Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/10

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz  nebo na telefonním čísle +420 221 015 836. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

 

112 - č. 10 (2018) 
BauPortal - č. 6 (2018) 
Bezpečnost a hygiena práce - č. 10 (2018) 
Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2018) 
CzechIndustry - č. 3 (2018) 
Die BG - č. 10 (2018) 
Die BG - č. 9 (2018) 
Hygiene et Sécurité du Travail - č. 215 (2018) 
Chemagazín - č. 5 (2018) 
KANbrief - č. 3 (2018) 
Références en Santé au Travail - č. 155 (2018) 
Sicher ist Sicher - č. 10 (2018) 
Sicher ist Sicher - č. 9 (2018) 
Sondy revue - č. 10 (2018) 
Travail et Sécurité - č. 798 (2018) 
 

112 - č. 10 (2018)

HARTMANN, DAVID: Konference o požární ochraně
anotace: Ve dnech 4. až 6. září 2018 v ostravské metropoli proběhla mezinárodní konference Požární ochrana 2018. Nejzajímavějšími tématy byly budoucnost požární ochrany v České republice, dopady orkánu Herwart, praktické poznatky ze zásahu při záchraně osob v Thajsku nebo koncepce požární prevence v letech 2018 až 2021.
klíčová slova: ochrana požární - bezpečnost požární - konference

DVOŘÁK, OTTO: Toxicita zplodin hoření při požárech a jejich hašení
anotace: Článek informuje o nebezpečí požárů z hlediska toxicity zplodin hoření. Za tím účelem uvádí vybraná data o požárech podle statistických údajů ČR a EU, seznamuje s existujícími mezinárodními a evropskými normami ISO, IEC a EN ke zkoušení a hodnocení toxicity zplodin hoření materiálových výrobků laboratorními a velkorozměrnými zkušebními testy, seznamuje s legislativou EU k požární bezpečnosti staveb a v závěru konstatuje nezbytnost pokračování ve výzkumu a vývoji dotčené problematiky.
klíčová slova: požáry - zplodiny - toxicita - hašení požárů - normy - testy - legislativa - statistiky - bezpečnost požární

PETR, JAN: Identifikace a evidence podlimitních zdrojů rizika v Libereckém kraji
anotace: Do roku 2017 nebylo vůbec jasné, jak přistupovat k nebezpečným objektům, které nejsou zařazeny do kategorie A ani B podle zákona o prevenci závažných havárií (PZH). Snahou o sjednocení přístupu k evidenci podlimitních zdrojů rizika bylo vydání Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 35/2017 (pokyn). Článek informuje o tom, jak se v Libereckém kraji vypořádali s některými nejasnostmi při jeho praktické aplikaci.
klíčová slova: havárie závažné - prevence havárií - limity - zdroje rizik - legislativa - kraje - Česká republika

 

BauPortal - č. 6 (2018)

HAUFF, CHRISTOPH - HÄRMS, INGO: Sicherung von Arbeiten neben Gleisen / Zajištění prací vedle kolejí
anotace: Autoři v článku probírají právní základy práce související s děním v blízkosti kolejí a odvozují z nich další postup v oblasti úrazového pojištění ve vztahu k železnici. Popisují i faktory, které je třeba vzít v úvahu při přípravě posouzení nebezpečnosti této práce. Uvádějí konkrétní kroky pro posouzení rizik.
klíčová slova: koleje - železnice - bezpečnost práce - posuzování rizik - legislativa - pojištění úrazové

MÜNCH, VOLKER: Wesentliche Massnahmen für sicheres Arbeiten in Baugruben und Gräben / Základní opatření pro bezpečnou práci v dolech a výkopech
anotace: Od roku 2012 vyšetřuje BG BAU 162 těžkých havárií, z nichž 16 skončilo smrtí. To ukazuje na skutečnost, že základní bezpečnostní opatření v této oblasti nejsou široce známa a nejsou vždy dodržována. Autor vyjmenovává možná nebezpečí při práci v dolech a výkopech a základní opatření v oblasti BOZP, které je nutno dodržovat, aby práce v této oblasti byla bezpečná.
klíčová slova: doly - výkopy - BOZP - opatření bezpečnostní

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 10 (2018)

VALA, JIŘÍ: Řízení expozice oxidu křemičitému ve stavebnictví
anotace: Křemen je přírodní minerál přítomný v mnoha přírodních nebo vyrobených stavebních materiálech. Křemen rozmělněný na jemný prach je znám jako respirabilní krystalický oxid křemičitý, který vzniká při běžné činnosti, jako je řezání, vrtání a broušení například silničních nebo chodníkových obrubníků, dlažby, pískovce, žuly, cihly a betonu. Expozice respirabilnímu prachu krystalického oxidu křemičitého jsou hlavní příčinou onemocnění plic, a to konkrétně silikózy a rakoviny plic spojené s prací. Odvětví stavebnictví reprezentuje téměř 70 % všech zaměstnanců vystavených působení respirabilního prachu krystalického oxidu křemičitého.
klíčová slova: oxid křemičitý - křemen - prach křemenný - expozice pracovníků - rizika zdravotní - staveniště - stavebnictví - prevence - faktory rizikové - látky nebezpečné

KYSELOVÁ, LUCIE: Koordinátor BOZP jako odborně způsobilá osoba
anotace: Článek se věnuje problematice koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jeho právnímu zakotvení a vymezení jeho odborné způsobilosti.
klíčová slova: koordinátoři BOZP - osoby odborně způsobilé - prevence rizik - stavebnictví - staveniště - způsobilost odborná - povinnosti

BUKOVJAN, PETR: Pracovní úraz a příčinná souvislost
anotace: Článek popisuje soudní spor, jehož předmětem bylo posouzení příčinné souvislosti jako jednoho z předpokladů odpovědnosti zaměstnavatele za újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem pro případ, že u poškozeného zaměstnance došlo v průběhu léčení ke zhoršení zdravotního stavu a následné smrti.
klíčová slova: úrazy pracovní - příčiny - spory soudní

HLAVSA, PETR - ČERMÁK, JIŘÍ: Karta BOZP pro profesi: Strojník vodárenských zařízení
anotace: Karta BOZP pro uplatňování prevence rizik v praxi vytvořená pro profesi strojník vodárenských zařízení. V kartě se uvádí výčet prováděných pracovních činností, dále kvalifikační požadavky na tyto pracovníky, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené s prací strojních zámečníků, seznam nebezpečí, doporučený rozsah OOPP a pokyny pro bezpečnou práci.
klíčová slova: strojníci - vodárenství - karta BOZP - prevence rizik - bezpečnost práce - kvalifikace - faktory rizikové - OOPP

SENČÍK, JOSEF - ČTRNÁCTÝ, LIBOR - NECHVÁTAL, MAREK: Bezpečnost práce při realizaci výkopových prací
anotace: Práce spojené s výkopy patří mezi jedny z nejrizikovější činností, které se ve stavebnictví provádějí. Jen za rok 2017 je v odvětví stavebnictví evidováno 22 smrtelných pracovních úrazů. Z tohoto důvodu je této činnosti věnována bližší pozornost a to jak na úrovni zákonných a podzákonných a dalších norem, tak na úrovni interních předpisů některých větších stavebních firem. V zahraničí je situace obdobná, i když zde se mnohdy setkáváme s podrobněji zpracovanými dokumenty. Jedním z kvalitních dokumentů je též „Excavation work, Code of Practice“, který zpracovala a vydala agentura Safe Work Australia, což je Australská státní agentura zaměřená na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Jedná se o řízený dokument, jehož poslední změna je datována k březnu 2015. Uvedený text je stručným představením tohoto dokumentu.
klíčová slova: výkopy - stavebnictví - předpisy - zahraničí - Austrálie

KRÁL, MIROSLAV: Poznatky z teorie informace aplikované v uživatelské praxi
anotace: Teorie informace a kybernetika má své rozsáhlé použití, které lze aplikovat v nejrozmanitějších oborech lidské činnosti, aniž si to sám člověk plně uvědomuje. Využití teorie informace má široké uplatnění při posuzování a hodnocení informační výkonnosti člověka, zejména v senzorické způsobilosti, při přenosu množství, kvality a zpracování informací, ale také uplatnění při výpočtech v řešení úkolů informačního charakteru.
klíčová slova: teorie informace - kybernetika - ergonomie - využití - výkonnost

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2018)

VALA, JIŘÍ: Chemická bezpečnost na pracovišti
anotace: Nebezpečné látky se nacházejí v zemědělství, zdravotnictví, stavebnictví a dalších odvětvích průmyslu. Mezi povolání vzbuzující stále větší obavy a při nichž zaměstnanci čelí vysokému riziku, že přijdou do kontaktu s nebezpečnými látkami, patří zpracování odpadů a stavebnictví.
klíčová slova: bezpečnost chemická - látky chemické - pracoviště - legislativa - požadavky bezpečnostní - hodnocení rizik

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Bezpečnostní předpis nerespektuje zásady bezpečnosti práce
anotace: Autor ve své předcházející praxi zažil řadu případů, kdy bylo nutno konstatovat, že některý ze skupiny právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - bezpečnostní předpis, (resp. některé jeho ustanovení), který byl zformulován (bylo zformulováno), v souladu se všemi poznatky známými v době jeho zpracovávání, se časem dostal do rozporu s obdobným, ale novějším bezpečnostním předpisem, který byl vytvořen podle nejnovějších poznatků vědy a techniky doby jeho zpracovávání, jakož i s tehdejší provozní praxí. Tento článek je zaměřen na současný bezpečnostní předpis – nařízení vlády č. 591/2006 Sb., , které v rámci provedené novelizace předpisu předcházejícího, bylo v určité části zpracováno nejen odlišně oproti původnímu znění, ale dokonce v rozporu se současnými souvisejícími bezpečnostními předpisy.
klíčová slova: předpisy bezpečnostní - novelizace - problémy - praxe

ŽÁKOVÁ, DANA: Karta BOZP pro profesi: Traťový dělník
anotace: Karta BOZP uvádí výčet pracovních činností, spadajících do obvyklé pracovní náplně traťového dělníka. V kartě se dále uvádějí kvalifikační požadavky na tyto pracovníky, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené s prací strojních zámečníků, seznam nebezpečí, doporučený rozsah OOPP a pokyny pro bezpečnou práci.
klíčová slova: železnice - dělníci - bezpečnost práce - faktory rizikové - kvalifikace - nebezpečí - OOPP

KRÁL, MIROSLAV: Problematika monotonie v pracovním procesu
anotace: V článku jsou popisovány příznaky, které monotónní práce mohou vyvolat, příklady různých typů jednotvárných prací, okolnosti a faktory pracovních podmínek, jež pocity monotonie zhoršuje, prostředky a opatření ke snížení monotonie a způsoby jejího hodnocení, včetně uplatnění legislativních a normativních ustanovení.
klíčová slova: monotonie - práce monotónní - charakteristiky - činnosti pracovní - hodnocení

VALTA, MIROSLAV: Pravidelné prohlídky osobních ochranných prostředků pro ochranu proti pádu z výšky z pohledu soudních znalců
anotace: Soudní znalci jsou pravidelně přizváváni zaměstnavateli, působícími v průřezu všemi obory z celé republiky, k zaštítění nezávislých prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které musí zaměstnavatel podle zákoníku práce organizovat na všech svých pracovištích a zařízeních nejméně jednou v roce v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky pomáháme zaměstnavatelům, v rámci našich možností, také odstraňovat. Článek popisuje konkrétní případ, provedení znaleckého pžřezkumu problému a seznamuje s výsledky znaleckého zkoumání.
klíčová slova: znalci soudní - posudky znalecké - OOP - ochrana proti pádům z výšky - prohlídky - praxe

SENČÍK, JOSEF - NECHVÁTAL, MAREK: Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
anotace: Za poslední tři dekády došlo k dynamickému rozvoji ve světě práce, což vedlo k rozsáhlým změnám pracovního trhu u nás i ve světě. Jak se rozvojové země industrializují, moderní západní národy se deindustrializovaly. Globalizace spolu s deindustrializací vede k rychlému nárůstu specializací pracovních činností především v odvětví služeb a k prudkému poklesu primárních výrobních procesů ve vyspělých ekonomikách. Ještě novějším a důležitějším atributem pro strategické cíle v BOZP je dramatický posun od stabilních, pevných a trvalých pracovních režimů k mnohem komplikovanějším, často „flexibilním“ a neurčitě definovaným pracovním formám, včetně mnohonásobných pracovních úvazků. V případě zaměstnanců, kteří pracují pro více zaměstnavatelů, hrozí problémy duševní, popřípadě fyzické, které jsou spojeny s možnou zvýšenou úrazovostí a to v důsledku tělesné i duševní únavy. Těmto závažným problémům je třeba se věnovat. Pracovní vyčerpání, stres, únava či zvýšená úrazovost zaměstnanců má však dopad i na samotné zaměstnavatele a to snížením produktivity práce a zvýšenými náklady na výchovu a zaškolování nových pracovních sil.
klíčová slova: úvazky pracovní - poměr pracovní - zaměstnavatelé - zaměstnanci - formy práce - rizika pracovní

 

CzechIndustry - č. 3 (2018)

JENTNER, BRUNO: Jak dostat nástroje k zaměstnancům rychleji
anotace: Nástroje z automatu – to je v některých údržbářských dílnách již běžnou praxí. Zaměstnanci tak mají možnost kdykoli si vyzvednout potřebné nástroje a osobní ochranné prostředky; díky automatickému doobjednávání se lze také vyhnout nedostatečnému zásobování.
klíčová slova: prostředky ochranné - prostředky pracovní - OOP - automatizace - distribuce - zaměstnanci

TESAŘ, FERDINAND: Aplikovaný výzkum v oblasti lidského činitele v letectví
anotace: Specializované pracoviště odštěpného závodu Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany v Praze – Kbelích řeší aplikovaný výzkum a vývoj dopadů zvýšené informační zátěže do chování člověka v systému člověk- stroj (člověk-letadlo). Jedná se o analýzy a vyhodnocování míry aktivace organismu operátora (pilota) ve specifických zátěžích, která koreluje s odolností lidského činitele vůči této zátěži a aplikování těchto poznatků na proces rozhodování subjektů při ovládání složitých mechatronických systémů.
klíčová slova: činitel lidský - faktor lidský - spolehlivost - výzkumy aplikované - letectví - systém člověk-stroj

 

Die BG - č. 10 (2018)

HENSIEK, JOERG - KOLBITSCH, MICHAEL: Die "neue" FaSi / "Nový FaSi": rozpor mezi očekáváním a realitou?
anotace: Úloha odborníka na bezpečnost práce a ochranu zdraví se dramaticky změnila. Od roku 2003 existuje nový model školení (FaSi) pro pracovníky BOZP, který vznikl ve Spolkovém institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin). Cílem tohoto vzdělávacího modulu bylo reagovat na nové výzvy na pracovištích, znovu interpretovat a rozšiřovat úkoly a kompetence v oblasti BOZP, což je z hlediska odborníků nezbytné. Autoři se zamýšlejí nad tím, jaký je stav věcí o 15 let později a zda tento modul je dostačující z hlediska budoucích kompetencí v novém světě práce.
klíčová slova: BOZP - odborníci BOZP - kompetence - vzdělávání - modely - práce 4.0

SCHNEIDER, GERALD: Psychische Belastungen / Duševní stres: salutogenní sociální stresový model (model SSB)
anotace: Modelové simulace hrají důležitou roli v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, stejně jako v jiných vědách a aplikačních disciplínách. Může se stát, že se současně používá několik modelových konceptů, což není vždy ku prospěchu. Autor podrobně popisuje a srovnává tři klíčové teoretické modely, které se používají v oblasti BOZP k identifikaci a získávání znalostí a procesů v oblasti účinků na zdraví. Sjednocením těchto tří modelů může dle autora vzniknout syntézní model, který bude sloužit jako společný prostor a platforma pro diskuzi mezi různými obory.
klíčová slova: stres psychický - zdraví duševní - simulace - modely - platformy - diskuse

 

Die BG - č. 9 (2018)

HENSIEK, JOERG: Funktionale Sicherheit bei Maschinen / Funkční bezpečnost strojů: změna paradigmatu v technologii - ale i v právní praxi?
anotace: Rychlý technologický vývoj již změnil způsob, jakým lidé pracují se stroji. Tím se mění i koncepce pro konstruktéry, výrobce a operátory strojů a systémů v oblasti bezpečnosti práce. Funkční bezpečnost strojů musí být digitalizována stejně jako používání elektronických řídicích systémů a autonomních provozních robotů. Z technického hlediska se jedná o obrovskou změnu. Funkční bezpečnost se týká zajištění správného fungování řídicího a monitorovacího zařízení stroje nebo zařízení odpovědného za bezpečnost práce tím, že se zabrání neočekávaným událostem a souvisejícím nehodám. Autor se zamýšlí, zda se razantně změní i právní situace v této oblasti. Rozebírá některé normy (ISO EN 62061:2016-05, ISO 13849-1:2016-06, ISO/TS 15066) a konstatuje, že tato oblast se vší pravděpodobností není ještě zcela reformována v souladu se změnou paradigmatu v nových technologiích.
klíčová slova: bezpečnost funkční - stroje a zařízení - systémy řídicí - digitalizace - monitorování - legislativa - normy - technologie nové

VENE, GENA: ISO 45001 sorgt für eine bessere Vernetzung im Arbeitsschutz / ISO 45001 zajišťuje lepší práci v oblasti bezpečnosti práce
anotace: V letošním roce byla zavedena do praxe mezinárodně uznávaná norma ISO 45001, která se týká především prevence. ISO 450001 upravuje požadavky na systémy řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví, které kladou důraz na bezpečnější a zdravější pracoviště po celém světě. Považuje prevenci za klíčový nástroj nejen v oblasti nehod a úrazů, nemocí z povolání, ale také v oblasti dlouhodobých zdravotních dopadů, které představují 98 % pracovních úmrtí v EU. Autor v článku podrobně rozebírá tuto normu.
klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - systémy řízení - management bezpečnosti práce - řízení bezpečnosti práce - normy

GROTE, SVEN: Was ist gesunde Führung? / Co je zdravé vedení?
anotace: Autor se v článku zamýšlí nad otázkou, jak mohou manažeři a vedoucí pracovníci zajistit v procesu digitální transformace, navzdory tlaku změn a dynamických procesů to, aby týmy a jednotliví pracovníci zůstávali zdraví, kvalifikovaní a motivovaní. Pokud totiž nefunguje ve firmě zdravé vedení, míra inovací a produktivity nedosahuje očekávání, pak dochází k tomu, že se firma propadá na trhu. Jednou z příčin může být soužití tradičních a nových modelů vedení. Autor podrobně rozebírá jednotlivé mýty v této oblasti (kompetence je módní téma, odbornost není důležitá, sociální kompetence je klíčem k úspěchu, manažeři musí být extrovertní, Průmysl 4.0 a digitální transformace je nová éra života německé společnosti, pokud chce člověk pochopit, co znamená digitální transformace, musíte jít do Silicon Valley, digitalizace je především otázkou technologie).
klíčová slova: vedení lidí - manažeři - pracovníci vedoucí - transformace - digitalizace - průmysl 4.0 - mýty

 

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 215 (2018)

GUICHARD, ROMAIN - ROMERO-HARIOT, ANITA - DUBERNET, FRANCOIS: Chantiers de désamiantage sous confinement / Místa odstraňování azbestu v uzavřeném prostoru: vliv větrání na prašnost
anotace: Azbest je karcinogenní látka a při jeho odstraňování se dostává do ovzduší nebezpečný prach, který při vdechování ohrožuje zdraví zaměstnanců. Kromě vhodných OOPP je důležitý také systém odvětrávání, zejména v uzavřených prostorech. INRS posuzuje několik systémů odvětrávání na různých pracovištích.
klíčová slova: azbest - větrání - prostory uzavřené - prašnost

 

Chemagazín - č. 5 (2018)

DZIA, CHRISTINA - QUISOVÁ, DENISA: Dvojité rukavice v aseptických zónách: systém dvou barev: inovující a zaručující bezpečnost
anotace: S ohledem na svůj zásadní význam a dopad třeba i jediné chyby na lidský život je farmaceutický průmysl jedním z nejnáročnějších odvětví, pokud jde o požadavky na bezpečnost a čistotu. Proces výzkumu a vývoje je dlouhý a nákladný, přičemž šance na uvedení nového léku na trh je 1 ku 5 000. Regulační orgány jako jsou Ústav pro kontrolu léčiv nebo FDA mohou vyžadovat uzavření výrobního místa při podezření na sebemenší riziko kontaminace.
klíčová slova: rukavice ochranné - rukavice pracovní - průmysl farmaceutický - kontaminace

 

KANbrief - č. 3 (2018)

VOMBERG, ANJA: Safe railway operations and occupational safety and health / Bezpečné činnosti na železnicích a bezpečnost a ochrana zdraví při práci: komplexní úkol pro standardizaci
anotace: Směrnice EU o strojních zařízeních se nevztahuje na kolejová vozidla a jsou výslovně vyňata z působnosti německého nařízení o pracovištích. Železniční vozidla však představují pracovní zařízení ve smyslu německého nařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Jakou roli hrají normy v železniční legislativě a jak mohou být pracoviště řidičů navržena tak, aby byla bezpečná? Jednalo se o otázky vznesené při diskusi mezi odborníky, které organizuje KAN, o železniční legislativě, standardizaci a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
klíčová slova: činnosti pracovní - železnice - bezpečnost práce - ochrana zdraví - BOZP - normy - standardizace

KÜHN, CHRISTIAN: Ambulances / Ambulance: bezpečnost má přednost
anotace: Evropská norma EN 1789 slouží jako základ pro návrh, výrobu, testování a vybavení sanitních vozidel v Evropě. Jako rámcová norma odkazuje na další standardy, které jsou nutné pro její uplatňování. Organizace, která si přeje vyrábět, licencovat a provozovat sanitku, je povinna dodržovat normu EN 1789 - Lékařské vozy a jejich vybavení - Silniční ambulance, která je v současné době revidována a upravována.
klíčová slova: vozidla záchranná - ambulance - požadavky - normy - vybavení - bezpečnost

Caution: wet paint! / Pozor: čerstvě natřeno: ergonomické přednáškové moduly KAN Praxis
anotace: V roce 2018 bylo byly moduly přednáškové modeuly KAN Praxis pro ergonomii byly nově ilustrovány. Nové ilustrace pochází od karikaturisty Michaela Hütera. První verze ergonomických přednáškových modulů se objevila v roce 2008 jako výsledek studie KAN. Od té doby byly moduly průběžně rozšířovány a revidovány.
klíčová slova: ergonomie - výuka - moduly - přednášky - vzdělávání

 

Références en Santé au Travail - č. 155 (2018)

SHETTLE, J. - BORDIEU, A.: Évolutions de la réglementation relative a la prévention risques liés a l´exposition aux raonnements ionisants / Změny předpisů týkajících se prevence rizik spojených s expozicí ionizujícímu záření
anotace: Přehled některých ustanovení směrnice Euratom č. 2013/59, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření, a popis jejich adaptace do národních francouzských předpisů, např. do zákoníku práce.
klíčová slova: záření ionizující - směrnice evropské - předpisy

 

Sicher ist Sicher - č. 10 (2018)

HÜNEFELD, LENA: Solo-Selbstständige - selbstständige Gestalter/innen der eigenen Arbeits- und Gesundheitssituation?! / Samostatně výdělečně činní - nezávislí "návrháři (tvůrci)" vlastní pracovní a zdravotní situace?!
anotace: Pracovní a zdravotní situace samostatně výdělečně činných osob je určena komplexním souborem specifických charakteristik, které jsou úzce spjaty se samostatnou výdělečnou činností na jedné straně a obecnými charakteristikami vykonávané práce na straně druhé (např. přeprava břemen, práce venku apod.). Samostatně výdělečně činní jsou pouze částečně tvůrci své pracovní situace. V rámci kvalitativních rozhovorů byli proto dotazováni na možné přístupy nebo opatření ke zlepšení jejich bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Autoři pojmenovávají opatření, která se vztahují k vlastním individuálním vlastnostem a chování a které by měly posílit zdravotní gramotnost (školení, vzdělávání v oblasti BOZP) a dále opatření ke zlepšení rámcových podmínek (možnost léčení bez finančních ztrát; časově flexibilní nabídky kurzů; lepší možnosti výživy apod.).
klíčová slova: osoby samostatně výdělečně činné - OSVČ - bezpečnost práce - ochrana zdraví - opatření - dotazníky

 

Sicher ist Sicher - č. 9 (2018)

KASPER, BJÖRN - VOSS, STEFAN: Neue Anforderungen an die Sicherheitsnachweisführung von Maschinen und Anlagen im Kontext von Industrie 4.0 / Nové požadavky na kontrolu bezpečnosti strojů a zařízení v kontextu Průmyslu 4.0
anotace: Autoři se v článku věnují problematice samoorganizujících se výrobních systémů Průmyslu 4.0, bezpečnostních aspektů strojů a zařízení, bezpečnostních technologií Průmyslu 4.0, nových požadavků na bezpečnostní analýzu a metod hodnocení a aplikačních scénářů Průmyslu 4.0 včetně hodnocení jejich bezpečnostních aspektů. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je třeba zvážit zejména bezpečnostní aspekty s účinky na bezpečnost provozu.
klíčová slova: výroba - průmysl 4.0 - aspekty bezpečnostní - analýzy rizik - automatizace - digitalizace - stroje a zařízení

JAHN, MARIE-LUISE - SCHMIDT, GUIDO: Gefährdungsbeurteilung psychischer Arbeitsbelastungen / Hodnocení rizik duševní pracovní zátěže: na vzorku 86 firem
anotace: Podle německého zákona o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci jsou problémy duševního zdraví předmětem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Od roku 2013 je v § 5 odst. 3 tohoto zákona výslovně uveden pojem "duševní stres při práci". Autoři zkoumají na vzorku 86 firem, jak se po pěti letech od jeho zavedení provádí hodnocení rizik duševního stresu na úrovni podniků. Výsledky náhodného výběrového souboru potvrzují, že zejména malé a střední podniky se stále potýkají s problémy jeho hodnocení.
klíčová slova: zdraví duševní - stres psychický - hodnocení rizik - podniky - praxe - Německo

 

Sondy revue - č. 10 (2018)

KOLEV, PETR: Vražda jako pracovní úraz
anotace: Každý rok se přihodí jeden až dva případy tragických pracovních úrazů, u nichž byly oběti zavražděny v práci.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné

BIČÁKOVÁ, OLGA: Hromadné propouštění zaměstnanců
anotace: Článek se věnuje hromadnému propouštění zaměstnanců a jak je tato situace ošetřena zákonem.
klíčová slova: výpovědi - propouštění - zaměstnanci - legislativa

DANDOVÁ, EVA: Změny v náhradách za ztrátu na výdělku v důsledu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
anotace: Dne 16. srpna 2018 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna další novela zákoníku práce. Jde o zákon č. 181/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato novela nabyla účinnosti dne 1. října 2018. I když se jedná o malou novelu (mění pouze jedno ustanovení zákoníku práce), jde o novelu významnou, zejména pro zaměstnance poškozené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, kteří pobírají náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle paragrafu 271b zákoníku práce neboli rentu.
klíčová slova: úrazy pracovní - nemoci z povolání - ztráta na výdělku - zaměstnanci - novelizace - zákoník práce

VONDERKA, FRANTIŠEK: Studie potvrzuje rostoucí tlak na německé učně
anotace: Rostoucí tlak na flexibilitu, požadavky na stálou dosažitelnost a nedostatek času - tyto stresové faktory zasáhly podle německé odborové centrály DGB i německé učně. Vyplývá to ze Vzdělávacího reportu 2018, který vypracovalo oddělení pro mládež této odborové ústředny.
klíčová slova: učni - stres pracovní - faktory rizikové - flexibilita - Německo - odbory

 

Travail et Sécurité - č. 798 (2018)

BRASSEUR, GRÉGORY: Intégrer la prévention dés l'école représente un enjeu / Začlenění prevence do škol je silnou výzvou
anotace: Ve věku 18-24 let dochází u zaměstnanců k téměř dvojnásobnému počtu pracovních úrazů než u ostatních zaměstnanců. Pokud však absolvují odbornou přípravu k BOZP již na škole, počet úrazů se u této skupiny sníží na polovinu. Ve Francii spolupracují vzdělávací instituce a orgány BOZP na vzdělávání ke zdraví a bezpečnosti na odborných středních školách, učilištích i vysokých školách. Článek přináší přehled různých školicích programů.
klíčová slova: studenti - pracovníci mladí - BOZP - vzdělávání - školení bezpečnosti práce - programy vzdělávací - prevence úrazů

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail