Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2017/12

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

112 - č. 12 (2017)
Bezpečná práca - č. 6 (2017)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2017)
Die BG - č. 12 (2017)
Hygiene et Sécurité du Travail - č. 248 (2017)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 12 (2017)
Sicher ist Sicher - č. 12 (2017)
Sondy revue - č. 12 (2017)
Travail et Sécurité - č. 788 (2017)
Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 2 (2017)
Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 3 (2017)
Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 4 (2017)

 

112 - č. 12 (2017)

HASALOVÁ, LUCIE: CFD modelování v požární vědě a inženýrství
anotace: K moderním nástrojům minimalizace rizika vzniku požárů a jeho případným následkům je v současnosti možné využít matematické modelování počítačové dynamiky tekutin (CFD - Computational Fluid Dynamics). Jde o komplexní univerzální nástroj, sloužící k analýze problémů zahrnujících tok tekutin a může být úspěšně aplikován na široké spektrum úloh. Autorka přibližuje nástroj CDF a jeho aplikační možnosti, aby bylo možné jej správně využít v praxi. Věnuje se v té souvislosti také využití v oblasti požární bezpečnosti staveb.
klíčová slova: prevence požární - nástroje preventivní - modelování matematické - analýzy - tekutiny - využití - bezpečnost požární - bezpečnost staveb - inženýrství požární - věda požární

VESELÁ, JANA: Institut ochrany obyvatelstva vzdělává prostřednictvím nových médií
anotace: Institut ochrany obyvatelstva realizuje preventivně výchovnou činnost ve školách v rámci tématu ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí a rovněž cestou informálního vzdělávání všeho obyvatelstva, k němuž využívá moderní média a informační a komunikační technologie. Informace o způsobech sebeochrany a chování při mimořádných událostech se tak plánovitě a systematicky dostávají ke všem věkovým kategoriím občanů. Institut za tím účelem využívá mediálně ztvárněná sdělení, která šíří v prostředcích městské hromadné dopravy, ve školách, prostřednictvím regionálního televizního vysílání a dalšími komunikačními cestami.
klíčová slova: ochrana obyvatelstva - rizika - události mimořádné - vzdělávání počáteční - vzdělávání formální - vzdělávání informální - školy - výuka - občané - nástroje mediální - prostředky sdělovací - technologie komunikační - nástroje vzdělávací - metody vzdělávací

Bezpečná práca - č. 6 (2017)

ONDREJKOVÁ, ĹUDMILA: Povinnosti zamestnávateľov súvisiace s ochranou zdravia zamestnancov pri práci a pracovnou zdravotnou službou
anotace: Komentovaný přehled změn vyplývajících ze slovenských právních předpisů, které se týkají zajištění ochrany zdraví zaměstnanců zaměstnavatelem. Klíčovým předpisem je z tohoto pohledu zákon č. 355/2007 Z. z., o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví a o změně a doplnění některých zákonů, a novela tohoto předpisu v podobě zákona č. 289/2017 Z.z.
klíčová slova: předpisy právní - zákony - novely - změny - ochrana zdraví - zdraví veřejné - služby zdravotnické - služby pracovnělékařské - zaměstnavatelé - povinnosti - Slovensko

BRUNOVSKÝ, DUŠAN: Nebezpečné konanie s následkami na celý život
anotace: Popis závažného pracovního úrazu, který se stal devatenáctiletému zaměstnanci při práci s traktorovým rozmetadlem u samostatně výdělečně činného zemědělce. Zkoumání příčin vzniku pracovního úrazu odhalilo pochybení na straně pracovníka.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy těžké - zemědělství - rozmetadla - porušení předpisů - chování nebezpečné - Slovensko

MRAČKOVÁ, EVA: Bezpečnosť práce v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
anotace: Příspěvek popisuje aspekty výrobního procesu a vědních oborů o organizaci, prostředcích a metodách práce lidí. V návaznosti na právní předpisy a normativní dokumenty charakterizuje technologické procesy, objasňuje principy bezpečnosti technického zařízení, zmiňuje základní požadavky na zajištění bezpečnosti. To vše s ohledem na pracovní prostředí a zejm. prostředí, kde se zpracovávají hořlavé látky, a hrozí riziko výbuchu.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - prostředí pracovní - nebezpečí výbuchu - předpisy právní - směrnice evropské - bezpečnost technická - bezpečnost průmyslová - klasifikace - kategorie - ochrana před výbuchy - systémy ochranné

NĚMEC, MICHAL: Pozitívna motivácia pre zamestnávateľov na prevenciu pracovných úrazov a chorôb z povolania
anotace: Na pozadí historie vývoje myšlenky (a praxe) úrazového pojištění a obecně formulované otázky odškodňování následků pracovních úrazů a zdravotních postižení z práce se autor zabývá rozličnými systémy a stimuly, s jejichž pomocí by bylo možné pozitivně ovlivňovat zaměstnavatele stran investic do ochrany zdraví zaměstnanců. Z připojené tabulky lze vyvodit závěr, jaká je na počátku 21. století situace v oblasti sociálních systémů a stimulačních modelů v zemích EU.
klíčová slova: prevence úrazů - prevence nemocí - pojištění úrazové - zaměstnavatelé - motivace zaměstnavatelů - systémy pojistné - systémy sociální - systémy ekonomické - stimuly finanční - stimuly nefinanční - modely stimulační - Evropská unie - země evropské - století 21.

DONIČ, JÁN: Singapur 2017
anotace: Hlavními tématy této významné události společně uspořádané Mezinárodní organizací práce (MOP/ILO), Mezinárodní asociací sociálního zabezpečení (International Social Security Association, ISSA) a ministerstvem práce v Singapuru, byly tzv. Vize nula a hlavní strategie pro systémový přístup BOZP. Článek vedle hlavních témat seznamuje s cíli kongresu a přibližuje kongresový program. Kongres se uskutečnil ve dnech 3. až 6. září 2017.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - kongresy mezinárodní - vize strategické - přístupy - Singapur - 2017

PAVLÍK, JAROSLAV: Spoločné znaky závažných pracovných úrazov na strojných zariadeniach
anotace: Inspektor z Inspektorátu práce Trenčín na čtyřech příkladech z praxe dokladuje společné znaky, které ovlivnily skutečnost, že došlo k závažnému pracovnímu úrazu zaměstnance. Patří k nim např. podíl zodpovědnosti za vznik pracovního úrazu na straně zaměstnanců, krátká praxe poškozených a opomenutí zaměstnavatele ve věci dodržování povinností souvisejících se zajištěním bezpečného stavu a bezpečného fungování stroje nebo zařízení.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy těžké - stroje a zařízení - zařízení strojní - bezpečnost technická - jednání chybné

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Aktuálne otázky bezpečnosti práce
anotace: Informace o organizaci a obsahu 30. ročníku mezinárodní vědecké konference "Aktuálne otázky bezpečnosti práce", která se konala 6. až 8. listopadu 2017 v Štrbském Plese.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - průmysl 4.0 - rizika nová - otázky - trendy - diskuse - konference mezinárodní - Slovensko - 2017

HOGYOVÁ, VALÉRIA: Znížiť hlučnosť sa oplatí
anotace: Tématem příspěvku je zákonná povinnost zaměstnavatelů působících na Slovensku chránit zaměstnance před škodlivými faktory pracovního prostředí, t. j. vč. hluku. Příspěvek vychází z poznatků kontrol provedených Inspektorátem práce Košice. Hodnotí běžnou praxi a rekapituluje možnosti odstranění nebo snižování hluku v pracovním prostředí cestou různých opatření.
klíčová slova: rizika fyzikální - faktory fyzikální - hluk - snižování hluku - snižování rizik - eliminace rizik - opatření ochranná

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Celoslovenský aktualizačný seminár BOZP a OPP 
anotace: Informace z 29. celoslovenského semináře pro odborníky v oblasti bezpečnosti práce, ergonomie, ochrany zdraví a ochrany před požáry, který se uskutečnil v Bratislavě ve dnech 11. až 13. října 2017.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - ergonomie - ochrana požární - odborníci BOZP - vzdělávání profesní - diskuse - semináře bezpečnosti práce - Slovensko - 2017

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Slovenská komora BOZP a OPP
anotace: Koncem září 2017 byla do rejstříku profesních organizací Ministerstva vnitra SR zapsaná "Slovenská Komora BOZP a OPP". Redakce časopisu Bezpečná práca přináší rozhovor se zakladatelem této nově vzniklé instituce, která sdružuje odborníky na BOZP a na ochranu před požáry (OPP).
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - ochrana požární - odborníci BOZP - sdružení profesní - Slovensko - 2017 - rozhovory

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Filmová cena Zdravé pracoviská 2017
anotace: Informace o zaměření a výsledcích filmové soutěže Evropské agentury pro BOZP (Filmová cena Zdravé pracoviště 2017), která byla uspřádána v rámci stejnojmenné kampaně na podporu bezpečnosti na evropských pracovištích.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - soutěže - filmy - EU-OSHA - kampaně evropské - ocenění - 2017

MARIŠ, LADISLAV: Kamerové systémy ako nástroj na zvýšenie bezpečnosti v podniku
anotace: Zavedení kamerového systému může být pro zaměstnavatele prostředkem kontroly činnosti zaměstnanců a zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Autor seznamuje s výhodami a nevýhodami kamerových systémů coby nástroje na zvýšení bezpečnosti v podniku, navrhuje také možná řešení. Problematika je založena na slovenském právu, z něhož pak vychází praxe našich sousedů.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - úroveň BOZP - kamery - systémy kamerové - pracoviště - zaměstnanci

VYSKOČIL, IVAN - MACHÁČ, DRAHOSLAV: Únava pracovníkov v pracovnom procese
anotace: Příspěvek se zabývá únavou jako výsledkem zátěže pracovníků v pracovním procesu a jejími příčinami. Jmenuje práce, které nejvíce přispívají vzniku únavy, předkládá objektivní způsoby stanovení únavy a shrnuje možnosti prevence a ochrany pracovníků před únavou.
klíčová slova: únava - zátěž pracovní - režim pracovní - práce namáhavé - námaha nadměrná - ochrana před únavou

Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2017)

VALA, JIŘÍ: Nové nařízení vlády v oblasti bezpečnostních značek
anotace: Dne 28. listopadu 2017 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, které zrušilo a plně nahradilo nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Vedle kapitol zabývajících se legislativou EU a právní úpravou ČR v oblasti bezpečnostního značení se autor věnuje zejména změnám nového nařízení vlády vzhledem k předchozí právní úpravě.
klíčová slova: značky bezpečnostní - značení bezpečnostní - signály - předpisy právní - nařízení vlády - směrnice evropské - předpisy evropské - změny - 2017

KRÁL, MIROSLAV: K problematice vlivu mikroklimatických podmínek na člověka v pracovním procesu - 1. a 2. část
anotace: Předmětem této odborné stati je problematika mikroklimatických podmínek vnitřního (pracovního prostředí), a speciálně rizika zátěže člověka teplem nebo chladem. V úvodních dvou částech se autor věnuje posuzování reakcí člověka v mikroklimatických podmínkách a metodice zjišťování a hodnocení mikroklimatických podmínek zátěže teplem (chladem). Připravovaná třetí část, která bude otištěna v některém z dalších čísel časopisu Bezpečnost a hygiena práce, se zaměří na ergonomické normy aplikované při hodnocení tepleného prostředí/tepelné zátěže.
klíčová slova: podmínky mikroklimatické - podmínky tepelně-vlhkostní - prostředí vnitřní - člověk - zátěž tepelná - zátěž chladová - vlivy fyzikální - vlivy vnější - metody měření - metody hodnotící

Karta BOZP pro profesi: Operátor zákaznické linky
anotace: Typickým prostředím pro činnosti vykonávané operátory zákaznické linky je prostředí uvnitř administrativních objektů, vč. pracovišť typu open space. Nezřídka jde v call centrech o noční práci. Karta BOZP uvádí stručný výčet prováděných pracovních činností, kvalifikační požadavky pro tuto pracovní pozici, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené s prací těchto pracovníků. Pokyny pro zajištění bezpečnosti práce jsou v kartě diferencovány z pohledu obecných zásad práce v call centru, používání kancelářské techniky (práce se zobrazovacími jednotkami) a používání kuchyňského vybavení pro přípravu nápojů a občerstvení.
klíčová slova: bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje preventivní - karta BOZP - operátoři - telekomunikace - call-centra - služby zákaznické

HORÁČKOVÁ, ALENA: Soutěž PROFESIONÁL BOZP - 4. ročník má svého vítěze
anotace: Zpráva z vyhodnocení 4. ročníku soutěže osob odborně způsobilých v prevenci rizik (r. 2016-2017), vedle jiného, seznamuje s aktivitami, jež byly předmětem vítězného projektu. Zprávu doplňuje informace o vyhlášení 2. ročníku soutěže pro koordinátory BOZP pro činnosti na staveništi, která bude probíhat v období od 21. 10. 2017 do 23. 10. 2018.
klíčová slova: soutěže - odborníci BOZP - profesionálové bezpečnosti práce - osoby odborně způsobilé - koordinátoři BOZP - 2017 - projekty - výsledky - ocenění

DOSTÁL, FILIP: Právo požární ochrany IX.
anotace: Druhá část textu věnovaného povinnostem právnických a podnikajících osob provozujících činnosti se zvýšeným (a vysokým) požárním nebezpečím se věnuje povinnostem podle § 6 odst. 1 písm. c) až e) zákona o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Navazuje na předchozí část publikovanou v č. 10/2017 časopisu Bezpečnost a hygiena práce.
klíčová slova: požární ochrana - zákony - osoby právnické - osoby fyzické - nebezpečí požární - nebezpečí zvýšené - povinnosti - dokumentace požární - školení - hlídky - organizace a řízení - bezpečnost požární

MLEZIVOVÁ, IVETA - SVOBODOVÁ, LENKA: Rizikovost ekonomických činností v ČR 
anotace: Příspěvek rámcově seznamuje s problematikou rizikovosti a s hlavními výstupy stejnojmenného projektu (TB03MPSV010). Zaměřuje se zejména na informace týkající se certifikované metodiky rizikovosti ekonomických činností a souvisejících otázek. Součástí příspěvku je analýza pojmu "riziková práce" z pohledu českého právního řádu.
klíčová slova: činnosti ekonomické - rizikovost - odvětví - úroveň BOZP - projekty BOZP - výzkumy - metodiky - VÚBP - Česká republika

Die BG - č. 12 (2017)

MENSLAGE, JASMIN - DRAACK, LARS: Betriebliches Gesundheitsmanagement / Řízení zdraví při práci: nutnost udržitelného provozu
anotace: Demografické změny v Německu vyvolávají u podniků problémy. Je nedostatek kvalifikovaných pracovníků a stárnoucí pracovní síla vyžaduje jiný přístup od zaměstnavatelů. Autoři uvádějí obecné základy řízení zdraví při práci a podrobně seznamují s novým systémem řízení (BGM) jako nutnosti uplatnění se na mezinárodním trhu. Řízení zdraví při práci se řídí obecnými pravidly návrhu standardních systémů řízení. Většina podniků má systém řízení kvality nebo životního cyklu a je obeznámena s obvyklými postupy. Zavedení systému BGM vyžaduje podobné kroky a zaměřuje se na čtyři klíčové charakteristiky: integrace, participace, holismus a projektový management. Účast zaměstnanců na činnosti BGM je jedním z nejdůležitějších stavebních kamenů. Individuální přizpůsobení požadovaných opatření vede k mnohem lepší efektivitě než nerozlišující plánování strategicky nepříznivých kroků. Závěrem autoři uvádějí, že systém BGM by měl být součástí podnikové kultury a cílů jako společenské odpovědnosti zaměstnanců. Zdraví zaměstnanci představují nejhodnotnější zdroj v každodenním pracovním životě a zajišťují konkurenceschopnost firem a celé společnosti v budoucnu. BGM je však nutností k udržitelnému provozu.
klíčová slova: ochrana zdraví - řízení bezpečnosti práce - systémy řízení bezpečnosti - zaměstnanci - konkurenceschopnost - rozvoj trvale udržitelný - Německo

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 248 (2017)

TROMPETE, NICOLAS - CHEVRET, PATRICK: Maitriser l´acoustique des espaces de bureaux ouverts /Jak zvládnout akustiku v otevřených kancelářských prostorech: nové přístupy
anotace: Rizika spojená s hlukem patří k největším problémům otevřených kancelářských prostor, která způsobují poškození zdraví zaměstnanců. Nové přístupy s využitím zpracování typologie a kategorizace činností, zvážení objektivních a subjektivních indikátorů a hledání nových preventivních prostředků jsou námětem práce odborníků z INRS.
klíčová slova: open space - kanceláře velkoprostorové - hluk - opatření preventivní

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 12 (2017)

VINCHES, LUDWIG - HALLÉ, STÉPHANE: Resistance of Type 5 chemical protective clothing against nanometric airborne particles / Odolnost chemického ochranného oděvu typu 5 proti nanometrickým vzdušným částicím: chování švů a zipu
anotace: Tato práce byla navržena tak, aby vyhodnocovala úroveň penetrace vzdušných nanomateriálům přes kombinézy a konkrétně úroveň penetrace přes švy na různých částech chemického ochranného oděvu a přes zip. Závěry z provedeného měření poskytují doporučení jak výrobcům, tak uživatelům.
klíčová slova: nanočástice - textilie - oděvy ochranné - penetrace - švy - měření

MEADE, ROBERT D.: The physiological strain incurred during electrical utilities work over consecutive work shifts in hot environments / Fyziologická zátěž vzniklá během práce s elektrickými pomůckami při po sobě jdoucích pracovních směnách v horkém prostředí: případová zpráva
anotace: V tomto článku autoři hodnotili fyziologickou zátěž u pracovníků elektrotechnických zařízení během po sobě jdoucích pracovních směn v horkých venkovních podmínkách. Tato kazuistická zpráva ukazuje zvýšenou tepelnou zátěž během těchto pracovních směn, a to navzdory snižování pracovního úsilí pracovníků během běžné práce v teple.
klíčová slova: práce ve vysokých teplotách - teplo - horko - klima - zátěž tepelná - zátěž fyziologická - expozice pracovníků - zařízení elektrotechnická

JAQUES, PETER A. - PORTNOFF, LEE: Evaluation of a passive method for determining particle penetration through protective clothing materials / Hodnocení pasivní metody pro stanovení penetrace částic ochrannými oděvními materiály
anotace: Riziko expozice pracovníků aerosolovým částicím vzrůstá s nárůstem výroby syntetických nanomateriálů. V současné době není k dispozici standardní zkušební metoda pro měření penetrace částic komplety ochranného oděvu. Ty, které jsou k dispozici pro respirátory, opomíjejí nejčastější výzvy pro ochranné oděvy, protože používají aktivní filtraci založenou na vakuu a jsou navrženy tak, aby simulovaly dýchání, a nikoli pozitivní síly větru, které zažívají pracovníci. Byla proto vyvinuta a vyhodnocena pasivní metoda, která měří průnik větrem nesených částic ochranným materiálem.
klíčová slova: aerosoly - nanočástice - oděvy ochranné - penetrace - testování - metody měření

Sicher ist Sicher - č. 12 (2017)

WICKERT, KARL: Algorithmen / Algoritmy: píležitost a výzva pro bezpečnost strojů
anotace: Autor diskutuje téma bezpečnosti strojů a zařízení v různých odvětvích v průmyslu 4.0. Zabývá se možnostmi propojení výrobních zařízení, jejich vzájemnou komunikací a propojením se systémem ERP (Enterprise Resource Planning). Cílem je automatizovat proces od objednávky až po výrobu, tedy "samoorganizující" se výroba.
klíčová slova: stroje a zařízení - bezpečnost - průmysl 4.0 - automatizace - výroba - algoritmy - systémy řídicí - podniky

KHAN, ATTIYA: Psychische Belastungen in der Arbeitswelt / Duševní stres na pracovišti
anotace: Jedná se o příspěvek z Výroční zprávy obchodního inspektorátu Svobodného státu Sasko 2016. Úkol sledování duševního stresu na pracovišti vzešel ze Strategie bezpečnosti a ochrany zdraví z roku 2015 jako společný úkol pro organizace mající na starosti BOZP, pojišťovny apod. za účasti sociálních partnerů. Hlavní zaměření programu bylo na oblasti monitorování a poradenství; pomoc podnikům; informace, motivace a kvalifikace. Autorka se podrobněji zabývá aktivitami v těchto oblastech, které se týkají prevence vzniku a eliminaci duševního stresu na pracovišti.
klíčová slova: stres psychický - zátěž mentální - pracoviště - strategie - zprávy výroční - Německo

Sondy revue - č. 12 (2017)

CERQUEIROVÁ, ANDREA: Podnikat lze prostřednictvím coworkingu
anotace: Ve světě práce se objevuje nový pojem a zároveň fenomén. Je jím coworking. V doslovném překladu se jedná o spolu-práci, resp. o sdílení společného (mnohdy multifunkčního) pracovního prostoru více uživateli/podnikateli z jiných či podobných oborů, kteří zde nezávisle na sobě vykonávají svou obvyklou práci nebo činnosti, nebo malými firmami. Výhody společných dílen (např. menší nájemné nebo sdílení znalostí) jsou vyvažovány nevýhodami, z nichž typickou je u coworkingových center, např. absence soukromí vyplývající z atypicky nebo improvizovaně řešených pracovišť a pracovních míst, a další už známé nebo potenciální nevýhody.
klíčová slova: svět práce - organizace práce - sdílení - spolupráce - kooperace - ekonomika kolaborativní - prostory pracovní - prostředí pracovní - pracoviště - pojmy - formy práce

SMEJKALOVÁ, KATEŘINA: Ženy a muži ve Společnosti 4.0
anotace: V éře Průmyslu 4.0, Práce 4.0 a tedy celkově ve Společnosti 4.0 dochází k zásadním proměnám všech segmentů ekonomiky. Ruku v ruce se proměňuje i práce. Politoložka Kateřina Smejkalová zkoumá, jaká je v těchto nových podmínkách situace žen a mužů z hlediska povolání (zejm. těch, která vymezují jako mužská nebo naopak jako ženská), bourání zažitých stereotypů, časové flexibility (délka a rozvržení pracovní doby, slaďování soukromého a pracovního života), využívání digitálních platforem nebo účasti žen ve veřejném prostoru.
klíčová slova: společnost - práce 4.0 - průmysl 4.0 - změny - muži - ženy - digitalizace - platformy - outsourcing - crowdsourcing - flexibilita

Travail et Sécurité - č. 788 (2017)

De la rénovation á la modernité / Od obnovy po modernitu
anotace: Podpůrní roboti (coboti) napomáhají při odstraňování tělesné zátěže při práci, konkrétně při renovacích - broušení stropů. Dělníci museli pracovat se zdviženýma rukama, ve kterých nesli 6 kg vážící brusku, což bylo velice únavné. Použitý exoskeleton podpírá ruce, ulehčuje práci a snižuje riziko muskuloskeletálních onemocnění.
klíčová slova: roboti - robotizace - zátěž tělesná - onemocnění muskuloskeletální - renovace

De l´intelligence du manipulateur / Inteligentní manipulace
anotace: Článek popisuje využití robotů při řezání laserem. Jakmile se operace provede, operátor načte položky, které musí být odeslány. Tento krok se uskutečňuje pomocí inteligentního ergonomického ramena - robota pro manipulaci. Vyřešily se tím problémy s vykládkou produktů po obrábění a byla odstraněna řada rizik spojených s manipulací.
klíčová slova: roboti - robotizace - obrábění - manipulace - řezání - lasery

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 2 (2017)

ZINK, KLAUS J.: Nachhaltige Arbeitssysteme in (internationalen) Wertschöpfungsketten und die Rolle der Arbeitswissenschaft / Udržitelné pracovní systémy v (mezinárodních) hodnotových řetězcích a úloha oboru ergonomie a lidského faktoru
anotace: Chceme-li navrhnout pracovní systémy jako udržitelné a proto slušné, globalizace a digitalizace tvorby hodnot vedou k novým výzvám pro oblast lidského faktoru a ergonomie (HFE). Současně tento vývoj vyžaduje změnu perspektiv, což - na pozitivní straně - odhaluje také nové možnosti, které jsou v tomto vývoji latentní. Vzhledem k tomu, že disciplína se v minulosti zaměřila na jednotlivé organizace, je nyní třeba rozšířit její zaměření na pokrytí celého řetězce tvorby hodnot, napříč organizacemi a státními hranicemi. Dopad digitalizace se neomezuje pouze na celosvětovou výrobu výrobků, ale zároveň působí na znalostní práci. Tento vývoj v kombinaci se současnou diskusí o udržitelnosti a společenské odpovědnosti podniků, jakož i poptávka, kterou podniky odhalují své nefinanční údaje (včetně jejich odpovědnosti v řetězci tvorby hodnot), otevírají nové možnosti pro HFE podporovat společnosti při plnění těchto povinností. To předpokládá, že disciplína je ochotna otevřít se novému obsahu a cílovým skupinám.
klíčová slova: udržitelnost trvalá - ergonomie - faktor lidský - činitel lidský - systémy pracovní - design - globalizace - digitalizace - hodnoty

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 3 (2017)

FERREIRA, YVONNE - SUELZENBRUECK, SANDRA - SAUER, SEBASTIAN: Zurich Model revisited / Revidovaný Curišský model: validace modelu různých forem pracovního uspokojení
anotace: Uspokojení z práce je jednou z nejuznávanějších konstrukcí pracovní a organizační psychologie. Dosavadní spokojenost s prací byla realizována především jako jednorozměrný model; toto nejen že vedlo opakovaně k chybám, ale i nadměrně pozitivním úsudkům o spokojenosti s prací. Proto zde existuje potřeba složitějšího modelu pro posouzení spokojenosti s prací. Tento článek popisuje empirický a teoretický vývoj tohoto rozsáhlého modelu do modelu Zurich Revisited, který nabízí vědeckou základnu pro vývoj inovativního dotazníku (předložený v roce 2017).
klíčová slova: spokojenost - práce - hodnocení - modely

BERG, CHRISTOPH: Zusammenhänge zwischen beruflicher Identität, Commitment und Arbeitszufriedenheit / Vztahy mezi profesní identitou, závazkem a uspokojením z práce
anotace: V době měnícího se trhu práce je důležité, aby si firmy byly schopné zaměstnance dlouhodobě udržet. Spokojenost a závazek práce jsou důležitými ukazateli, proč zaměstnanci nechtějí společnost opustit. Cílem této studie je vytvořit další opatření, a to profesní identitu. Článek přináší poznatky z dvou realizovaných studií.
klíčová slova: spokojenost - práce - identita - profese

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 4 (2017)

HUCHLER, NORBERT: Grenzen der Digitalisierung von Arbeit / Limity digitalizace práce: nezbytnost implicitních zkušeností a neformálních akcí
anotace: Tento článek se zabývá otázkou hranic digitalizace a, implicitně, také otázkou, zda a proč zůstává činnost lidské práce relevantní. Hlavním argumentem je: Prostřednictvím souhry mezi formálně-technologickou digitalizací na jedné straně a pracovní činností a kompetencemi zaměstnanců na straně druhé je odhalen systematický limit technizace. Zejména tento limit se stává viditelným v nepostradatelnosti a personalizaci implicitních znalostí. Článek se nejprve věnuje pojmu "Industry 4.0" v souladu s technologickým směrovým konceptem ("cyber-physical systems") a jeho organizačním konceptem ("digital twin"). Dále jsou prezentovány vybrané kvalitativní nálezy z empirické studie realizované v rámci projektu MIMIK (projekt inovace v malých a středních podnicích) a ilustrovány příklady z praxe. V závěrečné části práce poukazuje autor na další snahy o výzkum týkající se limitů digitalizace a důsledků pro návrh vzájemné souhry mezi lidskou prací a technologií.
klíčová slova: digitalizace - průmysl 4.0 - limity - systém člověk-stroj - znalosti - činnosti pracovní

GOLDHAHN, LEIF - MÜLLER-EPPENDORFER, KATHARINA: Integrierte Nutzung von Virtual Reality für die Materialbereitstellungsplanung / Integrovaná aplikace virtuální reality pro plánování zajištění materiálu
anotace: Vzrůstající rozmanitost možností a poptávka po rostoucí flexibilitě vůči zákazníkovi vyžadují na jedné straně cíleně orientované procesy plánování a flexibilní úpravy pracovních systémů na straně druhé. Činnosti, jako je manuální montáž a zásobování materiálem, jsou zaměřeny na uvážení. Nově vyvinutý přístup účinně napomáhá systematickému plánování. Plánovací přístup se skládá ze sedmi kroků a integruje virtuální realitu a také ergonomická hodnocení.
klíčová slova: realita virtuální - plánování - materiály - montáže - ergonomie

KRATZER, NICK - LÜTKE LANFER, SARAH S.: Open-Space-Büros und psychische Gesundheit / Open space kanceláře a duševní zdraví: analýza trendů
anotace: Zdraví je ovlivněno pracovními podmínkami, ale také pracovním prostředím, což pro mnoho zaměstnanců znamená prostředí kanceláře. Vzhledem k rostoucím duševním požadavkům a zátěži v kontextu práce se problematika stresu a preventivního potenciálu různých typů kanceláří stává akutní. To je zvláště zajímavé pro kanceláře typu open space, protože jsou obvykle považovány za "moderní". Navíc zjištění z šetření u jiných typů kanceláří mohou být stěží přenositelná do otevřeného prostoru. Výsledky analýzy trendů ukazují, že podniky stále více inklinují k instalaci kanceláří typu open space, protože očekávají nejen optimalizaci produktivity, ale i reakci na výzvy digitalizovaného, zrychleného a bezhraničního světa práce. Výsledky však také ukazují, že skutečné účinky otevřeného prostoru na práci a zdraví jsou velmi nejasné a že účinky na duševní zdraví stěží hrají podstatnou úlohu v plánování a realizaci open space kanceláří.
klíčová slova: kanceláře - kanceláře velkoprostorové - open space - zdraví - zdraví duševní - prevence - trendy - analýzy

KOHN, MARKUS - ZWINGMANN, BRUNO: Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen / Od hodnocení rizik k posouzení pracovních podmínek: koncepční základy pro budoucí vývoj
anotace: Posouzení pracovních podmínek je základem jakéhokoli systematického fungování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je zakotvena jako zákonná povinnost v německém zákoně o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, jakož i ve všech dalších právních předpisech týkajících se BOZP. V praxi se však kvalita hodnocení pracovních podmínek značně liší. Často jde pouze o pouhé splnění zákonné povinnosti bez dalších důsledků nebo se omezuje pouze na klasické rizikové faktory. Celkově představuje stále značně nevyužitý potenciál pro návrh pracovních systémů. Článek představuje koncepční základy pro další rozvoj jednoduchého posouzení rizik a komplexního posouzení pracovních podmínek, které jsou zejména důležité pro nové a složité pracovní systémy budoucnosti.
klíčová slova: hodnocení rizik - podmínky pracovní - systémy pracovní - BOZP - přístupy

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail