Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2017/09

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2017)

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 3 (2017)

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 8 (2017)

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 9 (2017)

Journal of Safety Research - č. 62 (2017)

Pracovní lékařství - č. 1-2 (2017)

Process Safety Progress - č. 3 (2017)

Professional Safety - č. 7 (2017)

Professional Safety - č. 8 (2017)

Professional Safety - č. 9 (2017)

Sondy revue - č. 9 (2017)

 

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2017)

CÁB, STANISLAV: Nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech: práškové lakování
anotace: Při použití technologie práškového lakování nelze zcela vyloučit riziko možného požáru nebo výbuchu. Článek seznamuje s iniciačními zdroji výbuchu a ochrannými opatřeními pro snížení rizika výbuchu. Věnuje pozornost také klasifikaci prostorů práškových stříkacích kabin.
klíčová slova: lakování - provozy průmyslové - technologie - barvy práškové - rizika fyzikálně-chemická - prevence výbuchů - prevence požární - opatření ochranná

MLEZIVOVÁ, IVETA - SVOBODOVÁ, LENKA: Důsledky zanedbávání prevence rizik
anotace: Autorky prezentují objektivní údaje o nákladech a ztrátách z titulu pracovní úrazovosti a předkládají detailní výčet důsledků pracovního úrazu pro jednotlivce (a rodinu), pro podnik (komunitu), pro společnost (daňové poplatníky) a rovněž rámcově a v širších souvislostech.
klíčová slova: úrazy pracovní - náklady - ztráty - BOZP - bezpečnost práce - nehody dopravní - důsledky ekonomické - důsledky sociální - Česká republika

BUKOVJAN, PETR: Úraz zaměstnance na akci pořádané pro zákazníky zaměstnavatele
anotace: Popis případu úrazu zaměstnance na akci pořádané pro zákazníky zaměstnavatele a argumenty, z nichž Nejvyšší soud vyvodil rozhodnutí, že popisovaný úraz byl úrazem pracovním.
klíčová slova: spory soudní - úrazy pracovní - akce - odpovědnost zaměstnavatele

Karta BOZP pro profesi: pekař
anotace: Karta BOZP uvádí výčet pracovních činností pekařů. Pro činnosti vykonávané na vnitřních pracovištích a zpravidla v nočním provozu jsou v kartě uváděny kvalifikační požadavky na tyto pracovníky, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory prací vykonávaných v uvedeném prostředí, seznam nebezpečí, doporučený rozsah OOPP a pokyny pro bezpečnou práci.
klíčová slova: bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje preventivní - karta BOZP - pekaři

VALA, JIŘÍ: "Job Hazard Analysis" a bezpečné pracovní postupy
anotace: K identifikaci nebezpečí na pracovištích jsou používány různé metody. Jednou z možných metod je "Job Hazard Analysis" (JHA). Tuto metodu lze podle článku využít i pro identifikaci prací a hodnocení rizik. Významnou kapitolou je rovněž téma hodnocení rizik v EU, ČR pohledem kontrolních orgánů.
klíčová slova: bezpečnost práce - BOZP - hodnocení rizik - analýzy bezpečnosti práce - identifikace nebezpečí - analýzy nebezpečí - metody analytické - metody hodnotící - řízení bezpečnosti práce

TILHON, Jiří: Patří ergonomie do problematiky BOZP?
anotace: Autor z různých úhlů pohledu přibližuje význam bezpečnosti práce, ergonomie a ochrany zdraví. Zdůrazňuje pak především potřebu ergonomického řešení pracovišť a pracovních míst jako součásti péče o zaměstnance a ochrany jejich zdraví a zodpovědnou investicí.
klíčová slova: bezpečnost práce - BOZP - ergonomie - ochrana zdraví - aspekty ergonomické - pracoviště - místa pracovní - řešení pracovišť

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 3 (2017)

SCHALKWYK, RIAAN DIRKSE VAN - STEENKAMP, RIGARD J.: A review and exploration of sociotechnical ergonomics / Přehled a zkoumání sociotechnické ergonomie
anotace: Článek se s holistickým přístupem zamýšlí nad významem ergonomie. Holistický přehled ergonomických dějin ukazuje, že tato věda zůstává důležitá pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), širokou společnost, kulturu, politiku a design každodenních věcí. Věda poskytuje nekonvenční a mnohostranné hledisko, které zkoumá ergonomii z hlediska sociální, firemní i BOZP.
klíčová slova: ergonomie - přístupy - BOZP - kvalita života - kvalita práce

MARTINEZ-FIESTAS, MYRIAM: Analysis of perceived risk among construction workers: a cross-cultural study and reflection on the Hofstede model. Analýza vnímaného rizika u stavebních dělníků: mezikulturní studie a reflexe modelu Hofstede
anotace: Tento článek představuje interkulturní studii o vnímaném riziku ve stavebnictví. Byly studovány vzorky pracovníků ze tří různých zemí: Španělska, Peru a Nikaraguy. Hlavním cílem bylo vysvětlit, jak stavební pracovníci vnímají pracovní rizika, a analyzovat, jak to souvisí s jejich národní kulturou. Výsledky ukazují tři velmi podobné profily, což naznačuje, že vnímání rizika je nezávislé na národnosti. Kulturní analýza byla provedena pomocí modelu Hofstede. Výsledky této analýzy a vztah k vnímanému riziku ukázaly, že vnímání rizik ve stavebnictví je nezávislé na národní kultuře.
klíčová slova: rizika - vnímání - analýzy rizik - kultura - stavebnictví - management bezpečnosti práce

ÇELIK, ALI KEMAL - OKTAY, ERKAN - ÇEBI, KÜBRANUR: Analysing workplace violence towards health care staff in public hospitals using alternative ordered response models: the case of north-eastern Turkey / Analýza násilí na pracovišti vůči zdravotnickým pracovníkům ve veřejných nemocnicích s využitím alternativních modelů odpovědí: případ severovýchodního Turecka
anotace: Hlavním cílem tohoto článku je určit klíčové faktory, které mohou mít významný vliv na slovní zneužívání, emoční zneužívání a fyzické napadení zdravotnických pracovníků v severovýchodním Turecku. Samostatně provedený průzkum dokončilo 450 zdravotnických pracovníků ve třech dobře zavedených nemocnicích v Erzurumu v Turecku.
klíčová slova: násilí na pracovišti - zdravotníci - sestry zdravotní - nemocnice - Turecko

BULDUK, SIDIKA - BULDUK, EMRE ÖZGÜR - SÜREN, TUFAN: Reduction of work-related musculoskeletal risk factors following ergonomics education of sewing machine operators / Snižování s prací souvisejících muskuloskeletálních rizikových faktorů následujících po ergonomickém vzdělávání pracovníků u šicích strojů
anotace: S prací spojené poruchy pohybového ústrojí (WMSD, work-related musculoskeletal disorders) představují vážné riziko pro pracovníky u šicích strojů. Výuka ergonomie se doporučuje pro snížení muskuloskeletálních poruch na těchto pracovištích. Cílem této studie bylo zhodnotit vliv ergonomického vzdělávání na snížení expozice rizikovým faktorům pro WMSD mezi pracovníky u šicích strojů.
klíčová slova: ergonomie - stroje šicí - šití - švadleny - vzdělávání - onemocnění muskuloskeletální - ústrojí pohybové

GUNDUZ, MURAT - LAITINEN, HEIKKI: A 10-step safety management framework for construction small and medium-sized enterprises / 10-krokový rámec řízení bezpečnosti práce ve stavebnictví v malých a středních podnicích
anotace: Je velmi důležité vytvořit systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který by poskytl systemizovaný přístup k jejímu zlepšení. Je známo, že se ve stavebnictví stávají tisíce úrazů a nehod. Většina těchto nehod se vyskytuje v malých a středních podnicích. Tento článek poskytuje 10-krokový uživatelsky přívětivý systém pro řízení BOZP ve stavebnictví. Uvádí se praktické uplatnění systému ve skutečných malých a středních podnicích, kde měl slibné výsledky.
klíčová slova: stavebnictví - řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - podniky malé - podniky střední - praxe

MOKARAMI, HAMIDREZA: Multiple dimensions of work-related risk factors and their relationship to work ability among industrial workers in Iran / Rozmanitost pracovních rizikových faktorů a jejich vztah k pracovní schopnosti mezi průmyslovými pracovníky v Íránu
anotace: Tato studie byla navržena tak, aby zkoumala souběžné účinky fyzikálních, psychosociálních a dalších rizikových faktorů souvisejících s prací na skóre indexu pracovních schopností (WAI, work ability index) mezi průmyslovými pracovníky v Íránu.
klíčová slova: schopnosti pracovní - faktory rizikové - práce - pracovníci - průmysl - Írán

ABBASI, MILAD: Investigation into effects of work-related quality of life and some related factors on cognitive failures among nurses / Zkoumání vlivů na s prací související kvalitu života a některých souvisejících faktorů mající vliv na kognitivní selhání u sester
anotace: Selhání kognitivních (poznávacích) funkcí je jedním z faktorů, které mohou být ovlivněny osobními a profesními charakteristikami. Tento výzkum byl proveden za účelem studování vlivu kvality života na pracovišti a některých souvisejících faktorů, které mají vliv na selhání kognitivních funkcí u sester. Tato průřezová studie byla provedena mezi zdravotními sestrami pracujícími v jednotkách intenzivní péče, jednotkách kritické péče a pohotovostním jednotkám v roce 2014.
klíčová slova: funkce kognitivní - kvalita života - sestry zdravotní - faktory pracovní

UKACHUKWU OKOROAFOR ABARAOGU - CHARLES IKECHUKWU EZEMA - CHINENYE KOSISOCHUKWU NWOSU: Job stress dimension and work-related musculoskeletal disorders among southeast Nigerian physiotherapists / Aspekty pracovního stresu a s prací související muskuloskeletální poruchy mezi jihovýchodními nigerijskými fyzioterapeuty
anotace: V odborné literatuře se často popisují fyzické nároky zaměstnání v oboru fyzioterapie, existuje však nedostatek poznatků o rozměrech pracovního stresu a jeho vztahu k s prací souvisejícím muskuloskeletálním poruchám. Článek tedy zkoumá aspekty pracovního stresu a jejich vztah k muskuloskeletálním onemocněním mezi fyzioterapeuty, kteří v současnosti pracují v jihovýchodní Nigérii.
klíčová slova: fyzioterapie - stres pracovní - onemocnění muskuloskeletální - Nigérie

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 8 (2017)

MCKEE, RICHARD H. - ADENUGA, M. DAVID - CARRILLO, JUAN-CARLOS: The reciprocal calculation procedure for setting occupational exposure limits for hydrocarbon solvents: an update / Metoda vzájemného výpočtu pro stanovení mezních hodnot expozice pracovníků uhlovodíkovým rozpouštědlům: aktualizace
anotace: Uhlovodíková rozpouštědla jsou kapalné uhlovodíkové frakce, často s komplexními složeními. Vzhledem k potenciálu expozice pro člověka, zejména těkavým rozpouštědlům, bylo vyvinuto značné úsilí na vývoj doporučení pro pracovní expozici. Cílem tohoto dokumentu je shrnout doporučené revize předchozích návrhů. Tato doporučení zohledňují nedávné toxikologické informace a změny v regulačním poradenství. Uvádí také praktické ukázky, jak používat tato doporučení k vypracování doporučení pro expozici při práci v různých situacích (od jednoduchých komplexních rozpouštědel po směsi komplexních rozpouštědel).
klíčová slova: rozpouštědla - uhlovodíky - látky těkavé - expozice pracovníků - doporučení - praxe

RADTKE, CAMERON: Noise characterization of oil and gas operations / Hluková charakterizace při ropných a plynárenských operacích
anotace: Ve spolupráci s Komisí na ochranu ropy a zemního plynu v Coloradu prováděli výzkumníci na Colorado State University monitorování hluku na 23 místech těžby ropy a plynu v Severním Coloradu. Cílem této studie bylo: (1) měřit a porovnávat hladiny hluku pro různé fáze těžby ropy a plynu; (2) zhodnotit účinnost hlukových bariér a (3) zjistit, zda hladina hluku překročila limity hluku komise. Mezi čtyři fáze zpracování ropy a zemního plynu patřilo vrtání, hydraulické štěpení, dokončení a výroba.
klíčová slova: hluk - limity - měření - ropa - plyn zemní - těžba - vrtání

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 9 (2017)

LE , AURORA B.: A gap analysis of the United States death care sector to determine training and education needs pertaining to highly infectious disease mitigation and management / Analýza zásadních rozdílů v pohřebním průmyslu ve Spojených státech amerických, která určuje potřeby odborné přípravy a vzdělávání, které se týkají snižování a zvládání vysoce infekčních onemocnění
anotace: Cílem práce bylo vyvinout průzkumnou analýzu mezer v pohřebním sektoru v USA. Jedná se o odvětví, které zahrnuje organizace a podniky spojené s pohřebním průmyslem a manipulací s lidskými pozůstatky. Z analyzované výsledků vyplynuly potřeby školení a vzdělávání v souvislosti s vysoce infekčními chorobami. Snahou je zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci u této pracovní populace.
klíčová slova: pohřebnictví - rizika zdravotní - nemoci infekční - vzdělávání - školení

GARCIA, ALBERTO: Nano-metal oxides: exposure and engineering control assessment / Nanokovové oxidy: hodnocení expozice a kontroly řízení
anotace: Tato studie byla provedena za použití technologie měření emisí nanočástic (NEAT). Během této studie bylo zjištěno, že vytvářené nanomateriály byly uvolněny během výroby a čištění procesního reaktoru. Koncentrace stříbra, niklu a železa ve vzduchu byly zjištěny jak v osobní dýchací zóně zaměstnance, tak i v oblastech, které byly odebrány během čištění reaktoru. Po dokončení tohoto počátečního průzkumu bylo navrženo, aby bylo do lokálního odsávacího ventilačního systému přidáno přírubové uchycení.
klíčová slova: nanočástice - nanobezpečnost - nanomateriály - reaktory - expozice pracovníků - hodnocení rizik

Journal of Safety Research - č. 62 (2017)

GIVEHCHI, SAEED - HEMMATIVAGHEF, EHSAN - HOVEIDI, HASSAN: Association between safety leading indicators and safety climate levels / Asociace mezi předními indikátory bezpečnosti a úrovní bezpečnostního klimatu
anotace: Cílem této studie bylo zhodnotit sdružení indikátorů vedení pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zejména bezpečnostní inspekce a nedodržování požadavků, s bezpečnostním klimatem. Výsledky naznačují, že úroveň bezpečnostního klimatu je ovlivněna počtem bezpečnostních inspekcí a výslednými neshodami.
klíčová slova: klima bezpečnostní - BOZP - indikátory - inspekce - Írán

CRUZ RIOS, FERNANDA - CHONG, WAI K. - GRAU, DAVID: The need for detailed gender-specific occupational safety analysis / Potřebna detailní genderové analýzy bezpečnosti práce
anotace: Ženská práce v populaci v USA roste, proto musí pracovníci v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce začít analyzovat údaje týkající se pohlaví u každého odvětví, zejména u netradičních povolání. Ženy pracující na netradičních pracovních místech jsou často vystaveny extrémním rizikům na pracovišti. Neexistují odpovídající politiky na zmírnění rizik specifických pro ženské pohlaví, jako je diskriminace a obtěžování. Podle minulých studií utrpěly ženy úrazy na pracovišti nebo nemoci, které byly u mužů méně významné. Statistiky také potvrdily, že53-62 muži a ženy čelí rozdílným rizikům v odlišných pracovních prostředích. V tomto příspěvku autoři analyzují předchozí veřejné údaje o smrtelných a dalších zraněních, aby pochopili, proč potřebujeme rozlišovat pohlaví při analýze bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
klíčová slova: ženy - pohlaví - rizika pracovní - rovnost - bezpečnost práce - BOZP

DEJOY, DAVID M. - SMITH, TODD D. - DYAL, MARI-AMANDA: Safety climate and firefighting: focus group results / Bezpečnostní klima a hašení požárů: výsledky zaměřené na konkrétní skupinu pracovníků
anotace: Boj proti požárům je nebezpečným zaměstnáním a docházelo k mnoha výzvám k zásadním změnám v tom, jak organizace požární ochrany přistupují k bezpečnosti a vyvážení bezpečnosti s dalšími provozními prioritami. Tyto výzvy však přinesly málo systematického výzkumu. Jako součást rozsáhlejšího projektu rozvoje a testování modelu bezpečnostního klimatu pro hasičskou službu byly použity cílové skupiny zaměřené na identifikaci potenciálně důležitých rozměrů bezpečnostního klimatu pro požární ochranu.
klíčová slova: hašení požárů - hasiči - klima bezpečnostní - BOZP - prevence úrazů - výzkumy - analýzy kvalitativní

CORNELISSEN, PIETER A. - HOOF, JORIS J. VAN - JONG, MENNO D. T. DE: Determinants of safety outcomes and performance: a systematic literature review of research in four high-risk industries / Determinanty výsledků a výkonnosti v oblasti bezpečnosti práce: systematický přezkum literatury o výzkumu ve čtyřech vysoce rizikových odvětvích
anotace: Navzdory rostoucímu vládnímu a organizačnímu úsilí mají organizace stále potíže zlepšit bezpečnost svých zaměstnanců, o čemž svědčí i každoročních 2,3 milionů smrtelných pracovních úmrtí na celém světě. Výzkum v oblasti bezpečnosti práce je rozptýlený a nepřístupný zejména pro odborníky. Prostřednictvím systematického přezkoumání literatury je cílem této studie poskytnout komplexní přehled faktorů chování a okolností, které ohrožují nebo podporují bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců.
klíčová slova: BOZP - pracoviště - zaměstnanci - demografie - rizika pracovní - výkonnost - průzkumy - literatura

/PARKER, ANTHONY W. - TONES, MEGAN J. - RITCHIE, GABRIELLE E.: Development of a multilevel health and safety climate survey tool within a mining setting  / Vývoj víceúrovňového nástroje pro zjišťování klimatu v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti v rámci hornické činnosti
anotace: Cílem této studie bylo navrhnout, implementovat a vyhodnotit spolehlivost a platnost multifaktoriálního a víceúrovňového nástroje pro zjišťování klimatu v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti s využitím v australském těžebním prostředí. Byl vyvinut dotazník obsahující 84 položek a pilotně testován na vzorku 302 australských horníků na dvou místech.
klíčová slova: průmysl těžební - těžba - hornictví - BOZP - klima bezpečnostní - dotazníky

FORTEZA, FRANCISCO J. - CARRETERO-GÓMEZ, JOSE M. - SESÉ, ALBERT: Effects of organizational complexity and resources on construction site risk / Vliv organizační složitosti a zdrojů na rizika na staveništi
anotace: Uvedený výzkum je zaměřen na studium vztahu mezi úrovní rizika a organizační složitostí a zdroji na stavbách. Obecná hypotéza spočívá v tom, že složitost místa zvyšuje riziko, zatímco více zdrojů struktury riziko snižuje. Pro validaci tohoto teoretického modelu byl přijat přístup modelování pomocí strukturálních rovnic (Structural Equation Model, SEM).
klíčová slova: stavby - staveniště - rizika - zdroje

SMITH, CAROLINE K. - ANDERSON, NAOMI J.: Work-related injuries among commercial janitors in Washington State, comparisons by gender / Pracovní úrazy u vrátných a domovníků ve státě Washington, srovnání podle pohlaví
anotace: Autorky analyzovaly údaje o odškodnění pracovníků za účelem zjištění charakteristik, které se vztahují k výsledkům odškodnění zaměstnanců pracujících jako vrátní či domovníci ve státě Washington. Z analýzy vyplynulo, že pracovníci v těchto službách tvoří velkou zranitelnou profesní skupinu v rámci pracovních sil USA. Identifikace rozdílů podle druhu újmy a možných nespravedlivých výsledků podle pohlaví a jazyka je důležitá pro zajištění rovného zacházení v procesu odškodňování pracovníků.
klíčová slova: odškodňování - pracovníci - úrazy pracovní - domovníci - nerovnosti - menšiny - USA

Pracovní lékařství - č. 1-2 (2017)

PEREČINSKÝ, SLAVOMÍR - MARUŠČÁKOVÁ, V. - JANČOVÁ, A.: Profesionálne nádorové ochorenie vo Východoslovenskom regióne
anotace: Onkologická onemocnění patčí mezi civilizačbí onemocnění a jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí. Významnou měrou se na jejich vzniku podílejí faktory pracovního prostředí. Uvádí se poměrně široké rozmezí 2-10%. V současnosti je možné na Slovensku jako nemoc z povolání hlásit poměrně široké spektrum nádorových onemocnění v mnoha profesích. Cílem předkládané práce byla analýza proifesionálních nádorových onemocnění hlášených ve Východoslovenském regionu se zaměřením na trendy počtu hlášených případů, druhy zhoubných nádorů a rizikové profese.
klíčová slova: onemocnění nádorová - nádory - nemoci z povolání - plíce - odvětví - průmysl těžební

PEŠÁKOVÁ, LENKA: Ověřování podmínek práce při podezření na profesionální onemocnění bederní páteře v praxi
anotace: V rámci pravidelných revizí Seznamu nemocí z povolání v České republice je snahou rozšířit tento seznam o položku, která by umožňovala uznat onemocnění bederní páteře z přetěžování jako nemoci z povolání, a to za dodržení všeobecně platných národních pravidel, tedy po splnění klinických kritérií a objektivním průkazu takových pracovních podmínek, za nichž nemoc z povolání vzniká (hygienická kritéria). Cílem předkládaného sdělení je pomocí objektivní metody hodnocení pracovní zátěže bederní páteře na individuální úrovni přiblížit způsob praktického ověřování pracovních podmínek v případě podezření na souvislost středně těžkého chronického vertebrogenníhosyndromu s vykonávanou prací.
klíčová slova: nemoci z povolání - úkony pracovní - rizika zdravotní - páteř bederní - přetěžování - nemoci z přetěžování - seznamy kontrolní

KŘIBSKÁ, M. - NAKLÁDALOVÁ, MARIE: Noční směnná práce a vznik nádorových onemocnění: základní informace
anotace: Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny zařadila od roku 2010 práci v nočních směnách do kategorie karcinogenů 2A, to znamená, že práce na směny související s cirkadiánní poruchou, je pravděpodobných karcinogenem pro člověka. Cílem sdělení je na základě rozboru dostupné literatury zhodnotit účinky práce na směny s podílem noční práce na zdraví pracovníků s ohledem na vznik nádorových onemocnění.
klíčová slova: práce v noci - práce na směny - rytmy cirkadiánní - nádory - onemocnění nádorová - karcinogeny

ZATLOUKALOVÁ, SIMONA - HOLÝ, O. - KOLLÁROVÁ, H.: Profesionální infekce u zdravotníků v České republice v letech 2008-2015
anotace: Odvětví ekonomické činnosti Zdravotní a sociální péče dlouhodobě přináší mezi odvětví s největším výskytem nemocí z povolání, především přenosných a parazitárních s interhumánním přenosem. V tomto přehledovém článku autoři předkládají výskyt u této skupiny pracovníků za léta 2008-2015. Nejčastějšími infekcemi z povolání jsou ve zdravotnictví svrab, virové hepatitidy a tuberkulóza. Nejvíce jsou jimi ohroženi zdravotní sestry, ošetřovatelé-sanitáři a pracovníci sociální péče. Ačkoli je u výskytu všech těchto onemocnění patrný dlouhodobě se snižující trend, stále jsou na místě preventivní opatření proti jejich přenosu.
klíčová slova: nemoci z povolání - nemoci infekční - prevence nemocí - zdravotníci - sestry zdravotní - pečovatelé - svrab - hepatitida - tuberkulóza

Process Safety Progress - č. 3 (2017)

THEOPHILUS, STEPHEN C.: Integrating Human Factors (HF) into a Process Safety Management System (PSMS) / Integrace problematiky lidského faktoru (HF) do systému řízení procesní bezpečnosti (PSMS)
anotace: Lidský faktor a řízení procesní bezpečnosti (proces safety management, PSM) se staly klíčovými faktory při prevenci v případě expozice nebezpečným látkám a závažným haváriím. Současné systémy řízení však mají určité nedostatky, které je nutno vyřešit, a to především co se týče problematiky lidského faktoru. Tento článek identifikuje chybějící lidské faktory v současném systému a popisuje integrovaný systém řízení procesní bezpečnosti (IPSMS) vyvozený ze screeningu všech stávajících rámců pro řízení procesní bezpečnosti, přičemž integruje Systém analýzy a klasifikace lidského faktoru (Human Factors Analysis and Classification Systém, HFACS).
klíčová slova: bezpečnost procesní - faktor lidský - činitel lidský - řízení bezpečnosti - systémy řízení

Professional Safety - č. 7 (2017)

SPIGENER, JIM: Practices of world-class safety performers. Praxe výkonných bezpečnostních pracovníků světové úrovně
anotace: Tento článek zkoumá 11 charakteristik skvělého bezpečnostního vedení. Zkoumá postupy, které vedou k bezpečnostním výsledkům, které jsou jak požadované, tak i důsledně použitelné na pracovištích a na různých úrovních organizace. Odrážejí styl řízení, který využívá co nejvíce zaměstnanců a dosahuje cíle organizace v oblasti bezpečnosti práce a výroby.
klíčová slova: odborníci BOZP - profesionálové bezpečnosti práce - řízení bezpečnosti práce - dovednosti - schopnosti

ISKE, S. D. ALLEN JR. - WELLER, GRANT - LENGFELLNER, LINDA: Safety internships: are students prepared? / Bezpečnostní stáže: jsou studenti připraveni?
anotace: Tento článek představuje údaje shromážděné z hodnocení zaměstnavatelů, u nichž absolvovali akademické stáže univerzitní studenti ze střední Missouri. Tato data poskytují skvělý zdroj pro neustálé zlepšování a validaci technického obsahu vzdělávacího programu. Zohlednění zpětné vazby od poskytovatelů stáží při hodnocení akademických programů může pomoci vzdělávacím institucím zkvalitnit akademické zkušenosti studentů a uspokojit potřeby náborových společností.
klíčová slova: stáže - BOZP - vzdělávání - programy vzdělávací - studenti

MARCHAM, CHERYL L. - TURNBEAUGH, TREASA M. - WRIGHT, NICOLA J.: OSH certifications: behind the exams. Certifikace BOZP: za zkouškami
anotace: Rozvíjení a hodnocení certifikační zkoušky BOZP se opírá o vědecký a matematický psychometrický proces, jehož cílem je dosažení obhajitelných výsledků. Tento článek obsahuje informace, které pomáhají odborníkům v BOZP pochopit, proč a jak správně vyvinutá a spravovaná certifikační zkouška ukazuje známku excelence v oblasti BOZP.
klíčová slova: BOZP - certifikace - zkoušky - kvalifikace profesní

GOLOVKOV, MIKHAIL - SCHAU, HOLGER - BURDGE, GAVIN: Electric arc: protecting against thermal effect: part 1: types of electric arc. Elektrický oblouk: ochrana před tepelným účinkem: část 1: typy elektrického oblouku
anotace: Tato série tří článků poskytuje přehled současného stavu vědění v oblasti ochrany dělníků před tepelným ohrožením elektrickým obloukem. Část 1 se zabývá klíčovými faktory dalšího postupu elektrického oblouku. Rovněž se zabývá různými typy elektrického oblouku a proč jsou tyto znalosti důležité pro bezpečnostní pracovníky provádějící posuzování rizika oblouku.
klíčová slova: oblouk elektrický - typologie - rizika pracovní - rizika tepelná - posuzování rizik - ochrana zdraví

Professional Safety - č. 8 (2017)

HORREY, WILLIAM J. - LESCH, MARY F. - DAINOFF, MARVIN J.: Occupational driving: calibrating skills & performance. Profesionální řízení z povolání: kalibrace dovednosti a výkonu
anotace: Lidská vnímání světa a jeho vlastní efektivita a schopnost ovlivňují rozhodování, rizika a bezpečnost. Z hlediska bezpečnosti je zásadní pochopit situace, kdy se vnímání lidí nebo subjektivní posouzení odchylují od objektivní reality. Tento článek popisuje koncepční rámec zaměřený na profesionální řidiče, který zobrazuje kalibraci v kontextu zpracování lidských informací (pozornost) a řady lokálních a globálních kontextuálních faktorů.
klíčová slova: řízení motorových vozidel - řidiči z povolání - pozornost - schopnosti - vnímání

NAGURKA, MARK L. - MARKLIN, RICHARD W. JR. - LARSON, NATHANIEL R.: Smart trigger: development of a system to improve nail gun safety. Inteligentní spoušť: vývoj systému pro zlepšení bezpečnosti nastřelovacích pistolí na hřebíky
anotace: Při náhodném vybití pneumatické pistole může dojít k akutnímu zranění rukou, paží či nohou. Inteligentní spouštěcí systém může snížit riziko takových zranění tím, že zjistí, zda je povrch určeným podkladem pro upevnění. Tento článek podrobně popisuje vývoj inteligentního spouštěcího systému, včetně metodiky a výsledků testování.
klíčová slova: pistole nastřelovací - rizika pracovní - prevence rizik

GOLOVKOV, MIKHAIL - SCHAU, HOLGER - BURDGE, GAVIN: Electric arc: protecting against thermal effect: part 2: fundamentals of protection. Elektrický oblouk: ochrana před tepelným účinkem: část 2: základy ochrany
anotace: Část 2 této třídílné řady identifikuje tepelná a jiná rizika elektrického oblouku a poskytuje přehled o ochranných zásadách použití OOP při práci s elektrickým obloukem. Nabízí také analýzu dříve publikovaných incidentů s elektrickým obloukem z pohledu typu elektrického oblouku.
klíčová slova: oblouk elektrický - zátěž tepelná - rizika tepelná - ochrana zdraví - OOPP - prostředky ochranné

NDANA, JEAN: Turning around a problem plant: 9 ways to change from severe violator to safety model. Obrat problémového zařízení: 9 způsobů, jak se změnit ze závažného porušovatele na představitele bezpečnostního modelu
anotace: Skutečnost, že v USA je denně zabito 13 pracovníků, je naléhavá výzva k akci. Tento článek představuje devět vůdcovských akcí, které pomohly problémovému závodu změnit jeho bezpečnostní výkonnost. Tato kreativní a efektivní řešení vyžadovala ochotu zaměstnavatele, získání si zaměstnanců a trvalou obhajobu.
klíčová slova: BOZP - řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - praxe - podniky

Professional Safety - č. 9 (2017)

KEMERER, SHARON: Beginning the journey to a zero-harm workplace. Začněte cestu k pracovišti s nulovou újmou
anotace: Většina společností usiluje o to, aby se stala lídrem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, dramaticky snížila sledování ukazatelů a sdílela jejich zlepšení s ostatními, a to jak uvnitř, tak zvenčí. Na začátku je snadné provádět vylepšení: zajistit, aby existovaly bezpečnostní politiky a pokyny, které by podporovaly dodržování předpisů, zaměřily se na snadná zlepšení a zavedly základní monitorování a směry komunikace. Většinu tohoto počátečního (a uspokojujícího) úsilí vlastní a zajišťuje tým BOZP na místní, regionální a podnikové úrovni.
klíčová slova: BOZP - řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - správná praxe - postupy - prevence nehod

GARVEY, DONALD J.: Fire & ice: protecting workers in extreme temperatures. Oheň a led: ochrana pracovníků při extrémních teplotách
anotace: U rychlých stavebních projektů se běžně provádějí celoroční práce v nepříznivých teplotních podmínkách. Tento článek přezkoumává několik metod hodnocení tepelné zátěže pracovníků, a to jak přístrojových, tak pozorovacích, aby pomohl vedoucím pracovníkům k profesnímu odhadu pracovního rizika pracovníka při tepelné námaze. Na základě posouzení může odborník v oblasti BOZP vybrat z několika bezpečnostních, technických a administrativních kontrolních nástrojů, které pomáhají udržovat bezpečnost a zdraví pracovníků, stejně jako pohodlí při práci v náročných teplotních podmínkách.
klíčová slova: zátěž tepelná - podmínky tepelné - horko - chlad - podmínky pracovní - rizika tepelná - ochrana zdraví - OOPP

ROSTYKUS, WALT - MALLON, JAMES: Leading measures: preventing MSDs & driving ergonomic improvements. Hlavní opatření: prevence muskuloskeletálních onemocnění a ergonomická zlepšení
anotace: Tradiční bezpečnostní metriky míry úrazu a ztráty jsou chudými opatřeními ergonomie na pracovišti nebo prediktory poruch svalové a kosterní soustavy (MSD). Současný výzkum a platné nástroje pro hodnocení umožňují spolehlivé měření expozice rizikovým faktorům, které způsobují MSD. Hlavní na rizicích založená opatření pro MSD umožňují odběr vzorků, předpovědi, preventivní opatření a ověření expozice rizikům.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - aparát pohybový - ústrojí pohybové - ergonomie - opatření preventivní - rizika zdravotní - metriky - hodnocení rizik

GOLOVKOV, MIKHAIL - SCHAU, HOLGER - BURDGE, GAVIN: Electric arc: protecting against thermal effect: part 3: state of the art & standardization. Elektrický oblouk: ochrana před tepelným účinkem: část 3: současný stav poznání a standardizace
anotace: Část 3 této třídílné série se zabývá posuzováním nebezpečí elektrického oblouku, omezeními oblouku a výzkumem ochranných časových křivek. Rovněž identifikuje chybné představy o standardizaci a související problémy a navrhuje zlepšení.
klíčová slova: oblouk elektrický - zátěž tepelná - rizika zdravotní - standardizace - posuzování rizik

MUNCY, CONNIE: Power trip: occupational health issues in the power generation industry. Energetický výlet: problémy ochrany zdraví na pracovišti v oblasti výroby elektřiny
anotace: Pracovníci v odvětví výroby elektřiny jsou vystaveni mnoha chemickým, biologickým a fyzikálním zdravotním rizikům. Tento článek identifikuje příklady těchto rizik a projednává osvědčené postupy pro jejich charakterizaci. Rovněž hodnotí důležitost provádění efektivního cyklu trvalého zlepšování pro kontrolu těchto zdravotních rizik.
klíčová slova: energie - výroba - elektrárny - elektřina - rizika zdravotní - prevence rizik - ochrana zdraví - opatření bezpečnostní

Sondy revue - č. 9 (2017)

Co řekli politici o zákoníku práce.
anotace: Vyjádření poslanců různých politických stran a hnutí na dotazy: "Co plánujete v příštím volebním období prosazovat v oblasti pracovního práva?" a "V čem by se měl novelizovat zákoník práce?".
klíčová slova: právo pracovní - zákoník práce - názory - politici - volby

DANDOVÁ, EVA: Elektronická cigareta na pracovišti.
anotace: Právnička ČMKOS se v souvislosti s tzv. protikuřáckým zákonem, který nabyl účinnosti 31. května 2017, vyjadřuje ke změnám, které tento zákon přinesl ohledně kouření na různých pracovištích (vč. škol a školských zařízení, provozoven stravovacích služeb, kulturních a dalších vnitřních prostor, ale i některých venkovních prostor, jako jsou dětská hřiště a jiná sportoviště), ať už jde o kouření běžných nebo elektronických cigaret.
klíčová slova: kouření - pracoviště - provozovny - prostředí vnitřní - prostředí venkovní - změny - zákoník práce - zákony - cigarety elektronické

DANDOVÁ, EVA: Přenášení břemen.
anotace: Přiblížení nejnovější právní úpravy ruční manipulace s břemeny. Pojednávaná problematika se týká zvedání a přenášení břemen muži i ženami, vč. ohrožených skupin žen (těhotné a kojící ženy a ženy do konce 9. měsíce po porodu).
klíčová slova: manipulace ruční - břemena - zvedání - přemisťování - zátěž fyzická - muži - ženy - předpisy právní - změny

CERQUEIROVÁ, ANDREA: Konec přesčasů zadarmo pro policisty, hasiče nebo celníky.
anotace: Díky novele zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 247/2017 Sb. nebudou muset policisté a příslušníci dalších bezpečnostních složek s účinností od 1. ledna 2018 sloužit ročně 150 hodin přesčasů bez nároku na náhradní volno nebo na odměnu.
klíčová slova: práce přesčas - odměny - složky bezpečnostní - hasiči - policisté - celníci - zákony - poměr služební

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail