Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2017/07

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

BauPortal - č. 4 (2017)
BauPortal - č. 5 (2017)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2017)
CzechIndustry - č. 2 (2017)
Die BG - č. 7-8 (2017)
Die BG - č. 7-8 (2018)
HesaMag - č. 15 (2017)
Hygiene et Sécurité du Travail - č. 246 (2017)
ChannelWorld - č. roč. 9 (č. 3)
Inovace - č. 2 (2017)
KANbrief - č. 2 (2017)
Références en Santé au Travail - č. 149 (2017)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 3 (2017)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 4 (2017)
Sicher ist Sicher - č. 7-8 (2017)
Sondy revue - č. 7 (2017)
Spektrum - č. 1 (2017)
Travail et Sécurité - č. 782 (2017)
Travail et Sécurité - č. 783 (2017)
 

 

BauPortal - č. 4 (2017)

WEISS, VIOLA: Emissionsarme Fassadenabdichtung: DGNB Platin Plakette für Büroneubau / Těsnící fasáda s nízkými emisemi: platinová deska DGNB pro novou administrativní budovu
anotace: Výjimečná administrativní budova HumboldthafenEins v nejlepší lokaci Berlína byla dokončena. Projekt byl od začátku realizován podle nejvyšších standardů (certifikace DGBN) pro zelené administrativní budovy. Investorem byl OVG Real Estate. Budova disponuje speciální fasádou (s vnější ochranou před slunečním zářením; udržitelné těsnící materiály, ze kterých je fasáda vyrobena, umožňují zachovat v budově příjemné klima), integrovanou kogenerační jednotkou a zpětným získáváním tepla. Článek podrobně popisuje technické parametry a materiály, ze kterých je fasáda a budova zhotoveny. To má zajistit trvale udržitelnou stavbu s moderními uživatelsky příjemnými flexibilními pracovními plochami (prostor pro soustředěnou práci, prostor pro komunikaci, optimální akustika apod.).
klíčová slova: budovy - administrativa - fasády - certifikace - Německo

BauPortal - č. 5 (2017)

SINNHUBER, VOLKER: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Spezialtiefbau / Bezpečnost a ochrana zdraví v inženýrském stavitelství
anotace: Inženýrské stavitelství jako součást stavebnictví vyžaduje specializované znalosti jak geotechnické, tak i z oblasti strojírenství. Stejně jako znalosti z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pro interakci lidí, strojů a lokálních podmínek. Článek se podrobně zabývá těmito vzájemnými vazbami právě s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví. Autor uvádí přehled činností v inženýrském stavebnictví, pracovních úrazů v letech 2010 - 2016 včetně popisu konkrétních případů a vyvození řešení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, jak minimalizovat tyto úrazy či jim předcházet. S tím souvisejí i předpisy, normy a poznámky z průmyslu pro tuto oblast, kterým se autor podrobně věnuje.
klíčová slova: stavitelství inženýrské - BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - úrazy pracovní - předpisy - normy

SINNHUBER, VOLKER - BISCHOP, RAMONA: Spezialtiefbau: aber sicher! / Inženýrské stavitelství: ale bezpečně!
anotace: 22. března 2017 se po pěti letech konalo ve Stuttgartu sympozium BG BAU, profesního sdružení ve stavebnictví, na téma inženýrské stavitelství. Příspěvky byly mj. zaměřeny na strategie a úkoly v prevenci v inženýrském stavitelství, velký zájem vyvolal program Ocenění v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, na který by měl být navýšen rozpočet. Rovněž byl představen strategický program sociálních partnerů a profesních sdružení, který by měl motivovat zaměstnance k dodržování bezpečnosti na stavbách.
klíčová slova: stavitelství inženýrské - konference - bezpečnost

FEIGE-MUNZIG, ANDREAS: Asbest: die Gefahr ist noch nicht gebannt / Azbest: nebezpečí ještě není zažehnáno
anotace: Azbest, minerální přírodní vlákno, který díky svým vynikajícím vlastnostem (požárem nezničitelný, kyselinovzdorný, má vysokou pevnost v tahu a přesto je velmi pružný) našel uplatnění v četných různorodých produktech, např. ve stavebních materiálech a stavebních chemických výrobcích. Bohužel má nepříznivé účinky na naše zdraví (je karcinogenní - rakovina krku, plic, způsobuje chronickou obstruktivní bronchitidu a silikózu). Autor popisuje tyto skutečnosti, věnuje se hodnocení zdravotních rizik azbestu a ochraně proti azbestu (ochrana uživatelů v budovách kontaminovaných azbestem, ochrana spotřebitele a životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců). Konstatuje, že odpovědnost za tuto problematiku by neměla být pouze na bedrech zaměstnavatelů. Nastiňuje požadované kroky s nakládáním s odpady obsahujícím azbest, které by měly být v souladu s dokumentem Evropa 2023 - bez azbestu.
klíčová slova: azbest - hodnocení rizik - ochrana zdraví - ochrana spotřebitele - prostředí životní - bezpečnost - materiály stavební

BISCHOF, RAMONA: Staubmindernd, ergonomisch, wirtschaftlich: Sanierung asbesthaltiger Fassaden mit Mastkletterbühnen - Technik / Snížení prachu, ergonomická a ekonomická technologie používaná při sanaci fasád obsahujících azbest za pomoci stožárových šplhacích pracovních plošin
anotace: Jedná se o rozhovor s Matthiasem Müllerem, bezpečnostním inženýrem z AST GmbH (Blaustein), vzdělávací instituce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobně je popsána technologie, která využívá vysokozdvižné šplhací pracovní plošiny k sanaci fasád obsahujících nebezpečný azbest.
klíčová slova: azbest - sanace - fasády - plošiny pracovní - technologie - ergonomie

Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2017)

banotace: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), doznává v r. 2017 změny (ADR 2017). ADR 2017 platí od 1. ledna 2017, až do 30. června 2017 platí tzv. přechodné období, během kterého může být postupováno v souladu s předchozí verzí dohody ADR z r. 2015. Od 1. července 2017 musí již být postupováno podle nové ADR 2017. V textu jsou uváděny nejdůležitější změny týkající se většiny uživatelů a několik dalších, specifických změn v kapitolách: Polymerizující látky, Lithiové baterie, Přepravní doklad, Písemné pokyny podle ADR, Flexibilní kontejnery pro volně ložené látky, Přeprava vozidel, zařízení a motorů, Cisternová přeprava).
2017
klíčová slova: věci nebezpečné - přeprava silniční - přeprava vnitrostátní - přeprava mezinárodní - požadavky bezpečnostní - požadavky obecné - požadavky specifické - předpisy mezinárodní - dohody mezinárodní - změny

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Bezpečnost paletizátorů a depaletizátorů
anotace: Příspěvek k tématu balicích strojů se věnuje bezpečnosti paletizátorů (strojů pro seskupování nebo stohování jednotek nákladu na palety) a depaletizátorů (strojům pro rozdružování paletových jednotek). Uváděny jsou všeobecné informace, základní nebezpečí, bezpečnostní požadavky a bezpečnostní opatření, specifické požadavky vč. potřeby jejich ověřování.
klíčová slova: paletizace - systémy paletizační - stroje balicí - bezpečnost technická - nebezpečí - požadavky bezpečnostní - požadavky specifické - návody

VALA, JIŘÍ: Analýza a změna nebezpečného chování zaměstnanců
anotace: Řízení a změna chování zaměstnanců je dlouhodobým procesem, který vyžaduje závazek vrcholového vedení podniku, zapojení zaměstnanců, zavedenou kulturu BOZP, správný postup a organizaci. Autor se věnuje otázce řízení nebezpečného chování zaměstnanců, které vychází z identifikování kritického chování za použití speciálních analýz a modelů lidského chování, a připomíná již dříve medializovaný program bezpečnosti založené na bezpečném chování (Behavior-Based Safety - BBS), vhodný pro eliminaci selhání lidského činitele, předcházení pracovním úrazům a pro zajišťování bezpečnosti na pracovišti.
klíčová slova: zaměstnanci - chování - změny - kultura bezpečnosti - management bezpečnosti práce - řízení bezpečnosti práce - nástroje - programy - modely - analýzy psychologické - bezpečnost behaviorální

Karta BOZP pro profesi: Knihovník
anotace: Karta BOZP uvádí výčet pracovních činností zaměstnanců, kteří vykonávají knihovnicko-bibliografické, referenční, informační, poradenské a konzultační služby nebo metodickou, analytickou a další činnost typickou pro knihovny vč. správy běžných i specializovaných knihovních fondů nebo úložišť dokumentů a dat. Charakteristickým místem výkonu práce jsou s výjimkou pojízdných knihoven (bibliobusů) nebo knižních trhů zejména vnitřní pracoviště. V kartě se dále uvádějí kvalifikační požadavky na tyto pracovníky, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory prací vykonávaných v prostředí knihoven, seznam nebezpečí, doporučený rozsah OOPP a pokyny pro bezpečnou práci. knihovníci
klíčová slova: bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje preventivní - karta BOZP - pracovníci - knihovnictví

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Školení řidičů motorových vozidel
anotace: Každému řidiči motorového vozidla v zaměstnaneckém poměru (bez ohledu na to, je-li zařazen na pracovní pozici řidiče, či jen občas řídí služební nebo soukromé vozidlo jako tzv. řidič-referent) musí jeho zaměstnavatel zajistit dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP, které se týkají řízení motorového vozidla a místa výkonu řízení, vč. řízení v areálu zaměstnavatele. Autor připomíná, co vše by mělo být obsahem školení řidičů motorových vozidel u zaměstnavatele.
klíčová slova: řidiči - vozidla motorová - způsobilost odborná - školení bezpečnosti práce - informace bezpečnostní - pokyny bezpečnostní

KUHNOVÁ, IRENA: Výtvarná soutěž "Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého"
anotace: Informace o výtvarné soutěži pro žáky základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a současně i pro děti z dětských domovů, která se uskutečnila v první polovině r. 2017, s přehledem oceněných výtvarníků a s ukázkami některých dětských prací. Právě ukončená soutěž s názvem "Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého" se zaměřila na problematiku prevence rizik, zdravých pracovišť a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
klíčová slova: soutěže - děti - žáci - školy - život pracovní - pracoviště bezpečná - zdraví - věk - kampaně evropské - 2017 - budoucnost

CzechIndustry - č. 2 (2017)

Průmysl 4.0: digitální gramotnost bude stejně důležitá jako čtení, psaní a počítání
anotace: Studie Iniciativa práce 4.0, jíž vypracoval Národní vzdělávací fond, o.p.s., byla zveřejněna v závěru
minulého roku. Zabývá se očekávanými dopady informatizace a kybernetizace na trh práce a na
vybrané sociální aspekty.
klíčová slova: průmysl 4.0 - gramotnost - digitalizace - trh pracovní - aspekty sociální

Die BG - č. 7-8 (2017)

MAGIERA, CARSTEN: Lass nichts anbrennen: Hautschutz am Arbeitsplatz / Nespalte se: ochrana pokožky na pracovišti
anotace: Článek se zabývá působením slunečního záření na pokožku, posuzuje jeho rizika a nastiňuje možnosti, jak se chránit. Jednou z možností je i použití sluneční plachty nejen pro volný čas, ale i pro venkovní pracoviště. Pro venkovní práce by měly být navrženy prodyšné a odolné pracovní oděvy s vysokou ochranou proti UV záření. Rovněž by měli být pracovníci seznamováni s UV indexem záření, aby se mohli bezpečně chránit. Pozor se musí dát i na kombinaci léčiv a kosmetických přípravků na ochranu před sluncem. Varuje i před chozením do solária a na slunce ve stejném časovém období. Autor se věnuje i problematice rakoviny kůže způsobenou slunečním zářením při práci.
klíčová slova: záření sluneční - rizika - ochrana pokožky - pracoviště - opatření bezpečnostní - oděvy pracovní - rakovina

Die BG - č. 7-8 (2018)

BERKEMEYER, SHOMA - TEBEST, RALF: Empfehlungen für den richtigen Umgang mit Stress im Arbeitsalltag / Doporučení, jak zvládnout stres v každodenní práci
anotace: Existuje mnoho možných příčin stresu na pracovišti, zejména hluk, přerušování, nedostatek uznání, šikana a časový tlak. Zvýšený stres vede k nižší kvalitě práce a častější nemocnosti. Autoři uvádějí, že u dospělých může vlivem stresu na pracovišti může k "vyhoření", depresím a vyčerpání. V podnicích by měla být zavedena kultura "zdravých vztahů" a opatření, která budou stres minimalizovat. Dále se autoři podrobně zabývají jednotlivými stresory v pracovním prostředí (hluk, přerušování, nedostatek uznání, šikana, časový tlak) a přístupy k jejich řešení, aby se minimalizoval stres na pracovišti.
klíčová slova: stres - pracoviště - kvalita práce - syndrom vyhoření - opatření - doporučení

HesaMag - č. 15 (2017)

TANSEY, RACHEL: Human lives weighed against corporate profit / Lidské životy oproti korporátnímu zisku
anotace: Koncem února výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) podpořil zpřísnění směrnice, která chrání pracovníky před chemickými látkami způsobujícími rakovinu. Odbory tak získaly první kolo boje s průmyslem. Ale boj pokračuje, jak o tom svědčí vyšetřování průmyslových lobbistických strategií zaměřených na ovlivňování evropských právních předpisů o profesionálních rakovinách.
klíčová slova: rakovina - nemoci z povolání - legislativa - směrnice evropské - Evropská unie

BRÉDART, HÉLÉNE: Burnout among journalists, a symptom of discontent in newsrooms / Syndrom vyhoření mezi novináři, příznak nespokojenosti ve zpravodajstvích
anotace : Vzestup nových technologií a nové způsoby produkce a konzumace informací výrazně změnil profesi žurnalistiky. Přístup k informacím se stal demokratičtější a zvýšil počet mediálních diváků. Digitální nástroje umožnily diverzifikovat žurnalistické formáty a žánry. Mediální společnosti se zaměřily na internet, aniž by vymezily svou manažerskou strategii a aniž by investovaly potřebné finanční prostředky. To má dopad na pracovní podmínky novinářů a na blahobyt v práci.
klíčová slova: žurnalistika - novináři - podmínky pracovní - spokojenost

BRÉDART, HÉLÉNE: Freelancers: instruments and victims of deregulated working conditions / Nezávislí pracovníci: nástroje a oběti deregulovaných pracovních podmínek
anotace: S vlnou propouštění a poklesem počtu novinářů s pracovními smlouvami na dobu neurčitou v Evropě došlo k šíření atypických pracovních míst. Pracovníci najatí podle takových smluv se ocitnou v konfrontaci s překážkami při ochraně svých profesních a sociálních práv. Tato levná pracovní síla se stala příznačnou pro nejistou situaci novinářů.
klíčová slova: novináři - žurnalistika - smlouvy pracovní - podmínky pracovní

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 246 (2017)

HAUTIÉRE, NICOLAS - TATTEGRAIN, HELÉNE - GUILBOT, MICHÉLE: Véhicules connectés et autonomes: quels enjeux technologiques, juridiques et de sécurité routire? / Připojená a autonomní vozidla: jaké vyvstávají technologické, právní a bezpečnostní otázky?
anotace: Nově vyvíjené typy vozidel vybavených ultra-sofistikovanými technologiemi mohou způsobit revoluci v cestování. Usnadňují řízení, přenášejí řadu funkcí na stroj nebo mohou řidiče i zcela nahradit. Tyto technologie by umožnily zvýšit bezpečnost silničního provozu, koexistence člověka a stroje však vyvolává četné technologické, právní a bezpečnostní otázky.
klíčová slova: vozidla - technologie nové - provoz silniční - systém člověk-stroj

ChannelWorld - č. roč. 9 (č. 3)

ŠIROKÝ, JAN - BABICKÁ, ZUZANA: Nové technologie za dveřmi: nová generace technologií definitivně mění podobu trhu ICT
anotace: Rozvoj a šíření nových informačních a komunikačních technologií a související digitální transformace mění trh ICT a vyvolávají či umožňují výrazné změny i v jiných odvětvích. Dnešní ekonomické diskuze se točí okolo transformačního dopadu moderních technologií, mezi něž patří cloud, mobilita, sociální sítě a velká data. K nim se v poslední době přidávají také internet věcí, kognitivní technologie a umělá inteligence, rozšířená a virtuální realita, 3D tisk, robotika a nová generace bezpečnostních technologií.
klíčová slova: technologie informační - technologie komunikační - technologie nové - rozvoj - budoucnost - digitalizace - tisk - internet

Inovace - č. 2 (2017)

Kvalita životního a pracovního prostředí
anotace: Problematika vnitřního ovzduší, nakládání s odpady, následky škodlivého záření a karcinogenní látky jsou témata, jimž se věnuje článek Ministerstva zdravotnictví.
klíčová slova: prostředí životní - prostředí pracovní - ovzduší vnitřní - prostředí vnitřní - faktory rizikové - látky karcinogenní - odpady - záření - radon - stav zdravotní - obyvatelstvo

SIEVERS, SVEN: Správné zacházení s nebezpečnými látkami předchází vzniku nehod
anotace: Nedbalé zacházení a skladování může mít vážné následky, proto je třeba zodpovědně vyhodnotit bezpečnostní rizika. Vedle náležitého skladování nebezpečných látek by měly společnosti dbát na pravidelná školení a informovanost svých zaměstnanců, pokud jde o zacházení s těmito látkami na pracovišti. To jsou hlavní sdělení článku zástupce společnosti vyrábějící bezpečnostní skříně pro manipulaci s nebezpečnými látkami a hořlavými kapalinami a jejich skladování.
klíčová slova: skladování - manipulace - látky hořlavé - látky nebezpečné - materiály nebezpečné - skříně bezpečnostní - postupy doporučené

HRBÁČ, JAN: Bezpečná práce jen v bezpečném prostředí - osobní detektory plynů
anotace: Detektory plynů jsou pomůckami, které mohou zabránit poškození zdraví nebo smrti pracovníka vystaveného škodlivým plynům. Více o detektorech, o nejčastějších principech měření a důvodech použití detektoru pro zajištění BOZP pracovníků a další informace poskytuje stať připravená absolventem Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava.
klíčová slova: plyny - detektory osobní - detektory plynů - prostředky detekční - prostředí pracovní - prostředí vnitřní - ovzduší pracovní - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zastoupení zaměstnanců při řízení BOZP - studie agentury EU-OSHA
anotace: Souhrnná informace o výsledcích, které přinesl průzkum Evropské agentury pro BOZP týkající se zapojení zaměstnanců do BOZP na úrovni podniků. Provedená studie navázala na druhý Evropský průzkum podniků na téma nových a nově vznikajících rizik (ESENER-2).
klíčová slova: studie - průzkumy - EU-OSHA - rizika nová - zapojení zaměstnanců - řízení BOZP - podniky

Ochranný oděv snižuje riziko při práci a může zachránit i život
anotace: V ČR existují zákonem stanovené požadavky a povinnosti týkající se ochrany zdraví a života zaměstnanců před riziky. K opatřením na odstranění nebo zmírnění vlivu rizika na zaměstnance nebo pracovní prostředí patří také osobní ochrana (prostředky osobní ochrany - OOPP). Informace výrobce ochranných oděvů jmenuje několik bodů neodmyslitelných pro správné zacházení s ochrannými oděvy.
klíčová slova: oděvy ochranné - prostředky ochranné - ochrana osobní - ochrana zdraví - snižování rizik - postupy doporučené

DANDOVÁ, EVA: Hluk na pracovišti - kontrola hluku na pracovišti je obtížná
anotace: Přehledně zpracovaná informace o expozici pracovníků hluku, o hodnocení rizika hluku zaměstnavatelem a o jeho dalších povinnostech. Informace se m.j. dotýká bezpečnostních přestávek a otázky ztíženého pracovního prostředí.
klíčová slova: hluk - pracoviště - zaměstnavatel - povinnosti - hodnocení rizik - expozice pracovníků - opatření bezpečnostní - opatření preventivní - opatření organizační

Rychlá a plynulá manipulace nejen díky nové technologii
anotace: Kapacitu manipulace posílily v letošním roce nízkozdvižné vozíky Toyota BT Levio LWE200 s lionovými bateriemi. Manipulace se zbožím je bezpečnější a na vyšší úrovni nejen díky nové technologii baterií. Společnost Toyota vytváří bezpečnější pracovní prostředí pomocí programu "Vize bezpečnosti" a zapojováním se do evropských kampaní BOZP.
klíčová slova: manipulace - vozíky zdvižné - vozíky manipulační - bezpečnost technická - bezpečnost práce - prostředí pracovní - programy bezpečnosti práce

Ochranné pracovní rukavice
anotace: Přehled ochranných pracovních rukavic určených pro různé použití je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: OOPP - rukavice ochranné - rukavice pracovní - ochrana rukou - výrobky - trh

TILHON, JIŘÍ: Řízení bezpečnosti u vysoce rizikových technických zařízení. Konference BOZP Ostravice 2017
anotace: Téma řízení bezpečnosti u vysoce rizikových technických zařízení bylo jedním z témat XVII. ročníku mezinárodní konference BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2017 v Ostravici v dubnu t.r. Článek definuje nově pojatou skupinu technických zařízení - vysoce rizikových technických zařízení (VRTZ, resp. VTZ), která odráží jak stávající systém péče o bezpečnost technických zařízení uváděných na trh, tak jejich provozování u uživatele. Podmínky uvádění technických zařízení na trh po více jak 35 letech doznávají změn. Právně se prosazují požadavky na bezpečnost výrobku/zařízení, vyžadovány jsou informace o vlastnostech výrobku, praxe volá po přehlednosti a jednotnosti požadavků na provozovatele. Tyto a další otázky předkládá autor článku v kontextu české a zahraniční legislativy a zahraničních zkušeností. 
klíčová slova: zařízení technická - zařízení vysoce riziková - zařízení vyhrazená technická - bezpečnost technická - bezpečnost výrobků - řízení bezpečnosti - požadavky provozní - výrobci - odpovědnost - trh

Čistý vzduch při zpracování kovů: 40 let společnosti KEMPER
anotace: Německý výrobce odsávacích zařízení a filtračních systémů Kemper GmbH myslí při vývoji centrálních systémů odsávání vzduchu i na zvyšováním bezpečnosti. Jeho specialitou jsou technologie odsávání svářečského dýmu.
klíčová slova: systémy filtrační - systémy odsávací - zařízení odsávací - vzduchotechnika - ovzduší vnitřní - ovzduší pracovní - dýmy - bezpečnost technická

Filtrační polomasky, masky a polomasky
anotace: Průzkum trhu je orientován na nabídku prostředků k ochraně dýchacích orgánů převážně s filtrační funkcí. Přehled vybraných výrobků je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů prodejců.
klíčová slova: OOPP - prostředky dýchací - prostředky filtrační - masky - polomasky - ochrana dýchadel - ochrana proti prachu - ochrana proti plynům - výrobky - trh

Smrtelná pracovní úrazovost v ČR v roce 2015
anotace: Přehled ukazatelů smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v ČR v roce 2015 a jejich vývoj od r. 2006.
klíčová slova: úrazy smrtelné - ukazatele - Česká republika - 2015 - nehody dopravní - prostředky dopravní - komunikace pozemní - průmysl zpracovatelský

KANbrief - č. 2 (2017)

JESKE, TIM - STOWASSER, SASCHA: Opportunities and challenges of digitalization for occupational safety and health / Příležitosti a výzvy digitalizace pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
anotace: Digitalizace představuje řadu nových možností pro formování práce, a tak i nové příležitosti pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. To se týká všech forem práce, ať již primárně duševních nebo fyzických. Výzva spočívá ve využití rozsahu možností a nalezení řešení, která uspokojí potřeby dotčené společnosti.
klíčová slova: průmysl 4.0 - digitalizace - BOZP - formy práce - příležitosti pracovní

MARA, MARTINA: Human beings and robots: how can the "dream team" be made to work? / Lidé a roboti: jak může "tým snů" pracovat?
anotace: Použití autonomních technologií upozorňuje na vztahy mezi lidmi a stroji. Aby pracoviště, kde spolupracují lidé s roboty byla úspěšná, je třeba zvážit nejen objektivní bezpečnost pracovníků, ale také jejich subjektivně vnímanou bezpečnost.
klíčová slova: roboti - systém člověk-stroj - spolupráce - průmysl 4.0 - bezpečnost práce

KORFMACHER, SEBASTIAN - MATTIUZZO, CORRADO: Aspects of safety and security in the emergence of Industry 4.0 / Aspekty bezpečnosti a ochrany při vzniku průmyslu 4.0
anotace: Průmysl 4.0 označuje síť lidí, strojů a zařízení. Vzhledem k vzájemné interakci mezi těmito komunikačními partnery není pro ochranu lidí dostačující pouze funkční bezpečnost (například zastavení stroje při pronikání světelné bariéry). Stejně Důležitá je také bezpečnost informací (stejně jako ochrana programování robota proti manipulaci v síti).
klíčová slova: průmysl 4.0 - systém člověk-stroj - bezpečnost - interakce

SCHULTE, KARL-SEBASTIAN: World of work 4.0: opportunities and challenges of digitalization from the perspective of the craft trade sector / Svět práce 4.0: příležitosti a výzvy digitalizace z pohledu řemeslného odvětví
anotace: Sektor řemesel je charakterizován lidskou činností mnohem silněji než průmysl. Kompletní automatizace a propojení všech procesů zaznamenaných v průmyslu 4.0 bude tedy zřídka možné. Digitalizace však nabízí řemeslnému obchodu řadu příležitostí k rozšíření služeb, automatizaci úkolů a jednodušší a bezpečnější práci.
klíčová slova: řemesla - průmysl 4.0 - digitalizace - příležitosti podnikatelské

VOMBERG, ANJA: Nanotechnology standardization: a roadmap for OSH experts / Normalizace v nanotechnologii: plán pro odborníky na BOZP
anotace: Nanomateriály se vyskytují v různých formách a strukturách. Rizika s nimi spojená jsou také různorodá a v mnoha případech ještě nebyla studována. Tyto materiály jsou nicméně již rozšířené. Rovněž v normalizaci je třeba odpovědět na řadu otázek. Článek seznamuje s tím, jaké dokumenty týkající se nanomateriálů jsou k dispozici, zda obsahují informace relevantní pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a jak si mají odborníci na BOZP udržet přehled. Odpovědi lze nalézt v nové studii KAN, která je dostupná na adrese https://www.kan.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/KAN-Studie/de/2017_KAN-Studie_Nano.pdf.
klíčová slova: nanotechnologie - nanomateriály - normy - normalizace - standardizace - BOZP

Références en Santé au Travail - č. 149 (2017)

COATES, I.: Suivi médicale des travailleurs exposés ou ayant été exposés a l´amiante: le point sur les recommandations / Lékařský monitoring pracovníků vystavených vlivu azbestu: aktualizace na základě doporučení
anotace: Častou pracovní náplní zaměstnanecké lékařské služby jsou prohlídky pracovníků vystavených vlivu azbestu. Článek přináší kromě přehledu legislativy řadu praktických rad pro pomoc pracovním lékařům při výkonu lékařského monitoringu vlivu azbestu na zaměstnance.
klíčová slova: azbest - lékařství pracovní - prohlídky lékařské

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 3 (2017)

RUGULIES, REINER - AUST, BIRGIT - MADSEN, IDA E.H.: Effort-reward imbalance at work and risk of depressive disorders: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies / Nerovnováha mezi pracovním úsilím a odměnou za práci a riziko depresivních poruch: systematické zkoumání a metaanalýza případných kohortních studií
anotace: Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, zda zaměstnanci, kteří jsou vystaveni nerovnováze v odměňování za práci (effort-reward imbalance, ERI), mají vyšší riziko depresivních poruch než pracovníci, kteří tomuto riziku vystaveni nejsou. Byla provedena systematická zkoumání a metaanalýza publikovaných prospektivních kohortních studií zkoumajících spojení ERI na počátku léčby s nástupem depresivních poruch při následném sledování.
klíčová slova: deprese - poruchy psychické - zdraví duševní - ochrana zdraví - stres psychický - epidemiologie - odměňování

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 4 (2017)

KASPERSEN, SILJE L.: Employees' drug purchases before and after organizational downsizing: a natural experiment on the Norwegian working population (2004-2012) / Nákup léků u zaměstnanců před a po snižování stavu v organizaci: přirozený experiment na norské pracující populaci (2004-2012)
anotace: Tato studie zkoumala souvislost mezi snižováním stavu v organizaci a nákupem předepsaných léků u zaměstnanců soukromého sektoru v Norsku. Přirozený experiment byl sestaven s využitím individuálních údajů zaměstnavatele a zaměstnanců spojených s vnitrostátní databází předepisování léků (antidepresiva, hypnotika/sedativa, anxiolytika a antipsychotika, stejně jako léky proti obezitě, antidiabetické, kardiovaskulární a pro štítnou žlázu, protizánětlivé léky, opioidy a analgetika/antipyretika) pro období 2004-2012. Studijní skupina zahrnovala 144089 zaměstnanců, kteří byli ve stejném období vystaveni snižování stavu v podnicích.
klíčová slova: léky - nákup - stres - propouštění - nezaměstnanost - problémy zdravotní - Norsko

VELDMAN, KARIN: A life course perspective on mental health problems, employment, and work outcomes / Perspektiva životního cyklu u problémů s duševním zdravím, zaměstnanosti a pracovních výsledků
anotace: Málo je známo, jak jsou zaměstnanost a pracovní výsledky mezi mladými dospělými ovlivněny historií psychických zdravotních problémů. Cílem této studie bylo tedy (i) identifikovat trajektorie problémů s duševním zdravím od dětství k dospívající mládeži a (ii) zkoumat souvislost mezi těmito trajektoriemi a zaměstnaností a pracovními výsledky mezi mladými dospělými.
klíčová slova: pracovníci mladí - zdraví duševní - stres - cyklus životní - zaměstnanost - efektivita práce - výsledky

VRIES, JURIENA D. DE: Exercise to reduce work-related fatigue among employees: a randomized controlled trial / Cvičení ke snížení únavy související s prací mezi zaměstnanci: randomizovaná kontrolovaná studie
anotace: Současná studie hodnotila účinnost cvičení ke snížení únavy související s prací (emoční vyčerpání, celková únava a potřeba oživení). Byly také zkoumány účinky cvičení na efektivitu práce, spánek, pracovní schopnosti, kognitivní funkce a aerobní zdraví (sekundární výsledky).
klíčová slova: cvičení - pohoda pracovní - intervence - pracoviště - únava - syndrom vyhoření - studie

HOGSTEDT DANQUAH, IDA: Effects on musculoskeletal pain from "Take a Stand!": a cluster-randomized controlled trial reducing sitting time among office workers / Účinky na muskuloskeletální bolesti z intervenčního programu "Take a Stand!": randomizovaná kontrolní studie, která snižuje dobu sezení mezi kancelářskými pracovníky
anotace: Bylo zjištěno, že prodloužené sedění v práci zvyšuje riziko muskuloskeletálních bolestí. Kancelářská intervence "Take a Stand!" byla účinná při snižování doby sezení při práci. Autoři se zaměřili na studium vlivu intervence na sekundární výsledek: muskuloskeletální bolest.
klíčová slova: práce vsedě - onemocnění muskuloskeletální - bolesti v zádech - krk - ramena - intervence - pracoviště

KAUSTO, JOHANNA: Length of sickness absence and sustained return-to-work in mental disorders and musculoskeletal diseases: a cohort study of public sector employees / Délka pracovní absence z důvodu nemoci a trvalý návrat do práce u duševních poruch a muskuloskeletálních onemocnění: kohortní studie zaměstnanců veřejného sektoru
anotace: Cílem této studie bylo zjistit souvislost mezi délkou pracovní nepřítomnosti kvůli nemoci a trvalým návratem do práce (SRTW) a prediktory SRTW v depresi, úzkostných poruchách, intervertebrálních poruchách plotének a bolesti zad v populační skupině zaměstnanců ve finském veřejném sektoru.
klíčová slova: návrat do práce - absence pracovní - poruchy psychické - onemocnění muskuloskeletální

JOOD, KATARINA: The psychosocial work environment is associated with risk of stroke at working age / Psychosociální pracovní prostředí je spojeno s rizikem mrtvice v produktivním věku
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat vztah mezi rizikem první cévní mozkové příhody v produktivním věku a psychologickými faktory pracovního prostředí. Nepříznivé psychosociální pracovní podmínky během posledních 12 měsíců byly u případů mrtvice častěji pozorovány. Vzhledem k tomu, že tyto faktory jsou pravděpodobně modifikovatelné, je vhodné věnovat se intervenčním studiím zaměřeným na pracovní zátěž a emocionální pracovní prostředí.
klíčová slova: zátěž pracovní - faktory psychosociální - rovnováha - odměňování - prostředí pracovní

GRILL, MARTIN: Safety leadership at construction sites: the importance of rule-oriented and participative leadership / Bezpečnostní vedení na staveništích: význam participativního a na pravidla orientovaného vedení
anotace: V roce 2014 se ve stavebnictví stalo více než 20% všech smrtelných pracovních úrazů v Evropě. Vedení je zásadním předchůdcem bezpečnosti práce. Cílem této studie bylo posoudit vliv transformačního, aktivně transakčního, na pravidla orientovaného, participativního vůdcovství (vč. respektování politiky volného trhu) na bezpečnostní klima, bezpečné chování a nehody ve švédském a dánském stavebnictví. Švédsko a Dánsko jsou podobné země, ale liší se v počtu pracovních úrazů.
klíčová slova: stavebnictví - úrazy pracovní - řízení bezpečnosti práce - staveniště - koordinátoři BOZP - vedení lidí - klima bezpečnostní - chování bezpečné - studie - Švédsko - Dánsko

MIN, YOUNG-SUN - AHN, YEOH-SOON: The association between blood lead levels and cardiovascular diseases among lead-exposed male workers / Souvislost mezi hladinou krevního olova a kardiovaskulárními chorobami u mužů vystavených působení olova
anotace: Autoři prospektivně zhodnotili souvislost mezi hladinou krevního olova (BLL) a nárůstem hospitalizací pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění u pracovníků vystavených působení olova v Koreji.
klíčová slova: olovo - expozice pracovníků - muži - onemocnění kardiovaskulární - krev - Korea

Sicher ist Sicher - č. 7-8 (2017)

FALLER, GUDRUN: Vier Ansätze zum Erhalt und zur Förderung der Gesundheit im Betrieb: Teil 2 von 4 / Čtyři přístupy k udržování a podpoře zdraví v provozu: část 2 ze 4
anotace: Jedná se o 2. část ze série příspěvků ke zlepšení zdraví a pohody v provozu (témata série článků - bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců, organizační rozvoj, řízení ochrany zdraví při práci a prevence rizikového chování, silné a slabé stránky apod.). Tato část se zaměřuje na rozvoj organizace a podporu zdraví. Autorka se zabývá paradigmaty rozvoje organizace a jejími vlivy na zdraví zaměstnanců (charakteristika rozvoje organizace a přístupy k rozvoji organizace, dilemata a potenciál podpory veřejného zdraví).
klíčová slova: organizace - rozvoj - ochrana zdraví - provoz - zaměstnanci

Sondy revue - č. 7 (2017)

ZRUTSKÝ, JAROMÍR: Zákaz používání alkoholických nápojů a kouření na pracovišti
anotace: Od 31.5.2017 platí zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Tento nový zákon se věnuje kouření a zákazu kouření na pracovišti a zákazu požívání alkoholických nápojů na pracovišti. Článek uvádí povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů podle tohoto zákona a další důležitá sdělení.
klíčová slova: ochrana zdraví - látky návykové - alkohol - kouření - pracoviště - zákony - povinnosti - 2017

DANDOVÁ, EVA: Změny v pracovnělékařských službách
anotace: V červnu 2017 byl přijat zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, s datem účinnosti od 1. listopadu 2017. Autorka zmiňuje skutečnosti, které bylo nutné novelou řešit a zmiňuje novinky, které je v souvislosti s novými požadavky zákona, akceptovat.
klíčová slova: služby pracovnělékařské - služby preventivní - posudky lékařské - zákony - novely - změny - 2017

PRESOVÁ, EVA: Odbory v obchodě ze zemí V4 se příští rok sejdou v Praze
anotace: Schůzky lídrů, zastupujících odborové svazy obchodu zemí Visegrádské čtyřky (V4), se pravidelně zabývají provozními, pracovními a mzdovými podmínkami zaměstnanců v obchodních řetězcích. O aktuálních problémech, které odbory řeší, rozmlouvala redaktorka časopisu s předsedkyní Odborového svazu pracovníků obchodu Renátou Burianovou.
klíčová slova: odbory - obchod - podmínky pracovní - doba pracovní - doba provozní - mzdy - odměňování

PRESOVÁ, EVA: Digitalizace obchod promění, ale lidi bude stále potřebovat
anotace: Workshop "Jak digitalizace změní v budoucnosti obchod", uspořádaný v červnu 2017 Odborovým svazem pracovníků obchodu se věnoval otázce, co odvětví obchodu přinesou nové technologie. Podle prognóz se obchod a nakupování v průběhu deseti let zásadně promění. Nepůjde však o hrozbu, ale o příležitost. Roboti lidi plně nenahradí, ti budou stále potřební, a navíc se budou muset učit lepší komunikaci se zákazníky a dalším dovednostem. Na očekávanou změnu je dobré se dobře připravit a využít při tom spolupráce odborů, zaměstnavatelů a státní správy.
klíčová slova: technologie nové - digitalizace - obchod - budoucnost - změny - zaměstnanci - vzdělávání - dovednosti

GERDES, JOHANN - SCHMUCKER, ROLF: Digitální práce: často na hraně
anotace: Vedoucí Institutu DGB Index Dobré práce v Berlíně společně se zaměstnancem institutu předkládají výsledky průzkumu Index Dobré práce německé odborové centrály DGB, provedeného v r. 2016, který se zaměřil na to, jak se digitalizace promítá do pracovních podmínek zaměstnanců. Průzkum m.j. ukázal, že rozšíření digitalizované práce má své klady i zápory. Vyšší flexibilita, rychlost a efektivnost se pojí s vyšší pracovní zátěží a rostoucí možností kontroly. O utváření práce nerozhoduje na prvním místě technika, ale způsob, jakým je ukotvena v systému práce.
klíčová slova: práce - technika - technologie nové - digitalizace - flexibilita - zátěž pracovní - průzkumy - 2016

UNGERMAN, JAROSLAV: Mzdové náklady českých firem
anotace: Článek je upoutávkou na kapitolu "Analýza mezd v nákladech českých firem" z nové publikace ČMKOS v edici Pohledy (Digitální ekonomika nemá budoucnost bez odborů a sociálního rozměru). Jednotlivé kapitoly i celé vydání Pohledů 1/2017 se zaměřuje na základní rámec informací o budoucnosti "éry 4.0", a k tématu společenského a sociálního rámce, který s ní souvisí.
klíčová slova: mzdy - náklady - průmysl 4.0 - práce 4.0 - ekonomika digitální - digitalizace - aspekty sociální - aspekty společenské - Česká republika

Spektrum - č. 1 (2017)

DULEBOVÁ, MARTINA - BALÁŽIKOVÁ, MICHAELA: Measuring Low Frequency Noise with Emphasis on Auditory and Non-auditory Effects on Human / Meranie nízkofrekvenčného hluku s dôrazom na sluchové a mimosluchové účinky na človeka
anotace: Nízkofrekvenční hluk má vliv nejen na sluchový systém ale např. i na kardiovaskulární systém, může způsobovat podráždění a mít psychosociální účinky. Tyto účinky mohou být zdrojem rizika na pracovišti. Příspěvek seznamuje s výsledky a vyhodnocením naměřených hodnot nízkofrekvenčního hluku, které byly zjišťovány v pracovním prostředí při sváření a broušení za použití různých váhových filtrů.
klíčová slova: hluk nízkofrekvenční - měření akustická - hodnocení expozice - prostředí pracovní - prostředí hlučné - rizika prostředí - rizika fyzikální - účinky fyziologické - svařování - broušení

KRISTLOVÁ, ELIŠKA - MALÉŘOVÁ, LENKA - SMETANA, MAREK: Co se skrývá pod povrchem resilience?
anotace: Odborná stať se věnuje pojmu resilience, jeho podstatou a dalšími souvislostmi. Pojem resilience je spojován s nežádoucími událostmi, které ohrožují bezpečnost společnosti, respektive obyvatelstva. Definice pojmu se různí podle vědního oboru, jmenovitě jsou uváděny definice z oblasti ekologie, ekonomie, infrastruktury a psychologie. Jde o dynamický proces, který je možné chápat jako odolnost ve smyslu nezdolnosti, ve smyslu soudržnosti nebo ve smyslu sebeuplatnění. Z psychologické stránky (vč. psychologie práce) je resilience definována jako schopnost jedince udržet, navrátit nebo zlepšit své duševní zdraví po vážných zdravotních událostech.
klíčová slova: resilience - terminologie - definice - zdraví duševní - schopnosti duševní - odolnost organismu - regenrace - události nežádoucí - obyvatelstvo

NAGYOVÁ, MARTA - TOMAŠKOVÁ, MARIANNA: The Requirements for Safety in Use of Fire Elevators / Požiadavky na bezpečnosť pri používaní požiarnych výťahov
anotace: Obsahem příspěvku je téma bezpečnosti při používání požárních výtahů z hlediska bezpečnostních požadavků na jejich označení a provozování. Součástí příspěvku je analýza a hodnocení rizik v uzavřených prostorech požárních výtahů pomocí grafu rizika.
klíčová slova: výtahy požární - bezpečnost technická - bezpečnost požární - prostory uzavřené - rizika požární - hodnocení rizik

OSADSKÁ, IVANA - OSADSKÁ, VLADIMÍRA - SLOVÁČKOVÁ, IVANA: Safety Culture = Multi - dimensional Phenomenon / Kultúra bezpečnosti = Multidimenzionálny jav
anotace: Článek poukazuje na rozdílnost vnímání pojmu kultura bezpečnosti v odborné sféře a na nejednotnou definici pojmu. Prezentuje možné modely fungování kultury bezpečnosti
a základní otázky, na které je nutné hledat odpovědi. Poukazuje také na nezbytnost zapojení managementu firmy pro dobré fungování systému bezpečnosti, a na další faktory, které kulturu bezpečnosti ve firmě či podniku ovlivňují.
klíčová slova: kultura bezpečnosti - kultura firemní - kultura podniková - terminologie - definice - modely - aspekty psychosociální - řízení bezpečnosti - management bezpečnosti

ROUPCOVÁ, PETRA - KLOUDA, KAREL - LEPÍK, PETR: Procesy exfoliace grafitů
anotace: Příspěvek popisuje možné chemicko-mechanické cesty (mletí v kulovém mlýně, sonikace, mikrovlnné záření) exfoliace grafitu s cílem získat nanografen. Jsou uvedeny příklady morfologie a základní chemické analýzy produktů pomocí FTIR a schéma předpokládané exfoliace grafitu působením sil při kulovém mletí. U vybraných produktů byla provedena termická analýza pomocí TGA a DSC křivek.
klíčová slova: grafit - zkoumání - exfoliace - postupy technologické - analýzy chemické - analýzy termické - nanočástice

Travail et Sécurité - č. 782 (2017)

SARAIS, CYLIA: Faire de la prévention une démarche intégrée / Integrovaný přístup k prevenci
anotace: Rozhovor s auditorkou kvality ve firmě Opca Transports et Services přináší náhled na provádění hodnocení rizik zejména v oblasti psychosociálních rizik - stresu a násilí - a uvádí možnosti prevence.
klíčová slova: rizika psychosociální - stres - násilí na pracovišti - prevence - praxe

La chimie en quéte d'alternatives / V chemii se hledají nová řešení
anotace: Pokud jde o chemické látky, u kterých nelze riziku zabránit nebo riziko odstranit, nastupuje nutnost substituce zdraví škodlivých produktů produkty nebo procesy, které přinášejí riziko menší. Toto je prioritou každého přístupu k prevenci a vyžaduje sdílení interních i externích odborných znalostí, zpracování analýz k implementaci řešení a vyhodnocování jejich výsledků.
klíčová slova: látky chemické - substituce - rizika - hodnocení rizik - prevence

Travail et Sécurité - č. 783 (2017)

LAROQUE, DAMIEN: Le risque en héritage / Riziko dědictví
anotace: Národní muzeum přírodní historie, které se nachází v Paříži, má jednu ze tří největších sbírek vzorků nerostů, rostlin a živočichů na světě, které shromažďovalo více než dvě století. Všechny tyto vzorky byly podrobeny ošetření pro jejich uchování a tím byly osoby manipulující s těmito objekty vystaveny chemickým rizikům. O jaká rizika se jednalo a jaká opatření byla přijata, popisuje článek.
klíčová slova: muzea - rizika chemická - opatření bezpečnostní - konzervace

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail