší
klíčová slova: pěny - polyuretan - expozice pracovníků - částice polétavé - ovzduší vnitřní - kvalita - hygiena průmyslová

KOH, DONG-HEE: Grouping schemes of welding fume exposure in shipyard welders / Skupinová schémata expozice svářečskému dýmu ve svářečkách v loděnicích
anotace: Expozice dýmu při svařování může zvýšit riziko chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Cílem této studie bylo vyhodnotit optimální skupinová schémata expozice svařovacímu dýmu ve svářečkách v loděnicích pro budoucí přesné prozkoumání vztahu mezi expozicí svářečskému dýmu a plicním onemocněním CHOPN. Z loděnice byly shromážděny záznamy týkající se průmyslové hygieny, včetně měření svářečského dýmu v letech 2002 až 2009.
klíčová slova: svařování - dýmy - kouře - expozice pracovníků - nemoci dýchacích cest - loděnice

PAVILONIS, BRIAN - ROELOFS, CORA - BLAIR, CARLY: Assessing indoor air quality in New York City nail salons / Hodnocení kvality vnitřního ovzduší v nehtových salónech v New Yorku
anotace: Nehtové salony jsou důležitým obchodním a pracovním sektorem pro nedávné přistěhovalce nabízející oblíbené služby různorodému spektru zákazníků po celých Spojených státech amerických. Vzhledem k povaze výrobků a služeb, které se týkají nehtů, může být salonní vzduch zatížen nízkými úrovněmi směsí škodlivých vzdušných nečistot. Průzkumy pracovníků v těchto salónech ukazují zvýšené zdravotní příznaky spojené s prací, jako jsou bolesti hlavy a podráždění dýchacích cest, které jsou v souladu s problémy s kvalitou ovzduší uvnitř budovy. Ve snaze zlepšit kvalitu vnitřního vzduchu v nehtových salonech byly nedávno v New Yorku vyhlášeny požadavky, které vyžadují zvýšení venkovního vzduchu a "zachycení zdrojů" kontaminantů. Stávající kvalita vnitřního vzduchu v salonech státu New York není známa. V této pilotní studii autoři zjišťovali celkové koncentrace těkavých organických sloučenin (TVOC) a oxidu uhličitého (CO2) v 10 nehtových salonech umístěných v New Yorku za účelem posouzení časových a prostorových trendů.
klíčová slova: nehty umělé - služby zákaznické - ovzduší vnitřní - kvalita - sloučeniny organické - látky těkavé - oxid uhličitý - USA

LANG, ANDREJA: Nanoparticle concentrations and composition in a dental office and dental laboratory / Koncentrace a složení nanočástic v zubní ordinaci a laboratoři: pilotní studie vlivu pracovních postupů
anotace: Během zpracování materiálu ve stomatologii se ve vzduchu uvolňují částice různé velikosti. Ke zkoumání stupně expozice částicím bylo prováděno skenování vzduchu u stomatologických pracovníků snímacím zařízením Scanning Mobility Particle Sizer. Velikost, tvar a chemické složení částic odebraných s nízkotlakým nárazovým tělesem byly stanoveny skenováním elektronické mikroskopie a disperzní rentgenovou analýzou.
klíčová slova: stomatologie - laboratoře - ordinace - materiály zubní - nanočástice - částice - expozice

HALLETT, LAURA: An inexpensive sensor for noise / Efektivní snímač pro hluk
anotace: Hluk je všudypřítomným rizikem na pracovišti, které se mění prostorově a časově. Náklady na přímé čtecí nástroje měřící hluk brání jejich použití v síti. Cílem této práce bylo (1) vyvinout levný snímač hluku (<100 dolarů), který měří hladinu akustického tlaku, a (2) vyhodnotit 50 snímačů hluku pro použití v cenově výhodné síti snímačů.
klíčová slova: hluk - měření - snímače - přístroje měřicí - náklady finanční - dostupnost

Le travail humain - č. 1 (2018)

PRUDHOMME, NATHALIE - LOARER, EVEN - LALLEMAND, NOËLLE: Sentiment d'auto-efficacité vocationnelle et engagement organisationnel lors de transitions professionnelles / Odborná soběstačnost a organizační závazek během kariérního přechodu
anotace: Cílem tohoto výzkumu je prozkoumat vztah mezi profesní soběstačností a vztahy, které mají zaměstnanci k jejich zaměstnáním a organizacím během kariérního přechodu. S odkazem na obecný model závazku, který navrhli Meyer, Gagné a Parfyonova (2010), založený na teorii sebeurčení a tříčlenném modelu závazku a vnímání stresu, zahrnovala studie 169 francouzských zaměstnanců zapojených do kariérního přechodu. Při použití osobního přístupu k identifikaci různých motivačních profilů výsledky částečně potvrzují několik teoretických předpovědí a předpokladů.
klíčová slova: kariéra - rozvoj osobnosti - změny - profese - organizace

Professional Safety - č. 5 (2018)

MARCHAM, CHERYL L.: Developing certification exam questions / Rozvíjení otázek týkajících se certifikačních zkoušek: více záměrné, než si myslíte
anotace: Tento článek je druhý ze série vysvětlující certifikační proces. Zaměřuje se na to, jak jsou otázky vytvořeny a zařazeny do zkoušky. Tento článek podrobně popisuje přísné postupy, které byly použity při vývoji těchto otázek, aby certifikace byla platná, spolehlivá, spravedlivá a praktická. Jsou určeny k tomu, aby pomohly odborníkům v BOZP pochopit, jak správně vyvinuté a kontrolované otázky zkoušky pomáhají měřit známku excelence v oblasti BOZP.
klíčová slova: standardizace - certifikace - zkoušky - otázky - postupy

EMERY, ROBERT J. - PATLOVICH, SCOTT J. - JANNACE, KALYN C.: OSH professionals in academic research / Pracovníci BOZP v oblasti akademického výzkumu: pilotní strategie pro charakterizaci pracovních činností
anotace: Autoři studovali pracovní činnosti pracovníků BOZP podporujících akademickou výzkumnou instituci během typických pracovních dnů. Výzkumníci zjistili, že hlavními aktivitami byly rutinní činnosti v oblasti bezpečnostního dohledu, které odpovídaly požadavkům na služby zákazníkům a potřebným bezpečnostním službám a představovaly 45% zaznamenaných časových výdajů. Manažeři programů bezpečnosti a ochrany zdraví mohou mít zájem dozvědět se více o tomto nástroji, aby mohli přijímat informovanější rozhodnutí o personálním obsazení a přidělování zdrojů a aby lépe vrcholové vedení informovali o tom, jaké bezpečnostní programy dělají.
klíčová slova: profesionálové bezpečnosti práce - odborníci BOZP - výzkumy - činnosti pracovní

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 3 (2018)

HÄRMÄ, MIKKO - GUSTAVSSON, PER - KOLSTAD, HENRIK A.: Shift work and cardiovascular disease / Práce na směny a kardiovaskulární onemocnění: doplňují nové studie naše znalosti?
anotace: Úvodník k aktuálnímu číslu časopisu SJWEH, který je tematicky zaměřen na práci na směny. Asociace mezi prací na směny a kardiovaskulárními chorobami (CVD) byla zkoumána po celá desetiletí a opakovaně se publikují nové systematické recenze. V tomto vydání je publikován nový systematický přehled a metaanalýza práce na směny a rizika mající vliv na kardiovaskulární systém.
klíčová slova: práce na směny - nemoci kardiovaskulární - studie - přehledy

TORQUATI, LUCIANA: Shift work and the risk of cardiovascular disease / Práce na směny a riziko kardiovaskulárních onemocnění: systematický přehled a metaanalýza zahrnující vztah mezi dávkou a odezvou
anotace: Cílem tohoto přehledu bylo zhodnotit riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění (CVD) spojených s prací na směny a zjistit, zda existuje vztah mezi dávkou a odpovědí v této asociaci. Z výsledků studie vyplynulo, že asociace mezi směnou a rizikem CVD je nelineární a zdá se, že se objevuje až po prvních pěti letech expozice. Vzhledem k tomu, že práce na směny zůstává rozhodující pro splnění požadavků na výrobu a služby v mnoha průmyslových odvětvích, je zapotřebí politik a iniciativ, aby se snížilo riziko úmrtnosti pracovníků, kteří pracují na směny.
klíčová slova: práce na směny - nemoci kardiovaskulární - rizika zdravotní

VIRTANEN, MARIANNA: Long working hours and depressive symptoms / Dlouhá pracovní doba a depresivní příznaky: systematické přezkoumání a metaanalýza publikovaných studií a nepublikovaných údajů získaných od jednotlivých účastníků
anotace: Tento systematický přehled a metaanalýza kombinovaly publikovaná data na úrovni studie a nepublikované údaje získané od jednotlivých účastníků s cílem vyčíslit vztah mezi dlouhou pracovní dobou a nástupem depresivních příznaků.
klíčová slova: doba pracovní - délka - deprese - zdraví duševní - stres psychický - život pracovní

BUCHVOLD, HOGNE VIKANEC: Shift work schedule and night work load / Harmonogram pracovních směn a zátěž práce v noci: účinky na index tělesné hmotnosti: čtyřletá longitudinální studie
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat změny indexu tělesné hmotnosti (BMI) mezi různými pracovními rozvrhy a různým průměrným počtem prací v noci za rok během čtyřletého sledovacího období. Studie byla provedena mezi zdravotními sestrami v Norsku. Studie prokázala, že BMI se výrazně zvýšil mezi nočními pracovníky ve srovnání s těmi denními.
klíčová slova: práce na směny - práce v noci - hmotnost - obezita - nemoci kardiovaskulární - sestry zdravotní - Norsko

TALIBOV, MADAR: Night-shift work and hematological cancers / Noční práce a hematologické rakoviny: populační studie zaměřená na případovou kontrolu ve třech severských zemích
anotace: Cílem této případové studie bylo posoudit vliv práce v noci na riziko hematologických karcinomů. Z výsledků vyplynulo, že celkově noční práce nebyla spojena s rizikem hematologických rakovin. Bylo pozorováno malé, ale nevýznamně zvýšené riziko leukémie, zejména u akutní myeloidní leukémie u pracovníků vystavených vysokému množství kumulativní expozice práci v noci. Expozice noční práci nebyla spojena s lymfatickým karcinomem a mnohočetným myelomem. Tato studie tedy nepodpořila hypotézu asociace mezi noční směnou a hematologickým karcinomem.
klíčová slova: práce na směny - práce v noci - rakovina - nádory - expozice pracovníků

LOEF, BETTE: Objectively measured physical activity of hospital shift workers / Objektivně měřená fyzická aktivita nemocničních pracovníků pracujících na směny
anotace: Práce na směny může u pracovníků změnit dobu věnovanou volnočasovým aktivitám a fyzickou pracovní aktivitu, což může být jedním z možných základních mechanismů negativních vlivů směnné práce na zdraví. Autoři proto porovnali objektivně měřené úrovně fyzické aktivity mezi nemocničními pracovníky, kteří pracují na směny a mezi pracovníky, kteří pracovní směny nemají.
klíčová slova: zdravotníci - nemocnice - aktivity fyzické - čas volný - doba pracovní - práce na směny - práce v noci - zdraví

AIRAKSINEN, JAAKKO: Prediction of long-term absence due to sickness in employees
anotace: Tato studie se zaměřila na vývoj a validaci modelu predikce rizik pro dlouhodobou nepřítomnost v důsledku nemoci. Odpovědi na otázky týkající se pracovního a životního stylu více jak 65 tisíc zaměstnanců ve veřejném sektoru byly spojeny se záznamy o pracovní nepřítomnosti nemocných s cílem vytvořit předpovědní skóre pro lékařsky potvrzenou nemocenskou nepřítomnost trvající více než 9 dní a méně než 90 dní.
klíčová slova: neschopnost pracovní - absence pracovní - predikce - modely

JACOBSEN, DANIEL PITZ: Negative social acts and pain / Negativní společenské jednání a bolest: důkazy šikany na pracovišti a interakce genotypu 5-HTT
anotace: Dlouhodobé vystavení systematickému negativnímu jednání v práci, obvykle označované jako šikana na pracovišti, je problémem na mnoha pracovištích. Nežádoucí účinky této expozice se mohou pohybovat od psychických symptomů, jako je deprese a úzkost, až k somatickým onemocněním, jako jsou kardiovaskulární a muskuloskeletální onemocnění. V této studii autoři zkoumali vztahy mezi expozicí negativním účinkům, genetickou variabilitou v genu 5-HTT SLC6A4 a bolestí.
klíčová slova: šikana - násilí na pracovišti - expozice pracovníků - vlivy negativní - bolesti - zdraví duševní - genotypy

CHRISTENSEN, JAN OLAV: Comprehensive profiles of psychological and social work factors as predictors of site-specific and multi-site pain / Komplexní profily psychologických a sociálních faktorů jako prediktory bolesti specifické pro určitou lokalitu a více lokalit
anotace: Navzdory multifaktorialitě práce a zdraví jsou studie psychosociálních faktorů práce spojené s bolestí obvykle omezeny jen na několik faktorů. Tato studie zkoumala širokou škálu faktorů určujících (i) typické kombinace úrovní pracovních faktorů ("pracovní situace") a (ii) zda "pracovní situace" předpovídaly bolestivé stížnosti šesti anatomických oblastí. Výsledky ukázaly, že různé kompozice psychosociální expozice byly různě spojené s bolestí.
klíčová slova: faktory pracovní - faktory psychosociální - faktory sociální - faktory rizikové - požadavky pracovní - bolesti - bolesti v zádech - klima organizační - prostředí pracovní

LAOUALI, NASSER: Occupational exposure to organic solvents and risk of male breast cancer / Profesionální expozice organickým rozpouštědlům a riziko karcinomu prsu u mužů: evropská multicentrická případové studie
anotace: Etiologie rakoviny prsu u mužů (MBC) je do značné míry neznámá, ale byla navržena příčinná úloha expozice organickým rozpouštědlům. Předchozí studie o faktorech pracovního rizika rakoviny prsu byly často omezeny na ženy, které jsou často vystaveny nižším hladinám a nižším frekvencím než muži. Autoři zkoumali souvislost mezi MBC a expozici ropě a okysličených a chlorovaných rozpouštědlům na pracovišti v multicentrické případové kontrolní studii o vzácných onemocněních v Evropě.
klíčová slova: rozpouštědla organická - ropa - benzen - expozice pracovníků - muži - rakovina - studie - Evropa

ARMSTRONG, TOM J.: Scientific basis of ISO standards on biomechanical risk factors / Vědecký základ norem ISO týkajících se biomechanických rizikových faktorů
anotace: Mnoho společností a regulačních agentur z celého světa často používá norem Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO), které určují přijatelné postupy, vybavení a kritéria pro prevenci pracovních úrazů a nemocí. Normy ISO jsou založeny na shodě mezi jednotlivci, kteří se na procesu podílejí. Tento diskusní článek zkoumá vědecký proces rozvoje několika norem ISO k biomechanickým faktorům a porovnává je s procesy používanými jinými profesními organizacemi, včetně vědeckých komisí, které pracují na vývoji klinických pokynů. Zatímco proces ISO má hodnotu, má také jasná omezení, pokud jde o vývoj standardů ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, které by měly být založeny na vědeckých zásadách.
klíčová slova: standardizace - normy - postupy - rizika biomechanická - hodnocení rizik - faktory rizikové - ISO

OTTERBRING, TOBIAS: The relationship between office type and job satisfaction / Vztah mezi typem kanceláře a spokojeností s prací: testování mnohonásobného modelu prostřednictvím snadnosti interakce a pohodou
anotace: Tato průřezová studie zkoumala asociace mezi typem kanceláře (mobilní, sdílená místnost, malý otevřený a středně velký prostor) a snadnou interakcí zaměstnanců se spolupracovníky, subjektivní pohodou a spokojeností s prací.
klíčová slova: kanceláře - kanceláře velkoprostorové - typologie - spokojenost - produktivita práce - pohoda pracovní - interakce

Sicher ist Sicher - č. 5 (2018)

CHARISSÉ, MICHAEL: Die Gefährdungsbeurteilung / Hodnocení rizik: zjištění potenciálu za podpory IT
anotace: Pokud jde o téma hodnocení rizik, často to považujeme za byrokracii a otravné povinnosti. Podpora pro hodnocení rizik založená na moderních technologiích IT může však otevřít zcela nové možnosti. Autor v úvodu popisuje, jak bychom měli přistupovat ke zlepšení stavu v oblasti hodnocení rizik (téma i pro malé podniky, užitečný nástroj, který by měl být co nejjednodušší při implementaci). Pro hodnocení rizik se již často používají jednoduché nástroje IT, jako jsou tabulky aplikace Excel. Pokud pracují s makro příkazy, vytvářejí dojem, že se jedná o nezávisle naprogramované aplikace. Jsou však omezeny ve svých funkcích. Flexibilnější možnosti nabízejí pro tento účel naprogramované softwarové produkty, jejichž výhody autor uvádí. Dále se zaměřuje na konkrétní produkt pro hodnocení rizik profesního sdružení Logistika obchodu a zboží (Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik).
klíčová slova: hodnocení rizik - technologie informační - podpora - nástroje

PÄßLER, KATRIN: Die Software "Handlungshilfe 4.0" als Chance für einen zeitgemäßen Arbeitsschutz / Software "Nástroj 4.0" jako příležitost pro moderní bezpečnost práce
anotace: Autorka popisuje softwarové řešení "Nástroj 4.0/Akční podpora 4.0", jehož zavedení kromě splnění zákonných povinností k provedení posouzení rizik vedlo k dalším pozitivním dopadům na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jedná se o stanovení jasných odpovědností v oblasti bezpečnosti práce na všech úrovních (instrukce "bezpečnost práce"), popis procesů v příručce bezpečnost práce, která je závazná pro všechny oblasti služeb, struktura a konzistence při implementaci posouzení rizik, hodnocení rizik jako týmové práce, kontrolní seznamy (poskytují přehledy a řešení, které jsou k dispozici pro všechny oblasti služeb), přehled stavu provádění hodnocení rizik, možnost sledovat inspekční povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
klíčová slova: hodnocení rizik - posuzování rizik - BOZP - bezpečnost práce - technologie informační - software - práce 4.0 - Německo

FÖRSTER, GABRIELA: Neue Wege in der Gefährdungsbeurteilung von Biostoffen / Nové přístupy k hodnocení rizik biolátek: část 1 ze 2
anotace: V německém zákonu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v některých zdravotních a bezpečnostních předpisech, jako např. v nařízení o biologických činitelích z roku 2013, bylo objasněno (definováno) hodnocení rizika, které představuje stresová zátěž v práci. Část 1 se zabývá duševním stresem v kontextu pracovních činností s biomateriály, zejména s ohledem na stresory (duševní onemocnění a stres, duševní stres a biologické látky, zvažování duševního stresu v činnostech s bio-materiály podle technického předpisu pro biologické činitele TRBA 400, psychické stresové faktory, duševní stres způsobený pracovnímu úkoly, standardizované písemné průzkumy o zaměstnancích apod.).
klíčová slova: biolátky - bezpečnost práce - ochrana zdraví - zdraví duševní - stresory - legislativa - Německo

WILRICH, THOMAS: Der tödliche Sturz des Zimmergesellen bei der Gerüstdemontage / Smrtelný pád tesaře při demontáži lešení
anotace: Neexistuje mnoho soudních rozhodnutí, kde by hrály rozhodující roli při určování odpovědnosti nedostatečné posouzení rizik dle platných právních předpisů či jejich absence. Výjimku tvoří trestní příkaz soudu Freudenstadt ze dne 30. 3. 2012. Jedná se o trestní odpovědnost podnikatele za zabití z nedbalosti, protože neprovedl hodnocení rizik. Autor v článku popisuje celou kauzu včetně rozboru legislativy.
klíčová slova: úrazy smrtelné - úrazy pracovní - odpovědnost - rozsudky soudní - Německo - hodnocení rizik - legislativa - rozbory - pády osob - lešení

Sondy - č. 5 (2018)

KOLEV, PETR: Češi pracují téměř nejdéle v EU
anotace: Odbory trápí fakt, že Češi za 40 let zaměstnání odpracují téměř o deset let více než například zaměstnanci v Německu. Tento fakt chce ČMKOS změnit. Na dubnovém sjezdu konferderace bylo rozhodnuto odstartovat celospolečenskou diskusi na téma 37,5hodinový pracovní týden. Tento článek přináší názory předsedů odborových organizací na tento záměr.
klíčová slova: doba pracovní - délka - odbory - diskuse

CERQUEIROVÁ, ANDREA: Němec odpracuje o devět let méně než Čech, odbory to chtějí změnit
anotace: Pracovní den kratší o půl hodiny, což by týdně dalo méně o 2,5 hodiny. K tomuto cíli dospěla ČMKOS. Podle slov makroekonoma ČMKOS Martina Fassmanna Česko v tomto směru zaostává za vyspělými zeměmi o padesát let. Tématem se zabývala panelová diskuse Perspektivy zkracovnání pracovní doby v ČR, konaná v rámci VII. sjezdu ČMKOS.
klíčová slova: doba pracovní - délka - odbory - diskuse

BIČÁKOVÁ, OLGA: Nelegální práce
anotace: Nelegální práci neboli práci načerno lze definovat jako ekonomickou aktivitu, která není oficiálně podchycena a patří do tzv. stínové ekonomiky. Ta se vyskytuje v oblastech, kde je činnost zakázaná, nebo v místech, kde je ekonomika nedostatečně rozvinuta, nebo spojena s daňovými úniky. Patří sem i tzv. šedá ekonomika, tedy nezákonné aktivity obsahující činnosti, které jsou v podstatě legální, ovšem z důvodu vyhýbání se daním či státním regulacím je zde snaha skrýt se před úřady. Činnosti šedé ekonomiky neporušují poze daňové předpisy, ale i pracovněprávní předpisy, pravidla pracovního trhu, bezpečnosti práce atd.
klíčová slova: práce nelegální - ekonomika stínová - ekonomika šedá

DANDOVÁ, EVA: Zvláštní pracovní podmínky mladistvých
anotace: V článku 29 odst. 1 Listiny základních práv a svobod je zakotveno právo mladistvých na zvláštní pracovní podmínky. Jde o velice důležité sociální právo mladých lidí, jehož realizace jim umožňuje, aby se zapojili do učebního nebo pracovního procesu, aniž by to bylo na újmu jejich zdraví a rozvoji. V souladu s ustanovením článku 29 odst. 2 Listiny mají mladiství právo na ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání.
klíčová slova: mladiství - podmínky pracovní - vztahy pracovněprávní - legislativa - požadavky pracovní

CERQUEIROVÁ, ANDREA: Péče o zdraví zaměstnanců zachraňuje lidské životy
anotace: V rámci konference Péče o zdraví zaměstnanců, kterou již potřetí pořádala nezisková organizace Firma pro zdraví a uskutečnila se v jednacím sále Senátu, bylo představeno několik praktických zkušeností, jak zaměstnavatelé pečují o zdravotní stav svých zaměstnanců a co mohou učinit pro zlepšení celkové situace v tomto směru.
klíčová slova: zaměstnanci - zaměstnavatelé - péče o zdraví - péče o zaměstnance - praxe - zkušenosti

Travail et Sécurité - č. 794 (2018)

BRASSEUR, GRÉGORY: L'accompagnement / Péče: týmová práce
anotace: Ústav specializované péče v Lille se zaměřuje na péči o osoby s poraněním mozku, zejména v důsledku mrtvice nebo traumatu hlavy. Instituce provedla multidisciplinární projekt na výběr a rozmístění technických pomůcek. Současně pracuje na projektu řízení situací agrese nebo násilí. Všechny aktivity jsou propojeny a jednotliví zaměstnanci si vyměňují poznatky a zkušenosti.
klíčová slova: péče posttraumatická - projekty - pomůcky pra

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 811
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail