Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2017/08

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

112 - č. 7 (2017) 
112 - č. 8 (2017) 
Bezpečná práca - č. 4 (2017) 
Bezpečná práca - č. 8 (2017) 
Bezpečnost a hygiena práce - č. 7-8 (2017) 
Sondy revue - č. 8 (2017) 
Zpravodaj SÚIP - č. 3 (2017) 

 

112 - č. 7 (2017)

TILCEROVÁ, ELEONÓRA: Optimalizace vzdělávání žáků a studentů v bezpečnostních tématech
anotace: Informace o výsledcích podrobné analýzy současného stavu výuky bezpečnostních témat ve školách, provedené v r. 2016, pohledem mezirezortní pracovní skupiny tvořené zástupci resortů, v jejichž kompetenci je vzdělávání obyvatelstva v bezpečnostní tematice. Bezpečnostními tématy jsou podle České školní inspekce, která provedla inspekční zjišťování, dopravní výchova, příprava občanů k obraně státu, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí a ochrana zdraví.
klíčová slova: bezpečnost - ochrana zdraví - výuka - školství - vzdělávání počáteční - programy vzdělávací - programy rámcové - šetření - analýzy - 2016

PAULUS, FRANTIŠEK - COLLISOVÁ, JITKA: Podpora výzkumu v oblasti bezpečnosti z úrovně EU
anotace: Výzkum v oblasti bezpečnosti má výrazně interdisciplinární charakter a pohybuje se na pomezí technických, přírodních a lékařských exaktních věd a věd společenských. Takzvaně bezpečnostním výzkumem se rozumí výzkumné, vývojové a inovační činnosti, jejichž cílem je identifikace, prevence, příprava a ochrana proti nezákonným jednáním nebo jednáním úmyslně poškozujícím (evropské) společenství, obyvatelstvo, organizace nebo struktury, hmotné i nehmotné statky a infrastruktury, vč. zajištění operační kontinuity po takovém jednání a zmírnění jeho důsledků (aplikovatelné rovněž v případě přírodních katastrof a průmyslových havárií). Článek poskytuje základní informace o vymezení evropského bezpečnostního výzkumu, jeho zakotvení na úrovni EU a o souvisejících klíčových programech podpory. Rovněž seznamuje se zapojením ČR do těchto iniciativ.
klíčová slova: výzkum bezpečnostní - programy evropské - projekty evropské - Evropská unie - bezpečnost - kooperace

112 - č. 8 (2017)

HACSIKOVÁ, VLADIMÍRA - TULACH, ALEŠ: Kampaň, varující před tichým zabijákem
anotace: Stále probíhající kampaň na ochranu proti únikům nebezpečných plynů a požárům seznamuje s cíli a zaměřením celé akce a informuje o aktivitách a nástrojích, které lze využít k osvětě a propagaci vůči různým cílovým skupinám a v různých oblastech, vč. BOZP.
klíčová slova: hasiči - kraje - kampaně - prevence požárů - prevence výbuchu - prevence otrav - osvěta - propagace - nástroje mediální - nástroje osvětové - metody

TILCEROVÁ, ELEONÓRA - FANC, MICHAL: Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení
anotace: Článek seznamuje se záměry státu vzdělávat občany v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení do r. 2020 a s výhledem do r. 2030. Koncepce, která je v plném znění zveřejněna v podobě samostatné přílohy k číslu 8/2017 časopisu 112, inovuje a rozšiřuje stávající systém výchovy a vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a optimalizuje pravidla vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti, učitelů, lektorů atp. tak, aby odpovídala novým trendům a potřebám současné společnosti. Vedle přiblížení obsahu vzdělávání jsou v článku popsány možné formy a způsoby přípravy jednotlivých cílových skupin.
klíčová slova: vzdělávání - vzdělávání dospělých - vzdělávání profesní - učitelé - lektoři - odborníci - koncepce - ochrana obyvatelstva - řízení krizové - bezpečnost

Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení
anotace: Vložená příloha časopisu 112, č. 8/2017 otiskuje plné znění strategického dokumentu Ministerstva vnitra ke vzdělávání občanů v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. "Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení" do r. 2020 a s výhledem do r. 2030 předkládá analýzu současného stavu vzdělávání, základní rámec nově navrhovaného vzdělávání, systém vzdělávání odborníků dle úrovně vzdělávání, cílových skupin a forem vzdělávání, seznamuje s obsahem vzdělávání a věnuje pozornost lektorům, kteří budou vzdělávat odborníky i občany v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Vedle způsobů koordinace vzdělávacího procesu je věnován prostor finančnímu a materiálnímu zabezpečení a úkolům pro optimalizaci systému vzdělání a jeho dalšího rozvoje. Samotné koncepci předchází usnesení vlády České republiky ze dne 10. července 2017 č. 508 o Koncepci vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení.
klíčová slova: vzdělávání - vzdělávání dospělých - vzdělávání profesní - koncepce - dokumenty - vláda - Ministerstvo vnitra - ochrana obyvatelstva - řízení krizové - bezpečnost - skupiny cílové - obsah - zajištění

Bezpečná práca - č. 4 (2017)

DULEBOVÁ, MARTINA - BALÁŽIKOVÁ, MICHAELA: Hodnotenie a meranie nízkofrekvenčného hluku s prihliadnutím na zdravie zamestnancov
anotace: Autorky se zabývají vlivem nízkofrekvenčního hluku a jeho sluchovými a mimosluchovými účinky na člověka. Pozornost věnují také praktickému měření hlukové expozice ve dvou provozech (výroba ocelových konstrukcí, provoz CNC frézování) s pomocí váhových filtrů A a Z, a rovněž postupu posouzení rizika hluku.
klíčová slova: hluk nízkofrekvenční - expozice pracovníků - zátěž hluková - měření akustická - prostředí pracovní - hodnocení rizik - posouzení rizik

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: BOZP v spoločnosti Duslo, a.s. v Šali
anotace: V podniku Duslo, a.s. Šaľa zavedli široký a všestranný sociální program péče o zaměstnance. Program vytvořený a oceněný v soutěži "Cena za správnou praxi 2016-2017" pořádané v rámci kampaně EU-OSHA "Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku" je součástí širších preventivních opatření na podporu zaměstnanců.
klíčová slova: prevence - podniky průmyslové - programy sociální - zaměstnanci - věk - správná praxe - kampaně evropské - Slovensko - příklady

Európske observatórium rizík
anotace: Vývoj nových technologií a změny ve světě práce mění pracoviště, pracovní zvyklosti, a postupy a přináší nová rizika. Účinná prevence rizik pro zajištění BOZP zaměstnanců vyžaduje aktuální a spolehlivé informace. Ty shromažďuje, zpracovává a poskytuje Evropská observatoř rizik při EU-OSHA, o níž se v článku hovoří.
klíčová slova: rizika - monitorování - informace - systémy informační - prevence rizik - instituce - EU-OSHA

BERZÁK, STANISLAV: Skúsenosti z činnosti inšpekcie práce
anotace:
Přehled dozorových a dalších činností slovenské inspekce práce je doplněn o sumarizované poznatky, které vyplynuly z kontrol prováděných inspektory v časově neidentifikovaném období.
klíčová slova: inspekce práce - dozor nad BP - činnost kontrolní - poznatky - Slovensko

NĚMEC, MICHAL: Financovanie prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania prostredníctvom úrazového poistenia
anotace: Autor na pozadí ekonomických účinků pracovních úrazů a nemocí z povolání na ekonomiku země informuje o stávajícím systému úrazového pojištění na Slovensku. Zmiňuje také národní iniciativu, která předložila model na vytvoření zvláštního finančního nástroje na financování preventivních a ochranných opatření na předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání.
klíčová slova: pojištění úrazové - aspekty sociální - financování - stimuly ekonomické - modely ekonomické - zkušenosti zahraniční - Slovensko

AUXT, VLADIMÍR: Skvapalnené uhľovodíkové plyny
anotace: Při používání zkapalněných uhlovodíkových plynů je třeba respektovat konkrétní bezpečnostní zásady vyplývající z fyzikálních a chemických vlastností těchto plynů. Prezentované zásady bezpečnosti se týkají především provozu a umístnění tlakových nádob se zkapalněným uhlovodíkovým plynem vč. uchovávání/skladování. 
klíčová slova: plyny zkapalněné - nádoby tlakové - provozování - uchovávání - skladování - bezpečnost provozní - BOZP - zásady

MAKIŠ, VLADIMÍR: Poučenie zamestnanca nestačí!
anotace: Stroj namontovaný odbornými zaměstnanci výrobce, který byl opatřen ochranným krytem s blokovacím zařízením a dalšími bezpečnostními prvky a byl označen značkou CE, deklarující prohlášení o shodě, byl příčinou závažného pracovního úrazu. Vyšetřování příčin úrazu odhalilo neoprávněný zásah zaměstnance do konstrukce stroje, který i přes zákaz vydaný revizním technikem, na stroji pracoval.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy těžké - příčiny - příklady - stroje dřevozpracující - bezpečnost technická - faktor lidský - činitel lidský - odpovědnost zaměstnavatele - Slovensko

BOZP a ekologické pracovné miesta
anotace: Informace převzatá z EU-OSHA o tom, co jsou zelená (ekologická) pracovní místa, proč je důležité zohledňovat BOZP na těchto nových pracovištích a jaké jsou v uvedených souvislostech úkoly Agentury. 
klíčová slova: rizika nová - BOZP - místa pracovní zelená - EU-OSHA

Bezpečná práca - č. 8 (2017)

RAMPAŠEK, PETER: Vzdelávanie odborových inšpektorov BOZP s cieľom zvyšovania právneho vedomia
anotace: Konfederace (slovenských) odborových svazů se na svém pravidelném zasedání věnovala kvalitě ochrany práv zaměstnanců v oblasti BOZP. Jako základní předpoklad kvality stanovila trvalé vzdělávání a přípravu svazových inspektorů. 
klíčová slova: odbory - BOZP - kontroly - inspektoři svazoví - inspektoři odboroví - kvalita práce - vzdělávání - Slovensko

Bezpečnost a hygiena práce - č. 7-8 (2017)

VALA, JIŘÍ: Svářeči a předcházení ohrožení jejich zdraví
anotace: Svařování patří mezi nejčastější činnosti prováděné v průmyslu. Vytvářejí se při něm emise velmi jemných částic (svářečské dýmy), z nichž některé obsahují nebezpečné látky, které poškozují zdraví zaměstnanců. Uváděny jsou metody obloukového svařování, škodliviny v pracovním prostředí svářeče, hodnocení zdravotních rizik a preventivní opatření. 
klíčová slova: svářeči - svařování - prostředí pracovní - látky nebezpečné - škodliviny - dýmy - rizika prostředí - rizika zdravotní - hodnocení rizik - opatření preventivní

HRUBÁ, KATEŘINA: Novinky z oblasti právních předpisů BOZP
anotace: Rekapitulace právních předpisů se vztahem k BOZP vyhlášených ve Sbírce zákonů ČR v r. 2016 a v průběhu r. 2017. Výčet je doplněn informací o předpokládaných legislativních záměrech a změnách, které se návazně očekávají. 
klíčová slova: novinky - předpisy právní - legislativa - BOZP - novelizace - změny

VARTA, ONDŘEJ - KYSELA, JIŘÍ: Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu manipulační techniky
anotace: Rozbor poznatků získaných z kontrol inspektorů práce zaměřených na bezpečnost práce a bezpečnosti provozu manipulační techniky ve skladových provozech. Připomenuty jsou základní povinnosti zaměstnavatele, prezentovány převažující nedostatky zjištěné ve skladových prostorech a převažující rizika a příčiny vzniku pracovních úrazů. Několik příkladů pracovních úrazů uzavírá zamyšlení, jak snížit rizika a pracovní úrazovost ve skladech a jaký vliv na bezpečnost práce má pořádek na pracovišti.
klíčová slova: sklady - bezpečnost práce - bezpečnost technická - bezpečnost provozní - technika manipulační - inspekce práce - kontroly - poznatky - opatření preventivní - opatření provozní

BUKOVJAN, PETR: Lehkomyslné jednání zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele
anotace: Argumentace a odůvodnění vztahující se k právnímu sporu, jehož předmětem bylo posouzení, zda konkrétní jednání zaměstnance (vychovatele ve škole v přírodě), které předcházelo jeho pracovnímu úrazu, lze považovat za lehkomyslné, může být důvodem k částečnému zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele za újmu způsobenou tímto úrazem. 
klíčová slova: spory soudní - úrazy pracovní - vychovatelé - školy v přírodě - odpovědnost zaměstnavatele

TILHON, JIŘÍ: Způsobilost osob při obsluze VTZ a jiných technických zařízení
anotace: Provozování vyhrazených technických zařízení vyžaduje odbornou způsobilost pro různé činnosti, jako jsou spouštění nových zařízení, kontroly (revize a zkoušky) provozovaných i nových zařízení nebo jejich obsluha. Článek se zabývá všemi druhy VTZ (tlaková, zdvihací, elektrická, plynová) a dalšími technickými zařízeními.
klíčová slova: zařízení vyhrazená technická - zařízení technická - způsobilost odborná - činnosti - zkoušky - revize - obsluha - provozování - bezpečnost technická - bezpečnost provozní

Karta BOZP pro profesi: Řezník a uzenář
anotace: Karta BOZP uvádí výčet pracovních činností zaměstnanců, kteří se zabývají zpracováním, skladováním nebo prodejem obvyklých druhů masa (jateční zvířata, drůbež, zvěřina, králíci), masných výrobků a ryb v průmyslových objektech, menších výrobnách a obdobných prostorech. U vybraných profesí je zohledněna práce ve venkovním prostoru. V kartě se dále uvádějí kvalifikační požadavky na tyto pracovníky, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory prací vykonávaných v uvedeném prostředí, seznam nebezpečí, doporučený rozsah OOPP a pokyny pro bezpečnou práci.
klíčová slova: bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje preventivní - karta BOZP - řezníci - uzenáři

KRÁL, MIROSLAV: Přístup k hodnocení podmínek vidění v pracovní činnosti
anotace: Podmínkám dobrého vidění pracovníka je třeba věnovat patřičnou pozornost. Z hlediska pracovních prostor, pracovišť a pracovních míst je třeba brát v úvahu schopnosti jednotlivých částí oka, faktory pracovního prostředí - zejm. fyzikální, a mezi nimi otázku a požadavek vhodného osvětlení.
klíčová slova: oči - zrak - fyziologie - vidění - prostory pracovní - pracoviště - podmínky světlené - osvětlení - zátěž zraková - požadavky ergonomické

SAMKOVÁ, ANNA - ŠKRÉTA, KAREL: Profesní kvalifikace - cesta pro zvyšování odbornosti pracovníků a snižování nezaměstnanosti
anotace: Článek se zabývá otázkou získávání (odborných) kvalifikací v systému dalšího vzdělávání. Společně s historií systému získávání odborných kvalifikací v ČR jsou připomenuty základní schválené profesní kvalifikace v oblasti BOZP a existující i nově navrhované profesní kvalifikace pro práci ve výškách. Autoři odkazují na průběžně budovaný a veřejně přístupný registr schválených profesních kvalifikací, kterým je Národní soustava kvalifikací.
klíčová slova: kvalifikace profesní - vzdělávání profesní - vzdělávání další - odborníci - BOZP - práce ve výškách a nad volnou hloubkou - úpravy právní - registry - systémy identifikační - systémy informační

DOSTÁL, FILIP: Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně - 4. část
anotace: Čtvrtá část článku o povinnostech ukládaných zákonem o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů) právnickým a podnikajícím fyzickým osobám přináší popis dalších povinností všech právnických a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany uvedených v § 5 zákona o požární ochraně a uzavírá celou obecnou část pojednanou v částech 1 až 4. 
klíčová slova: požární ochrana - zákony - osoby právnické - osoby fyzické - osoby samostatně výdělečně činné - povinnosti - výrobky - ohlašování požárů

KOLÍNSKÁ, IVANA: Přehled nových technických norem - červen a červenec 2017
anotace: Informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP. 
klíčová slova: normy technické - normy bezpečnostní - bezpečnost - BOZP

Sondy revue - č. 8 (2017)

KAŠPAROVÁ, JANA: Jak změní digitální ekonomika postavení zaměstnanců? Revoluce dovedností: Od spotřebovávání práce k budování talentů
anotace: Generální ředitelka personální agentury ManpowerGroup odpovídá redakci Sond na otázky z oblasti nastupující digitální ekonomiky, konkrétně na téma pracovních míst, potřeb a investic do kvalifikace a rekvalifikace a sociálního rozměru práce budoucnosti.
klíčová slova: ekonomika digitální - digitalizace - personalistika - síla pracovní - místa pracovní - kvalifikace - znalosti - dovednosti - aspekty sociální - odbory

PRESOVÁ, EVA: Obchod na celém světě čelí novým výzvám
anotace: Jak bude vypadat budoucí svět práce v obchodě? Jak ho ovlivní nové technologie? Na tyto a další otázky se zaměřila celosvětová konference UNI Commerce, která se pod heslem "Odborová síla pro budoucí svět práce" konala v červnu v Berlíně.
klíčová slova: obchod - technologie nové - svět práce - odbory - konference

SMEJKALOVÁ, KATEŘINA: Průmysl 4.0 aneb co přinese další průmyslová revoluce
anotace: Téma tzv. Průmyslu 4.0 začíná rezonovat i v českém prostředí. Stále však existuje mnoho otázek, které zůstávají opomíjeny, např. těch, které se týkají práce v této nové průmyslové éře. Jednou z takových otázek je, co budou dělat lidé, když pracovní procesy budou významně nebo plně digitalizovány. Politoložka Kateřina Smejkalová objasňuje, o co v Průmyslu 4.0 jde, a přitom rozkrývá, čeho všeho se změny dotknou.
klíčová slova: digitalizace - revoluce průmyslová - průmysl 4.0 - práce 4.0 - změny

Zpravodaj SÚIP - č. 3 (2017)

ŠEBELA, LUKÁŠ: Chemikálie na pracovišti
anotace: Z praxe lze říci, že v dnešní době neexistuje pracoviště, na kterém by se nevyskytovala nebezpečná chemická látka nebo směs. Autor připomíná evropskou i českou legislativu pro bezpečné použití, nakládání, skladování a manipulaci s chemikáliemi. Zmiňuje také expoziční scénáře jako součást procesu hodnocení rizik plynoucích z nakládání s chemickou látkou na pracovišti. Vyústěním hodnocení rizik vždy musí být stanovení vhodných opatření před působením nebezpečných vlastností chemických látek a směsí, které se ve výrobním procesu používají nebo skladují.
klíčová slova: látky chemické - látky nebezpečné - pracoviště - předpisy evropské - předpisy právní - hodnocení rizik - opatření preventivní

KURTIN, PETR: Bezpečnost práce při obsluze kontinuálních tavicích pecí ve sklářském průmyslu
anotace: Z příkladu smrtelného pracovního úrazu v jedné z nejstarších skláren v Libereckém kraji vyplynula zásadní slabina technologického celku kontinuální tavicí pece. Technické řešení pro bezpečnost zaměstnanců lze nalézt, mělo by však být primárně součástí prevence a nikoli až následným opatřením proti zabránění opakování tragické události.
klíčová slova: průmysl sklářský - provozy průmyslové - celky technologické - pece tavicí - úrazy smrtelné - bezpečnost provozní - řešení bezpečnostní

MRKVIČKA, PETR: Vývoj pracovní úrazovosti v roce 2016
anotace: Obvyklá informace o vývoji pracovní úrazovosti, tentokrát v roce 2016.
klíčová slova: statistiky - úrazovost pracovní - 2016 - Česká republika

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail