Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/3

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz nebo na telefonním čísle +420 221 015 836. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 3 (2018) 
Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2018) 
Inovace - č. 1 (2018) 
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2017) 
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2018) 
KANbrief - č. 1 (2018) 
Le travail humain - č. 3 (2017) 
MM Průmyslové spektrum - č. 3 (2018) 
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 1 (2018) 
Sondy revue - č. 3 (2018) 
Travail et Sécurité - č. 791 (2018) 
Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 1 (2018) 

 

112 - č. 3 (2018)

DVOŘÁK, OTTO: Ternární trojúhelníkové diagramy výbušnosti hořlavých látek
anotace: Hořlavé látky a materiály každoročně v důsledku nesprávného zacházení s nimi způsobí řadu požárů a výbuchů. K pochopení nebezpečí a přijetí potřebných preventivních opatření mohou významně pomoci ternární trojúhelníkové výbuchové diagramy. Příspěvek stručně specifikuje pro hořlavé plyny a páry hořlavých kapalin: tvorbu a značení výbuchových trojúhelníků, možný postup při odstavování aparátů s hořlavými látkami mimo provoz a naopak při jejich uvádění do provozu v souladu s příslušnými výbuchovými trojúhelníky, způsoby odhadů tzv. mimoprovozní koncentrace hořlavé látky a tzv. provozní koncentrace kyslíku.
klíčová slova: výbušnost - látky hořlavé - bezpečnost požární - opatření preventivní - ochrana protivýbuchová - nástroje preventivní

PEŘAN, DAVID - POŠTOVÁ, JANA: První pomoc u dopravních nehod
anotace: Na prvním místě bychom měli vždy myslet na bezpečnost a prevenci. Během cestování autem to možná platí dokonce dvojnásob. Autoři ze Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy předávají rady, na co všechno se z hlediska bezpečnosti zaměřit před nástupem do vozidla a před vlastní jízdou, zaměřují se ale i na to, co dělat, když k nehodě došlo, kdy volat záchrannou službu a jak poskytnout první pomoc u konkrétních poranění (krvácení, bezvědomí, zástava dechu, vnitřní poranění, poškození páteře), ať už ji poskytne řidič nebo jiný účastník silničního provozu.
klíčová slova: doprava automobilová - provoz silniční - bezpečnost dopravní - nehody dopravní - první pomoc - řidiči - spolujezdci - rady

CIKHARTOVÁ, ZUZANA: Odolnost a připravenost společnosti
anotace: Cílem mezioborové konference "Odolnost jako rozhodnutí" (Praha, 10. listopadu 2017) bylo objasnit pojem "odolnost", jak je chápán v současné době v různých pomáhajících profesích a oborech (v krizovém řízení, sociologii a psychologii, filozofii, teologii, komunitním přístupu) a hledat cesty k dosažení vyšší odolnosti jedince vůči všemu, co jej ohrožuje při výkonu profese i v běžném životě. Psychickou odolnost lze získat a utužovat cvičením, každý člověk však má své limity a přetěžování sebe sama nebo druhých může vést k nedozírným následkům. Důležité je umět najít a umět pomáhat najít znovu sílu.
klíčová slova: člověk - společnost - situace krizové - stres - přetěžování - odolnost - intervence sociální - pomoc - stav fyzický - stav psychický
stav psychický
 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2018)

SENČÍK, JOSEF - NECHVÁTAL, MAREK: Možné přístupy k řešení práce formou home office
anotace: Práce z domova je jednou z moderních forem práce, která však není dostatečně právně ošetřena, a to zejména po stránce BOZP. Povinnosti zaměstnavatele jsou z pohledu zákoníku práce stejné pro práci z domova i na pracovišti zaměstnavatele. Článek předkládá možnosti, jak se zaměstnavatelé mohou s povinnostmi zajištění BOZP při práci formou home office vyrovnat.
klíčová slova: práce doma - práce dálková - úpravy právní - řízení BOZP - řízení bezpečnosti práce - rizika - identifikace rizik - zaměstnavatelé - zaměstnanci - povinnosti

FENCLOVÁ, ZDENKA - URBAN, PAVEL - PELCLOVÁ, DANIELA: Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2017
anotace: Přehled statistických údajů o profesionálních onemocněních (vč. nemocí z povolání) hlášených do Národního registru nemocí z povolání v České republice v roce 2017.
klíčová slova: onemocnění profesionální - nemoci z povolání - statistika - Česká republika - 2017

KOLÍNSKÁ, IVANA: Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
anotace: Čtvrtletní přehled nově vydaných a novelizovaných českých technických norem se vztahem k problematice BOZP.
klíčová slova: normy technické - normy bezpečnostní - bezpečnost - BOZP

STÁDNÍK, JAROSLAV - KIELER, PETR: Pokuta za nedodržení povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce
anotace: Článek se zabývá rozsudkem Nejvyššího správního soudu ve věci povinností zaměstnavatele vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání opatření k dříve identifikovaným rizikům a dalších spojených povinností. Na základě soudního řízení byla kontrolované osobě uložena pokuta podle zákona o inspekci práce.
klíčová slova: pokuty - povinnosti - BOZP - bezpečnost práce - spory soudní - rozsudky soudní - inspekce práce

Karta BOZP pro profesi
anotace: Charakteristickým místem výkonu práce opravářů zemědělských strojů jsou zejména vnitřní pracoviště. Karta BOZP uvádí stručný výčet prováděných pracovních činností, kvalifikační požadavky pro tuto profesi, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené s pracovními činnostmi opravářů zemědělských strojů. Pokyny pro bezpečnou práci jsou v kartě řešeny odděleně pro opravy zemědělské techniky obecně, pro práce v nádržích, cisternách, zásobnících apod. a pro stájové mechanizace.
klíčová slova: bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje preventivní - zásady - karta BOZP - opraváři - stroje zemědělské

VALA, JIŘÍ: Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
anotace: Organizace, společnosti s firmy postupně přecházejí od pouhého managementu k leadershipu a zavádějí tyto trendy BOZP do praxe. Autor přibližuje nejvýznamnější nově využívané přístupy k BOZP (integrovaný přístup, zapojení zaměstnanců, Behavior-Based Safety, Demingův cyklus neustálého zlepšování).
klíčová slova: trendy - bezpečnost práce - BOZP - zajišťování BOZP - podniky - přístupy

KRÁL, MIROSLAV: Poznatky o kosterně svalovém ústrojí a jejich promítnutí do pracovních procesů člověka
anotace: Základní znalosti o svalstvu a funkci svalů jsou užitečné v případech, kdy se analyzuje a hodnot náročnost vynakládané svalové práce. Vedle základních informací o svalech, lidské síle, pracovní zátěži svalu a profesionálních onemocněních svalstva je připomenuta metodika hodnocení rizika zátěže v existujících normativech.
klíčová slova: zátěž svalová - zátěž fyzická - síla - náročnost - svaly - ústrojí kosterně svalové - systém muskuloskeletální - hodnocení rizika - normativy - metodiky

 

Inovace - č. 1 (2018)

Problémy mikropodniků a malých podniků
anotace: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přivátala komisařku Marianne Thyssenovou a další zainteresované subjekty na semináři věnovaném problematice zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v mikropodnicéch a malých podnicích.
klíčová slova: podniky malé - mikropodniky - BOZP - praxe správná - práva sociální - rizika - potřeby - Evropská agentura pro BOZP

KLAS, MOJMÍR: Vymezení ploch na střechách vhodnou ochranou proti pádu
anotace: V praxi se často rozdílně chápoe paragraf 3 odst. 4 písm. a) nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezepčnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zejména názor na to, co je zábrana a jak má vypadat, se velmi liší.
klíčová slova: pády z výšky - ochrana proti pádu - střechy - nařízení vládní - zábradlí ochranná

KYSELA, JIŘÍ: Bezpečnost práce při provozu zdvihacích zařízení
anotace: Bezpečnost práce při provozu zdvihacích zařízení je ovlivněna nejen jejich technickým stavem, ale také dodržováním zásad bezpečnosti práce ze strany jeřábníků, vazačů (signalistů) a dalších. Významnou úlohu hraje lidský faktor, který velkou měrou ovlivňuje riziko pracovního úrazu. Zdvihací zařízení lze definovat jako souhrn konstrukčních prvků a mechanismů, které jsou určeny ke zdvihání a přepravě břemen a osob. Článek seznamuje s povinnostmi zaměstnavatele, s nedostatky zjištěných při kontrolní činnosti, s školením a představuje příklady pracovních úrazů.
klíčová slova: zařízení zdvihací - zaměstnavatelé - povinnosti - BOZP - úrazy pracovní

Pozor na nebezpečné pády
anotace: Článek poskytuje statistické údaje o smrtelných pracovních úrazech, které se staly v důsledku pádu osob (z výšky, do hloubky, ze schodů, lešení apod.) a shrnuje nezbytné ochranné prostředky proti pádu.
klíčová slova: pády z výšky - pády do hloubky - úrazy smrtelné - prostředky ochranné - statistiky

Nové nařízení vlády o bezpečnostním značení
anotace: Dne 13. 11. 2017 bylo v částce 131/2017 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a zavedení signálů, s účinností od 28. listopadu 2017.
klíčová slova: značení bezpečnostní - značky bezpečnostní - signály - nařízení vládní - Česká republika

ZEMÁNKOVÁ, MARIE: Problémy s krční páteří
anotace: Nejen nevhodná poloha při spánku či prudké otočení hlavy, ale hlavně špatné držení těla něhem dne dovedou způsobit nepříjemné bolesti hlavy. Problémy s krční páteří nejčastěji trpí lidé se sedavým zaměstnáním. Článek poskytuje rady, jak bolestem předcházet.
klíčová slova: bolesti v zádech - krk - cvičení - prevence

ZEMÁNKOVÁ, MARIE: Bolesti zad
anotace: Bolestí zad trpí 80 - 85% populace. Bolestem se lze vyvarovat rozumným pracovním tempem, správným sezením a přiměřenou pohybovou aktivitou. Pomůže také suchý teplý zábal.
klíčová slova: bolesti v zádech - prevence - doporučení

KOTTNAUER, JIŘÍ: Bezpečnost při provozu plynových zařízení
anotace: Článek o bezpečném provozu vyhrazených technických zařízeních se týká provozu plynových zařízení z pohledu inspektora práce. Tématem článku je výkon inspekce práce při kontrole v této oblasti, nejčastěji se vyskytující závady při revizní činnosti a jejich odstraňování.
klíčová slova: zařízení technická vyhrazená - zařízení plynová - inspekce práce - kontroly - závady

Ochranné pracovní rukavice 
anotace: Přehled ochranných pracovních rukavic určených pro různé použití je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: rukavice ochranné - rukavice pracovní - ochrana rukou - výrobky - přehledy - OOPP

ŠEDĚNKOVÁ, MARTINA: Manipulační vozíky pro prostory s nebezpečím výbuchu
anotace: Nebezpečí výbuchu hrozí v prostorech, kde se nacházejí hořlavé látky, které ve směsi se vzduchem mohou tvořit výbušnou atmosféru. Pokud přijde tato směs do kontaktu s dostatečně účinným iniciačním zdrojem, dojde k výbuchu, který může mít fatální následky na lidské životy, zdraví a technologie. Tento článek se zabývá základními bezpečnostními požadavky na manipulační vozíky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu.
klíčová slova: vozíky manipulační - prostory nebezpečné - atmosféry výbušné - výbuchy - požadavky bezpečnostní

Mušlové chrániče sluchu
anotace: Přehled prostředků na ochranu sluchu, konkrétně mušlových chráničů sluchu. Přehled vybraných výrobků je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů prodejců.
klíčová slova: ochrana sluchu - chrániče mušlové - výrobky - přehledy - OOPP

KLAS, MOJMÍR: Práce na střechách se sklonem do 10°
anotace: Při znalecké a kontrolní činnosti se lze často setkat s tím, že kotvicí zařízení nejsou vhodně nebo dokonce nesprávně navržena a instalována. Najčastěji je tomu tam, kde v rámci snahy o získání zakázky ve výběrovém řízení hledá uchazeč všechny možnosti, jak být levnější. Často i tak, že nedodrží všechny požadavky na individuální ochranu proti pádu. Článek proto shrnuje základní desatero zásad pro navrhování a instalaci kotvicích zařízení určených k ochraně proti pádu.
klíčová slova: střechy - ochrana proti pádu - zařízení kotvicí - zásady - požadavky bezpečnostní

Zátkové chrániče sluchu
anotace: Přehled prostředků na ochranu sluchu, konkrétně pak zátkových chráničů sluchu. Přehled vybraných výrobků je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů prodejců.
klíčová slova: ochrana sluchu - chrániče zátkové - výrobky - přehledy - OOPP

Riadenie bezpečnosti práce u starnúcej pracovnej sily.
anotace: Starší zaměstnanci tvoří vyšší podíl pracovní síly. Pokud lidé pracují déle, pak se řízení BOZP stalo prioritou. Od konce 90. let patří k důležitým cílům vnitrostátních a evropských politik zvýšení míry zaměstnanosti a prodloužení pracovního života lidí. V roce 2013 se míra zaměstnanosti v 28 státech EU u lidí ve věku 55 až 64 roků tźvýšila z 39,9 % na 50,1 % v porovnání s rokem 2003.
klíčová slova: pracovníci starší - stárnutí - síla pracovní - řízení bezpečnosti práce - prostředí pracovní - hodnocení rizik - zaměstnanost

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2017)

DAVIDSON, MARGARET E.: Personal exposure of dairy workers to dust, endotoxin, muramic acid, ergosterol, and ammonia on large-scale dairies in the high plains Western United States / Osobní expozice mlékárenských pracovníků prachu, endotoxinu, kyselině muramovou, ergosterolu a amoniaku ve velkých mlékárnách na Velkých planinách na západě Spojených států amerických
anotace: Pracovníci v mlékárnách vykazují vysoký stupeň expozice bioaerosolu, který se skládá z řady biologických a chemických složek, které jsou spojeny s nepříznivými účinky na zdraví. Lepší pochopení rozdílů velikosti a složení expozic umožní lepší informování o strategiích ochrany pracovníků. K charakterizaci úrovní a typů expozic se podařilo individuálně sledovat 115 mlékárenských pracovníků ve třech kategoriích pracovních úkolů na devíti farmách na Velkých pláních na západě USA. Ti podstoupili osobní monitoring expozice inhalovatelnému prachu, endotoxinu, 3-hydroxy-mastným kyselinám, kyselině muramové, ergosterolu a amoniaku v rámci jedné pracovní směny. 89 % mlékárenských pracovníků bylo vystaveno působení endotoxinu v koncentracích překračujících doporučené limity pro expozici (upravené pro dlouhou pracovní směnu).
klíčová slova: průmysl mlékárenský - expozice pracovníků - bioaerosoly - endotoxiny - prach organický - čpavek

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2018)

MACEDO, ANGELA C.: Work environment and occupational risk assessment for small animal Portuguese veterinary activities / Pracovní prostředí a hodnocení pracovního rizika u činností na portugalských veterinárních klinikách
anotace: Odborné práce veterinárních pracovníků pracujících s malými zvířaty zahrnuje širokou škálu náročných úkolů. To si vynutilo řadu studií, které se zabývaly fyzikálními, chemickými, biologickými, ergonomickými nebo psychologickými riziky, jakož i jejich účinky na zdraví u veterinárních pracovníků. Výsledky však byly získácány ze samohodnotících průzkumů (prostřednictvím papírových dotazníků nebo online šetření). Tato studie uvádí identifikaci potenciálních rizik a poskytuje hodnocení rizik na 15 veterinárních klinikách na základě údajů z průzkumů, rozhovorů s pracovníky a kvantifikace parametrů kvality vnitřního ovzduší, včetně koncentrace těkavých organických sloučenin.
klíčová slova: veterinářství - rizika pracovní - identifikace rizik - hodnocení rizik - anestetika - dezinfekce - ovzduší vnitřní - kvalita - studie - Portugalsko

KARJALAINEN, ANTTI: Concentrations and number size distribution of fine and nanoparticles in a traditional Finnish bakery / Koncentrace a rozložení velikosti jemných částic a nanočástic v tradiční finské pekárně
anotace: V pekárnách může docházet k vysokým koncentracím moučného prachu, a také pece uvolňují do vzduchu částice. Koncentrace částic (hmotnost, počet) a rozložení jejich velikosti se mohou značně lišit, ale tato variace nebyla dosud studována. Kromě toho je role frakcí s nejmenší velikostí zřídka kdy zohledněna v posouzení expozice právě kvůli jejich malé hmotnosti. Cílem této práce bylo zjistit, jak se koncentrace a rozložení velikosti jemných částic a nanočástic liší v tradiční finské pekárně a zjistit expozici pracovníků frakcím nanočástic inhalovatelného prachu.
klíčová slova: pekárny - expozice pracovníků - prach moučný - částice jemné - nanočástice - Finsko

YOUNG, MONICA M.: A retrospective analysis of nickel exposure data at a South African base metal refinery /  Retrospektivní analýza údajů o expozici niklu u jihoafrické rafinérie
anotace: Cílem této studie bylo analyzovat historické údaje o expozici niklu z jihoafrické rafinérie a identifikovat trendy v expozici rozpustnému niklu od roku 1981 do roku 2014 v oddělení elektroluminiscenčních služeb. Údaje o expozici byly prezentovány v expoziční matrici, která popisovala profily expozice jak pro oblast, tak pro osobní expozici uvnitř dvou tanků. Údaje o expozici byly standardizovány převodem na celkovou koncentraci aerosolu niklu na koncentraci inhalovatelného niklu (korekční faktor 3.0).
klíčová slova: nikl - expozice pracovníků - kovy - rafinérie

SUN, KAN - AZMAN, AMANDA S.: Evaluating hearing loss risks in the mining industry through MSHA citations / Hodnocení rizik ohrožení sluchu v těžebním průmyslu prostřednictvím hodnocení předvolání úřadu Mine Safety and Health Administration (MSHA)
anotace: Nová regulace hluku pro těžební průmysl vstoupila v platnost v roce 2000, čímž byla stanovena jednotná regulační povinnost jak pro uhelné, tak pro nehlukové těžební divize. Nové pravidlo požadovalo, aby doly prováděly programy na ochranu sluchu, včetně systému nepřetržitého sledování hluku, zabezpečení zařízení na ochranu sluchu, audiometrických testů, školení o ztrátě sluchu a vedení záznamů. Cílem této studie bylo posoudit dodržování programů zachování sluchu a nadměrné riziko expozice hluku a ztráty sluchu u divizí těžby uhlí a neuhelných divizí prostřednictvím hodnocení předvolání úřadu Mine Safety and Health Administration - MSHA.
klíčová slova: doly - ochrana sluchu - ztráta sluchu - programy bezpečnosti práce - řízení rizik - kontroly - analýzy - USA - těžba uhlí

EYPERT-BLAISON, CÉLINE: Assessment of occupational exposure to asbestos fibers / Posouzení pracovní expozice azbestovým vláknům: přínos analytické přenosové elektronové mikroskopie a porovnání s fázově kontrastní mikroskopií
anotace: Od listopadu 2009 do října 2010 uspořádalo francouzský úřad French general directorate rozsáhlou terénní studii s využitím analytické přenosové elektronové mikroskopie (analytical transmission electron microscopy, ATEM), která charakterizuje pracovní expozici azbestovým vláknům při práci na materiálech obsahujících azbest (asbestos containing materials, ACM). Primárním cílem této studie bylo stanovení metody a ověření proveditelnosti používání ATEM pro analýzu vzdušnému azbestu v jednotlivých filtrech vzorkovaných v různých pracovních prostředích. Pro každou událost vzorkování byly porovnávány údaje ATEM s údaji získanými optickou mikroskopií s fázovým kontrastem (phase-contrast optical microscopy, PCOM), doporučenou referenční technikou Světové zdravotnické organizace.
klíčová slova: azbest - vlákna azbestová - expozice pracovníků - měření - mikroskopie

 

KANbrief - č. 1 (2018)

POMREHN, WOLFGANG: Safe human-robot collaboration without a protective fence /  Bezpečná spolupráce mezi lidmi a roboty bez ochrany
anotace: Roboti pracující v bezprostřední blízkosti člověka jsou považovány za klíčový krok směrem k síťové, flexibilní továrně budoucnosti. Spolupráce člověka s robotem může uvolnit tlak na výrobní pracovníky a umožnit firmám reagovat rychleji na požadavky trhu. Přímá blízkost robotů k lidskému činiteli vyžaduje vysokou míru péče o pomocné systémy; současně nabízí také potenciál pro začlenění osob se zdravotním postižením.
klíčová slova: roboti - systém člověk-stroj - interakce - stroje - činitel lidský - osoby hendikepované

BUCH, MARKUS: Inclusive work design for the safeguarding of fitness for work /  Inkluzivní návrh práce pro zajištění vhodnosti pro práci: oblast činnosti pro ergonomii
anotace: Inkluzivní návrh práce je součástí širšího přístupu k zajištění vhodnosti pro práci. V důsledku demografických změn je tento cíl stále důležitější. Technická opatření pro návrh a přístupnost pracoviště jsou klíčovými aspekty této činnosti. Jsou prováděny v úzké spolupráci a zapojení postižených osob a volených zástupců zaměstnanců.
klíčová slova: pracoviště - design - inkluze - stárnutí - osoby hendikepované

BRETSCHNEIDER-HAGEMES, MICHAEL: Smart glasses are entering the world of work /  Inteligentní brýle vstupují do světa práce: je zapotřebí regulace a standardizace
anotace: Chytré brýle na pracovišti již nejsou věcí science fiction. Tato zařízení nalezla cestu do skladových pracovišť a výrobních a údržbářských činností. Výzkum bezpečného používání pomůcek však zaostává za vývojem samotné technologie, stejně jako souborem předpisů, jimiž se řídí, a souvisejícími požadavky, které se opírají o validovaná pozorování.
klíčová slova: brýle - digitalizace - automatizace - údržba - sklady - bezpečnost - legislativa - standardizace

 

Le travail humain - č. 3 (2017)

CASSE, CHRISTELLE - CAROLY, SANDRINE: Enrichir le retour d'expérience par les espaces de débat / Obohacování zpětné vazby sdílení zkušeností prostřednictvím diskusních fór: příklad intervenčního výzkumu u provozovatele silničního tunelu
anotace: Zpětná vazba z provozních zkušeností, především ve formě analýzy nehod, je volbou pro řízení bezpečnosti u vysoce rizikových organizací. Prezentovaný výzkum se týká oblasti silničních tunelů a je založen na zpětné vazbě každodenních zkušeností pracovníků monitorujících tunely v kolektivních diskusních prostorech. Nový participativní přístup zahrnoval provozní personál, manažery a výzkumné partnery a přeměnil systém zpětné vazby. Za účelem analýzy simulovaných událostí byly zřízeny interprofesionální diskusní prostory vedené vedoucími týmů. Tyto strukturované prostory se ukázaly být účinným způsobem porovnání pracovních postupů, událostí a reprezentací rolí a vedly k transferu znalostí. Diskuse umožnila pracovníkům vytvořit provozní pravidla a zdůraznila potřebu formálních pravidel, která by mělo stanovit vedení. Prostory byly efektivní při zlepšování formální organizace a rozšiřování činností provozních pracovníků. Bylo zjištěno, že metodika podporuje získávání zkušeností prostřednictvím procesu analýzy událostí.
klíčová slova: týmy pracovní - diskuse - znalosti - sdílení - organizace práce - tunely

MOGET , CAROLINE: Influence of visual features on the ability to locate information on a screen  / Vliv vizuálních funkcí na schopnost vyhledávat informace na obrazovce: doporučení pro seniory
anotace: V rámci projektu pro návrh ergonomických portálů webových aplikací pro starší uživatele stanovili autoři doporučení ohledně volby barev a úrovně detailů potřebných k tomu, aby seniorům usnadnily vyhledání ikon a lexikálních štítků. Experimentální protokol představoval originální kombinaci sledování očí a ekologického prostředí (domovy účastníků). Účastníci museli najít různé cíle v různých barevných a detailních podmínkách.
klíčová slova: portály internetové - aplikace - design - obrazovky - ikony - barvy - umístění - senioři - doporučení

 

MM Průmyslové spektrum - č. 3 (2018)

MAREK, PAVEL - HAVLÍČEK, DANIEL: Trendy v automatizaci z pohledu dodavatele robotů
anotace: Tématem vydání tohoto čísla je automatizace, robotizace a digitalizace. Právě s nimi má co do činění společnost FANUC. Tu založil v roce 1956 v Japonsku Dr. Seiuemon Inaba, jenž se následně stal spolutvůrcem technologie číslicového řízení. V 70. letech pak firma přišla s počítačovým CNC řízením, vlastními obráběcími centry a také průmyslovými roboty. Článek přináší rozhovor s Ing. Danielem Havlíčkem, marketingovým manažerem společnosti FANUC Czech, o tématech automatizace, robotizace a digitalizace a o tom, jak se nové technologie prosazují v praxi.
klíčová slova: roboti - automatizace - digitalizace - průmysl 4.0 - praxe - podniky

SLÁVIK, PETER: Výrobu ovládne chytrý software
anotace: V souvislosti s Průmyslem 4.0 se často hovoří o inteligentních, navzájem komunikujících strojích. Chytré však nejsou ani tak stroje, jako spíše software, který je řídí. Budoucností průmyslu má být masivní automatizace, robotizace a také zavádění tzv. Industrial IoT (Internet of Things), tedy internetu věcí ve světě průmyslové výroby. Mezi hlavními přínosy tohoto technologického vývoje má patřit zefektivnění výroby zkrácením jednotlivých výrobních kroků, stejně jako snížením chybovosti nebo omezením plánovaných i neplánovaných odstávek výrobních linek. Centrem úvah o této nové průmyslové revoluci ale bohužel až příliš často zůstává samotná výroba, respektive továrny, ve kterých produkty vznikají.
klíčová slova: software - automatizace - digitalizace - internet - stroje a zařízení - produkty

OTCOVSKÝ, JAROSLAV: Jak se vydat na cestu k Průmyslu 4.0?
anotace: Článek diskutuje různé definice pojmu Průmysl 4.0. Je zajímavé, kolik toto skvěle marketingově fungující heslo může mít podob a definic.
klíčová slova: průmysl 4.0 - definice

MARTÍNEK, JAROSLAV: Automatizace lidem práci nebere
anotace: Automatizaci se ve firmě Kovosvit MAS věnují od roku 2013. Z původního projektu vznikla samostatná divize MAS Automation a na letošní rok má plánované téměř dvojnásobné tržby oproti roku 2017. V porovnání s plánovaným obratem celého Kovosvitu jsou tržby divize zatím nevýznamné, ale průměrný růst divize o dvě třetiny ročně dokládá, že automatizace má v podniku ze Sezimova Ústí zelenou.
klíčová slova: automatizace - digitalizace - příklady - průmysl kovozpracující

 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 1 (2018)

ANDERSEN, LARS L. - GEISLE, NIELS - KNUDSEN, BRIAN: Can beliefs about musculoskeletal pain and work be changed at the national level? /  Mohou být všeobecně rozšířené názory o bolesti muskuloskeletálního aparátu změněny na národní úrovni?: perspektivní hodnocení Dánské národní kampaně Job & Body
anotace: Tato studie vyhodnocuje dánskou národní kampaň Job & Body týkající se přesvědčení o muskuloskeletálních bolestech a práci. Kampaň byla zahájena v roce 2011 a byla zaměřena na zaměstnance ve veřejném sektoru. Využívala celou řadu aktivit od návštěv na pracovišti přes pořady v hromadných sdělovacích prostředcích s tématy týkajícími se práce a těla a vytváření rovnováhy mezi pracovními požadavky a fyzickou kapacitou.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - aparát pohybový - bolesti - bolesti v zádech - podpora zdraví - kampaně - propagace - osvěta - média - Dánsko

SHIRI, RAHMAN: A screening tool for the risk of disability retirement due to musculoskeletal disorders  / Screeningový nástroj pro riziko odchodu do invalidního důchodu v důsledku muskuloskeletálních onemocnění
anotace: Cílem této studie bylo vyvinout a validovat nástroj pro screening rizik pomocí bodového systému pro posouzení rizika budoucího odchodu do invalidního důchodu z důvodu muskuloskeletálních onemocnění (MSD). Tento snadno použitelný screeningový nástroj založený na sebehodnocení rizikových faktorů může pomoci identifikovat osoby s vysokým rizikem odchodu do důchodu v důsledku MSD.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - aparát pohybový - důchod invalidní - predikce - nástroje

HALLMANN, DAVID M.: Time course of neck-shoulder pain among workers  / Časový průběh bolesti krku a ramen mezi pracovníky: longitudinální analýza
anotace: Cílem této studie bylo (i) identifikovat trajektorie bolesti krku a ramen (NSP, neck-shoulder pain) u pracovní populace po dobu jednoho roku a (ii) zjistit, zda jsou tyto trajektorie předpovídány charakteristikami NSP, jakož i osobními a profesními faktory na počátku bolesti. Tato longitudinální studie byla provedena mezi dánskými pracovníky (n = 748) v letech 2012 až 2014. V profesním vzorku bylo identifikováno šest odlišných trajektorií NSP. Fyzická zátěž v práci se jeví jako relevantní pracovní faktor, který předpovídá silné kolísavé a závažné přetrvávající bolesti krku a ramen.
klíčová slova: dělnice - bolesti - krk - ramena - čas - zátěž fyzická - prognózy - studie

GUPTA, NIDHI: Effectiveness of a participatory physical and psychosocial intervention to balance the demands and resources of industrial workers / Účinnost participativní fyzické a psychosociální intervence k vyvážení požadavků a zdrojů průmyslových pracovníků: randomizovaná řízená klinická zkouška
anotace: Cílem této studie bylo zhodnotit účinnost participační fyzické a psychosociální intervence na pracovišti (známá jako PIPPI) k pracovním schopnostem a uzdravení mezi průmyslovými pracovníky. Vhodní účastníci byli rozděleni do dvou skupin - intervenční a kontrolní. V rámci intervenční skupiny se pracovníci účastnili tří workshopů, v nichž mapovali pozitivní a negativní aspekty svého fyzického a psychosociálního pracovního prostředí. Údaje o pracovních schopnostech a rekonvalescenci byly na základě dotazníků shromážděny ve výchozím stavu a v 8-, 10- a 12- měsíčním sledování. Údaje o produktivitě, pohodlí, duševním zdraví a fyzických nárocích a zdrojích byly shromážděny na počátku a v rámci 12měsíčního sledování.
klíčová slova: ergonomie - pracoviště - intervence - schopnosti pracovní - zdraví - hodnocení

BERGS , YOJ: Work-family conflict and depressive complaints among Dutch employees  / Konflikt mezi prací a rodinou a deprese mezi holandskými zaměstnanci: zkoumání vzájemných souvislostí v longitudinální studii
anotace: Cílem této studie bylo prověřit vzájemnou souvislost mezi konfliktem mezi zaměstnáním a rodinou a depresemi v průběhu času. Zjištění naznačují vzájemnou souvislost mezi narušeními v domácnosti a stížnostmi na deprese. To zdůrazňuje důležitost zaměření změnitelných rizikových faktorů na etiologii zásahů v domácnosti a depresivních potížích při navrhování preventivních opatření, jelikož oba koncepty se mohou v průběhu času navzájem posilovat.
klíčová slova: rodina - práce - rovnováha - deprese - studie

HALL, AMY L. - DAVIES, HUGH W. - KOEHOORN, MIEKE: Personal light-at-night exposures and components of variability in two common shift work industries  / Osobní expozice světlu v noci a složky variability ve dvou společných pracovních směnách: využití a důsledky pro budoucí výzkum
anotace: Zvýšení rizika různých pracovních úrazů spojených s pohybem pracovníků bylo spojeno s expozicí světlu v noci (LAN, light-at-night), avšak jen málo studií změřilo expozici LAN na pracovištích. S cílem informovat budoucí výzkumné metody byla tato studie zaměřena na (i) měření expozic pracovníků směn na LAN v různých oborech, povoláních a pracovních prostředích a (ii) posuzování složek rozptylu mezi různými skupinami a metrickými expozicemi.
klíčová slova: rytmy cirkadiánní - světlo - expozice pracovníků - práce v noci - směny pracovní - měření

ANUND , ANNA: Are professional drivers less sleepy than non-professional drivers? /  Jsou profesionální řidiči méně ospalí než neprofesionální řidiči?
anotace: Obecně se předpokládá, že profesionální řidiči mohou zvládnout docela těžkou únavu dříve, než bude ovlivněna rutinní jízdní výkonnost. Kromě toho existují výsledky, které ukazují, že profesionální řidiči se mohou přizpůsobit delším nočním posunům a mohou se naučit řídit bez snížení výkonu při vysoké hladině ospalosti. Nicméně velmi málo výzkumů bylo provedeno pro srovnání profesionálů a neprofesionálů při době řízení a denní době. Cílem této studie bylo použít simulátor jízdy, aby zjistil, zda jsou profesionální řidiči odolnější vůči nedostatku spánku než neprofesionální řidiči. Rozdíly ve vývoji ospalosti (hlášené řidičem, fyziologické a behaviorální) během řízení byly zkoumány u 11 mladých profesionálních a 15 neprofesionálních řidičů.
klíčová slova: řízení motorových vozidel - řidiči - řidiči z povolání - práce na směny - ospalost

KORSHOJ, METTE: Is objectively measured sitting at work associated with low-back pain?  / Je objektivně měřená práce vsedě spojená s bolestmi dolní části zad?
anotace: Bolest dolních části zad je značnou zdravotní výzvou kvůli riziku dlouhodobé nepřítomnosti z důvodu nemoci a předčasného odchodu do důchodu. Cílem této studie bylo určit (i) rozsah, ve kterém jsou časové vzorce a celkové množství objektivně měřené práce vsedě spojeny s intenzitou bolestí dolní části zad a (ii) zda vybrané modifikátory ovlivňují tato sdružení. Článek popisuje zvolené metody a výsledky studie.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - bolesti v zádech - práce vsedě - sezení - ochrana zdraví - aktivity fyzické - čas

 

Sondy revue - č. 3 (2018)

DANDOVÁ, EVA: Novinky v právní úpravě pracovnělékařských služeb
anotace: Druhá část stati o změnách v právní úpravě pracovnělékařských služeb se dotýká novely vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) vyhláškou č. 436/2017 Sb. Stať objasňuje smysl a účel novely, blíže seznamuje se známými kategoriemi lékařských prohlídek, věnuje se noční práci, práci ve školách a zdravotnických zařízeních a dalším pracím nebo činnostem s rizikem ohrožení zdraví. Vyhláška č. 436/2017 Sb. nabyla účinnosti dnem 15. prosince 2017.
klíčová slova: služby pracovnělékařské - služby preventivní - prohlídky lékařské - rizika pracovní - práce noční - školství - zdravotnictví - činnosti pracovní - předpisy právní - úpravy právní - vyhlášky - změny - 2017

KOLEV, PETR: IG Metall vyjednal vyšší mzdy a kratší pracovní dobu
anotace: Článek informuje o průlomové dohodě, jíž bylo dosaženo na počátku února 2018 mezi pobočkou odborového svazu IG Metall v Bádensku-Württembersku a zaměstnavatelským svazem podniků v kovoprůmyslu a elektroprůmyslu Südewestmetall. Se zaměstnavateli byla uzavřena kolektivní smlouva o mzdách a pracovní době zaměstnanců v průmyslu.
klíčová slova: podmínky pracovní - doba pracovní - mzdy - průmysl - zaměstnavatelé - svazy odborové - odbory evropské - smlouvy kolektivní - Německo

 

Travail et Sécurité - č. 791 (2018)

LARROQUE, DAMIEN: Trop jeunes pour souffrir / Příliš mladí na trápení
anotace: Článek se zaměřuje na problematiku pracovních podmínek v prodejně potravin řetězce Carrefour. Byla provedena analýza rizik zaměřená na otázky zachování zdraví zaměstnanců. Zjištění vedla k reorganizaci řady činností. Zavedená zlepšení přesvědčila vedení řetězce, aby opatření při nakládání a vykládání vozíků při přejímání zásilek od dodavatele a doplňování zboží uplatnila i ve svých dalších prodejnách.
klíčová slova: prodejny - provoz - analýzy rizik - manipulace - vozíky - opatření bezpečnostní 

 

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 1 (2018)


OBERLE, MARIUS: Experimentelle Untersuchung des menschlichen Einflusses auf die Unsicherheit in der Mensch-Technik-Interaktion / Experimentální zkoumání vlivu člověka na nejistotu interakce člověk-stroj
anotace: Článek představuje výsledky čtyř laboratorních studií o kvantifikaci vlivu člověka na nejistotu interakce člověk-stroj. Zaměřuje se na zkoumání vlivu člověka na technické systémy, pokud jde o provádění a posloupnost lidské činnosti, jakož i na zkoumání vlivu digitální zpětné vazby na výsledný systémový stres. Získané znalosti mohou být použity k přizpůsobení designu a přiměřené implementace informací o uživateli, čímž se přispívá ke snížení nejistoty.
klíčová slova: systém člověk-stroj - nejistota - stres - chyby lidské - vazba zpětná

ALTUN, UFUK: Identifizieren von Handlungsfeldern "digitaler arbeitsbezogener Erreichbarkeit" mithilfe einer Checkliste  / Určení akčních oblastí "přístupu k digitální práci" pomocí checklistu
anotace: Následující článek se zabývá dostupností digitální práce a pomáhá identifikovat potřebu akce pomocí checklistu. Zvyšující se digitalizace a další šíření mobilních zařízení mají obrovský dopad na způsob, jakým lidé komunikují a pracují. Díky rozšíření používání e-mailů, tabletů, smartphonů nebo používání internetu jsou lidé kdykoli k dispozici a mohou pracovat v různých časech a místech. Vzhledem k nedostatku časového vymezení se zvyšuje riziko ohrožení zdraví a rodinných problémů. K dispozici je minimum norem či předpisů, které by řešily, jak se vypořádat s dostupností digitální práce na operační úrovni. Uváděný checklist vyplňuje tuto mezeru tím, že poskytuje přehled o současné situaci společností a podniků. Pomáhá identifikovat potřebu akce a ukazuje, jak dělat provozní dohody.
klíčová slova: práce 4.0 - technologie digitální - práce dálková - dostupnost - flexibilita - život pracovní - život rodinný - rovnováha - checklisty

RÖNICK, KATHARINA: Handwerk demografiegerecht gestalten /  Navrhování řemesel v souvislosti s demografickou změnou: hodnocení stresu a návrh práce ve stavebnictví na příkladu pokrývačů a tesařů
anotace: Tento článek se zabývá postupem analýzy stresu pro řemesla, vyvinutého v projektu HANDgerecht. Na základě analýzy byla vytvořena směrnice s ohledem na návrh práce pro oblast stavebnictví. Aby bylo možné určit počáteční body pro opatření organizace práce ve stavebnictví, je také důležité analyzovat aktivity a určit stresová úskalí. Zvláštní výzvou jsou necyklické charakteristiky činností, neboť konvenční postupy posuzování stresu byly vyvinuty zejména pro krátkodobé aktivity. Postup, který byl vyvinut a uplatněn v projektu, ukazuje, jak mohou být necyklické činnosti posuzovány pomocí listu hodnocení AWS. Na základě výše zmíněných stresových nedostatků byla zkoumána a navržena řešení podle principu TOP, hierarchie technicko-organizačních opatření a osobních opatření. Výsledky byly shrnuty v návrhu směrnice pro stavebnictví.
klíčová slova: řemesla - práce ruční - stavebnictví - činnosti pracovní - stres pracovní - organizace práce - design - opatření organizační

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail