Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/4

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz nebo na telefonním čísle +420 221 015 836. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 4 (2018) 
Bezpečná práca - č. 2 (2018) 
Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2018) 
Die BG - č. 3 (2018) 
Die BG - č. 4 (2018) 
Hygiene et Sécurité du Travail - č. 250 (2018) 
Chemagazín - č. 2 (2018) 
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 2 (2018) 
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2018) 
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 4 (2018) 
Process Safety Progress - č. 1 (2018) 
Professional Safety - č. 4 (2018) 
Sicher ist Sicher - č. 3 (2018) 
Sicher ist Sicher - č. 4 (2018) 
Travail et Sécurité - č. 793 (2018) 

 

 

112 - č. 4 (2018)

MARCHLÍK, JAN - MENŠÍK, MIROSLAV: Informování dotčených osob při rozsáhlých mimořádných událostech
anotace: Při mimořádných událostech nebo v krizových situacích s velkým počtem úmrtí a zranění lze předpokládat ze strany občanů velkou poptávku po informacích. Článek tedy poskytuje informace o tom, jaké možnosti dotčené osoby mají a jaké jsou zdroje informací.
klíčová slova: události mimořádné - informování - občané - centra

ČERNÝ, LUKÁŠ: Možnosti využití informačních systémů při řešení následků mimořádných událostí
anotace: Řešení mimořádných událostí (MU) většího rozsahu je zpravidla spojeno s rozhodováním za nejistoty, neurčitosti a současně při nedostatku času. Příčinu nejistoty a neurčitosti v těchto situacích představuje různá kvalita dat a informací, které se získávají a předávají ke zpracování štábu Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje (Štáb HZS kraje). Cílem článku je demonstrace využití některých informačních systémů a otevřených zdrojů dat, se kterými pracuje Štáb HZS kraje a KOPIS (ne)jen při řešení rozsáhlých MU.
klíčová slova: události mimořádné - následky - informování - systémy informační - sítě sociální - meteorologie - mapy

 

Bezpečná práca - č. 2 (2018)

FLIMEL, MARIÁN: Genius loci ako výsledok dizajnu a redizajnu pracovísk
anotace: Autor se v příspěvku zabývá interakcí hmatatelných fenoménů designu a redisegnu pracovního prostředí a jejich vlivem na nehmatatelné prvky, které vytvářejí tzv. duch místa. Uvádí některé prvky na optimalizaci designu, podmínky pro tvorbu redisegnu i samo pracovní místo z hlediska individualizace a estetiky. Zajímavé jsou také možné postupy a příklady řešení, kdy si uvědomujeme, že atmosféra místa ovlivňuje také výkonnost, bezpečnost a pracovní pohodu pracovišť.
klíčová slova: místo pracovní - pracoviště - návrhy - design - optimalizace - individualismus

ŠKRINÁROVÁ, ANDREA: Rozbor pracovných úrazov, ochorení súvisiacich s prácou a závažných priemyselných havárií v organizáciách v pôsobnosti inšpekcie práce za rok 2017
anotace: Článek přináší rozbor pracovních úrazů, nemocí souvisejících s prací a závažných průmyslových havárií v organizacích v působnosti inspekce práce za rok 2017 na Slovensku.
klíčová slova: úrazy pracovní - nemoci z povolání - havárie průmyslové - havárie závažné - inspekce práce - statistiky - analýzy - Slovensko

MURÍN, MARTIN: Chemická legislatíva EÚ (REACH) má 10 rokov
anotace: Evropská komise vydala 5. března 2018 tiskovou zprávu k 10letému výročí přijatého nařízení REACH. REACH je nařízení Evropské unie, jehož cílem je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou představovat chemické látky v době, kdy se stále zvyšuje konkurenční soupeření mezi podniky chemického průmyslu v EU. Rovněž podporuje alternativní metody pro hodnocení rizik látek s ohledem na snížení počtu zkoušek na zvířatech.
klíčová slova: látky chemické - látky nebezpečné - nařízení - Evropská unie

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2018)

DOSTÁL, FILIP: Právo požární ochrany X.
anotace: Nejaktuálnější platná a účinná novela zákona o požární ochraně, zákon č. 225/2017 Sb., je součástí rozsáhlejší koncepční změny stavebního práva a do účinnosti vstoupila po cca půlroční legisvakanční době dne 1. 1. 2018. Ze zásadnějších změn, které je vhodné zmínit, patří úprava povinností vztahujících se k nástupním plochám pro požární techniku. Dále došlo k rozšíření kompetencí Ministerstva vnitra, Podstatné jsou i změny v rozsahu státního požárního dozoru, a to i ve vztahu k výkonu státního požárního dozoru Ministerstvem vnitra. Bez významu pro právo požární ochrany není ani související změna správního řádu, která nově zavádí povinnost dotčenému orgánu odůvodňovat závazná stanoviska, což má rovněž přímý dopad do oblasti výkonu státního požárního dozoru v oblasti stavební prevence.
klíčová slova: ochrana požární - právo - legislativa - požáry - dokumentace požární

ULMANOVÁ, JIŘINA - MĚRKOVÁ, VERONIKA: Informační a znalostní zdroje pro oblast BOZP
anotace: Cílem tohoto článku je představit a připomenout čtenářům informační a znalostní systémy, které vytváří a provozuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Většina z níže uvedených systémů vznikla v rámci výzkumné činnosti a následně se rozvíjela a inovovala podle aktuálních trendů v oblasti ICT a potřeb uživatelů.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - zdroje informační - systémy informační - systémy znalostní - portály internetové

LIPŠOVÁ, VLADIMÍRA - JANOŠOVÁ, KATEŘINA - KOŽENÁ, LUDMILA: Podpora zdraví na pracovišti - Podnik podporující zdraví
anotace: Podpora zdraví na pracovišti se stává nedílnou součástí každodenního pracovního života v celé řadě podniků. Největší podíl na těchto aktivitách mají samy podniky - jejich vedení i zaměstnanci. Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve spolupráci s Centrem hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu tyto podniky již od roku 2005 každoročně oceňuje v rámci soutěže „Podnik podporující zdraví“.
klíčová slova: podpora zdraví - pracoviště - Podnik podporující zdraví - soutěže - osvěta

ŽÁKOVÁ, DANA: Karta BOZP pro profesi: Strojvedoucí
anotace: Karta BOZP pro profesi strojvedoucí . V kartě jsou uvedeny: pracovní činnosti, charakteristika výkonu práce, kvalifikační požadavky, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory, doporučení OOPP a pokyny pro zajištění bezpečnosti práce.
klíčová slova: strojvedoucí - BOZP - kvalifikace - faktory rizikové - OOPP - požadavky bezpečnostní - karta BOZP

VALA, JIŘÍ: Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP
anotace: Systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle současné normy ČSN OHSAS 18001:2008 umožňuje organizaci řídit její rizika. S přijetím nové mezinárodní normy ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem pro použití, která vyšla v březnu tohoto roku, dochází ke změně v přístupu v systémovém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví, kdy snižování pracovní úrazovosti se dosahuje především proaktivními opatřeními. Zavedením této nové normy budou organizace schopny odhalit příslušná rizika na pracovištích dříve, než způsobí pracovní úraz nebo poškození zdraví zaměstnance.
klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - řízení systémové - komunikace - konzultace - zaměstnanci

 

Die BG - č. 3 (2018)

HENSIEK, JOERG: Arbeitsschutz beim Schweißen / Bezpečnost práce při svařování: je třeba počítat s napětím a odporem
anotace: Existují různé metody svařování. Často se u některých z nich podceňuje bezpečnost práce. Z hlediska ochrany práce a zdraví jsou obzvláště nebezpečné metody, při kterých se pracuje s elektrickým proudem. Při svařování ručním obloukem nebo svařování elektrodou musí svářeč počítat s různými zdroji nebezpečí, především však s nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Musí znát a dodržovat preventivní ochranná opatření, kterým se autor v článku podrobně věnuje.
klíčová slova: svařování - bezpečnost práce - nebezpečí úrazu - proud elektrický

GOWHARY, DALIA EL: Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz / Duševní zdraví na pracovišti: musí přijít změna firemní kultury!
anotace: Jedná se o článek z diskuse odborníků týkající se tématu duševního zdraví na pracovišti. Diskuse proběhla v Kolíně v rámci Iniciativy nová kvalita práce. Hostitelem bylo Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí společně se zastřešující organizací BKK. Zvýšil se počet lidí s duševním onemocněním v rámci pracovní neschopnosti v Německu, což má důsledek nejen pro rodiny, ale i pro firmy a národní hospodářství. Dosavadní poznatky a úsilí v této oblasti zatím nepřinesly zlepšení situace. V Německu však probíhá projekt psyGA (Duševní zdraví na pracovišti), který poskytuje praktické znalosti z oblasti podpory zdraví, které lze aplikovat pro různé oblasti pracovního světa.
klíčová slova: zdraví duševní - pracoviště - kultura podniková - kultura firemní - projekty - Německo

 

Die BG - č. 4 (2018)

MAGIERA, CARSTEN - GEYER, MICHAEL: Hör mal, was da piept / Poslouchej, co to pípá
anotace: Plyny jsou často bez zápachu, bez chuti a mohou zabíjet, pokud nejsou včas detekovány. Proto je včasná detekce životně důležitá. Detektory se používají jak v domácnostech, tak na pracovištích. Mohou být různých typů, např. stacionární, přenosné či osobní detektory plynu. Používají se především pro monitorování koncentrací plynů ve vzduchu a varují před toxickými nebo výbušnými plyny. V závislosti na aplikaci pracují s optickými, infračervenými, elektrochemickými nebo katalytickými senzory. Autoři se v tomto článku zaměřili především na osobní mobilní detektory plynů.
klíčová slova: plyny - detekce plynů - detektory plynů - typologie - monitorování

SCHMEKEN, ELKE - URBAN, UWE: Asbest und seine Auswirkungen im baulichen Brandschutz / Azbest a jeho dopady v požární ochraně konstrukcí staveb
anotace: Autoři se ve článku zaměřili na problémy s dlouhodobým používáním azbestu ve stavebních materiálech v protipožární ochraně konstrukcí, což vedlo k výskytu onemocnění plic a rakoviny. Tyto stavební materiály obsahující azbest se začaly hojně využívat v Německu v poválečném období. Likvidace azbestu je vsak spojena s obrovským úsilím. A teprve až v roce 1993 bylo v Německu zakázáno používání azbestu (v EU v roce 2005). Členské státy EU by měly vytvářet registry, ve kterých budou zmapovány budovy obsahující azbest a ty pak by měly být následně renovovány. Autoři se dále věnují vývoji náhrad za azbest ve stavebních materiálech. Problémem je, že v zemích jako je např. Čína, Rusko a Brazílie jsou stále vyráběny a uváděny na trh stavební materiály s azbestem. Největším výrobcem je Rusko.
klíčová slova: azbest - materiály stavební - konstrukce stavební - ochrana požární - bezpečnost práce - ochrana zdraví - likvidace

JUNG, EBERHARD: Psychische Störungen durch Arbeitsunfälle. Duševní poruchy způsobené pracovními úrazy
anotace: Ne každá duševní porucha v souvislosti s pracovním úrazem je tzv. posttraumatickou stresovou poruchou. Spouštěčem pro tuto specifickou nemoc je spíše traumatická událost s extrémním, většinou život ohrožujícím stresovým faktorem. Tím může být např. vážná hrozba nebo poškození vlastní fyzické integrity nebo integrity blízkého člověka, ale také zkušenost s nehodou nebo smrtí druhých. Typickým znakem posttraumatické stresové poruchy je, že osoba takto postižená reaguje na určité věci bezmocností, intenzivním strachem nebo hrůzou. Autor v článku popisuje tři konkrétní případy a jejich diagnostiku dle mezinárodně uznávaných diagnostických údajů.
klíčová slova: úrazy pracovní - poruchy psychické - poruchy posttraumatické - diagnostika - zdraví duševní

 

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 250 (2018)

TIHAY, DAVID: Robotique collaborative / Kombinovaná robotika: jak ji vnímá a co očekává průmysl
anotace: Díky masivnímu vývoji v technice bylo dosaženo kvalitativně vyšší úrovně robotiky. Jedná se o tzv. kombinovanou či kolaborativní robotiku, kdy robot a člověk pracují společně. Jak jsou tyto roboty využívány v průmyslu a jaká rizika hrozí? Článek přináší pohled na tuto problematiku z různých úhlů pohledu.
klíčová slova: roboti - robotizace - systém člověk-stroj - hodnocení rizik - průmysl 4.0 - využití

 

Chemagazín - č. 2 (2018)

WEIDLICH, TOMÁŠ: Iontové kapaliny a možnosti jejich technologického použití
anotace: V článku jsou shrnuty dostupné informace o dosavadních zkušenostech s možným průmyslovým využitím iontových kapalin. Ačkoliv se iontové kapaliny díky své vysoké ceně a problémům s recyklací neprosadily jako univerzální náhrada běžných organických rozpouštědel, díky svým unikátním vlastnostem nacházejí uplatnění ve specifických oblastech chemických technologií, především ve výrobě high-tech produktů.
klíčová slova: kapaliny technologické - kakaliny iontové - využití

SKŘÍNSKÁ, MÁRIA - FRIŠHANSOVÁ, LENKA - MIKOŠKOVÁ, VERONIKA: Výpočet teploty vzplanutí multikomponentních směsí alternativních paliv
anotace: Předmětem článku je predikce a detailní analýza hodnot bodu vzplanutí vybraných, laboratorně připravených, dosud nepublikovaných, multikomponentních směsí alternativních paliv v kapalném skupenství s využitím studií principiálně různých termodynamických modelů. Porovnání křivek predikovaných hodnot s výsledky studií analogických látek a změřenými experimentálními daty použitím principiálně různých metod. Diskuze odchylek výsledků predikce mezi jednotlivými modely založená na výsledcích předchozích teoretických a experimentálních studií podpořených změřenými daty. Posouzení aplikace a diskuze vhodných numerických metod pro vyhodnocení získaných závislostí.
klíčová slova: paliva - směsi - vzplanutí - predikce - modelování - termodynamika - experimenty

Interaktivní seminář o bezpečnosti oxidu titaničitého a navrhovaných povinných parametrech pro posuzování spolehlivosti toxikologických studií
anotace: Svaz chemického průmyslu ČR byl spolu s Českou společností pro aplikovanou fotokatalýzu a Asociací nanotechnologického průmyslu ČR spolupořadatelem Interaktivního semináře o bezpečnosti oxidu titaničitého a navrhovaných povinných parametrech pro posuzování spolehlivosti toxikologických studií, který se konal dne 21. 2. 2018 v Praze.
klíčová slova: oxid titaničitý - studie - toxikologie - bezpečnost - parametry - semináře

 

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 2 (2018)

LEE, SANGBOK - PARK, MYOUNG HWAN - JEONG, BYUNG YONG: Gender differences in public office workers' satisfaction, subjective symptoms and musculoskeletal complaints in workplace and office environments / Genderové rozdíly ve spokojenosti pracovníků ve veřejném sektoru, subjektivní symptomy a muskuloskeletální stížnosti v pracovním a kancelářském prostředí
anotace: Tato studie zkoumá rozdíly mezi úrovněmi spokojenosti veřejných a administrativních zaměstnanců, symptomy syndromu nemocné budovy (SBS) a stížnostmi na onemocnění pohybového aparátu (MSD) v pracovních a kancelářských prostředích. Dotazníkové průzkumy byly provedeny v 30 kancelářích 15 veřejných institucí. Výsledky ukazují, že mezi pohlavími existují rozdíly v úrovni spokojenosti s hlukem a osvětlením, příznaky souvisejícími se SBS a stížnostmi na muskuloskeletální obtíže rukou, zápěstí a prstů, zatímco rozdíl v celkové spokojenosti v kancelářském prostředí není. Výsledky studie by měly sloužit jako základní údaje pro navrhování efektivních veřejných a kancelářských prostředí.
klíčová slova: kanceláře - administrativa - sektor veřejný - pracovníci - pohlaví - syndrom nezdravých budov - onemocnění muskuloskeletální - prostředí vnitřní - kvalita - spokojenost

SATUF, CIBELE: The protective effect of job satisfaction in health, happiness, well-being and self-esteem / Ochranný efekt spokojenosti s prací ve zdraví, štěstí, blahobytu a sebeúctě
anotace: Cílem tohoto článku je analyzovat možné účinky spokojenosti s prací na duševní a fyzické zdraví, pocit štěstí, subjektivní pohodu a sebeúctu. Do této studie se zapojilo 971 portugalsky mluvících dospělých. Většina účastníků zaznamenala vysokou míru spokojenosti se svými kolegy, povahou své práce a vůdcovstvím a zároveň hlásila nespokojenost s platy a podporou. Výsledky ukázaly existenci ochranného účinku spokojenosti s prací pro zdraví, štěstí, subjektivní blahobyt a sebeúctu, kromě toho, že je třeba zdůraznit důležitost udržení pozitivního hodnocení práce. Z praktického hlediska mohou výsledky naznačovat, že efekty politik personálního řízení, které kladou důraz na spokojenost s prací, by mohly potenciálně vést ke zlepšení úrovně zdraví, štěstí, subjektivního blahobytu a sebevědomí pracovníků, což jsou faktory, které mohou potenciálně zlepšit výkonnost celé organizace.
klíčová slova: práce - spokojenost - pohoda pracovní - sebepojetí - studie - Portugalsko

THETKATHUEK, ANAMAI - MEEPRADIT, PARVENA: Work-related musculoskeletal disorders among workers in an MDF furniture factory in eastern Thailand. Muskuloskeletální poruchy související s prací u pracovníků ve výrobě nábytku ve východním Thajsku
anotace: Cílem této studie bylo analyzovat faktory přispívající k muskuloskeletálním onemocněním (MSD) mezi 439 pracovníky v továrně na výrobu nábytku ze středně tlustých desek pomocí dotazníků a formou hodnocení rizik ergonomického nástroje k posouzení aspektů pracovních stanic a pracovních poloh. Bylo zjištěno, že pracovníci starší než 50 let měli muskuloskeletální symptomy u kolen. Ti, kteří pracovali po dobu 1-2 let, měli symptomy bolesti krku. Doporučení této studie je, že by mělo být zajištěno sledování zdraví pracovníků, kteří mají bolesti v různých částech těla, zvláště těch, kteří pracují po dobu 6-10 let a jsou starší 50 let.
klíčová slova: průmysl nábytkářský - výroba - onemocnění muskuloskeletální - Thajsko

KONG, YONG-KU: Comparisons of ergonomic evaluation tools (ALLA, RULA, REBA and OWAS) for farm work / Srovnání ergonomických hodnotících nástrojů (ALLA, RULA, REBA a OWAS) pro práci v zemědělství
anotace: Účelem této studie bylo ověřit ergonomický kontrolní seznam (checklist) pro dolní končetiny při pracích v zemědělství (ALLA, agricultural lower limb assessment), který byl vyvinut pro různé zemědělské úkoly v Koreji. Bylo vybráno 196 pracovních pozic z reálných zemědělských úkolů, aby se ověřil nástroj ALLA - nástroj hodnocení postoje dolních končetin, a pak jej hodnotilo 16 ergonomických odborníků. Ti porovnali výsledky ALLA i s dalšími ergonomickými nástroji. Analýza ALLA měla vynikající míru úspěšnosti s ergonomickým odborným hodnocením ve srovnání s jinými nástroji hodnocení.
klíčová slova: zemědělství - hodnocení ergonomické - analýzy ergonomické - úkoly pracovní - polohy pracovní - končetiny dolní - Korea

AB-MURAT, NORINTAN: Self-perceived mental well-being amongst Malaysian dentists / Subjektivně vnímaná psychická pohoda mezi malajskými zubaři
anotace: Cílem této studie bylo posoudit vnímání malajsijských zubních lékařů týkající se jejich duševní pohody. Na základě koncepčního rámce modelu duševního zdraví a blahobytu byl vyvinut samostatně zpracovaný dotazník, pomocí něhož zubaři hodnotili různé fyziologické a psychologické aspekty. Účastníci byli požádáni, aby vyhodnotili své zkušenosti z výše uvedených aspektů pomocí pětibodové Likertovy stupnice. Míra odpovědí byla 81%. Většina zubních lékařů (61,7%) vnímala pozitivní duševní pohodu. Z fyziologického hlediska většina respondentů uvedla, že byli "obecně šťastní" (93,3%), ale asi 30% uvedlo, že byli "fyzicky a emocionálně stresováni". Ze šesti domén z psychologického hlediska byla pozorována pozitivní spokojenost v doménách "pocit soudržnosti" a "behaviorální stres". Účastníci, kteří byli starší 40 let, ženatí a mající děti, hlásili pozitivní duševní pohodu ve srovnání se svými protějšky. Celkově tedy většina malajských zubních lékařů vnímala pozitivní duševní pohodu. Je však velmi důležité pozorně sledovat a iniciovat včasné intervence pro osoby s negativními příznaky, aby se zajistila bezpečná praxe zubního lékařství.
klíčová slova: lékaři zubní - zdraví duševní - pohoda pracovní - syndrom vyhoření - stres - Malajsie

AHMED, ISHFAQ: Occupational health and safety issues in the informal economic segment of Pakistan / Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v neoficiálním ekonomickém segmentu Pákistánu: průzkum stavenišť
anotace: Tento výzkum pokrývá současný stav praktik týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v neformálním stavebním segmentu v Pákistánu. Údaje byly shromážděny prostřednictvím rozhovorů ze 316 stavenišť, na kterých bylo zaměstnáno 3577 pracovníků. Výsledky studie ukazují, že jak zaměstnavatelé, tak pracovníci postrádají znalosti zákonů/standardů BOZP a na těchto staveništích nejsou přijata žádná opatření tohoto druhu. Znepokojivým nehody spojeným s prací není věnována náležitá pozornost a neexistuje žádný oficiální systém hlášení úrazů. Neformální stavební průmysl zaměstnává obrovskou část neformální pracovní síly. Tyto výsledky výzkumu tak mohou hrát svou úlohu při posílení reformy v tomto odvětví. Pokud bude tato studie správně využita, může také umožnit zaměstnavatelům v tomto odvětví zvýšit své znalosti o praktikách BOZP a v důsledku toho se snažit nabídnout svým zaměstnancům bezpečnější pracovní prostředí.
klíčová slova: stavebnictví - výstavba - Pákistán - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - postoje - vnímání - nedostatky

NIE, BAISHENG: A comparative study of vocational education and occupational safety and health training in China and the UK / Srovnávací studie odborného vzdělávání a školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v Číně a Velké Británii
anotace: Tento článek důkladně zkoumá bezpečnost a ochranu zdraví při práci v Číně a Velké Británii; navíc článek porovnává zákony, předpisy a vzdělávací systém v oblasti čínského a britského BOZP. Vyvozují se následující závěry: Bezpečnost práce v Číně se nadále zlepšuje, avšak v porovnání se Spojeným královstvím stále existuje velká mezera. V Číně byl vytvořen relativně úplný systém odborného vzdělávání a přípravy. Existují však určité nedostatky v BOZP. Ve Spojeném království zaměstnavatel nejen věnuje pozornost fyziologickému zdraví zaměstnanců, ale také jejich duševnímu zdraví. Odborné vzdělávání a příprava ve Velké Británii se vyznačuje klasifikací a třídním řízením, což pomáhá integraci BOZP do celého vzdělávacího systému. Čína se může ze systému Velké Británie učit ve vývoji politik, odborné přípravy v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a BOZP.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - systémy vzdělávací - vzdělávání profesní - vzdělávání - školení - Čína - Velká Británie - studie srovnávací

GHASEMI, FAKHRADIN: A path analysis model for explaining unsafe behavior in workplaces / Model analýzy cesty pro vysvětlení nebezpečného chování na pracovištích: vliv vnímaného pracovního tlaku
anotace: Nebezpečné chování úzce souvisí s pracovním úrazem. Pracovní tlak je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících chování zaměstnanců. Cílem této studie bylo poskytnout model analýzy cesty pro vysvětlení, jak pracovní tlak ovlivňuje bezpečnostní chování. Použitím samo-spravovaného dotazníku bylo měřeno šest proměnných, které měly ovlivnit chování zaměstnanců v oblasti bezpečnosti. Model analýzy cesty byl sestaven na základě několika hypotéz. Dobrá funkčnost modelu byla hodnocena pomocí vhodných absolutních i srovnávacích indexů. Výsledkem studie bylo zjištění, že pracovní tlak přímo neovlivňuje bezpečné chování pracovníků. Negativně však ovlivnil jiné proměnné. Postoj skupiny a osobní postoj k bezpečnosti byly hlavními faktory zprostředkování vlivu pracovního tlaku na bezpečnostní chování. Mezi proměnné zkoumané v rámci této studie měly nejsilnější vliv na bezpečnostní chování skupinový postoj, osobní postoj a pracovní tlak. Manažeři by tedy měli vzít v úvahu, že za účelem zlepšení bezpečnostního chování zaměstnanců by měl být pracovní tlak snížen na rozumnou úroveň a současně by mělo být poskytnuto podpůrné prostředí, které zajistí pozitivní postoj skupiny k bezpečnosti.
klíčová slova: chování bezpečné - chování nebezpečné - stres pracovní - tlak - postoje - prevence úrazů - rizika

NANYAN, PIERRE - CHARRADA, MONDHER BEN: Effect of restaurant types on compensation claims for work-related musculoskeletal disorders in France / Vliv typů restaurací na nároky na odškodnění za muskuloskeletální poruchy spojené s prací ve Francii
anotace: Ekonomické zatížení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací (WMSD) je specifické pro daný průmysl. Cílem bylo analyzovat nároky na odškodnění za WMSD mezi pracovníky restaurací ve Francii s přihlédnutím k typu restaurace.
klíčová slova: neschopnost pracovní - odškodňování - restaurace - stravování - Francie

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2018)

STAPLETON, EMMA M.: A task-based analysis of black carbon exposure in Iowa farmers during harvest / Analýza expozice černému uhlíku u farmářů během sklizně v Iowě
anotace: Výfukové plyny vznětových motorů jsou spojeny s nepříznivými účinky na lidské zdraví. Zemědělci jsou často vystaveni výfukovému oleji; jejich expozice motorové naftě však nebyla dobře charakterizována. V této popisné studii naměřili autoři koncentraci černých uhlíků jako náhrady pro expozici výfukovým plynům vznětových motorů u 16 zemědělců ve více než 20 dnech odběru vzorků během sklizně v jihovýchodní Iowě. Studie ukázala, že zemědělci byli často v jejich každodenní práci během sklizně vystaveni černému uhlíku spojenému s činnostmi souvisejícími s naftou v koncentracích nad městskými koncentracemi.
klíčová slova: uhlík - plyny výfukové - koncentrace - měření - expozice pracovníků - zemědělství - farmy

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 4 (2018)

HARRISON, TYLER R.: Firefighter attitudes, norms, beliefs, barriers, and behaviors toward post-fire decontamination processes in an era of increased cancer risk / Postoje, normy, přesvědčení, bariéry a chování pro post-požární dekontaminační procesy v době zvýšeného rizika rakoviny
anotace: Hasiči jsou během požárů vystaveni působení karcinogenů, jako jsou těkavé organické sloučeniny (VOC) a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) a jejich osobních ochranných prostředků (PPE). Nedávný průzkum ukázal, že dekontaminační proces může snížit kontaminaci jak na výstroji, tak na pokožce. Průzkumu se zúčastnilo 485 hasičů ze čtyř oddělení. Hasiči popsali své postoje, přesvědčení, vnímané normy, bariéry a chování k procesům po dekontaminaci po požáru. Celkově měli hasiči k dekontaminaci pozitivní postoje, ale sprchování po požáru bylo jediným dekontaminačním procesem, který pravidelně absolvovali. Méně pak užívali další dekontaminační prostředky.
klíčová slova: hasiči - požáry - dekontaminace - OOPP - prostředky ochranné - rakovina - kampaně

LUCAS, DAVID: Respiratory assessment of refractory ceramic fibers in a heating technician population / Respirační hodnocení u žáruvzdorných keramických vláken v populaci topenářů
anotace: Žáruvzdorná keramická vlákna (RCF) jsou značně používána pro izolaci v kondenzačních kotlích. Cílem této studie bylo vyhodnotit respirační expozici těmto vláknům u techniků údržby. Autoři nejprve jsme vytvořili pracovní skupinu (Carsat Brittany a Finistre Occupational Health Services) a provedli strategii výběru. Atmosférická měření byla provedena během pracovních úloh a filtry byly analyzovány pomocí mikroskopie fázového kontrastu (PCM) a skenovací elektronové mikroskopie (SEM) ve francouzských schválených laboratořích. Byly zahrnuty čtyři společnosti na celkem 15 dní práce. Závěr studie potvrzuje, že při údržbě kondenzačních plynových kotlů a atmosférických kotlů jsou pracovníci vystaveni respirační expozici RCF. Kolektivní a individuální preventivní opatření by měla být prováděna společně s odpovídajícími lékařskými opatřeními..
klíčová slova:

LEE, TAEKHEE: Surgical smoke control with local exhaust ventilation / Kontrola chirurgického kouře s lokálním odsáváním: experimentální studie
anotace: Tato experimentální studie měla za cíl vyhodnotit vzdušné částice a těkavé organické sloučeniny (VOC) z chirurgického kouře, když je zaveden systém místního odsávání (LEV). Chirurgický kouř byl generován z lidské tkáně v neobsazeném operačním sále pomocí elektrokauterizačního chirurgického zařízení po dobu 15 minut s třemi různými testovacími nastaveními..

 

Process Safety Progress - č. 1 (2018)

BROADRIBB, MICHAEL P.: And now for something completely different / A teď pro něco úplně jiného
anotace: Tento článek zdůrazňuje některé zcela odlišné prvky procesní bezpečnosti, pro které nejsou v současné době k dispozici žádné pokyny v rámci Bezpečnost rizikových procesů (Risk Based Process Safety, RBPS) a diskutuje možnost uplatnění komplexnějšího přístupu RBPS k vyplnění těchto mezer.
klíčová slova: bezpečnost procesní - řízení rizik - řízení bezpečnosti - pokyny

SUMMERS, ANGELA: Inherently Safer Automation / Zásadně bezpečnější automatizace
anotace: Inherentně bezpečnější konstrukce a funkčně bezpečný design jdou ruku v ruce při zajištění bezpečného provozu. Příležitosti uplatnit inherentně bezpečnější strategie procesu návrhu jsou omezeny náklady a praktičností. Širší perspektiva ukazuje, že inherentně bezpečnější strategie mohou být použity k vytváření přístrojových systémů, které mají menší potenciál pro nebezpečné selhání, ať se jedná o selhání v důsledku ochrany návrhu, narušení systému podpory nebo lidské chyby. Tento článek pojednává o ceně a udržitelnosti různých ochranných nástrojů, kde v rozhodování hraje roli kapitál a provozní náklady.
klíčová slova: automatizace - bezpečnost provozní - bezpečnost funkční - systémy ochranné - řízení systémové

HUANG, LANG: A new paradigm for accident investigation and analysis in the era of big data / Nové paradigma pro vyšetřování a analýzu nehod v době velkých dat
anotace: Příchod éry velkých dat (big data) vytvořil nové výzkumné paradigma a změnil názor mnoha oblastí ve vědě a strojírenství. Stejně jako jedna z důležitých oblastí bezpečnostní vědy má oblast vyšetřování nehod také velkou příležitost big data ve svůj prospěch využít. Autoři v článku analyzovali ovlivňující faktory vyšetřování nehod. Poté byla analyzována definice velkých bezpečnostních dat (SRBD) a vytvořena čtyřvrstvá pyramidová struktura sestávající ze SRBD, bezpečnostních informací, bezpečnostní legislativy a bezpečnostních znalostí. Na základě toho byl navržen koncepční model paradigmatu vyšetřování nehod založené na SRBD.
klíčová slova: nehody pracovní - úrazy pracovní - vyšetřování - modelování - data - informace bezpečnostní - znalosti

BAYBUTT, PAUL: Guidelines for designing risk matrices / Pokyny pro návrh matic rizika
anotace: Matice rizik jsou v oblasti bezpečnosti procesů pro hodnocení rizik široce využívány. Například se běžně používají při analýze rizik procesů, aby vyhodnotily rizika scénářů nebezpečnosti a určily potřebu jejich snížení. Neexistují však standardy pro matice rizik v procesní bezpečnosti. Společnosti vyvíjejí své vlastní, aniž by byly zavedené postupy prospěšné pro celý průmysl. Matice rizik jsou klamavě jednoduché, ale jejich design a použití jsou plné nástrah, a to i pro zkušené uživatele. Některá z těchto úskalí nejsou zřejmá a může tak dojít k neplatným ratingům rizik, které nebyly rozpoznány. Článek se tedy snaží poskytnout pokyny pro vytváření matic rizik, které se těchto úskalí týkají.
klíčová slova: rizika pracovní - matice - hodnocení rizik - analýzy rizik - bezpečnost procesní

THEOPHILUS, STEPHEN C.: Integrating human factors (HF) into a process safety management system (PSMS) / Integrace lidského faktoru (HF) do systému řízení procesní bezpečnosti (PSMS)
anotace: Lidský faktor a řízení procesní bezpečnosti (PSM) se staly klíčovými faktory při prevenci expozice nebezpečným látkám a závažným haváriím. Komplexní řízení procesní bezpečnosti je proto potřebné k řešení všech aspektů lidského faktoru. V současné době existují modely pro řízení bezpečnosti s několika procesy, z nichž všechny mají určité nedostatky, pokud jde o kontrolu lidských faktorů. Navíc ještě neexistuje univerzálně přijatý model řízení bezpečnosti, který by považoval řízení procesní bezpečnosti za nedílnou součást systému řízení. Proto vznikla potřeba integrace lidského faktoru a stávajících rámců a modelů do jediného integrovaného systému řízení, aby se zajistil holistický přístup k řízení a systém nepřetržitého učení. Tento článek identifikuje chybějící lidské faktory v současném systému a popisuje integrovaný systém řízení procesní bezpečnosti (IPSMS) vyvozený ze screeningu všech stávajících rámců PSM.
klíčová slova: faktor lidský - činitel lidský - řízení bezpečnosti - bezpečnost procesní - systémy řízení - systémy integrované - modely

LIAW, HORNG-JANG: Lessons in process safety management learned from a pesticide plant explosion in Taiwan / Poučení se v řízení procesní bezpečnosti na příkladu výbuchu pesticidů v Tchaj-wanu
anotace: Masivní výbuch v Taichungu na Tchaj-wanu v roce 2016, který byl způsoben tepelným rozkladem pesticidu o, o-dimethylfosforamidothioátu, vyústil v jeden smrtelný a jeden závažný pracovní úraz. Tato náhodná exploze pramenila z některých prvků, které chyběly v řízení procesní bezpečnosti procesu (PSM), včetně informací o bezpečnosti procesu, řízení změn, analýzy rizik procesu, mechanické integrity, provozních postupů, školení a přezkoumání bezpečnosti před zahájením provozu. Byly také zjištěny problémy, které se vyskytly během propagace PSM, jako jsou nebezpečí spojená s vysoce nebezpečnými chemickými látkami při normálních teplotách a tlaku, jak je uvedeno v bezpečnostním listu, a skutečnost, že se mohou lišit od těch, které jsou v podmínkách procesu.
klíčová slova: exploze - výbuchy - pesticidy - řízení bezpečnosti - bezpečnost procesní - Tchaj-wan

GUZMAN URBINA, ALEXANDER - AOYAMA, ATSUSHI: Pipeline risk assessment using artificial intelligence / Posouzení rizika v potrubí pomocí umělé inteligence: případ z kolumbijské ropné sítě
anotace: V současné době se při rozhodování o bezpečnosti potrubí stávají rizikové hodnoty a rizikové cíle relevantními body pro diskusi. Problémem je však spolehlivost modelů používaných pro získání údajů o riziku. Takové modely obvykle zahrnují velké množství proměnných a zabývají se vysokou mírou nejistoty. Proto existuje silná potřeba vhodného nástroje, jak se s touto nejistotou vypořádat, a jedním z nejlepších nástrojů zabývajících se nejistotou je implementace metod umělé inteligence pomocí fuzzy logiky. Cílem této studie je tedy představit systém dedukce umělé inteligence, který minimalizuje nejistotu tradičních přístupů k hodnocení rizik v potrubích. Aby byla ukázána použitelnost vyvinutého modelu, představuje tato studie případ z kolumbijské ropné přepravní sítě. Kromě toho tato studie předkládá analýzu nejistot pro hodnoty rizik, porovnávající výsledky inferenčního systému s tradičním přístupem. Výsledky ukazují, že inferenční systém funguje lépe, jelikož velikost průměrné chyby a její směrodatná odchylka jsou menší než tradiční přístup.
klíčová slova: hodnocení rizik - řízení rizik - inteligence umělá - fuzzy logika - potrubí - bezpečnost - integrita

 

Professional Safety - č. 4 (2018)

SUSCA, PETER T.: Making safety more efficient and effective / Udělejte bezpečnost práce účinnější a více efektivní
anotace: Tato série článků popisuje principy a techniky, které pomohou čtenáři aplikovat na přechod bezpečnosti práce a profese bezpečnostního odborníka blíže k jádru toho, co představitelé podniků hodnotí. Základy této filozofie spočívají v tom, že bezpečnostní problémy jsou důsledkem větších organizačních otázek. Porozumění základním hodnotám podnikání mohou odborníci BOZP využít k zapojení vedoucích pracovníků do integrace otázek spojených s BOZP do obchodu. Vedoucí pracovníci mohou využít informace o BOZP ke zlepšení organizace jako celku a přesunout bezpečnost z čistě morálního imperativu k ukazateli a zprostředkovateli organizačního zdraví.
klíčová slova: BOZP - řízení bezpečnosti práce - řízení rizik - management bezpečnosti práce - podnikání - odborníci BOZP

REIF, RONALD H. - LOPES, DANIEL S. - MEDEIROS, SEAN M.: Machine shop safety / Bezpečnost strojního obrábění: pohled na program instituce The Woods Hole Oceanographic Institution
anotace: Tento článek popisuje různé druhy strojních pracovišť na obrábění instituce Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), včetně pracovišť s profesionálními a satelitními stroji, které používají výzkumní pracovníci. Dále diskutuje rizika při strojním obrábění, včetně vážných úrazů, které se u WHOI staly a které vedly k předvolání a sankcím ze strany americké agentury OSHA. Nakonec popisuje vývoj a implementaci komplexního bezpečnostního programu pro tento druh pracovišť.
klíčová slova: stroje a zařízení - obrábění - stroje obráběcí - rizika pracovní - úrazy pracovní - programy bezpečnosti práce - praxe

NNAJI, CHUKWUMA - GAMBATESE, JOHN - HYUN WOO LEE: Work zone intrusion / Vniknutí do pracovních zón: technologie ke snížení úrazů a úmrtí
anotace: Statistika incidentů v pracovních zónách naznačuje, že zde existuje prostor pro zlepšení bezpečnosti jak pro pracovníky, tak pro motoristy. Bezpečnostní technologie, jako jsou technologie výstrahy proti vniknutí do pracovní zóny, např. do zón u dálničních prací, nejsou široce používány. Většina zúčastněných stran na výstavbě dálnic si neuvědomuje potenciál snížení počtu incidentů, který tyto technologie mohou nabídnout. Zavedení technologií upozornění na vniknutí do pracovních zón ve výstavbě dálnic by mohlo přispět ke zlepšení bezpečnosti pracovníků ve výstavbě a údržbě vozovek.
klíčová slova: zóny pracovní - systémy bezpečnostní - systémy výstražné - systémy signalizační - bezpečnost práce - výstavba - dálnice - prevence rizik

OGUTU, JACK - BENNETT, MARK R. - OLAWOYIN, RICHARD: Closing the gap / Uzavření mezery: mezi tradičními a podnikovými systémy řízení rizik
anotace: Cílem tohoto článku je pomoci čtenářům rozlišovat mezi tradičním řízením rizik a řízením podnikových rizik a identifikuje mezery, které mezi nimi existují. Čtenáři se naučí uplatňovat praktické kroky ke komplexnějšímu přístupu k řízení rizik.
klíčová slova: řízení rizik - řízení podnikové - management podnikový

 

Sicher ist Sicher - č. 3 (2018)

LIEDTKE, MARTIN - GLITSCH, ULRICH: Exoskelette / Exoskeletony: předpisy o osobních ochranných pomůckách
anotace: Exoskeletony jsou asistivní systémy, které mechanicky působí na tělo. Mohou být čistě pasivní nebo robotické. Mohou podporovat určité polohy a usnadnit nebo dokonce aktivně iniciovat pohyby. Autoři podrobně rozebírají platné právní předpisy o osobních ochranných pomůckách a zkoumají, zda exoskeletony mohou být vydávány za ochrannou osobní pomůcku. Poprvé se o tomto tématu hovořilo na Pracovní skupině o ochranných pomůckách v Bruselu dne 14. března 2017.
klíčová slova: exoskeletony - OOPP - prostředky ochranné - prostředky pracovní

SOMMER, SABINE: Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes / Organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: pohled na aktuální data
anotace: Německý zákon o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci ukládá zaměstnavatelům povinnost zajistit vhodnou organizaci pro plánování a provádění opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, integrovat tyto činnosti do řídících struktur podniku, zajistit, aby byla opatření dodržována ve všech činnostech a zaměstnanci byli schopni spolupracovat a plnit si své povinnosti. Spolu s nařízením DGUV 2 zahrnuje povinnost zajistit odbornou podporu a poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Autorka v článku rozebírá, jak jsou jednotlivé povinnosti a opatření vyplývající ze zákona a nařízení v praxi plněny.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - organizace - povinnosti - opatření - zaměstnavatelé - zaměstnanci - legislativa - Německo

KLUßMANN, ANDRÉ: Arbeiten im Sitzen, Stehen oder Gehen? / Práce vsedě, vestoje nebo při chůzi?: část 1 ze 2
anotace: Existují pracovní činnosti, které vyžadují dlouhodobé sezení, stání nebo chůzi. Část 1 se zabývá především požadavky na práci vsedě, vestoje nebo při chůzi, které vyplývají z právních předpisů a nařízení.
klíčová slova: práce vsedě - práce vstoje - chůze - požadavky - předpisy právní - nařízení - Německo

FRENER, PETER: Smarter Industrieschutzhelm zur Vermeidung von Kollisionen / Inteligentní průmyslová přilba k zabránění kolizí
anotace: K zabránění kolizím mezi mobilními stroji, jako jsou vysokozdvižné vozíky nebo dopravní systémy bez řidiče, jsou laserové snímače často používány k detekci překážek ve směru pohybu strojů a k zastavení pohybu. Alternativou jsou transpondéry, které také umožňují lokalizovat osoby nebo komponenty v blízkosti strojů. Autor popisuje přilbu s vloženým transpondérem, která by mohla být úspěšně využívána asi za rok v německém hornictví.
klíčová slova: přilby ochranné - hornictví - Německo - technologie nové

 

Sicher ist Sicher - č. 4 (2018)

SCHABERG, ALEXANDER: Vorbeugender und abwehrender Brandschutz bei Bränden von Polymeren / Preventivní a defenzivní protipožární ochrana v případě požárů polymerů: vyšetřování požáru a hašení polyethylenu
anotace: Polyethylen je jedním z nejběžněji používaných plastů a může být použit jako příklad pro celou řadu dalších polymerů. S požáry se můžeme setkat při přepravě plastů a v recyklačních společnostech, kde jsou uložena velká množství těchto plastů (obaly z lehkého plastu) včetně různých chemických sloučenin. Polymery obsahují různé přísady a chemické sloučeniny, kterým se autoři podrobněji věnují z hlediska prevence a možnosti vyvolání vznícení, a dále popisují, jak postupovat při jejich hašení.
klíčová slova: polymery - sloučeniny chemické - plasty - požáry - ochrana požární - hašení požárů

PRÜßE, H. MARTIN - ROCKHOFF, MARC: Sichere und gesundheitsgerechte Gestaltung betrieblicher Veränderungsprozesse / Bezpečný a vhodný (z hlediska zdraví) design procesů změn v provozu
anotace: Technické a organizační změny ve "věku 4.0" povedou k velkým provozním změnám v souvislosti s probíhající digitalizací. Z formálních diskusí vyplynul zvýšený strach ze změn, a s tím související stres. Autoři se věnují fázovému modelu adaptace, který předpokládá, že reakce na změnu bude u všech lidí téměř stejná, lišit se bude pouze v délce časového průběhu a přijetí. Dále se autoři zabývají modelem kultury prevence.
klíčová slova: práce 4.0 - průmysl 4.0 - digitalizace - změny - adaptace - kultura - prevence - provoz - procesy pracovní

KLUßMANN, ANDRÉ: Arbeiten im Sitzen, Stehen oder Gehen? / Páce vsedě, vestoje nebo při chůzi?: část 2 ze 2
anotace: Existují pracovní činnosti, které vyžadují dlouhodobé sezení, stání nebo chůzi. Část 2 se zabývá modelem pro rozložení pohybu a postoje (sezení, stání, chůze). Přetížení z jednostranných poloh a pohybů těla totiž může vést ke zdravotním problémům (např. únava, problémy s páteří apod.).
klíčová slova: práce vsedě - práce vstoje - chůze - pohyby pracovní - postoje - činnosti pracovní - ochrana zdraví

SPORBERT, GERALD: Schwerpunktaktion Sicherheit von Heißklebepistolen / Zaměřeno na bezpečnost horkých lepicích pistolí: poskytují výsledky důvod k uspokojení?
anotace: Horké lepicí pistole slouží k provádění lepení. K tomuto účelu se tuhé lepidlo zkapalňuje a vytlačuje přes pákový mechanismus tryskou. Z dřívějších individuálních šetření vyplynula řada bezpečnostních a technických problémů u této skupiny výrobků. Zejména se jednalo o nevhodnou izolaci, která mohla uživateli způsobit elektrický šok. Z těchto důvodů se v roce 2016 uskutečnila kampaň týkající se bezpečnosti horkých lepicích pistolí. Autor se v článku zaměřuje na bezpečnost těchto výrobků z různých aspektů (např. izolace, zvýšení teploty, ochrana proti elektrickému proudu, stabilita, mechanická pevnost, připojení k síti apod.).
klíčová slova: lepení - pistole - proud elektrický - bezpečnost práce - rizika pracovní - kampaně - osvěta

 

Travail et Sécurité - č. 793 (2018)

RAVALLEC, CÉLINE: Connaître le sujet pour bien l'aborder / Znát podstatu věci znamená možnost ji pochopit
anotace: "Pokud poznáte realitu, pak víte, o čem mluvíte". Toto poznání je nezbytným předpokladem prevence závislostí. Za účelem zdokumentování tohoto tématu byla provedena sociologická studie o různých formách užívání psychoaktivních přípravků ve dvou odvětvích činnosti: v restauračním zařízení a při stavebních úpravách v budově. Na místě bylo sledováno několik týmů číšníků a podlahářů.
klíčová slova: závislosti - restaurace - staveniště - pracovníci - studie

RAVALLEC, CÉLINE: La confiance comme clé de la réussite / Důvěra jako základ úspěchu
anotace: Úspěch ve firmě závisí na kolektivním přístupu, který zahrnuje různé aspekty, například vyslechnutí názorů a zodpovězení otázek každému zaměstnanci. Pokud neexistuje důvěra mezi lidmi, ani s nejlepšími metodami na světě se úspěchu nedosáhne. Uvedeny příklady z francouzských firem.
klíčová slova: řízení podnikové - kolektiv pracovní - komunikace - důvěra - přístupy

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail