Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2017/10

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

BauPortal - č. 6 (2017)
Bezpečná práca - č. 5 (2017)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 10 (2017)
Die BG - č. 10 (2017)
Die BG - č. 9 (2017)
Hygiene et Sécurité du Travail - č. 247 (2017)
Hygiene et Sécurité du Travail - č. 248 (2017)
Chemické listy - č. 8 (2017)
Inovace - č. 3 (2017)
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 4 (2017)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 10 (2017)
MM Průmyslové spektrum - č. 10 (2017)
Professional Safety - č. 10 (2017)
Références en Santé au Travail - č. 150 (2017)
Références en Santé au Travail - č. 151 (2017)
Sicher ist Sicher - č. 10 (2017)
Sicher ist Sicher - č. 9 (2017)
Sondy revue - č. 10 (2017)
Travail et Sécurité - č. 784 (2017)
Travail et Sécurité - č. 786 (2017)
Záchranář - č. 10 (2017)
 

 

BauPortal - č. 6 (2017)

REHM, BURKHARD: Sicherheitsschuhe / Bezpečnostní obuv: výměna ložisek může mít vážné důsledky
anotace: Sdružení surovin a chemického průmyslu (BG RCI) často oslovují členové ohledně bezpečnostní obuvi včetně možnosti získání ortopedických vložek do pracovní obuvi. Otázky jsou cíleny na platnou legislativu až po možnosti ortopedické péče a regulaci nákladů. Autor odpovídá na pár nejčastějších dotazů v této oblasti.
klíčová slova: obuv bezpečnostní - obuv ochranná - vložky - ortopedie - péče - náklady - legislativa

BECKER, ECKHARD: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bei der Kanalsanierung / Bezpečnost práce a ochrana zdraví při renovaci kanálů
anotace: Při opravách kanálů existuje pro dělníky mnoho ohrožujících faktorů (mechanické, biologické z odpadních vod, různé infekce, kanály jsou umístěny ve veřejném dopravním prostoru, ventilace kanálů, nebezpečné látky, elektrický proud apod.). Autor podrobně rozebírá jednotlivé faktory a uvádí, jaké použít pracovní prostředky a pomůcky, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví.
klíčová slova: kanalizace - kanály - renovace - BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - prostředky pracovní - OOPP - faktory rizikové

KUNTNER, REINHART - REITER, WERNER - PARDEY, ANDREAS: Europäische Normung für Sicherungsmassnahmen bei Arbeiten im Gleisbereich / Evropská standardizace pro bezpečnostní opatření pro práce na železnici: německá norma DIN EN 16704-1
anotace: Na základě evropské iniciativy (CEN TC 256) byla zpracována série norem DIN EN 16704 (bezpečnostní opatření pro práce na železnici). Autoři popisují strukturu a základy této série norem, která obsahuje celkem 4 normy. Podrobně se pak věnují normě DIN EN 16704-1.
klíčová slova: železnice - bezpečnost práce - normy bezpečnostní - opatření bezpečnostní - Německo

Bezpečná práca - č. 5 (2017)

SABO, MILAN: Všeobecné ohrozenie ako následok výbuchu a požiaru zariadenia vo výrobnej linke
anotace: Příspěvek se věnuje případu obecného ohrožení ve výrobní hale společnosti zabývající se impregnací rotorů elektromotorů. Příčinou obecného ohrožení byl výbuch způsobený nebezpečnou obsluhou impregnační pece a následný požár. Zraněni byli dva zaměstnanci a vznikla značná hmotná škoda. Autor se zaměřuje na případ z pohledu (ne)dodržování obecně závazných právních a ostatních předpisů.
klíčová slova: procesy technologické - výroba průmyslová - haly výrobní - linky pro úpravy - strojírenství - nehody průmyslové - výbuchy - požáry - ohrožení obecné - Slovensko

Bezpečnosť je vo Slovnafte hodnotou, nie prioritou!
anotace: Rozhovor redaktorky časopisu Bezpečná práca s ředitelem útvaru pro udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí bratislavské společnosti Slovnaft, a.s., Ing. Martinem Demčákem o integrovaném systému managementu ve společnosti, přístupech k zajišťování BOZP zaměstnanců a dosažených úspěších.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - management BOZP - politika bezpečnostní - přístupy - školení BOZP - trénink - podniky průmyslové - průmysl petrochemický - programy bezpečnosti práce - ocenění - Bezpečný podnik - Safety Award - Slovensko

BALOG, KAREL - ROLINEC, MAREK - BULLA, RÓBERT: Nástroje na zlepšovanie správaní ľudí v podmienkach výstavby jadrovej elektrárne
anotace: Systém řízení bezpečnosti, pilíře bezpečné stavby, systém kontrolní činnosti, komunikace a chování lidí jsou nástroje, které používají v jaderné elektrárně Mochovce při výstavbě 3. a 4. bloku ke zlepšení chování lidí, především pokud jde o dodržování pravidel BOZP.
klíčová slova: elektrárny jaderné - energetika jaderná - výstavba - BOZP - bezpečnost práce - management BOZP - systémy řízení bezpečnosti - politika bezpečnostní - nástroje osvětové - komunikace - kampaně - chování - Slovensko

NĚMEC, MILAN: Ekonomické aspekty pracovných úrazov a chorôb z povolania
anotace: Poradce prezidenta Konfederace odborových svazů Slovenské republiky přibližuje postupy, které mohou pomoci při odhadování a stanovování ekonomických dosahů pracovních úrazů a nemocí z povolání. Na problematiku ekonomických nákladů a ztrát společnosti nahlíží z pohledu slovenské ekonomiky.
klíčová slova: úrazy pracovní - nemoci z povolání - aspekty ekonomické - náklady ekonomické - ztráty ekonomické - odhady - rozvahy ekonomické

Koľko stoja pracovné úrazy?
anotace: Evropská agentura pro BOZP (EU-OSHA) a Mezinárodní organizace práce (ILO) společně s dalšími partnery vyvíjejí model přibližných ekonomických nákladů pro neúčinná nebo neexistující opatření v oblasti BOZP. Model o nákladech a přínosech BOZP umožní komplexní měření výsledné zátěže pro společnost, získané údaje by měly pomoci tvůrcům politik BOZP lépe pochopit ekonomický vliv nedostatečné BOZP na pracovištích. Stať prezentuje hlavní zjištění vyplývající z tohoto víceletého projektu s názvem "Náklady a přínosy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" (Costs and benefits of occupational safety and health).
klíčová slova: EU-OSHA - Evropská agentura pro BOZP - ILO - úrazy pracovní - nemoci z povolání - aspekty ekonomické - náklady ekonomické - ztráty ekonomické - rozvahy ekonomické - modely ekonomické - projekty

Zbytočne vyhasnuté životy a nelegálne zamestnávanie
anotace: Nelegální práce a nelegální zaměstnávání mají prokazatelně negativní vliv na zaměstnance, podnikatelské prostředí i na celou společnost. V příčinné souvislosti se závažným pracovním úrazem s následkem smrti byly jedním ze slovenských inspektorátů práce zjištěny závažné nedostatky kontrolovaného subjektu při zajišťování BOZP zaměstnanců, v tomto případě zaměstnaných nelegálně bez pracovních smluv a povinného sociálního pojištění.
klíčová slova: zaměstnávání nelegální - zaměstnavatelé - BOZP - bezpečnost práce - nedostatky - zprávy kontrolní

Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku
anotace: Souhrn zjištění, která vplynula z tříletého pilotního projektu, řízeného Evropskou agenturou pro BOZP o problémech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které představuje stárnoucí pracovní síla. Zmíněny jsou rovněž předpoklady, s nimiž je nutné na úrovni politik, multidisciplinárních systémů a systémů BOZP počítat pro zajištění bezpečné a udržitelné práce.
klíčová slova: EU-OSHA - Evropská agentura pro BOZP - zaměstnanci starší - pracovníci starší - věk - bezpečnost práce - BOZP - projekty

Bezpečnost a hygiena práce - č. 10 (2017)

KRÁL, MIROSLAV: Hodnocení sluchu a řeči při komunikaci v podmínkách pracovního prostředí
anotace: Shrnutí všeobecných poznatků o sluchu a řeči pro účely komunikativních procesů při vykonávání pracovní činnosti, které se opírají o znalosti akustiky a dotčených lékařských oborů (otorhinolaryngologie, fonometrie a logopedie), vč. užití prakticky zaměřených akustických a ergonomických norem.
klíčová slova: sluch - řeč - zvuk - hlas - komunikace hlasová - komunikace informací - sdělování informací - prostředí pracovní - akustika - ergonomie - prevence

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Bezpečnost přebalovacích strojů
anotace: Tento příspěvek ze série článků věnovaných v časopise Bezpečnost a hygiena práce v letech 2016 a 2017 bezpečnosti balicích strojů je zaměřen na přebalovací stroje, určené pro manipulaci s výrobky do výšky a šířky 400 mm.
klíčová slova: balení - stroje balicí - bezpečnost technická - nebezpečí - požadavky bezpečnostní - požadavky specifické - návody

VALA, JIŘÍ: Nulová úrazovost, vize a realita?
anotace: Otázku možnosti či nemožnosti dosažení nulové úrazovosti v podnicích a organizacích autor analyzuje z pohledu celosvětové kampaně "Vision Zero" a obdobných akcí na podporu bezpečnosti, ochrany zdraví a dobrých podmínek pracovního života, dále úhlem faktorů dosažení nulové úrazovosti, pravidel a programů bezpečnosti (např. sedm Golden Rules nulové úrazovosti, program 5S), nákladů na BOZP a údajů o pracovní úrazovosti.
klíčová slova: prevence úrazů - úrazovost nulová - vize strategické - strategie sociální - strategie bezpečnosti práce - kultura bezpečnosti - kampaně

Karta BOZP pro profesi: Pracovník odpadového hospodářství
anotace: Karta BOZP pro pracovníky odpadového hospodářství jsou uvedeny: pracovní činnosti tohoto pracovníka prováděné jak ve vnitřním, tak i ve venkovním prostředí, kvalifikační požadavky pro tuto pracovní pozici, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené s tříděním, přepravou a ukládáním odpadu. Pokyny pro zajištění bezpečnosti práce jsou v kartě diferencovány podle místa výkonu práce (sběrné místo) a podle povahy odpadu (tekuté odpady, odpadní kaly, azbest).
klíčová slova: bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje preventivní - karta BOZP - pracovníci - odpady - hospodářství odpadové

DOSTÁL, FILIP: Právo požární ochrany VIII.
anotace: Náhled od problematiky povinností stanovených v paragrafech 6, 13, 15, 16 a 16a) zákona o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které se týkají vybraného segmentu adresátů, jejichž specialita se odvozuje od vyšší míry požárního nebezpečí činností, které provozují. V č. 10/2017 předkládá autor pouze první blok povinností ukládaných jmenovanými paragrafy relevantním právnickým a podnikajícím fyzickým osobám. Další blok povinností bude veřejnosti prezentován v některém z příštích čísel časopisu Bezpečnost a hygiena práce.
klíčová slova: požární ochrana - zákony - osoby právnické - osoby fyzické - nebezpečí požární - nebezpečí zvýšené - povinnosti - dokumentace požární - školení - hlídky - organizace a řízení

KOLÍNSKÁ, IVANA: Přehled nových technických norem - srpen a září 2017
anotace: Informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.
klíčová slova: normy technické - normy bezpečnostní - bezpečnost - BOZP

Die BG - č. 10 (2017)

KREIZBERG, KURT: Arbeitsstättenrecht und Baurecht / Pracovní právo a stavební právo: část 2
anotace: Pracovní a stavební právo je v Německu úzce propojeno. Autor pokračuje v popisu jednotlivých právních norem (pracovní řád, technická pravidla, stavební zákon, ústavní právo spolkových zemí a technická pravidla pro pracoviště). Závěrem konstatuje, že mnoho právních předpisů jasně ukazuje, jak je téma "budova" je úzce spjato s ochranou zdraví a bezpečností práce na pracovišti. Zajištění bezpečnosti práce musí být základní součástí již při zpracování projektu návrhu

DOHM, MARKUS: Führung 4.0 / Management 4.0: vytvořte prostor pro kreativitu a umožněte inovace
anotace: Digitální transformace a nástup digitální ekonomiky (24 hodinová ekonomika) proměňuje a ještě více promění situaci na trhu. Mění se požadavky na vedení (management), což musí jít ruku v ruce s kulturou managementu. Devadesát procent firem vidí v digitální transformaci velké šance, tři čtvrtiny z nich již mají svou strategii digitalizace, ale pouze třicet čtyři procent firem ohlásilo pozitivní účinek na jejich prodej. Generace Y žije online a přeje si digitální vedení. Všechny obchodní a pracovní postupy musí být proto v souladu s podmínkami nastolenými touto technologií. Autor konstatuje, že kulturní změny jsou důležitější než technologie. Pro zaměstnance to znamená, že jistota v pevných pracovních týmech a s jasnými pracovními postupy bude postupně zanikat a oni se budou muset seznamovat s něčím zcela novým v novém sociálním prostředí. To úzce souvisí s velkými změnami - vzniknou virtuální pracovní týmy, změní se pracoviště, budou různé pracovní doby apod. Od vedoucích pracovníků musí být vyžadovány takové hodnoty a postoje, aby byli schopni zajistit digitální vedení, prostor pro kreativitu a inovace. Vedoucí pracovník by neměl být kontrolorem, ale moderátorem a koučem. Pro úspěšnou digitální transformaci musí společnost vzít v úvahu dlouhodobou zaměstnatelnost svých vedoucích pracovníků a zaměstnanců.
klíčová slova: digitalizace - průmysl 4.0 - ekonomika digitální - kreativita - inovace - podmínky pracovní - trh pracovní - management - strategie

Die BG - č. 9 (2017)

KREIZBERG, KURT: Arbeitsstättenrecht und Baurecht / Pracovní právo a stavební právo: část 1
anotace: Pracovní a stavební právo je v Německu úzce propojeno. Autor popisuje jednotlivé právní normy (pracovní řád, technická pravidla, stavební zákon, ústavní právo spolkových zemí a technická pravidla pro pracoviště).
klíčová slova: právo pracovní - právo stavební - stavebnictví - legislativa - Německo

KOLBITSCH, MICHAEL - HENSIEK, JOERG: Schulungsdidaktik: so vermittelt man Arbeitsschutz im 21. Jahrhundert / Didaktika vzdělávání: zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v 21. století
anotace: Vzdělávání dospělých v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je založeno na inovativních pedagogických koncepcích, jako je usnadnění didaktiky a teamteachingu (týmové výuky dosahující vysoké intenzity a efektivity v učení). Globalizovaná ekonomika potřebuje kreativní a týmově schopné zaměstnance pro své inovativní potřeby. Za účelem školení lidí s takovými schopnostmi jsou zapotřebí nové didaktické koncepty, které berou v úvahu skutečnost, že každý člověk má své vlastní zkušenosti, zájmy a potřeby v učebním procesu. Schopnost vzdělávání a tzv. teamteaching slibují přístupy, které umožňují aktivovat potenciál všech studentů a splňují požadavky kladené na vzdělávání a odborné znalosti v 21. století. Zejména v oblasti vzdělávání dospělých se oba přístupy již rozšířily, a to i na seminářích, koučincích a školeních o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Autoři rozebírají požadavky na odborné vzdělávání a podrobně vysvětlují principy, výhody a nevýhody týmové výuky.
klíčová slova: výuka - vzdělávání - metody vzdělávací - BOZP - bezpečnost práce - didaktika

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 247 (2017)

NOËL, CHRISTOPHE: Influence des efforts de pousée: préhension et des gants anti-vibratiles sur le transfert des fibrations a la main / Vliv tlakové síly: uchopovací a antivibrační rukavice: transfer fibrací rukou
anotace: Pomocí experimentálního zařízení byly měřeny a analyzovány mechanické vlivy vibrací na ruce a prsty rukou. Zkoumání akcelerace vibrací slouží pro testování a hierarchické uspořádání činností a antivibračních opatření ke zmírnění vlivu vibrací na horní končetiny. Testování antivibračních rukavic.
klíčová slova: vibrace - rukavice - ruce - končetiny horní

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 248 (2017)

DAVID, CHRISTINE: Bioréacteurs / Bioreaktory: pozor na biologická rizika
anotace: Biotechnologické výrobní procesy přinášejí řadu rizik - chemických, mechanických, riziko výbuchu, popáleni, ale neodmyslitelně sem patří i biologická rizika. Článek popisuje fáze biologických reakcí a souvisejících rizik, které v procesu vznikají, a také opatření, vhodná k jejich řešení.
klíčová slova: rizika biologická - reaktory - procesy průmyslové - opatření ochranná - biotechnologie

Chemické listy - č. 8 (2017)

MICHALJANIČOVÁ, IVA - SLEPIČKA, PETR - KOLSKÁ, ZDEŇKA: Základní vlastnosti nanostruktur a jejich laserem stimulovaná příprava na povrchu polymerů
anotace: Práce shrnuje některé základní informace o historii nanotechnologie včetně nejzákladnějších principů a vlastností, které využívá. Stěžejní část práce pojednává o přípravě nanostrukturovaných povrchů pomocí laserového záření.
klíčová slova: nanotechnologie - nanostruktury - vlastnosti - metody analytické - záření laserové - povrchy  

Inovace - č. 3 (2017)

I nahoře bezpečně - technika pro práci ve výškách
anotace: Nový spojovací prostředek firmy Spanset kombinuje výhody ochranných pracovních prostředků pro práci ve výškách s přednostmi tlumičů pádu.
klíčová slova: práce ve výškách - OOPP - ochrana proti pádům z výšky - tlumiče pádu - výrobky

Bezpečné skladování nebezpečných látek - nový koncept flexibility i firmy asecos
anotace: Frma asecos GmbH, představuje sérii skříní, která vyniká v oblasti skladování nebezpečných látek především flexibilitou.
klíčová slova: skladování - látky hořlavé - látky nebezpečné - skříně bezpečnostní - odsávání - filtrace - výrobky

Robustní oděvy pro robustní práce
anotace: Společnost INVISTA CORDURA vyvíjí technologie výroby ochranných látek, které jsou určeny pro odolné ochranné pracovní oděvy s vysokou životností, a které podporují zvýšení pracovního výkonu a zlepšují ochrannou funkci oděvu.
klíčová slova: textilie - oděvy ochranné - ochrana těla - technologie nové

Spolehlivou bariéru proti mnoha organickým látkám poskytnou nové ochranné oděvy DuPont
anotace: Nová řada ochranných oděvů firmy DuPont poskytuje spolehlivou ochranu proti mnoha organickým látkám, vysoce koncentrovaným anorganickým chemikáliím a biologickým rizikům v průmyslu nebo chemických provozech.
klíčová slova: OOPP - oděvy ochranné - oděvy pracovní - ochrana těla - ochrana před riziky - ochrana biologická - provozy chemické - průmysl chemický - výrobky

Pohodová chůze: trojité tlumení bezpečnostní obuvi
anotace: K muskuloskeletálním potížím může docházet i z důvodu špatného nebo chybějícího tlumení pracovní obuvi. Výrobci obuvi ATLAS proto na základě nejnovějších vědeckých poznatků vyvinuli inovativní tlumicí systém obuvi.
klíčová slova: chůze - tlumení - obuv pracovní - obuv ochranná - ochrana nohou - prevence nemocí - výrobky - technologie nové

Vykročit správným směrem v obuvi Elten
anotace: Trvalá profesní zátěž související s bezpočtem kilometrů nachozených ročně (např. ve stavebnictví) může vést k trvalým obtížím. Důležitá je proto zdravotní prevence. Za tu je možné považovat i moderní tlumicí koncepty, které odlehčují pohybovému ústrojí a zachovávají výkonnost pracovníka.
klíčová slova: chůze - zátěž pohybová - zátěž dlouhodobá - zátěž - tlumení - obuv pracovní - obuv ochranná - ochrana nohou - prevence nemocí - výrobky - technologie nové

TRÁVNÍČKOVÁ, ZDENKA: Ochranné pracovní rukavice - nová norma
anotace: V souvislosti s novou Českou technickou normou ČSN EN ISO 374-1 "Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Č8st 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika" ze srpna 2017, která nabyla účinnosti 1. 9. 2017, jsou uvedeny příklady některých změn oproti vydání téže normy z r. 2004.
klíčová slova: OOPP - rukavice ochranné - normy technické - normy výrobkové

TILHON, JIŘÍ: Schody, schodiště, schůdky a samozřejmě zábradlí
anotace: Téma schodů, schodišť, schůdků, a zábradlí je uvozeno pojmoslovím a požadavky vyplývajícími z dotčených technických norem. Obšírněji jsou dále uvedeny požadavky na přemístitelné schůdky a pevná zábradlí.
klíčová slova: schody - schodiště - zábradlí - normy technické - požadavky technické - požadavky konstrukční - požadavky provozní - požadavky bezpečnostní

KRČMÁŘ, PAVEL: Práce ve strojírenství - bezpečný provoz a používání zařízení
anotace: Pracovní stroje a technická zařízení uváděná na trh EU, vč. ČR, musí být, dle zákona č. 22/1997 Sb. ve shodě s požadavky prováděcích technických předpisů. Článek se dotýká problematiky průvodní dokumentace a zejména návodu výrobce pro montáž, manipulaci, opravy a údržbu.
klíčová slova: stroje a zařízení - zařízení technická - bezpečnost technická - dokumentace průvodní - dokumentace provozní - obsluha - montáž - návody

Ochranná pracovní obuv
anotace: Přehled modelů pracovní obuvi určených pro různé použití je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: OOPP - obuv ochranná - obuv pracovní - ochrana nohou - výrobky - trh

DANDOVÁ, EVA: Změny v pracovnělékařské péči - novela zákona o specifických zdravotních službách
anotace: V červnu 2017 byl přijat zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, s datem účinnosti od 1. listopadu 2017. Autorka zmiňuje skutečnosti, které bylo nutné novelou řešit a zmiňuje novinky, které je v souvislosti s novými požadavky zákona, akceptovat.
klíčová slova: služby pracovnělékařské - služby preventivní - posudky lékařské - zákony - novely - změny - 2017

Jednorázové ochranné oděvy
anotace: Průzkum trhu s OOPP se tentokrát zaměřil na jednorázové ochranné oděvy s využitím např. pro nakládání s odpady a pro různé oblasti a odvětví průmyslu. Přehled výrobků je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: OOPP - oděvy ochranné - oděvy pracovní - oděvy jednorázové - ochrana těla - výrobky - trh

ŠEDĚNKOVÁ, MARTINA: Nebezpečí výbuchu hořlavého prachu při zpracování dřeva
anotace: Nebezpečí výbuchu hořlavého prachu vzniká oři zpracování materiálu v celé řadě průmyslových odvětví. Řadí se k nim i dřevozpracující průmysl. Odpadní materiál v podobě dřevního prachu může při iniciaci vybuchovat. Autorka zmiňuje právní předpisy, které zakotvují povinnost zaměstnavatelů zajišťovat bezpečné pracovní podmínky a zdraví neohrožující pracovní prostředí, identifikuje prostory s nebezpečím výbuchu, možnosti iniciace, možnost samovznícení, a na druhé straně se věnuje předcházení vzniku výbušné atmosféry, zabránění iniciace, protivýbuchové konstrukční ochraně a organizačním opatřením.pro předcházení výbuchům nebo snížení jejich následků.
klíčová slova: průmysl dřevozpracující - prach dřevný - prach hořlavý - prach výbušný - iniciace - vznícení - samovznícení - atmosféry výbušné - prostředí výbušné - prevence výbuchů - opatření organizační

LAJČÍKOVÁ, ADRIANA: Jak nebezpečný je azbest?
anotace: Odbornice ze Státního zdravotního ústavu vysvětluje, co se děje v lidském těle (plicích), když jednorázově vdechneme či opakovaně vdechujeme azbestová vlákna, a jaký to má dopad na naše zdraví.
klíčová slova: azbest - výskyt - expozice pracovníků - účinky fyziologické - rizika zdravotní  

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 4 (2017)

MIN GI KIM: Nationwide firefighter survey / Celostátní průzkum hasičů: výskyt bolesti dolní části zad a souvisejících psychologických faktorů mezi korejskými hasiči
anotace: Hlavním cílem této studie bylo zhodnotit prevalenci bolesti dolní části zad a objasnit vliv psychologických faktorů souvisejících s prací na tyto bolesti. Byly použity celostátní průzkumné údaje shromážděné od korejských hasičů. Souvislost mezi bolestmi dolní části zad a psychosociálními faktory (deprese, pracovní stress, nadměrné pití alkoholu) se autorům podařilo prokázat.
klíčová slova: hasiči - bolesti v zádech - stres pracovní - deprese - faktory psychosociální - Korea

SADEGHI, SAMIRA: Design and application of a tool for structuring, capitalizing and making more accessible information and lessons learned from accidents involving machinery / Návrh a aplikace nástroje pro strukturování, využívání a zpřístupnění dostupnějších informací a získaných zkušeností z úrazů, které souvisely se stroji
anotace: Zprávy o úrazech a nehodách se zveřejňují za účelem sdělování informací a získání zkušeností. Účinný systém záznamu a analýzy nehod je nezbytným krokem ke zlepšení bezpečnosti. V současné době však existuje nedostatek účinných nástrojů na podporu takovéto analýzy. V této studii autoři představují flexibilní a přizpůsobitelný nástroj, který umožňuje strukturování a analýzu těchto informací (TEEXMA®SAFETY). Tento nástroj poskytuje systém správy informací, který usnadňuje sběr, organizaci, dotazování, analýzu a hlášení úrazů a nehod. Předdefinovaný modul pro vyhledání informací poskytuje snadný přístup k datům, což uživateli umožňuje rychle identifikovat možná rizika pro konkrétní stroje a poskytuje informace o zdrojích nebezpečí.
klíčová slova: úrazy pracovní - nehody pracovní - data - analýzy - systémy informační - stroje a zařízení - zdroje rizik

MOŚCICKA-TESKE, AGNIESZKA: Stressful work characteristics, health indicators and work behavior / Stresující pracovní charakteristiky, zdravotní ukazatele a pracovní chování: případ obsluhy strojů
anotace: Tento článek uvádí výsledky výzkumu psychosociálních rizik pro skupinu pracovníků obsluhy strojů a zařízení (n = 1014) ze stavebnictví a chemického, energetického, těžebního, kovozpracujícího a potravinářského průmyslu v Polsku. Psychosociální měřítko navržené v Nofer Institute of Occupational Medicine (NIOM) od Moscicka-Teske a Potocka bylo používáno k označení výskytu obecných a specifických pracovních stresorů a úrovně jejich stresu. Výsledky ukázaly, že pracovníci obsluhy strojů a zařízení mají zkušenosti se stresem pracovního prostředí (souvisejí s charakteristikami pracovního prostředí týkajícími se organizace práce) častěji než se stresy pracovního obsahu (souvisejících s typem úkolů, které vykonávají). Srovnávací analýza také odhalila rozdíly mezi studovanými sektory. Toto srovnání umožňuje stanovit cíle pro každý sektor a pokusit se zlepšit jednotlivé oblasti.
klíčová slova: stroje a zařízení - obsluha - operátoři - zátěž psychická - stres - podmínky pracovní - rizika psychosociální - studie - Polsko

VIOTTI, SARA - MARTINI, MARA - CONVERSO, DANIELA: Are there any job resources capable of moderating the effect of physical demands on work ability? / Existují nějaké pracovní prostředky schopné zmírnit vliv fyzických nároků na pracovní schopnost?: studie mezi učiteli mateřských škol
anotace: Obecně se uznává, že výuka v předškolních zařízeních je fyzicky náročná. Navzdory tomu jsou důsledky fyzických nároků na psychofyzikální zdraví (včetně pracovní schopnosti) u učitelů mateřských škol významně zhoršeny. Cílem této studie bylo zkoumat (a) souvislost mezi fyzickými nároky a pracovní schopností a (b) zda psychosociální pracovní zdroje vyrovnávají negativní dopad fyzických požadavků mezi učiteli mateřských škol.
klíčová slova: školy mateřské - učitelé - výuka - zátěž fyzická - námaha fyzická - schopnosti pracovní

HAMID REZA SEIFI AZAD MARD: Occupational risk assessment in the construction industry in Iran / Hodnocení pracovních rizik ve stavebním průmyslu v Íránu
anotace: Pracovní úrazy ve stavebnictví jsou častější ve srovnání s jinými oblastmi a tyto nehody jsou vážnější ve srovnání s globálním průměrem v rozvojových zemích, zejména v Íránu. Studie, které pátrají po zdrojích těchto úrazů a navrhují řešení, jsou proto cenné. Tato studie pomocí stanovaných metod tyto příčiny hledá. Hlavní příčiny pracovních úrazů v této oblasti byly zjišťovány a analyzovány na základě tří faktorů: závažnosti, detekce a výskytu. Na základě toho, zda jsou rizika vysoká nebo nízká, byla navržena úprava opatření s cílem snížit rizika pro zaměstnance.
klíčová slova: úrazy pracovní - příčiny - stavebnictví - Írán

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 10 (2017)

VIEGAS, CARLA: Aspergillus spp. prevalence in different Portuguese occupational environments / Rozšíření houby rodu Aspergillus spp. v různých pracovních prostředích v Portugalsku: jaký je skutečný scénář při vysokém zatížení prostředí?
anotace: Rod houby Aspergillus je jedním z nejrozšířenějších hub v několika vysoce kontaminovaných pracovních prostředích. Cílem této studie bylo vyhodnotit prevalenci houby rodu Aspergillus spp. v různých prostředích se zaměřením na ty, kde se podle Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci očekává vyšší zatížení houbovými kontaminacemi.
klíčová slova: houby - plísně - kontaminace - prostředí pracovní - zátěž nadměrná - expozice profesionální - rizika - Portugalsko

PAJOUTAN, MOJDEH - CAVUOTO, LORA A. - MEHTA, RANJANA K.: Testing the efficacy of existing force-endurance models to account for the prevalence of obesity in the workforce / Testování účinnosti stávajících modelů odolnosti pro silám, které zohledňují výskyt obezity pracovní síly
anotace: Tato studie hodnotí, zda existující vztahové modely odolnosti mezi silou a vytrvalostí předpovídají čas vytrvalosti u jedinců s nadváhou či obézních jedinců, a pokud ne, tak poskytuje revidované modely, které lze použít pro ergonomickou praxi. Údaje byly shromážděny od 141 účastníků (49 s normální váhou, 50 s nadváhou, 42 obézních), z nichž každá skupina vykonávala izometrické vytrvalostní úkoly. Byly stanoveny a porovnány se dvěma únavovými modely z literatury. Použití revidovaných modelů může usnadnit návrh pracoviště a hodnocení pracovních míst tak, aby vyhovovalo kapacitám současné pracovní síly.
klíčová slova: hmotnost - pracovníci - nadváha - obezita - úkoly pracovní - únava fyzická - svaly - ruce - ramena - ergonomie - testování

FENT, KENNETH W.: Contamination of firefighter personal protective equipment and skin and the effectiveness of decontamination procedures / Kontaminace osobních ochranných prostředků a pokožky hasičů a účinnost dekontaminačních postupů
anotace: Pokožka hasičů může být vystavena prostupováním nebo pronikáním chemikálií jako vedlejšího spalovacího produktu do osobních ochranných prostředků (OOP) nebo kolem nich nebo z křížového přenosu kontaminantů z OOP na kůži. Navíc se mohou těkavé kontaminanty po odezvě odpařit z OOP a hasiči je tak mohou inhalovat. Použitím polycyklických aromatických uhlovodíků a těkavých organických sloučenin jako příslušných markerů neprchavých a těkavých látek zkoumali autoři kontaminaci výstrojí a pokožky hasičů na základě kontrolovaných ohňových reakcí.
klíčová slova: hasiči - expozice pracovníků - kůže - prostředky ochranné - OOPP - chemikálie - kontaminace - dekontaminace - odpařování - uhlovodíky aromatické - uhlovodíky polycyklické - sloučeniny organické - látky těkavé

BONIFAIT, LAETITIA: Workers' exposure to bioaerosols from three different types of composting facilities / Expozice pracovníků bioaerosolům ze tří různých typů kompostovacích zařízení
anotace: Kompostování je přirozený dynamický biologický proces používaný k získávání hnojitelných organických látek. Kompostovací proces může zahrnovat energické pohyby odpadního materiálu, které uvolňují vysoké koncentrace bioaerosolů do okolního prostředí. Existuje nedostatek znalostí o rozptýlení vzdušných mikroorganismů vysílaných kompostovacími zařízeními (CP), jakož i o potenciální expozici pracovníků při kompostování. Cílem této studie bylo zjistit profesionální expozici bioaerosolů během pracovních činností ve třech různých typech kompostovacích zařízení (domácí, hnojní, jatečné) za použití dvou různých metod kvantifikace (kultivace a qPCR - kvantitativní polymerázová řetězová reakce) pro koncentrace bakterií a plísní.
klíčová slova: bioaerosoly - bakterie - plísně - kompostování - expozice pracovníků

RUMCHEV, KRASSI: Behavioral interventions to reduce nickel exposure in a nickel processing plant / Behaviorální intervence ke snížení expozice niklu v továrně na zpracování niklu
anotace: Nikl je široce používaným materiálem v mnoha průmyslových odvětvích. Přestože existují dostatečné důkazy, že vystavení člověka působení niklu může způsobit respirační onemocnění, alergie a dokonce i rakovinu, není možné zastavit používání niklu v pracovních podmínkách. Nicméně expozice niklu může být na pracovištích značně omezena a výrazně snížena. Hlavním cílem této studie bylo posoudit, zda by vzdělávací intervence týkající se hygienického chování mohla snížit expozici niklu u indonéských pracovníků v niklových hutích.
klíčová slova: nikl - hutě - expozice pracovníků - chování - intervence - hygiena

MM Průmyslové spektrum - č. 10 (2017)

KOLÁŘ, PETR - SMOLÍK. JAN: Průmysl 4.0 v oboru výrobních strojů
anotace: O čtvrté průmyslové revoluci je každý čtenář technických periodik dostatečně informován. Především rok 2016 a částečně i počátek roku 2017 přinesly v této oblasti skutečnou smršť informací. Bohužel většina byla spíše vizionářského nebo marketingového charakteru s chybějícím konkrétním technickým obsahem. V mnoha firmách tedy stále zůstává ve vzduchu viset otázka: V čem by nám to mohlo pomoci řešit naše potřeby? Tentopříspěvek si klade za cíl prezentovat konkrétní kroky v této oblasti v České republice v oboru výrobních strojů.
klíčová slova: průmysl 4.0 - digitalizace - stroje výrobní  

Professional Safety - č. 10 (2017)

BAKER, LESLIE: Best-in-class health & wellness / Nejlepší ve své třídě v oblasti zdraví a wellness: dobře navržené programy zlepšují výkon zaměstnance a společnosti
anotace: Wellness, bezpečnost a zdraví na pracovišti mají zásadní význam, a to nejen proto, aby vyhověly předpisům OSHA, ale přispívají k celkovému zdraví společnosti či podniku. Zaměstnanci, kteří denně pracují v dobrém fyzickém a duševním zdraví, jsou produktivnější, šťastnější a spokojenější se svými pracovními úkoly a je větší pravděpodobnost, že budou o své společnosti mluvit příznivě.
klíčová slova: BOZP - wellness - podpora zdraví - ochrana zdraví - zaměstnanci - programy bezpečnosti práce - výkonnost

AWOLUSI, IBUKUN - SONG, SIYUAN - MARKS, ERIC: Forklift safety / Bezpečnost vysokozdvižných vozíků: snímání nebezpečí technologií
anotace: Události zahrnující kolizi vysokozdvižného vozíku s pracovníkem-chodcem jsou ve výrobních prostředích společným rizikem. Tento článek hodnotí výzkum prováděný s cílem zhodnotit účinnost technologie snímání blízkostí magnetického pole nasazeného v aktivním vnitřním výrobním prostředí. Tato technologie byla použita k posouzení více proměnných spojených s úspěšnou realizací a provozem blízkosti magnetického pole na pracovištích s vysokozdvižnými vozíky. Experimentální výsledky ukazují schopnost systému detekovat přiblížení a upozorňovat pracovníky-chodce a provozovatele vysokozdvižných vozíků, pokud existuje nebezpečná blízkost a potenciální riziko jejich kolize.
klíčová slova: vozíky vysokozdvižné - chodci - kolize - rizika - prostředí výrobní - snímače - technologie - detekce - pole magnetické - výzkumy

SIMON, PETER: Urban construction / Městská výstavba: požadavky na stavební předpisy zlepšují bezpečnost a ochranu zdraví při práci
anotace: Stavební předpisy jsou jedním měřítkem, které komunita používá k ochraně lidí a majetku při městské výstavbě. Městské oblasti s hustou populací jsou obzvláště ohroženy nebezpečími spojenými s výstavbou budov. K řešení tohoto problému vyžaduje New York City schválené plány bezpečnosti míst a licencovaného manažer bezpečnosti stavby u velkých stavebních projektů.
klíčová slova: výstavba - města - stavebnictví - bezpečnost - ochrana obyvatelstva - plány bezpečnosti práce - koordinátoři BOZP - USA

MAIN, BRUCE W. - GRUND, EDWARD V.: Hazardous energy
anotace: Existují konkurenční názory na požadavky, týkající se toho, jak a kdy kontrolovat potenciálně nebezpečnou energii. Na jedné straně je norma 29 CFR 1910.147 OSHA, vyhlášená v roce 1989, na druhé straně je ANSI/ASSE Z244.1-2016, dobrovolný konsensus standardu bezpečnosti, který odráží nejnovější technologický pokrok. Pochopení rozdílů mezi oběma standardy může vést k produktivnějšímu zaměření na ochranu pracovníků před uvolněním potenciálně nebezpečných energií.
klíčová slova: energie - nebezpečí - rizika - normy - standardy - USA

Références en Santé au Travail - č. 150 (2017)

DUFAYET, L. - PILLIERE, F. - ROBERT, S.: Des fiches toxicologiques de l´INRS a la rédaction de protocoles d´urgence: harmonisation des recommandations médicales et aide a la prévention / Bezpečnostní datové listy (MSDS) dle INRS, redakce krizových protokolů, harmonizace, lékařská doporučení napomáhají prevenci
anotace: Metodologie zpracovaná v tomto článku napomáhá aktualizovat databáze bezpečnostních datových listů MSDS. Tyto databáze používá pracovní lékařství, na jejich základě zpracovává protokoly, seznamy používaných výrobků, nebezpečných chemických látek, ohrožených osob apod.
klíčová slova: listy bezpečnostní - rizika chemická - látky chemické - lékařství pracovní - doporučení

ARONDEL, C. - BOURGEOIS, N. - DUFAYET, L.: Horaires atypiques / Atypická pracovní doba
anotace: Atypická pracovní doba zahrnuje práci v noci, práci na směny, práci ve střídavém rozvrhu apod. Článek přináší názory různých odborníků, kteří pohlížejí na atypickou pracovní dobu z hlediska ergonomie, psychosociálních rizik, hygienických a dietetických aspektů, organizačních opatření, osvětlení pracovišť, lékařských prohlídek atd. Příklady řešení např. z malého podniku Rhenaroll (15 zaměstnanců) i z gigantu Air France.
klíčová slova: doba pracovní - práce v noci - práce na směny - prohlídky lékařské - aspekty - rizika pracovní - ergonomie - Francie

Références en Santé au Travail - č. 151 (2017)

CHEVRET, P.: Réduction de la nuisance sonore dans les bureaux ouverts / Snížení hluku v otevřených kancelářích: jeden příklad použití normy NF S31-199 v podnikání
anotace: V terciárním sektoru si zaměstnanci v kancelářích (tzv. open space) často stěžují na nadměrný hluk a šum. Pro jeho odstranění je nutná analýza činností i techniky (např. pomocí akustických indikátorů) a spolupráce se zaměstnanci (dotazníková šetření). Důležitá jsou též preventivní opatření. Tento přístup je ustanoven v nové normě, jejíž použití je popsáno na příkladu operátora Orange.
klíčová slova: hluk - kanceláře velkoprostorové - open space - akustika - opatření preventivní - normy - Francie - příklady

LECOMTE, N. - AUBLET-CUVELIER, A.: Physiopathologie du syndrome de Raynaud d´origine vibratoire / Patofyziologie Raynaudova syndromu způsobeného vibracemi
anotace: Článek řeší otázky patofyziologie postižení ruky a paže vibracemi, které sdružuje znaky neurologické, vaskulární a/nebo osteoartikulární. Jsou popsány výzkumné práce zaměřené na lepší porozumění vztahu mezi vibracemi a jejich účinky na angioneurotické poruchy horních končetin, zejména Raynaudova syndromu. Zaměřuje se na hledání vhodných preventivních opatření.
klíčová slova: vibrace - končetiny horní - fyziologie - opatření preventivní  

Sicher ist Sicher - č. 10 (2017)

RICHTER, PHILIPP - MÜLLER, JOHANNES: Datenschutz, Datensicherheit und IT-Sicherheit in der Arbeitswelt im Zeichen von Industrie 4.0 und Big Data / Ochrana a bezpečnost dat, bezpečnost IT v pracovním světě v průmyslu 4.0 a big data: část 2
anotace: Jedná se o 2. část ze série příspěvků k ochraně dat a bezpečnosti IT v průmyslu 4.0. Druhá část se zabývá ochranou a zabezpečením dat pomocí ICT v kontextu se zaměstnaností, stejně jako bezpečností IT. Autoři konstatují, že je nutné zajistit, aby technologie použité při ochraně dat (a také ochraně soukromí podle designu) neshromažďovaly a neukládaly tato data, pokud to není nezbytné. Vzhledem k tomu, že budoucnost práce v průmyslu 4.0 bude závislá na propojování a používání nashromážděných velkých objemů dat, je jasné, jak bude důležitá ochrana a zabezpečení dat. Autoři se podrobně zabývají problematikou, jak tato data (know-how, zákaznická data, osobní údaje) pomocí ICT zabezpečit. Dostupnost a funkčnost internetu je nepostradatelným předpokladem pro fungování informačních systémů ve státní správě, ekonomice a společnosti, a proto je třeba mít zákon o bezpečnosti informačních technologií, jehož cílem je pomocí technických norem zlepšit výměnu informací o IT útocích v Německu a zajistit vyšší bezpečnost ICT.
klíčová slova: průmysl 4.0 - digitalizace - data - právo - ochrana dat - zabezpečení

Sicher ist Sicher - č. 9 (2017)

RICHTER, PHILIPP - MÜLLER, JOHANNES: Datenschutz, Datensicherheit und IT-Sicherheit in der Arbeitswelt im Zeichen von Industrie 4.0 und Big Data: Teil 1 / Ochrana a bezpečnost dat, bezpečnost IT v pracovním světě v průmyslu 4.0 a big data (velké objemy dat): část 1
anotace: Jedná se o 1. část ze série 3 příspěvků k ochraně dat a bezpečnosti IT v průmyslu 4.0, které čelí velkým výzvám. Očekávají se nové koncepce tvorby sítí a zpracování velkých objemů dat, tzv. big data. To vytváří nové příležitosti a rizika. S tím úzce souvisejí i možné nové bezpečnostní hrozby v oblasti informačních technologií pro firmy a společnosti (např. ohrožení obchodního tajemství, různé sabotáže apod.). Tato část se zabývá rámcovými podmínkami pro průmysl 4.0 a big data a právní situací ve vztahu k soukromí zaměstnanců. Ti budou totiž pracovat s "inteligentními" nebo "autonomně fungujícími" systémy, čímž vznikají nové možnosti jejich monitorování a kontroly. Proto musí být dodržovány demokratické a legitimní principy a vyváženost mezi zájmy společnosti a zaměstnanci.
klíčová slova: průmysl 4.0 - data - technologie digitální - technologie informační - hrozby bezpečnostní - ochrana údajů - ochrana zaměstnanců - práva - rizika

Sondy revue - č. 10 (2017)

CERQUEIROVÁ, ANDREA: Novinářka poznala hranice práce, zjistila porušování zákoníku práce
anotace: Novinářka Saša Uhlová pracovala půl roku pod změněnou identitou a mapovala pracovní podmínky zaměstnanců v různých provozech na území ČR. Ze souhrnu poznatků, které přinesly Sondy Revue, vyplynulo, že zaměstnavatelé porušovali zákoník práce a jiné právní předpisy např. v oblasti odměňování pracovníků, délky pracovní doby, směnného provozu, přestávek v práci, seznamování s předpisy o bezpečnosti (vč. školení zaměstnanců o BOZP). Výjimkou nebylo ani šikanování a další prohřešky na straně zaměstnavatelů. Svá zjištění novinářka předložila Českomoravské konfederaci odborových svazů.
klíčová slova: práce - zaměstnanci - podmínky pracovní - mapování - ČR - 2017 - zákoník práce - porušení předpisů

Travail et Sécurité - č. 784 (2017)

Un secteur en peine, mais les solutions existent / Neklidný sektor, ale řešení existují
anotace: Sektor hotelových služeb se potýká s nedostatkem zaměstnanců, na které jsou kladeny vysoké nároky. Prevence rizik, zejména muskuloskeletálních onemocnění, která jsou v tomto oboru velmi častá, je velmi důležitá. V tom napomáhají šetření z hlediska ergonomie a školení zaměstnanců.
klíčová slova: hotelnictví - hotely - onemocnění muskuloskeletální - prevence rizik - ergonomie - školení

DELAVAL, KATIA: De l´efficacité du filtre sur la durée / Účinnost filtrů v průběhu času
anotace: Expozice plynům a parám z dieselových motorů vyžaduje používání filtrů. Ve firmě specializující se na demolice a terénní práce byla zkoumána účinnost ochrany dýchacích cest. Jsou popsány provedené testy filtrů a závěry šetření.
klíčová slova: filtry ochranné - motory dieselové - demolice - ochrana dýchadel - testy

Travail et Sécurité - č. 786 (2017)

Recyclage de tissus / Recyklace materiálů: postup zpracován: v obrazech
anotace: Článek přináší obrazovou dokumentaci a popis procesu třídění a dalšího zpracování materiálů (starého ošacení a obuvi) ve francouzské firmě La Tresse. Od dovozu kamiony, přes vykládku, třídění, lisování atd., kdy jsou zaměstnanci vystavení různé pracovní zátěži a rizikům.
klíčová slova: recyklace - postupy - zátěž pracovní - rizika pracovní - odpady - zpracování

BRASSEUR, GRÉGORY: Une nuisance traquée en tout point / Neustálá zvuková zátěž
anotace: V podniku Montauban se specializují na vývoj nových materiálů pro letecký průmysl. Pro tuto náročnou práci vyžadující soustředění je nutné klidné a tiché prostředí. Po diagnostice zvukové zátěže bylo přistoupeno k programu redukce hluku. Byly např. zavedeny zvukotěsné skříně a místnosti, instalace odvětrání vně budov, lepší prostředky ochrany sluchu apod.
klíčová slova: letectví - průmysl letecký - vývoj technologický - hluk - opatření ochranná

Záchranář - č. 10 (2017)

PROVÁZEK, JAROSLAV: Hodnocení stavu bezpečnosti a stav báňské záchranné služby v polském hornictví v roce 2016
anotace: Polský báňský úřad vydal zprávu o stavu bezpečnosti při provádění hornické činnosti v Polsku. Zkrácená verze zprávy publikovaná v časopise Záchranář seznamuje se základními údaji o hornické činnosti v Polsku, s mimořádnými událostmi v polském hornictví v roce 2016, a popisuje událostí spojené s jednotlivými riziky hornické činnosti (např. nebezpečí metanu, nebezpečí otřesů). Uvedeny jsou rovněž informace o stavu polské báňské záchranné služby.
klíčová slova: hornictví - průmysl báňský - služba záchranná - bezpečnost - stav - události - Polsko - 2016

WACLAWIK, PETR - KUKUTSCH, RADOVAN: Využití 3D virtuální reality ve výcviku báňských záchranářů v australských černouhelných dolech
anotace: Autoři z Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., přibližují systém vzdělávání a školení australských báňských záchranářů za pomoci virtuální reality. Zmiňují výhody a přínos této metody výcviku, která umožňuje simulování mimořádných událostí (důlní požáry, výbuch plynů a uhelného prachu v dole, důlní otřes, průtrže plynu, záchrana pracovníků, aj.) a individuální trénink osob, např. při nácviku použití únikových cest, individuálním řešení krizových situací atp. Uvedeny jsou technické parametry pro využití virtuální reality k výcviku báňských záchranářů i k výcviku všech pracovníků v australském těžebním průmyslu a obsah jednotlivých výukových modulů.
klíčová slova: doly uhelné - hornictví - průmysl báňský - průmysl těžební - záchranáři - výcvik - metody vzdělávací - 3D - realita virtuální - simulace

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail