Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/12

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz  nebo na telefonním čísle +420 221 015 836. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 12 (2018)

Bezpečná práca - č. 5 (2018)

Bezpečná práca - č. 6 (2018)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2018)

CzechIndustry - č. 4 (20178)

Die BG - č. 12 (2018)

Inovace - č. 4 (2018)

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 11 (2018)

Professional Safety - č. 12 (2018)

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 6 (2018)

Sicher ist Sicher - č. 12 (2018)

 

112 - č. 12 (2018)

MINTUCHOVÁ, ŠÁRKA: Mimořádné události řešené na úrovni Evropské unie
anotace: Rok 2018 se pro několik světových zemí stal rokem přírodních katastrof, který si vyžádal tisíce lidských životů. Ať hovoříme o hurikánech, které postihly Ameriku, o lesních požárech v Evropě či o vulkanické činnosti a zemětřeseních v jihovýchodní Asii, události s nimi spojené zanechaly velkou jizvu na přírodním i společenském bohatství těchto oblastí. Indonésie patří do pásma tzv. ohnivého kruhu na střetu kontinentálních desek a série zemětřesení, která v červenci, srpnu a září zasáhla indonéské ostrovy, si vyžádala téměř 2 600 mrtvých a více než 6 000 zraněných. Díky mechanismu civilní ochrany Unie (Mechanismus), který umožňuje zúčastněným státům poskytovat pomoc při katastrofách uvnitř i mimo Evropskou unii (EU), byla prostřednictvím Střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) Indonésii zaslána odborná, materiální i finanční pomoc.
klíčová slova: události mimořádné - Evropská unie - státy členské - 2018

Bezpečná práca - č. 5 (2018)

SABO, MILAN: Opis a analýza smrteľného pracovného úrazu pri ťažbe dreva
anotace: Příspěvek představuje analýzu okolností vzniku smrtelného pracovního úrazu při těžbě dřeva v lesním porostu, konkrétně z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Autor zkoumá, zda při tomto úrazu porušil obecně závazné právní a ostatní předpisy BOZP sám poškozený živnostník - osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), nebo zaměstnavatel, tedy OSVČ, která zaměstnávala poškozeného nebo brigádník, případně někdo jiný, a zda by bylo k usmrcení poškozeného došlo, kdyby byly dodrženy obecně závazné právní a ostatní předpisy BOZP.
klíčová slova: úrazy smrtelné - úrazy pracovní - těžba dřeva - příklady - analýzy - BOZP

KOMÁR, PAVOL: Používanie súkromných elektrických spotrebičov na pracovisku
anotace: Článek je obsáhlou reakcí na dotaz čtenáře, který se týkal používání soukromých elektrických spotřebičů na pracovišti.
klíčová slova: zařízení elektrická - pracoviště - použití - ochrana požární - bezpečnost požární - odpovědnost

GORZÁS, MICHAL - GLATZ, JURAJ - KOTIANOVÁ, ZUZANA: Metódy analýzy procesu horenia technických materiálov
anotace: Příspěvek je věnován praktickému ověřování procesu hoření vybraného technického materiálu prostřednictvím navrženého experimentu a zodpovídá tak některé otázky týkající se chování těchto materiálů během jejich vystavení přímému působení ohně a po jejich uhašení. Dané experimentální zařízení umožňuje analyzovat uvolňování škodlivých spalin během hoření a provést studii rychlosti hromadění a migrace tepla, stejně jako možného vznícení či samovznícení těchto materiálů. Na základě výsledků experimentu lze doporučit materiál nejvhodnějších požárně-bezpečnostních vlastností pro praktické použití ve stanovených podmínkách.
klíčová slova: materiály technické - hoření - požáry - vlastnosti - zplodiny - teplo - vznícení - experimenty - analýzy

KRÁLIK, PETER: Elektrostatika a antistatická ochrana v priemysle
anotace: Za běžných okolností vnímá člověk statickou elektřinu a elektrostatický výboj za jen trochu nepříjemné. Statický výboj může zapálit hořlavé směsi a poškodit elektronické součástky. Statická elektřina může přitáhnout kontaminanty v čistém prostředí nebo způsobit, že se produkty budou navzájem přitahovat. Náklady na opravu elektronického zařízení poškozeného elektrostatickým výbojem (ESD) se pohybují od několika centů za jednoduchou diodu až do několika stovek eur za kompletní zařízení. Ztráta času a omezení výroby v průmyslu v důsledku statické aktivity je významná. Když se vyčíslí náklady na analýzu, opravu, balení, přepravu, ostatní práci, režijní náklady poškozené sestavy nebo komponenty, ale i nespokojeného zákazníka, uvědomíme si potřebu výrazného zlepšení snižování rizika ESD a statické elektřiny.
klíčová slova: elektřina statická - výboje elektrostatické - ochrana majetku - výroba průmyslová - normy - bezpečnost - školení

JANATOVÁ, BEATA: Činnosť technika požiarnej ochrany
anotace: Článek se zaměřuje na činnost technika požární ochrany v rámci preventivních protipožárních prohlídek v souvislosti s kontrolou stavebního řešení objektů zejména z provozního hlediska podle ustanovení vyhlášky MV SR č. 94/2004 Sb., kterou se stanoví technické požadavky na protipožární bezpečnost při výstavbě a při používání staveb v znění pozdějších předpisů, v praxi.
klíčová slova: technici požární - ochrana požární - bezpečnost požární - stavby - požadavky bezpečnostní - činnosti - praxe

BALLUCH, RICHARD: Bezpečnosť pohyblivých schodov a chodníkov
anotace: Pohyblivé schody či pohyblivé chodníky jsou zdvihací zařízení, které slouží k přepravě osob mezi různými výškovými úrovněmi. Principem fungování pohyblivých schodů a chodníků je motorické pohánění řetězově propojených schodů, resp. palet, které cyklicky obíhají v pevné dráze. Zjednodušeně můžeme říci, že jde o řetězový dopravník, který je obdobný s těmi, které jsou určeny pro přepravu nákladu ve výrobních závodech. Ve většině případů se instalují na místa, kde by bylo nepraktické instalovat výtahy.
klíčová slova: schody pohyblivé - chodníky pohyblivé - bezpečnost - požadavky bezpečnostní - předpisy bezpečnostní - rizika

Bezpečná práca - č. 6 (2018)

ČERVENÁK, MIROSLAV: Karta bezpečnostných údajov a BOZP
anotace: Karta bezpečnostních údajů (KBÚ) představuje komplexní dokument na poskytování informací příjemcům chemických látek. Je to nástroj, prostřednictvím kterého se zprostředkovávají relevantní informace v rámci účastníků dodavatelského řetězce, jako např. výrobce chemické látky svým zaměstnancům nebo dodavatel chemickém látky informuje své odběratele o všech důležitých aspektech souvisejících s jejími nebezpečnými vlastnostmi, se způsobem zacházení s chemickou látkou a v neposlední řadě s právními aspekty, které souvisí s jejím používáním. Údaje jsou důležité také při vzniku mimořádné události, jako je pracovní úraz, požár či ekologická havárie.
klíčová slova: látky chemické - látky nebezpečné - údaje - karty bezpečnostní

ZIGO, JAROSLAV: Prevencia pracovných úrazov z pohl´adu inšpekcie práce
anotace: Statistika ukazuje, že v roce 2017 organizace spadající do působnosti inspekce práce zaznamenaly na Slovensku celkem 9169 registrovaných pracovních úrazů, které způsobily pracovní neschopnost zaměstnance trvající víc jak 3 dny nebo smrt zaměstnance. Z toho bylo 118 závažných pracovních úrazů s těžkou újmou na zdraví a 41 úrazů s následkem smrti. Nejvíc rizikovými odvětvími z pohledu vzniku závažných pracovních úrazů jsou průmyslová výroba, stavebnictví, doprava a skladování, velkoobchod a maloobchod, zemědělství a lesnictví.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné - statistiky - Slovensko - 2017

KOMÁR, PAVOL: Elektrická zariadenia v stavbe z hl´adiska protipožiarnej bezpečnosti
anotace: Příspěvek navazuje na článek v minulém čísle a zaměřuje se na některé negativní skutečnosti a jevy, které mají vliv na úroveň protipožární bezpečnosti při provozu staveb a elektrických zařízení v nich používaných.
klíčová slova: bezpečnost požární - ochrana požární - stavby - zařízení elektrická

SABO, MILAN: Opis a analýza ťažkého pracovného úrazu pri debnení zvislej steny na stavbe aktivačnej nádrže
anotace: Těžký pracovní úraz, který je popsán a analyzován v příspěvku, se stal na podzim v ranních hodinách při přípravných pracích před betonováním stěny v aktivační nádrži, konkrétně při uzavírání bednění stěny. Tento úraz vznikl, protože nebyly dodrženy obecně závazné právní a ostatní předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Zaměstnanec, který utrpěl úraz, pracoval ve výšce asi 4 m nad dnem nádrže na výsuvném žebříku, jenže žebřík v době vzniku posuzované události nikdo nejistil.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy těžké - pády osob - žebříky - příklady - analýzy - BOZP

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 2018 bol úspešný!
anotace: Evropský týden pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) opět výrazně vzbudil rozruch v sociálních médiích, protože akce s ním spojené se uskutečnily v celé Evropě. Síť partnerů, pracovníků a zaměstnavatelů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) se setkala, aby sdílela osvědčené postupy a zvýšila všeobecné povědomí o důležitosti řízení nebezpečných látek s cílem vytvořit bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro všechny.
klíčová slova: kampaně evropské - Evropský týden BOZP - látky nebezpečné - spolupráce - konference

MÚDRA, MÁRIA: Oboznamovanie a informovanie zamestnancov
anotace: Článek se věnuje nerovnováze požadavků na vzdělávání a informování o BOZP, které realizuje bezpečnostní technik - zaměstnanec a autorizovaný bezpečnostní technik jako fyzická osoba - podnikatel.
klíčová slova: zaměstnanci - podnikatelé - zaměstnavatelé - vzdělávání - informování - požadavky - BOZP

SVETLÍK, JOZEF - OSVALD, ANTON: Modelový požiar osobného automobilu
anotace: Předemětem článku je modelový požár osobního automobilu typu kombi. Autoři podrobně popisují podmínky experimentu, způsob měření a vyhodnocení naměřených dat.
klíčová slova: automobily osobní - požáry - modelování - experimenty - hodnocení

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Aktuálne otázky bezpečnosti práce
anotace: V hotelu Patria na Štrbském Plese se 12. až 14. listopadu 2018 konala každoroční mezinárodní konference Aktuálne otázky bezpečnosti práce. Odborníci diskutovali množství nových informací z oblasti BOZP a prevence rizik.
klíčová slova: BOZP - prevence rizik - ochrana zdraví - konference mezinárodní - Slovensko - 2018

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Čo sú to nanomateriály?
anotace: Rychlý vývoj nanotechnologií přinesl obavy z potenciálních rizik pro lidské zdraví. Řízení rizik spojených s nanomateriály na pracovišti je v podstatě stejné jako u jiných nebezpečných látkách. Některé důležité rozdíly je však třeba zohlednit. Pokud pracujete s nanomateriály, nezapomeňte sledovat aktuální informace o vývoji znalostí o nich.
klíčová slova: nanobezpečnost - nanomateriály - bezpečnost práce - ochrana zdraví - řízení rizik

Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2018)

VALA, JIŘÍ: Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v roce 2018
anotace: Dne 29. 10. 2018 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení vlády je účinné od 29. 10. 2018.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - zaměstnanci - legislativa - změny - Česká republika

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce"
anotace: Článek se zamýšlí nad pojmem "bezpečnost práce". Nad podstatou bezpečnosti práce se autor zamýšlel již v minulosti. Popudem k napsání tehdejšího článku uvedeného v odkaze, bylo několik zážitků z dozorčí činnosti.
klíčová slova: bezpečnost práce - terminologie - úvahy

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Zajímavý průzkum o výkonu činnosti odborně způsobilých osob
anotace: S výsledky různých průzkumů se v běžném životě setkáváme poměrně často. Málokdy však se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. O to zajímavější je, když se průzkum týká činnosti odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v BOZP.
klíčová slova: BOZP - prevence rizik - osoby odborně způsobilé - způsobilost odborná - činnosti - průzkumy

VALA, JIŘÍ: Výsledky průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2)
anotace: Druhý evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2), průzkum Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), může poskytnout tvůrcům politik srovnatelné informace z jednotlivých zemí, které jsou důležité pro vytvoření a uplatňování nových politik v oblasti BOZP a zaměstnavatelům přispět k efektivnějšímu řízení bezpečnosti a ochrany zdraví a chránit tak zaměstnance před riziky spojené s prací. Zkušenosti ukazují, že za každé euro, které jako zaměstnavatel investujete do BOZP, můžete očekávat návrat více než dvou.
klíčová slova: rizika nová - rizika pracovní - průzkumy - Evropská agentura pro BOZP - výsledky - podniky

BLÁHOVÁ, ROMANA - SKŘEHOT, PETR A.: Karta BOZP pro profesi: Hutník kovů
anotace: Karta BOZP pro profesi hutník kovů. V kartě jsou uváděna obvyklá data k profesi, jako jsou: pracovní činnosti a charakteristika místa výkonu práce, kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné provozní události a rizikové faktory, pokyny pro zajištění BOZP a další.
klíčová slova: hutnictví - kovy - karta BOZP - kvalifikace profesní - činnosti pracovní - rizika pracovní - faktory rizikové - OOPP

KOPECKÝ, VÁCLAV: Horká léta na pracovištích
anotace: Pro udržení stálé tělesné teploty je nutné udržet tepelnou rovnováhu mezi organismem člověka a okolím. Teplo, které vytváří lidský organismus při své činnosti, musí být odvedeno do okolí. Pokud je vlivem chladu prostředí odváděno z těla více tepla, nastává pocit tělesného chladu. Je-li v důsledku příliš teplého prostředí odváděno málo tepla, nastává pocit tepla. V horkém prostředí pak organismus pro obnovení tepelné rovnováhy reaguje pocením, kdy se tělo ochlazuje odpařováním potu. Při dalším růstu teploty prostředí dochází k přehřívání organismu se všemi zdravotními důsledky, jako je zvýšená tepová frekvence, zrychlené dýchání, pokles krevního tlaku atd. a s tím spojené příznaky jako jsou závratě, bolesti hlavy, příp. až poruchy vědomí apod.
klíčová slova: teplo - práce ve vysokých teplotách - pracoviště - prostředí pracovní

SENČÍK, JOSEF - NECHVÁTAL, MAREK: Možnosti ochrany zaměstnanců s více než jedním zaměstnáním
anotace: V dnešním světě se v praxi setkáváme se zaměstnanci, kteří mají více než jeden pracovní úvazek. Toto sice není nic neobvyklého, avšak jedná se o problematiku, která v českém prostředí doposud nebyla řešena. Více zaměstnání je časté i v zahraničí, kde se neustále počet zaměstnanců s více než jedním zaměstnáním zvyšuje. Důvodů je několik a nemusí se jednat pouze o potřebu vyšších příjmů.
klíčová slova: zaměstnanci - zaměstnavatelé - úvazky pracovní - podmínky pracovní - ochrana zaměstnanců

KOLÍNSKÁ, IVANA: Přehled nových českých technických norem
anotace: Text obsahuje stručné informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - normy technické - přehledy

CzechIndustry - č. 4 (20178)

FAJKUS, ZDENĚK: Jak Bavorsko vyvíjí roboty budoucnosti
anotace: Bavorsko je high-tech zemí a jeho stávající infrastruktura moderních technologií je téměř bezkonkurenční v celém světě. Bavorští vědci vyvíjejí prototypy robotů pro kosmické lety i pro domácí péči. Silný zájem projevuje také velký průmysl. Dynamické start-upy obohacují hospodářství a společnost inovativními nápady.
klíčová slova: roboty - robotizace - digitalizace - technologie informační - infrastruktura - Německo

Die BG - č. 12 (2018)

GIFFEY, DOROTHEE - HÜLSE, DORIT: Umgang mit psychischen Belastungen in den Bereichen Führung und Arbeitsorganisation / Řešení psychického (duševního) stresu v oblasti vedení a organizace práce: hodnocení vzdělávacích opatření v souvislosti s hodnocením rizik
anotace: Průzkum se uskutečnil ve středně velké společnosti (500 zaměstnanců v odvětví spotřebního zboží). Týkal se duševního stresu z práce v oblasti plánování a naplánování práce, dále byly otázky zaměřeny na zapojení zaměstnanců, informace o záležitostech společnosti a zpětnou vazbu ohledně práce vedoucích pracovníků. Často byla negativní odpověď. Podrobná analýza odpovědí ukázala nedostatek podpory manažerů, jejich ocenění a rovněž nedostatek transparentnosti. V celé firmě se uplatňovaly velmi odlišné styly řízení, z nichž někteří zaměstnanci je hodnotili kladně, a některým se to nelíbilo. Ve výrobních oblastech byl styl řízení rozpracován ve více směrnicích. Zásady vedení, pokyny apod. ve společnosti neexistovaly.
klíčová slova: stres psychický - stres pracovní - zdraví duševní - organizace práce - vedení lidí - průzkumy

SUPPAN-KÜNSTNER, KATHARINA: Was Sie über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz wissen sollten / Co byste měli vědět o sexuálním obtěžování na pracovišti
anotace: Celosvětová #MeToo vlna zkušeností se sexuálním obtěžováním vyvolala mnoho otázek. Obecná nejistota se odráží i ve světě práce: co přesně je sexuální obtěžování, jaké jsou povinnosti společnosti a co to znamená pro každodenní práci. Sexuální obtěžování může být verbální, neverbální a fyzické. Výsledky průzkumu Federální antidiskriminační agentury ukazují, že je nejvyšší čas, aby společnosti podnikly kroky v této oblasti. Je třeba vybrat správná opatření v oblasti prevence a zahrnout je do firemní kultury. K podpoře zaměstnavatelů v procesu zvyšování povědomí svých zaměstnanců vyvinul Fürstenbergův institut jednoduchý komunikační vzorec: princip STOP s pěti prsty (jak se na věc dívat, jak se odvážit říci STOP, jak organizovat pomoc, jak se jasně postavit k věci a jak se s respektem vypořádat navzájem).
klíčová slova: pracoviště - obtěžování sexuální - prevence - kultura podniková - komunikace

ALIGBE, PATRICK: Nichtraucherschutz im Arbeitsschutzrecht / Ochrana nekuřáků v legislativě v oblasti bezpečnosti práce
anotace: Stejně jako v mnoha oblastech, změněné sociální a právní rámcové podmínky donutily zákonodárce a regulátory přizpůsobit se novým okolnostem v oblasti ochrany nekuřáků. Cigaretový kouř byl označen jako nebezpečná látka. Autor podrobně rozebírá přijatou legislativu v oblasti ochrany nekuřáků. Byl přijat zákaz kouření na pracovišti, ale i v dalších prostorách jako jsou např. toalety a sanitární zařízení.
klíčová slova: nekuřáci - ochrana zdraví - kouření - legislativa - bezpečnost práce

Inovace - č. 4 (2018)

HRUBÁ, KATEŘINA: Nebezpečné chemické látky, chemické směsi a jejich odpady
anotace: Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) ve spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) pořádal na podzim seminář "Nebezpečné chemické látky, chemické směsi a jejich odpady". Cílem tohoto odborného semináře bylo poskytnout bližší náhled do problematiky, týkající se nebezpečných chemických látek, jejich směsí a odpadů ve vztahu k BOZP.
klíčová slova: látky nebezpečné - látky chemické - směsi - odpady nebezpečné - kampaně - semináře - VÚBP

EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI: EU-OSHA: zdravé pracoviská
anotace: Rakouské předsednictvo Rady EU ve Vídni uspořádalo na podzim konferenci s názvem "Boj proti rakovině z povolání". Množství účastníků a přednášejících přiblížilo způsoby, jak je možné chránit zaměstnance v Evropě před expozicí karcinogenům na pracovišti.
klíčová slova: karcinogeny - pracoviště - rakovina - ochrana zdraví - ochrana zaměstnanců - konference - Rakousko

BELICA, ONDŘEJ: Bezpečně pracovat i ve výškách
anotace: V odborných kruzích zabývajících se BOZP se často poukazuje na porušení předpisů či nesprávné použití osobních ochranných prostředků proti pádu pracovníků, kteří se pohybují na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Paradoxně ale mnohé z těchto chyb vznikají v kancelářích, v technologických postupech, v bezpečnostních směrnicích a jiných dokumentech, jako výsledek činnosti úředníků, koordinátorů, odborně způsobilých osob nebo jiných pracovníků zodpovědných za BOZP.
klíčová slova: ochrana proti pádům z výšky - ochrana proti pádům - práce nad volnou hloubkou - pády osob - prostředky ochranné - OOPP

Profesionální ochrana pro stavební průmysl
anotace: Stavební průmysl čelí širokému spektru úkolů - od přípravných inženýrských stavebních prací přes konstrukci, stavbu instalací až po vnitřní vybavení budov. Účastníci každého projektu musí bezchybně spolupracovat a fungovat, proto potřebují především dělníci kvalitní osobní ochranné pracovní vybavení. Firma Uvex představila na veletrhu A+A 2017 obsáhlý systém produktů OOPP, navržený speciálně pro sektor stavebnictví.
klíčová slova: stavebnictví - staveniště - OOPP - prostředky ochranné - prostředky pracovní - produkty

"SP-140" - lehké řešení pro těžké případy
anotace: Práce ve výšce je vždy spojena s rizikem možného pádu. Ani ochranné osobní prostředky proti pádu nemohou toto riziko eliminovat, ale zachycením při kontrolovaném pádu mohou ochránit pracovníka před těžkým zraněním. Spojovací prostředek s tlumičem pádu "SP-140" od německé firmy SpanSet splňuje normu EN 355 i pro uživatele OOP do 140 kg hmotnosti.
klíčová slova: prostředky ochranné - pády osob - ochrana proti pádům z výšky - tlumiče pádu

KLAS, MOJMÍR: Desatero postupů při navrhování kotvicího zařízení na plochách se sklonem 10 stupňů
anotace: Při znalecké a kontrolní činnosti se autor často setkává s tím, že kotvicí zařízení (viz ČSN EN 795 (832628)
Ochrana proti pádům z výšky - Kotvicí zařízení - Požadavky a zkoušení a ČSN P CEN/TS 16415 (832630)
Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení - Doporučení pro kotvicí zařízení v případě použití více než jednou osobou současn) jsou nevhodně nebo dokonce nesprávně navržena a instalována. Často je tomu v případech, kdy v rámci snahy o získání zakázky ve výběrovém řízení, hledá uchazeč o zakázku všechzny možnosti, jak být levnější. Článek uvádí postupy, jak sprívně navrhovat kotvicí zařízení na plochách se sklonem 10 stupňů.
klíčová slova: zařízení kotvicí - kotvení - ochrana proti pádům z výšky - postupy bezpečné

EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI: Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2018
anotace: Evropská agentura BOZP (EU-OSHA) s partnery každý rok organizuje evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aktivity podporující zvyšování informovanosti v Evropské unii i mimo ni. Hlavním tématem tohoto týdne (22. - 26. 10.) byla kontrola nebezpečných látek na pracovišti.
klíčová slova: látky nebezpečné - kampaně evropské - osvěta - Evropský týden BOZP

Bezpečností strojů je nutno se zabývat už před návrhem stroje
anotace: Problematika zajištění bezpečnosti strojů a zařízení není jednoduchá. Kompletní postup návrhu bezpečného stroje zahrnuje mnoho norem a úkonů. V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu se konal seminář pod názvem "K čemu a jak správně používat směrnice a normy pro strojní zařízení".
klíčová slova: stroje a zařízení - vývoj - návrhy - design - bezpečnost - zařízení elektrická

VALÍČKOVÁ, M.: Centrum záchrany vždy na dosah
anotace: Na každém pracovišti, kde by mohlo dojít k poškození nebo i jen ohrožení zdraví člověka, je nutné, aby v dosahu bylo centrum rychlé záchrany - tělní či oční sprcha nebo alespoň vymývačka.
klíčová slova: sprchy bezpečnostní - ochrana zdraví - prostředky ochranné

Efektivní praní a údržba pracovních oděvů
anotace: Stejně jako i jiné oděvy, musí být pravidelně prány také pracovní oděvy. Jednoduchý pracovní oděv mohou sice vyprat zaměstnanci doma, podle druhu znečištění to ale není vždy vhodné. je-li pracovní oděv znečistěn rozpouštědly, barvami, laky, olejem, dehtem nebo chemikáliemi, může kontaminovat i části soukromé prádlo.
klíčová slova: oděvy pracovní - praní

Telefony speciálně pro řemeslníky
anotace: Bez technických pomocníků se v současné době neobejdeme v žádné sféře podnikání, ale jsou obory a profese, které kladou na používané přístroje zvýšené nároky. Technika se při nich rychle ničí, zejména mobilní telefony, tablety a počítače. Článek se zabývá faktory, které ničí tyto technologie.
klíčová slova: telefony mobilní - technologie informační - faktory rizikové - profese - řemesla

SOSNOVCOVÁ, JITKA: Méně plastů!
anotace: Odborné stanovisko SZÚ k možnosti redukování/snižování potřeby jedbnorázového plastového nádobí, náčiní a jiných výrobků určených k podávání či servírování potravin a nápojů a jejich nahrazení výrobky, které jsou určeny k opakovanému použití, případně nádobami či obaly přinesenými spotřebitelem.
klíčová slova: plasty - redukce - nádobí - kontaminace - Státní zdravotní ústav - stanoviska

KOLIBAČ, RICHARD: Nejméně smrtelných pracovních úrazů za posledních 15 let
anotace: V roce 2017 zaznamenaly SÚIP a český báňský úřad dohromady 95 smrtelných pracovních úrazů, což je nejméně za posledních 15 let. Od roku 2002, kdy došlo k celkem 206 úmrtím při plnění pracovních povinností, postupně klesal jejich počet, až se v loňském roce zastavil poprvé pod hranicí 100 smrtelných pracovních úrazů během jednoho kalendářního roku.
klíčová slova: úrazy smrtelné - úrazy pracovní - statistiky - 2017 - Česká republika

DANDOVÁ, EVA: Aktuálně z legislativy BOZP
anotace: Dne 25. října 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 241/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku nebo vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. a dne 29. října 2018 bylo publikováno nařízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., kterým se stzanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Článek přináší přehled změn, které tyto novely přinesly.
klíčová slova: ochrana zdraví - legislativa - změny - novely

Ochranné brýle
anotace: Průzkum trhu s OOPP na ochranu zraku přináší přehled vybraných ochranných brýlí pro široké spektrum oblastí použití a činností. Je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: brýle ochranné - ochrana zraku - ochrana očí - výrobky - přehledy

Nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání hlášené v ČR v roce 2017
anotace: Národní registr nemocí z povolání je veden od roku 1991 na Centru pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu. Zákonem č. 156/2004 Sb. byl zařazen mezi 13 zdravotních registrů, které tvoří Národní zdravotnický informační systém (NZIS). Po vstupu České republiky do Evropské Unie v roce 2003 byl napojen na statistický systém EUROSTATu o nemocech z povolání, zvaný EODS (European Occupational Diseases Statistics). Od té doby probíhá proces harmonizace českého systému s praxí zavedenou v EU, což vede k postupnému zlepšování mezinárodní srovnatelnosti českých statistických údajů o nemocech z povolání.
klíčová slova: nemoci z povolání - onemocnění profesionální - statistiky - registry - Česká republika - 2017

Ochranné pracovní rukavice
anotace: Přehled ochranných pracovních rukavic určených pro různé použití je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: rukavice ochranné - rukavice pracovní - výrobky - přehledy - trh - ochrana rukou

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 11 (2018)

SHIRDEL, M.: Choosing the number of images and image position when analyzing the UNC Passive Aerosol Sampler for occupational exposure assessment / Volba počtu snímků a polohy obrazu při analýze pasivního aerosolového sampleru UNC pro posuzování expozice na pracovišti
anotace: Pasivní aerosolový vzorkovač vyvinutý na univerzitě Severní Karolíny (UNC sampler) by mohl být alternativou při měření expozice prachu v pracovním prostředí, ale doba potřebná pro mikroskopické zobrazování vzorkovače musí být snížena, aby se stala atraktivnější. Cílem této studie bylo (1) charakterizovat vliv na přesnost při redukci zobrazování, aby se zkrátil čas analýzy a (2) zjistit, zda je pozice obrazů odlišná.
klíčová slova: prach - částice - odběr vzorků - vzorkování - snímače

SEIPP, HANS-MARTIN: Efficiencies and noise levels of portable surgical smoke evacuation systems / Účinnost a hladina hluku přenosných evakuačních systémů detekující chirurgický kouř
anotace: Chirurgický kouř, který je výsledkem elektrokauterizace, je zdravotním rizikem pro personál operačního sálu. Americký národní ústav pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH) doporučuje používat místní odsávací větrací zařízení, jako je přenosný systém evakuace kouře ke snížení chirurgického kouře, avšak jeho účinnost nikdy nebyla posouzena za experimentálních podmínek. V této studii byla zkoumána účinnost filtrace částic z pěti komerčně dostupných systémů evakuace kouře v modelové operační místnosti.
klíčová slova: kouře - chirurgie - sály operační - expozice pracovníků - odsávání - ventilace

NAWAZ, NAZIA - TROYNIKOV, OLGA: Firefighters' protective jackets / Ochranné bundy hasičů: vhodné pro ženskou postavu a její účinky na atributy relevantní pro tepelný komfort
anotace: Muži a ženy často nosí ochranné oděvy stejné konstrukce a stylu, přičemž ženy typicky nosí malé pánské oděvy. Vzduchové prostory pod oblečením, které nosí muži a ženy, se mohou podstatně lišit velikostí a rozložením, což ovlivňuje fyziologické pohodlí ochranného oblečení hasičů. Tato studie byla navržena tak, aby zkoumala účinky různých rozměrů a rozložení vzdušných prostorů v mikroklimatu pokožky v ochranných bundách hasičů na atributy vztahující se k tepelnému pohodlí uživatele, a to nejen ve vztahu ke konstrukci a tvaru oděvu, ale také geometrii lidského těla za použití 3D skenování těla.
klíčová slova: hasiči - muži - ženy - oděvy ochranné - fyziologie - komfort - teplo

Professional Safety - č. 12 (2018)

BLISS, MORGAN - DALTO, JEFF: Infographics / Infografika: pro komunikaci bezpečnosti práce
anotace: Komunikace je důležitou součástí práce profesionálního pracovníka v oblasti BOZP a má mnoho podob. Máme tendenci klást primární důraz na mluvenou komunikaci se sekundární pozorností na písemnou komunikaci. Často však neposkytujeme dostatečnou pozornost vizuální komunikaci. Článek se věnuje infografice, která může sloužit jako způsob komunikace v oblasti BOZP.
klíčová slova: BOZP - infografika - informace - prezentace - komunikace - sdílení

BURK, JAMES A. - HENDRY, JANET: A guest auditor program / Hostitelský auditorský program: maximalizujte svůj firemní proces
anotace: Robustní auditorský proces v oblasti BOZP je cenným nástrojem pro poskytování informací představenstvu a vedoucímu pracovníkům společnosti o efektivitě programů BOZP v organizaci. Nezávislé firemní audity BOZP také poskytují cenné informace vedoucím operačních jednotek a manažerům podniků tím, že vyhodnotí silné stránky a příležitosti ke zlepšení (zjištění) programů a procesů BOZP v podniku.
klíčová slova: audity bezpečnostní - kontroly - řízení bezpečnosti práce - podniky

HAIGHT , JOEL M.: Patient safety / Bezpečnost pacientů: nemocniční technici a přetížení informacemi
anotace: Techničtí nemocniční pracovníci monitorující srdeční činnost pacientů monitorují 800 000 poplachů měsíčně a vitální známky pro 30 pacientů denně. Tito zdravotničtí odborníci jsou při každé své směně vystaveni značnému množství vyrušení či rozptýlení pozornosti a očekává se, že musí reagovat na příliš mnoho informací. Autoři doporučují snížit infomační zatížení těchto pracovníků.
klíčová slova: zdravotníci - péče lékařská - pacienti - bezpečnost - informace - zátěž - pozornost

HAAS, EMILY - RYAN, MARGARET - HOEBBEL, CASSANDRA: Job autonomy and safety climate / Autonomie práce a bezpečnostní klima: zkoumání asociací v těžebním průmyslu
anotace: Autonomie práce patří k nejdůležitějším prvkům organizačního designu, který zajišťuje spokojenost a motivaci. Je důležité pochopit, jak autonomie práce může podporovat bezpečnostní klima a následné chování prováděné pracovníky. Autoři provedli šetření ve dvou těžebních společnostech, kde sledovali vnímání bezpečnostního klimatu a osobních úrovní proaktivity a souladu na pracovišti, které zahrnovaly autonomní pracovní procesy a postupy. Autonomie práce hrála významnou roli při vnímání pracovníků ze svého proaktivního a vyhovujícího chování v práci, včetně iniciativy k řešení problémů BOZP, vyjádření obav o BOZP a dodržování pravidel a postupů. Diskuse poskytuje náhled na specifické autonomní pracovní postupy, které směřují k tomu, aby podniky, které chtějí zlepšit aspekty organizačního řízení bezpečnosti, zdraví a rizik v zaměstnání.
klíčová slova: práce - postupy pracovní - autonomie - klima bezpečnostní - kultura bezpečnosti - vnímání - BOZP - participace

ROLANDO, JOHN - WIJEKUMAR, KAUSALAI (KAY) - BARNES, RHETT: VR training software / Výukový software postavený na virtuální realitě: výzkum ukazuje pro studenty silné výsledky
anotace: Realistický adaptivní interaktivního výukový systém (Realistic Adaptive Interactive Learning System, RAILS) je softwarový učební software založený na hře vyvinutý pro výcvik prvních respondentů. Tento software pomáhá uživatelům naučit se detekovat a zmírňovat výbušniny v systému založeném na scénářích s pomocí virtuálního lektora. Výzkum provedený s různorodou skupinou absolventů ukazuje, že uživatelé RAILS překonali kontrolní skupinu dělající testy.
klíčová slova: vzdělávání - výuka - školení - software - realita virtuální - výbušniny - scénáře

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 6 (2018)

NEWINGTON, LISA: Sickness absence after carpal tunnel release / Nepřítomnost z důvodu nemoci po uvolnění karpálního tunelu: systematický přehled literatury
anotace: Cílem tohoto systematického průzkumu bylo poskytnout přehled o čase návratu do práce (RTW) po uvolnění karpálního tunelu (CTR), včetně návratu do různých povolání a pracovních vzorů. Tato recenze upozorňuje na velké odchylky v hlášených časech návratu do práce po CTR. Zatímco faktory v zaměstnání mohou hrát určitou roli, tyto byly špatně hlášeny a v současné době existují omezené důkazy, které informují jednotlivé pacienty o předpokládané době nepřítomnosti v práci po CTR. Je zapotřebí standardizované definice RTW, stejně jako dohodnuté metody shromažďování a vykazování souvisejících údajů.
klíčová slova: návrat do práce - absence pracovní - syndrom karpálního tunelu

DEMOU, EVANGELIA: Group-based healthy lifestyle workplace interventions for shift workers / Skupinové intervence na pracovišti zaměřené na zdravý životní styl pro zaměstnance na směny: systematický přehled
anotace: Práce na směny je rizikovým faktorem mnoha chronických onemocnění a je spojena s nezdravým chováním v oblasti životního stylu. Pracoviště mají velký potenciál pro podporu zaměstnanců a podporu změn v jejich chování. Autoři provedli systematický přezkum skupinových pracovních intervencí na pracovišti pro pracovníky na směny, aby (i) identifikovali adaptační a intervenční složky, které vyhovují práci na směny, a (ii) zhodnotili jejich dopad na váhu, fyzickou aktivitu, sedavé chování a zdravou výživu.
klíčová slova: intervence - pracoviště - práce na směny - styl životní - strava zdravá - podpora zdraví - zaměstnanci

HELLEMAN, HISKE W.: Otoacoustic emissions versus audiometry in monitoring hearing loss after long-term noise exposure / Otoakustické emise versus audiometrie při sledování ztráty sluchu po dlouhodobé expozici hluku: systematický přehled
anotace: Cílem tohoto systematického průzkumu bylo srovnat otakakustické emise (OAE) s audiometrií v jejich účinnosti s cílem sledovat účinky dlouhotrvající expozice hluku na sluch. Autoři provedli rešerši v databázích MEDLINE, Embase a non-MEDLINE PubMed, abych identifikovali longitudinální studie vlivů expozice hluku na sluch, jak bylo stanoveno audiometrií a OAE a srovnali obě metody měření.
klíčová slova: hluk - ztráta sluchu - audiometrie - emise hlukové - monitorování

HAVERMANS, BO M.: Effectiveness of a digital platform-based implementation strategy to prevent work stress in a healthcare organization / Účinnost implementační strategie založené na digitální platformě zabraňující stresu ve zdravotnické organizaci: 12měsíční následná kontrolovaná studie
anotace: Zdravotní pracovníci se často setkávají s pracovním stresem. Jedná se o rizikový faktor mající nepříznivé účinky na duševní a fyzické zdraví. Cílem této studie bylo prozkoumat účinnost strategie implementace digitální platformy - ve srovnání s kontrolní skupinou - na stres, determinanty pracovního stresu (tj. psychosociální pracovní faktory) a úroveň implementace u zdravotnických pracovníků.
klíčová slova: stres - zdraví duševní - zdraví - intervence - pracoviště - efektivita - zdravotníci

VESTER THORSEN, SANNIE - FLYVHOLM, MARI-ANN - BÜTMANN, UTE: Self-reported or register-based? / Sebehlášené nebo registrované?: srovnání údajů o pracovní absenci mezi 8110 veřejnými a soukromými zaměstnanci v Dánsku
anotace: Cílem studie bylo zkoumat (i) zkreslení nezodpovědnosti respondentů a respondentů, kteří neodpověděli a (ii) zda souvislost mezi osobou hlášenou pracovní absencí a registrovanou pracovní absencí se liší podle pohlaví, věku, sektoru nebo fyzicky náročná práce.
klíčová slova: zaměstnanci - absence pracovní - evidence - hlášení - registry

FAN, JONATHAN K.: Labor market and health trajectories during periods of economic recession and expansion in the United States, 1988-2011 / Trh práce a zdravotní trajektorie v období hospodářské recese a expanze ve Spojených státech, 1988-2011
anotace: V letech 1988 až 2011 zkoumali autoři vztahy mezi trhem práce a zdravotními trajektoriemi (LM-H ) ve Spojených státech amerických a zda se sdružení liší v období makroekonomické expanze nebo naopak recese. Autoři našli silné a konzistentní vztahy mezi trasami LM-H v makroekonomických obdobích. Ztlumené (ale nikoli vyloučené) riziko u jednotlivců, kteří se vracejí do zaměstnání po období nezaměstnanosti/nečinnosti, naznačuje, že výsledky v oblasti zdraví závisí nejen na koncovém stavu trhu práce, ale také na odlišném průběhu v čase.
klíčová slova: ekonomika - recese - trh práce - zaměstnanost - zdraví - USA - studie

Sicher ist Sicher - č. 12 (2018)

PLINKE, FABIAN - BRAASCH, ANDREAS - HEINRICH, JOHANNES: Anforderungen an die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit automatisiert und autonom agierender Systeme / Požadavky na spolehlivost, dostupnost a bezpečnost automatizovaných a autonomních systémů
anotace: Automatizovaná strojní zařízení přebírají stále rostoucí podíl činností ve všech oblastech hodnotového řetězce. Autoři se zamýšlejí nad otázkami, co to bude znamenat pro bezpečnost a spolehlivost a zda jsme v souladu s existujícími metodami a přístupy, kdy se zvyšují stupně automatizace a v budoucnu by dokonce systémy měly udělovat samostatná rozhodnutí.
klíčová slova: automatizace - digitalizace - systémy autonomní - bezpečnost - spolehlivost - dostupnost

HACKENBERG, PETER: Sicherer Transport / Bezpečná přeprava: zvýšená bezpečnost při používání vysokozdvižných vozíků
anotace: I v malých podnicích se vysokozdvižné vozíky stávají nepostradatelnými nástroji pro dopravu. Jsou robustní, agilní, schopní pohybovat se s velkými náklady a snadno se ovládají. Autor upozorňuje na bezpečnostní opatření, která je nutno dodržovat. Dále zdůrazňuje, že bez řádného vzdělání a vyškolení by však nikdo neměl být pověřen řízením vysokozdvižného vozíku.
klíčová slova: přeprava - vozíky vysokozdvižné - opatření bezpečnostní

OEHME, JENS: Moderne Beleuchtung am Arbeitsplatz / Moderní osvětlení na pracovišti: důraz je kladen na lidi: část 2
anotace: Při plánování klasického osvětlení na pracovišti vliv na zdraví a výkonnost zaměstnanců hrál dosud jen drobnou roli. Ale s novými poznatky z chronobiologie a udělením Nobelovy ceny za medicínu v roce 2017 objevitelům "vnitřních hodin", musí být také nový pohled na osvětlení na pracovišti. Autor se v první části článku podrobně zabýval základy moderního osvětlení na pracovišti. V této části se zabývá technickou realizací centrálního osvětlení na pracovišti a hodnocením možných rizik. Při jeho plánování je třeba vzít v úvahu organizační a konstrukční požadavky, aby byla zajištěn i přísun denního světla.
klíčová slova: osvětlení - pracoviště - zdraví - požadavky technické

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail